DONEPEZIL ACTAVIS

Toimeained: donepesiil

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 5mg 28TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DONEPEZIL ACTAVIS ja milleks seda kasutatakse

Donepezil Actavis kuulub atsetüülkoliinesteraasi inhibiitorite nime all tuntud ravimite rühma. Seda
kasutatakse dementsuse sümptomite raviks inimestel, kellel on diagnoositud kerge kuni mõõduka
raskusega Alzheimeri tõbi.
Donepezil Actavis on kasutamiseks ainult täiskasvanutel.

2. Mida on vaja teada enne DONEPEZIL ACTAVIS võtmist

Mida on vaja teada enne Donepezil Actavis'e võtmist

Ärge võtke Donepezil Actavis't:
- kui olete donepesiilvesinikkloriidi, piperidiini derivaatide või selle ravimi mis tahes
koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Ravi Donepezil Actavis'ega tohib alustada ja jälgida ainult arst, kellel on kogemus Alzheimeri tõve
diagnoosimisel ja ravis.

Enne Donepezil Actavis'e võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui teil on kunagi olnud mao- või kaksteistsõrmikuhaavandeid või kui te võtate
mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid (MSPVA'd).
- kui teil on kunagi esinenud krampe. Donepesiilil võib olla krampe esile kutsuv toime. Teie arst
jälgib teie sümptomeid.
- kui teil on südamehaigus (eriti kehtib see ebakorrapärase pulsi, siinussõlme nõrkuse
sündroomi või teiste südamerütmi häirivate seisundite korral), kuna donepesiil võib teie
südamerütmi aeglustada.
- kui teil on astma või mõni muu pikaajaline kopsuhaigus.
- kui teil on kunagi olnud maksahaigust.
- kui teil on raskusi urineerimisel.
- kui te lähete operatsioonile, mille sooritamisel on vajalik üldanesteesia, kuna anesteesiaks
kasutatava ravimi annust võib olla tarvis korrigeerida.

Lapsed ja noorukid
Donepezil Actavis ei ole soovitatav alla 18-aastastele lastele ja noorukitele.

Muud ravimid ja Donepezil Actavis
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
See kehtib eriti järgmiste ravimite kohta:
- valu ja põletikuvastased ravimid (MSPVA’d).
- antibiootikumid, nagu erütromütsiin või rifampitsiin.
- seenevastased ravimid, nagu ketokonasool või itrakonasool.
- lihaslõõgastid, nagu suktsinüülkoliin.
- antidepressandid, nt fluoksetiin.
- krambivastased ained, nt fenütoiin või karbamasepiin.
- südamehaiguste ravimid, nt kinidiin, või kõrge vererõhu ravimid, nagu beeta-
adrenoblokaatorid.
- muud ravimid, mis toimivad sarnaselt donepesiilile (nt galantamiin või rivastigmiin) ja
mõningad kõhulahtisuse, Parkinson’i tõve või astma ravimid.
- üldanesteetikumid.

Donepezil Actavis koos toidu, joogi ja alkoholiga
Sel ajal, kui teid ravitakse donepesiiliga, peate te vältima alkoholi joomist, kuna see võib vähendada
donepesiili toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Donepezil Actavis't ei tohi kasutada rinnaga toitmise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Donepezil Actavis ja teie haigus võivad kahjustada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise
võimet. Teie ravim võib iseäranis ravi alguses põhjustada väsimust, pearinglust ja lihaskrampe ja kui
teil sellised toimed tekivad, ei tohi te autot juhtida ega masinaid käsitseda. Enne nimetatud tegevuste
sooritamist peaksite te seda arutama oma arstiga.

Donepezil Actavis sisaldab laktoosi
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist
konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas DONEPEZIL ACTAVIS võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Teie poolt võetava tableti tugevus võib aja jooksul muutuda, sõltuvalt ajast, kaua te juba ravimit
võtnud olete ja sellest, mida teie arst soovitab.

Tavaliselt alustate te ühe õhukese 5 mg polümeerikattega tableti (5 mg donepesiilvesinikkloriidi)
võtmisest igal õhtul. Ühe kuu möödudes võib teie arst lasta teil igal õhtul võtta kaks 5 mg õhukese
polümeerikattega tabletti või ühe 10 mg õhukese polümeerikattega tableti (10 mg
donepesiilvesinikkloriidi). Suurim soovituslik annus on 10 mg igal õhtul.

Annuste jaoks, mis ei ole saavutatavad/kasutatavad selle tugevusega, on olemas sama ravimi teised
tugevused.

Võtke Donepezil Actavis’t suu kaudu koos klaasitäie veega üks kord ööpäevas õhtul, vahetult enne
magama minekut.

Neeruprobleemide korral ei ole annuse kohandamine vajalik.

Kerge kuni mõõduka maksahaigusega täiskasvanud patsientide puhul võib arst otsustada teie ravimi
annust kohandada. Puuduvad andmed kasutamise kohta raske maksakahjustusega patsientidel.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Donepesiili ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel.

Te peate alati järgima oma arsti juhiseid, kuidas ja millal oma rohtu võtta. Ärge ise, ilma arstilt nõu
küsimata, ravimi annust muutke. Ärge lõpetage tablettide võtmist, kui arst teile seda ise öelnud ei ole.

Kui kaua te peate Donepezil Actavis’t võtma
Teie arst ütleb teile, kui pikalt te peate oma tablettide võtmist jätkama. Te peate oma arstiga kohtuma
regulaarselt, et tal oleks võimalik teie ravi üle vaadata ja sümptomeid hinnata.

Kui teil on tunne, et Donepezil Actavis’e toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Donepezil Actavis’t rohkem kui ette nähtud
Ärge võtke rohkem tablette, kui arst teile öelnud on. Kui olete võtnud rohkem kui tohib, pöörduge
koheselt oma arsti poole või haiglasse. Võtke alati tabletid ja ravimi karp endaga haiglasse kaasa, et
arst teaks, mis rohtu on võetud.
Üleannustamise sümptomid võivad olla iiveldus, oksendamine, sülje väljanõrgumine suust,
higistamine, südame löögisageduse aeglustumine, hingamisraskused, lihasnõrkus, minestamine ja
krambid.

Kui te unustate Donepezil Actavis’t võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.
Kui te unustate tableti võtta, võtke üks tablett järgmisel päeval tavalisel ajal. Kui te unustate oma
ravimit võtta rohkem kui ühe nädala jooksul, pöörduge enne ravimi võtmist oma arsti poole.

Kui te lõpetate Donepezil Actavis’e võtmise
Kui ravi lõpetatakse, siis donepesiili soodne ravitoime väheneb järk-järgult. Ärge lõpetage ilma arsti
loata oma tablettide võtmist, isegi kui te end hästi tunnete.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised Te peate koheselt oma arstile teatama, kui kogete järgmisi tõsiseid kõrvaltoimeid. Te võite vajada
kiiret arstiabi:
- maksakahjustus nt hepatiit. Hepatiidi sümptomid on iiveldus, söögiisu puudus, üldine halb
enesetunne, palavik, sügelus, naha ja silmade kollaseks muutumine, tume uriin (Harv: võib
esineda kuni 1-l inimesel 1000-st ).
- mao- või kaksteistsõrmikuhaavandid. Haavandite sümptomid on kõhuvalu ja ebamugavustunne
(seedehäire) naba ja rinnaku vahelisel alal (Aeg-ajalt: võivad esineda kuni 1-l inimesel 100-st).
- mao- või sooleveritsus. Selle tulemusel võib väljaheide mustaks värvuda või esineda nähtavat verd
pärasoolest (Aeg-ajalt: võivad esineda kuni 1-l inimesel 100-st).
- krambihood või krambid (Aeg-ajalt: võivad esineda kuni 1-l inimesel 100-st).
- palavik lihasjäikusega, higistamine või teadvuse vähenemine (seisund, mida nimetatakse
„maliigses neuroleptiliseks sündroomiks“, väga harv: võib esineda kuni 1-l inimesel 10000-st ).

Teised kõrvaltoimed

Väga sage: võivad esineda rohkem kui 1-l inimesel 10-st:
- kõhulahtisus,
- iiveldus,
- peavalu.

Sage: võivad esineda kuni 1-l inimesel 10-st:
- külmetushaigused,
- söögiisu kadumine,
- hallutsinatsioonid, agressiivne käitumine, ärrituvus, mis on kadunud annuse vähendamisega või
ravi katkestamisega,
- pearinglus, unetus, minestamine,
- oksendamine, seedehäired,
- sügelus, nahalööve,
- lihaskrambid,
- kusepidamatus,
- väsimus, valutunne,
- õnnetusjuhtumid,
- ebatavalised unenäod ja hirmu-unenäod.

Aeg-ajalt: võivad esineda kuni 1-l inimesel 100-st:
- südame löögisageduse aeglustumine,
- lihasensüümi kreatiinkinaasi taseme vähene suurenemine vereanalüüsis.

Harv: võivad esineda kuni 1-l inimesel 1000-st:
- jäikus või kontrollimatud liigutused, peamiselt näos ja keelel, aga ka jäsemetel,
- südamehäired.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas DONEPEZIL ACTAVIS säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril/tabletipurgil ja
välispakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Donepezil Actavis sisaldab
- Toimeaine on donepesiilvesinikkloriid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg või 10
mg donepesiilvesinikkloriidi.
- Teised koostisosad on:
Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat.
Tableti kate: polüvinüülalkohol, makrogool 3350, talk, titaandioksiid (E171) ja kollane raudoksiid
(E172) (ainult 10 mg tablettides).

Kuidas Donepezil Actavis välja näeb ja pakendi sisu
5 mg õhukese polümeerikattega tablett on valge, ümmargune ja kaksikkumer, ühele küljele on
graveeritud „DZ 5”.
10 mg õhukese polümeerikattega tablett on kahvatukollane, ümmargune ja kaksikkumer, ühele küljele
on graveeritud „DZ 10”.

Pakendi suurused:
Blister: 7, 28, 30, 50, 50 x 1, 56, 60, 84, 98, 100 või 120 õhukese polümeerikattega tabletti.
Tabletipurk: 28, 30, 100 ja 250 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Actavis Group PTC ehf.,
Reykjavikurvegi 76-78,
IS-220 Hafnarfjörður,
Island

Tootjad:
Actavis Ltd.,
BLB016 Bulebel Industrial Estate,
Zejtun ZTN 3000,
Malta

Actavis Nordic A/S,
Ørnegårdsvej 16,
2820 Gentofte,
Taani

Actavis hf.,
Reykjavikurvegur 76-78,
IS-220 Hafnarfjörður,
Island

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,
Tiigi 28/ Kesk tee 23a,
Rae vald, 75301 Harjumaa,
Tel: (+372) 6100 565

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Donepezil Actavis, 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Donepezil Actavis, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg või 10 mg donepesiilvesinikkloriidi.

INN. Donepezilum

Teadaolevat toimet omavad abiained:
Donepezil Actavis 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad 92,5 mg laktoosi
(laktoosmonohüdraadina).
Donepezil Actavis 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad 185 mg laktoosi
(laktoosmonohüdraadina).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.

Donepezil Actavis 5 mg õhukese polümeerikattega tablett on valge, ümmargune ja kaksikkumer, ühel
poolel graveering ‘DZ 5’ .
Donepezil Actavis 10 mg õhukese polümeerikattega tablett on kahvatu-kollane, ümmargune ja
kaksikkumer, ühel poolel graveering ‘DZ 10' .

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Alzheimeri tõvest tingitud kerge kuni mõõduka dementsuse sümptomaatiline ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis


Täiskasvanud/eakad
Ravi alustatakse 5 mg ööpäevas (annustamine üks kord ööpäevas). Annustamist 5 mg ööpäevas tuleb
jätkata vähemalt üks kuu, et oleks võimalik hinnata ravi esimesi kliinilisi toimeid ning et oleks
võimalik saavutada donepesiilvesinikkloriidi püsikontsentratsioone. Pärast ühekuulise ravi kliinilist
hindamist annusega 5 mg ööpäevas, võib donepesiilvesinikkloriidi annust suurendada 10 mg-ni
ööpäevas (annustamine 1 kord ööpäevas). Maksimaalne soovitatav ööpäevane annus on 10 mg.
Suuremaid annuseid kui 10 mg ööpäevas ei ole kliinilistes uuringutes uuritud.

Ravi peab alustama ja kontrollima arst, kellel on kogemusi Alzheimeri dementsuse diagnoosimises ravis. Diagnoos tuleb panna vastavalt aktsepteeritud ravijuhistele (nt DSM IV, RHK 10). Ravi
donepesiiliga tohib alustada ainult siis, kui on olemas hooldaja, kes regulaarselt jälgib patsiendi ravimi
võtmist. Säilitusravi võib jätkata nii kaua, kuni patsiendil kestab terapeutiline toime. Seepärast tuleks
donepesiili kliinilist kasu regulaarselt uuesti hinnata.

Ravi lõpetamist tasub kaaluda siis, kui terapeutilist efekti enam ei esine. Individuaalset ravivastust
donepesiilile ette arvata ei ole võimalik.
Pärast ravi lõpetamist esineb järk-järguline donepesiili toime vähenemine.

Annuste jaoks, mis ei ole saavutatavad/kasutatavad selle tugevusega, on olemas sama ravimi teised
tugevused.

Neeru- ja maksakahjustus
Neerukahjustusega patsientidel võib järgida samasugust annustamisskeemi, kuna see seisund ei mõjuta
donepesiilvesinikkloriidi kliirensit.
Seoses toime võimaliku suurenemisega kerge kuni mõõduka maksakahjustuse korral (vt lõik 5.2),
tuleb annuse suurendamine läbi viia vastavalt individuaalsele taluvusele. Andmed kasutamise kohta
raske maksakahjustusega patsientidel puuduvad.

Lapsed
Donepezil Actavis‘t ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel.

Donepezil Actavis't tuleb manustada suukaudselt õhtuti enne magamaminekut.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, piperidiini derivaatide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Donepesiili kasutamist raske Alzheimeri tõvest tingitud dementsusega, muud tüüpi dementsusega või
muud tüüpi mäluhäiretega (nt vanusest sõltuv kognitiivsete võimete langus) patsientidel ei ole uuritud.

Anesteesia
Donepesiil kui koliinesteraasi inhibiitor tõenäoliselt võimendab suktsinüülkoliini-tüüpi
müorelaksatsiooni anesteesia ajal.

Kardiovaskulaarsed seisundid
Oma farmakoloogilise toime tõttu võivad koliinesteraasi inhibiitorid avaldada südamele vagotoonilist
toimet (nt tekitada bradükardiat). Selle toime tõenäosus on oluline „siinussõlme nõrkuse sündroomiga”
või mõne muu supraventrikulaarse südame ülejuhtehäirega, nagu sinuatriaal- või
atrioventrikulaarblokaad, patsientidel.

On olnud teateid minestamisest ja krampide tekkest. Selliste patsientide uurimisel tuleb arvestada
südame blokaadi või pikkade siinuspauside tekke võimalusega.

Gastrointestinaalsed seisundid
Kõrgenenud haavandi tekkeriskiga patsiente, nt neid, kellel anamneesis on esinenud haavand või neid,
kes saavad mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid (MSPVA), tuleb sümptomite tekke osas jälgida.
Siiski ei näidanud kliinilised uuringud donepesiiliga sarnaselt platseebole mitte mingit tõusu ei
peptilise haavandtõve ega gastrointestinaalse verejooksu juhtudes.

Suguelundid ja kuseteed
Kuigi donepesiili kliinilistes uuringutes seda ei täheldatud, võivad kolinomimeetikumid põhjustada
põiest uriini äravoolu takistust.

Neuroloogilised seisundid
Krambid: Arvatakse, et kolinomimeetikumid võivad põhjustada generaliseerunud krampe. Samas võib
suurenenud krambivalmidus olla ka Alzheimeri tõve avaldus.

Kolinomimeetikumid võivad süvendada või esile kutsuda ekstrapüramidaalseid sümptome.

Maliigne neuroleptiline sündroom (Neuroleptic Malignant Syndrome - NMS)
Donepesiili kasutamisel on väga harva teatatud NMS-st, potentsiaalselt eluohtlikust seisundist, mida
iseloomustavad hüpertermia, lihasjäikus, autonoomne ebastabiilsus, teadvuse muutused ja
kreatiinfosfokinaasi tasemete tõus seerumis, eriti patsientidel, kes samaaegselt saavad ka
antipsühhootikume. Lisaks võivad ilmneda müoglobinuuria (rabdomüolüüs) ja äge neerupuudulikkus.
Kui patsiendil tekivad NMS-ile viitavad nähud ja sümptomid, või tekib seletamatu kõrge palavik ilma
täiendava kliinilise NMS-i pildita, tuleb ravi lõpetada.

Pulmonaalsed seisundid
Tänu kolinomimeetilistele toimetele, tuleb koliinesteraasi inhibiitoreid astma või kroonilise
obstruktiivse kopsuhaiguse anamneesiga patsientidele välja kirjutada ettevaatusega.

Donepesiili samaaegset manustamist teiste atsetüülkoliinesteraasi inhibiitoritega, kolinergilise
süsteemi agonistide või antagonistidega tuleb vältida.

Raske maksakahjustus
Raske maksakahjustusega patsientide kohta andmed puuduvad.

Laktoosi talumatus
See ravim sisaldab laktoosi. Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus,
laktaasidefitsiit või glükoos-galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi seda ravimit võtta.

Suremus vaskulaarse dementsuse kliinilistes uuringutes
Viidi läbi kolm 6-kuulist kliinilist uuringut, kus uuriti isikuid, kes vastasid tõenäolise või võimaliku
vaskulaarse dementsuse (VaD) suhtes NINDS-AIREN kriteeriumidele. NINDS-AIREN kriteeriumid
on mõeldud tuvastamaks patsiente, kelle dementsuse põhjuseks on vaid vaskulaarsed põhjused ning
välistamaks Alzheimeri tõvega patsiendid. Esimeses uuringus oli suremuse määr 5 mg
donepesiilvesinikkloriidiga 2/198 (1,0%), 10 mg donepesiilvesinikkloriidiga 5/206 (2,4%) ja
platseeboga 7/199 (3,5%). Teises uuringus oli suremuse määr 5 mg donepesiilvesinikkloriidiga 4/208
(1,9%), 10 mg donepesiilvesinikkloriidiga 3/215 (1,4%) ja platseeboga 1/193 (0,5%). Kolmandas
uuringus oli suremuse määr 5 mg donepesiilvesinikkloriidiga 11/648 (1,7%) ja platseeboga 0/326
(0%). Suremuse määr kolmes VaD uuringus kõikides donepesiilvesinikkloriidi saanute gruppides
kokku (1,7%) oli arvuliselt suurem kui platseebogrupis (1,1%), kuigi see erinevus ei olnud statistiliselt
oluline. Suurem osa surmajuhtumeid nii donepesiilvesinikkloriidi kui ka platseebot saanud patsientidel
tunduvad olevat erinevate vaskulaarsete põhjustega, mida võiks ka eeldada eelneva vaskulaarse
haiguse olemasoluga eakate populatsioonis. Kõikide tõsiste mittefataalsete ja fataalsete vaskulaarsete
juhtumite analüüs ei näidanud esinemissageduses mingit erinevust donepesiilvesinikkloriidi grupis
võrreldes platseeboga.

Ühendatud Alzheimeri tõve uuringutes (n=4146) ja kui need Alzheimeri tõve uuringud ühendati teiste
dementsuse uuringutega, kaasa arvatud vaskulaarse dementsuse uuringud (kokku n=6888), ületas
platseebogrupi suremuse määr arvuliselt donepesiilvesinikkloriidi grupi oma.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Donepesiilvesinikkloriid ja/või mõni tema metaboliitidest ei inhibeeri inimestel teofülliini, varfariini,
tsimetidiini või digoksiini metabolismi. Donepesiilvesinikkloriidi metabolismi ei mõjuta digoksiini või
tsimetidiini samaaegne manustamine. In vitro uuringud on näidanud, et tsütokroom P450 isoensüümid
3A4 ja vähesel määral ka 2D6 on seotud donepesiili metabolismiga. In vitro läbi viidud ravimi
koostoime uuringud näitavad, et ketokonasool ja kinidiin, mis on siis vastavalt CYP3A4 ja 2D6
inhibiitorid, inhibeerivad donepesiili metabolismi. Seepärast võivad need ja teised CYP3A4
inhibiitorid, nagu itrakonasool ja erütromütsiin ning CYP2D6 inhibiitorid, nagu fluoksetiin,
inhibeerida donepesiili metabolismi. Tervete vabatahtlikega uuringus tõstis ketokonasool keskmist
donepesiili kontsentratsiooni ligikaudu 30%. Ensüümide indutseerijad, nagu rifampitsiin, fenütoiin,
karbamasepiin ja alkohol võivad vähendada donepesiili sisaldust. Kuna inhibeeriva või indutseeriva
efekti tugevus ei ole teada, tuleb selliseid ravimite kombinatsioone kasutada ettevaatusega.
Donepesiilvesinikkloriid võib sekkuda antikolinergilist aktiivsust omavate ravimite toimesse. On
võimalik ka sünergistlik aktiivsus samaaegse ravi korral selliste ravimitega nagu suktsinüülkoliin,
teised neuromuskulaarse ülekande blokaatorid või kolinergilised agonistid või südame erutusjuhtesse
toimivad beetablokaatorid.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Adekvaatsed andmed donepesiili kasutamise kohta rasedatel puuduvad. Loomkatsed ei ole näidanud
teratogeenset efekti, kuid on näidanud peri- ja postnataalset toksilisust (vt lõik 5.3). Võimalik risk
inimestele on teadmata. Donepezil Actavis't ei tohi raseduse ajal kasutada ilma tungiva vajaduseta.

Imetamine
Donepesiil eritub roti piima. Ei ole teada, kas donepesiilvesinikkloriid eritub inimese rinnapiima ning
uuringud imetavate naistega puuduvad. Seepärast ei tohi donepesiili kasutavad naised last rinnaga
imetada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Donepezil Actavis‘el on vähene või mõõdukas toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Dementsus võib kahjustada autojuhtimise suutlikkust või masinate käsitsemisoskust. Lisaks võib
donepesiil indutseerida väsimust, pearinglust ja lihaskrampe eelkõige ravi alguses või annuste
suurendamisel. Raviarst peab regulaarselt hindama donepesiili saava patsiendi võimet juhtida autot või
käsitseda keerukaid masinaid.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed on kõhulahtisus, lihaskrambid, väsimus, iiveldus,
oksendamine ja unetus.
Kõrvaltoimeid, mis on esinenud rohkem kui üksikutel juhtudel, on kirjeldatud allpool organsüsteemi ja
esinemissageduse alusel. Sagedused on defineeritud järgmiselt: väga sage (>1/10), sage (>1/100 kuni
<1/10), aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100), harv (>1/10000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10000) ja
teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv
klass
Infektsioonid ja
Ülemisteinfestatsioonid
hingamisteede


viirusinfektsioon
Ainevahetus ja
Anoreksiatoitumishäired


Psühhiaatrilised
Hallutsinat-häired
sioonid**


Agiteeritus**
Agressiivne
käitumine**
Ebatavalised
unenäod ja
hirmu-unenäod**
Närvisüsteemi

Minestamine*
Krambid*
Ekstra-
Maliigne
häired
Pearinglus
püramidaalsed
neuroleptiline
Unetus
sümptomid
sündroom
Südame häired

Bradükardia
Sinuatriaalne


blokaad
Atrio-
ventrikulaarne
blokaad
Seedetrakti
Kõhulahtisus Oksendamine
Seedetrakti


häired
Iiveldus
Seedehäire
verejooks

Mao ja
duodeenumi
haavandid
Maksa jaMaksafunktsiooni
sapiteede häired


häired, k.a
hepatiit***
Naha ja

Löövenahaaluskoe
Sügelus


kahjustused
Lihas-skeleti ja
Lihaskrambidsidekoe


kahjustused
Neerude ja

Kusepidamatus


kuseteede häired


Üldised häired Peavalu
Väsimusja
Valu


manustamiskoha
reaktsioonid
Uuringud


Lihastekreatiinkinaasi

kontsentratsiooni
vähene tõus
seerumis
Vigastus,

Õnnetusjuhtumid


mürgistus ja


protseduuri
tüsistused
* Uurides patsiente minestamise või krampide tekke suhtes, tuleb arvesse võtta südameblokaadi või
pikkade siinuspauside tekke tõenäosust (vt lõik 4.4).
** Hallutsinatsioonid, ebatavalised unenäod, hirmu-unenäod, agiteeritus ja agressiivne käitumine on
lahenenud annuse vähendamisel või ravi lõpetamisel.
*** Teadmata põhjusel tekkinud maksa funktsioonihäirete korral tuleb kaaluda Donepezil Actavis ravi
ärajätmist.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Hinnanguline donepesiilvesinikkloriidi keskmine surmav annus pärast ühekordset suukaudset
manustamist hiirtele ja rottidele on vastavalt 45 mg/kg ja 32 mg/kg kohta või ligikaudu 225 ja 160
korda suurem kui soovitatav maksimaalne annus - 10 mg - inimesel ööpäevas. Loomadel on uuringute
käigus täheldatud annusest sõltuvaid kolinergilise stimulatsiooni tunnuseid ja nendeks olid vähenenud
spontaanne liikumine, lamav asend, taaruv kõnnak, pisaravool, kloonilised krambid, raskendatud
hingamine, süljeeritus, mioos, fastsikulatsioon ja kehapinna temperatuuri langus.

Koliinesteraasi inhibiitorite üleannustamine võib viia kolinergilise kriisini, mida iseloomustavad tugev
iiveldus, oksendamine, süljeeritus, higistamine, bradükardia, hüpotensioon, hingamisdepressioon,
kollaps ja krambid. Võimalik on ka suurenev lihasnõrkus ja see võib lõppeda surmaga, kui haaratud on
hingamislihased.

Nagu iga üleannustamise korral, tuleb rakendada üldisi toetavaid meetmeid. Antidoodina donepesiili
üleannustamise korral võib kasutada tertsiaarseid antikolinergilisi aineid, nagu atropiin. Soovitatav on
intravenoosne atropiinsulfaat, mis on vastavalt tiitritud: algannus 1,0…2,0 mg i.v., järgmised annused
põhinevad kliinilisel vastusel.

Teiste kolinomimeetikumide koosmanustamisel kvaternaarsete antikolinergikumidega, nagu
glükopürrolaat, on registreeritud atüüpilisi vastuseid vererõhu ja südame löögisageduse osas. Ei ole
teada, kas donepesiilvesinikkloriid ja/või selle metaboliidid on dialüüsi (hemodialüüs,
peritoneaaldialüüs või hemofiltratsioon) abil organismist elimineeritavad.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Dementsusevastased ained; antikoliinesteraasid.
ATC-kood: N06DA02

Donepesiilvesinikkloriid on spetsiifiline ja pöörduv atsetüülkoliinesteraasi, ajus kõige levinuma
koliinesteraasi, inhibiitor. Donepesiilvesinikkloriid on in vitro üle 1000 korra tugevama toimega
inhibiitor kui butürüülkoliinesteraas - ensüüm, mis esineb peamiselt väljaspool kesknärvisüsteemi.

Alzheimeri tõvest tingitud dementsusega patsientidel, kes osalesid kliinilistes uuringutes, tekitas üks
kord ööpäevas manustatud 5 mg või 10 mg donepesiili annus stabiilse atsetüülkoliinesteraasi
aktiivsuse inhibeerumise (mõõdeti erütrotsüütide membraanides) 63,6% ja 77,3%, kui seda mõõdeti
pärast annustamist. Atsetüülkoliinesteraasi (AChE) inhibeerimine erütrotsüütides
donepesiilvesinikkloriidiga on näidanud korreleeruvust muutustele ADASCog-is - tundlikul skaalal,
mis uurib tunnetuse valitud aspekte. Donepesiilvesinikkloriidi võimet muuta dementsuse aluseks oleva
neuropatoloogia käiku ei ole uuritud. Seega ei ole alust arvata, et donepesiilil on mingisugunegi efekt
haiguse kulule.
Donepesiili ravi efektiivsust on uuritud neljas platseebokontrollitud uuringus, 2 kuue-kuulist ja 2 ühe-
aastast uuringut.

6-kuulises kliinilises uuringus tehti analüüs donepesiili ravi kokkuvõtte põhjal, kasutades kolme
efektiivsuse kriteeriumi kombinatsiooni: ADAS-Cog (kognitiivse võimekuse näitaja), Clinician
Interview Based Impression of Change with Caregiver Input (üldise funktsionaalse võimekuse näitaja)
ja Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale (ühiskonnategurite, kodu,
hobide ja enesehooldusega hakkamasaamise näitaja).

Patsiendid, kes vastasid allpool toodud kriteeriumitele, loeti ravile alluvaks.

Vastanud = Paranemine ADAS-Cog skaalal vähemalt 4 punkti
CIBIC skaalal halvenemise puudumine
Dementia Rating Scale alamskaalas "igapäevase elu tegevused" halvenemise puudumine

Vastanute %Ravikavatsusega populatsioon
Hinnatav populatsioon

n = 365
n = 352
Platseebogrupp
10%
10%
Donepesiil 5 mg grupp
18%*
18%*
Donepesiil 10 mg grupp
21%*
22%**
* p<0.05
** p<0.01

Donepesiil põhjustas annusest sõltuva statistiliselt olulise tõusu patsientide protsendis, keda arvati
ravile reageerivat.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Maksimaalne plasmatase saavutatakse ligikaudu 3…4 tundi pärast ravimi suukaudset manustamist.
Plasmakontsentratsioonid ja AUC suurenevad proportsionaalselt manustatud annusega. Eliminatsiooni
poolväärtusaeg on ligikaudu 70 tundi, seega saavutatakse ööpäevaste üksikannuste korduva
manustamisega järk-järgult tasakaaluseisund. Tasakaalukontsentratsioon saavutatakse ligikaudu 3
nädala jooksul pärast ravi alustamist. Tasakaalukontsentratsiooni korral varieeruvad
donepesiilvesinikkloriidi plasmakontsentratsioon ja sellega seotud farmakodünaamiline toime päeva
jooksul väga vähe.
Toit ei mõjuta donepesiilvesinikkloriidi imendumist.

Jaotumine
Donepesiilvesinikkloriid seondub inimese plasmavalkudega ligikaudu 95% ulatuses. Aktiivse
metaboliidi 6-O-desmetüüldonepesiili seonduvus plasmavalkudega ei ole teada.
Donepesiilvesinikkloriidi jaotumist organismi erinevatesse kudedesse ei ole täpselt uuritud. Siiski leiti
tervetel meessoost vabatahtlikel tehtud massitasakaalu uuringus, et 240 tundi pärast 14C-ga
märgistatud donepesiilvesinikkloriidi 5 mg ühekordse annuse manustamist esines ligikaudu 28%
vereplasma radioaktiivsusest muutumatul kujul. See kinnitab , et donepesiilvesinikkloriid ja/või selle
metaboliidid võivad püsida organismis kauem kui 10 päeva.

Biotransformatsioon/eritumine
Donepesiilvesinikkloriid eritub uriiniga nii muutumatul kujul kui ka metaboliseerituna tsütokroom
P450 süsteemi poolt paljudeks metaboliitideks, millest kõik ei ole veel identifitseeritud. Pärast 14C-ga
märgistatud donepesiilvesinikkloriidi 5 mg-lise ühekordse annuse manustamist esines vereplasma
radioaktiivsus, mida väljendati protsendina manustatud annusest, eelkõige intaktse
donepesiilvesinikkloriidina (30%), 6-O-desmetüüldonepesiilina (11% - ainus metaboliit, mille
aktiivsus sarnaneb donepesiilvesinikkloriidi omale), donepesiil-cis-N-oksiidina (9%),
5-O-desmetüüldonepesiilina (7%) ja 5-O-desmetüüldonepesiili glükuroniidkonjugaadina (3%).
Ligikaudu 57% kogu manustatud radioaktiivsusest avastati uriinist (17% muutmatult donepesiilina) ja
14,5% väljaheitest, mis lubab oletada, et peamisteks eliminatsiooniteedeks on biotransformatsioon ja
eritumine uriiniga. Puuduvad tõendid, mis lubaksid oletada donepesiilvesinikkloriidi ja/või mõne selle
metaboliidi enterohepaatilist retsirkulatsiooni.

Donepesiili kontsentratsioonid plasmas vähenevad poolväärtusajaga ligikaudu 70 tundi.

Sugu, rass ja suitsetamine anamneesis ei oma donepesiilvesinikkloriidi plasmakontsentratsioonile
kliiniliselt olulist mõju. Donepesiili farmakokineetikat ei ole tervetel eakatel ega Alzheimeri tõvega
või vaskulaarset dementsust põdevatel patsientidel formaalselt uuritud. Siiski sarnanesid patsientide
keskmised plasmatasemed suuresti noorte tervete vabatahtlike vastavate näitajatega.

Kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsientidel on donepesiili tasakaalukontsentratsioonid
suurenenud, keskmine AUC 48% ja keskmine Cmax 39% võrra (vt lõik 4.2).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ulatuslikud katseloomadel tehtud uuringud on näidanud, et see ühend põhjustab mõningaid teisi
toimeid kui oodatud farmakoloogilised toimed, mis on kooskõlas selle toimimisega kolinergilise
stimulaatorina (vt lõik 4.9). Donepesiil ei ole mutageenne bakteri- ja imetaja rakkudel tehtud
mutatsioonitestides. In vitro täheldati mõningast klastogeenset toimet rakkudele toksilistes
kontsentratsioonides, mis ületavad enam kui 3000 korda plasma tasakaalukontsentratsioone.
Klastogeenset või genotoksilist toimet ei täheldatud in vivo hiire mikrotuumade mudelis. Pikaajalistes
kartsinogeensuse uuringutes ei leitud tõendeid onkogeense potentsiaali kohta ei rottidel ega hiirtel.

Donepesiilvesinikkloriidil ei olnud toimet rottide fertiilsusele ning ei olnud teratogeenne rottidel ega
küülikutel, kuid sellel oli siiski vähene toime järglaste surnult sündimisele ja enneaegselt sündinud
järglaste elulemusele, kui seda manustati tiinetele rottidele annuses, mis ületas 50 korda inimesel
kasutatava annuse (vt lõik 4.6).

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Laktoosmonohüdraat
Maisitärklis
Mikrokristalliline tselluloos
Magneesiumstearaat

Tableti kate:
Polüvinüülalkohol
Makrogool 3350
Talk
Titaandioksiid E171
Kollane raudoksiid E172 (ainult 10 mg tabletis)

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Blister PVC/alumiinium.
Tabletipurk (polüetüleenist) ärakeeratava korgiga (polüetüleenist).

Pakendi suurused:
Blister: 7, 28, 30, 50, 50 x 1, 56, 60, 84, 98, 100 või 120 õhukese polümeerikattega tabletti.
Tabletipurk: 28, 30, 100 ja 250 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Actavis Group PTC ehf
Reykjavikurvegi 76-78
IS-220 Hafnarfjörður
Island

8. Müügiloa number

5 mg: 607108
10 mg: 607008

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 31.10.2008
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.09.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud septembris 2014