AESCUVEN FORTE

Toimeained: estsiin

Ravimi vorm: kaetud tablett

Ravimi tugevus: 30mg 40TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on AESCUVEN FORTE ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON AESCUVEN FORTE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Aescuven forte on taimne ravim, mis sisaldab hobukastaniseemnete kuivekstrakti, mille
toimeaineks on estsiin. Hobukastaniseemnete kuivekstrakt on suurendanud uuringutes
verevoolu kiirust ja veenide toonust ning vähendanud veenide mahtu, toimides tursevastaselt.
Aescuven forte't kasutatakse täiendava ravimina jalaveenide kroonilisest puudulikkusest
põhjustatud tursete korral. Veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse korral on
jala/jalgade turse, valulikkus, raskustunne, öised säärelihaste krambid, jalanaha atroofia korral
ka sügelus.
Samuti soovitatakse preparaati operatsiooni- või traumajärgse pehmete kudede turse korral.
Alati tuleb järgida ka arsti ettekirjutatud teisi ravimeetodeid, nagu sidemete ja rõhksukkade
kandmine ning külmaveevannid.
Kui pärast 8 nädala möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate
võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne AESCUVEN FORTE võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE AESCUVEN FORTE KASUTAMIST

Ärge kasutage Aescuven forte't,
- kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- Enne Aescuven forte kasutamist pidage nõu oma arstiga.
- Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist
konsulteerima arstiga.
- Kui ilmnevad tõsised veenitromboosile viitavad kaebused (eriti juhul, kui kaebused on
ainult ühel jalal): jala turse, naha loomuliku värvuse kadumine, pinge- ja kuumatunne
ning valu.

Lapsed
Lapsed ei tohi Aescuven forte't kasutada.

Muud ravimid ja Aescuven forte
Uuringuid koostoimete kohta teiste ravimitega ei ole tehtud. Teoreetiliselt võib taimne ravim
tugevdada antikoagulantide toimet.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete
kasutada mis tahes muid ravimeid.

Aescuven forte koos toidu, joogi ja alkoholiga
Ei ole erinõudeid, mida tuleb järgida.

Rasedus, imetamine, viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle
ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Aescuven forte't võib raseduse ajal kasutada ainult arsti loal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Eriline ettevaatus ei ole vajalik.

3. Kuidas AESCUVEN FORTE võtta

KUIDAS AESCUVEN FORTE'T KASUTADA

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole
milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Soovitatav annus, kui arst ei ole määranud teisiti:
1...2 tabletti Aescuven forte't hommikul ja õhtul. Kaetud tablett tuleb manustada söögi ajal
või pärast sööki, neelates selle tervelt piisava koguse vedelikuga, nt klaasi veega.

Ravimi kasutamise aeg ei ole piiratud.
Kui haigussümptomid kestavad üle 8 nädala, tuleb konsulteerida arstiga.

Kui te võtate Aescuven forte’t rohkem, kui ette nähtud
Palun informeerige oma arsti. Tema otsustab, milliseid abinõusid vajadusel tarvitada.
Üleannustamine võib suurendada edaspidi loetletud kõrvaltoimeid.

Kui te unustate Aescuven forte’t võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata, vaid jätkake ravi nii,
nagu on kirjeldatud pakendi infolehes või on määranud arst.

Kui te lõpetate Aescuven forte kasutamise
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Hobukastaniseemnete ekstrakti kasutamise tagajärjel tekkinud kõrvaltoimed on kerged ja
pöörduvad. Kõige sagedasemad (>1/10) kõrvaltoimed on maoärritusnähud või harvadel
juhtudel (>1/10 000, <1/1000) naha sügelemine.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka niisugune, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas AESCUVEN FORTE säilitada

KUIDAS AESCUVEN FORTE'T SÄILITADA

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
ära visata ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Aescuven forte sisaldab

Toimeaine on 93,3…162,1 mg hobukastaniseemnete kuivekstrakti (5-7:1), mis vastab 30 mg
veevabale estsiinile.
Ekstraheerimislahusti on 50%-line (V/V) etanool.

Teised koostisosad
Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, veevaba kolloidne ränidioksiid, povidoon K25,
tselluloosipulber, krospovidoon, talk, magneesiumstearaat.

Tableti kate: [polü (metakrüülhappekometüülmetakrülaat)(1:1)]-dibutüülftalaat (10:1), nõrgalt
aluseline magneesiumkarbonaat, akaatsiakummi, titaandioksiid (E 171), veeldatud
pihustuskuivatatud glükoos, Macrogol 6000, povidoon K25, kaltsiumkarbonaat, sahharoos,
raud(II,III)oksiid (E172), raud(III)oksiid (E172), raudhüdroksiid (E172), pleegitatud vaha,
karnauba vaha, šellak.

Kuidas Aescuven forte välja näeb ja pakendi sisu

Aescuven forte on ümarad pruunikasoranžid kaetud tabletid.
Pakendis 40 või 100 kaetud tabletti.

Müügiloahoidja ja tootja
Cesra Arzneimittel
GmbH & Co. KG
Braunmattstraße 20
76532 Baden-Baden
Saksamaa

Telefon: +49-7221-95400
Fax: +49-7221-54026
E-mail: cesra@cesra.de

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole:
Miecys-Pharm OÜ
Vitamiini 4
Tartu 51014
Eesti
tel. +372 738 0676
E-mail: info@miecys.ee.


Infoleht on viimati uuendatud juulis 2012.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Aescuven forte, 30 mg kaetud tablett.

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 kaetud tablett sisaldab: 93,3…162,1 mg hobukastaniseemnete kuivekstrakti (5-7:1), mis vastab
30 mg veevabale estsiinile.
Ekstraheerimislahusti on 50%-line (V/V) etanool.

Abiainete täielikku loetelu vt lõigus 6.1.

3. Ravimvorm

Ümar pruunikasoranž kaetud tablett.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Aescuven forte on näidustatud täiskasvanutele.
Täiendav ravim jalaveenide kroonilisest puudulikkusest põhjustatud tursete korral.
Operatsiooni- või traumajärgne pehmete kudede turse.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Soovitatav annus on 1...2 Aescuven forte tabletti kaks korda päevas.

Lapsed
Aescuven forte kasutamiseks lastel puudub asjakohane näidustus.

Kaetud tabletid manustada tervelt, söögi ajal või pärast sööki koos piisava koguse vedelikuga, nt klaasi
veega.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Patsientidele tuleb selgitada, et alati tuleb järgida ka arsti ettekirjutatud teisi mitteinvasiivseid
ravimeetodeid, nagu sidemete ja rõhksukkade kandmine ning külmaveevannid.

Patsient peab pöörduma viivitamatult arsti poole, kui ilmnevad tõsised veenitromboosile viitavad
kaebused (eriti juhul, kui kaebused on ainult ühel kehapoolel): jala turse, naha loomuliku värvuse
kadumine, pinge- ja kuumatunne ning valu.

Kaasasündinud fruktoosi- ja galaktoositalumatuse, laktaasipuudulikkuse, glükoosi-galaktoosi
malabsorptsiooni või sahharaasi-isomaltaasi puudulikkusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Lapsed
Aescuven forte kasutamiseks lastel puudub asjakohane näidustus.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud. Teoreetiliselt võib taimne ravim tugevdada antikoagulantide toimet.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Hobukastaniseemnete ekstrakti on kliinilistes uuringutes kasutatud rasedatel naistel (va kolmas
trimester). Kõrvaltoimetest teated puuduvad. Ohutuse tagamiseks ei soovitata ravimit ilma arstiga
konsulteerimata siiski raseduse ja imetamise ajal kasutada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Aescuven forte'l ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Hobukastaniseemnete ekstrakti kasutamise tagajärjel tekkinud kõrvaltoimed on kerged ja pöörduvad.
Kõige sagedasemad (>1/10) kõrvaltoimed on maoärritusnähud või harvadel juhtudel (>1/10 000,
<1/1000) naha sügelemine.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise kohta andmed puuduvad.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised kapillaare stabiliseerivad ained, ATC kood: C05CX81.

Hobukastaniseemnete kuivekstrakt sisaldab estsiini, millel on tursevastane toime. Täpne
toimemehhanism ei ole teada. Farmakoloogilised uuringud inimestel näitasid, et hobukastaniseemnete
kuivesktrakt suurendas verevoolu kiirust ja veenide toonust ning vähendas nende mahtu.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Uuringuid Aescuven forte farmakokineetilise profiili selgitamiseks ei ole tehtud.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse, kantserogeensuse ja
reproduktsioonitoksilisuse uuringud ei näidanud kahjulikku toimet inimesele. Toime ilmnes ainult
maksimaalse inimesele mõeldud annuse küllaldasel ületamisel, aga see ei ole ravimi kliinilisel
kasutamisel asjakohane.


6. FARMATSEUTILISED
ANDMED

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat, tselluloosipulber, sahharoos, magneesiumstearaat, [polü
(metakrüülhappekometüülmetakrülaat)(1:1)]-dibutüülftalaat (10:1), nõrgalt aluseline
magneesiumkarbonaat, talk, akaatsiakummi, veevaba kolloidne ränidioksiid, Macrogol 6000,
veeldatud pihustuskuivatatud glükoos, povidoon K25, kaltsiumkarbonaat, krospovidoon, pleegitatud
vaha, karnauba vaha, šellak, titaandioksiid (E 171), raudhüdroksiid (E172), raud(II, III)oksiid (E172),
raud(III)oksiid (E172).

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Säilitada temperatuuril kuni +25°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PVC/PVDC blistrid.
Pakendis 40 või 100 kaetud tabletti.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmepreparaat tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Cesra Arzneimittel
GmbH & Co. KG
Braunmattstraße 20
76532 Baden-Baden
Saksamaa

Telefon: +49-7221-95400
Fax: +49-7221-54026
E-mail: cesra@cesra.de

8. Müügiloa number

390402

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

16.08.2002/25.06.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juulis 2012