VISANNETTE

Toimeained: dienogest

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 2mg 28TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on VISANNETTE ja milleks seda kasutatakse

Visannette on ravim endometrioosi (valulikud sümptomid, mida põhjustab emaka limaskesta
esinemine väljaspool normaalset asukohta) raviks. Visannette sisaldab dienogesti (gestageenne
hormoon).

2. Mida on vaja teada enne VISANNETTE võtmist

Ärge võtke Visannette't:

kui teil on veenides tromb (trombembooliline kahjustus). Seda võib esineda näiteks jalgade
-
(süvaveenitromboos) või kopsuveresoontes (kopsuemboolia). Vt ka allpool lõik “Visannette ja
trombid veenides”;

kui teil on või on kunagi olnud raske arteriaalne haigus, sh kardiovaskulaarne haigus, nt
-
südameinfarkt, insult või südamehaigus, mis põhjustab vähenenud verevarustust
(stenokardia). Vt ka allpool lõik “Visannette ja trombid arterites”;

kui teil on diabeet koos veresoonte kahjustusega;
- kui teil on või on kunagi olnud raske maksahaigus (ja teie maksafunktsiooni näitajad ei ole
-
normaliseerunud). Maksahaiguse sümptomid võivad olla naha muutumine kollakaks ja/või kogu
keha sügelus;

kui teil on või on kunagi olnud healoomuline või pahaloomuline maksakasvaja;
- kui teil on või on kunagi olnud või kahtlustatakse, et teil on pahaloomuline suguhormoonsõltuv
-
kasvaja, nt rinnanäärme või suguorganite kasvaja;

kui teil esineb ebaselge põhjusega tupekaudset veritsust;
- kui olete dienogesti või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
-
allergiline (ülitundlik) (vt lõigud 6 ja 2).

Kui ükskõik milline nendest seisunditest tekib Visannette kasutamise ajal esimest korda, lõpetage
kohe ravimi võtmine ja pöörduge oma arsti poole.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Te ei tohi Visannette võtmise ajal kasutada ühtegi teist hormonaalset kontratseptiivi (tablett, plaaster,
emakasisene süsteem).

Visannette EI OLE rasestumisvastane vahend. Kui te soovite rasedust vältida, peate kasutama
kondoome või teisi mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Mõnedel juhtudel on Visannette võtmisel vajalik eriline ettevaatus ja arst peab teid regulaarselt läbi
vaatama. Informeerige oma arsti, kui teil esineb ükskõik milline järgmistest seisunditest:

kui teil on kunagi esinenud trombi (venooosne trombemboolia) või teie lähedasel
-
perekonnaliikmetel on suhteliselt noores eas esinenud trombi;

kui teie lähisugulastel on olnud rinnanäärmevähk;
-

kui teil on kunagi esinenud depressiooni;
-

kui teil on kõrge vererõhk või teil tekib kõrge vererõhk Visannette võtmise ajal;
-

kui teil tekib Visannette võtmise ajal maksahaigus. Sümptomite hulka võivad kuuluda naha või
-
silmade kollasus või kogu keha sügelus. Informeerige oma arsti ka siis, kui need sümptomid
tekkisid teil eelmise raseduse ajal;

kui teil on diabeet, või teil on olnud rasedusaegset diabeeti;
-

kui teil on kunagi esinenud kloasme (kuldpruunid pigmendilaigud nahal, iseäranis näol). Sellisel
-
juhul vältige liigset viibimist päikese- või ultraviolettkiirguse käes;

kui teil esineb Visannette võtmise ajal valu alakõhus.
-

Visannette võtmise ajal on teil rasestumisvõimalus väiksem, sest Visannette võib pärssida
ovulatsiooni.

Kui te rasestute Visannette võtmise ajal, on teil pisut suurenenud risk emakavälise raseduse (embrüo
areneb väljaspool emakat) tekkeks. Informeerige oma arsti enne Visannette võtmise alustamist, kui teil
on varem esinenud emakavälist rasedust või on teil munajuhade funktsiooni häire.

Visannette ja tõsine emakaverejooks
Visannette kasutamisel võib süveneda emakaverejooks, nt naistel, kellel emaka limaskest
(endomeetrium) kasvab emakalihaskesta sisse (nimetatakse emaka adenomüoosiks) või kellel on
emaka healoomulised kasvajad, mida mõnikord nimetatakse emaka fibroidideks (emaka
leiomüoomid). Kui verejooks on tugev ja kauakestev, võib see põhjustada vere punaliblede arvu
vähesust (aneemia), mis võib mõningatel juhtudel olla raske. Aneemia korral pidage nõu oma arstiga,
selgitamaks välja, kas peate Visannette võtmise lõpetama.

Visannette ja muutused veritsemise iseloomus
Suuremal osal Visannette-ravi saavatest naistest tekivad muutused menstruatsiooniaegses veritsuses
(vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Visannette ja trombid veenides
Mõned uuringud näitavad, et seoses progestageeni sisaldavate ravimite (nagu Visannette)
kasutamisega võib esineda väike, kuid statistiliselt mitte märkimisväärne trombide tekkimise
suurenenud risk jalgades (venoosne trombemboolia). Väga harva võivad trombid põhjustada
tõsiseid püsivaid kahjustusi või isegi lõppeda surmaga.

Venoosse tromboosi risk suureneb:

vanusega;
- kui te olete ülekaaluline;
- kui teil või mõnel teie lähisugulastest on noores eas esinenud trombi jala- (tromboos), kopsu- -
(kopsuemboolia) või mõne muu organi veresoones;

kui teil tuleb minna operatsioonile; kui teil on olnud raske trauma või olete olnud pikka aega
-
voodiravil. Oluline on oma arstile eelnevalt öelda, et kasutate Visannette’t, sest vajalikuks
võib osutuda ravi peatamine. Teie arst ütleb teile, millal Visannette’t uuesti kasutama hakata.
Tavaliselt on see võimalik ligikaudu kaks nädalat pärast taastumist.

Visannette ja trombid arterites
On vähe tõendusmaterjali seose kohta gestageene sisaldavate ravimite (nagu Visannette) ja trombide
tekkimise suurenenud riski vahel, nt südameveresoontes (südameinfarkt) või ajuveresoontes (insult).
Hüpertensiooni põdevatel naistel võivad need ravimid infarktiriski vähesel määral suurendada.

Arteriaalse tromboosi risk suureneb:

kui te suitsetate. Tungivalt soovitatav on lõpetada suitsetamine Visannette kasutamise
-
ajal, eriti kui olete üle 35-aastane;

kui te olete ülekaaluline;
- kui kellelgi teie lähisugulastest on noores eas esinenud südameinfarkt või insult;
- kui teil on kõrge vererõhk.
-

Enne Visannette võtmist pidage nõu oma arstiga.

Lõpetage Visannette võtmine ja pöörduge kohe oma arsti poole, kui märkate trombi võimalikke
märke, nagu:
tugev valu ja/või paistetus ühes jalas;
-
äkiline tugev valu rindkeres, mis võib kiirguda vasakusse käsivarde;
-
äkiline õhupuudus;
-
ilmse põhjuseta äkiline köha;
-
ükskõik milline tavatu, tugev või kauakestev peavalu või migreeni süvenemine;
-
osaline või täielik nägemise kadu või topeltnägemine;
-
rääkimisraskus või kõnevõimetus;
-
peapööritus või minestamine;
-
nõrkus, imelik enesetunne või tuimus ükskõik millises kehaosas.
-

Visannette ja vähk
Olemasolevatest andmetest ei selgu, kas Visannette suurendab rinnanäärmevähi riski või mitte.
Võrreldes hormoone mittevõtvate naistega on rinnanäärmevähki pisut sagedamini täheldatud naistel,
kes võtavad hormoone, kuid ei ole teada, kas seda põhjustab ravi. Põhjus, miks hormoone võtvatel
naistel tuvastatakse kasvajaid rohkem ja varem, võib olla näiteks see, et nad läbivad sagedamini
tervisekontrolle. Rinnanäärmevähi tekkerisk väheneb järk-järgult pärast hormoonravi lõpetamist.
Oluline on oma rindu regulaarselt kontrollida ja pöörduda arsti poole, kui tunnete rinnas tükki.

Harvadel juhtudel on hormoone võtvatel naistel antud teada healoomulistest maksakasvajatest ja
veelgi harvem pahaloomulistest maksakasvajatest. Pöörduge oma arsti poole, kui teil tekib
ebatavaliselt tugev kõhuvalu.

Visannette ja osteoporoos
Kui teil on suurenenud risk osteoporoosi (luude nõrgenemine luumineraalide kaotuse tõttu)
tekkimiseks, kaalub teie arst hoolikalt Visannette-ravi riske ja kasutegureid, sest Visannette avaldab
mõõdukat pärssivat toimet teie keha östrogeeni (naissuguhormooni teine tüüp) tootmisele.

Muud ravimid ja Visannette

Teavitage oma arsti alati sellest, milliseid ravimeid või taimseid preparaate te juba kasutate. Samuti
teavitage teisi arste või hambaarsti, kes teile ravimeid välja kirjutavad (või apteekrit) sellest, et
kasutate Visannette’t.

Visannette toimet võivad vähendada:

ravimid, mida kasutatakse järgmiste haiguste ravimiseks:
-
epilepsia (nt fenütoiin, barbituraadid, primidoon, karbamasepiin, okskarbasepiin,
topiramaat, flebamaat);
tuberkuloos (nt rifampitsiin);
HIV-infektsioon - mittenukleosiidsed pöördtranskriptaasi inhibiitorid (nt nevirapiin);
muud infektsioonid (antibiootikumid, nt griseofulviin);

taimne preparaat - harilik naistepuna.
-

Visannette sisaldust veres võivad tõsta, põhjustades sellega kõrvaltoimeid:

ravimid:
-
seenevastased ravimid (nt ketokonasool, itrakonasool, flukonasool);
antibiootikumid (nt erütromütsiin, klaritromütsiin ja roksitromütsiin);
antidepressandid (nt nefasodoon, fluvoksamiin, fluoksetiin);
antatsiidid (nt tsimetidiin);
vererõhuravimid (nt diltiaseem, verapamiil);
proteaasi inhibiitorid HIV-infektsiooni raviks (nt ritonaviir, sakvinaviir, indinaviir või
nelfinaviir);

greipfruut.
-

Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Visannette koos toidu ja joogiga
Visannette’t võib võtta koos toiduga või ilma.

Laboratoorsed analüüsid
Kui teile on vaja teha vereanalüüs, öelge arstile või laborandile, et võtate Visannette’t, sest Visannette
võib mõjutada mõnede analüüside tulemusi.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Ärge võtke Visannette't, kui te olete rase või imetate.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Visannette kasutajatel ei ole täheldatud toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Visannette sisaldab laktoosi
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist
konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas VISANNETTE võtta

Võtke Visannette't alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga. Täiskasvanutel on tavaline annus üks tablett ööpäevas.

Kui arst ei ole määranud teisiti, kehtivad Visannette kohta järgmised märkused. Palun järgige neid
juhiseid, sest vastasel korral ei ole Visannette toime täielik.

Te võite ravi Visannette’ga alustada oma loomuliku menstruaaltsükli mis tahes päeval.

Täiskasvanud: võtke iga päev üks tablett, soovitatavalt samal kellaajal, vajadusel koos vähese koguse
veega. Kui pakend saab tühjaks, tuleb ilma vahet pidamata alustada kohe järgmise pakendiga. Jätkake
tablettide võtmist ka menstruatsiooni ajal.

Puudub Visannette-ravi kogemus endometrioosiga patsientidel 15 kuust pikema perioodi kohta.

Kui te võtate Visannette’t rohkem kui ette nähtud
Puuduvad teated tõsiste kahjulike toimete kohta juhul, kui Visannette tablette võetakse korraga liiga
palju. Kui te siiski muretsete, pöörduge oma arsti poole.

Kui te unustate Visannette’t võtta või kui teil esineb oksendamine või kõhulahtisus
Kui te unustate tabletti võtta, on Visannette vähem efektiivne. Kui teil jääb võtmata üks tablett või
rohkem, võtke ainult üks tablett niipea kui see teile meenub, ja jätkake seejärel ravimi kasutamist
järgmisel päeval tavapärasel kellaajal.

Kui te oksendate 3...4 tunni jooksul pärast Visannette võtmist või kui teil on raskekujuline
kõhulahtisus, on oht, et organism ei omasta tabletis olevat toimeainet. Olukord on peaaegu sama nagu
tableti unustamisel. Kui oksendamine või kõhulahtisus esineb 3...4 tunni jooksul pärast Visannette
võtmist, peate uue tableti võtma niipea kui võimalik.

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Visannette võtmise
Kui te lõpetate Visannette võtmise, võivad endometrioosi algsed sümptomid tekkida uuesti.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Allpool
loetletud kõrvaltoimed esinevad sagedamini Visannette-ravi esimestel kuudel ning kaovad tavaliselt
kasutamise jätkamisel. Teil võib samuti muutuda veritsemise iseloom, nt määrimine, ebaregulaarne
veritsus, või menstruaalperioodid võivad täielikult lõppeda.

Sage (mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 100-st):
- kehakaalu suurenemine;
- depressiivne meeleolu, unehäired, närvilisus, seksuaalhuvi kadumine või meeleolumuutused;
- peavalu või migreen;
- iiveldus, kõhuvalu, kõhugaasid, kõhupuhitus või oksendamine;
- akne või juuste väljalangemine;
- seljavalu;
- ebamugavustunne rindades, munasarjatsüst või kuumahood;
- emaka/tupekaudne verejooks, sh määrimine;
- nõrkus või ärrituvus.

Aeg-ajalt (mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 1000-st):
- aneemia;
- kehakaalu langus või söögiisu suurenemine;
- ärevus, depressioon või meeleolu kõikumine;
- autonoomse närvisüsteemi (kontrollib tahtele allumatuid keha funktsioone, nt higistamist) häire
või tähelepanuhäired;
- silmade kuivus;
- tinnitus (helin kõrvus);
- mittespetsiifilised vereringehäired või tavatu südamepekslemine;
- madal vererõhk;
- hingeldus;
- kõhulahtisus, kõhukinnisus, ebamugavustunne kõhus, mao ja soolte põletik (seedetrakti põletik),
igemepõletik (gingiviit);
- nahakuivus, liigne higistamine, tugev sügelus üle kogu keha, meestele iseloomulik karvakasv
(hirsutism), rabedad küüned, kõõm, dermatiit, ebanormaalne karvakasv, ülitundlikkus valgusele
või naha pigmentatsioonihäired;
- valu luudes, lihasspasmid, valu ja/või raskustunne käsivartes ja käelabades või jalgades ja
jalalabades;
- kuseteede infektsioon;
- tupe kandidiaas, suguelundite piirkonna kuivus, voolus tupest, vaagnavalu, genitaalide atroofiline
põletik koos eritisega (atroofiline vulvovaginiit), tükk või tükid rinnas;
- vedelikupeetusest tingitud turse.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas VISANNETTE säilitada

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud välispakendil ja blistril.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Visannette sisaldab
- Toimeaine on dienogest. Üks tablett sisaldab 2 mg dienogesti.
- Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, kartulitärklis, mikrokristalliline tselluloos,
povidoon K25, talk, krospovidoon, magneesiumstearaat.

Kuidas Visannette välja näeb ja pakendi sisu
Visannette tabletid on valged kuni valkjad, ümmargused, lamedad, kaldservadega, 7 mm diameetriga
tabletid, mille ühel küljel on märgistus "B".

Blisterpakendis on 14 tabletti.

Karp sisaldab 28, 84 või 168 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Bayer Pharma AG
Müllerstraße 178
13353 Berlin
Saksamaa

Tootja
Bayer Weimar GmbH und Co. KG
Döbereinerstr. 20
D-99427 Weimar
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Bayer OÜ
Lõõtsa 2
11415 Tallinn
Tel: 655 8565

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:

Visanne: Bulgaaria, Horvaatia, Taani, Saksamaa, Soome, Prantsusmaa, Ungari, Iirimaa, Island,
Itaalia, Malta, Holland, Norra, Austria, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia,
Tšehhi Vabariik ja Rootsi.

Visannette: Belgia, Küpros, Eesti, Kreeka, Läti, Leedu, Luksemburg ja Hispaania.


Infoleht on viimati uuendatud novembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Visannette, 2 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 2 mg dienogesti.
INN. Dienogestum

Teadaolevat toimet omav abiaine: üks tablett sisaldab 62,8 mg laktoosmonohüdraati.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tabletid

Valged kuni valkjad, ümmargused, lapikud, kaldservadega tabletid diameetriga 7 mm, mille ühel
küljel on märgistus "B".

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Endometrioos.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Suukaudne.

Visannette annuseks on üks tablett ööpäevas, päevi vahele jätmata. Tablett on soovitatav võtta iga
päev samal kellaajal ja vajadusel koos vähese veega. Tabletti võib võtta toiduga või ilma.

Tablette tuleb võtta pidevalt, sõltumata tupeveritsuse esinemisest. Kui pakend saab tühjaks, tuleb
järgmise pakendiga alustada kohe, ilma vahet pidamata.

Puuduvad andmed üle 15 kuu kestva endometrioosi ravi kohta Visannette’ga.

Ravi võib alustada menstruatsioonitsükli mis tahes päeval.

Enne Visannette kasutama hakkamist tuleb lõpetada kõikide hormonaalsete rasestumisvastaste
vahendite
kasutamine.
Kontratseptsiooni
vajadusel
tuleb
kasutada
mittehormonaalseid
rasestumisvastaseid vahendeid (nt barjäärimeetod).

Toimimine vahelejäänud tablettide korral
Visannette efektiivsus võib väheneda tablettide võtmata jätmisel, oksendamisel ja/või kõhulahtisuse
korral (kui see toimub 3…4 tunni jooksul pärast tableti võtmist). Kui võtmata jääb üks või rohkem
tabletti, peab naine võtma ainult ühe tableti niipea, kui see talle meenub ja jätkama siis järgmisel
päeval oma tavapärasel kellaajal. Oksendamise või kõhulahtisuse tõttu mitteimendunud tablett tuleb
samuti asendada ühe tabletiga.

Lisateave erirühmade kohta

Lapsed
Visannette ei ole näidustatud lastele, kellel menstruatsioon ei ole veel alanud. Visannette ohutust efektiivsust ei ole neidudel (menarhest kuni 18-eluaastani) veel kindlaks tehtud.

Eakad
Puudub asjakohane näidustus Visannette kasutamiseks eakatel patsientidel.

Maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid
Visannette on vastunäidustatud käesoleva või varem esinenud raske maksahaigusega patsientidele (vt
lõik 4.3).

Neerufunktsiooni kahjustusega patsiendid
Puuduvad andmed, mis soovitaksid annuse kohandamise vajadust neerufunktsiooni kahjustusega
patsientidel.

4.3. Vastunäidustused

Visannette't ei tohi kasutada ühegi allnimetatud seisundi korral; andmed on osaliselt tuletatud teiste
ainult-progesterooni sisaldavate ravimite kohta teadaolevast teabest. Kui ükskõik milline allpool
loetletud seisunditest tekib Visannette kasutamise ajal, tuleb ravi kohe katkestada.

- Äge venoosne trombembooliline häire.
- Varem põetud või olemasolev arterite ja südameveresoonkonna haigus (nt müokardiinfarkt,
peaaju-veresoonte häire, südame isheemiatõbi).
- Suhkurhaigus koos vaskulaarsete häiretega.
- Raske maksahaigus käesolevalt või selle esinemine anamneesis, kuni maksafunktsiooni näitajad
ei ole normaliseerunud.
- Maksakasvajate (hea- või pahaloomuliste) olemasolu või esinemine anamneesis.
- Teadaolevad või kahtlustatavad suguhormoonsõltuvad pahaloomulised kasvajad.
- Diagnoosimata vaginaalne veritsemine.
- Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoiatused

Kuna Visannette sisaldab ainult progestageeni, siis eeldatavalt kehtivad selle kasutamisel samad
hoiatused ja ettevaatusabinõud, mis ainult progestageeni sisaldavate ravimite kasutamisel, kuigi mitte
kõik hoiatused ja ettevaatusabinõud ei põhine Visannette'ga läbi viidud kliiniliste uuringute tulemustel.

Ükskõik millise loetletud seisundi/riskiteguri esinemisel või halvenemisel tuleb enne Visannette-ravi
alustamist või jätkamist teha individuaalne riski/kasu analüüs.

• Tõsine emakaverejooks
Visannette kasutamine võib ägestada emakaverejooksu, nt emaka adenomüoosi või emaka
leiomüoomiga naistel. Kui verejooks on tugev ja kauakestev, võib see põhjustada aneemiat
(mõningatel juhtudel rasket). Aneemia tekkimisel tuleb kaaluda Visannette kasutamise katkestamist.

• Muutused veritsemise iseloomus
Suuremal osal Visannette-ravi saavatel patsientidel tekivad muudatused menstruatsiooniaegses
veritsuses (vt lõik 4.8).

• Vereringe häired
Epidemioloogilised uuringud on andud vähe tõendusmaterjali seose kohta ainult progestageeni
sisaldavate ravimite ja müokardiinfarkti või aju trombemboolia suurenenud riski vahel. Pigem on
kardiovaskulaarsete ja ajuga seotud haigusjuhtude risk seotud vanuse suurenemise, hüpertensiooni ja
suitsetamisega. Hüpertensiooni põdevatel naistel võivad ainult progestageeni sisaldavad ravimid
infarktiriski vähesel määral suurendada.

Mõned uuringud on näidanud (statistiliselt mitte märkimisväärselt), et ainult progestageeni sisaldavate
ravimite kasutamine võib vähesel määral suurendada venoosse trombemboolia (süvaveenide
tromboos, kopsuemboolia) riski. Venoosse trombemboolia (VTE) üldteada riskitegurite hulka
kuuluvad positiivne leid isiklikus või perekonna anamneesis (VTE esinemine õdedel/vendadel või
vanematel suhteliselt noores eas), vanus, ülekaal, pikaajaline liikumatus, suuremahulised
operatsioonid või suured traumad. Pikaajalise liikumatuse korral on soovitatav katkestada Visannette
kasutamine (plaanilise operatsiooni korral vähemalt neli nädalat varem) ja mitte taasalustada ravi
enne, kui täielikust liikuma hakkamisest on möödunud kaks nädalat.

Arvesse tuleb võtta trombemboolia suurenenud riski sünnitusjärgsel perioodil.

Ravi tuleb kohe lõpetada arterite või veenide trombembooliliste häirete sümptomite ilmnemisel või
nende häirete kahtluse korral.

• Kasvajad
54 epidemioloogilisest uuringust saadud metaanalüüs näitas rinnanäärmevähi suhtelise riski vähest
suurenemist (RR=1,24) naistel, kes hetkel kasutavad suukaudseid kontratseptiive (SK), peamiselt
östrogeen-progestageen preparaate. Ülemäärane risk kaob järk-järgult 10 aasta vältel pärast
kombineeritud suukaudse kontratseptiivi (KSK) kasutamise lõpetamist. Kuna rinnanäärmevähki
esineb alla 40-aastastel naistel harva, on rinnanäärmevähi diagnooside suurem arv praegustel või
hiljuti KSK-sid kasutavatel naistel suhteliselt väike võrreldes rinnanäärmevähi üldise riskiga. Ainult
progestageeni sisaldavate ravimite kasutajatel on rinnanäärmevähki haigestumise risk tõenäoliselt
samas suurusjärgus KSK-de kasutajatega. Ainult progestageeni sisaldavate ravimite kohta käiv
tõendusmaterjal põhineb palju väiksemal kasutajate hulgal ja on seega KSK-dest väiksema
tõenduskaaluga. Need uuringud ei anna tõendeid põhjusliku seose kohta. Täheldatud suurenenud riski
võivad põhjustada rinnanäärmevähi varasem diagnoos SK-de kasutajatel, SK-de bioloogilised toimed
või mõlemate koosmõju. SK-sid kasutanud naistel diagnoositud rinnanäärmevähk on reeglina
kliiniliselt vähem arenenud kui nendel, kes ei ole SK-sid mitte kunagi kasutanud.

Harvadel juhtudel on hormonaalsete ainete, millest üks sisaldub ka Visannette koostises, kasutajate
puhul antud teada healoomulistest maksakasvajatest ja veelgi harvem pahaloomulistest
maksakasvajatest. Üksikjuhtudel on need kasvajad viinud eluohtliku kõhusisese hemorraagia tekkeni.
Kui Visannette't kasutavatel naistel tekib tugev ülakõhuvalu, maksa suurenemine või kõhusisese
hemorraagia sümptomid, tuleb diferentsiaaldiagnostikas arvestada ka maksakasvaja võimalusega.

• Osteoporoos
Patsientidel, kellel on osteoporoosi suurenenud risk, tuleb enne Visannette'ga alustamist hoolikalt
hinnata riske ja kasu, sest Visannette-ravi ajal väheneb endogeense östrogeeni sisaldus mõõdukal
määral (vt lõik 5.1).

• Muud seisundid
Patsiente, kellel on varem esinenud depressiooni, tuleb hoolikalt jälgida ja tõsise depressiooni
taasilmnemisel tuleb ravimi manustamine katkestada.

Normaalse vererõhuga naistel ei avalda dienogest tavaliselt toimet vererõhule. Kui Visannette
kasutamise ajal areneb siiski kestev kliiniliselt märkimisväärne hüpertensioon, on soovitatav
Visannette kasutamine peatada ja ravida hüpertensiooni.

Kolestaatilise ikteruse ja/või sügeluse (mis esmakordselt tekkis raseduse või suguhormoonide eelmise
kasutamise ajal) kordumisel tuleb Visannette-ravi katkestada.

Dienogest võib vähesel määral mõjutada perifeerset insuliiniresistentsust ja glükoositaluvust. Diabeeti
põdevaid naisi, eriti neid, kelle on anamneesis rasedusaegne diabeet, tuleb Visannette kasutamise ajal
hoolikalt jälgida.

Aeg-ajalt võivad tekkida naha pigmendilaigud, eriti nendel naistel, kellel on varem esinenud
raseduspigmendilaike. Naised, kellel on soodumus naha pigmendilaikude tekkimiseks, peavad
Visannette võtmise ajal vältima päikese- või ultraviolettkiirguse käes viibimist.

Naistel, kes kasutavad rasestumisvastase vahendina ainult progestageeni sisaldavaid ravimeid, on
rasedused suurema tõenäosusega emakavälised kui nendel, kes kasutavad kombineeritud suukaudseid
kontratseptiive. Seetõttu tuleb naistel, kellel on anamneesis emakaväline rasedus või munajuha
talitlushäire, Visannette kasutamise üle otsustada alles pärast kasu/riski hoolikat hindamist.

Visannette kasutamise ajal võivad tekkida püsivad munasarja folliikulid (nimetatakse sageli
funktsionaalseks munasarjatsüstiks). Suurem osa nendest folliikulitest on asümptomaatilised, kuigi
mõnedega võib kaasneda vaagnavalu.

• Laktoos
Üks
Visannette
tablett
sisaldab
62,8 mg
laktoosmonohüdraati.
Päriliku
harvaesineva
galaktoositalumatuse, laktaasi puudulikkuse või glükoos-galaktoosi imendumishäirega patsiendid, kes
on laktoosivabal dieedil, peavad arvestama Visannette's sisalduva laktoosikogusega.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teiste ravimite toimed Visannette'le

Ensüümi indutseerijad või inhibiitorid (CYP3A4)
Progestageene (sh dienogesti) metaboliseerib peamiselt tsütokroom P450 3A4 süsteem (CYP3A4),
mis paikneb nii soolestiku limaskestas kui ka maksas. Seega võivad CYP3A4 indutseerijad või
inhibiitorid mõjutada progestageeni sisaldava ravimi metabolismi.

Ensüümide induktsioonist põhjustatud suguhormoonide suurenenud kliirens võib vähendada
Visannette ravitoimet ja põhjustada kõrvaltoimeid, nt muutusi emakaverejooksude iseloomus.

Ensüümide inhibeerimisest põhjustatud suguhormoonide vähenenud kliirens võib suurendada
dienogesti plasmakontsentratsiooni ning põhjustada kõrvaltoimeid.

Ensüüme indutseerivate omadustega ained
Koostoimed võivad tekkida ravimite (nt fenütoiin, barbituraadid, primidoon, karbamasepiin,
rifampitsiin ja võimalik, et ka oksarbasepiin, topiramaat, felbamaat, griseofulviin, nevirapiin ning
tooted, mis sisaldavad harilikku naistepuna (Hypericum perforatum)) vahel, mis indutseerivad
mikrosomaalseid ensüüme (nt tsütokroom P450 ensüümid), mistõttu võib suguhormoonide kliirens
suureneda.

Maksimaalne ensümaalne induktsioon ei avaldu tavaliselt 2...3 nädala vältel, kuid võib kesta seejärel
vähemalt neli nädalat pärast ravi lõpetamist.

CYP 3A4 indutseerija rifampitsiini toimet uuriti tervetel postmenopausaalses eas naistel. Rifampitsiini
manustamine koos östradioolvaleraadi/dienogesti tablettidega põhjustas dienogesti ja östradiooli
tasakaalukontsentratsioonide ja süsteemsete plasmatasemete märkimisväärset langemist. Dienogesti ja
östradiooli plasmatasemete tasakaalukontsentratsioonid, mõõdetuna kontsentratsioonikõvera aluse
pindala (AUC)
põhjal, vähenesid vastavalt 83% ja 44% võrra.
(0...24 h)

Ensüüme inhibeerivate omadustega ained
Tuntud CYP3A4 inhibiitorid, nagu asooli tüüpi seenevastased ained (nt ketokonasool, itrakonasool,
flukonasool), tsimetidiin, verapamiil, makroliidid (nt erütromütsiin, klaritromütsiin ja roksitromütsiin),
diltiaseem, proteaasi inhibiitorid (nt ritonaviir, sakvinaviir, indinaviir, nelfinaviir), antidepressandid (nt
nefasodoon, fluvoksamiin, fluoksetiin) ja greibimahl võivad suurendada progestageenide
plasmasisaldust ning põhjustada kõrvaltoimeid.

CYP3A4 inhibiitorite (ketokonasool, erütromütsiin) toime uuringus östradioolvaleraadi/dienogesti
kombinatsioonile, suurenes dienogesti tasakaalukontsentratsioon plasmas. Manustamine koos tugeva
inhibiitori ketokonasooliga põhjustas dienogesti püsikontsentratsiooni AUC
186% suurenemise.
(0...24 h)
Manustatuna koos mõõduka inhibiitori erütromütsiiniga, tõusis dienogesti püsikontsentratsiooni
AUC
62% võrra
(0...24 h)
.
Nende toimete kliiniline tähtsus on siiani teadmata.

Dienogesti toimed teistele ravimitele
In vitro inhibitsiooniuuringute põhjal ei ole dienogestil tõenäoliselt kliiniliselt olulisi koostoimeid
tsütokroom P450 ensüümi poolt vahendatud teiste ravimite metabolismile.

Märkus: võimalike koostoimete kindlakstegemiseks tuleb lugeda koosmanustatavate preparaatide
ravimi omaduste kokkuvõtteid.

Koostoime toiduga
Standardiseeritud suure rasvasisaldusega toidukord ei mõjutanud Visannette biosaadavust.

Laboratoorsed analüüsid
Progestageenide kasutamine võib mõjutada teatud laboratoorsete analüüside tulemusi, sh maksa,
kilpnäärme, neerupealiste ja neeru funktsiooni biokeemilisi näitajaid; (kandja)valkude sisaldust
plasmas (nt kortikosteroid, mis seob globuliini ja lipiidi/lipoproteiini fraktsioone); süsivesikute
ainevahetuse näitajaid ja koagulatsiooni ning fibrinolüüsi näitajaid. Muutused jäävad tavaliselt
laboratoorsete analüüside lubatud vahemikku.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Dienogesti kasutamise kohta rasedatel on andmeid piiratud hulgal.

Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3).

Rasedad ei tohi Visannette't võtta, sest puudub vajadus ravida endometrioosi raseduse ajal.

Imetamine
Ravi Visannette'ga ei ole imetamise ajal soovitatav.

Ei ole teada, kas dienogest eritub rinnapiima. Loomkatsete andmed näitavad dienogesti imendumist
rottide piima.

Arvestades imetamise kasu lapsele ja ravist saadavat kasu naisele tuleb teha otsus, kas katkestada
imetamine või loobuda ravist Visannette'ga,

Fertiilsus
Olemasolevad andmed näitavad, et suuremal osal patsientidest on ovulatsioon ravi ajal Visannette'ga
pärsitud. Siiski ei ole Visannette kontratseptiiv.

Kontratseptsiooni vajadusel tuleb kasutada mittehormonaalset meetodit (vt lõik 4.2).

Olemasolevad andmed näitavad, et menstruatsioonitsükkel taastub kahe kuu jooksul pärast
Visannette-ravi lõpetamist.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Dienogesti sisaldavate preparaatide kasutajatel ei ole täheldatud toimeid autojuhtimise ja masinate
käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on esitatud vastavalt MedDRA-le.
Kindla reaktsiooni, selle sünonüümi ja seotud seisundite kirjeldamisel on kasutatud kõige sobivamat
MedDRA terminit.

Kõrvaltoimed esinevad sagedamini Visannette-ravi esimestel kuudel ning taanduvad ravi jätkumisel.
Veritsemise iseloom võib muutuda, nt võib tekkida määrimine, ebaregulaarne veritsemine või
amenorröa. Visannette kasutajatel on teada antud järgmistest kõrvaltoimetest.
Kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimed Visannette-ravi ajal on peavalu (9,0%), ebamugavustunne
rindades (5,4%), depressiivne meeleolu (5,1%) ja akne (5,1%).

Lisaks esineb suuremal osal Visannette-ravi saavatel patsientidel muutus menstruatsiooni iseloomus.
Menstruatsiooni iseloomu hinnati süstemaatiliselt patsientide päevikute alusel ja analüüsiti WHO
90 päeva võrdlusperioodi meetodit kasutades. Visannette-ravi esimese 90 päeva vältel täheldati
järgmiseid veritsemise tüüpe (n=290; 100%): amenorröa (1,7%), harvaesinev veritsus (27,2%), sage
veritsus (13,4%), ebaregulaarne veritsus (35,2%), pikenenud veritsusaeg (38,3%), normaalne veritsus,
st mitte ükski eelnimetatud tüüp (19,7%). Neljanda võrdlusperioodi vältel täheldati järgmiseid
veritsemise tüüpe (n=149; 100%): amenorröa (28,2%), harvaesinev veritsus (24,2%), sage veritsus
(2,7%), ebaregulaarne veritsus (21,5%), pikenenud veritsusaeg (4,0%), normaalne veritsus, st mitte
ükski eelnimetatud tüüp (22,8%). Patsiendid nimetasid muutusi menstruatsioonis kõrvaltoimeks ainult
aeg-ajalt (vt kõrvaltoimete tabelit).

Allolevas tabelis on toodud Visannette kasutamise ajal teada antud ravimi kõrvaltoimete
esinemissagedus MedDRA organsüsteemi klasside alusel. Igas esinemissageduse grupis on
kõrvaltoimed toodud esinemissageduse vähenemise järjekorras. Esinemissagedused on määratletud
kui sage (≥1/100 kuni <1/10) ja aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100). Esinemissagedused põhinevad
neljast kliinilisest uuringust kogutud andmetel ja hõlmavad 332 patsienti (100%).

Tabel 1. Kõrvaltoimete tabel, III faasi kliinilised uuringud, N=332

Organsüsteemi klass
Sage
Aeg-ajalt
(MedDRA)
Vere ja lümfisüsteemi

aneemia
häired
Ainevahetus- ja
kehakaalu suurenemine
kehakaalu vähenemine,
toitumishäired
söögiisu suurenemine
Psühhiaatrilised häired
depressiivne meeleolu,
ärevus,
unehäired,
depressioon,
närvilisus,
meeleolu kõikumine
libiido kadumine,
meeleolu muutused
Närvisüsteemi häired
peavalu,
autonoomse närvisüsteemi
migreen
tasakaaluhäire,
tähelepanuhäired
Silma kahjustused

silma kuivus
Kõrva ja labürindi

tinnitus
kahjustused
Südame häired

mittespetsiifiline vereringesüsteemi
häire,
palpitatsioonid
Vaskulaarsed häired

hüpotensioon
Organsüsteemi klass
Sage
Aeg-ajalt
(MedDRA)
Respiratoorsed,

düspnoe
rindkere ja
mediastiinumi häired
Seedetrakti häired
iiveldus,
diarröa,
kõhuvalu,
kõhukinnisus,
kõhupuhitus,
pingetunne kõhupiirkonnas,
pingetunne kõhupiirkonnas, mao-seedetrakti põletik,
oksendamine
igemepõletik
Naha ja nahaaluskoe
akne,
kuiv nahk,
kahjustused
alopeetsia
hüperhidroos,


sügelus,
hirsutism,
onühhoklaasia
kõõm,
dermatiit,
ebanormaalne karvakasv,
fotosensibilisatsiooniga seotud
pigmentatsioonihäire
Lihas-skeleti ja sidekoe
seljavalu
luuvalu,
kahjustused

lihasspasmid,
valu jäsemetes,
raskustunne jäsemetes
Neerude ja kuseteede

kuseteede infektsioon
häired
Reproduktiivse süsteemi ebamugavustunne rindades, tupe kandidiaas,
ja rinnanäärme häired
munasarjatsüst,
vulvovaginaalne kuivus,
kuumahood,
eritis suguelunditest,
emaka-/tupeverejooksud, sh vaagnavalu,
määrimine
atroofiline vulvovaginiit,

tükid rindades,
fibrotsüstiline rinnahaigus,
tihkestumus rindades
Üldised häired ja
asteenilised seisundid,
ödeem
manustamiskoha
ärrituvus
reaktsioonid

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Dienogestiga läbi viidud ägeda toksilisuse uuringud ei näidanud ägedate kõrvaltoimete riski
mitmekordse ööpäevase raviannuse kogemata sisse võtmisel. Spetsiifiline antidoot puudub. 20...30 mg
dienogesti (10 kuni 15 korda suurem annus, kui on Visannette's) kasutamine ööpäevas 24 nädala vältel
oli hästi talutav.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: gestageenid; ATC-kood: G03DB08
Dienogest on nortestosterooni derivaat, millel ei ole androgeenset toimet, vaid on antiandrogeenne
toime, mille tugevus on ligikaudu üks kolmandik tsüproteroonatsetaadi toimest. Dienogest seostub
emaka progesterooniretseptoriga ainult 10% suhtelise afiinsusega (võrrelduna progesterooniga).
Vaatamata madalale afiinsusele progesterooniretseptori suhtes on dienogestil in vivo tugev
progestageenne toime. Dienogestil ei ole in vivo märkmisväärset androgeenset, mineralokortikoidset
ega glükokortikoidset toimet.

Dienogest avaldab endometrioosile toimet vähendades östradiooli endogeenset produktsiooni, surudes
maha östradiooli troofilised toimed nii eutoopilisele kui ka ektoopilisele endomeetriumile. Dienogesti
pidev kasutamine loob hüpoöstrogeense, hüpergestageense endokriinse keskkonna, mis toob kaasa
endometriaalse koe esialgse irdumise, millele järgneb endometrioosikollete atroofia.

Andmed efektiivsuse kohta
Visannette paremus võrreldes platseeboga ilmnes 3-kuulises uuringus, mis hõlmas 198
endometrioosiga patsienti. Endometrioosiga seonduvat vaagnavalu mõõdeti visuaalse analoogskaala
(0...100 mm) alusel. Pärast kolme ravikuud Visannette'ga ilmnes statistiliselt märkimisväärne erinevus
võrreldes platseeboga (∆ = 12,3 mm; 95%CI: 6,4…18,1; p<0,0001) ja kliiniliselt tähenduslik valu
vähenemine võrreldes algnäitajatega (keskmine vähenemine = 27,4 mm ± 22,9).

Pärast kolme ravikuud vähenes endometrioosiga seotud vaagnavalu 50% või rohkem ilma samaaegselt
kasutatava valuvaigisti annuse suurendamiseta 37,3%-l Visannette saaval patsiendil (platseebo:
19,8%); endometrioosiga seotud vaagnavalu vähenes 75% või rohkem ilma samaaegselt kasutatava
valuvaigisti annuse suurendamiseta 18,6%-l Visannette saaval patsiendil (platseebo: 7,3%).

Selle platseebokontrollitud uuringu avatud jätku-uuring näitas endometrioosiga seotud vaagnavalu
jätkuvat vähenemist kuni 15-kuulise ravi kestel.

Platseebokontrollitud tulemusi toetasid andmed, mis saadi 6-kuulisest aktiivselt kontrollitud uuringust
võrdluses GnRH-agonistiga, mis viidi läbi 252 endometrioosi diagnoosiga patsiendil.

Kolmes uuringus, milles osales kokku 252 patsienti, kes said ööpäevas 2 mg dienogesti, ilmnes
patsientidel kuue ravikuu järgselt endometrioosikollete oluline vähenemine.

Väikeses uuringus (n=8 annuserühma kohta), kus ööpäevaseks annuseks oli 1 mg dienogesti, ilmnes
anovulatoorse seisundi tekkimine pärast ühte ravikuud. Visannette kontratseptiivset efektiivsust ei ole
suuremates uuringutes testitud.

Ohutusandmed
Endogeense östrogeeni sisaldus väheneb Visannette-ravi ajal mõõdukalt.

Käesoleval hetkel ei ole saadaval pikaajalisi andmeid luu mineraalse tiheduse ja luumurdude riski
kohta Visannette kasutajatel. Luu mineraalset tihedust hinnati 21 patsiendil kuus kuud enne ja pärast
Visannette-ravi. Keskmine luu mineraalne tihedus ei olnud nendel patsientidel vähenenud.
Leuproreliinatsetaat-ravi saanud 29 patsiendil täheldati sama aja vältel luu mineraalse tiheduse
keskmist vähenemist 4,04% ± 4,84% võrra (∆ rühmade vahel = 4,29%; 95%CI: 1,93…6,66;
p<0,0003).

Märkimisväärseid muutusi standardsete laboratoorsete analüüside (sh hematoloogilised, vere kliiniline
keemia, maksaensüümid, rasvad ja HbA1C) tulemuste keskmistes väärtustes 15-kuulise
Visannette-ravi vältel ei täheldatud (n=168).

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Suukaudselt manustatud dienogest imendub kiiresti ja peaaegu täielikult. Maksimaalne
kontsentratsioon vereseerumis - 47 ng/ml - saabub ligikaudu 1,5 tundi pärast ühe tableti manustamist.
Biosaadavus on ligikaudu 91%. Dienogesti farmakokineetika on annusega proportsionaalne
annusevahemikus 1...8 mg.

Jaotumine
Dienogest seondub seerumi albumiiniga ja ei seondu suguhormooni siduva globuliiniga (SHBG) ega
kortikoidi siduva globuliiniga (CBG). 10% ravimi kogu seerumi kontsentratsioonist on vaba
steroidina, 90% on mittespetsiifiliselt seondunud albumiiniga.

Dienogesti näiline jaotusruumala (V /F) on 40 l.
d

Biotransformatsioon
Dienogest metaboliseerub täielikult steroidide metabolismi teadaolevate teede kaudu, moodustades
peamiselt endokrinoloogiliselt mitteaktiivseid metaboliite. In vitro ja in vivo uuringute andmetel on
dienogesti metabolismiga seotud peamiselt ensüüm CYP3A4. Metaboliidid väljutatakse organismist
väga kiiresti, plasmas domineerib muutumatul kujul dienogesti fraktsioon.

Metaboolse kliirensi määr seerumist (CI/F) on 64 ml/min.

Eritumine
Dienogesti sisaldus seerumis väheneb kahes faasis. Lõplikku dispositsioonifaasi iseloomustab
ligikaudu 9...10-tunnine poolväärtusaeg. Pärast 0,1 mg/kg annuse suukaudset manustamist väljutatakse
dienogest metaboliitidena (väljutatakse uriini ja roojaga, vahekorras ligikaudu 3:1). Uriiniga
väljutatavate metaboliitide poolväärtusaeg on 14 tundi. Pärast suukaudset manustamist väljutatakse
ligikaudu 86% manustatud annusest kuue päeva jooksul, suurem osa sellest kogusest väljutatakse
esimese 24 tunni jooksul, peamiselt uriiniga.

Tasakaalukontsentratsiooni tingimused
SHBG sisaldus dienogesti farmakokineetikat ei mõjuta. Igapäevase manustamise järgselt suureneb
ravimi sisaldus seerumis ligikaudu 1,24 korda, saavutades tasakaalukontsentratsiooni pärast nelja
ravipäeva. Dienogesti farmakokineetikat pärast Visannette korduvat manustamist saab ette ennustada
ühe annuse farmakokineetika alusel.

Farmakokineetika patsientide erirühmades
Visannette't ei ole spetsiaalselt uuritud neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel.
Visannette't ei ole uuritud maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja reproduktsioonitoksilisuse uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Siiski tuleb silmas pidada, et suguhormoonid
võivad kutsuda esile teatud hormoontundlike kudede ja kasvajate suurenemise.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Krospovidoon
Laktoosmonohüdraat
Magneesiumstearaat
Mikrokristalliline tselluloos
Kartulitärklis
Povidoon K 25
Talk

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tabletid on rohelisest läbipaistvast polüvinülideenkloriidiga (PVDC) kaetud polüvinüülkloriidist
(PVC) ja alumiiniumfooliumist blisterpakendites (matt pool kuumsuletav).

Pakendi suurused:
28, 84 ja 168 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Bayer Pharma AG
Müllerstraße 178
13353 Berlin
Saksamaa

8. Müügiloa number

667710

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 03.02.2010
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 04.11.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud novembris 2014