LAMISIL

Toimeained: terbinafiin

Ravimi vorm: kreem

Ravimi tugevus: 10mg 1g 15g 1TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on LAMISIL ja milleks seda kasutatakse

Lamisil on seentevastase toimega kreem, mida kasutatakse jalalaba seenhaiguste (tinea pedis) raviks.
Arst võib Lamisil'i määrata ka mõne teise nahapiirkonna seenhaiguse raviks.

Lamisil'il on pikaajaline toime. Kasutades vastavalt juhistele, ilmneb 3 kuu möödudes jala seenhaiguse uus
infektsioon vaid vähem kui 10-l inimesel 100-st.

Kuidas Lamisil kreem toimib
Jalalaba seenhaigus esineb ainult labajalgadel (tavaliselt mõlemal, kuid mitte alati), sageli varvaste vahel.
Haigus võib esineda jalaseljal, kandadel või teistes labajala piirkondades. Haigusnähtudeks on naha
lõhenemine või ketendus, kuid tekkida võib ka kerge turse, vesivillid või leemendavad haavandid. Lamisil
kreemi on soovitatav kasutada seenhaiguse esinemisel varvaste vahel.
Kui teil aga esineb küünte seenhaigus (seen küünes või selle all), millele on iseloomulik küünte värvuse ja
struktuuri muutus (paksud, kihistunud küüned), tuleb pöörduda arsti poole, kuna Lamisil ei sobi seda tüüpi
seenhaiguste raviks.

2. Mida on vaja teada enne LAMISIL võtmist

Ärge kasutage Lamisil'i:
- kui te olete allergiline (ülitundlik) terbinafiinvesinikkloriidi või Lamisil’i mis tahes koostisosa (loetletud
lõigus 6) suhtes.


Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Lamisil kreemi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Kreemi kasutada ainult välispidiselt.
- Mitte kasutada suus või alla neelata.
- Vältida kreemi silma sattumist. Kui kreem peaks kogemata silma sattuma, pühkige see ära ja
loputage silma hoolikalt puhta veega. Kui ebamugavustunne püsib, pöörduge arsti poole.

Lapsed ja noorukid
Alla 12-aastastel lastel ei soovitata Lamisil’i kasutada.

Muud ravimid ja Lamisil
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid. Ärge kasutage samaaegselt teisi ravimeid kahjustatud nahapiirkonnal.

Rasedus, imetamine ja fertiilsus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Mitte kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul kui see on selgelt näidustatud.
Ärge kasutage Lamisil kreemi rinnaga toitmise ajal.
Imik ei tohi sattuda kontakti ema ravitava nahapiirkonnaga, kaasa arvatud ema rinnad.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Lamisil kreem ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Lamisil sisaldab
tsetüülalkoholi ja stearüülalkoholi: võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit).

3. Kuidas LAMISIL võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile
selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Oluline on kasutada Lamisil'i õigesti. Järgige juhiseid.

Kui teil aga esineb küünte seenhaigus (seen küünes või selle all), millele on iseloomulik küünte värvuse ja
struktuuri muutus (paksud, kihistunud küüned), tuleb pöörduda arsti poole, kuna Lamisil ei sobi seda tüüpi
seenhaiguste raviks. Küüne seenhaiguse raviks tuleb kasutada Lamisil tablette, mis on saadaval vaid
retseptiga.

Kasutamisjuhised:
Täiskasvanud ja alates 12-aastased lapsed

• Kui kreemituub on suletud, torgake kate läbi korgis oleva teravikuga.
• Peske ja kuivatage käed ja ravitav nahapiirkond.
• Avage tuub ja väljutage sõrmele väike kogus kreemi.
• Sulgege tuub korgiga.
• Kandke õhuke kiht kreemi kahjustatud nahapiirkonnale ja selle ümbrusesse.
• Hõõruge kreem kergelt naha sisse.
• Peske käsi pärast kahjustatud nahapiirkonna puutumist, et nakkus ei leviks teistesse
nahapiirkondadesse või teistele inimestele.

Kui tihti ja kui kaua tuleb Lamisil'i kasutada
Jalalaba seenhaiguste (tinea pedis) raviks kasutatakse Lamisil’i 1 kord päevas 1 nädala jooksul.

Jätkake kreemi kasutamist soovitatud ajavahemiku jooksul, isegi kui haigusnähud paari päeva jooksul
taanduvad. Paranemist on märgata juba mõne päeva pärast, kuid infektsioon võib ilmneda uuesti kui kreemi
ei kasutata regulaarselt või ravi lõpetatakse liiga vara.

Lamisil’i toimel on paranemine märgatav juba paari päeva pärast. Kahjustatud naha täielik paranemine
võtab aega kauem, isegi kuni 4 nädalat. Lamisil’i toime jätkub pärast selle kasutamise lõppu.
Paranemisprotsess jätkub vaatamata sellele, et te kreemi ei kasuta.

Kui haigusnähud ei ole 2 nädala jooksul pärast ravi alustamist taandunud, tuleb pöörduda arsti
poole.

Paranemise soodustamine
Paranemist soodustab see, kui hoiate ravitava nahapiirkonna puhtana, pestes seda regulaarselt. Kuivatage
ettevaatlikult ilma hõõrumata. Sügelusele vaatamata püüdke vastavat piirkonda mitte kratsida, kuna see
suurendab nahakahjustust ja aeglustab paranemisprotsessi või põhjustab nakkuse levikut.

Kuna need nakkused võivad levida teistele inimestele, ei tohi teie käterätti ega riideid kasutada keegi peale
teie enda. Et kaitsta ennast taasnakatumise eest, peske neid tihti.

Kui te kasutate Lamisil'i rohkem kui ette nähtud
Kui teie või keegi teine peaks kogemata kreemi alla neelama, informeerige sellest oma arsti, kes ütleb, mida
teha.

Kui te unustate Lamisil'i kasutada
Kui te unustate Lamisil kreemi kasutada, tehke seda niipea kui võimalik ja seejärel jätkake nagu tavaliselt.
Kui on juba käes järgmise manustamise aeg, siis manustage ettenähtud kogus ja seejärel jätkake nagu
tavaliselt.

Tähtis on kinni pidada kreemi manustamise ettenähtud aegadest, sest vahelejäänud manustamiskorrad
võivad suurendada haiguse taaspuhkemise ohtu.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Lamisil põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Enamik inimesi saavad Lamisil'i kasutamisest abi.
Lõpetage Lamisil'i kasutamine ja otsige otsekohe arstiabi, kui teil ilmneb mõni järgmistest sümptomitest,
kuna need võivad viidata allergilise reaktsiooni tekkele:
- Hingamis- või neelamisraskused
- Näo, huulte, keele- või kurguturse
- Raske naha sügelus punetava ja punnilise lööbega.

Mõned kõrvaltoimed esinevad sageli (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st):
Nahakoorumine, sügelus

Mõned kõrvaltoimed esinevad aeg-ajalt (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st):
Kolded või kärnad nahal, nahakahjustused, naha värvuse muutused, punetus, valu, valu ja ärritus
manustamiskohas.

Mõned kõrvaltoimed esinevad harva (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):
Nahakuivus, ekseem.

Lamisili ekslikul manustamisel silma, võib esineda silmade ärritus.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas LAMISIL säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu
viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lamisil sisaldab
Toimeaine: terbinafiinvesinikkloriid. 1 gramm kreemi sisaldab 10 mg (1%) terbinafiinvesinikkloriidi.
Abiained: naatriumhüdroksiid, bensüülalkohol, sorbitaanstearaat, tsetüülpalmitaat, tsetüülalkohol,
stearüülalkohol, polüsorbaat 60, isopropüülmüristaat ja puhastatud vesi.

Kuidas Lamisil välja näeb ja pakendi sisu
Lamisil kreem on saadaval membraaniga või membraanita alumiiniumtuubis, mis on seest kaetud
fenüülepoksülakiga või lamineeritud tuubis, mis on suletud polüpropüleenkorgiga. Lamisil on valge,
ühtlane, läikiv kreem.
Pakendi suurus: 15 g kreemi.

Müügiloa hoidja
Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10, FIN-02130 Espoo, Soome.

Tootja
Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 München, Saksamaa.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Novartis Consumer Health Services S.A.
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Telefon 6630824


Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Lamisil, 1% kreem

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 gramm kreemi sisaldab 10 mg (1%) terbinafiinvesinikkloriidi, mis on võrdne 8,8 mg terbinafiiniga.

INN Terbinafinum

Abiained: sisaldab tsetüülalkoholi (40 mg/g) ja stearüülalkoholi (40 mg/g).
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kreem.
Valge, ühtlane, läikiv kreem.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed