GADOVIST

Toimeained: gadobutrool

Ravimi vorm: süstelahus

Ravimi tugevus: 1mmol 1ml 65ml 10TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on GADOVIST ja milleks seda kasutatakse

Gadovist on kontrastaine, mida kasutatakse aju, lülisamba ja veresoonte diagnostilistes
magnetresonantsuuringutes (MRT). Gadovist’i abil saab arst kindlaks määrata ka teadaolevad või
kahtlustatavad kõrvalekalded (hea- või pahaloomulised) maksas ja neerudes.
Gadovist’i saab kasutada MRT-uuringus ka teiste kehaosade patoloogiate väljaselgitamiseks.
See hõlbustab ebanormaalsete struktuuride või haiguskollete visualiseerimist ning aitab eristada tervet
ja haiguslikku kude.
Ravim on näidustatud kasutamiseks täiskasvanutel, noorukitel ning 2-aastastel ja vanematel lastel.

Kuidas Gadovist toimib
MRT on diagnostilise pildistuse vorm, mis kasutab ära veemolekulide käitumist normaalsetes ja
kõrvalekalletega kudedes. Seda tehakse magnetite ja raadiolainete süsteemi abil. Arvutid salvestavad
tegevuse ja tekitavad selle põhjal kujutise.

Gadovist’i manustatakse teile veenisisese süstena. Ravim on ainult diagnostiliseks kasutamiseks ja
seda manustavad teile ainult magnetresonantstomograafilise uuringu läbiviimises kogenud
tervishoiutöötajad.

2. Mida on vaja teada enne GADOVIST võtmist

Mida on vaja teada enne, kui teile manustatakse Gadovist'i

ÄRGE kasutage Gadovist'i:
- kui olete gadobutrooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Gadovist'i manustamist rääkige oma arstiga:
-
kui teil esineb või on esinenud allergiat (nt heinapalavik, nõgestõbi) või astmat;

-
kui teil on varem esinenud kontrastainega seotud reaktsioone;

-
kui teil on väga nõrk neerude talitlus;

-
kui teil esineb ajutegevuse häireid, millega kaasnevad krambid, või teil on mõni muu

närvisüsteemi haigus;
-
kui teil on südamestimulaator või teie kehas on mõni rauda sisaldav implantaat või klips.


Arst otsustab, kas viia planeeritud uuring läbi või mitte.

-
Pärast Gadovist’i kasutamist võivad tekkida allergialaadsed reaktsioonid, mis võivad põhjustada

südameprobleeme, hingamisraskusi või nahareaktsioone. Enamasti tekivad need reaktsioonid
poole tunni jooksul pärast Gadovist’i manustamist. Seetõttu jälgitakse teid pärast uuringut.
Esinenud on hilisreaktsioone (tekivad tunde või päevi pärast manustamist) (vt lõik 4).

Neerud/maks
Rääkige oma arstile, kui:
teil on neerutalitluse häired;
- teil on hiljuti olnud või kohe tulemas maksasiirdamine.
-
Teie arst võib enne Gadovist’i kasutamise otsust võtta teilt vereproovi, et kontrollida kui hästi teie
neerud töötavad, eriti kui te olete 65-aastane või vanem.

Lapsed
Seda ravimit ei tohi manustada alla 2-aastastele lastele.

Muud ravimid ja Gadovist
Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid
ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.


Rasedus

Palun informeerige oma arsti, kui te arvate, et olete rase või võite rasestuda, kuna raseduse ajal ei tohi
Gadovist’i ilma tungiva vajaduseta kasutada.


Imetamine

Informeerige oma arsti, kui te toidate last rinnaga või kavatsete seda teha. Teie arst ütleb teile, kas te
võite jätkata imetamist või peate imetamise katkestama 24 tunniks pärast Gadovist'i kasutamist.

Gadovist sisaldab naatriumi
See ravimpreparaat sisaldab vähem kui 23 mg naatriumi annuse kohta (põhineb keskmisel kogusel,
mida manustatakse 70 kg kaaluvale inimesele), st ravim on põhimõtteliselt naatriumivaba.

3. Kuidas GADOVIST võtta

Kuidas teile Gadovist'i manustatakse

Tervishoiutöötaja süstib Gadovist’i väikese nõela abil veeni. MRT-uuringuga võib alustada kohe.
Pärast süstimist jälgitakse teid vähemalt 30 minuti vältel.

Tavaline annus
Teile manustatav annus sõltub teie kehakaalust ning MRT abil uuritavast piirkonnast.
Üldiselt piisab täiskasvanutel ühekordsest süstest annuses 0,1 milliliitrit Gadovist’i kehakaalu kg
kohta (st 70 kg kaaluvale inimesele manustatav annus on 7 ml). 30 minuti jooksul pärast esimest süsti
võidakse teile lisaks manustada veel 0,2 ml Gadovist’i kehakaalu kg kohta. Gadovist’i lubatud
koguannus on 0,3 ml kehakaalu kg kohta.

Lisateavet Gadovist’i manustamise ja käsitsemise kohta leiate infolehe lõpust.

Annustamine patsientide erirühmadele
Gadovist’i ei soovitata kasutada patsientidel, kellel on tõsised neeruprobleemid ja patsientidel, kellel
on hiljuti olnud või tulemas maksasiirdamine. Kui kasutamine on vajalik, siis peaksite te saama ainult
ühe annuse Gadovist’i uuringu jooksul ja teist süsti ei tohi teha vähemalt 7 päeva.

Lapsed ja noorukid

Gadovist’i kasutamine ei ole soovitatav lastel vanuses alla 2 aasta.


2-aastastel ja vanematel lastel ning noorukitel on soovitatav kõigi uuringute puhul (vt lõik 1)

ühekordne süst annuses 0,1 ml Gadovist’i kehakaalu kg kohta.

Eakad
Annuse kohandamine 65-aastastel ja vanematel ei ole vajalik, kuid teil võidakse teha vereproov, et
kontrollida, kui hästi teie neerud töötavad.

Kui teile manustatakse rohkem Gadovist’i kui ette nähtud
Üleannustamine on ebatõenäoline. Üleannustamise korral ravib arst tekkinud sümptomeid ja võib
teostada hemodialüüsi Gadovist’i organismist eemaldamiseks.
Puuduvad andmed, mis näitaksid, et see hoiab ära nefrogeense süsteemse fibroosi (NSF, vt lõik 4)
teket ning seetõttu ei tohiks seda kasutada NSF’i raviks. Mõnel juhul kontrollitakse teie südame tööd.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või radioloogiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige tõsisemad kõrvaltoimed (mõnedel juhtudel on olnud eluohtlikud või lõppenud surmaga):

südameseiskus ja rasked allergialaadsed (

anafülaktoidsed) reaktsioonid, (sh hingamisseiskus ja
šokk).

Järgmised kõrvaltoimed on mõnedel juhtudel olnud eluohtlikud või lõppenud surmaga:

hingeldus (

düspnoe) ja teadvuse kaotus; raske allergialaadne reaktsioon; vererõhu tugev langus,
mis võib põhjustada minestust; hingamisseiskus, vedelik kopsudes; suu ja kõri turse ning madal
vererõhk.

Harvadel juhtudel võib esineda:

allergialaadseid reaktsioone (ülitundlikkus ja anafülaksia), k.a tõsiseid, kohest meditsiinilist

sekkumist vajavaid reaktsioone (šokk).

Kui teil tekib:
-
näo, huulte, keele või kõri turse;

-
köhimine ja aevastamine;

-
hingamisraskused;

-
sügelus;

-
nohu;

-
nõgestõbi;

siis teavitage sellest kohe MRT osakonna personali, kuna need sümptomid võivad olla tõsise
reaktsiooni esmasteks tunnusteks. Teie uuring võidakse peatada ning te võite vajada edasist ravi.

Harvadel juhtudel on tunde või päevi pärast Gadovist’i manustamist esinenud hilinenud
allergialaadseid reaktsioone. Hilinenud reaktsioonide tekkimisel informeerige sellest kohe oma arsti
või radioloogi.

Kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimed (võivad esineda viiel või enamal inimesel 1000-st)

peavalu, iiveldus ja peapööritus.


Enamus kõrvaltoimetest on kerge kuni mõõduka raskusega.

Allpool on loetletud enne müügiloa väljastamist teostatud kliinilistes uuringutes täheldatud
Gadovist’i võimalikud kõrvaltoimed nende esinemissageduse järgi.

Sage (võib esineda kuni ühel inimesel 10-st)

peavalu;


iiveldus.


Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100-st)

allergialaadsed reaktsioonid, nt:

madal vererõhk;
- nõgestõbi;
- näoturse;
- silmalaugude turse (
- ödeem);
õhetus.
- Järgmiste kõrvaltoimete esinemissagedus on teadmata:
raske allergialaadne reaktsioon (
- anafülaktoidne šokk);
tugev vererõhu langus, mis võib põhjustada minestamist (
- šokk);
hingamisseiskus;
- vedelik kopsus;
- hingamisraskused (
- bronhospasm);
huulte sinakaks värvumine;
- suu ja kõri turse;
- kõriturse;
- vererõhu tõus;
- valu rinnus;
- näo, kõri, suu, huulte ja/või keele turse (
- angioödeem);
konjunktiviit;
- suurenenud higistamine;
- köha;
- aevastamine;
- põletustunne;
- kahvatu nahk (
- pallor);

peapööritus, maitsmishäired, tuimus ja kipitustunne;


hingeldus (

düspnoe);

oksendamine;


nahapunetus (

erüteem);

sügelemine (

pruuritus sh generaliseerunud pruuritus);

lööve (sh generaliseerunud lööve, väikesed lamedapinnalised punased täpid -
makulaarne
lööve, väikesed kõrgemad sõlmekesed - papulaarne lööve ja sügelev lööve);

erinevad süstekoha reaktsioonid (nt valgumine ümbritsevatesse kudedesse, põletustunne,

külmatunne, soojatunne, punetus, lööve, valu või verevalumid);

kuumatunne.


Harv (võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st)

minestamine;


krambid;


lõhnatundlikkuse muutused;


kiire südamerütm;


palpitatsioonid;


suu kuivus;


üldine halb enesetunne;


külmatunne.


Turuletuleku järgselt täiendavalt teatatud teadmata sagedusega (esinemissagedust ei saa hinnata
olemasolevate andmete alusel) kõrvaltoimed:

südameseiskus;


on teatatud nefrogeensest süsteemsest fibroosist - NSF (põhjustab naha kõvastumist ja võib

mõjutada pehmeid kudesid ja siseorganeid).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või radioloogiga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas GADOVIST säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja välispakendil.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Gadovist'i kasutamisaegne keemiline, füüsikaline ja mikrobioloogiline stabiilsus on tõestatud 24 tunni
jooksul, hoituna temperatuuril 20°C...25°C. Mikrobioloogilisest seisukohast lähtudes tuleks toodet
kasutata vahetult pärast avamist.

Ravim on selge, värvitu kuni kahvatukollane lahus. Ärge kasutage seda ravimit tõsise värvimuutuse,
sademe esinemise või defektse mahuti korral.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Tervishoiutöötaja viskab ära ravimi,
mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Gadovist sisaldab

Toimeaine on gadobutrool.
1 ml süstelahust sisaldab 604,72 mg gadobutrooli (vastab 1,0 mmol gadobutroolile sisaldades
157,25 mg gadoliiniumi).
Teised koostisosad on kalkobutroolnaatrium (vt lõigu 2 lõppu), trometamool, vesinikkloriidhape 1N
ja süstevesi.

1 viaal 2 ml lahusega sisaldab 1209,44 mg gadobutrooli.
1 viaal 7,5 ml lahusega sisaldab 4535,4 mg gadobutrooli.
1 viaal 15 ml lahusega sisaldab 9070,8 mg gadobutrooli.
1 viaal 30 ml lahusega sisaldab 18141,6 mg gadobutrooli.

1 infusioonipudel 65 ml lahusega sisaldab 39306,8 mg gadobutrooli.

1 süstel 5 ml lahusega sisaldab 3023,6 mg gadobutrooli.
1 süstel 7,5 ml lahusega sisaldab 4535,4 mg gadobutrooli.
1 süstel 10 ml lahusega sisaldab 6047,2 mg gadobutrooli.
1 süstel 15 ml lahusega sisaldab 9070,8 mg gadobutrooli.
1 süstel 20 ml lahusega sisaldab 12094,4 mg gadobutrooli.

1 kolbampull 15 ml lahusega sisaldab 9070,8 mg gadobutrooli.
1 kolbampull 20 ml lahusega sisaldab 12094,4 mg gadobutrooli.
1 kolbampull 30 ml lahusega sisaldab 18141,6 mg gadobutrooli.

Kuidas Gadovist välja näeb ja pakendi sisu

Gadovist on selge, värvitu kuni kahvatukollane süsteahus.

Pakend sisaldab:
1 või 5 süstlit 5 ml, 7,5 ml, 10 ml, 15 ml või 20 ml süstelahusega;
1 või 5 kolbampulli 15 ml, 20 ml või 30 ml süstelahusega;
1 või 3 viaali 2 ml süstelahusega;
1 või 10 viaali 7,5 ml, 15 ml või 30 ml süstelahusega;
1 või 10 infusioonipudelit 65 ml süstelahusega.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Müügiloa hoidja ja tootja
Bayer Pharma AG
Müllerstraße 178
13353 Berlin
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ
Lõõtsa 2, Tallinn
Tel: +372 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajatele


Neerufunktsiooni kahjustus


Enne Gadovist’i manustamist tuleb kõiki patsiente uurida neerufunktsiooni häirete suhtes
laboratoorsete analüüside põhjal.
Gadoliiniumi sisaldavate kontrastainete kasutamisel on teatatud nefrogeense süsteemse fibroosi (NSF)
tekkest patsientidel, kellel on äge või krooniline raske neerufunktsiooni kahjustus
(GFR < 30 ml/min/1.73m2). Eriti ohustatud on patsiendid, kellel toimub maksa transplantatsioon, kuna
ägeda neerupuudulikkuse esinemissagedus selles grupis on kõrge. Kuna Gadovist’i kasutamisel esineb
võimalus NSF’i tekkeks, tuleb seda kasutada raske neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel ja
maksa transplantatsiooni perioperatiivsel perioodil pärast hoolikat riski/kasu suhte hindamist, kui
diagnostiline informatsioon on esmavajalik ja informatsioon ei ole kättesaadav ilma kontrastaineta
teostatud MRT uuringuga.
Kui Gadovist’i on vajalik kasutada, siis ei tohi annus ületada 0,1 mmol/kg kehakaalu kohta. Uuringu
jooksul ei tohi kasutada rohkem kui ühte annust. Kuna puudub informatsioon korduva manustamise
kohta, siis ei tohi Gadovist’i süstimist korrata varem, kui 7 päeva möödumisel.

Eakatel inimestel võib Gadovist’i renaalne kliirens olla langenud. Seetõttu on 65-aastaste ja vanemate
patsientide uurimine neerukahjustuse osas eriti oluline.

Hemodialüüsi tegemine veidi aega pärast Gadovist’i manustamist võib olla kasulik Gadovist’i
organismist eemaldamiseks. Puuduvad andmed, mis toetaksid hemodialüüsi kasutamist NSF’i
vältimiseks või raviks neil patsientidel, kellele parajasti ei teostata hemodialüüsi.


Rasedus ja imetamine


Gadovist’i ei tohi kasutada raseduse ajal, kui Gadovist’i kasutamine ei ole naise kliinilise seisundi
tõttu nõutav.
Rinnaga toitmise jätkamine või katkestamine 24 tunniks pärast Gadovist’i manustamist sõltub arsti ja
imetava ema otsusest.


Ülitundlikkusreaktsioonid


Sarnaselt teistele intravenoossetele kontrastainetele, võib ka Gadovist põhjustada
anafülaktoidseid/ülitundlikkus- või teisi idiosünkraatilisi reaktsioone, mida iseloomustavad
kardiovaskulaarsed, respiratoorsed või kutaansed manifestatsioonid, mis võivad olla tõsised (sh šokk).
Südme-veresoonkonna haigusi põdevad patsiendid on üldiselt enam ohustatud tõsiste või isegi
surmaga lõppevate ülitundlikkusreaktsioonide tekke suhtes.

Ülitundlikkusreaktsioonide tekkerisk võib olla kõrgem, kui:

patsiendil on varem esinenud ülitundlikkust mõne kontrastaine suhtes;
- patsiendil on esinenud bronhiaalastmat;
- patsiendil on esinenud allergiat.
-

Eriti hoolikalt tuleb enne Gadovist’i kasutamist hinnata riski/kasu suhet allergilise eelsoodumusega
patsientidel.
Enamik neist reaktsioonidest tekib poole tunni jooksul pärast manustamist. Seetõttu on soovitatav
patsienti pärast protseduuri jälgida.
Võimaliku ülitundlikkusreaktsiooni puhuks on tarvilik vajalike ravimite olemasolu ning
valmisolek esmaabimeetmete rakendamiseks.
Harva on täheldatud hilinenud anafülaktoidseid reaktsioone (tekivad tunde või päevi pärast
manustamist).


Krambid


Sarnaselt teiste gadoliiniumi sisaldavate kontrastainetega, tuleb olla ettevaatlik madala krambilävega
patsientide puhul.


Üleannustamine


Ettevaatusena on soovitatav tahtmatu üleannustamise korral teha kardiovaskulaarne monitooring
(kaasa arvatud EKG) ning kontrollida neerufunktsiooni.

Üleannustamise korral neerupuudulikkusega patsientidele, saab Gadovist’i organismist eemaldada
hemodialüüsi teel. Peale 3 hemodialüüsi seanssi on organismist eemaldatud ligikaudu 98% ainest.
Siiski puuduvad tõendid selle kohta, et hemodialüüs on sobiv nefrogeense süsteemse fibroosi (NSF)
ärahoidmiseks.


Enne süstet


Ravim on vaid ühekordseks kasutamiseks.
Gadovist on selge, värvitu kuni kahvatukollane süsteahus. Seda ravimpreparaati tuleb enne kasutamist
visuaalselt kontrollida.
Gadovist’i ei tohi kasutada tõsise värvimuutuse, sademe esinemise või defektse mahuti korral.


Käsitsemine


Viaalid/infusioonipudelid
Gadovist tuleb viaalist süstlasse tõmmata vahetult enne kasutamist.
Kummikorki tohib läbistada vaid ühe korra.
Kontrastaine, mida ühe uuringu jooksul ära ei kasutatud, tuleb hävitada.
Kui seda preparaati soovitakse kasutada automaatse manustamissüsteemiga, peab tootja poolt olema
näidatud toote sobivus selle meditsiinilise seadmega. Samuti tuleb rangelt järgida vastava seadme
tootja täiendavaid juhiseid.

Süstlid
Süstel tuleb pakendist välja võtta ja süstimiseks valmis seada vahetult enne manustamist.
Süstli otsmine kate eemaldatakse vahetult enne manustamist.

Kolbampullid
Kontrastainet peavad manustama kvalifitseeritud töötajad, järgides asjakohaseid protseduure ja
kasutades sobivaid seadmeid.
Kontrastaine manustamisel tuleb alati kasutada steriilseid meetodeid.
Kontrastaine manustamiseks tuleb kasutada MEDRAD Spectris®-tüüpi injektorit.
Järgida tuleb seadme tootja juhiseid.

Lahus, mida ühe uuringu jooksul ära ei kasutatud, tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Kõlblikkusaeg pärast mahuti esmast avamist
Süstelahus, mida ühe uuringu jooksul ära ei kasutata, tuleb hävitada. 20...25°C juures püsib toote
keemiline, füüsikaline ja mikrobioloogiline kasutamisstabiilsus 24 tundi. Mikrobioloogilisest aspektist
peaks toodet kasutama kohe. Kui toodet ei kasutata kohe, vastutab kasutamiseks valmisoleva toote
säilivusaja ja tingimuste eest kasutaja.

Viaalidelt/süstlitelt/kolbampullidelt/pudelitelt eemaldatav teabesedel tuleb kinnitada patsiendi
haigusloole, mis võimaldab täpselt registreerida millist gadoliiniumi sisaldavat kontrastainet kasutati.
Samuti tuleb üles märkida kasutatud annus.

Annustamine

• Täiskasvanud

KNS näidustused
Soovitatav annus täiskasvanutele on 0,1 mmol kehakaalu kg kohta (mmol/kg), mis on 1,0 M lahuse
puhul ekvivalentne annusega 0,1 ml kehakaalu kg kohta.
Kui hoolimata normaalsest MR-ülesvõttest jääb püsima tugev kliiniline kahtlus lesiooni suhtes või kui
täpsem informatsioon võib mõjutada patsiendi ravi, siis võib 30 minuti jooksul pärast esimest süsti
teha täiendava süsti annuses kuni 0,2 ml kehakaalu kg kohta.

Kogu keha MRT (v.a MRA)
Üldiselt on kliinilise küsimuse lahendamiseks küllaldane manustada 0,1 ml Gadovist’i kehakaalu
kilogrammi kohta.

Kontrasteeritud MRA
Ühe pildivälja (FOV) ülesvõte: alla 75 kg kaaluvatel patsientidel 7,5 ml; 75 kg ja rohkem kaaluvatel
patsientidel 10 ml (vastab 0,1…0,15 mmol kehakaalu kg kohta).
Rohkem kui ühe pildivälja (FOV) ülesvõte: alla 75 kg kaaluvatel patsientidel 15 ml; 75 kg ja rohkem
kaaluvatel patsientidel 20 ml (vastab 0,2…0,3 mmol kehakaalu kg kohta).

• Lapsed

2-aastastel ja vanematel lastel ning noorukitel on soovitatav annus kõigi näidustuste puhul (vt lõik 1)
0,1 mmol Gadovist’i kehakaalu kg kohta (vastab 0,1 ml-le Gadovist’ile kehakaalu kg kohta).

Gadovist’i ei soovitata kasutada alla 2-aastastel lastel efektiivsuse ja ohutuse andmete puudumise
tõttu.

Kujutise loomine
Vajalik annus manustatakse intravenoosse boolussüstina. Kontrasteeritud MRT võib alata kohe pärast
seda (natuke aega pärast süsti, sõltuvalt sellest, millist sekventsi kasutatakse ja uuringu protokollist).
Optimaalne kontrasteerumine on jälgitav kontrasteeritud MRA korral kontrastaine esmase arterite
läbimise ajal ning KNS näidustuste korral ligikaudu 15 minuti jooksul pärast Gadovist’i süstimist (aeg
oleneb lesiooni/koe tüübist).
Kontrastainega uuringuteks sobivad eriti hästi T1-kaalutud sekventsid.

Gadovist'i kasutamise kohta on toodud infolehe lõigus 3.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Gadovist, 1,0 mmol/ml süstelahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 ml süstelahust sisaldab 604,72 mg gadobutrooli (vastab 1,0 mmol-le gadobutroolile, mis sisaldab
157,25 mg gadoliiniumi).
INN. Gadobutrolum

1 viaal 2 ml lahusega sisaldab 1209,44 mg gadobutrooli.
1 viaal 7,5 ml lahusega sisaldab 4535,4 mg gadobutrooli.
1 viaal 15 ml lahusega sisaldab 9070,8 mg gadobutrooli.
1 viaal 30 ml lahusega sisaldab 18141,6 mg gadobutrooli.

1 eeltäidetud süstel 5,0 ml lahusega sisaldab 3023,60 mg gadobutrooli.
1 eeltäidetud süstel 7,5 ml lahusega sisaldab 4535,40 mg gadobutrooli.
1 eeltäidetud süstel 10 ml lahusega sisaldab 6047,20 mg gadobutrooli.
1 eeltäidetud süstel 15 ml lahusega sisaldab 9070,80 mg gadobutrooli.
1 eeltäidetud süstel 20 ml lahusega sisaldab 12094,40 mg gadobutrooli.

1 kolbampull 15 ml lahusega sisaldab 9070,80 mg gadobutrooli.
1 kolbampull 20 ml lahusega sisaldab 12094,40 mg gadobutrooli.
1 kolbampull 30 ml lahusega sisaldab 18141,60 mg gadobutrooli.
1 infusioonipudel 65 ml lahusega sisaldab 39306,8 mg gadobutrooli.

Teadaolevat toimet omav abiaine: 1 ml sisaldab 0,00056 mmol (vastab 0,013 mg-le) naatriumi ( vt
lõik 4.4).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süstelahus.
Selge, värvitu või kahvatukollane vedelik.

Füüsikalis-keemilised omadused:
osmolaalsus 37 °C juures: 1603 mOsm/kg H2O;
viskoossus 37 °C juures: 4,96 mPa·s.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Ravim on ainult diagnostiliseks kasutamiseks.
Gadovist on näidustatud kasutamiseks täiskasvanutel, noorukitel ning 2-aastastel ja vanematel lastel:
• kontrastainena kraniaalse ja spinaalse magnetresonantstomograafilise uuringu (MRT) puhul.
• kontrastainena maksa või neerude MRT-uuringus, kui on suur kahtlus või on tõendeid
haiguskollete esinemisest, et klassifitseerida need haiguskolded hea- või pahaloomulisteks.
• kontrastainena magnetresonantsangiograafias (MRA).

Gadovist’i saab kasutada MRT-uuringus ka kogu keha patoloogiate väljaselgitamiseks.
See hõlbustab ebanormaalsete struktuuride või haiguskollete visualiseerimist ning aitab eristada tervet
ja patoloogilist kude.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Gadovist'i võivad manustada ainult magnetresonantstomograafilise uuringu läbiviimises
kogenud tervishoiutöötajad.


See ravimpreparaat on ainult intravenoosseks manustamiseks.
Vajatav annus manustatakse intravenoosse boolussüstina. Kontrasteeritud MRT võib alata kohe pärast
seda (natuke aega pärast süsti, sõltuvalt sellest, millist sekventsi kasutatakse, ja uuringu protokollist).

Optimaalne kontrasteerumine on jälgitav kontrasteeritud MRA korral kontrastaine esmase arterite
läbimise ajal ning KNS näidustuste korral umbes 15 minuti jooksul pärast Gadovist’i süstimist (aeg
oleneb lesiooni/koe tüübist).

Kontrastainega uuringuteks sobivad eriti hästi T1-kaalutud sekventsid.

Kontrastaine intravaskulaarsel manustamisel peab patsient võimalusel lamama. Manustamise järgselt
tuleb patsienti vähemalt 30 minuti jooksul jälgida, kuna kogemus näitab, et enamik kontrastainetega
seotud kõrvaltoimeid avaldub selle aja jooksul.

Kasutusjuhend

Ravim on mõeldud vaid ühekordseks kasutamiseks.
Seda ravimpreparaati tuleb enne kasutamist visuaalselt kontrollida.
Gadovist’i ei tohi kasutada tõsise värvimuutuse, sademe esinemise või defektse mahuti korral.

Viaalid/infusioonipudelid
Gadovist’i lahust ei tohi tõmmata süstlasse enne kui seda hakatakse koheselt kasutama. Kummikorki
tohib läbistada vaid ühe korra.
Kui seda preparaati soovitakse kasutada automaatse manustamissüsteemiga, peab tootja poolt olema
näidatud toote sobivus selle meditsiinilise seadmega. Samuti tuleb rangelt järgida vastava seadme
tootja täiendavaid juhiseid.
Kontrastaine lahus, mida ühe uuringu jooksul ära ei kasutatud, tuleb hävitada.

Süstlid
Süstel tuleb pakendist välja võtta ja süstimiseks valmis seada vahetult enne manustamist.
Otsmine kate tuleb eemaldada alles vahetult enne manustamist.

Kolbampullid
Kontrastainet peavad manustama kvalifitseeritud töötajad, järgides asjakohaseid protseduure kasutades sobivaid seadmeid.
Kontrastaine manustamisel tuleb alati kasutada steriilseid meetodeid.
Kontrastaine manustamiseks tuleb kasutada MEDRAD Spectris®-tüüpi injektorit.
Tuleb järgida ka juhiseid vastava seadme tootjalt.


Täiskasvanud

KNS näidustused
Soovitatav annus täiskasvanutele on 0,1 mmol kehakaalu kg kohta (mmol/kg), mis on 1,0 M lahuse
puhul ekvivalentne annusega 0,1 ml kehakaalu kg kohta.
Kui hoolimata normaalsest MR-ülesvõttest jääb püsima tugev kliiniline kahtlus lesiooni suhtes või kui
täpsem informatsioon võib mõjutada patsiendi ravi, siis võib 30 minuti jooksul pärast esimest süsti
teha täiendava süsti annuses kuni 0,2 ml kehakaalu kg kohta.

Kogu keha MRT (v.a MRA)
Üldiselt on kliinilise küsimuse lahendamiseks küllaldane manustada 0,1 ml Gadovist’i kehakaalu
kilogrammi kohta.

Kontrasteeritud MRA
Ühe pildivälja (FOV) ülesvõte: alla 75 kg kaaluvatel patsientidel 7,5 ml; 75 kg ja rohkem kaaluvatel
patsientidel 10 ml (vastab 0,1-0,15 mmol kehakaalu kg kohta).
Rohkem kui ühe pildivälja (FOV) ülesvõte: alla 75 kg kaaluvatel patsientidel 15 ml; 75 kg ja rohkem
kaaluvatel patsientidel 20 ml (vastab 0,2-0,3 mmol kehakaalu kg kohta).

Patsientide erirühmad

Neerukahjustus
Gadovist’i võib kasutada raske neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel (GFR < 30 ml/min/1.73m2)
ja maksa transplantatsiooni perioperatiivsel perioodil ainult pärast riski/kasu hoolikat hindamist, kui
diagnostiline informatsioon on hädavajalik ja seda ei ole võimalik saada ilma kontrastaineta teostatud
MRT uuringuga (vt. lõik 4.4). Kui Gadovist’i on vajalik kasutada, siis ei tohi annus ületada
0,1 mmol/kg kehakaalu kohta. Uuringu jooksul ei tohi kasutada rohkem kui ühte annust. Kuna puudub
informatsioon korduva manustamise kohta, siis ei tohi Gadovist’i süstimist korrata varem kui 7 päeva
möödumisel.

Lapsed
2 aastastel ja vanematel lastel ning noorukitel on soovitatav annus kõigi näidustuste puhul (vt lõik 4.1)
0,1 mmol Gadovist'i kehakaalu kg kohta (vastab 0,1 ml-le Gadovist'ile kehakaalu kg kohta).

Gadovist'i ei soovitata kasutada alla 2-aastastel lastel efektiivsuse ja ohutuse andmete puudumise
tõttu.

Eakad patsiendid (65-aastased ja vanemad)
Annuse kohandamine ei ole vajalik. Eakatel patsientidel tuleb kasutada ettevaatusega (vt lõik 4.4).

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Gadovist'i süstimisel väikese valendikuga veenidesse võivad tekkida kõrvaltoimetena punetus ja turse.

Tavapärased magnetresonantstomograafia ohutusnõuded, iseäranis ferromagneetiliste materjalide
välistamine, kehtivad ka Gadovist’i kasutamisel.

Ülitundlikkusreaktsioonid

Sarnaselt teistele intravenoossetele kontrastainetele, võib ka Gadovist põhjustada
anafülaktoidseid/ülitundlikkus- või teisi idiosünkraatilisi reaktsioone, mida iseloomustavad
kardiovaskulaarsed, respiratoorsed või kutaansed manifestatsioonid, mis võivad olla tõsised (sh šokk).
Südme-veresoonkonna haigusi põdevad patsiendid on üldiselt enam ohustatud tõsiste või isegi
surmaga lõppevate ülitundlikkusreaktsioonide tekke suhtes.

Ülitundlikkusreaktsioonide tekkerisk võib olla kõrgem, kui:

patsiendil on varem esinenud ülitundlikkust mõne kontrastaine suhtes;
- patsiendil on esinenud bronhiaalastmat;
- patsiendil on esinenud allergiat.
-

Eriti hoolikalt tuleb enne Gadovist’i kasutamist hinnata riski/kasu suhet allergilise eelsoodumusega
patsientidel.
Enamik neist reaktsioonidest tekib poole tunni jooksul pärast manustamist. Seetõttu on soovitatav
patsienti pärast protseduuri jälgida.
Võimaliku ülitundlikkusreaktsiooni puhuks on tarvilik vajalike ravimite olemasolu ning
valmisolek esmaabimeetmete rakendamiseks (vt lõik 4.2).
Harva on täheldatud hilinenud anafülaktoidseid reaktsioone (tekivad tunde või päevi pärast
manustamist) (vt lõik 4.8).

Neerufunktsiooni kahjustus

Enne Gadovist’i manustamist tuleb kõiki patsiente uurida neerufunktsiooni häirete suhtes
laboratoorsete analüüside põhjal.

Gadoliiniumi sisaldavate kontrastainete kasutamisel on teatatud nefrogeense süsteemse fibroosi (NSF)
tekkest patsientidel, kellel on äge või krooniline raske neerufunktsiooni kahjustus (GFR <
30 ml/min/1.73m2). Eriti ohustatud on patsiendid, kellel toimub maksa transplantatsioon, kuna ägeda
neerupuudulikkuse esinemissagedus selles grupis on kõrge.
Kuna Gadovist’i kasutamisel esineb võimalus NSF’i tekkeks, tuleb seda kasutada raske
neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel ja maksa transplantatsiooni perioperatiivsel perioodil pärast
hoolikat riski/kasu suhte hindamist, kui diagnostiline informatsioon on hädavajalik ja informatsiooni ei
ole võimalik saada ilma kontrastaineta teostatud MRT uuringuga.

Hemodialüüsi tegemine veidi aega pärast Gadovist’i manustamist võib olla kasulik Gadovist’i
organismist eemaldamiseks. Puuduvad andmed, mis toetaksid hemodialüüsi kasutamist NSF’i
vältimiseks või raviks neil patsientidel, kellele parajasti ei teostata hemodialüüsi.

Eakad
Eakatel inimestel võib gadobutrooli renaalne kliirens olla langenud. Seetõttu on 65-aastaste ja
vanemate patsientide uurimine neerukahjustuse osas eriti oluline.

Krambid
Sarnaselt teiste gadoliiniumi sisaldavate kontrastainetega, tuleb olla ettevaatlik madala krambilävega
patsientide puhul.

Abiained
See preparaat sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuse kohta (keskmine annus 70 kg
kaaluva inimese puhul), mistõttu võib lugeda naatriumi-vabaks.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Andmed gadobutrooli kasutamise kohta rasedatel puuduvad. Loomkatsed on näidanud
reproduktiivtoksilisust suurte annuste korduval manustamisel (vt lõik 5.3).
Gadovisti’i ei tohi kasutada raseduse ajal, kui gadobutrooli kasutamine ei ole naise kliinilise seisundi
tõttu vajalik.

Imetamine
Gadoliiniumi sisaldavad kontrastained erituvad rinnapiima väga väikeses koguses (vt lõik 5.3).
Kliinilise annuse puhul ei ole ette näha toimet väikelapsele, kuna rinnapiima eritub väike kogus ja
imendub soolestikust halvasti. Rinnaga toitmise jätkamine või selle katkestamine 24 tunniks pärast
Gadovist'i manustamist sõltub arsti ja imetava ema otsusest.

Fertiilsus
Loomkatsed ei viita fertiilsuse kahjustumisele.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole asjakohane.

4.8. Kõrvaltoimed

Gadovist'i ohutusprofiil põhineb enam kui 5700 patsiendiga läbi viidud kliiniliste uuringute ja
turuletuleku järgse seire andmetel.

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed (> 0,5%) Gadovist'i saanud patsientidel on peavalu, iiveldus ja
peapööritus.

Kõige tõsisemad kõrvaltoimed Gadovist'i saanud patsientidel on südameseiskus ja rasked
anafülaktoidsed reaktsioonid (sh hingamisseiskus ja anafülaktoidne šokk).

Harva on täheldatud hiliseid (tekivad tunde kuni päevi hiljem) anafülaktoidseid reaktsioone (vt lõik
4.4).

Enamik kõrvaltoimetest olid kerge kuni mõõduka raskusega.

Allpool olevas tabelis on toodud Gadovist’iga esinenud kõrvaltoimed. Need on klassifitseeritud
MedDRA organsüsteemi klasside järgi. Kindla kõrvaltoime, selle sünonüümide ja seotud seisundite
kirjeldamisel on kasutatud kõige sobivamat MedDRA terminit.

Kliinilistes uuringutes esinenud kõrvaltoimed on jaotatud nende esinemissageduste järgi.
Esinemissagedused on määratletud järgmiselt: sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni
< 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000). Kõrvaltoimed, mida täheldati ainult turuletuleku järgsel
perioodil ning mille esinemissagedust ei saa hinnata, on loetletud tulbas ”Teadmata”.

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Tabel 1. Kliinilistes uuringutes või turuletuleku järgsel perioodil Gadovist’iga ravitud
patsientidel esinenud kõrvaltoimedEsinemissagedus

Organsüsteemi
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Teadmata
klass


Immuunsüsteemi

Ülitundlikkus/


häired
anafülaktoidne
reaktsioon*# (nt
anafülaktoidne
šokk§*, vereringe
kollaps§*,
hingamisseiskus§*,
kopsuturse§*,
bronhospasm§,
tsüanoos§,
orofarüngeaalne
turse§*, kõriturse§,
hüpotensioon*,
vererõhu tõus§, valu
rinnus§, urtikaaria,
näo turse,
angioödeem§,
konjunktiviit§,
silmalaugude turse,
õhetus,
hüperhidroos§,
köha§,
aevastamine§,
põletustunne§,
kahvatus§)
Närvisüsteemi
Peavalu
Peapööritus,
Teadvusekaotus*,

häired
düsgeusia,
krambid,
paresteesia
parosmia
Südame häired


Tahhükardia,
Südameseiskus*
palpitatsioonid
Respiratoorsed,

Düspnoe*


rindkere ja
mediastiinumi
häired
Seedetrakti
Iiveldus
Oksendamine
Suu kuivus

häired

Naha ja

Erüteem, pruuritus

Nefrogeenne
nahaaluskoe
(sh generalisee-
süsteemne fibroos
kahjustused
runud pruuritus),
(NSF)
lööve (sh
generaliseerunud,
makulaarne,
papulaarne, sügelev
lööve)
Üldised häired ja

Süstekoha
Halb enesetunne,

manustamiskoha
reaktsioon0,
külmatunne
reaktsioonid
kuumatunne

* Selle kõrvaltoime puhul on teatatud eluohtlikest ja/või surmaga lõppenud juhtudest.
# Ükski ülitundlikkus/anafülaktoidse reaktsiooni sümptom ei esinenud kliinilistes uuringutes
sagedamini kui “harva” (v.a urtikaaria).
§ Ülitundlikkus/anafülaktoidseid reaktsioone on esinenud ainult turuletuleku järgsel perioodil
(esinemissagedus teadmata).
0 Süstekoha reaktsioonid (erinevad) hõlmavad järgmisi seisundeid: süstekohal esinev ekstravasatsioon,
põletustunne, külmatunne, soojatunne, erüteem või lööve, valu, hematoom.

Allergilise eelsoodumusega patsientidel esineb ülitundlikkusreaktsioone sagedamini kui teistel.

Gadovist’i kasutamisel on üksikjuhtudel teatatud nefrogeense süsteemse fibroosi (NSF) tekkest (vt
lõik 4.4).

Lapsed
140 pediaatrilisel patsiendil ühe annusega läbi viidud I/III faasi uuringu andmetel (vt lõik 5.1) on 2-
aastastel ja vanematel lastel esinevate kõrvaltoimete esinemissagedused, tüübid ja raskusastmed
eeldatavalt sarnased täiskasvanute teadaoleva kõrvaltoimete profiiliga.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.


4.9. Üleannustamine

Maksimaalne inimesel testitud päevane üksikannus on 1,5 mmol gadobutrooli kehakaalu kg kohta.
Kliinilise kasutamise jooksul ei ole seni teatatud üleannustamisest põhjustatud intoksikatsiooni
sümptomeid.

Ettevaatusena on soovitatav tahtmatu üleannustamise korral teha kardiovaskulaarne monitooring
(kaasa arvatud EKG) ning kontrollida neerufunktsiooni.

Üleannustamise korral neerupuudulikkusega patsientidele, saab Gadovist’i eemaldada
hemodialüüsiga. Pärast 3 hemodialüüsi seanssi on organismist eemaldatud ligikaudu 98% ainest.
Siiski puuduvad tõendid selle kohta, et hemodialüüs on sobiv nefrogeense süsteemse fibroosi (NSF)
ärahoidmiseks.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: paramagnetilised kontrastained, ATC-kood: V08CA09

Toimemehhanism
Kontrasteerumine põhineb gadobutroolil, mis on gadoliinumist (III) ja makrotsüklilisest ligandist
dihüdroksü-hüdroksümetüülpropüül-tetra-asatsüklododekaan-tri-äädikhappest (butroolist) koosnev
mitte-ioonne kompleks.

Farmakodünaamilised toimed
Kliinilistes annustes lühendab gadobutrool prootonite relaksatsiooniaega koevedelikus. 0,47 T
(20 MHz), pH 7 ja 40oC juures on paramagneetiline efekt (relaksiivsus), määrates plasmas mõõdetud
spinn-võre relaksatsiooniajale (T ) avaldatava mõju järgi, umbes 5,6 l mmol-1 sek-1, ning spinn-spinn
1

relaksatsiooniaeg (T ) umbes 6,5 l mmol-1 sek-1. Vahemikus 0,47 kuni 2,0 teslat on relaksiivsus
2
magnetvälja tugevusest ainult väheses sõltuvuses.

Gadobutrool ei läbi tervet hematoentsefaalbarjääri ning ei kuhju seetõttu ka terves ajukoes ega
lesioonides, mille korral hematoentsefaalbarjäär on kahjustamata. Gadobutrooli kõrgete lokaalsete
koekontsentratsioonide korral põhjustab T2 toime signaali intensiivsuse vähenemise.

Kliiniline efektiivsus
Keskses III faasi maksauuringus oli kontrastieelse ja -järgse MRT keskmine sensitiivsus kahjustuste
avastamisel ja potentsiaalsete pahaloomuliste maksakahjustuste klassifitseerimisel (patsiendipõhine
analüüs) Gadovist’iga ravitud patsientide hulgas 79% ja spetsiifilisus 81%.

Keskses III faasi neeru-uuringus oli keskmine sensitiivsus paha- ja healoomuliste neerukahjustuste
klassifitseerimisel 91% (patsiendipõhine analüüs) ja 85% (kahjustusepõhine analüüs). Patsiendipõhisel
analüüsil oli keskmine spetsiifilisus 52% ja kahjustusepõhisel analüüsil 82%.

Sensitiivsuse tõus kontrastieelse ja kombineeritud (kontrastieelse ja -järgse) MRT võrdlemisel
(Gadovist’iga ravitud patsientidel) oli maksauuringus 33% (patsiendipõhine analüüs) ja neeru-
uuringus 18% (patsiendipõhine ja kahjustusepõhine analüüs). Spetsiifilisuse tõus kontrastieelse ja
kombineeritud (kontrastieelse ja -järgse) MRT võrdlemisel oli maksauuringus 9% (patsiendipõhine
analüüs), neeru-uuringus spetsiifilisuse tõusu ei täheldatud (patsiendipõhine ja kahjustusepõhine
analüüs).
Kõik tulemused on keskmised tulemused, mis on saadud neutraalse vaatlejaga uuringutest.

Intraindividuaalses ristuuringus võrreldi 132 patsiendil Gadovist’i kasutamist meglumiingadoteraadiga
(mõlemaid annuses 0,1 mmol/kg) aju kasvajaliste kollete visualiseerimises.
Esmane efektiivsuse tulemusnäitaja oli kujutise keskmise pimehindaja (ing median blinded reader)
eelistus Gadovist’i või meglumiingadoteraadi suhtes. Gadovist’i paremust näitas p-väärtus 0,0004.
Gadovist’i eelistati 42 patsiendi puhul (32%) võrrelduna meglumiingadoteraadi üldise eelistusega 16
patsiendi puhul (12%). 74 patsiendi korral (56%) ei eelistatud kumbagi kontrastainet.
Teisese muutuja - haiguskolde/ajukoe signaali intensiivsuse suhe (ing lesion-to-brain ratio) oli
Gadovist’i puhul statistiliselt oluliselt kõrgem (p < 0,0003).
Kontrasteerumise protsent oli Gadovist’i kasutamisel kõrgem kui meglumiingadoteraadi puhul,
kujutise pimehindajale statistiliselt oluline erinevusega (p < 0,0003).
Signaali/müra suhte (ing contrast-to-noise ratio) keskmine väärtus oli Gadovist’i kasutamisel kõrgem
(129) kui meglumiingadoteraadi puhul (98). Erinevus ei olnud statistiliselt oluline.

Lapsed
140 pediaatrilisel patsiendil (vanuses 2…17 aastat) viidi läbi I/III faasi üheannuseline uuring, kus neil
teostati KNS, maksa ja neerude kontrasteeritud magnetresonantstomograafiline uuring (MRT) või
kontrasteeritud magnetresonantsangiograafia (MRA). Kõik uuringus hinnatud parameetrid näitasid
diagnostilist efektiivsust ja diagnostilise usaldusväärsuse tõusu, vanusegruppide vahel erinevusi ei
olnud. Uuringus taluti Gadovist'i hästi - gadobutrooli ohutusprofiil oli sama, mis täiskasvanutel.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Jaotumine
Pärast intravenoosset manustamist jaotub gadobutrool kiiresti ekstratsellulaarruumis. Seondumine
plasmavalkudega on tühine. Gadobutrooli farmakokineetilised omadused inimesel on
proportsionaalsed annusega. Annustamisel kuni 0,4 mmol kehakaalu kg kohta langeb gadobutrooli
plasmasisaldus kahefaasiliselt. Pärast gadobutrooli 0,1 mmol/kg annust tuvastati 2 minutit pärast süsti
gadobutrooli plasmas keskmiselt 0,59 mmol/l ja 60 minutit pärast süsti 0,3 mmol/l.

Biotransformatsioon
Plasmas ja uriinis ei ole metaboliite tuvastatud.

Eritumine
Kahe tunni pärast oli uriiniga elimineerunud üle 50% ja 12 tunni pärast üle 90% manustatud annusest
keskmise terminaalse poolväärtusajaga 1,8 tundi (1,3…2,1 tundi), mis vastab renaalse eliminatsiooni
kiirusele. Pärast gadobutrooli annust 0,1 mmol/kg eritus 72 tunni jooksul pärast manustamist
keskmiselt 100,3 + 2,6% annusest. Tervetel inimestel on gadobutrooli renaalne kliirens 1,1…1,7 ml
min-1 kg-1, seega võrreldav inuliini renaalse kliirensiga, mis osutab asjaolule, et gadobutrool
elimineerub peamiselt glomerulaarfiltratsiooni teel. Alla 0,1% annusest elimineerub väljaheitega.

Omadused patsientide erirühmadel

Lapsed
140 pediaatrilisel patsiendil (vanuses 2…17 aastat) viidi läbi I/III faasi üheannuseline uuring, kus neil
teostati KNS, maksa ja neerude magnetresonantstomograafiline uuring (MRT) või
magnetresonantsangiograafia (MRA).
Uuring näitas, et üle 2-aastastel lastel ja täiskasvanutel on gadobutrooli üldine farmakokineetiline (FK)
profiil sarnane. FK parameetrid nagu kogukliirens (Cl ), kõveraalune pindala (AUC) ja jaotusruumala
tot
(V) suurenesid kehakaalu tõustes. Patsiendi vanus või sugu ei avaldanud farmakokineetikale eraldi
lisamõju. Manustatud gadobutrooli annusest eritus uriiniga 6 tunni jooksul peale süstimist 98,7%
(mediaan), mis kinnitab gadobutrooli kiiret renaalset eritumist ka pediaatrilises vanuserühmas.

Eakad (65-aastased ja vanemad)
Sõltuvalt vanuse tõustes tekkivatest neerufunktsiooni füsioloogilistest muutustest, suurenes tervetel
eakatel (65-aastased ja vanemad) vabatahtlikel AUC ligikaudu 33% (meestel) ja 54% (naistel), lõplik
poolväärtusaeg suurenes ligikaudu 33% (meestel) ja 58% (naistel). Plasma kliirens vähenes ligikaudu
25% (meestel) ja 35% (naistel). Kõigil vabatahtlikel oli 24 tunni pärast uriiniga eritunud kogu
manustatud annus, erinevusi eakate ja mitte-eakate vabatahtlike vahel ei täheldatud.

Neerufunktsiooni kahjustus
Neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel pikeneb vähenenud glomerulaarfiltratsiooni tõttu
gadobutrooli seerumi poolväärtusaeg. Mõõduka neerufunktsiooni kahjustusega (80>CL >30 ml/min)
CR
patsientidel pikenes keskmine lõplik poolväärtusaeg 5,8 tunnini. Raske neerufunktsiooni kahjustusega
(CLCR<30 ml/min) patsientidel, kellele ei teostata hemodialüüsi, pikenes see väärtus 17,6 tunnini.
Keskmine seerumi kliirens vähenes kerge kuni mõõduka neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel
(80>CL >30 ml/min) 0,49 ml/min/kg-ni ja raske neerufunktsiooni kahjustusega (CL
CR
CR<30 ml/min)
patsientidel, kellele ei teostata hemodialüüsi 0,16 ml/min/kg-ni. Kerge või mõõduka neerufunktsiooni
kahjustusega patsientidel toimus täielik uriiniga eritumine 72 tunni jooksul. Raske neerufunktsiooni
kahjustusega patsientidel eritus uriiniga 5 päeva jooksul ligikaudu 80% manustatud annusest (vt ka
lõigud 4.2 ja 4.4).
Dialüüsi vajavatel patsientidel oli gadobutrool peaaegu täielikult seerumist eemaldatud pärast
kolmandat dialüüsi.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse ja genotoksilisuse prekliinilised uuringud ei ole
näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Reproduktiivtoksilisuse uuringutes põhjustas korduv intravenoosne ravi 8…16 kordsete (kehapindala
kohta) või 25…50 kordsete (kehakaalu kohta) inimese diagnostiliste annustega rottidel ja küülikutel
loote arengu peetust ning rottidel, ahvidel ja küülikutel lootesurmade sagenemist. Seni ei ole teada, kas
ka ühekordne manustamine võib neid toimeid esile kutsuda.

Radioaktiivselt märgistatud gadobutrooli intravenoossel manustamisel imetavatele rottidele kandus
piimaga vastsündinud rottidele vähem kui 0,1% manustatud annusest.

Uriiniga eritunud annuse järgi määratuna on suukaudsel manustamisel toimeaine imendumine rottidel
väga vähene, ligikaudu 5%.

Prekliinilistes kardiovaskulaarse ohutuse farmakoloogilistes uuringutes täheldati olenevalt manustatud
annusest mööduvat vererõhu tõusu ja müokardi kontraktiilsuse suurenemist. Inimestel ei ole neid
toimeid täheldatud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Kalkobutroolnaatrium
Trometamool
Vesinikkloriidhape 1N (pH reguleerimiseks)
Süstevesi

6.2. Sobimatus

Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat

Kõlblikkusaeg pärast mahuti esmast avamist:
Süstelahus, mida ühe uuringu jooksul ära ei kasutata, tuleb hävitada. 20...25°C juures püsib toote
keemiline, füüsikaline ja mikrobioloogiline kasutamisstabiilsus 24 tundi. Mikrobioloogilisest aspektist
peaks toodet kasutama kohe. Kui toodet ei kasutata kohe, vastutab kasutamiseks valmisoleva toote
säilivusaja ja tingimuste eest kasutaja.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Avatud ravimi säilitamistingimuste kohta vt lõik 6.3.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Viaal (I tüüpi klaas) stopperi (klorobutüülelastomeer) ja alumiiniumist sise- ja välislakikihiga äärik-
kattega sisaldab 2 ml, 7,5 ml, 15 ml või 30 ml süstelahust.

Infusioonipudel (II tüüpi klaas) stopperi (klorobutüülelastomeer) ja alumiiniumist sise- ja
välislakikihiga äärik-kattega sisaldab 65 ml süstelahust.

Pakendis on:
1 või 3 viaali 2 ml süstelahusega;
1 või 10 viaali 7,5 ml, 15 ml või 30 ml süstelahusega;
1 või 10 infusioonipudelit 65 ml süstelahusega.

10 ml süstel (I tüüpi klaas) kolvi stopperi (klorobutüülelastomeer) ja otsmise kattega
(klorobutüülelastomeer) sisaldab 5 ml, 7,5 ml või 10 ml süstelahust.

17 ml süstel (I tüüpi klaas) kolvi stopperi (klorobutüülelastomeer) ja otsmise kattega
(klorobutüülelastomeer) sisaldab 15 ml süstelahust.

20 ml süstel (I tüüpi klaas) kolvi stopperi (klorobutüülelastomeer) ja otsmise kattega
(klorobutüülelastomeer) sisaldab 20 ml süstelahust.

65 ml kolbampull (tsükloolefiinpolümeer) kolvi stopperi (polüisopreen, tüüp I, silikoonõliga
töödeldud), otsmise katte (klorobutüülkumm), kõva südamiku (polükarbonaat), kaitsekorgi
(polüpropüleen) ja pöördmutriga (polükarbonaat) sisaldab 15, 20 või 30 ml süstelahust.

Pakendis on 1 või 5 süstlit või kolbampulli.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kontrastaine lahus, mida ühe uuringu jooksul ära ei kasutatud, tuleb ära visata.
Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

Viaalidelt/pudelitelt/süstlitelt/kolbampullidelt eemaldatav teabesedel tuleb kleepida patsiendi
haigusloole, mis võimaldab täpselt registreerida millist gadoliiniumi sisaldavat kontrastaine kasutati.
Samuti tuleb üles märkida kasutatud annus.

7. Müügiloa hoidja

Bayer Pharma AG
Müllerstraße 178
13353 Berlin
Saksamaa

8. Müügiloa number

441604

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

26.03.2004/28.02.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud septembris 2014