BICALUTAMID ACTAVIS 150MG

Toimeained: bikalutamiid

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 150mg 28TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on BICALUTAMID ACTAVIS 150MG ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Bicalutamid Actavis 150 mg ja milleks seda kasutatakse

Bikalutamiid kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antiandrogeenideks. Antiandrogeenid pärsivad
androgeenide (meessuguhormoonid) toimeid.

Bikalutamiidi kasutatakse täiskasvanud meestel ilma metastaasideta eesnäärmevähi raviks, kui
kastratsioon (munandite eemaldamine) või teised ravivõimalused ei ole näidustatud või on
vastuvõetamatud.

Bikalutamiidi võib varajastes raviprogrammides kasutada kombinatsioonis kiiritusraviga või
eesnäärme operatiivse raviga.

2. Mida on vaja teada enne BICALUTAMID ACTAVIS 150MG võtmist

Mida on vaja teada enne Bicalutamid Actavis 150 mg võtmist

Ärge võtke Bicalutamid Actavis 150 mg:
- kui olete bikalutamiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
- kui te olete naine;
- kui tablette kavatsetakse anda lapsele;
- kui te tarvitate terfenadiini või astemisooli, mida kasutatakse allergia raviks, või tsisapriidi,
mida kasutatakse kõrvetiste ja reflukshaiguse raviks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Bicalutamid Actavis 150 mg
- kui teil on maksahaigus. Teie arst võib ravi ajal lasta teil regulaarselt teha vereanalüüse, et
kontrollida, kas teie maks töötab korralikult.

Kui see kehtib teie kohta ja te ei ole seda veel oma arstiga rääkinud, küsige enne ravimi kasutamist
nõu oma arstilt või apteekrilt.

Muud ravimid ja Bicalutamid Actavis 150 mg
Bikalutamiid võib teiste ravimite toimet mõjutada. Teised ravimid võivad samuti mõjutada
bikalutamiidi toimet. Bikalutamiid võib omada koostoimeid järgmiste ravimitega:
- tsüklosporiin (kasutatakse immuunvastuse mahasurumiseks, vältimaks ja ravimaks
äratõukereaktsiooni pärast organi või luuüdi siirdamist), kuna bikalutamiid võib suurendada
kreatiniini kontsentratsiooni plasmas. Teie arst võib võtta selle jälgimiseks vereanalüüse.
- midasolaam (kasutatakse operatsiooni või teatud protseduuri eelse ärevuse leevendamiseks või
enne operatsiooni või operatsiooni ajal anesteesiaks). Te peate on arstile või hambaarstile ütlema,
et võtate bikalutamiidi, enne operatsiooni või kui olete väga ärev haiglas.
- terfenadiin või astemisool, mida kasutatakse allergia raviks, või tsisapriid, mida kasutatakse
kõrvetiste ja reflukshaiguse raviks (vt lõik 2 ”Ärge võtke Bicalutamid Actavis 150 mg”).
- kaltsiumikanali blokaatorid nt diltiaseem või verapamiil. Neid kasutatakse südame probleemide,
rinnaangiini ja kõrgvererõhutõve raviks.
- verd vedeldavad ravimid nt varfariin.
- tsimetidiin (reflukshaiguse või maohaavandite raviks) või ketokonasool (seenevastane ravim).

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes ülalpool loetletud ravimeid või mis tahes muid ravimeid.

Bicalutamid Actavis 150 mg koos toidu ja joogiga
Tablette ei pea võtma koos toiduga, kuid tuleb alla neelata tervetena klaasitäie veega.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Naised ei tohi kunagi Bicalutamid Actavis 150 mg kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
See ravim ei tohiks teie autojuhtimist või masinate käsitsemise võimet mõjutada, siiski võivad mõned
inimesed selle ravimi kasutamise ajal tunda unisust. Kui te arvate, et see ravim muudab teid uniseks,
rääkige enne autojuhtimist või masinate käsitsemist oma arsti või apteekriga.

Bicalutamid Actavis 150 mg sisaldab laktoosi
Kui arst on teile öelnud, et teil esineb mõnede suhkrute talumatus, võtke enne selle ravimi kasutamist
ühendust oma arstiga.

3. Kuidas BICALUTAMID ACTAVIS 150MG võtta

Kuidas Bicalutamid Actavis 150 mg võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Soovituslik annus on üks tablett üks kord ööpäevas. Tabletid neelatakse tervelt alla koos klaasitäie
veega. Püüdke ravimit võtta iga päev ligikaudu samal ajal.

Kui te võtate Bicalutamid Actavis 150 mg rohkem kui ette nähtud
Kui te arvate, et olete võtnud liiga palju tablette, pöörduge otsekohe oma arsti poole või minge
lähimasse haiglasse. Võtke kaasa järelejäänud tabletid või pakend, et arst saaks kindlaks teha, mida te
olete võtnud. Arst võib otsustada jälgida teie organismi funktsioone kuni bikalutamiidi toime on
taandunud.

Kui te unustate Bicalutamid Actavis 150 mg võtta
Kui te arvate, et olete unustanud bikalutamiidi annuse võtta, rääkige oma arstiga või apteekriga. Ärge
võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus tavapärasel
ajal.

Kui te lõpetate Bicalutamid Actavis 150 mg võtmise
Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist, isegi kui tunnete end tervena, juhul kui teie arst ei ole seda
soovitanud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te märkate endal mistahes alljärgnevatest sümptomitest, võtke otsekohe ühendust oma arstiga või
minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Need on väga tõsised kõrvaltoimed.
- nahalööve, sügelus, nõgestõbi, kestendamine, villid või koorikud nahal;
- näo või kaela, huulte, keele või kõri turse, mis võib põhjustada neelamis- või hingamisraskust;
- hingamisraskused koos köha ja palavikuga või ilma;
- naha ja silmavalgete kollasus.

Teised .

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada rohkem kui 1 patsienti 10-st):
Nahalööve, rinnanäärmete valulikkus, rindade arenemine meestel, nõrkus.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 patsienti 10-st ):
Kuumahood, punaste vereliblede arvu vähenemine (aneemia), söögiisu vähenemine, liibido langus,
depressioon, pearinglus, unisus, valu maos või rinnus, kõhukinnisus ja kõhugaasid, seedehäire,
iiveldus, muutused maksanäitudes, kaasa arvatud naha ja silmavalgete kollasus (ikterus), juuste
väljalangemine, juuksekasvu intensiivistumine, kuiv nahk, naha sügelus,vere esinemine uriinis
(hematuuria), erektsioonihäired, jalgade või käte tursed (ödeem), kehakaalu tõus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 patsienti100-st):
Allergiline reaktsioon (ülitundlikkusreaktsioon), mille sümptomid võivad olla: nahalööve, sügelus,
nõgestõbi, kestendamine, villid või koorikud nahal, näo või kaela, huulte, keele või kõri turse, mis
võib põhjustada neelamis- või hingamisraskust. Kopsupõletik, mida nimetatakse interstitsiaalseks
kopsuhaiguseks (teatatud on surmaga lõppenud juhtudest). Selle sümptomiks võib olla raske hingeldus
koos köha või palavikuga.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 patsienti 1000-st):
Maksapuudulikkus (teatatud on surmaga lõppenud juhtudest).

Tähelepanu. Bicalutamid Actavis 50 mg ja teiste hormonaalsete ravimite (LHRH analoogid)
samaaegset kasutamist on seostatud südamepuudulikkuse ja südameinfarkti juhtudega.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas BICALUTAMID ACTAVIS 150MG säilitada

Kuidas Bicalutamid Actavis 150 mg säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja pakendil. Kaks esimest
numbrit näitavad kuud ja neli viimast numbrit näitavad aastat. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu
viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visata ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Bicalutamid Actavis 150 mg sisaldab
- Toimeaine on bikalutamiid. Üks tablett sisaldab 150 mg bikalutamiidi.
- Teised koostisosad on:
Tableti sisu sisaldab laktoosmonohüdraati, povidoon K-29/32, krospovidooni, naatriumlaurüülsulfaati
ja magneesiumstearaati.
Tableti kate sisaldab laktoosmonohüdraati, hüpromelloosi, titaandioksiidi (E171) ja makrogool 4000.

Kuidas Bicalutamid Actavis 150 mg välja näeb ja pakendi sisu
Valged, ümarad, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus
„BCM 150“.
Saadaval on 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 või 280 tabletti
blisterpakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Actavis Group PTC ehf.,
Reykjavíkurvegi 76-78,
220 Hafnarfjörður,
Island
Tootjad
Synthon BV,
Microweg 22,
6545 CM Nijmegen,
Holland

Synthon Hispania S.L.,
Castelló 1,
Polígono Las Salinas,
08830Sant Boi de Llobregat,
Hispaania


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,
Tiigi 28/ Kesk tee 23a,
Rae vald, 75301 Harjumaa,
Tel: (+372) 6100 565


Infoleht on viimati uuendatud juunis 2012Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Bicalutamid Actavis 150 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga tablett sisaldab 150 mg bikalutamiidi.
INN: Bicalutamidum

Teadaolevat toimet omav abiaine: iga tablett sisaldab 181 mg laktoosmonohüdraati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.
Valge, ümmargune, kaksikkumer, õhukese polümeerikattega tablett, ühel poolel märge "BCM 150".

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Lokaalselt kaugelearenenud eesnäärmevähiga ja kõrge progresseerumisriskiga patsientidel
monoteraapiana või adjuvantravina radikaalse prostatektoomia või radioteraapia korral (vt lõik 5.1).

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud mehed, sh eakad
150 mg (1 tablett) üks kord ööpäevas, alati samal ajal (tavaliselt hommikul või õhtul).

Lapsed ja noorukid
Bikalutamiid ei ole näidustatud lastele ega noorukitele.

Tabletid tuleb neelata tervelt koos vedelikuga.

Minimaalne raviperiood on 2 aastat või kuni haiguse progresseerumiseni.

Neerukahjustus
Neerukahjustuse korral ei ole annuste kohandamine vajalik. Bikalutamiidi kasutamise kohta raske
neerukahjustusega haigetel (kreatiniini kliirens < 30 ml/min) puuduvad kogemused (vt lõik 4.4).

Maksakahjustus
Kerge maksakahjustuse korral ei ole annuste kohandamine vajalik. Mõõduka kuni raske
maksakahjustusega patsientidel võib ravim organismis kuhjuda (vt lõik 4.4).

4.3 Vastunäidustused

Bikalutamiid on vastunäidustatud naistele ja lastele (vt lõik 4.6).

Bikalutamiidi ei tohi anda patsientidele, kellel on ilmnenud ülitundlikkusreaktsioone toimeaine või
lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Bikalutamiidi ja terfenadiini, astemisooli või tsisapriidi samaaegne manustamine on vastunäidustatud
(vt lõik 4.5).

4.4
Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravi alustamine peab toimuma spetsialisti otsese järelvalve all.

Bikalutamiid metaboliseerub ulatuslikult maksas. Andmed viitavad, et raske maksakahjustuse korral
võib bikalutamiidi eritumine olla aeglasem ning see võib viia ravimi kuhjumiseni organismis. Seetõttu
tuleb bikalutamiidi kasutada ettevaatlikult mõõduka kuni raske maksakahjustusega patsientidel.

Hepaatiliste muutuste tekke võimaluse tõttu peab regulaarselt kontrollima maksatalitluse näitajaid.
Enamik sellistest muutustest kujuneb välja 6 kuu jooksul pärast ravi alustamist bikalutamiidiga.

Raskeid hepaatilisi muutusi ja maksapuudulikkust on bikalutamiidi kasutamisel täheldatud harva ning
teatatud on letaalsetest lõpetest (vt lõik 4.8). Raskete muutuste esinemisel tuleb ravimi manustamine
katkestada.

Patsientidel, kellel täheldatakse objektiivselt haiguse süvenemist, millega kaasneb PSA taseme tõus,
tuleb kaaluda bikalutamiidiga läbiviidava ravi lõpetamist.

Bikalutamiid pärsib tsütokroom P450 (CYP 3A4) aktiivsust, mistõttu peab olema ettevaatlik, kui
manustatakse samaaegselt ravimitega, mis metaboliseeruvad peamiselt CYP 3A4 vahendusel (vt lõigud

4.3. Vastunäidustused

ja 4.5).

Patsiendid, kes põevad harvaesinevat pärilikku galaktoositalumatust, laktaasipuudulikkust või glükoosi-
galaktoosi malabsorptsiooni ei tohi seda ravimit võtta.

4.5 Koostoimed
teiste
ravimitega ja muud koostoimed

In vitro katsed on näidanud, et R-bikalutamiid on CYP3A4 inhibiitor. CYP 2C9, 2C19 ja 2D6 suhtes
avaldab ta nõrgemat inhibeerivat toimet.

Vaatamata sellele, et kliinilistes uuringutes, kus kasutati tsütokroom P450 (CYP) aktiivsuse markerina
antipüriini, ei tõendatud ravimi võimalikku koostoimet bikalutamiidiga, oli keskmine eksponeeritus
midasolaamile (AUC) pärast 28 päevast bikalutamiidiga koosmanustamist 80% suurem. Kitsa
terapeutilise indeksiga ravimite korral võib selline suurenemine olla oluline. Selliste ravimitena on
terfenadiini, astemisooli ja tsisapriidi samaaegne kasutamine vastunäidustatud (vt lõik 4.3) ning tuleb
olla ettevaatlik, kui samaaegselt bikalutamiidiga kasutatakse selliseid ravimeid nagu tsüklosporiin ja
kaltsiumikanali blokaatorid. Nende ravimite annused võivad vajada vähendamist, eriti kui ilmneb nende
toimete tugevnemine või kõrvaltoimed. Tsüklosporiini puhul soovitatakse hoolikalt jälgida ravimi
kontsentratsiooni plasmas ja kliinilist seisundit nii pärast bikalutamiidravi alustamist kui selle lõppu.

Ettevaatlik peab olema bikalutamiidi määramisel koos ravimi oksüdatsiooni inhibeerivate ravimitega,
nagu tsimetidiin ja ketokonasool. Selle tagajärjel võib suureneda bikalutamiidi kontsentratsioon
plasmas, mis võib teoreetiliselt tugevdada kõrvaltoimeid

In vitro katsed on näidanud, et bikalutamiid võib tõrjuda kumariini-tüüpi antikoagulandi varfariini selle
sidumiskohtadelt plasmavalkudel. Seetõttu soovitatakse kumariini-tüüpi antikoagulante kasutavatel
patsientidel jälgida bikalutamiidiga ravi alustades hoolikalt protrombiini aega.

4.6
Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Bikalutamiid on naistele vastunäidustatud ning seda ei tohi anda rasedatele või imetavatele emadele.

4.7 Toime
reaktsioonikiirusele

Bikalutamiid ei mõjuta tõenäoliselt patsiendi võimet juhtida autot või käsitseda masinaid. Siiski peab
meeles pidama, et üksikjuhtudel võib tekkida unisus. Patsiendid, keda see puudutab, peavad olema
tähelepanelikud.

4.8 Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete esinemissageduse hindamisel on kasutatud järgmist skaalat: Väga sage (≥1/10); sage
(≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10000 kuni <1/1000); väga harv
(≤1/10000), teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Tabel 1. Kõrvaltoimete esinemissagedus

Organsüsteemi klass
Sagedus
Bicalutamid Actavis 150 mg
(monoteraapia)
Vere ja lümfisüsteemi häired
Sage
Aneemia
Immuunsüsteemi häired
Aeg-ajalt
Ülitundlikkus, angioödeem ja
urtikaaria
Ainevahetus- ja toitumishäired Sage

Söögiisu
vähenemine
Psühhiaatrilised häired
Sage
Liibido langus, depressioon
Närvisüsteemi häired
Sage
Pearinglus, unisus
Vaskulaarsed häired
Sage
Kuumahood
Respiratoorsed, rindkere ja
Aeg-ajalt Interstitsiaalne
kopsuhaigusa
mediastiinumi häired
(teatatud on letaalsetest lõpetest)
Seedetrakti häired
Sage
Kõhuvalu, kõhukinnisus,
düspepsia, flatulents, iiveldus
Maksa ja sapiteede häired
Sage
Hepatotoksilisus, kollatõbi,
hüpertransaminaseemiac,
Harv

Maksapuudulikkusd (teatatud on
letaalsetest lõpetest)
Naha ja nahaaluskoe
Väga sage Lööve
kahjustused Sage
Alopeetsia,
hirsuitism/juuste
tagasikasv, kuiv nahkd, pruuritus
Neerude ja kuseteede häired
Sage
Hematuuria
Reproduktiivse süsteemi ja
Väga sage
Günekomastia ja rinnanäärmete
rinnanäärme häired
tundlikkuse

Sage
Erektiilne düsfunktsioon
Üldised häired ja
Väga sage
Asteenia
manustamiskoha reaktsioonid
Sage Valu
rinnus,
ödeem
Uuringud
Sage
Kehakaalu suurenemine

a
Välja toodud kõrvaltoimena lähtuvalt turuletulekujärgsetest andmetest. Esinemissagedus on määratud
interstitsiaalse pneumoonia kõrvaltoimeteatistest randomiseeritud raviperioodil 150 mg EPC uuringutes.
b
Maksa muutused on harva rasked ning on sageli olnud ajutised, iseenesest lahenevad või paranenud kas
ravi jätkumisel või pärast ravi lõpetamist.
c
Välja toodud kõrvaltoimena lähtuvalt turuletulekujärgsetest andmetest. Esinemissagedus on määratud
maksapuudulikkuse kõrvaltoimeteatistest patsientidel, kes said teadlikult (open-label) bikalutamiidi 150 mg
EPC uuringutes
d
lähtuvalt EPC uuringutest on ”kuiv nahk” kõrvaltoimena kodeeritud COSTAR’i terninoloogias ”lööbena”.
Seega pole võimalik 150 mg bikalutamiidile selle kõrvaltoime esinemissagedust eraldi määrata, siiski
eeldatakse sama esinemissagedust, mis kehtib ka 50 mg bikalutamiid puhul
e
Enamusel patsientidest, kellele manustati bikalutamiidi 150 mg monoteraapiana, esines günekomastia
ja/või rinnanäärmete valu. Uuringutes hinnati kuni 5% patsientidest need sümptomid raskeks.
Günekomastia ei pruugi ravi lõpetamisel spontaanselt mööduda, eriti pikaajalise ravi korral.

Tähelepanu: 50 mg bikalutamiidi samaaegset kasutamist LHRH analoogidega on seostatud
südamepuudulikkuse ja müokardiinfarkti esinemisega.

4.9 Üleannustamine

Üleannustamise kohta inimestel andmed puuduvad. Puudub spetsiifiline antidoot: ravi peab olema
sümptomaatiline. Dialüüsist ei pruugi abi olla, kuna bikalutamiid seondub suures osas valkudega ning
teda uriinis esialgsel kujul ei leidu. Näidustatud on üldised toetavad ravimeetmed, sh eluliste näitajate
sage jälgimine.


5. FARMAKOLOOGILISED
OMADUSED

5.1
Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antiandrogeenid,
ATC-kood: L02BB03

Bikalutamiid on mittesteroidne antiandrogeen, millel puudub muu endokriinne toime. Ta seondub
androgeeni retseptoritega ilma geen-ekspressiooni esile kutsumata ning seega androgeenset toimet
pärssides. Selline inhibeerimine omakorda põhjustab eesnäärmekasvaja regressiooni. Ravi katkestamine
võib põhjustada mõnedel patsientidel antiandrogeense ärajätusündroomi.

Bikalutamiid on ratsemaat, mille antiandrogeenne toime tuleneb peaaegu eranditult (R)-enantiomeerist.

Bikalutamiid 150 mg ravi analüüsiti kombineeritult lokaalse (T1...T2, N0 või NX, M0) või lokaalselt
kaugelearenenud (T3...T4, kõik N, M0; T1...T2, N+, M0) metastaseerumata eesnäärmevähiga 8113
patsiendil läbiviidud kolme platseebo-kontrollitud, topeltpimeda uuringu tulemuste põhjal, kus
bikalutamiidi kasutati kohese hormoonravina või radikaalse prostatektoomia või kiiritusravi (peamiselt
väilimine lähikiiritus) toetusravina. Mediaanselt 7,4-aastase jälgimisperioodi jooksul tekkis haiguse
objektiivne süvenemine bikalutamiidi ja platseebo rühmas vastavalt 27,4% ja 30,7%.

Objektiivse haiguse süvenemise ohu vähenemist täheldati enamikes patsientide gruppides, kuid enim
ilmnes see haiguse süvenemise kõrgeima ohuga patsientidel. Seetõttu võivad arstid haiguse süvenemise
madala ohuga patsientide puhul, eriti adjuvantravis pärast radikaalset prostatektoomiat, pidada
optimaalseks ravistrateegiaks hormoonravi alguse edasilükkamist kuni haiguse süvenemise nähtude
ilmnemiseni.

Üldises elulemuses ei täheldatud erinevust mediaanselt 7,4-aastase jälgimisperioodi jooksul 22,9%-lise
suremuse korral (riski suhe = 0,99; 95% [CI 0,91 kuni 1,09]). Vaatamata sellele ilmnesid mõningad
kalduvused uuritavate alagruppide analüüsides.

Progressiooni-vaba elulemuse ja üldise elulemuse andmed lokaalselt kaugelearenenud haigusega
patsientidel on kokku võetud allolevates tabelites:

Tabel 2: Progressioonivaba elulemus lokaalselt kaugelearenenud haigusega patsientide alagrupis
Analüüsi grupp
Juhud (%)
Juhud (%)
Riski suhe
bikalutamiidi saanud
platseebogrupis
(95% CI)
patsientide hulgas

Jälgimine
193/335 (57,6)
222/322 (68,9)
0,60 (0,49…0,73)
Kiiritusravi
66/161 (41,0)
86/144 (59,7)
0,56 (0,40…0,78)
Radikaalne
179/870 (20,6)
213/849 (25,1)
0,75 (0,61…0,91)
prostatektoomia


Tabel 3: Üldine elulemus lokaalselt kaugelearenenud haigusega patsientide alagrupis
Analüüsi grupp
Suremus (%)
Suremus (%)
Riski suhe
bikalutamiidi saanud
platseebogrupis
(95% CI)
patsientide hulgas

Jälgimine
164/335 (49,0)
183/322 (56,8)
0,81 (0,66…1,01)
Kiiritusravi
49/161 (30,4)
61/144 (42,4)
0,65 (0,44…0,95)
Radikaalne
137/870 (15,7)
122/849 (14,4)
1,09 (0,85…1,39)
prostatektoomia

Ainult bikalutamiidi saanud lokaalselt kaugelearenenud haigusega patsientide seas progressioonivaba
elulemuse aeg ei olnud erinev. Nende patsiendite hulgas oli ka suund elulemuse vähenemisele võrreldes
platseebogrupi patsientidega (HR=1,16; 95% CI 0,99…1,37). Sellest lähtuvalt on bikalutamiidi
kasu/riski profiil selline, et seda ravimit antud grupi patsientidel kasutada ei soovitata.

Bikalutamiidi 150 mg efektiivsust lokaalselt kaugelearenenud metastaseerumata eesnäärmevähiga
patsientidel, kellele oli näidustatud esmane hormoonravi, hinnati eraldi, kasutades kahe uuringu
metaanalüüsi, milles osales 480 eelnevalt ravimata metastaseerumata (M0) eesnäärmevähiga patsienti.
Bikalutamiidi 150 mg ravi saanud grupil ja kastreeritute grupil ei esinenud märkimisväärseid erinevusi
elulemuse osas (riski suhe = 1,05 [CI 0,81...1,36]) või süvenemise intervalli osas (HR = 1.20 (CI
0.96...1.51), p=0.107). Täheldati üldist suundumust elukvaliteedi paranemise suunas bikalutamiid
150 mg kasuks võrreldes kastratsiooniga; alamgrupid, kust sellised andmed saadi, olid oluliselt
kõrgema seksuaaltungiga (p=0,029) ja kehalise vormiga (p=0,046).

Kokku 805-l ravimata metastaseerunud eesnäärmevähiga patsiendil läbiviidud kahe kliinilise uuringu
kombineeritud analüüs näitas, et üldise 43%-lise eeldatava suremuse juures osutus elulemuse põhjal
otsustades bikalutamiid 150 mg vähem efektiivsemaks kui kastratsioon (riskisuhe =1,30 [CI
1,04…1,65]). Keskmiselt kaheaastase elulemuse juures on hinnanguline erinevus 42 päeva.

5.2 Farmakokineetilised
omadused

Bikalutamiid imendub pärast suukaudset manustamist hästi. Puuduvad tõendid, et toit avaldaks
kliiniliselt olulist mõju ravimi biosaadavusele.
Erinevalt (R)-enantiomeerist, mille poolväärtusaeg plasmas on ligikaudu 1 nädal, eritatakse (S)-
enantiomeer organismist kiiresti.

Pärast bikalutamiidi pikaajalist kasutamist on (R)-enantiomeeri kontsentratsioon vereplasmas ligikaudu
10-korda kõrgem, võrreldes bikalutamiidi 50 mg ühekordse manustamise järgselt tekkiva
kontsentratsiooniga.

Bikalutamiidi 150 mg annuse igapäevasel manustamisel on (R)-enantiomeeri tasakaalukontsentratsioon
plasmas ligikaudu 22 mikrogrammi/ml. Tasakaalutingimustes plasmas olevatest enantiomeeridest 99%
moodustab R-enantiomeer, mis annab ka peamiselt toimet.

(R)-enantiomeeri farmakokineetikat ei mõjuta vanus, neerukahjustus ega kerge kuni mõõdukas
maksakahjustus. On tõestatud, et raske maksakahjustusega patsientidel elimineerub (R)-enantiomeer
plasmast aeglasemalt.

Bikalutamiid seondub suurel määral plasmavalkudega (ratsemaat 96%, R-bikalutamiid 99,6%) ja
metaboliseerub ulatuslikult (peamiselt oksüdatsiooni ja glükuronisatsiooni kaudu):metaboliidid erituvad
enam-vähem võrdsetes kogustes neerude ja sapi kaudu. Glükuroniidide hüdrolüüs toimub pärast
eritumist sapiga.

Kliinilises uuringus leiti, et (R)-enantiomeeri keskmine kontsentratsioon 150 mg bikalutamiidi saavate
meeste seemnevedelikus oli 4,9 mikrogrammi/ml. Bikalutamiidi kogus, mis suguühte ajal naispartnerile
potentsiaalselt üle kantakse, on väike ning võrdub ligikaudu 0,3 mikrogrammi/kg. See kogus on
väiksem labori-loomkatsetes kindlakstehtud järglastele soovimatuid toimeid tekitavast kogusest.

5.3 Prekliinilised
ohutusandmed

Bikalutamiid on puhas ja tugevatoimeline androgeeni retseptori antagonist nii katseloomadel kui
inimestel. Peamine sekundaarne farmakoloogiline toime on CYP450 sõltuvate segatüüpi funktsiooniga
oksüdaaside indutseerimine maksas. Vastava ensüümi indutseerimist inimestel ei ole täheldatud.
Sihtorganite muutused, sh kasvaja indutseerimine (Leydig’i rakkudes, kilpnäärmes, maksas) loomadel,
on otseselt seotud bikalutamiidi primaarse ja sekundaarse farmakoloogilise toimega. Ensüümi
indutseerimist ei ole inimestel täheldatud ja kirjeldatud kõrvaltoimeid ei peeta eesnäärmevähiga haigete
ravis kliiniliselt oluliseks. Seemnejuhade atroofia on eeldatav antiandrogeenide klassile iseloomulik
toime, mida on täheldatud kõikidel uuritud loomaliikidel. Toksilisuse uuringutes rottidel taandus
testikulaarne atroofia täielikult 24 nädalaga pärast 12-kuulist pikaajalist kasutamist, kuigi
reproduktsiooniuuringutes ilmnes funktsionaalne taastumine 7 nädalat pärast 11-nädalast
annustamisperioodi. Inimese puhul eeldatakse sub- või infertiilsuse perioodi esinemist.
Genotoksilisuse uuringud ei ole näidanud bikalutamiidil mingit mutageenset potentsiaali.


6. FARMATSEUTILISED
ANDMED

6.1 Abiainete
loetelu

Tableti sisu
Laktoosmonohüdraat
Krospovidoon
Povidoon K-29/32
Magneesiumstearaat
Naatriumlaurüülsulfaat

Kate
Laktoosmonohüdraat
Hüpromelloos
Makrogool 4000
Titaandioksiid (E171)

6.2 Sobimatus
Ei kohaldata.

6.3 Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4 Säilitamise
eritingimused


See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5
Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC/PE/PVDC/alumiinium blisterpakend, karp.
Pakend sisaldab 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 või 280 õhukese
polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6
Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.


7. MÜÜGILOA
HOIDJA

Actavis Group PTC ehf,
Reykjavikurvegur 76-78,
220 Hafnarfjörður,
Island


8. MÜÜGILOA
NUMBER

548507


9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 15.06.2007
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.09.2011


10.
TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud juunis 2012

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed