SEPTOLETE D

Toimeained: bensalkooniumkloriid+eukalüptiõli+levomentool+piparmündiõli+tümool

Ravimi vorm: loseng

Ravimi tugevus: 1mg+0,6mg+1,2mg+1mg+0,6mg 30TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on SEPTOLETE D ja milleks seda kasutatakse

Kuidas Septolete D toimib?
Septolete D losengid sisaldavad antiseptilist ainet bensalkooniumkloriidi, mis hävitab mitmeid
baktereid ja mõningaid seeni. Levomentool ja piparmündiõli vähendavad valulikkust ja seeläbi
leevendavad subjektiivseid sümptomeid, näiteks neelamisel tekkivat valulikkust. Sarnaselt
bensalkooniumkloriidiga on ka tümoolil antiseptiline toime ja ta suurendab ravimi efektiivsust.
Eukalüptiõli soodustab lima tootmist ülemistes hingamisteedes ja kergendab seeläbi hingamist.

Milleks Septolete D'd kasutatakse?
Septolete D losengid on näidustatud suuõõne ja neelu antiseptikaks bakterite ja seente poolt
põhjustatud põletike korral.

2. Mida on vaja teada enne SEPTOLETE D võtmist

Ärge võtke Septolete D'd
- kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeaine või Septolete D mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Septolete D
Septolete D losenge ei soovitata kasutada alla 4-aastastel lastel.
Ei ole soovitatav kasutada määratud annustest suuremaid annuseid.
Püsiva häälekäheduse korral pöörduge oma arsti poole.
Diabeediga patsiendid peavad meeles pidama, et iga loseng sisaldab 0,8 g maltitooli.

Septolete D kasutamine koos toidu ja joogiga
Septolete D’d ei ole soovitatav manustada vahetult enne söömist ega ka koos piimaga.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.
Rasedad ja rinnaga toitvad emad võivad losenge kasutada vaid arsti ettekirjutusel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Septolete D losengid ei mõjusta teadaolevalt autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Ei ole teada, et Septolete D losengid avaldaksid mõju teistele ravimitele.

Oluline teave mõningate Septolete D koostisainete suhtes
Suures annuses glütserool võib põhjustada peavalu ja seedetrakti häireid.
Losengid sisaldavad polüoole (maltitooli, mannitooli), suur annus võib põhjustada kõhulahtisust eriti
lastel.
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima
arstiga.

3. Kuidas SEPTOLETE D võtta

Annustamine ja manustamisviis
Üks loseng iga 2...3 tunni järel suus sulada lasta.
Üle 4-aastastele lastele võib manustada kuni neli losengi päevas ja üle 10-aastastele lastele kuni kuus
losengi päevas. Täiskasvanutel ja üle 12 aasta vanustel lastel on soovitatav kasutada kuni kaheksa
losengi päevas.
Kui teil on tunne, et Septolete D toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui võtate Septolete D'd rohkem, kui ette nähtud
Üleannustamise puhul pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Arvestades igas losengis sisalduva toimeaine kogusega, on üleannustamise võimalus minimaalne.
Suures koguses losengide manustamine võib põhjustada seedetrakti häireid: iiveldust, oksendamist,
kõhulahtisust. Nimetatud toimete ilmnemisel lõpetage ravimi kasutamine, jooge palju vett või piima ja
pidage nõu oma arstiga.

Kui te unustate Septolete D'd võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Septolete D põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kui Septolete D losenge kasutatakse vastavalt juhistele, ilmnevad kõrvaltoimed väga harva.
Ülitundlikel patsientidel võivad soovituslikust suuremad annused põhjustada seedetrakti häireid.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas SEPTOLETE D säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Septolete D’d pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida valguse ja niiskuse eest kaitstult.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Septolete D sisaldab
- Toimeained on: bensalkooniumkloriid, levomentool, piparmündiõli, eukalüptiõli, tümool.
Üks loseng (imemistablett) sisaldab 1,0 mg bensalkooniumkloriidi, 1,2 mg levomentooli, 1,0 mg
piparmündiõli, 0,6 mg eukalüptiõli ning 0,6 mg tümooli.
- Abiained on: maltitooli lahus, mannitool, glütserool, riitsinusõli, külmpressitud, kolloidne
ränidioksiid, veevaba, magneesiumstearaat, titaandioksiid (E171), Capol 600 Pharma
(karnaubavaha, šellak, valge vaha), povidoon, maltitool ja värvaine kinoliinkollane (E104).

Kuidas Septolete D välja näeb ja pakendi sisu
30 kollast ümarat kaksikkumerat losengi blisterpakendis ja karbis.


Müügiloa hoidja ja tootja
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Sloveenia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel. + 372 6671658

Infoleht on viimati kooskõlastatud: märtsis 2011

Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Septolete D, losengid.

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks loseng sisaldab 1,0 mg bensalkooniumkloriidi, 1,2 mg levomentooli, 1,0 mg piparmündiõli, 0,6
mg eukalüptiõli ja 0,6 mg tümooli.
INN. Benzalkonii chloridum, levomentholum, menthae piperitae aetherolum, eucalypti aetherolum,
thymolum.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Loseng.
Kollased ümarad kaksikkumerad losengid.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed