XATRAL SR

Toimeained: alfusosiin

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

Ravimi tugevus: 10mg 30TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on XATRAL SR ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Xatral SR ja milleks seda kasutakse

Eesnäärme healoomuline suurenemine ei ole kasvajalise iseloomuga. Haigus esineb peamiselt
vanematel meestel ning on üsna levinud.
Eesnääre paikneb vahetult kusepõie all. Kusejuha (kusetoru) mille kaudu uriin liigub kusepõiest välja,
kulgeb läbi eesnäärme. Eesnäärme suurenemisel rõhub see kusitit põhjustades viimase ahenemist ja
raskendades uriini läbivoolu.

Ravim lõõgastab eesnäärme lihaseid laiendades kusejuha (kusetoru) ja leevendades selle mehhanismi
kaudu eesnäärme healoomulisest suurenemisest tingitud sümptomeid.

Xatral SR on pika toimega tablett. See tähendab, et toimeaine vabaneb tabletist aeglaselt ja ravimit
võib manustada 1 kord päevas. 1 tablett sisaldab 10 mg alfusosiinvesinikkloriidi.
Alfusosiinvesinikkloriid on alfa-adrenoblokaator. See lõõgastab eesnäärme, kusiti ja kusepõie lihaseid,
kergendades uriini läbipääsu.

Xatral SR tablette kasutatakse eesnäärme healoomulisest suurenemisest tingitud sümptomite
leevendamiseks ja täiendava ravimina põie kateteriseerimisel ja kateetri eemaldamise järgselt
eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasuva ägeda kusepeetuse korral.

2. Mida on vaja teada enne XATRAL SR võtmist

Ärge võtke Xatral SR'i
- kui teil esineb või on varem esinenud ortostaatilist hüpotensiooni (kehaasendist sõltuvat
vererõhu muutust, mis põhjustab pearinglust või minestust püstiasendis),
- kui te kasutate samaaegselt mõnda teist alfa-adrenoblokaatorit,
- kui teil esineb maksahaigus,
- kui teil esineb raskekujuline neerupuudulikkus,
- kui te olete allergiline (ülitundlik) alfusosiini suhtes,
- kui olete alfusosiini või selle ravimi mis tahes lppstisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Xatral SR

1/1
- kui teil on varem esinenud allergiline reaktsioon mõne alfa-adrenoblokaatori kasutamise
korral,
- kui teil on madal vererõhk või kui te kasutate mõnda vererõhku alandavat ravimit või nitraate,
- kui teil on esinenud stenokardiahooge (pigistustunne rinnus),
- kui teid ravitakse või on ravitud alfa-adrenoblokaatoritega, võib kaeoperatsiooni ajal tekkida
operatsiooniaegne lõdva iirise sündroom (pupilli ahenemine).
- kui teil on äge südamepuudulikkus,
- kui teil on kaasasündinud pikk QT intervall või kui te kasutate ravimeid, mis põhjustavad QT
intervalli pikenemist.
Turuletuleku järgselt on teatatud väljendunud vererõhu langusest patsientidel, kellel on riskifaktorite
olemasolu nagu nt südamehaigused ja/või samaaegne ravi vererõhku langetavate ravimitega. Vererõhu
languse ja sellega seotud kõrvaltoimete tekkerisk võib olla suurem eakatel patsientidel. Eeltoodud
juhtude korral otsustab teie arst, kas ravim on teile näidustatud või mitte.

Muud ravimid ja Xatral SR
Antud ravimi korral võivad tekkida koostoimed teiste alfa-adrenoblokaatorite, nitraadide, tugevate
CYP3A4 inhibiitorite (ketokonasool, itrakonasool, ritonaviir) või vererõhku langetavate ravimitega,
mis väljendub vererõhu liigses languses.
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid.

Anesteesia
Kui teile ravi ajal alfusosiiniga planeeritakse operatsiooni, mil on vajalik üldnarkoos, tuleb ravimi
manustamine lõpetada 24 tundi enne operatsiooni, sest teie vererõhk võib langeda ohtlikult madalale.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravi alguses võib tekkida pearinglust ja jõuetust, millega tuleb arvestada sõidukijuhtimisel ja
masinatega töötamisel.

Xatral SR sisaldab mannitooli, hüdrogeenitud kastoorõli
Ravim sisaldab abiainena mannitooli, mis võib omada nõrka lahtistavat toimet.
Ravim sisaldab abiainena hüdrogeenitud kastoorõli, mis võib tekitada maoärritusnähte ja
kõhulahtisust.

3. Kuidas XATRAL SR võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Xatral SR 10 mg pika toimega tablett tuleb alla neelata tervelt. Igasugune muu manustamisviis nagu
katki hammustamine, purustamine, närimine või pulbristamine ei ole lubatud.
Eesnäärme healoomuline suurenemine: soovitatav annus on üks 10 mg tablett 1 kord ööpäevas,
manustatuna pärast õhtusööki.
Äge kusepeetus: üks 10 mg tablett 1 kord päevas pärast sööki alates esimesest kateteriseerimise
päevast. Ravi Xatral SR tablettidega jätkatakse pärast kateetri eemaldamist samas annuses kuni
järgmise ägeda kusepeetuse tekkimiseni või sümptomaatika progresseerumiseni.
Eakad patsiendid: kasutada tavalisi annuseid
Mõõduka neerupuudulikkusega patsiendid: kasutada tavalisi annuseid.
Raskekujulise neerupuudulikkusega patsiendid: Xatral SR on vastunäidustatud.
Maksapuudulikkusega patsiendid: Xatral SR on vastunäidustatud.
Lapsed: Xatral SR’i efektiivsus lastel vanuses 2…16 aastat ei ole tõestatud. Seetõttu ei ole Xatral SR
näidustatud lastel kasutamiseks.

Kui teil on tunne, et Xatral SR tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.


2/2
Kui te võtsite Xatral SR’i rohkem kui ette nähtud
Võtke kohe ühendust arstiga ning teavitage teda sissevõetud tablettide hulgast. Lamage, kui see on
vähegi võimalik, sest see aitab vähendada kõrvaltoimete tekkimise ohtu.

Kui te unustate Xatral SR’i võtta
Ärge võtke järgmisel korral topeltannust, kui te unustasite vahepeal ravimit manustada. Jätkake ravimi
võtmist samas annuses samadel aegadel, kui te seda ennegi tegite.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või
meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on väljendatud järgmiselt:

Väga sage:

üle 10% (>1/10)
Sage:

1...10% (>1/100, <1/10)
Aeg-ajalt:

0,1...1% (>1/1000, <1/100)
Harv:

0,01...0,1% (>1/10 000, <1/1000)
Väga harv:

vähem kui 0,01% (<1/10 000), sh üksikjuhud
Teadmata:

ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Närvisüsteemi häired
Sage: nõrkus, pearinglus, peavalu
Aeg-ajalt: peapööritus, minestamine

Südame häired
Aeg-ajalt: südamepekslemine
Väga harv: stenokardia (pigistustunne rinnus)
Teadmata: kodade virvendus

Üldised häired ja manustamisreaktsioonid
Sage: jõuetus
Aeg-ajalt: tursed, valu rinnus

Silma kahjustused
Teadmata: operatsiooniaegne lõdva iirise sündroom (Kui te lähete silmaoperatsioonile kae tõttu (silma
läätse tuhmumine) ja te kasutate või olete varem kasutanud Xatral SR’i, võib operatsiooni ajal pupill
liigselt laieneda ja iiris (silma värviline osa) muutuda lõdvaks. See tekib ainult operatsiooni ajal ja on
oluline silmaarstile, et ta teaks sellisest võimalusest ja oleks valmis operatsiooni läbi viima teisiti).

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Aeg-ajalt: nohu

Seedetrakti häired
Sage: iiveldus, kõhuvalu
Aeg-ajalt: kõhulahtisus
Teadmata: oksendamine

-Maksa ja sapiteede häired
Teadmata: maksakahjustus, kolestaatiline maksahaigus (selle tunnuseks võib olla naha ja silmavalgete
kollasus).

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

3/3
Aeg-ajalt: lööve, sügelus
Väga harv: nõgestõbi, angioödeem (hooti esinev lokaalne nahaturse)

Vaskulaarsed häired
Aeg-ajalt: nahaõhetus
Teadmata: vererõhu langus (asendist sõltuv),

Vere ja lümfisüsteemi häired
Teadmata: neutropeenia (vere valgelibelde arvu vähenemine. Selle tunnusteks võib olla haigestumine
infektsioonidesse, kurguvalu või suuhaavandid), trombotsütopeenia (vereliistakute (trombotsüütide)
arvu vähenemine. Selle tunnusteks võivad olla igemete ja nina veritsus, sinikad, sisselõigete
pikaajaline veritsemine, nahalööve (nõelapea sarnased punased täpid, mida nimetatakse petehhiateks).

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Teadmata: priapism (suguti valulik, tunde kestev jäigastumine)

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot
ravimi ohutusest.

5. Kuidas XATRAL SR säilitada

Kuidas Xatral SR'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja blistrile. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei vaja. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Xatral SR sisaldab
- Toimeaine on alfusosiinvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 10 mg alfusosiinvesinikkloriidi.
- Abiained on etüültselluloos, kastoorõli, hüpromelloos, kollane raudoksiid (E172),
magneesiumstearaat, mikrokristalne tselluloos, povidoon, kolloidne ränidioksiid, mannitool.

Kuidas Xatral SR tabletid välja näevad ja pakendi sisu
Tablett on kolmekihiline, kollane/valge/kollane.
Pakendis on 10 või 30 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja
sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Eesti

Tootjad
Sanofi Winthrop Industrie
30-36 Avenue Gustave, Eiffel
37100 Tours

4/4
Prantsusmaa

sanofi-aventis Zrt.
Harbor Park
Campona u.1
1225 Budapest
Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Tel 6273488

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2014

5/5Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Xatral SR, 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 10 mg alfusosiinvesinikkloriidi.

INN. Alfuzosinum.

Abiainete täielik loetelu vt 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.
Kolmekihiline, kollane/valge/kollane.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Eesnäärme healoomulise suurenemise sümptomaatiline ravi.
Täiendava ravimina ureetra kateteriseerimisel ja kateetri eemaldamise järgselt eesnäärme healoomulise
suurenemisega kaasuva ägeda kusepeetuse korral.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Eesnäärme healoomuline suurenemine: soovitatav annus on üks 10 mg tablett 1 kord ööpäevas,
manustatuna pärast õhtusööki.

Äge kusepeetus: üks 10 mg tablett 1 kord päevas pärast sööki alates esimesest kateteriseerimise
päevast. Ravi Xatral SR’iga jätkatakse pärast kateetri eemaldamist samas annuses kuni järgmise ägeda
kusepeetuse tekkimiseni või sümptomaatika progresseerumiseni.

Tablett tuleb alla neelata tervelt.

Eakad ja neerupuudulikkusega patsiendid:
Farmakokineetiliste ja kliinilise ohutuse andmete põhjal, võib eakate ja neerupuudulikkusega
(kreatiniini kliirens >30 ml/min) patsientide raviks kasutada tavalisi annuseid. Kliiniliste
ohutusandmete puudumise tõttu ei tohi Xatral SR 10 mg kasutada raske neerupuudulikkusega
(kreatiniini kliirens <30 ml/min vt lõiku 4.4) patsientide raviks.

Maksapuudulikkus:
Maksapuudulikkusega patsientidele on Xatral SR vastunäidustatud (vt lõiku 4.3).

Lapsed:
Xatral SR'i efektiivsus lastel vanuses 2…16 aastat ei ole tõestatud (vt lõik 5.1). Seetõttu ei ole Xatral
SR näidustatud lastel kasutamiseks.

4.3. Vastunäidustused


1
Ülitundlikkus alfusosiini või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.
Ortostaatiline hüpotensioon.
Samaaegne teiste α -adrenoblokaatorite manustamine.
1
Maksapuudulikkus.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kliiniliste ohutusandmete puudumise tõttu ei tohi Xatral SR 10 mg kasutada raske neerupuudulikkuse
(kreatiniini kliirens <30 ml/min) korral.

Erihoiatused

Nagu teiste α -adrenoblokaatoritega ravi korral, mõnedel isikutel, eriti antihüpertensiivset ravi
1
saavatel patsientidel võib mõne tunni jooksul pärast ravimi manustamist tekkida posturaalne
hüpotensioon, väljendudes pearingluse, väsimuse ning higistamisena. Sellisel juhul on patsiendil
soovitatav olla lamavas asendis kuni sümptomite täieliku taandumiseni. Posturaalne hüpotensioon on
enamasti mööduv kõrvaltoime; esineb sagedamini ravi alguses ega takista tavaliselt ravi jätkamist.
Turuletuleku järgselt on teatatud väljendunud vererõhu langusest patsientidel, kellel on riskifaktorite
olemasolu nagu nt südamehaigused ja/või samaaegne ravi antihüpertensiivsete ravimitega (vt lõik 4.8).
Patsienti tuleb hoiatada selliste võimalike kõrvaltoimete eest.

Ettevaatus on vajalik, kui alfusosiini manustatakse patsientidele, kellel on sümptomaatiline
ortostaatiline hüpotensioon või keda ravitakse antihüpertensiivsete ravimite või nitraatidega (vt lõik
4.5). Hüpotensiooni ja sellega seotud kõrvaltoimete tekkerisk võib olla suurem eakatel patsientidel.

Erilised ettevaatusabinõud

Ettevaatus on vajalik patsientide puhul, kellel on esinenud teiste α -adrenoblokaatoritega eelneva ravi
1
ajal väljendunud hüpotensiivset reaktsiooni.

Koronaarhaigustega patsientidel tuleb spetsiifilist koronaarpuudulikkuse ravi jätkata. Kui
stenokardiahood sagenevad või süvenevad, tuleb alfusosiin ära jätta.

Nagu kõiki α -adrenoblokaatoreid, tuleb ka alfusosiini kasutada ettevaatusega ägeda
1
südamepuudulikkusega patsientidel.

Patsiendid, kellel on kaasasündinud pikk QT intervall (varem teatud kui omandatud pikk QT intervall)
või kes saavad QT intervalli pikenemist põhjustavaid ravimeid, tuleb jälgida enne ravi ja ravi ajal
alfusosiiniga.

Mõnedel patsientidel, kes saavad või on saanud eelnevalt ravi α -adreno
1
blokaatoritega, on katarakti
operatsiooni käigus täheldatud operatsiooniaegset lõdva iirise sündroomi (Intraoperative Floppy Iris
Syndrome, IFIS - kitsa pupilli sündroomi variant). Kuigi alfusosiiniga on risk selle sündroomi tekkeks
väga väike, peab katarakti opereerivat kirurgi eelnevalt informeerima, kui kasutatakse või on varem
kasutatud α -adreno
1
blokaatoreid, kuna IFIS võib suurendada operatsiooniaegsete tüsistuste
tekkeriski.
Oftalmoloogid peavad olema valmistunud võimalikeks muutusteks operatsioonitehnikas.

Patsiente tuleb hoiatada, et tablett tuleb alla neelata tervelt. Igasugune muu manustamisviis nagu katki
hammustamine, purustamine, närimine või pulbristamine ei ole lubatud. Selline tegevus tekitab
toimeaine ebaõige vabanemise ja imendumise ja seetõttu ka võimalikud varased kõrvaltoimed.

Ravim sisaldab abiainena hüdrogeenitud kastoorõli, mis võib tekitada maoärritusnähte ja
kõhulahtisust.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed


2
Vastunäidustatud kombinatsioonid:
- α -adrenoblokaatoritega (vt lõiku 4.3)
1

Ettevaatust nõudvad kombinatsioonid:
- antihüpertensiivsed ravimid (vt lõiku 4.4)
- nitraadid (vt lõiku 4.4)
- tugevad CYP3A4 inhibiitorid nagu ketokonasool, itrakonasool ja ritonaviir tõstavad alfisosiini
plasmakontsentratsiooni (vt lõiku 5.2).
Üldanesteetikumide manustamine koos alfusosiiniga võib põhjustada vererõhu ebastabiilsust.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Ei ole asjakohane.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.
Eelkõige ravi alguses võivad tekkida kõrvaltoimed nagu vertiigo, pearinglus või asteenia. Sellega tuleb
arvestada autojuhtimisel või masinatega töötamisel.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete esinemissagedus on väljendatud järgmiselt:

Väga sage:

üle 10% (>1/10)
Sage:

1...10% (>1/100, <1/10)
Aeg-ajalt:

0,1...1% (>1/1000, <1/100)
Harv:

0,01...0,1% (>1/10 000, <1/1000)
Väga harv:

vähem kui 0,01% (<1/10 000), sh üksikjuhud
Teadmata:

ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

- Närvisüsteemi häired
Sage: nõrkus, pearinglus, peavalu
Aeg-ajalt: vertiigo, minestamine

- Südame häired
Aeg-ajalt: tahhükardia
Väga harv: stenokardia eelneva koronaararterite haigusega patsientidel (vt lõiku 4.4)

Teadmata: arteriaalne fibrillatsioon

- Üldised häired ja manustamisreaktsioonid

Sage: asteenia

Aeg-ajalt: tursed, valu rinnus

- Silma kahjustused
Teadmata: operatsiooniaegne lõdva iirise sündroom (vt lõik 4.4).

- Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Aeg-ajalt: riniit

- Seedetrakti häired
Sage: iiveldus, kõhuvalu
Aeg-ajalt: kõhulahtisus
Teadmata: oksendamine

- Maksa ja sapiteede häired
Teadmata: hepatotsellulaarne kahjustus, kolestaatiline maksahaigus.


3

- Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt: lööve, pruritus
Väga harv: urtikaaria, angioödeem

- Vaskulaarsed häired
Aeg-ajalt: punastamine
Teadmata: hüpotensioon (posturaalne) (vt ka lõik 4.4)

- Vere ja lümfisüsteemi häired
Teadmata: neutropeenia, trombotsütopeenia

- Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Teadmata: priapism

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise korral tuleb patsient hospitaliseerida, hoida lamavas asendis ning rakendada
sümptomaatilist hüpotensiooni ravi. Märkimisväärse vererõhu languse korral võib sobivaks raviks olla
vasokonstriktor, mis toimib otse veresoonte silelihastele.
Plasmavalkudega suure seonduvuse tõttu on alfusosiin halvasti dialüüsitav.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Prostata healoomulise hüpertroofia korral kasutatavad ained
ATC-kood: G04CA01

Alfusosiin, mis on ratsemaat, on suu kaudu manustatav kinasoliini derivaat; selektiivne
postsünaptiliste α -adrenoretseptorite antagonist.
1
In vitro farmakoloogilised uuringud on tõestanud
alfusosiini selektiivsust α -adrenoretseptorite suhtes, mis asuvad eesnäärmes, kusepõie põhjas ja
1
ureetras.

Healoomulise eesnäärme hüperplaasia kliinilised sümptomid on seotud infravesikaalse
obstruktsiooniga, mille mehhanism hõlmab nii anatoomilisi kui ka funktsionaalseid faktoreid. Viimane
komponent tuleneb eesnäärme silelihaste pingest, mida vahendavad α -adrenoretseptorid:
-
1
α1
adrenoretseptorite aktivatsioon stimuleerib silelihaskontraktsiooni, suurendades eesnäärme, eesnäärme
kapsli, ureetra ja kusepõie põhja toonust ning takistades uriini väljavoolu põiest. α -adrenoretseptorite
1
blokeerimine vähendab infravesikaalset obstruktsiooni läbi otsese toime eesnäärme silelihastele.

Preparaadi uroselektiivsus on leidnud kliinilise tõestuse meespatsientidel, keda on ravitud
alfusosiiniga, kaasaarvatud eakatel ja hüpertensiivsetel.
Alfusosiin parandab põietühjenemise parameetreid vähendades ureetra ja kusepõie põhja toonust ning
seeläbi uriini väljavoolutakistust urineerimise ajal.

Platseebokontrolliga uuringutes healoomulise prostata hüperplaasiaga patsientidel alfusosiin:

) keskmiselt 30% patsientidel, kelle Q
- suurendas oluliselt uriini tippvoolu kiirust (Qmax
max
oli ≤ 15 ml/s. Toime ilmnes alates esimese annuse manustamisest.


4
- oluliselt vähendas m.detrusor vesicae toonust ja suurendas uriinikogust, mis kutsus esile tugeva
urineerimistungi.
- oluliselt vähendas ka jääkuriini kogust.

Lisaks sellele on tõestatud, et alfusosiini toime maksimaalsele uriinivoolule annuses 10 mg üks kord
päevas ja piiratud mõju vererõhule on seotud tema farmakokineetilise profiiliga. Veelgi enam, toime
maksimaalsele uriinivoolule säilib kuni 24 tundi pärast ravimi manustamist.

Uuringud demonstreerisid, et need urodünaamilised toimed viisid alumiste kuseteede sümptomaatika
paranemisele (nt täituvuse ja ka tühjenemise sümptomid).

Ägeda kusepeetuse madalamat esinemissagedust on täheldatud enam alfusosiiniga ravitud patsientidel
kui mitteravitutel. Märkimisväärselt suurendab alfusosiin spontaanse põietühjendamise taset kateetri
eemaldamise järgselt eesnäärme healoomulise suurenemisega seotud ägeda kusepeetusega
patsientidel.

Lapsed
Xatral SR ei ole näidustatud lastel kasutamiseks.

Alfusosiinvesinikkloriidi efektiivsust ei näidanud kaks 197 2…16 aasta vanuste patsientidega läbi
viidud uuringut, kelle närvisüsteemis oli tõusnud detruusori lekkepunkti rõhk (>40 cm H O.
2

Patsiente raviti alfusosiinvesinikkloriidiga 0,1 mg/kg/ööpäevas või 0,2 mg/kg/ööpäevas, kasutades
lastele kohandatud ravimvorme.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Alfusosiin:
Alfusosiin imendub seedetraktist kiiresti. Vahetu vabanemisega 2,5 mg tablettide keskmine
biosaadavus on 64%. Terapeutiliste annuste korral on alfusosiini kineetika lineaarne. Ravimi
seonduvus plasmavalkudega on umbes 90%. Alfusosiin metaboliseerub ulatuslikult maksas, ainult
ligikaudu 11% ravimist eritub muutumatul kujul uriiniga.
Enamus metaboliitidest (mis on inaktiivsed) eritub väljaheitega (75…91%). Praeguseks ei ole teada,
milline ensüümsüsteem on alfusosiini metabolismi kaasatud. Ühelgi metaboliidil ei ole
farmakoloogilist aktiivsust.

Maksapuudulikkusega patsientidel on ravimi poolväärtusaeg pikenenud. Täheldatud on ka
maksimaalse plasmakontsentratsiooni C
kahekordset ja
max
AUC kolmekordset suurenemist.
Biosaadavus on võrreldes tervete vabatahtlikega suurenenud.

Toimeainet prolongeeritult vabastavad 10 mg tabletid:
Keskealistel tervetel vabatahtlikel on keskmine biosaadavus 104,4% vahetu vabanemisega (2,5 mg)
ravimvormi vastu. Maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub umbes 9 tundi pärast manustamist,
võrrelduna vahetu vabanemisega ravimvormi 1 tunni vastu.
Eliminatsiooni poolväärtusaeg on 9,1 tundi.

Uuringute põhjal on leitud, et sobivaimad farmakokineetilised parameetrid saavutatakse ravimi
manustamisel pärast sööki.
Täis kõhuga on keskmised C
ja C väärtused vastavalt 13,6 (SD=5,6) ja 3,1 (SD=1,6) ng/ml.
max
min
Keskmine AUC
on 194 (SD=75) ng.h/ml. Kontsentratsiooni platoo on jälgitav 3 kuni 14 tundi ja
0-24
kontsentratsioonide puhul, mis on suuremad kui 8,1 ng/ml (Cav) 11 tundi.

Võrreldes tervete keskealiste vabatahtlikega ei ole farmakokineetilised parameetrid (C
ja
max
AUC)
eakatel patsientidel suurenenud.5
Võrreldes normaalse neerufunktsiooniga patsientidega, on neerupuudulikkusega patsientidel keskmine
C
ja
max
AUC mõõdukalt suurenenud, kuid eliminatsiooni poolväärtusaeg ei muutu. See
farmakokineetiline muutus ei ole kliiniliselt oluline patsientide kohta kelle kreatiniini kliirens on >30
ml/min.

Metaboolsed koostoimed: CYP3A4 on peamine maksaensüümi isovorm, mis osaleb alfusosiini
metabolismis. Ketokonasool on tugev CYP3A4 inhibiitor.
Ketokonasooli korduval manustamisel 200mg päevas 7 päeva jooksul suurenes peale sööki
manustatuna alfusosiini 10mg SR C
(2,11 korda) ja AUC (2,46 korda).
max
last

Teised näitajad nagu t
ja t ei muutunud. Ketokonasooli korduval 8-päevasel manustamisel 400mg
max
1/2
päevas tõusis alfusosiini C
2,3, AUC 3,2 ja AUC 3,0 korda (vt lõiku 4.5).
max
last

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Kliiniliselt olulised andmed puuduvad.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Etüültselluloos,
hüdrogeenitud
riitsinusõli,
hüpromelloos,
kollane
raudoksiid
(E172),
magneesiumstearaat, mikrokristalne tselluloos, kolloidne ränidioksiid, mannitool, povidoon.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Blister (alumiinium/PVC), 10 või 30 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Eesti

8. Müügiloa number


6

345201

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

30.03.2001/23.11.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud aprillis 2014


7