Patsientide liikumisvabadus suureneb

Patsientide liikumisvabadus suureneb

Euroopa Liidu Nõukogu kiitis eile heaks direktiivi, mis annab patsientidele õiguse pöörduda arstiabi saamiseks teise riiki ja saada hüvitist samas ulatuses, kui nad seda kodumaal antud arstiabi eest saaksid.

„Eesti on patsientide vaba liikumist alati toetanud. Oleme väike riik ning mitmete haiguste esinemissagedus on suhteliselt harv. Nüüd avanebki täiendav võimalus saada ravi ka teistes Euroopa riikides,“ ütles sotsiaalminister Hanno Pevkur. Ta lisas, et direktiiv loob eeldused ka teiste liikmesriikide patsientide raviletulekuks Eestisse: „Eesti arstid on väga professionaalsed ning kõrgelt hinnatud. Teiste riikide patsientide võimalik ravi Eestis tooks juurde lisaraha tervishoidu. Samas tuleb alati lähtuda sellest, et täiendavaid ravivõimalusi saab pakkuda vaid siis, kui Eesti oma inimeste arstiabi ei halvene,“ märkis minister.

Piiriüleste tervishoiuteenuste hüvitamine on piiratud tervishoiuteenustega, millele inimesel on õigus liikmesriigis, kus ta on kindlustatud. Sealjuures tuleb tagada, et teistest liikmesriikidest pärit patsientidele kohaldatakse samasugust tervishoiuteenuste hinnaskaalat nagu oma riigi patsientidele. Direktiivi alusel piirdub teenuste hüvitamine üksnes saadud teenuse tegelike kulude katmisega. Liikmesriikidel on õigus kehtestada direktiivis määratud tingimustel eellubade süsteemi piiriülestele haiglaravi teenustele ning teenuste puhul, mis nõuavad kõrgelt spetsialiseeritud ja kulukate meditsiiniliste infrastruktuuride või seadmete kasutamist.

Direktiiviga kehtestatakse teises liikmesriigis väljakirjutatud retseptide tunnustamise kohustus, mis kehtib nii ravimite kui ka meditsiiniseadmete puhul. Lisaks nähakse ette Euroopa vabatahtlike tugikeskuste võrgustiku arendamist näiteks ekspertteadmiste koondamiseks haruldaste haiguste osas ning vabatahtliku võrgustiku raames e-tervise alase koostöö tugevdamist.

Direktiivi kohaldamisalast jäävad välja pikaajalise hoolduse teenused, elundisiirdamise eesmärgil elundite kättesaadavus ja jaotamine ning riiklikud vaktsineerimisprogrammid. Ühtlasi ei reguleeri direktiiv erakorralise arstiabi osutamist EL-is. Ka edaspidi kasutatakse selleks Euroopa ravikindlustuskaardi süsteemi.

Euroopa Parlament kiitis direktiivi heaks 19. jaanuaril 2011 ning 28. veebruaril 2011 esitati see heakskiitmiseks Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogule. Direktiivi ülevõtmiseks on liikmesriikidel aega 30 kuud.

Kas see artikkel oli kasulik?


 

Lisa kommentaar

Saada