TONSILGON N

Toimeained: taimsed preparaadid

Ravimi vorm: suukaudsed tilgad, lahus

Ravimi tugevus: 50ml 1TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on TONSILGON N ja milleks seda kasutatakse

Taimne ravim mida kasutatakse sageli korduvate ja krooniliste neelupõletike, eriti tonsilliidi täiendavaks
raviks.

2. Mida on vaja teada enne TONSILGON N võtmist

Ärge kasutage Tonsilgon N'i:
• kui te olete ülitundlik toimeainete või ravimi mõne teise koostisosa suhtes.
• ravimit ei tohi anda alla 1-aastastele lastele.

Eriline ettevaatus Tonsilgon N'i kasutamisel
See ravim sisaldab 19 mahuprotsenti etanooli. Seega on ohtlik alkohoolikutele. Seda peab arvestama ka
rasedate ja rinnaga toitvate naiste puhul, laste puhul kes võtavad suuremaid annuseid kui soovitatav ning
kõrge riskiga patsientide puhul nagu patsiendid, kellel on maksahaigus, epilepsia, ajukahjustus või
ajuhaigus.

Kasutamine koos teiste ravimitega:
Uuringud selles suhtes puuduvad.
Kasutades Tonsilgon N'i koos ravimitega mis sisaldavad tammekoort võib aeglustuda või häiruda
alkaloidide ja aluseliste ainete imendumine.
Palun informeerige oma arsti kui kasutate veel teisi ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Arvestada tuleb, et ravim sisaldab alkoholi.
Kuna piisavad uuringud selle kohta puuduvad, tohib ravimit raseduse ja imetamise ajal kasutada ainult
arsti soovitusel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
Ravim sisaldab 19 mahuprotsenti etanooli. Imendunud etanooli kogus ühekordse annuse korral
kataboliseerub normaalse kaalu ja metabolismiga patsiendil mõne minuti jooksul. Tonsilgon N ei oma
märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

3. Kuidas TONSILGON N võtta

Ägedate sümptomite korral
Täiskasvanud ja üle 12 aastased lapsed: 25 tilka 5…6 korda päevas.
Kooliealised 6-11 aastased lapsed: 15 tilka 5…6 korda päevas.
Väikelapsed 1-5 aastased: 10 tilka 5…6 korda päevas.

Pärast ägedate sümptomite taandumist
Täiskasvanud ja üle 12 aastased lapsed: 25 tilka 3 korda päevas.
Kooliealised 6-11 aastased lapsed: 15 tilka 3 korda päevas.
Väikelapsed 1-5 aastased: 10 tilka 3 korda päevas.

Enne allaneelamist on soovitav lahust veidi aega suus hoida, vajadusel võtta koos vedelikuga (nt klaasi
veega)

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kui te võtate Tonsilgon N'i rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise korral ei ole ägedaid mürgistusnähte täheldatud. Siiski tuleb arvestada preparaadis
sisalduva etanooliga.

Kui Te unustate Tonsilgon N'i võtta
Võtke ravimit nii kiiresti kui võimalik, kuid ärge ületage lubatud ööpäevast annust.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Tonsilgon N põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Tonsilgon N'i kasutamisel võivad tekkida allergilised naharekatsioonid (nahalööbed) ja mao-sooletrakti
vaevused.
Kui teile tundub, et Tonsilgon N kasutamisega kaasnevad kõrvaltoimed, informeerige sellest oma arsti.

5. Kuidas TONSILGON N säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Tonsilgon N'i pärast kõlblikkuaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale. Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist on 6 kuud.
Hoida temperatuuril kuni 25°, originaalpakendis, niiskuse ja päikese eest kaitstult.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Tonsilgon N sisaldab
1 g Tonsilgon N lahust sisaldab 0,29 g vedelekstrakti, mis sisaldab järgmisi taimi: alteejuur 4 mg,
kummeliõisik 3 mg, põldosjaürt 5 mg, pähklipuuleht 4 mg, raudrohuürt 4 mg, tammekoor 2 mg, võililleürt
4 mg.
Ekstrahent on 59% etanool.
Sisaldab 19% mahuprotsenti alkoholi.
1 ml (0,98g) lahust vastab 18 tilgale.

Kuidas Tonsilgon N välja näeb ja pakendi sisu
Tonsilgon N on selge kuni kergelt hägune, kollakaspruun vedelik kummeli lõhna ja maitsega vedelik, mis
on pakendatud 50 ml, 100 ml või 500 ml tilgutiga pudelitesse.


Tootja ja müügiloa hoidja:
Bionorica SE
Kerschensteinstrasse 11-15
92318 Neumark
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Miecys-Pharm OÜ
Vitamiini 4
Tartu
Eesti
Tel: + 373 7380676

Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2011Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Tonsilgon N, suukaudsed tilgad, lahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis


1 g lahust Tonsilgon N sisaldab 0,29 g vedelekstrakti, mis sisaldab järgmisi taimi:
alteejuur 4 mg
kummeliõisik 3 mg
põldosjaürt 5 mg
pähklipuuleht 4 mg
raudrohuürt 4 mg
tammekoor 2 mg
võililleürt 4 mg

Ekstrahent 59% etanool.
Lahus sisaldab 19 mahuprotsenti etanooli.

1 ml (0,98 g) lahust vastab 18 tilgale.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Suukaudsed tilgad, lahus.
Selge kuni kergelt hägune, kollakaspruun vedelik kummeli lõhna ja maitsega.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Sageli korduvate ja krooniliste neeluinfektsioonide, eriti tonsilliidi täiendav ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Ägedate sümptomite korral
Täiskasvanud ja üle 12 aastased lapsed: 25 tilka 5...6 korda päevas.
6...11-aastased kooliealised lapsed: 15 tilka 5…6 korda päevas1...5-aastased väikelapsed: 10 tilka 5...6
korda päevas.

Pärast ägedate sümptomite taandumist
Täiskasvanud ja üle 12 aastased lapsed: 25 tilka 3 korda päevas.
6-11 aastased koolilapsed: 15 tilka 3 korda päevas.
1-5 aastased väikelapsed: 10 tilka 3 korda päevas.

Vajadusel võtta tilku koos vedelikuga (nt klaasi veega). Enne allaneelamist on soovitatav lahust veidi
aega suus hoida.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
Ravimit ei tohi anda alla 1-aastastele lastele.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravim sisaldab 19 mahuprotsenti etanooli. Seega on ohtlik alkohoolikutele. Seda peab arvestama ka
rasedate ja rinnaga toitvate naiste puhul, laste puhul kes võtavad suuremaid annuseid kui soovitatav
ning kõrge riskiga patsientide puhul nagu patsiendid, kellel on maksahaigus, epilepsia, ajukahjustus
või ajuhaigus.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Uuringud selle kohta puuduvad. Kasutades ravimit koos preparaatidega mis sisaldavad tammekoort,
võib alkaloidide ja teiste leeliste ainete imendumine väheneda või takistuda.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Arvestada tuleb, et ravim sisaldab alkoholi.
Kuna piisavad kliinilised uuringud selle kohta puuduvad, võib ravimit kasutada ainult pärast riski/kasu
suhte hindamist.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Tonsilgon N ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid ja mao-sooletrakti vaevused. Ettevaatlikud peaksid olema
inimesed kes on allergilised preparaadi koostises olevate taimede või korvõieliste suhtes.
Kõrvaltoimete tekkimisel pöörduda arsti või apteekri poole.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud. Intoksikatsiooninähtude ilmnemisel rakendada sümptomaatilist ravi..

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Kummelist ja alteest pärinevad polüsahhariidid stimuleerivad mittespetsiifilist immuunvastust,
suurendades makrofaagide ja granulotsüütide fagotsütoosi. Need ained suurendavad ka fagotsüteeritud
mikroobide intratsellulaarset eemaldamist bakteritsiidsete hapniku metaboliitide intensiivsema
tekkega.
Põldosi suurendab mõju oma ravi- ja profülaktiliste omadustega.
Polüsahhariidid, eeterlikud õlid ja flavonoidid (kummel, altee, raudrohi) parandavad infitseeritud
hingamisteede limaskesta seisundit. Tanniinirikkal tammekoorel on astringeerivad ja põletikuvastased
omadused.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Andmed puuduvad.


6. FARMATSEUTILISED
ANDMED

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Etanool.
Puhastatud vesi.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist on 6 kuud.
Säilitamisel võib tekkida vähene hägusus või sade. See ei mõjuta preparaadi omadusi.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 C.
Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tonsilgon N suukaudsed tilgad on saadaval tilgutiga pudelites, mis on pakitud pappkarpi.
Saadaval on järgmised pakendi suurused: 50 ml, 100 ml ja 500 ml.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

BIONORICA SE
Kerschensteinstrasse 11-15
92318 Neumarkt / Saksamaa

8. Müügiloa number

473505

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

21.12.2000/31.05.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2011.