GLUCAGEN 1MG HYPOKIT

Toimeained: glükagoon

Ravimi vorm: süstelahuse pulber ja lahusti

Ravimi tugevus: 1mg 1TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on GLUCAGEN 1MG HYPOKIT ja milleks seda kasutatakse

GlucaGen on näidustatud koheseks kasutamiseks raske hüpoglükeemilise seisundi puhul
teadvuseta diabeedihaigel.
Rasket hüpoglükeemilist seisundit teatakse ka kui väga madalat veresuhkru taset.

Süsti peab teile tegema teine inimene.
Mida öelda oma sõpradele, perekonnale, hooldajale või töökaaslastele (vt lõik 3).
Glükagoon on looduslik hormoon, millel on inimorganismis insuliinile vastupidine toime. Ta aitab
glükogeenil maksas muutuda glükoosiks. Seejärel vabastatakse glükoos vereringesse.

Meditsiinitöötajatele: kasutamine diagnostilistes protseduurides (vt lõik 7).

2. Mida on vaja teada enne GLUCAGEN 1MG HYPOKIT võtmist

Ärge kasutage GlucaGen'i
- kui olete allergiline (ülitundlik) glükagooni või laktoosi suhtes;
- kui teil on neerupealise kasvaja.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga GlucaGen
GlucaGen on väheefektiivne:
- kui
te
olete pikka aega paastunud;
- kui teil on madal adrenaliinitase;
- kui teil on krooniline hüpoglükeemia;
- kui teil on liigsest alkoholi tarvitamisest tekkinud hüpoglükeemia;
- kui teil on glükagooni või insuliini vabastav kasvaja.
Kui mõni neist seisunditest kehtib teie puhul, küsige meditsiinilist nõuannet.

Kasutamine koos teiste ravimitega
GlucaGen’i toimet võivad mõjutada järgmised ravimid:
- insuliin

1
- indometatsiin
(põletiku/reuma vastu).

GlucaGen võib mõjutada teise ravimi toimet:
- varfariin - GlucaGen võib suurendada varfariini antikoaguleerivat toimet.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase või rinnaga toitev diabeediga naine, võite kasutada GlucaGen’i raske
hüpoglükeemilise seisundi raviks.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Kui raske hüpoglükeemia tagajärjed ei ole lõplikult taandunud, ärge juhtige autot ega kasutage
mehhanisme.

3. Kuidas GLUCAGEN 1MG HYPOKIT võtta

Süstelahuse valmistamine1.
Eemaldage viaalilt plastist kaitsekork. Võtke süstlalt nõelakate. Torgake nõel läbi kummikorgi
(sõõriga tähistatud alas) GlucaGen’i viaali ja süstige sinna kogu süstlas olev vedelik.2.
Nõela ja süstalt viaalist välja tõmbamata loksutage viaali kergelt, kuni GlucaGen on täielikult
lahustunud ja lahus on läbipaistev.3.
Veenduge, et süstla kolb on täiesti põhjas. Nõela vedelikus hoides tõmmake kogu lahus aeglaselt
uuesti süstlasse. Ärge tõmmake kolbi süstla korpusest välja. Oluline on vabaneda õhumullidest
süstlas:
- koputage sõrmega vastu süstalt, hoides süstalt nõelaga ülespoole
- ettevaatlikult kolbi lükates suruge välja süstla ülaotsa kogunenud õhk.

Jätkake surumist, kuni teil on süstimiseks õige annus. Väike kogus vedelikku surutakse selle
tegevuse ajal välja.

Vt allpool Kui palju kasutada.


2

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Süstige vajalik annus naha alla või lihasesse.

Kui palju kasutada
Kasutage GlucaGen’i alati täpselt nii, nagu teie arst on öelnud. Kui te ei ole milleski kindel, küsige
oma arstilt või apteekrilt.

Tavaline annus on:
- Täiskasvanud: süstida kõik (1 ml), süstlal märge 1/1
- Lapsed kehakaaluga üle 25 kg või vanemad kui 6...8 eluaastat: süstida kõik (1 ml), süstlal
märge 1/1
- Lapsed kehakaaluga alla 25 kg või nooremad kui 6...8 eluaastat: süstida pool (½ ml), süstlal
märge 1/2

Teile tuleb anda suhkrurikast toitu, nagu maiustusi, küpsiseid või puuviljamahla pärast ravile
reageerimist (kohe kui olete võimeline neelama), kuna GlucaGen kahandab glükogeeni varusid.
Suhkrurikas toit väldib hüpoglükeemiahoo kordumist.

Mida öelda oma sõpradele, perekonnale, hooldajale või töökaaslastele
Arst võib olla määranud teile GlucaGen’i, et sõbrad või sugulased saaksid teid süstida juhul, kui tekib
raske hüpoglükeemia (erakordselt madal veresuhkrutase) ning te ei ole võimeline suhkrut neelama.
Veenduge, et teie perekond, sõbrad, hooldaja või töökaaslased teavad:
- kuidas GlucaGen’i kasutada ja kus seda hoitakse, enne hädaolukorra tekkimist
- nad peavad süstima GlucaGen’i naha alla või lihasesse
- teile tuleb anda suhkrurikast toitu, nagu maiustusi, küpsiseid või puuviljamahla pärast ravile
reageerimist (kohe kui olete võimeline neelama)
- pärast GlucaGen’i kasutamist tuleb teil võtta või lasta võtta ühendust oma arsti või
tervishoiutöötajaga. Tuleb välja selgitada hüpoglükeemia põhjus ja kuidas ära hoida selle
kordumine.

Kui te kasutate GlucGen’i rohkem kui ette nähtud
Kui teile on süstitud liiga palju GlucaGen’i, võib see põhjustada tugevat oksendamist. Eriravi pole
tavaliselt vajalik.


4.
Nagu kõik ravimid, võib ka GlucaGen põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1 patsiendil 10 000-st)
- Allergiline reaktsioon - nähud on hingeldamine, higistamine, südamekloppimine, nahalööve,
turses nägu, teadvusekaotus.

Otsige viivitamatult arstiabi, kui teil tekib mõni neist nähtudest.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1 patsiendil 10-st)
- Iiveldus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1 patsiendil 100-st)
- Oksendamine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1 patsiendil 1000-st)
- Kõhuvalu.

3


Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas GLUCAGEN 1MG HYPOKIT säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida kas:
külmkapis (2°C...8°C)., või
väljaspool
külmkappi
temperatuuril kuni 25°C kuni 18 kuud kõlblikkusaja piires.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Mitte lasta külmuda, et hoida ära toote kahjustamine.
Kasutada vahetult pärast lahustamist - mitte säilitada hilisemaks kasutamiseks.
Ärge kasutage GlucaGen’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu
viimasele päevale.
Ärge kasutage toodet nendel harvadel kordadel, kui lahus tundub geelitaolisena või kui kogu pulber ei
ole korralikult lahustunud.
Ärge kasutage, kui plastist kaitsekork on toote ostmisel lahti või puudu - tagastage toode kohalikku
apteeki.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida GlucaGen sisaldab
- Toimeaine on glükagoonhüdrokloriid 1 mg (1 RÜ), toodetud pärmis rekombinantse DNA poolt.
- Abiained on laktoosmonohüdraat, süstevesi, vesinikkloriidhape ja/või naatriumhüdroksiid (pH
reguleerimiseks).

Kuidas GlucaGen välja näeb ja pakendi sisu
GlucaGen komplektis on viaal steriilse lüofiliseeritud valge pulbriga ja lahustit sisaldav ühekordne
süstal. Valmislahus sisaldab glükagooni 1 mg/ml.

Müügiloa hoidja ja tootja
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Taani

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Novo Nordisk AS Eesti filiaal
Paldiski mnt 27
10612 Tallinn


Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2011


4

7. LISAINFO
MEDITSIINITÖÖTAJATELE

Meditsiinitöötajad peavad enne lisainfo lugemist olema tutvunud kõigi eelmiste lõikudega.

Ärge manustage GlucaGen’i intravenoosse infusioonina.

Raske hüpoglükeemia ravi
Manustada s.c. või i.m. süstena. Kui teadvus ei taastu 10 minuti jooksul, süstige glükoosi veeni. Kui
patsient on teadvusele tulnud, andke suu kaudu süsivesikuid, et taastada maksa glükogeenivarusid ja
vältida hüpoglükeemia kordumist.

Diagnostilised protseduurid
Pärast protseduuri lõppu tuleb anda suu kaudu süsivesikuid, kui see on antud diagnostilise
protseduuriga kooskõlas. Arvestage, et GlucaGen’il on insuliinile vastupidine toime. Olge eriti
ettevaatlik GlucaGen’i manustamisega endoskoopia või radiograafiaprotseduuride käigus
diabeedihaigetele või eakatele südamehaigusega patsientidele.

Diagnostiliste protseduuride puhul võib osutuda sobivamaks peenema nõela ja täpsema
gradueeringuga süstal.

Seedetrakti läbivaatus:
Annused varieeruvad 0,2…2 mg olenevalt kasutatavast diagnostilisest tehnikast ja manustamisteest.
Diagnostiline annus mao, duodenaalbulbuse, duodeenumi ja peensoole lõõgastamiseks on
0,2…0,5 mg. Pärast 0,2…0,5 mg i.v. manustamist ilmneb toime algus ühe minuti jooksul ja kestab
sõltuvalt uuritavast organist 5…20 minutit. Pärast 1…2 mg i.m. manustamist ilmneb toime algus
5…15 minuti jooksul ja kestab sõltuvalt organist 10…40 minutit.

Täiendavad kõrvaltoimed diagnostilistes protseduurides kasutamise järgselt
Vererõhu muutused, kiirenenud või aeglustunud südametalitus (tahhükardia, bradükardia),
hüpoglükeemia ja hüpoglükeemiline kooma.


GlucaGen® on Novo Nordisk A/S, Taani, kaubamärk.
5Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

GlucaGen 1 mg HypoKit, süstelahuse pulber ja lahusti.

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Toimeaine: glükagoon, rDNA (toodetud rekombinantse DNA tehnoloogiaga Saccharomyces
cerevisiae’
s).

Glükagoon, rDNA on struktuurilt identne inimese glükagooniga.
- Glükagoon 1 mg (1 RÜ) vesinikkloriidina.
Üks viaal sisaldab 1 mg glükagooni, mis vastab pärast lahustamist 1 mg glükagoonile milliliitris.

INN. Glycagonum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süstelahuse pulber ja lahusti.

Enne lahustamist peab pulber olema valge või peaaegu valge. Lahusti peab olema selge, värvitu ega
tohi sisaldada tahkeid osakesi.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Terapeutiline näidustus
Raske hüpoglükeemilise seisundi ravi insuliinravi saavatel diabeedihaigetel.

Diagnostiline näidustus
Motoorika pärssimine seedetrakti uuringutel.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Lüofiliseeritud glükagoon lahustada kaasasolevas lahustis (vt lõik 6.6).

Terapeutiline näidustus (raske hüpoglükeemia)

Annustamine täiskasvanud patsientidele:
Manustada 1 mg.
Annustamine lastele:
Manustada 1 mg (lastele kehakaaluga üle 25 kg või vanuses üle 6...8 eluaasta) või 0,5 mg (lastele
kehakaaluga kuni 25 kg või vanuses kuni 6...8 eluaastat).

Süstida ravimit naha alla või lihasesse. Süsti toime ilmneb tavaliselt 10 minuti jooksul. Kui haige on
teadvusele tulnud, manustada suu kaudu süsivesikuid, taastamaks maksa glükogeenivarusid vältimaks hüpoglükeemia kordumist. Kui patsient ei reageeri 10 minuti jooksul, peab süstima glükoosi
veeni.

1


Kõik raskes hüpoglükeemilises seisundis olevad haiged vajavad meditsiinilist nõustamist.

Diagnostiline näidustus (motoorika pärssimine)

GlucaGen’i peab manustama meditsiinitöötaja. 0,2...0,5 mg veeni süstimisel avaldub toime 1 minuti
jooksul ja kestab 5...20 minutit sõltuvalt uuritavast elundist. 1...2 mg lihasesse süstimisel ilmneb toime
5...15 minuti jooksul ja kestab ligikaudu 10...40 minutit sõltuvalt elundist.

Kui see on sobiv kasutatud diagnostilise protseduuriga, tuleb pärast protseduuri lõppu manustada suu
kaudu süsivesikuid.

Annus on 0,2...2 mg, sõltuvalt kasutatavast diagnostikameetodist ja manustamisviisist. Tavaline
diagnostiline annus mao, bulbus duodeni, duodenumi ja peensoole relaksatsiooniks on 0,2...0,5 mg
manustatuna veeni või 1 mg süstituna lihasesse; tavaline annus jämesoole relaksatsiooniks on
0,5...0,75 mg manustatuna veeni või 1...2 mg süstituna lihasesse.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus glükagooni või laktoosi suhtes.
Feokromotsütoom.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Terapeutiline näidustus
Hüpoglükeemia kordumise vältimiseks tuleb maksa glükogeenivarude taastamiseks anda suu kaudu
süsivesikuid, kui patsient on glükagoonravi järel tulnud teadvusele.

Diagnostiline näidustus
Patsiendid, kes on saanud glükagooni diagnostiliste protseduuride käigus, võivad kogeda
ebamugavust, eriti kui nad on paastunud. Sellega seoses on teatatud iiveldusest, hüpoglükeemiast ja
vererõhu muutustest. Kui see on sobiv kasutatud diagnostilise protseduuriga, tuleb paastunud
patsientidele pärast protseduuri lõppu manustada suu kaudu süsivesikuid. Läbivaatuse järgse
paastumise vajadusel või raske hüpoglükeemilise seisundi korral võib olla vajalik glükoosi
manustamine veeni.

Glükagoon toimib vastupidiselt insuliinile, seepärast tuleb insulinoomi põdevaid patsiente GlucaGen’i
manustamisel hoolikalt jälgida. Hoolikalt tuleb jälgida ka glükagonoomiga patsiente.

Ettevaatlik tuleb olla ka GlucaGen’i kasutamisel endoskoopilistel või radiograafilistel protseduuridel
diabeedihaigete või eakate südamehaigete patsientide puhul.

GlucaGen'i ei tohi manustada intravenoosse infusiooni teel.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Insuliin: toimib vastupidiselt glükagoonile.

Indometatsiin: glükagoon võib kaotada oma vere glükoosisisaldust tõstva toime või vastupidiselt
tavalisele isegi põhjustada hüpoglükeemiat.

Varfariin: glükagoon võib suurendada varfariini antikoaguleerivat toimet.

GlucaGen'i kasutamisel vastavalt kinnitatud näidustustele ei ole täheldatud koostoimeid ravimitega.


2

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Glükagoon ei läbi platsentaarbarjääri. On kirjeldatud glükagooni kasutamist diabeedihaigetel rasedatel,
kuid ei ole täheldatud kahjulikku toimet raseduse kulule, lootele või vastsündinule.

Glükagoon kaob vereringest väga kiiresti (peamiselt läbi maksa, poolväärtusaeg on 3...6 min), seega
on kogus, mis eritub imetava ema rinnapiima pärast raske hüpoglükeemia ravi, väga väike. Kuna
glükagoon lõhustub seedetraktis ega absorbeeru algsel kujul, ei mõjuta ta ka lapse ainevahetust.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.
Harva on teatatud hüpoglükeemia esinemisest diagnostiliste protseduuride järgselt. Seepärast on
patsientidel soovitav hoiduda autojuhtimisest enne süsivesikuid sisaldava eine söömist.

4.8. Kõrvaltoimed

Allpool on loetletud kliinilistes uuringutes ja/või turuletulekujärgse jälgimise käigus esinenud
kõrvaltoimete esinemissagedused, mis on hinnatud seotuks GlucaGen-raviga. Spontaanselt teatatud
kõrvaltoimetele, mida ei ole avastatud kliiniliste uuringute käigus, on antud iseloomustus "väga harv".
Turustamisperioodil on kõrvaltoimetest teatatud väga harva (< 1/10 000). Paraku ei teatata
turuletulekujärgsel perioodil kõigist kõrvaltoimetest ja seepärast tuleb kõrvaltoimete suhtarvu vastavalt
tõlgendada. Hinnanguliselt on rohkem kui 16 aasta jooksul olnud 46,9 miljonit ravijuhtu.

Terapeutiline näidustus

Organsüsteemi klass Esinemissagedus
Kõrvaltoime
Immuunsüsteemi
Väga harv ≤ 1/10 000
Ülitundlikkusreaktsioonid, sh
häired
anafülaktiline reaktsioon/šokk
Seedetrakti häired
Sage > 1/100 ja < 1/10
Iiveldus
Aeg-ajalt > 1/1000 ja ≤ 1/100
Oksendamine
Harv > 1/10 000 ja ≤ 1/1000
Kõhuvalu

Diagnostiline näidustus

Organsüsteemi klass Esinemissagedus
Kõrvaltoime
Immuunsüsteemi
Väga harv ≤ 1/10 000
Ülitundlikkusreaktsioonid, sh
häired
anafülaktiline reaktsioon/šokk
Ainevahetus- ja
Aeg-ajalt > 1/1000 ja ≤ 1/100
Hüpoglükeemia *1
toitumishäired
Väga harv ≤ 1/10 000
Hüpoglükeemiline kooma
Südame häired
Väga harv ≤ 1/10 000
Bradükardia*2
Väga harv ≤ 1/10 000
Tahhükardia*2
Vaskulaarsed häired Väga harv ≤ 1/10 000
Hüpotensioon*2
Väga harv ≤ 1/10 000
Hüpertensioon*2
Seedetrakti häired
Sage > 1/100 ja < 1/10
Iiveldus
Aeg-ajalt > 1/1000 ja < 1/100
Oksendamine
Harv > 1/10 000 ja < 1/1000
Kõhuvalu

*1 See võib tugevamini väljenduda diagnostilise protseduuri järgselt, kui patsient on nälginud (vt lõik
4.4).
*2 Kardiovaskulaarsetest kõrvaltoimetest on teatatud vaid siis, kui GlucaGen'i on kasutatud lisandina
endoskoopilistes või radiograafilistes protseduurides.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamisest põhjustatud kõrvaltoimetest ei ole teatatud (vt lõik 4.8).

3


Manustamisel oluliselt üle lubatud annuse võib esineda plasma kaaliumisisalduse langus, mida tuleb
jälgida ja vajadusel korrigeerida.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Glükogenolüütilised hormoonid
ATC-kood H04AA01.

Glükagoon on hüperglükeemilise toimega aine, mis mobiliseerib maksa glükogeeni, mis vabaneb verre
glükoosina. Glükagoon ei ole efektiivne patsientidel, kelle maksa glükogeenivarud on ammendatud.
Seetõttu on glükagoon väheefektiivne või kasutu, kui patsient on paastunud pikema ajavahemiku
jooksul, kui tal on neerupealiste puudulikkus, krooniline või alkoholist põhjustatud hüpoglükeemia.

Glükagoon, erinevalt adrenaliinist, ei mõjuta lihasfosforülaasi ega saa seetõttu ka osaleda süsivesikute
transformatsioonil skeletilihastest, kus on palju suuremad glükogeenivarud.

Glükagoon stimuleerib katehhoolamiinide vabanemist. Feokromotsütoomi puhul võib glükagoon
põhjustada tuumorist suure hulga katehhoolamiinide vabanemist ja kutsuda esile ägeda hüpertensiivse
reaktsiooni.

Glükagoon pärsib seedetrakti silelihaste motoorikat ja toonust.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Glükagooni metaboolne kliirens inimese ainevahetuses on ligikaudu 10 ml/kg/min. Ta laguneb
ensümaatiliselt vereplasmas ja elundites, kuhu ta jaotub. Glükagooni kliirens toimub põhiliselt maksa
ja neerude kaudu, kummagi elundi osa kogu organismi metaboolses kliirensis on ligikaudu 30%.

Glükagooni poolväärtusaeg veres on lühike, ligikaudu 3...6 minutit.
Veeni süstimisel ilmneb glükagooni toime juba 1 minuti jooksul, kestes 5...20 minutit sõltuvalt
annusest ja uuritavast elundist. Lihasesse süstimisel ilmneb toime 5...15 minuti jooksul ning kestab
10...40 minutit sõltuvalt annusest ja uuritavast elundist.

Raske hüpoglükeemia ravimisel avaldub glükagooni mõju vere glükoosisisaldusele tavaliselt 10
minuti jooksul.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Asjakohased prekliinilised andmed, mis annaksid olulist informatsiooni ravimi ordineerimisel,
puuduvad.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat
Vesinikkloriidhape pH reguleerimiseks
Naatriumhüdroksiid pH reguleerimiseks
Süstevesi

Valmislahus sisaldab 1 mg/ml glükagooni ja 107 mg/ml laktoosmonohüdraati.

4

6.2. Sobimatus

Ei ole teada sobimatusi GlucaGen'iga.

6.3. Kõlblikkusaeg

Enne lahustamist on kõlblikkusaeg 3 aastat.
Lahustatud GlucaGen tuleb kasutada kohe pärast valmistamist.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kinnist pakendit tuleb hoida valguse eest kaitstuna külmkapis (2 °C…8 °C).
Kõlblikkusaja jooksul võib GlucaGen 1 mg HypoKit’i hoida toatemperatuuril (25°C) kuni 18 kuud.
Külmumist tuleb vältida.
Juhul kui ilmnevad vähimadki tunnused kiudjate moodustiste (viskoossus) või lahustamatute osakeste
tekkest, tuleb lahus ära visata.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

GlucaGen'i viaal:
I tüüpi klaasist (Ph. Eur.) viaal on suletud bromobutüülkummist korgiga ja kaetud alumiiniumkorgiga.

Lahusti pakend:
I tüüpi klaasist (Ph. Eur.) eeltäidetud süstel koos bromobutüülkummist kolvi ja nõelaga.

Viaal on kaetud plastist kaitsekapsliga, mis tuleb eemaldada enne kasutamist.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Süstelahuse valmistamine:
Süstige süstevesi (1,1 ml) glükagooni lüofiliseeritud pulbrit sisaldavasse viaali. Loksutage viaali
kergelt, kuni glükagoon on täielikult lahustunud ja lahus on läbipaistev. Tõmmake kogu lahus tagasi
süstlasse.
Diagnostiliste protseduuride puhul võib osutuda sobivamaks peenema nõela ja täpsema
gradueeringuga süstal.

Lahustatud ravim on selge ja värvitu, selle kontsentratsioon on 1 mg (1 RÜ)/ml ning see süstitakse
naha alla, lihasesse või veeni.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. Müügiloa hoidja

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Taani

8. Müügiloa number

2468995

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

12.05.2005/20.10.2006/19.10.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2011

6