RANISAN 75MG

Toimeained: ranitidiin

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 75mg 20TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on RANISAN 75MG ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Ranisan 75 mg ja milleks seda kasutatakse

Ranitidiin, Ranisan 75 mg õhukese polümeerikattega tablettide toimeaine, pärsib pöörduvalt mao
limaskesta teatud rakkudes H -retseptoreid, millega inhibeeritakse maohappe sekretsiooni.
2

Näidustus:
Mao ülihappesuse või kõrvetiste lühiajaline sümptomaatiline ravi.

2. Mida on vaja teada enne RANISAN 75MG võtmist

Mida on vaja teada enne Ranisan 75 mg võtmist

Ärge võtke Ranisan 75 mg
- kui olete ranitidiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Ranisan 75 mg võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- kui teil on neerupuudulikkus,
- kui teil on maksapuudulikkus,
- kui teil on esinenud ägedat porfüüriat,
- kui te olete üle 65-aastane.
Alla 16-aastaste lastel ravimit kasutada ei soovitata.

Enne maohaavandi ravi algust tuleb kontrollida, et kaebused ei ole tingitud pahaloomulisest
kasvajast. Ravi ranitidiiniga võib maskeerida maovähi sümptomeid.

Muud ravimid ja Ranisan 75 mg
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis
tahes muid ravimeid.Ranitidiin on tugevatoimeline maohappe sekretsiooni inhibiitor. Kui te
kasutate ranitidiiniga üheaegselt ravimeid, mille imendumine sõltub mao keskkonna pH-st, tuleb
arvestada, et nende ravimite biosaadavus võib väheneda. Samaaegne antikolinergiliste ravimite
või väikestes annustes antatsiidide manustamine võib suurendada nende toimet. Suurtes annustes
manustatud antatsiidid vähendavad ranitidiini imendumist.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle
ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Ranitidiin läbib platsentaarbarjääri. Raseduse ajal
ei ole lubatud kasutada arstiga konsulteerimata.

Ranitidiin eritub rinnapiima, mistõttu ranitidiini manustamine imetamise ajal ei ole soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ranitidiin ei mõjuta üldjuhul reaktsiooni kiirust. Harva võivad kõrvaltoimetena tekkida peavalu,
pearinglus, väsimus, mis võivad reaktsioonikiirust aeglustada. Toime võimendub koostoimes
alkoholi või teiste kesknärvisüsteemi pärssivate ainetega.

3. Kuidas RANISAN 75MG võtta

Kuidas ranisan 75 mg võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole
milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Tavaline annus on:

Täiskasvanud (s.h eakad) ja üle 16-aastased lapsed: üks tablett vaevuste tekkimisel.
Enamikel juhtudel on piisav annus 1...2 tabletti ööpäevas. Lubatud on võtta kuni 4 tabletti
ööpäevas (300 mg 24 tunni jooksul).
Sümptomite püsimisel, halvenemisel või jätkumisel 2 nädala jooksul peaksite te pöörduma arsti
poole.
Alla 16-aastased lapsed: ei ole soovitatav kasutada.

Kui teil on tunne, et Ranisan 75 mg toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Ranisan 75 mg rohkem kui ette nähtud
Kuni 6 g ranitidiini manustamisel päevas ei ole täheldatud kõrvaltoimemete tekkimist.
Üleannustamise korral lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Kui te unustate Ranisan 75 mg võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ravim on üldiselt hästi talutav. Kõrvaltoimed esinevad 3…7% patsientidest.

Kõrvaltoimed on klassifitseeritud järgmiselt:
Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (kuni 1 kasutajal 10st)
Sageli esinevad kõrvaltoimed (1…10 kasutajal 100st):
Aeg-ajalt kõrvaltoimed (1…10 kasutajal 1000st):
Harva esinevad kõrvaltoimed (1..10 kasutajal 10000st)
Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1 kasutajal 10000):

Vere ja lümfisüsteemi häired:
Väga harv: Leukopeenia, trombotsütopeenia. Need on tavaliselt pöörduvad. Agranulotsütoos või
pantsütopeenia, mõnikord koos luuüdi kahjustusega.

Immunsüsteemi häired:
Harv: Ülitundlikkusreaktsioonid (nõgestõbi, turse, palavik, bronhospasm, vererõhu langus
rindkere valu).
Väga harv: Anafülaktiline šokk.
Need kõrvaltoimed on võimalikud ka pärast ravimi ühekordset manustamist.

Psühhiaatrilised häired:
Väga harv: Pöörduvad segasusseisund, depressioon and hallutsinatsioonid.
Täheldatud peamiselt vanemaealistel ja samaaegselt mitmeid haigusi põdevatel patsientidel.

Närvisüsteemi häired:
Väga harv: Peavalu, peapööritus ja mööduvad tahtmatute liigutuste episoodid.

Südame häired:
Väga harv: Sarnaselt teistele H2 retseptori antagonistidele aeglane südamerütm (bradükardia) ja
südame ülejuhte (AV) blokaad.

Vaskulaarsed häired:
Väga harv: veresoone põletik (vaskuliit).

Seedetrakti häired:
Väga harv: Äge kõhunäärme põletik, kõhulahtisus.
Aeg-ajalt: Kõhuvalu, kõhukinnisus, iiveldus (need sümptomid taanduvad enamasti ravi
jätkamisel)

Maksa ja sapiteede häired:
Harv: Pöörduvad muutused maksafunktsiooni näitajates.
Väga harv: maksapõletik koos nahakollasusega või ilma.

Silma kahjustused:
Väga harv: mööduv ähmane nägemine.

Naha- ja nahaaluskoe kahjustused:
Harv: Lööve.
Väga harv: mitmekujuline nahapunetus (multiformne erüteem), juuste väljalangemine.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:
Väga harv: liiges- ja lihasvalud.

Neerude ja kuseteede häired:
Väga harv: Äge interstitsiaalne nefriit (neerupõletik).
Harv: Plasma kreatiniinisisalduse suurenemine (tavaliselt kerge; normaliseerub ravi jätkudes).

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired:
Väga harv: Pöörduv impotentsus. Rinnanäärmete suurenemine meestel.
Väga harv: piimanõristus rindadest.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriega. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas RANISAN 75MG säilitada

Kuidas Ranisan 75 mg säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab
kuu viimasele päevale.

Hoida valguse ja niiskuse eest kaitstult, temperatuuril kuni 25 °C.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta.. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ranisan 75 mg sisaldab:

- Toimeaine on ranitidiin. 1 tablett sisaldab 84 mg ranitidiinvesinikkloriidi, mis vastab 75
mg ranitidiinile.
- Abiained on mikrokristalne tselluloos, maisitärklis, kopovidoon 25, magneesiumstearaat,
hüpromelloos 2506/15, hüpromelloos 2506/5, makrogool 6000, titaandioksiid, kollane
raudoksiid, punane raudoksiid, simetikoonemulsioon.

Kuidas Ranisan välja näeb ja pakendi sisu

Ümmargune, heleroosa, õhukese polümeerikattega kaetud läätsekujuline tablett - diameetriga 7
mm, kaal 136 mg.
Al/Al blister, pakendi infoleht, pappkarp.
10 või 20 tabletti pakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja

PRO.MED.CS Praha a.s.
Praha 4
Tšehhi Vabariik


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole:

PRO.MED.CS Baltic, UAB, Liimi 1, 10621 Tallinn, Tel: +372 6 597008

Infoleht viimati uuendatud: aprillis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

RANISAN 75 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 84 mg ranitidiinvesinikkloriidi, mis vastab 75 mg
ranitidiinile.
INN. Ranitidinum.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.
Ümmargune, heleroosa polümeerikattega läätsekujuline tablett - diameetriga 7 mm, kaal 136 mg.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed