SODIUM CHLORIDE B. BRAUN 0,9%

Toimeained: naatriumkloriid

Ravimi vorm: süstelahus

Ravimi tugevus: 0,9% 1ml 10ml 20TK

Haiglapakend

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on SODIUM CHLORIDE B. BRAUN 0,9% ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON SODIUM CHLORIDE B. BRAUN 0,9% SÜSTELAHUS JA
MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

See ravim on naatriumkloriid, mida manustatakse süstina.

Ravim sisaldab naatriumkloriidi sellises kontsentratsioonis, mis on sarnane teie organismi
enda sooladesisaldusele.

Seda kasutatakse süstitavate ravimite lahustamiseks või lahjendamiseks.

2. Mida on vaja teada enne SODIUM CHLORIDE B. BRAUN 0,9% võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE SODIUM CHLORIDE B. BRAUN 0,9%
SÜSTELAHUSE KASUTAMIST

Ärge kasutage Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahust

Ei ole teada seisundeid, mis rangelt välistaksid Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahuse
kasutamise.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahusega
- kui teie vere naatriumitase on väga kõrge (hüpernatreemia) või kui teie vere
kloriididetase on väga kõrge (hüperkloreemia)

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid
muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahus ei oma mõju autojuhtimisele ja masinate
käsitsemisele.

3. Kuidas SODIUM CHLORIDE B. BRAUN 0,9% võtta

KUIDAS SODIUM CHLORIDE B. BRAUN 0,9% SÜSTELAHUST KASUTADA

Seda ravimit kasutatakse süstide ettevalmistamiseks (süstla kaudu manustatavad ravimid).

Kasutatav kogus sõltub lahustatava või lahjendatava ravimi kohta antud juhistest.

Kui te saate Sodium Chloride B. Braun 0,9% rohkem kui ette nähtud

Kui te olete saanud liiga palju lahust, võib teil tekkida vedeliku kuhjumine organismi,
naatriumi, kloriidide ja ja happeliste ainete taseme ülemäärane suurenemine teie veres (veri
muutub happeliseks).

Sellisel juhul peatatakse infusioon koheselt. Lisaks antakse teile veetablette, et suurendada
uriinieritust. Teie vere elektrolüütide taset jälgitakse pidevalt. Teie arst otsustab ravimite
edasise kasutamise või meetmete üle, et normaliseerida teie elektrolüütide taset, vee ja happe-
aluse tasakaalu.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahus põhjustada
kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Siiski ei ole korrektse manustamise tingimustes mingeid kõrvaltoimeid täheldatud.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas SODIUM CHLORIDE B. BRAUN 0,9% säilitada

KUIDAS SODIUM CHLORIDE B. BRAUN 0,9% SÜSTELAHUST SÄILITADA

Hoidke Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahust laste eest varjatud ja kättesaamatus
kohas.

Ärge kasutage Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahust pärast kõlblikkusaega, mis on
märgitud pudelil või kotil või välispakendil.

Ärge kasutage ravimit, kui te märkate, et lahus on hägune või kui te märkate lahuses osakesi
või kui mahuti lekib.

Pärast esmast avamist:
Mikrobioloogilisest vaatepunktist lähtudes, tuleb ravim koheselt ära kasutada. Kui ravimit ei
kasutata koheselt, vastutab kasutusaegse aja ja kasutuseelsete säilitustingimuste eest kasutaja
ning tavatingimustes ei toiks see olla pikem kui 24 tundi hoituna temperatuuril 2...8 °C.


6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahus sisaldab:

- Toimeaine on naatriumkloriid. Üks ml lahust sisaldab 9,0 mg naatriumkloriidi.
- Abiaine on süstevesi.

Kuidas Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahus välja näeb ja pakendi sisu
Sodium Chloride B. Braun 0,9% on selge, värvitu naatriumkloriidi vesilahus.

Ravim on saadaval:
• Kummikorgiga klaasviaalides, mis sisaldavad 50 ml või 100 ml lahust. 20 viaaliga
pakendid.
• Polüetüleenampullides, mis sisaldavad 10 ml või 20 ml lahust. 20 ampulliga pakendid.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

B.Braun Melsungen AG
D-34212 Melsungen

SaksamaaPostiaadress:
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Saksamaa

Tel.: +49/5661/71-0
Fax: +49/5661/71 4567Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole.
B.Braun Medical OÜ
Kadaka tee 70b
12618, Tallinn
Tel.:(0) 677 12 00

Infoleht on kaasajastatud 2010


Infoleht on kooskõlastatud jaanuaris 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Sodium Chloride B. Braun 0,9%, süstelahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

100 ml lahust sisaldab
Naatriumkloriidi0,90 g


Elektrolüüdid:
Naatriumi
154 mmol/l
Kloriidi
154 mmol/l

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süstelahus.
Selge värvitu vesilahus.

Teoreetiline osmolaarsus:


308 mOsm/l,
Tiitritav happesus:<0,3 mmol/l,
pH:

4,5...7,0

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Elektrolüütide kontsentraatide või ravimite kandjalahus.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annus

Annus sõltub lahustatava ravimi soovitavast kontsentratsioonist.

Manustamisviis

Süstimine veeni või naha alla.

Kasutades lahustina sobivatele elektrolüütide kontsentraatidele või ravimitele tuleks enne ravimi
lisamist tutvuda selle kasutusjuhendiga.

4.3. Vastunäidustused

Ei ole.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahuse manustamisel tuleks olla ettevaatlik järgmistel juhtudel:

1
hüpernatreemia
hüperkloreemia

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Rasedus
Riskid rasedusaegsel kasutamisel ei ole teada.

Imetamine
Riskid imetamisaegsel kasutamisel ei ole teada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole rakendatav

4.8. Kõrvaltoimed

Ravimi juhendijärgsel kasutamisel ei ole kõrvaltoimeid oodata.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Sodium Chloride B. Braun 0,9% süstelahuse üleannustamine võib viia hüpernatreemiani,
hüperkloreemiani, liigse hüdratatsioonini, seerumi hüperosmolaarsuseni ja metaboolse atsidoosini.

Ravi
Infusiooni kohene peatamine, diureetikumide manustamine koos seerumi elektrolüütide pideva
jälgimisega, elektrolüütide ja happe-aluse tasakaalu korrigeerimine.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Kandjalahus
ATC kood: V07AB

Toimemehhanism ja terapeutiline efekt
Naatrium on ekstratsellulaarse ruumi tähtsaim katioon ja koos mitmete anioonidega reguleerib selle
suurust. Naatrium ja kaalium on bioelektriliste protsesside tähtsaimad mediaatorid organismis.

Naatriumi sisaldus ja organismi vedelike metabolism on omavahel tihedalt seotud. Naatriumi
plasmakontsentratsiooni iga kõrvalekalle füsiolooogilistest väärtustest mõjutab samaaegselt organismi
vedeliku tasakaalu.

Organismi naatriumisisalduse suurenemine põhjustab ka organismi vaba vee vähenemist, sõltumata
seerumi osmolaarsusest.

Naatriumkloriidi 0,9% lahusel on sama osmolaarsus kui plasmal. Selle lahuse manustamine asendab
eeskätt interstitsiaalse ruumi vedelikku. Interstitsiaalne ruum moodustab ligikaudu 2/3 kogu

2
ekstratsellulaarsest ruumist. Manustatud mahust ainult 1/3 jääb intravaskulaarsesse ruumi. Seega on
lahusel ainult lühiajaline hemodünaamiline toime.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Jaotumine
Organismi kogu naatriumi sisaldus on ligikaudu 80 mmol/kg, mis jaotub vastavalt ligikaudu 97%
ekstratsellulaarses ja ligikaudu 3% intratsellulaarses ruumis. Ööpäevane ringlus on ligikaudu
100…180 mmol (vastavalt 1,5…2,5 mmol/kg).

Metabolism
Neerud on naatriumi ja vee tasakaalu peamised regulaatorid. Koostöös hormonaalsete
kontrollimehhanismidega (reniin-angiotensiin-aldosterooni süsteem, antidiureetiline hormoon) ja
hüpoteetilise natriureetilise hormooniga on nad peamised vedeliku mahu regulaatorid.

Kloriidioon vahetatakse vesinikkarbonaatiooni vastu tuubulite süsteemis ja on seega hõlmatud happe-
aluse tasakaalu regulatsiooni.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilised ohutuseandmed

Prekliinilise ohutuse kohta ei ole andmeid, mis omaksid tähtsust praktiseerivale arstile lisaks
eelpooltoodutele. Farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse,
reproduktsioonitoksilisuse ja arengu mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet
inimesele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Süstevesi.

6.2. Sobimatus

Teiste ravimitega segamisel tuleb arvestada võimalike sobimatustega.

6.3. Kõlblikkusaeg

Avamata
3 aastat

Pärast esmast avamist
Pärast avamist tuleb ravi kasutada koheselt, vt lõik 6.6.

Pärast kasutusvalmis segu valmistamist
Mikrobioloogilisest seisukohast lähtuvalt tuleb ravim kasutada koheselt.
Kui koheselt ei kasutata, vastutab ravimi säilitusaja ja -tingimuste eest enne kasutamist kasutaja ning
need ei tohi ületada 24 tundi temperatuuril 2°C...8°C, välja arvatud juhul, kui segamine on läbi viidud
kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Lahjendatud ravimpreparaadi säilitamistingimusi vt lõik 6.3.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

10 ml või 20 ml N 20 polüetüleenampullis Mini-Plasco®

3
50 ml või 100 ml N 20 klaasviaalis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis-ja käsitsemisjuhend

Üksikannust sisaldav pakend. Kasutamata jäänud lahus tuleb ära visata.
Lahus tuleb ära kasutada koheselt pärast pakendi avamist või pärast kasutusvalmis segu valmistamist.
Kasutada ainult juhul, kui lahus on selge ja pakendil ega korgil ei ole nähtavaid vigastusi.

7. Müügiloa hoidja

B.Braun Melsungen AG
Carl-Braun Strasse 1
34212 Melsungen
Saksamaa

Posti aadress
34209 Melsungen
Saksamaa
Tel: +49 5661 71 0
Fax: +49 5661 71 4567

8. Müügiloa number

271899

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

27.08.1999/1.02.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Märts 2010


Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2015

4