ACTIVELLE

Toimeained: noretisteroon+östradiool

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 0,5mg+1mg 28TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ACTIVELLE ja milleks seda kasutatakse

Activelle on pideva kombineeritud hormoonasendusravi (HAR) preparaat, mis sisaldab kahte tüüpi
naissuguhormoone - östrogeeni ja progestageeni. Activelle’t kasutatakse postmenopausis naistele,
kellel on möödunud viimasest menstruatsioonist rohkem kui üks aasta.

Activelle’t kasutatakse:

Menopausijärgsete sümptomite leevendamiseks
Menopausi ajal naise organismi poolt toodetud östrogeeni hulk langeb. See võib põhjustada
sümptome nagu õhetav nägu, kael ja rind (kuumahood). Activelle leevendab neid menopausijärgseid
sümptome. Activelle-ravi määratakse ainult siis, kui need sümptomid tõsiselt häirivad teie igapäevast
elu.

Osteoporoosi profülaktikaks
Menopausijärgselt võivad mõnedel naistel muutuda luud hapraks (osteoporoos). Te peaksite kõik
ravivõimalused oma arstiga läbi arutama.
Kui teil on osteoporoosi tõttu suurenenud risk luumurdude tekkeks ning teised ravimid ei sobi teile,
siis võite kasutada Activelle’t osteoporoosi profülaktikaks pärast menopausi.

Activelle määratakse naistele, kelle emakat ei ole eemaldatud ja kellel on menopausist möödunud
rohkem kui üks aasta.
Üle 65-aastaste naiste Activelle'ga ravimise kogemus on piiratud.

2. Mida on vaja teada enne ACTIVELLE võtmist

Haiguslugu ja regulaarne kontroll

- 1 -
HARi kasutamine toob endaga kaasa riske, mida tuleb arvesse võtta enne ravi alustamist või sellega
jätkamist.

Enneaegse menopausiga (tingitud munasarjade puudulikkusest või operatsioonist) naistel on
kasutamise kogemus piiratud. HARi riskid võivad olla erinevad, kui teil on enneaegne menopaus.
Rääkige sellest oma arstiga.

Enne Activelle-ravi alustamist (või taasalustamist) küsib arst teie ja teie perekonna põetud haiguste
kohta. Arst võib teha teile füüsilise läbivaatuse, mis võib vajadusel hõlmata rindade kontrolli ja/või
günekoloogilist läbivaatust.

Kui olete alustanud Activelle-ravi, peaksite regulaarselt käima arstlikul läbivaatusel (vähemalt korra
aastas). Nendel läbivaatustel arutage oma arstiga Activelle jätkamise kasusid ja riske.

Käige arsti poolt soovitatud regulaarsetel rinnauuringutel.

Ärge võtke Activelle’t
kui midagi järgnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole millegi järgneva osas kindel, siis rääkige sellest
oma arstiga enne Activelle võtmist.
Ärge võtke Activelle’t:
- kui teil on rinnanäärmevähk, selle kahtlus või varasem esinemine;
- kui teil on östrogeensõltuv kasvaja, nagu emakalimaskestavähk (endomeetriumivähk), selle
kahtlus või varasem esinemine;
- kui teil ebaselge põhjusega vereeritust tupest;
- kui teil on emakalimaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia), mida ei ole
ravitud;
- kui teil on või on kunagi olnud trombid veenides (tromboos), näiteks jalgades (süvaveenide
tromboos) või kopsudes ( kopsuemboolia);
- kui teil on vere hüübimishäire (nagu C-valgu, S-valgu või antitrombiini puudulikkus);
- kui teil on või on varem esinenud arterites esinevatest trombidest põhjustatud haigusi, nagu
infarkt, ajuinsult või stenokardia;
- kui teil on või olete kunagi põdenud maksahaigusi ja maksafunktsiooni näitajad ei ole
normaliseerunud;
- kui teil on harvaesinev pärilik verehaigus porfüüria;
- kui olete östradiooli, noretisteroonatsetaadi või Activelle mis tahes koostisosade (loetletud
lõigus 6 „Pakendi sisu ja muu teave“) suhtes allergiline (ülitundlik).

Kui mõni loetletud seisunditest tekib teil esimest korda Activelle-ravi ajal, siis lõpetage selle
kasutamine ja pidage viivitamatult nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne ravi alustamist teavitage oma arsti, kui teil on kunagi esinenud mõni allpool loetletud haigustest,
sest Activelle-ravi käigus võivad need korduda või ägeneda. Sellisel juhul peab arst teid sagedamini
kontrollima.
- emakasisesed fibroidid;
- emakalimaskesta kasv emakast väljapoole (endometrioos) või varasem endomeetriumi
hüperplaasia (emakalimaskesta vohamine);
- suurenenud risk verehüüvete tekkeks (vt „Verehüübed veenides (tromboos)“);
- suurenenud risk östrogeentundliku vähi tekkeks (kui teie emal, õel või vanaemal on olnud
rinnavähk);
- kõrge vererõhk;

- 2 -
- maksahaigused, nt maksa healoomuline kasvaja;
- diabeet;
- sapikivid;
- migreen või tugevad peavalud;
- immuunsüsteemi haigus, mis mõjutab paljusid organeid (süsteemne erütematoosne luupus -SLE);
- epilepsia;
- astma;
- kõrva trummikilet ja kuulmist mõjutav haigus (otoskleroos);
- kui teie vere rasvatase (triglütseriidid) on väga kõrge;
- südame- või neeruprobleemidest põhjustatud vedelikupeetus;
- laktoositalumatus.

Lõpetage Activelle võtmine ja pöörduge viivitamatult arsti poole.
Kui märkate hormoonasendusravi ajal midagi järgnevast loetelust:
- kõik seisundid, mis on loetletud lõigus „Ärge võtke Activelle’t“;
- naha või silmavalgete kollasus (kollatõbi). See võib olla maksahaiguse tunnuseks;
- vererõhu märkimisväärne tõus (sümptomiteks võivad olla peavalu, väsimus, pearinglus);
- esmakordne migreenitaoline peavalu;
- kui rasestute;
- kui märkate mõnda verehüüvete sümptomi, nagu:
- jala valulik turse ja punetus
- ootamatu valu rinnus
- hingamisraskused.
Lisainfo vt „Verehüübed veenides (tromboos)“.

Märkus: Activelle ei ole rasestumisvastane preparaat. Kui teil on viimasest menstruatsioonist
möödunud vähem kui 12 kuud ja te olete noorem kui 50 aastat, võite täiendavalt vajada rasedust
vältivaid vahendeid. Pidage nõu oma arstiga.

HAR ja vähk

Emakalimaskesta liigne vohamine (endomeetriumi hüperplaasia) ja emakalimaskestavähk
(endomeetriumivähk)
Ainult östrogeeni sisaldava HARi kasutamine suurendab emakaga naistel emakalimaskesta liigse
vohamise (endomeetriumi hüperplaasia) ja emakalimaskestavähi (endomeetriumivähk) tekke riski.

Activelle’s sisalduv progestageen kaitseb teid selle lisariski eest.

Ebaregulaarne veritsus
Activelle kasutamise esimeste 3...6 kuu jooksul võib esineda ebaregulaarset veritsust või määrimist.
Kui see
- kestab kauem kui esimesed 6 ravikuud;
- tekib pärast 6 kuud kestnud Activelle kasutamist;
- jätkub ka pärast Activelle kasutamise lõpetamist;
minge võimalikult kiiresti arsti juurde.

Rinnanäärmevähk
Uurimistulemused näitavad, et östrogeeni-progestageeni kombinatsioon ja võib-olla ka ainult
östrogeeni sisaldava HARi kasutamine suurendab rinnanäärmevähi riski. Lisarisk sõltub, kui kaua te

- 3 -
võtate HARi. Lisarisk tekib pärast mõneaastast kasutamist, kuid see langeb normaalsele tasemele
mõne aasta jooksul (mitte rohkem kui 5) pärast ravi lõpetamist.

Võrdluseks
50…79-aastastel naistel, kes ei kasuta HARi, diagnoositakse keskmiselt 9...17-l naisel 1000-st 5 aasta
jooksul rinnanäärmevähk.
50…79-aastaste naiste puhul, kes kasutavad östrogeeni-progestageeni sisaldavat HARi üle 5 aasta,
diagnoositakse keskmiselt 13…23-l naisel 1000-st 5 aasta jooksul rinnanäärmevähk (st 4 kuni 6
lisajuhtu).

Kontrollige regulaarselt oma rindu. Minge arsti vastuvõtule, kui märkate järgmisi muutusi:
- naha lohkuvajumine,
- rinnanibu muutused,
- nähtavad või tuntavad tükid.

Munasarjavähk
Munasarjavähk on harva esinev haigus. HARi preparaate pikaajaliselt (vähemalt 5...10 aastat)
kasutanud naistel on leitud munasarjavähi tekkeriski vähest tõusu.
50…69-aastastel naistel, kes ei ole HARi kasutanud, diagnoositakse keskmiselt 2 munasarjavähi juhtu
1000 naise kohta 5 aasta jooksul.
Naiste puhul, kes on kasutanud HARi 5 aasta vältel, esineb 2 kuni 3 juhtu 1000 kasutaja kohta (st
kuni 1 lisajuht).

HARi mõju südamele ja vereringele

Verehüübed veenides (tromboos)
HAR kasutajatel on veenides verehüüvete tekkimise riski 1,3…3-korda suurem kui mittekasutajatel,
seda eriti ravi esimesel aastal.
Verehüüvete teke võib olla tõsine seisund ning kui mõni nendest liigub kopsu, võib see põhjustada
valu rinnus, hingamisraskust, minestamist või isegi surma.
Teil on suurem tõenäosus verehüüvete tekkeks, kui saate vanemaks ning midagi alltoodust kehtib teie
kohta. Teavitage oma arsti nendest olukordadest:
- kui te ei ole võimeline suure operatsiooni, vigastuse või haiguse tõttu pikemat aega käima (vt
ka lõik 3, „Kui teil seisab ees operatsioon“);
- kui te olete tugevalt ülekaaluline (KMI>30 kg/m2);
- kui teil esineb vere hüübivusega probleeme, mis vajavad pikaaegset antikoagulantravi;
- kui kellelgi teie lähisugulastest on kunagi esinenud verehüübeid jalas, kopsus või mõnes muus
organis;
- kui põete süsteemset erütematoosset luupust (SEL);
- kui te põete vähki.

Verehüüvete sümptomite kohta lugege lõigust ”Lõpetage Activelle võtmine ja pöörduge viivitamatult
arsti poole“.

Võrdluseks
50-ndates eluaastates naistel, kes ei kasuta HARi, diagnoositakse keskmiselt 4...7-l naisel 1000-st 5
aasta jooksul verehüüve veenides.
50-ndates eluaastates naiste puhul, kes kasutavad östrogeeni-progestageeni sisaldavat HARi üle 5
aasta, saadakse 9...12 juhtu 1000 kasutaja kohta (5 lisajuhtu).

Südame isheemiatõbi (infarkt)

- 4 -
Ei ole tõendeid selle kohta, et HAR ennetab infarkti. Üle 60-aastastel naistel, kes kasutavad
östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni sisaldavat HARi tekib südamehaigus veidi suurema
tõenäosusega kui neil, kes ei kasuta HARi.

Ajuinsult
HARi kasutajatel on ajuinsuldi risk võrreldes mittekasutajatega 1,5 korda suurem. Üldine risk insuldi
tekkeks vanuse tõustes kasvab.

Võrdluseks
50-ndates eluaastates naistel, kes ei kasuta HARi, saadakse 8 insuldi juhtu1000 naise kohta 5 aasta
jooksul.
50-ndates eluaastates naiste puhul, kes kasutavad HARi, saadakse 11 juhtu 1000 kasutaja kohta 5
aasta jooksul (3 lisajuhtu).

Muud seisundid
HAR ei enneta mälukaotust. Mälukaotuse risk võib olla mõnevõrra kõrgem naistel, kes hakkavad
kasutama mõnda HARi preparaati pärast 65-ndat eluaastat. Pidage nõu oma arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Mõned ravimid võivad mõjutada Activelle toimet ning kaasa tuua ebaregulaarseid veritsusi. See
kehtib järgmiste ravimite kohta:
- epilepsiaravimid (näiteks fenobarbitaal, fenütoiin ja karbamasepiin);
- tuberkuloosiravimid (näiteks rifampitsiin ja rifabutiin);
- HIV-infektsiooni ravimid (näiteks nevirapiin, efavirens, ritonaviir ja nelfinaviir);
- liht-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid;
- C-hepatiidi ravimid (näiteks telapreviir).

Mõned ravimid võivad Activelle toimet tugevdada:
- ketokonasooli (seeninfektsioonide ravim) sisaldavad ravimid.

Activelle võib samaaegsel kasutamisel mõjutada tsüklosporiini toimet.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, taimseid ravimeid või teisi looduslikke
preparaate.

Laboratoorsed analüüsid
Kui te peate andma vereanalüüsi, siis teavitage oma arsti või laboripersonali Activelle võtmisest, sest
see ravim võib mõjutada teatud analüüside tulemusi.

Activelle koos toidu ja joogiga
Tablette võib võtta nii koos toidu ja joogiga kui ka ilma.

Rasedus ja imetamine
Rasedus: Activelle’t kasutatakse ainult postmenopausis naistel. Kui te rasestute, lõpetage ravi ja
võtke ühendust oma arstiga.

Imetamine: Activelle’t ei tohi kasutada, kui te toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Teadaolevalt ei mõjuta Activelle masinatega töötamise või autojuhtimise võimet.

- 5 -

Oluline teave mõningate Activelle koostisainete kohta
Activelle sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui te ei talu teatud suhkruid, peate te enne Activelle võtmist
konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas ACTIVELLE võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke üks tablett päevas, iga päev ligikaudu ühel ja samal kellaajal. Kui olete kõik 28 tabletti ära
kasutanud, jätkake ravi uue pakiga, ilma vahet pidamata.

Lisainfo kalenderpakendi kasutamise kohta vt „Kasutusjuhend“ pakendi infolehe lõpus.

Activelle-ravi võib alustada suvalisel päeval. Eelnevalt tsüklilist hormoonasendusravi saanud
patsiendid võivad aga Activelle’t manustada kohe, kui ravi katkestusest tingitud veritsemine on
lõppenud.

Arst peaks püüdma määrata kõige väiksemat sümptomeid leevendavat annust lühimaks vajalikuks
ajaks. Kui arvate, et teie annus on liiga tugev või pole piisavalt tugev, siis rääkige sellest oma arstile.

Kui te võtate Activelle’t rohkem kui ette nähtud
Kui te olete Activelle-tablette võtnud ettenähtust rohkem, pidage nõu arsti või apteekriga. Activelle
üleannustamine võib põhjustada iiveldust või oksendamist.

Kui te unustate Activelle’t võtta
Kui te olete unustanud võtta tabletti tavalisel ajal, võtke see järgneva 12 tunni jooksul. Kui möödunud
on rohkem kui 12 tundi, jätke unustatud tablett vahele ja alustage järgmisel päeval tavapäraselt. Ärge
võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Annuse manustamata jätmisel võib
emakaga naistel suureneda ebaregulaarse verejooksu ja määrimise tõenäosus.

Kui te lõpetate Activelle võtmise
Kui te soovite ravi Activelle’ga lõpetada, palun rääkige sellest kõigepealt oma arstile. Arst selgitab
teile ravi lõpetamise mõjusid ja arutab teiega teisi ravivõimalusi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil seisab ees operatsioon
Kui teil seisab ees operatsioon, rääkige oma arstile, et võtate Activelle’t. HARi katkestamine võib olla
vajalik 4...6 nädalat enne operatsiooni, et vähendada trombi tekke riski (vt lõik 2, „Verehüübed
veenides (tromboos)“). Küsige oma arstilt, millal võite taas Activelle-raviga alustada.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Haigused, mis esinevad HARi kasutavatel naistel sagedamini kui HARi mittekasutavatel naistel, on
järgmised:

- 6 -
- rinnanäärmevähk,
- emaka limaskesta liigne vohamine või vähk (endomeetriumi hüperplaasia või -vähk),
- munasarjavähk,
- verehüübed jalaveenides või kopsudes (venoosne trombemboolia),
- südamehaigus,
- ajuinsult,
- võimalik mälukaotus, kui HARi on alustatud pärast 65-ndat eluaastat.
Lisainfot nende kõrvaltoimete kohta vaata lõigus 2, „Mida on vaja teada enne Activelle kasutamist“.

Ülitundlikkus/allergia (aeg-ajalt esinev kõrvaltoime - esineb 1 kuni 10-l kasutajal 1000-st).
Kuigi see on aeg-ajalt esinev kõrvaltoime, võib ülitundlikkus/allergia siiski ilmneda.
Ülitundlikkuse/allergia nähud võivad hõlmata ühte või mitut järgnevat sümptomit: nõgestõbi,
sügelemine, tursed, hingamisraskus, madal vererõhk (kahvatu ja külm nahk, kiire pulss), pearinglus,
higistamine, mis võivad olla anafülaktilise reaktsiooni/šoki tunnusteks. Kui teil tekib mõni nimetatud
sümptomitest, lõpetage Activelle võtmine ning otsige viivitamatult meditsiinilist abi.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l kasutajal 10-st)
- Rindade valulikkus või tundlikkus
- Tupekaudne vereeritus.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1-l kuni 10-l kasutajal 100-st)
- Peavalu
- Vedelikupeetusest põhjustatud kehakaalu suurenemine
- Tupepõletik
- Migreen või selle süvenemine
- Tupe seennakkus
- Depressioon või depressiooni süvenemine
- Iiveldus
- Rindade suurenemine või turse (rinnaödeem)
- Seljavalu
- Emakafibroid (healoomuline kasvaja), selle halvenemine, teke või taasteke
- Käte või jalgade paistetus (perifeersed tursed)
- Kehakaalu tõus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1-l kuni 10-l kasutajal 1000-st)
- Turse, kõhuvalu, paistetus, ebamugavustunne või kõhupuhitus
- Akne
- Juuste väljalangemine (alopeetsia)
- Ebatavaline (mehelik) karvakasv
- Kihelemine või nahalööve (nõgestõbi)
- Veenipõletik (pindmine tromboflebiit)
- Jalakrambid
- Ravimi ebaefektiivsus
- Allergiline reaktsioon
- Närvilisus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1-l kuni 10-l kasutajal 10 000-st)
- Trombid jala- või kopsuveresoontes (süvaveenide tromboos, kopsuemboolia).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1-l kasutajal 10 000-st)
- Emakalimaskesta vähk (endomeetriumivähk)

- 7 -
- Emakalimaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia)
- Vererõhu tõus või kõrge vererõhu süvenemine
- Sapipõie haigus, sapikivide esinemine/taasteke või tüsistused
- Liigne rasueritus, nahalööve
- Äge või korduv turse (angioneurootiline turse)
- Unetus, pearinglus, ärevus
- Sugutungi muutused
- Nägemishäired
- Kehakaalu langus
- Oksendamine
- Kõrvetised
- Tupe ja välissuguelundite sügelemine
- Südamelihaseinfarkt ja ajuinsult.

Teised kombineeritud HARi - Sapikivitõbi
- Erinevad nahakahjustused:
- naha pigmenteerumine, eriti näol või kaelal, tuntud ka kui „rasedusplekid“ (kloasm);
- valulike punetavate sõlmekeste teke nahal (nodoosne erüteem);
- märklauakujulise punetusega või villidega nahalööve (multiformne erüteem);
- punased või punakaslillad tähnid nahal ja/või limaskestadel (vaskulaarne purpur).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas ACTIVELLE säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil ja välispakendil.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Mitte hoida külmkapis.
Hoida sisepakend välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata
ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Activelle sisaldab
- Toimeained on östradiool (östradioolhemihüdraadina) 1 mg ja noretisteroonatsetaat 0,5 mg.
- Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, kopovidoon, talk ja
magneesiumstearaat.
- Tableti polümeerkate: hüpromelloos, triatsetiin ja talk.


- 8 -
Kuidas Activelle välja näeb ja pakendi sisu
Valged ümarad õhukese polümeerikattega tabletid, diameetriga 6 mm. Tablettidel on ühel pool
märgistus NOVO 288 ja teisel pool Novo Nordiski logo (härg Apis kujutis).

Pakendi suurused:
1 x 28 õhukese polümeerikattega tabletti kalenderpakendis.
3 x 28 õhukese polümeerikattega tabletti kalenderpakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Taani

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides
järgmiste nimetustega: Activelle, va Ühendkuningriik: Kliovance


Infoleht on viimati uuendatud mais 2014


Muud teabeallikad
Täpne teave selle ravimi kohta on kättesaadav Ravimiameti kodulehel www.ravimiamet.ee.


- 9 -
Kasutusjuhend

Kuidas kasutada kalenderpakendit

1.
Paigaldage päevameelespea
Keerake sisemist ketast nii, et soovitud nädalapäev asetseks väikese plastriba vastas.2.
Kuidas võtta esimest tabletti
Lõhkuge plastriba ja raputage välja esimene tablett.


3.
Keerake ketast iga päev
Järgmisel päeval keerake läbipaistvat ketast päripäeva ühe ühiku võrra, nagu noolega näidatud.
Raputage välja järgmine tablett. Võtke ainult üks tablett päevas.
Läbipaistvat ketast saab keerata ainult pärast seda, kui tablett on välja võetud.- 10 -Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Activelle, 1 mg/0,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab:
1 mg östradiooli (östradioolhemihüdraadina) ja 0,5 mg noretisteroonatsetaati.

INN. Estradiolum, norethisteronum

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoosmonohüdraat.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tabletid.

Valged ümmargused kaksikkumerad 6 mm läbimõõduga polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel
on markeering NOVO 288 ja teisel küljel härja Apis kujutis.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Östrogeenide puudusest tingitud sümptomite hormoonasendusravi (HAR) postmenopausis naistel,
kellel on viimasest menstruatsioonist möödunud rohkem kui üks aasta.

Postmenopausaalse osteoporoosi profülaktika naistel, kellel on kõrgenenud risk luumurdude tekkeks ja
kes ei talu või kellele on vastunäidustatud ravi teiste ravimitega, mille näidustuseks on kinnitatud
osteoporoosi profülaktika.

Üle 65-aastaste naiste ravimise kogemus on piiratud.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Activelle on pidevalt kasutatav kombineeritud hormoonasendusravi preparaat intaktse emakaga
naistele. Iga päev, soovitavalt samal kellaajal ning ilma katkestusteta, võetakse sisse üks tablett.

Menopausijärgsete sümptomite ravi alustamiseks ja jätkamiseks tuleks kasutada madalaimat
efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul (vt ka lõik 4.4).

Üleminek suuremaannuselisele kombineeritud preparaadile on näidustatud, kui 3-kuulise ravi järel ei
ole saavutatud sümptomite leevendust.

Naised, kel esineb amenorröa ja kes ei kasuta hormoonasendusravi, või eelnevalt pidevat
kombineeritud hormoonasendusravi saanud naised, võivad Activelle-ravi alustada suvalisel päeval.
Eelnevalt tsüklilist hormoonasendusravi saanud patsiendid võivad Activelle’t manustada kohe, kui
ravi katkestusest tingitud veritsemine on lõppenud.

Kui patsient unustab ühe tableti võtmata, tuleb see tablett võtta niipea kui võimalik järgneva 12 tunni
jooksul. Kui möödunud on rohkem kui 12 tundi, tuleb see tablett minema visata. Annuse manustamata
jätmisel suureneb ebaregulaarse vereerituse ja määrimise tõenäosus.

4.3. Vastunäidustused

- Rinnanäärmevähk või selle kahtlus; rinnanäärmevähi esinemine anamneesis.
- Östrogeensõltuvad pahaloomulised kasvajad, esinemine anamneesis või nende kahtlus (nt
endomeetriumivähk).
- Ebaselge põhjusega vereeritus tupest.
- Ravimata endomeetriumi hüperplaasia.
- Varem esinenud või esinev venoosne trombemboolia (süvaveenide tromboos, kopsuarteri
trombemboolia).
- Teadaolevad trombofiilsed häired (nt valk C, valk S või antitrombiini puudulikkus, vt lõik 4.4).
- Aktiivne või varem esinenud arteriaalne trombemboolia (nt stenokardia, müokardiinfarkt).
- Äge maksahaigus või põetud maksahaigus, kui maksafunktsiooni näitajad ei ole
normaliseerunud.
- Ülitundlikkus toimeainete või ravimi mõne abiaine suhtes.
- Porfüüria.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Menopausijärgsete sümptomite puhul tuleb hormoonasendusravi alustada vaid juhul, kui sümptomitel
on ebasoodne mõju elukvaliteedile. Kõigil juhtudel tuleb vähemalt kord aastas hoolikalt kaaluda ravist
saadava kasu ja võimalike ohtude vahekorda ning hormoonasendusravi jätkata vaid senikaua, kuni
kasu ületab ohud.

Andmed menopausieelsete naiste HAR-raviga seotud riskide kohta on piiratud. Kuna absoluutne riski
tase noorematel naistel on madal, siis nende ravist saadava kasu ja riski suhe on parem kui vanematel
naistel.

Arstlik läbivaatus/jälgimine

Enne hormoonasendusravi alustamist või muutmist tuleb võtta nii patsiendi kui ka tema perekonna
põhjalik anamnees. Arstlik läbivaatus (k.a vaagnaelundid ja rinnad) peab lähtuma anamneesist ja
vastunäidustustest ning hoiatustest ravimi kasutamisel. Ravi käigus tuleb patsienti regulaarselt
kontrollida sõltuvalt individuaalsest vajadusest. Naisi tuleb nõustada, millistest muutustest oma
rindades nad peaksid arstile või õele teatama (vt allpool „Rinnanäärmevähk“). Asjakohased uuringud
ja protseduurid, nt mammograafia, tuleb läbi viia tavakohaseid sõeluuringu nõudeid järgides ja
vastavalt patsiendi kliinilistele vajadustele.

Jälgimist vajavad seisundid

Patsient vajab hoolikat jälgimist, kui tal esineb, on kunagi esinenud ja/või on raseduse või varasema
hormoonravi ajal ägenenud mõni järgnevalt nimetatud haigustest. Tuleb arvestada, et eelkõige need
haigused võivad Activelle-ravi ajal korduda või ägeneda:

- Leiomüoom (emaka silelihaskasvaja) või endometrioos
- Trombembooliliste haiguste riskifaktorite olemasolu (vt allpool)
- Östrogeensõltuvate kasvajate riskifaktorid, näiteks rinnavähi esinemine lähisugulastel
- Hüpertensioon
- Maksahaigused (nt maksaadenoom)
- Diabeet vaskulaarsete tüsistustega või ilma
- Sapikivitõbi
- Migreen või (tugev) peavalu
- Süsteemne erütematoosne luupus
- Endomeetriumi hüperplaasia anamneesis (vt allpool)
- Epilepsia
- Astma
- Otoskleroos.

Ravi kohest lõpetamist nõudvad seisundid

Ravi tuleb viivitamatult lõpetada vastunäidustuse ilmnemisel ja järgmiste seisundite puhul:

- Ikterus või maksafunktsiooni häired
- Märkimisväärne vererõhu tõus
- Migreenitaolise peavalu esmakordne teke
- Rasedus.

Endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoom

Intaktse emakaga naistel on endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoomi risk suurenenud juhul, kui
pika aja jooksul manustatakse ainult östrogeene. Endomeetriumivähi tekkeriski suurenemine ainult
östrogeeni kasutajate seas on vahemikus 2…12 korda suurem võrreldes mittekasutajatega, see sõltub
ravi kestusest ja östrogeeni annusest (vt lõik 4.8). Ravi lõpetamise järgselt võib risk püsida enam kui
10 aastat.

Emakaga naiste puhul vähendab ainult östrogeeni sisaldava HARiga seotud ülemäärast riski
progestageeni tsüklilisel lisamisel raviskeemi vähemalt 12 päeval ühe kuu/28 päevase tsükli või pideva
kombineeritud östrageen-progestageenravi kasutamine.

Esimestel ravikuudel võib esineda ebaregulaarset vereeritust ja määrimist. Kui vereeritus või
määrimine jätkub pärast esimesi kuid kestnud ravi, tekib pärast mõnda aega kestnud ravi või jätkub
pärast ravi katkestamist, tuleb kindlaks teha selle põhjus. Pahaloomulise protsessi välistamiseks võib
vajalikuks osutuda endomeetriumi biopsia.

Rinnanäärmevähk

Üldise tõendusmaterjali alusel võib arvata, et naistel, kes on saanud kombineeritud östrogeen-
progestageen ravi ja võimalik ka, et ainult östrogeeni sisaldavat HARi, on rinnanäärmevähi
suurenenud risk sõltuvuses HARi kasutamise kestusest.

Randomiseeritud platseeboga kontrollitud uuring Women’s Health Initiative (WHI) ja
epidemioloogilised uuringud on näidanud rinnanäärmevähi riski suurenemist, mis ilmneb pärast
ligikaudu kolme aastat naistel, kes saavad hormoonasendusraviks östrogeeni-progestageeni
kombinatsioone (vt lõik 4.8).

Lisarisk ilmneb pärast mõned aastad kestnud ravi, kuid väheneb mõne (kõige rohkem viie) aasta
jooksul pärast HARi lõpetamist ravi alustamise tasemele.

Hormoonasendusravi (eriti östrogeeni-progestageeni kombinatsioonid) suurendab mammogrammil
kudede tihedust, mis võib takistada rinnanäärmevähi radioloogilist avastamist.

Munasarjavähk

Munasarjavähki esineb märksa harvem kui rinnanäärmevähki. Ainult östrogeeni sisaldavate HAR
preparaatide pikaajalist (vähemalt 5...10 aastat) kasutamist on seostatud munasarjavähi tekkeriski
vähese tõusuga (vt lõik 4.8). Mõnede uuringute, sh WHI-uuring, põhjal võib eeldada, et pikaajalisel
kombineeritud HARi kasutamisel võib risk olla sarnane või veidi väiksem (vt lõik 4.8).

Venoosne trombemboolia

Hormoonasendusravi on seotud venoosse trombemboolia (VTE), sh süvaveenide tromboos või
kopsuarteri trombemboolia, riski 1,3…3 kordse suurenemisega. VTE tekib suurema tõenäosusega
esimesel raviaastal (vt lõik 4.8).

VTE risk on suurenenud teadaolevate trombofiilsete seisunditega patsientidel ja HAR võib seda riski
suurendada. Seetõttu on HAR sellistel patsientidel vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

VTE üldteada riskifaktorid on östrogeenide kasutamine, kõrgem iga, suur operatsioon, pikaajaline
liikumatus, rasvumine (KMI > 30 kg/m2), rasedus/sünnitusjärgne periood, süsteemne erütematoosne
luupus ja vähk. Varikoossete veenide võimaliku rolli kohta VTE tekkes ühene seisukoht puudub.

Nagu kõikidel postoperatiivsetel patsientidel, tuleb rakendada profülaktilisi meetmeid, et vältida
operatsioonijärgset VTE-d. Kui plaanilise operatsiooni järel on ette näha pikaajalist liikumatust, on
soovitatav hormoonasendusravi 4...6 nädalat enne operatsiooni ajutiselt katkestada. Ravi tohib
alustada, kui liikuvus on täielikult taastunud.

Naistele, kelle anamneesis ei ole VTEd esinenud, kuid kelle esimese astme sugulasel on esinenud
noores eas tromboos, võib pakkuda sõeluuringut pärast hoolikat nõustamist seoses piirangutega (ainult
osa trombofiilsetest defektidest avastatakse uuringu käigus).
Kui trombofiilne defekt avastatakse perekondlikust tromboosist eraldi või defekt on raskekujuline (nt
antitrombiini, valk S või valk C puudulikkus või kombineeritud defektid), on HAR vastunäidustatud.

Pidevat antikoagulantravi saavatel naistel tuleb hoolikalt kaaluda HARi kasu-riski suhet.

Kui VTE tekib ravi käigus, tuleb ravimi kasutamine lõpetada. Patsiendid peavad olema teadlikud
trombemboolia võimalikest sümptomitest (jala valulik turse, äkki tekkiv valu rinnus, hingeldus) ja
nende tekkimisel kohe arsti poole pöörduma.

Südame isheemiatõbi

Randomiseeritud kontrollitud uuringud ei ole kinnitanud östrogeen-progestageeni või ainult östogeeni
sisaldava HARi kasutamise kaitsvat mõju müokardiinfarkti suhtes naistel, kellel esineb või ei esine
südame isheemiatõbe.

Östrogeen-progestageen kombinatsiooni HARi kasutamisel on südame isheemiatõve suhteline risk
veidi suurenenud. Kuna südame isheemiatõve absoluutse riski lähteväärtus sõltub selgelt east, on
südame isheemiatõve juhtude arv tervetel menopausile lähenevatel naistel östrogeen-progestageen
kombinatsiooni kasutamisel väga väike, kuid tõuseb vanuse suurenedes.

Isheemiline insult

Östrogeen-progestageen kombinatsioon ja ainult östrogeeni sisaldav ravi on seotud isheemilise insuldi
riski 1,5-kordse suurenemisega. Suhteline risk ei muutu sõltuvalt east ega menopausi kestusest. Kuna
aga insuldi tekkerisk sõltub east, siis HARi kasutavate naiste üldine risk insuldi tekkeks vanuse tõustes
suureneb (vt lõik 4.8).

Muud seisundid

Östrogeenid võivad põhjustada vedelikupeetust, mistõttu tuleb hoolikalt jälgida südame- või
neerufunktsiooni häiretega patsiente.

Varasema hüpertriglütserideemiaga naisi tuleks östrogeeni sisaldava või kombineeritud
hormoonasendusravi ajal pidevalt jälgida, kuna harvadel juhtudel on kirjeldatud sellises seisundis
patsientidele östrogeenide manustamisel olulist plasma triglütseriidide tõusu, mis põhjustas
pankreatiidi teket.

Östrogeenid suurendavad türoksiini siduva globuliini (TBG) hulka, mis viib kilpnäärmehormoonide
(mõõdetud valgule seotud joodina, PBI), T4 (mõõdetud kolonnkromatograafial või
radioimmuunanalüüsil) või T3 (mõõdetud radioimmuunanalüüsil) sisalduse tõusule vereringes. T3
resiini haare on vähenenud, mis viitab TBG tõusule. Vaba T3 ja T4 kontsentratsioonid ei muutu.
Seerumis võib suureneda ka teiste sidumisvalkude, näiteks kortikoide siduva globuliini (CBG) ja
suguhormoone siduva globuliini (SHBG) sisaldus. See põhjustab vastavalt kortikosteroidide ja
suguhormoonide koguse suurenemist vereringes. Vabade või bioloogiliselt aktiivsete hormoonide
kontsentratsioonid ei muutu. Tõusta võib teiste plasmavalkude (angiotensinogeeni/reniini substraat,
alfa-1-antitrüpsiin ja tseruloplasmiin) sisaldus.

HAR ei paranda kognitiivset funktsiooni. On mõningaid tõendeid võimaliku dementsuse riski
suurenemise kohta naistel, kes alustavad pidevat kombineeritud või ainult östrogeeni sisaldava HARi
kasutamist pärast 65. eluaastat.

Activelle sisaldab laktoosmonohüdraati. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse,
laktaasipuudulikkuse või glükoosi-galaktoosi imendumishäiretega patsiendid ei tohi seda ravimit
kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Östrogeenide ja progestageenide metabolismi võivad kiirendada ravimite ainevahetuses osalevate
ensüümide (täpsemalt tsütokroom P450 ensüümide) aktiivsust indutseerivad ravimid, nt
antikonvulsandid (fenobarbitaal, fenütoiin, karbamasepiin) ja infektsioonivastased ravimid
(rifampitsiin, rifabutiin, nevirapiin, efavirens).

Ritonaviiri, telapreviiri ja nelfinaviiri (ehkki tuntud kui tugevad inhibiitorid) samaaegsel kasutamisel
steroidhormoonidega ilmnevad, vastupidi, indutseerivad omadused. Liht-naistepunaürti (Hypericum
perforatum) sisaldavate taimsete preparaatide manustamine võib aktiveerida östrogeenide ja
progestageenide metabolismi.

Kliiniliselt võib östrogeenide ja progestageenide aktiveerunud metabolism põhjustada toime
vähenemist ja menstruatsioonitsükli muutusi.

Activelle toimeainete sisaldust vereseerumis võivad tõsta ka maksa mikrosomaalsete ensüümide
aktiivsust pärssivad ravimid (nt ketokonasool).

Tsüklosporiini ja Activelle koosmanustamine võib tsüklosporiini maksas toimuva metabolismi
aeglustumise tõttu põhjustada tsüklosporiini, kreatiniini ja transaminaasi taseme tõusu veres.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Activelle ei ole raseduse ajal näidustatud.

Kui rasestumine toimub ravi ajal, tuleb Activelle-ravi kohe lõpetada.
Piiratud arvu raseduste jälgimisel kogutud kliiniliste andmete põhjal on lootel täheldatud
noretisterooni kõrvaltoimete teket. Suukaudseks kontratseptsiooniks ja hormoonasendusraviks
kasutatavatest tavalistest annustest suuremate puhul täheldati naissoost loodete maskulinisatsiooni.

Enamiku epidemioloogiliste uuringute tulemused ei ole seni näidanud teratogeenset või fetotoksilist
toimet, kui östrogeene või progestageene manustati teadmatu raseduse ajal.

Imetamine

Activelle ei ole imetamise ajal näidustatud.

Fertiilsus

Andmed puuduvad.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Activelle ei oma toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Kliiniline kogemus:

Kõige sagedamini Activelle-ravi ajal kirjeldatud kõrvaltoimed olid vereeritus tupest ja rindade
valulikkus/tundlikkus, mida kirjeldati ligikaudu 10%...20% patsientidest. Vereeritus tupest tekkis
tavaliselt esimestel ravikuudel. Rindade valulikkus möödus tavaliselt pärast mõnekuulist ravi.
Järgnevas tabelis on toodud üldhinnangu järgi tõenäoliselt ravimiga seotud kõrvaltoimed, mida on
täheldatud randomiseeritud kliiniliste uuringute käigus Activelle’t saanud patsientidel kõrgema
esinemissagedusega kui platseebo manustajatel.

Organsüsteem
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
≥1/10
≥1/100; <1/10
≥1/1000; <1/100 ≥1/10 000;
<1/1000
Infektsioonid ja

Genitaalne kandidiaas


infestatsioonid
või vaginiit,
vt ka „Reproduktiivse
süsteemi ja
rinnanäärme häired“
Immuunsüsteemi

Ülitundlikkus, vt
häired
ka „Naha ja
nahaaluskoe
kahjustused“
Ainevahetus- ja

Vedelikupeetus, vt ka


toitumishäired
„Üldised häired ja
manustamiskoha
reaktsioonid“
Psühhiaatrilised

Depressioon või
Närvilisus

häired
depressiooni
süvenemine
Närvisüsteemi

Peavalu, migreen või


häired
migreeni ägenemine
Vaskulaarsed


Pindmine
Süvaveenide
häired
tromboflebiit
trombemboolia
Kopsuemboolia
Seedetrakti

Iiveldus
Kõhuvalu,

häired
kõhupuhitus või
kerged
seedehäired
Kõhupuhitus või
-gaasid
Naha ja


Alopeetsia,

nahaaluskoe
hirsutism või
kahjustused
akne
Kihelemine või
nõgestõbi
Lihas-skeleti ja

Seljavalu
Jalakrambid

sidekoe

kahjustused
Reproduktiivse
Rindade
Rindade turse või


süsteemi ja
tundlikkus või
rindade suurenemine
rinnanäärme
valulikkus
Müoomisõlmede
häired
Tupekaudne
suurenemine või
verejooks
müoomisõlmede teke
või taasteke
Üldised häired ja
Perifeersed tursed
Ravi

manustamiskoha
ebaefektiivne
reaktsioonid
Uuringud

Kehakaalu tõusTuruletulekujärgne kogemus

Lisaks ülalmainitud ravimi kõrvaltoimetele on järgnevalt toodud spontaanselt teatatud kõrvaltoimed,
mis on üldhinnangu põhjal tõenäoliselt seotud Activelle manustamisega. Spontaanselt teavitati
kõrvaltoimetest väga harva (<1/10 000, teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)).
Turuletulekujärgselt teavitatakse vähem tavalistest ja üldtuntud kõrvaltoimetest, mida tuleks ka toodud
esinemissageduste puhul arvestada.

- Hea- ja pahaloomulised kasvajad (sh tsüstid ja polüübid): endomeetriumivähk.
- Immuunsüsteemi häired: üldised ülitundlikkusreaktsioonid (nt anafülaktiline reaktsioon/šokk).
- Psühhiaatrilised häired: unetus, ärevus, libiido langus, libiido tõus.
- Närvisüsteemi häired: pearinglus, ajuinsult.
- Silma kahjustused: nägemishäired.
- Südame häired: müokardiinfarkt.
- Vaskulaarsed häired: hüpertensiooni süvenemine.
- Seedetrakti häired: düspepsia, oksendamine.
- Maksa ja sapiteede häired: sapipõiehaigus, sapikivitõbi, sapikivitõve ägenemine, sapikivide
taasteke.
- Naha ja nahaaluskoe kahjustused: seborröa, nahalööve, angioneurootiline ödeem.
- Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired: endomeetriumi hüperplaasia, vulvovaginaalne
pruuritus.
- Uuringud: kehakaalu langus, vererõhu tõus.

Teiste östrogeeni/progestageeni preparaatidega seoses on kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid:
- Naha ja nahaaluskoe kahjustused: alopeetsia, kloasm, multiformne erüteem, nodoosne erüteem,
vaskulaarne purpur.
- Arvatav dementsus üle 65-aastastel (vt lõik 4.4).

Rinnanäärmevähi risk

Enam kui 5 aastat östrogeen-progestageen kombineeritud ravi saanud naistel on täheldatud
rinnanäärmevähi riski kuni 2-kordset suurenemist.

Ainult östrogeenravi kasutajatel on igasugune risk oluliselt madalam, kui östrogeen-progestageen
kombinatsiooni kasutajatel.

Riski tase sõltub kasutamise kestusest (vt lõik 4.4).

Suurima randomiseeritud platseebokontrollitud uuringu (WHI Study) ja suurima epidemioloogilise
uuringu (MWS) tulemused on esitatud allpool.

Million Women uuring - eeldatav rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5 aastast kasutamist

Vanusevahemik Esinemissagedus 1000
Riskisuhe ** Lisajuhud 1000 HAR kasutaja
(aastad)
HAR mittekasutaja kohta
kohta 5-aastase kasutamise
5 aasta jooksul*
jooksul (95% CI)
Ainult östrogeeni sisaldav HAR
50...65
9...12
1,2
1...2 (0...3)
Östrogeen-progestageeni kombinatsioon
50...65
9...12
1,7
6 (5...7)
* Lähteväärtuse esinemissagedus arenenud riikides
** Üldine riskisuhe. Riskisuhe ei ole püsiväärtus, vaid suureneb kasutamise kestusega.
Märkus: Kuna rinnanäärmevähi esinemissagedus erineb EL riikides, muutub rinnanäärmevähi lisajuhtude arv
samuti proportsionaalselt.

US WHI uuringud - rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5 aastast kasutamist

Vanusevahemik Esinemissagedus 1000
Riskisuhe ja
Lisajuhud 1000 HAR kasutaja
(aastad)
naise kohta platseebo
95% CI
kohta 5-aastase kasutamise
rühmas 5 aasta jooksul
jooksul (95% CI)
CEE ainult östrogeen
50...79
21
0,8 (0,7...1,0) -4 (-6...0)*
CEE+MPA östrogeen-progestageen**
50...79
17
1,2 (1,0...1,5) 4 (0...9)
* WHI uuringus emakata naised, kellel rinnanäärmevähi risk ei suurenenud.
** Ravi esimese 5 aasta jooksul riski suurenemist ei esinenud, kui analüüsiti naisi, kes varem ei olnud HARi
kasutanud. Pärast 5 aastat oli risk suurem kui mittekasutajatel.

Endomeetriumivähi risk

Endomeetriumivähi risk on ligikaudu 5-l HARi mittekasutaval emakaga naisel 1000-st.
Emakaga naistel ei ole soovitav kasutada ainult östrogeeni sisaldavat HARi, kuna see suurendab
endomeetriumivähi riski (vt lõik 4.4).

Sõltuvalt ainult östrogeeni sisaldava ravi kestusest ja östrogeeni annusest, varieerub
epidemioloogilistes uuringutes endomeetriumivähi riski suurenemine vahemikus 5 kuni 55 lisajuhtu
iga 1000 naise kohta vanuses 50…65.

Progestageeni lisamine ainult östrogeeni sisaldavale ravile vähemalt 12 päeval tsükli jooksul võib
ennetada riski suurenemist. Million Women Study uuringus ei esinenud kombineeritud HARi
(järjestikuline või pidev) kasutamisel 5 aasta jooksul endomeetriumivähi riski suurenemist (RR 1,0
(0,8...1,2)).

Munasarjavähi risk

Pikaaegset ainult östrogeeni sisaldava ja östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni HAR kasutamist on
seostatud munasarjavähi riski vähese suurenemisega. 5 aastat kestnud Million Women Study uuringus
esines HARi kasutamisel 1 lisajuht 2500 kasutaja kohta.

Venoosse trombemboolia risk

HARi seostatakse venoosse trombemboolia (VTE) 1,3...3-kordse suhtelise riski suurenemisega, sh
süvaveenide tromboos või kopsuemboolia. Selliste juhtude esinemissagedus on tõenäolisem HARi
kasutamise esimesel aastal (vt lõik 4.4). WHI uuringu tulemused on esitatud allpool.

WHI uuringud - VTE lisarisk pärast 5 aastast kasutamist

Vanusevahemik Esinemissagedus 1000
Riskisuhe ja Lisajuhud 1000 HAR kasutaja
(aastad)
naise kohta platseebo
95% CI
kohta 5-aastase kasutamise
rühmas 5 aasta jooksul
jooksul (95% CI)
Suukaudne ainult östrogeen*
50...59
1,2 (0,6...2,4) 1 (-3...10)
Suukaudne kombineeritud östrogeen-progestageen
50...59
2,3 (1,2...4,3) 5 (1...13)
* Uuring emakata naistel
Südame isheemiatõve risk

Südame isheemiatõve risk on vähesel määral suurenenud kombineeritud östrogeen-progestageen
HARi kasutajatel vanuses üle 60 eluaasta (vt lõik 4.4).

Isheemilise insuldi risk

Ainult östrogeeni sisaldava ja östrogeen-progestageenravi kasutamist on seostatud isheemilise insuldi
suhtelise riski 1,5-kordse suurenemisega. HARi kasutamise ajal hemorraagilise insuldi risk ei ole
suurenenud.
Suhteline risk ei sõltu vanusest ega kasutamise ajast, kuid riski lähteväärtus on selgelt vanusest sõltuv.
HARi kasutavatel naistel suureneb üldine insuldi risk vanuse suurenedes (vt lõik 4.4).

WHI kombineeritud uuringud - isheemilise insuldi* lisarisk 5 aastase kasutamise jooksul

Vanusevahemik Esinemissagedus 1000
Riskisuhe ja Lisajuhud 1000 HAR kasutaja
(aastad)
naise kohta platseebo
95% CI
kohta 5-aastase kasutamise
rühmas 5 aasta jooksul
jooksul (95% CI)
50...59
1,3 (1,1...1,6) 3 (1...5)
* Isheemilist ja hemorraagilist insulti ei eristatud

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamine võib avalduda iivelduse ja oksendamisena. Ravi on sümptomaatiline.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: gestageenide ja östrogeenide fikseeritud kombinatsioonid.
ATC-kood: G03FA01.

Toimemehhanism

Östradiool: toimeaine 17-beeta-östradiool on keemiliselt ja bioloogiliselt identne inimese endogeense
östradiooliga. Östradiool kompenseerib östrogeenide sekretsiooni menopausijärgset vähenemist ja
leevendab sellest tingitud sümptomeid.
Östrogeen hoiab ära menopausi- või ovariektoomiajärgse luumassi vähenemise.

Noretisteroonatsetaat: sünteetiline progestageen, mille toime on sarnane progesteroonile (looduslik
naissuguhormoon). Kuna östrogeenid soodustavad emakalimaskesta kasvu, suureneb üksnes
östrogeenide kasutamisel risk endomeetriumi hüperplaasia ja -vähi tekkeks. Progestageeni lisamine
raviskeemi vähendab östrogeenist tingitud riski endomeetriumi hüperplaasia tekkeks naistel, kellel ei
ole emakat eemaldatud.

Farmakodünaamilised toimed

Activelle’ga tehtud kliinilised uuringud on näidanud, et noretisteroonatsetaat tugevdab 17-beeta-
östradiooli vasomotoorseid sümptomeid leevendavat toimet.

Menopausi sümptomite taandumine saavutatakse esimestel ravinädalatel.

Activelle on hormoonasendusraviks mõeldud kombineeritud preparaat, mille kasutamise eesmärgiks
on hoida ära tsüklilise või sekventsiaalse HARiga seostatud regulaarse menstruatsioonitaolise
verejooksu teket. Amenorröad (puudub vereeritus või määrimine) täheldati 9…12-kuulise ravi vältel
90% naistest. Esimese kolme ravikuu ajal täheldati vereeritust ja/või määrimist 27% naistest ja
10…12-kuulise ravi ajal 10% naistest.

Menopausijärgset östrogeenipuudust seostatakse luukoe ainevahetuse kiirenemisega ja luumassi
vähenemisega. Östrogeenide toime luu mineraalsele tihedusele on annusest sõltuv. Kaitsetoime kestab
senikaua, kuni ravi jätkub. Pärast hormoonasendusravi lõpetamist kulgeb luumassi vähenemine samas
tempos kui ravi mittesaanud naistel.

WHI-uuringu ja uuringute metaanalüüside andmetel väheneb naistel, kes kasutavad HARi ilma või
kombinatsioonis progestageeniga (manustatuna valdavalt tervetele naistele), reieluukaela piirkonna,
lülisamba ja teiste osteoporootiliste luumurdude risk. HAR võib luumurde ära hoida ka madala
luutihedusega ja/või kindlakstehtud osteoporoosiga naistel, kuid selle kohta on tõendusmaterjal
piiratud.

Activelle mõju luu mineraalsele tihedusele hinnati kahes kaheaastases randomiseeritud topeltpimedas
platseeboga kontrollitud uuringus, kus osalesid menopausijärgses eas naised. Ühes katses oli n=327,
kellest 47 manustas Activelle’t ja 48 Kliogest’i (2 mg östradiooli ja 1 mg noretisteroonatsetaati).
Teises uuringus oli n=135, kellest 46 manustas Activelle’t. Kõik naised said lisaks 500 kuni 1000 mg
kaltsiumi ööpäevas. Activelle hoidis olulisel määral ära luumassi kadu lülisamba nimmepiirkonnas,
puusaluus, kodarluu distaalses osas ja kogu luustikus, võrreldes platseebo manustajatega, kes said
lisaks samuti kaltsiumi. Varajases menopausijärgses eas (1…5 aastat pärast menopausi) ja kahe aasta
vältel Activelle-ravi saanud naistel oli luu mineraalse tiheduse protsentuaalne muutus algväärtusega
võrreldes lülisamba nimmeosas, reieluukaela piirkonnas ja reieluu trohhanteri piirkonnas vastavalt
4,8±0,6%, 1,6±0,7% ja 4,3±0,7% (keskmine ± standardviga). Suuremaannuselist kombinatsiooni (2
10
mg E ja 1 mg NETA - Kliogest’i) saanutel olid vastavad näitajad 5,4±0,7%, 2,9±0,8% ja 5,0±0,9%.
2
Nende naiste osakaal, kelle luu mineraalne tihedus püsis Activelle ja Kliogest’i manustamise ajal sama
või tõusis, oli kaheaastase ravi järel vastavalt 87% ja 91%. Activelle’ga läbiviidud kaheaastane uuring
postmenopausaalsetel naistel, kelle keskmine vanus oli 58 aastat, näitas, et luu mineraalne tihedus
suurenes lülisamba nimmeosas 5,9±0,9%, puusaluus 4,2±1,0%, kodarluu distaalses osas 2,1±0,6% ja
kogu luustikus 3,7±0,6%.

5.2. Farmakokineetilised omadused

17-beeta-östradiooli imendumine ja jaotumine

Suu kaudu manustatav mikroniseeritud 17-beeta-östradiool imendub seedetraktist kiiresti. Ta läbib
ulatusliku esmase metabolismi maksas ja teistes siseorganites. Maksimaalne kontsentratsioon plasmas
(ligikaudu 35 pg/ml; vahemikus 21...52 pg/ml) saabub 5…8 tunni jooksul. 17-beeta-östradiooli
poolväärtusaeg on ligikaudu 12…14 tundi. Vereringes on ta seotud suguhormoone siduva globuliini
ehk SHBG-ga (37%) ja albumiiniga (61%), vaba fraktsiooni suurus on ainult 1...2%.

17-beeta-östradiooli biotransformatsioon ja eritumine

17-beeta-östradiooli metabolism toimub põhiliselt maksas ja soolestikus, kuid ka sihtorganites, mille
käigus tekivad väheaktiivsed või inaktiivsed metaboliidid, sealhulgas östroon, katehhoolöstrogeenid,
mitmed östrogeensulfaadid ja glükuroniidid. Östrogeenid eraldatakse sapiga, hüdrolüüsitakse ja
reabsorbeeritakse (enterohepaatiline ringe), ning erituvad peamiselt uriiniga bioloogiliselt inaktiivsel
kujul.

Noretisteroonatsetaadi imendumine ja jaotumine

Noretisteroonatsetaat imendub suu kaudu manustatuna kiiresti ja transformeerub noretisterooniks
(NET). Esmane metabolism toimub maksas ja teistes siseorganites. Maksimaalne kontsentratsioon
plasmas (ligikaudu 3,9 ng/ml; vahemikus 1,4...6,8 ng/ml) saabub poole kuni pooleteise tunni jooksul.
Noretisterooni poolväärtusaeg on ligikaudu 8…11 tundi. Noretisteroon seondub SHBG-ga (36%) ja
albumiiniga (61%).

Noretisteroonatsetaadi biotransformatsioon ja eritumine

Tähtsaimad metaboliidid on 5-alfa-dihüdronoretisterooni ja tetrahüdronoretisterooni isomeerid, mis
erituvad peamiselt uriiniga sulfaat- või glükuroniidkonjugaatidena.

Eakatel patsientidel ei ole farmakokineetilisi omadusi uuritud.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Östrogeenide akuutne toksilisus on madal. Loomaliikide ning loomade ja inimeste vaheliste
märkimisväärsete erinevuste tõttu on prekliiniliste uurimistulemuste ennustuslik väärtus östrogeenide
kasutamiseks inimestel piiratud.

Loomkatsetes näitasid östradiool ja östradioolvaleraat embrüoletaalset toimet ka suhteliselt madalate
annuste kasutamisel. Täheldati urogenitaaltrakti väärarenguid ja isaste loodete feminisatsiooni.

Noretisteroon, nagu teisedki progestageenid, põhjustas rottidel ja ahvidel emaste loodete
virilisatsiooni. Suurte annuste manustamise järgselt täheldati embrüoletaalset toimet.

Prekliinilised andmed, mis põhinevad tavapärastel korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja
kartsinogeensuse uuringutel, ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele, v.a selle ravimi omaduste
kokkuvõtte teistes alalõikudes toodud juhtudel.


11
6.
FARMATSEUTILISED ANDMED

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti tuum:
Laktoosmonohüdraat
Maisitärklis
Kopovidoon
Talk
Magneesiumstearaat

Tableti polümeerikate:
Hüpromelloos
Triatsetiin
Talk

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte hoida külmkapis. Hoida sisepakend välispakendis, valguse eest
kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

1 x 28 tabletti või 3 x 28 tabletti kalenderkettaga pakendis.

28 tabletti sisaldaval kalenderkettaga pakendil on kolm osa:
- värvilisest läbipaistmatust polüpropüleenist alus;
- läbipaistvast polüstüreenist ümmargune kate;
- värvilisest läbipaistmatust polüstüreenist südamikskaala.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Taani

8. Müügiloa number

291799

12

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 17.12.1999
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.05.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud mais 2014
13