ACC 200 MG

Toimeained: atsetüültsüsteiin

Ravimi vorm: suukaudse lahuse pulber

Ravimi tugevus: 200mg 1annust 20TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ACC 200 MG ja milleks seda kasutatakse

Atsetüültsüsteiin on aminohappe tsüsteiini derivaat. Atsetüültsüsteiin avaldab bronhide piirkonnale
limavedeldavat toimet.

ACC suukaudse lahuse pulbrit kasutatakse röga lahtistamiseks.

2. Mida on vaja teada enne ACC 200 MG võtmist

Ärge kasutage ACC'd
- kui olete atsetüültsüsteiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
- kui teil on maohaavand;
- toimeaine suure sisalduse tõttu ei tohi ACC 200 mg suukaudse lahuse pulbrit kasutada alla 2-
aastastel lastel.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne ACC kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Bronhiaalastma ja haavandtõve anamneesiga patsientidel tuleb atsetüültsüsteiini kasutada
ettevaatlikult.

Väga harva on seoses atsetüültsüsteiini kasutamisega teatatud rasketest nahareaktsioonidest, nagu
Stevensi-Johnsoni sündroom ja Lyelli sündroom. Naha või limaskestaga seotud muutuste ilmnemisel
tuleb koheselt konsulteerida arstiga ning atsetüültsüsteiini kasutamine lõpetada.

Atsetüültsüsteiini kasutamine, eriti ravi algul, võib põhjustada lima vedeldumist ja seeläbi
bronhiaalsekreedi koguse suurenemist. Kui te ei suuda lima piisavalt välja köhida, rakendab arst teile
sobivaid meetmeid.

Muud ravimid ja ACC
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.

Antibiootikumid
On teada, et terve hulk antibiootikume on atsetüültsüsteiiniga füüsikaliselt kokkusobimatud või
inaktiveeruvad atsetüültsüsteiini toimel. Ettevaatuse tõttu tuleb manustada suukaudseid antibiootikume
eraldi ning vähemalt kahetunnise vahega.

Köhavastased ained
Kombineerides atsetüültsüsteiini köhavastaste ravimitega, tekib sekreedi peetuse oht köharefleksi
mahasurumise tõttu. Seetõttu tuleb sellise kombinatsiooni kasutamist hoolikalt kaaluda.

Nitroglütseriin
ACC samaaegne manustamine võib põhjustada nitroglütseriini veresooni laiendava ja verd vedeldava
toime tugevnemist.

ACC koos toidu ja joogiga
ACC 100 mg / ACC 200 mg suukaudse lahuse pulber tuleb sisse võtta lahustatuna vees, mahlas või
külmas tees.

Märkus
ACC suukaudse lahuse pulbri mukolüütilist (röga lahtistav) toimet toetab vedelikutarbimine.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Kuna puuduvad küllaldased andmed atsetüültsüsteiini kasutamise kohta rasedatel ja imetavatel
emadel, tohib seda ravimit nimetatud olukordades kasutada ainult juhul, kui arst seda määrab.

ACC 100 mg ja ACC 200 mg suukaudse lahuse pulbrid sisaldavad sahharoosi.
Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist
konsulteerima arstiga.

Nõuanne diabeedikutele:
Üks kotike ACC 100 mg suukaudse lahuse pulbrit sisaldab 0,24 süsivesikute vahetusühikut.
Üks kotike ACC 200 mg suukaudse lahuse pulbrit sisaldab 0,23 süsivesikute vahetusühikut.

3. Kuidas ACC 200 MG võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on
teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on 400…600 mg atsetüültsüsteiini ööpäevas.

Röga lahtistamiseks ägedate hingamisteede haiguste korral:
täiskasvanule ja üle 14-aastasele noorukile 400…600 mg ööpäevas 1 annusena või 2…3 annuseks
jagatuna;
6...14-aastasele lapsele 300…400 mg ööpäevas, jagatuna 2…3 annuseks;
2...6-aastasele lapsele 200...300 mg ööpäevas, jagatuna 2…3 annuseks.

Mukovistsidoosi korral:
üle 6-aastasele lapsele 600 mg ööpäevas, jagatuna 3 annuseks;
2...6-aastasele lapsele 400 mg ööpäevas, jagatuna 4 annuseks.
Patsientidel kehakaaluga üle 30 kg võib annust suurendada kuni 800 mg-ni ööpäevas.

Ravi kestus: ägedate haiguste puhul 5…7 päeva, kroonilise bronhiidi ja mukovistsidoosi korral peab
ravi infektsiooni profülaktikaks kauem kestma.

Kui teil on tunne, et ACC suukaudse lahuse pulbri toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma
arsti või apteekriga.

Kui te võtate ACC’d rohkem kui ette nähtud
Atsetüültsüsteiini üleannustamisel võivad tekkida kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine.
Üleannustamissümptomite ilmnemisel konsulteerige arstiga.

Kui te unustate ACC’d võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate ACC võtmise
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on esinemissageduse alusel rühmitatud järgnevalt:
Väga sage:
(≥ 1/10)
Sage:
(≥ 1/100 kuni < 1/10)
Aeg-ajalt:
(≥ 1/1 000 kuni < 1/100)
Harv:
(≥ 1/10 000 kuni < 1/1000)
Väga harv
(< 1/10 000)
Teadmata
(ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Immuunsüsteemi häired
Aeg-ajalt: Ülitundlikkusreaktsioonid
Väga harv: Anafülaktiline šokk, anafülaktilised/anafülaktoidsed reaktsioonid

Närvisüsteemi häired
Aeg-ajalt: Peavalu

Kõrva ja labürindi kahjustused
Aeg-ajalt: Kohin kõrvus

Südame häired
Aeg-ajalt: Südamerütmi kiirenemine

Vaskulaarsed häired
Aeg-ajalt: Vererõhu langus
Väga harv: Verejooks

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Harv:
Hingeldus, bronhospasm

Seedetrakti häired
Aeg-ajalt: Iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu
Harv:
Seedehäire

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt: Nõgestõbi, nahalööve, angioödeem, sügelus, eksanteem

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Aeg-ajalt: Palavik
Teadmata: Näoturse

Erinevates uuringutes on kirjeldatud trombotsüütide agregatsiooni vähenemist atsetüültsüsteiini
juuresolekul, kuid selle kliiniline tähtsus ei ole praeguseks hetkeks kindlaks tehtud.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas ACC 200 MG säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida ACC sisaldab
- Toimeaine on atsetüültsüsteiin.
- Abiained on askorbiinhape, sahhariin, sahharoos, lõhnaained.

Kuidas ACC välja näeb ja pakendi sisu
Originaalpakendid, mis sisaldavad 20 kotikest.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Sandoz d.d.
Verovškova 57
1000 Ljubljana
Sloveenia

Tootja:
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
D-39179 Barleben
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Sandoz d.d. Eesti filiaal
Pärnu mnt 105
11312 Tallinn
Tel : +372 6652 400


Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

ACC 100 mg, 100 mg suukaudse lahuse pulber
ACC 200 mg, 200 mg suukaudse lahuse pulber
ACC Hot 200 mg, 200 mg suukaudse lahuse pulber

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

ACC 100 mg/ACC 200 mg suukaudse lahuse pulber
Üks kotike 3 g pulbriga sisaldab 100 mg või 200 mg atsetüültsüsteiini.

ACC Hot 200 mg suukaudse lahuse pulber
Üks kotike 3 g pulbriga sisaldab 200 mg atsetüültsüsteiini

INN. Acetylcysteinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

ACC 100 mg/ACC 200 mg: suukaudse lahuse pulber
ACC Hot 200 mg: suukaudse lahuse pulber

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Röga lahtistamine.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Röga lahtistamiseks ägedate hingamisteede haiguste korral:
Täiskasvanule ja üle 14-aastasele noorukile 400…600 mg ööpäevas 1 annusena või 2…3 annuseks
jagatuna;
6...14-aastasele lapsele 300…400 mg ööpäevas, jagatuna 2…3 annuseks;
2...6-aastasele lapsele 200...300 mg ööpäevas, jagatuna 2…3 annuseks.
Senini puuduvad andmed atsetüültsüsteiini annustamise kohta vastsündinutele.

Mukovistsidoosi korral:
üle 6-aastasele lapsele 600 mg ööpäevas, jagatuna 3 annuseks;
2...6-aastasele lapsele 400 mg ööpäevas, jagatuna 4 annuseks.
Mukovistsidoosiga patsientidel kehakaaluga üle 30 kg võib annust suurendada kuni 800 mg-ni
ööpäevas.

Kasutamine alla 2-aastastel lastel - vt lõik 4.3


ACC 100 mg/ACC 200 mg suukaudse lahuse pulber tuleb sisse võtta lahustatuna vees, mahlas või
külmas tees.
ACC Hot 200 mg suukaudse lahuse pulber tuleb lahustada klaasis kuumas vees ning juua nii kuumalt
kui võimalik.

Märkus
ACC 100 mg/ACC 200 mg/ACC Hot 200 mg suukaudse lahuse pulbri mukolüütilist toimet toetab
vedelikutarbimine.

Kasutamise kestus
ACC'd ei tohi ilma arstiga nõu pidamata võtta kauem kui 4…5 päeva.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
Aktiivne maohaavand.
Toimeaine suure sisalduse tõttu ei tohi ACC 200 mg/ACC Hot 200 mg suukaudse lahuse pulbrit
kasutada lastel vanuses alla 2 aasta.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Bronhiaalastma ja haavandtõve anamneesiga patsientidel tuleb atsetüültsüsteiini kasutada
ettevaatlikult.

Atsetüültsüsteiini kasutamine, eriti ravi algul, võib põhjustada lima vedeldumist ning seeläbi
bronhiaalsekreedi koguse suurenemist. Kui patsient ei suuda piisavalt lima välja köhida, tuleb
rakendada sobivaid meetmeid (nt drenaaži ja aspiratsiooni).

Väga harva on atsetüültsüsteiini kasutamisega teatatud rasketest nahareaktsioonidest, nagu Stevensi-
Johnsoni sündroom ja Lyelli sündroom. Patsienti tuleb informeerida, et naha või limaskestaga seotud
muutuste ilmnemisel tuleb koheselt konsulteerida arstiga ning atsetüültsüsteiini kasutamine lõpetada.

ACC 100 mg, ACC 200 mg ja ACC Hot 200 mg sisaldavad sahharoosi. Päriliku fruktoositalumatuse,
glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni või sahharaas-isomaltaasi puudulikkusega patsiendid ei tohi
seda ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kui atsetüültsüsteiini kasutada kombinatsioonis köhavastaste ainetega, võib vähenenud köharefleks
põhjustada ohtlikku lima kogunemist hingamisteedes. Seetõttu peaks kombinatsioonravi määramist
kaaluma eriti hoolikalt.

Andmed atsetüültsüsteiini antibiootikume inaktiveerivast toimest pärinevad ainult in vitro katsetest,
kus aineid segati otseselt. Siiski tuleb ettevaatuse tõttu manustada suukaudseid antibiootikume eraldi
ning vähemalt kahetunnise vahega. See ei kehti tsefiksiimi ja lorakarbefi kohta.

Atsetüültsüsteiin võib tugevdada nitroglütseriini veresooni laiendavat toimet. Soovitatav on ettevaatus.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Küllaldased andmed atsetüültsüsteiini toime kohta rasedatel puuduvad. Loomkatsed ei näita otsest või
kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele ja postnataalsele arengule (vt
lõik 5.3). Atsetüültsüsteiini võib raseduse ajal kasutada vaid pärast kasu ja riski suhte hoolikat
kaalumist.

Imetamine
Andmed eritumise kohta rinnapiima puuduvad. Atsetüültsüsteiini võib imetamise ajal kasutada vaid
pärast kasu ja riski suhte hoolikat kaalumist.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole asjakohane.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on esinemissageduse alusel rühmitatud järgnevalt:
Väga sage:
(≥ 1/10)
Sage:
(≥ 1/100 kuni < 1/10)
Aeg-ajalt:
(≥ 1/1 000 kuni < 1/100)
Harv:
(≥ 1/10 000 kuni < 1/1000)
Väga harv
(< 1/10 000)
Teadmata
(ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Immuunsüsteemi häired
Aeg-ajalt:
Ülitundlikkusreaktsioonid
Väga harv:
Anafülaktiline šokk, anafülaktilised/anafülaktoidsed reaktsioonid

Närvisüsteemi häired
Aeg-ajalt:
Peavalu

Kõrva ja labürindi kahjustused
Aeg-ajalt:
Tinnitus

Südame häired
Aeg-ajalt:
Tahhükardia

Vaskulaarsed häired
Aeg-ajalt:
Hüpotensioon
Väga harv:
Verejooks

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Harv:
Düspnoe, bronhospasm

Seedetrakti häired
Aeg-ajalt:
Iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu
Harv:
Düspepsia

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt:
Urtikaaria, lööve, angioödeem, sügelus, eksanteem

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Aeg-ajalt:
Palavik
Teadmata:
Näoturse

Erinevates uuringutes on kirjeldatud trombotsüütide agregatsiooni vähenemist atsetüültsüsteiini
juuresolekul. Selle kliiniline tähtsus ei ole praeguseks hetkeks kindlaks tehtud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Atsetüültsüsteiini suukaudsete vormide manustamisel ei ole täheldatud ühtegi mürgistusjuhtu.
Vabatahtlikke raviti 11,6 g atsetüültsüsteiiniga ööpäevas üle 3 kuu, ilma et oleks tekkinud ühtegi
rasket kõrvaltoimet. Suukaudseid annuseid kuni 500 mg atsetüültsüsteiini kilogrammi kehakaalu kohta
taluti ilma mürgistuse sümptomiteta.

Mürgistuse sümptomid
Üleannustamine võib kutsuda esile seedetrakti sümptomeid nagu iiveldust, oksendamist ja
kõhulahtisust. Imikutel on hüpersekretsiooni tekkerisk.

Mürgistuse ravi
Vajadusel vastavalt sümptomitele.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Mukolüütilised ained, ATC kood: R05CB01.

Atsetüültsüsteiin on aminohappe tsüsteiini derivaat. Atsetüültsüsteiin avaldab bronhide piirkonnale
sekretolüütilist ja sekretomotoorset toimet. Arvatakse, et ta lõhub disulfiidsidemeid
mukopolüsahhariidikiudude vahel ning et ta depolümeriseerib DNA- ahelaid mädases limas. Nende
mehhanismide kaudu väheneb lima viskoossus.

Alternatiivse mehhanismina arvatakse, et atsetüültsüsteiini reaktiivne SH-rühm seob keemilisi
radikaale ja kõrvaldab nende toksilisuse.

Lisaks suurendab atsetüültsüsteiin glutatiooni sünteesi. See selgitab atsetüültsüsteiini kui antidoodi
toimet paratsetamooli mürgistuse korral.

Kroonilise bronhiidi ja mukovistsidoosiga patsientide uuringutes kirjeldatakse, et atsetüültsüsteiini
profülaktiline manustamine pärsib bakteriaalsete haiguste ägenemise sagedust ja raskust.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Atsetüültsüsteiin imendub suukaudsel manustamisel kiiresti ja peaaegu täielikult. Ta metaboliseerub
maksas farmakoloogiliselt aktiivseks metaboliidiks tsüsteiiniks ning inaktiivseteks
diatsetüültsüstiiniks, tsüstiiniks ja teisteks disulfiidideks.

Jaotumine
Tänu kiirele esmasele metabolismile on suu kaudu manustatud atsetüültsüsteiini biosaadavus väga
madal (umbes 10%).
Inimesel saavutatakse maksimaalne plasmakontsentratsioon 1...3 tunni pärast, kusjuures metaboliit
tsüsteiini maksimaalne plasmakontsentratsioon on umbes 2 µmol/l. Atsetüültsüsteiini seonduvus
plasmavalkudega on umbes 50%.

Biotransformatsioon
Atsetüültsüsteiin ja tema metaboliidid esinevad organismis kolme vormina: osaliselt vabalt, osaliselt
labiilsete disulfiidsidemete kaudu valkudega seondunult ning osaliselt seondunud aminohappena.
Atsetüültsüsteiin eritub peaaegu täielikult inaktiivsete metaboliitidena (anorgaanilised sulfaadid,
diatsetüültsüstiin) neerude kaudu. Atsetüültsüsteiini poolväärtusaeg plasmas on umbes 1 tund ning
seda määrab peamiselt kiire biotransformatsioon maksas. Maksafunktsiooni häire korral pikeneb
poolväärtusaeg kuni 8 tunnini.

Eritumine
Farmakokineetilised uuringud intravenoosselt manustatud atsetüültsüsteiiniga näitasid jaotusruumala
0,47 l/kg (kokku) või 0,59 l/kg (redutseerituna); plasma kliirens oli 0,11 l/h/kg (kokku) ja 0,84 l/h/kg
(redutseerituna). Eliminatsiooni poolväärtusaeg pärast intravenoosset manustamist on 30…40 minutit,
kusjuures eritumise kineetika on kolmefaasiline (alfa, beeta ja terminaalne gammafaas).

Atsetüültsüsteiin läbib platsentat ja leidub nabaväädi veres. Andmed eritumise kohta rinnapiima
puuduvad.

Puuduvad andmed, kas atsetüültsüsteiin läbib inimesel hematoentsefaalbarjääri.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Äge toksilisus
Loomkatsetes täheldatud ägeda toksilisuse tase oli madal. Üleannustamise ravi kohta vt lõik 4.9.

Krooniline toksilisus
Kuni üheaastase kestusega uuringud erinevatel loomadel (rottidel, koertel) ei näidanud mingeid
patoloogilisi muutusi.

Kartsinogeenne ja mutageenne toime
Atsetüültsüsteiinil ei arvata olevat mutageenseid toimeid. In vitro test oli negatiivne.

Uuringud atsetüültsüsteiini tumorigeense toime kohta puuduvad.

Reproduktsioonitoksilisus
Embrüotoksilisuse uuringute käigus ei täheldatud küülikutel ja rottidel väärarenguid. Uuringute
tulemused näitasid, et atsetüültsüsteiin ei oma kahjulikku toimet viljakusele, peri- ning postnataalsele
arengule.

Atsetüültsüsteiin läbib rottidel platsentat ja seda leidub ka amnionivedelikus. Kuni 8 tunni jooksul
pärast suukaudset manustamist oli metaboliidi L-tsüsteiini tase platsentas ja lootes suurem kui ema
plasmas.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Askorbiinhape (vitamiin C)
Sahhariin
Sahharoos
Lõhnaained (apelsin, mesi, sidrun)

Nõuanne diabeedihaigetele
Üks kotike ACC 100 mg suukaudse lahuse pulbrit sisaldab 0,24 süsivesikute vahetusühikut.
Üks kotike ACC 200 mg suukaudse lahuse pulbrit sisaldab 0,23 süsivesikute vahetusühikut.
Üks kotike ACC Hot 200 mg suukaudse lahuse pulbrit sisaldab 0,21 süsivesikute vahetusühikut.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

ACC 100 mg/ACC 200 mg: 4 aastat
ACC Hot 200 mg: 3 aastat

Kasutamiskõlblikuks muudetud lahus tuleb kasutada ära kohe pärast lahustamist.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Originaalpakendid, mis sisaldavad 20 kotikest.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Sandoz d.d.
Verovškova 57
1000 Ljubljana
Sloveenia

8. Müügiloa number

ACC 100 mg: 298800
ACC 200 mg: 298900
ACC Hot 200 mg: 252999

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ACC 100 mg suukaudse lahuse pulber:
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 25.02.2000
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 21.04.2010

ACC 200 mg suukaudse lahuse pulber:
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 25.02.2000
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 21.04.2010

ACC Hot 200 mg suukaudse lahuse pulber:
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 09.04.1999
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 21.04.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud detsembris 2014