PARACETAMOL- RATIOPHARM 125 S

Toimeained: paratsetamool

Ravimi vorm: rektaalsuposiit

Ravimi tugevus: 125mg 10TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on PARACETAMOL- RATIOPHARM 125 S ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON PARACETAMOL-RATIOPHARM 125 S JA MILLEKS SEDA
KASUTATAKSE

Paracetamol-ratiopharm 125 S on valuvaigistava ja palavikku langetava toimega ravim. Kasutakakse
palaviku ja nõrga valu korral lastel.
Nõuanne:
Kasutage Paracetamol-ratiopharm 125 S rektaalsuposiite ilma arstilt või hambaarstilt küsimata ainult
mõned päevad ja mitte suurtes annustes.

2. Mida on vaja teada enne PARACETAMOL- RATIOPHARM 125 S võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE PARACETAMOL-RATIOPHARM 125 S
KASUTAMIST

Ärge kasutage Paracetamol-ratiopharm 125 S rektaalsuposiite:
- kui teie laps või teie olete ülitundlik (allergiline) toimeaine paratsetamooli või Paracetamol-
ratiopharm 125 S ravimküünalde mõne teise koostisosa suhtes
- glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi geneetiline puudus (oht hemolüütilise aneemia tekkeks).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Paracetamol-ratiopharm 125 S
Te tohite Paracetamol-ratiopharm 125 S rektaalsuposiite kasutada vaid erilise ettevaatlikkusega (st
suuremate kasutamisvaheaegadega või vähenenud annuses) ja arstliku kontrolli all järgmistel juhtudel:
- maksafunktsiooni häired (nt maksapõletikud)
- eelnevalt kahjustatud neerud
- kaasasündinud suurenenud bilirubiini sisaldus veres (Gilbert'i-sündroom või Meulengracht’i-
haigus)
- kuni 1-aastastel lastel (ainult vastavalt arsti soovitusele).


Rasedus ja imetamine
Ravimit kasutatakse ainult väikelastel.

Mida arvestada vastsündinute puhul?
Paracetamol-ratiopharm 125 S rektaalsuposiidid ei sobi vastsündinutele ning alla 10 kg kaaluvatele
lastele. Nendel tuleb kasutada toimeaine väiksema sisaldusega preparaate (nt lahust).

Milliseid ettevaatusabinõusid peab veel tähele panema?
Pikaaegse, mitte ettekirjutuste kohase valuvaigistite kasutamise puhul võivad tekkida peavalud, mida
ei tohi ravida arstimi suurendatud annustega.
Üldiselt võib harjumuspärane valuvaigistite kasutamine, eriti kombinatsiooni puhul teiste
valuvaigistavate ravimitega, viia püsivale neerukahjustusele koos neerupuudulikkuse riskiga
(analgeetikumide-nefropaatia).
Valuvaigistite pikaajalise, suurtes annustes, mitte-ettekirjutustekohase kasutamise järsul lõpetamisel
võivad tekkida nii peavalud kui ka väsimus, lihasvalud, närvilisus ja vegetatiivsed sümptomid.
Ärajätunähud taanduvad mõne päeva jooksul. Senini ei tohi uuesti kasutada valuvaigisteid ja nende
uuesti kasutamist ei tohi alustada ilma arsti nõuandeta.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid,
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Samaaegne ravikuur ravimitega, mis viivad ravimi lammutamise kiirenemisele maksas (ensüümi
indutseerimine), nagu nt kindlad uinutid ja antiepileptikumid (ravimid ajust lähtuvate krambihoogude
vastu, mh fenobarbitaal, fenütoiin, karbamasepiin) kui ka rifampitsiin (tuberkuloosiravim), võib ka
muidu kahjutute paratsetamooli annuste puhul maksakahjustust põhjustada. Sama kehtib alkoholi
kuritarvitamise puhul.
Diflunisaaliga kooskasutamine võib suurendada paratsetamooli maksatoksilisust.
Paratsetamooli ja klooramfenikooli samaaegse manustamise puhul võib klooramfenikooli eritumine
märkimisväärselt aeglustuda koos suurenenud riskiga toksilisusele (kahjustav toime).
Paratsetamooli ja kumariini derivaatide (verehüübimist pärssivad ravimid) koostoimeid ei ole nende
kliinilise tähenduse suhtes veel hinnatud. Pikaajaline Paracetamol-ratiopharm 125 S rektaalsuposiitide
kasutamine patsientidel, keda ravitakse suukaudsete antikoagulantidega (verehüübimist pärssivad
ravimid), peab seetõttu toimuma vaid arstliku kontrolli all.
Paratsetamooli ja zidovudiini samaaegse kasutamise puhul suureneb kalduvus valgete vereliblede
vähenemisele (neutropeenia). Seetõttu võib Paracetamol-ratiopharm 125 S rektaalsuposiite
samaaegselt koos sidovudiiniga kasutada vaid arsti nõuandel.
Probenetsiid võib suurendada paratsetamooli toksilist toimet maksale.
Paratsetamooli manustamine võib mõjutada osade laborianalüüside tulemusi, näiteks uurea testid ning
veresuhkru määramine glükoosoksüdaas-peroksüdaasi meetodil.
Tähelepanu! Eelpool kirjeldatud koostoimed võivad kehtida ka ravimi lühiajalisel kasutamisel!

3. Kuidas PARACETAMOL- RATIOPHARM 125 S võtta

KUIDAS KASUTADA PARACETAMOL-RATIOPHARM 125 S

Järgmised nõuanded kehtivad, kui teie arst ei ole teile Paracetamol-ratiopharm 125 S teisiti
määranud. Palun pidage kinni kasutamiseeskirjadest, muidu ei toimi ravim õigesti!
Millises koguses ja kui tihti peate te Paracetamol-ratiopharm 125 S kasutama?
Paracetamol-ratiopharm 125 S rektaalsuposiite annustatakse sõltuvalt kehakaalust ja vanusest:
1…5-aastased lapsed, 1 kuni 2 rektaalsuposiiti, nt:
10...14 kg - 1 rektaalsuposiit (125 mg)
15…20 kg - 2 rektaalsuposiiti (250 mg)

125 mg rektaalsuposiidid ei sobi alla 10 kg kaaluvatele lastele. Neile sobib kasutamiseks
paratsetamooli sisaldav lahus
Üle 20 kg kaaluvatel lastel tuleks kasutada rektaalsuposiiti, mis sisaldab 250 mg paratsetamooli.

Ööpäevas tohib manustada maksimaalselt 4 annust. Kahe suposiidi manustamise vahel peab olema
vähemalt 6 tundi. Suuremad annused ei anna paremat valuvaigistavat toimet.

Nõuanne:
Nii maksa- ja neerude funktsioonihäirete kui ka kaasasündinud bilirubiini sisalduse tõusu puhul veres
peaks Paracetamol-ratiopharm 125 S rektaalsuposiite kasutama pikemate kasutusvaheaegadega või
väiksemas koguses.

Kuidas ja millal peate te Paracetamol-ratiopharm 125 S rektaalsuposiite kasutama?
Rektaalsuposiidid viiakse võimalusel pärast roojamist sügavale pärakusse. Libisemisomaduste
parandamiseks võib ravimküünlaid käes soojendada või korraks kuuma vette kasta. Manustada tuleb
terve rektaalsuposiit - seda ei tohi enne manustamist purustada.

Kui kaua peate te Paracetamol-ratiopharm 125 S rektaalsuposiite kasutama?
Ärge kasutage Paracetamol-ratiopharm 125 S rektaalsuposiite ilma arsti või hambaarsti nõuandeta
kauem kui 3...4 päeva.

Kui te kasutate Paracetamol-ratiopharm 125 S rektaalsuposiite rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise puhul Paracetamol-ratiopharm 125 S rektaalsuposiitidega võivad alguses (1. päev)
esineda iiveldus, oksendamine, higistamine , unisus ja üldine halb enesetunne. Hoolimata subjektiivse
üldseisundi paranemisest 2. päeval võib tekkida progresseeruv maksakahjustus kuni maksakoomani 3.
päeval.
Kahtluse puhul üleannustamisele Paracetamol-ratiopharm 125 S rektaalsuposiitidega peab koheselt
arsti informeerima.

Kui te unustate Paracetamol-ratiopharm 125 S rektaalsuposiite kasutada
Ärge kasutage järgmisel korral kahekordset annust, vaid jätkake kasutamist, nagu kasutusjuhendis ette
nähtud.

Toimed, mis tekivad pärast Paracetamol-ratiopharm 125 S rektaalsuposiitide kasutamise
lõpetamist
Mida peate te arvestama, kui te tahate ravikuuri katkestada või enneaegselt lõpetada?
Paracetamol-ratiopharm 125 S rektaalsuposiitiede kindlaksmääratud kasutamise puhul ei ole siinjuures
täheldatud iseärasusi.
Pikaajalise, mitte ettekirjutuste kohase, suurtes annustes valuvaigistite kasutamise järsu lõpetamise
puhul võivad tekkida nii peavalud kui ka väsimus, lihasvalud, närvilisus ja vegetatiivsed sümptomid.
Need lõpetamise tagajärjed vaibuvad mõne päeva jooksul. Senini ei tohi tarvitada ühtki valuvaigistit.
Ka pärast seda ei tohi uuesti kasutamist jätkata ilma arsti nõuandeta.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Paracetamol-ratiopharm 125 S põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi
kõigil neid ei teki.
Kõrvaltoimed on esitatud järgmiselt: väga sage (>1/10); sage (>1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (>1/1000
kuni <1/100); harv (>1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000), teadmata (esinemissagedust ei
saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Immuunsüsteemi häired
Väga harv: allergilised reaktsioonid, anafülaksia.

Maksa ja sapiteede häired
Harv: hepatotoksilisus - transaminaaside aktiivsuse tõus, maksakahjustus, mis võib viia
maksapuudulikkuseni.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Harv: eksanteem, urtikaaria, ravimiga seotud lööbed.

Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga harv: ja trombotsütopeenia või agranulotsütoos.

Ainevahetus- ja toitumishäired:
Aeg-ajalt: hüpoglükeemia

Milliseid vastuabinõusid rakendada kõrvaltoimete ilmnemisel?
Kui te täheldate lapsel eelnevalt nimetatud kõrvaltoimeid, ei tohi te lapsel Paracetamol-ratiopharm 125
S rektaalsuposiite uuesti kasutada. Informeerige oma arsti, et ta saaks otsustada sümptomite
raskusastme ja võimalusel vajalike edasiste abinõude üle.
Esimeste ülitundlikkusreaktsioonide sümptomite tekkel ei tohi Paracetamol-ratiopharm 125 S
rektaalsuposiite uuesti kasutada, vaid tuleb koheselt võtta kontakti arstiga.

Kõrvaltoimete ilmnemisel konsulteerige arstiga.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas PARACETAMOL- RATIOPHARM 125 S säilitada

PARACETAMOL-RATIOPHARM 125 S SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas
Ärge kasutage Paracetamol-ratiopharm 125 S pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Paracetamol-ratiopharm 125 S sisaldab
- Toimeaine(d) on paratsetamool. Üks ravimküünal sisaldab 125 mg paratsetamooli.
- Abiaine(d) on kolloidne ränisilikaat, polüetüleenstearaat, sojaletsitiin ja rasv.

Kuidas Paracetamol-ratiopharm 125 S välja näeb ja pakendi sisu
125 mg suposiidid, 10 tk fooliumisse pakitult karbis.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
ratiopharm GmbH,
Graf-Arco-Str. 3,
89079 Ulm,
Saksamaa

Tootja:
Merckle GmbH,
Ludwig-Merckle-Str. 3,
89143 Blaubeuren,
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

ratiopharm,
Akadeemia tee 19,
12 618, Tallinn,
Tel: 6838 006

Infoleht on viimati kooskõlastatud juunis 2009Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Paracetamol-ratiopharm 125 S, rektaalsuposiidid
Paracetamol-ratiopharm 250 S, rektaalsuposiidid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks 125 S rektaalsuposiid sisaldab 125 mg paratsetamooli.
Üks 250 S rektaalsuposiid sisaldab 250 mg paratsetamooli.
INN: Paracetamolum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1

3. Ravimvorm

Rektaalsuposiidid.
Valged, torpeedokujulised, sileda ja läikiva pinnaga suposiidid.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Palavik ja nõrk valu lastel.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annus sõltub vanusest ja kehakaalust, tavaliselt on ühekordne annus 10...15 mg/kg maksimaalselt lubatud ööpäevane annus kuni 60 mg/kg.
Maksimaalset ööpäevast annust ei tohi ületada, kahe suposiidi manustamise vahel peab olema
vähemalt 6 tundi. Ööpäevas tohib manustada maksimaalselt 4 annust. Suuremad annused ei
anna paremat valuvaigistavat toimet. Manustada tuleb terve suposiit - seda ei tohi enne
manustamist purustada.

125 mg rektaalsuposiidid
1…5-aastased lapsed, 1 kuni 2 rektaalsuposiiti, nt:
10...14 kg - 125 mg
15…20 kg - 250 mg

250 mg rektaalsuposiidid
6…12-aastased lapsed: 1 või 2 rektaalsuposiiti nt:
20…25 kg - 250 mg
25…40 kg - 500 mg.

125 mg rektaalsuposiidid ei sobi alla 10 kg ning 250 mg rektaalsuposiidid alla 20 kg
kaaluvatele lastele. Neil tuleb kasutada toimeaine väiksema sisaldusega ravimvorme.

Rektaalsuposiidid viiakse võimalusel pärast defekatsiooni sügavale pärakusse. Manustamise
kergendamiseks võib suposiite käes soojendada või kasta korraks kuuma vette.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus paratsetamooli või ravimi mõne abiaine suhtes.
Diagnoositud glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi geneetiline puudus (oht hemolüütilise
aneemia tekkeks).

Ravimit tuleb kasutada ettevaatusega ja arstliku kontrolli all järgmiste haiguste korral: maksa-või neerufunktsiooni häired, sh Gilberti sündroom.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Paratsetamooli sisaldavaid ravimeid tohib ilma arsti või hambaarsti soovituseta manustada
vaid mõne päeva vältel ning mitte suurendatud annustes.
Pikaajaline paratsetamooli kasutamine võib suurendada toksilist toimet neerudele.
Ettevaatusega manustada alkoholi kuritarvitavatele ning alatoitumusega patsientidele.
Üleannustamise võimalus on suurem mitte-tsirrootilise alkohoolse maksahaigusega
patsientidel.
Patsientidele tuleb selgitada, et samaaegselt ei kasutataks teisi paratsetamooli sisaldavaid
ravimeid.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Samaaegne kasutamine ravimitega, mis põhjustavad maksensüümide induktsiooni, nagu nt
teatud uinutid ja antiepileptikumid (muuhulgas fenobarbitaal, fenütoiin, karbamasepiin),
samuti rifampitsiin, võib põhjustada maksakahjustust muidu kahjutute paratsetamooliannuste
juures.
Sama kehtib ka alkoholi kohta.
Diflunisaaliga kooskasutamine võib suurendada paratsetamooli maksatoksilisust.

Paratsetamooli ja klooramfenikooli samaaegsel manustamisel võib klooramfenikooli
eritumine oluliselt aeglustuda ning selle toksilisus suureneda.

Paratsetamooli koostoimet kumariini derivaatidega ei ole võimalik nende kliinilise tähenduse
suhtes hinnata. Paratsetamooli pikaajaline kasutamine patsientide poolt, keda ravitakse
suukaudsete antikoagulantidega, peab seetõttu toimuma vaid arstliku järelevalve all.

Paratsetamooli ja AZT (zidovudiini) samaaegne tarvitamine suurendab neutropeenia tekke
ohtu. Seetõttu tuleks paratsetamooli tarvitada samaaegselt zidovudiiniga vaid arsti nõuandel.

Probenetsiid pikendab paratsetamooli mõnede metaboliitide eliminatsiooni ning võib seetõttu
suurendada paratsetamooli toksilist toimet maksale.

Paratsetamooli manustamine võib mõjutada osade laborianalüüside tulemusi, näiteks uurea
testid ning veresuhkru määramine glükoosoksüdaas-peroksüdaasi meetodil.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Uuringud ei ole näidanud paratsetamooli kahjulikke toimeid rasedusele ja loote/vastsündinu
tervisele.
Paratsetamooli võib raseduse ja rinnaga toitmise ajal kasutada, kuid tuleb järgida soovitatud
annuseid.

Paratsetamool eritub väikeses koguses rinnapiima, kuid soovitatud annustes ei avalda see
tõenäoliselt lapsele mingit mõju.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Toime reaktsioonikiirusele puudub

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on esitatud MedDRA-organsüsteemi klassides, kasutades MedDRA-
esinemissageduse klassifikatsiooni: väga sage (>1/10); sage (>1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt
(>1/1000 kuni <1/100); harv (>1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000), teadmata (ei
saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Immuunsüsteemi häired
Teadmata: ülitundlikkusreaktsioonid.

Maksa ja sapiteede häired
Teadmata: maksakahjustus.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Teadmata: eksanteem, äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos, toksiline
epidermaalne nekrolüüs..

Vere ja lümfisüsteemi häired
Teadmata: trombotsütopeenia, agranulotsütoos.

Ainevahetus- ja toitumishäired:
Aeg-ajalt: hüpoglükeemia.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa
väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel
palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Mürgistuse sümptomid
Paratsetamooli liiga suurte annuste manustamine võib põhjustada mürgistusnähtusid
peiteajaga 24...48 tundi. Võivad tekkida maksatalitluse häired alates maksarakkude nekroosist
kuni maksakoomani, mis võib lõppeda surmaga. Sellest sõltumatult on täheldatud ka
neerukahjustust tubulaarse nekroosi tõttu.

Paratsetamooli üleannustamise sümptomiteks võivad olla:
esimeses faasis (1. päev):
iiveldus, oksendamine, higistamine, unisus ja üldine halb enesetunne;

teises faasis (2. päev):
subjektiivse enesetunde paranemine, siiski kerge kõhuvalu, maksa suurenemine,
transaminaaside aktiivsuse ja bilirubiinisisalduse suurenemine, tromboplastiini aja
pikenemine, uriinierituse vähenemine;

kolmandas faasis (alates 3. päevast):
transaminaaside aktiivsuse tõus, ikterus, hüübimishäired, hüpoglükeemia, maksakooma.

Krooniline toksilisus
Kliinilis-epidemioloogilised uuringud kinnitavad põhjendatud kahtlust, et kokkuvõttes
põhjustab valuvaigistite pikaajaline kasutamine nefropaatiat koos papillinekroosi ja
interstitsiaalse nefriidiga, samuti sekundaarset püelonefriiti. Nefrotoksiline risk on
paratsetamooli puhul tõenäoliselt väiksema tähendusega kui fenatsetiini puhul.

Mürgistuse ravi
Üleannustamise kahtluse korral tuleb:
- esimese kuue tunni jooksul teha maoloputus ja
- esimese kaheksa tunni jooksul manustada intravenoosselt N-atsetüültsüsteiini.

Paratsetamool on hemodialüüsitav.
Soovitatav on paratsetamooli plasmakontsentratsiooni määramine.

Edasised võimalused paratsetamooli üleannustamise ravis sõltuvad ulatusest, staadiumist ja
kliinilistest sümptomitest vastavalt intensiivravi tavapärastele meetmetele.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Teised valuvaigistid ja palavikuvastased ained, aniliidid.
ATC-kood: N02BE01

Paratsetamoolil on valuvaigistav, palavikku alandav ja väga nõrk põletikuvastane toime.
Toimemehhanism ei ole täpselt selge. Tõestatud on prostaglandiinide sünteesi pidurdamine
ajus ja vähem perifeerias. Paratsetamool pidurdab endogeensete pürogeenide toimet
hüpotaalamuse termoregulatsiooni keskusse.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Rektaalse manustamise korral imendub paratsetamool 68...88% ulatuses; maksimaalne
kontsentratsioon plasmas saabub alles 3...4 tunni pärast.

Seonduvus plasmavalkudega on väike (kuni 10%), üleannustamise korral võib see aga
suureneda.

Pärast metaboliseerumist maksas (konjugatsioon glükuroonhappega ca. 55%, väävelhappega
35%, samuti tsüsteiini ja merkaptuurhappega) erituvad farmakoloogiliselt inaktiivsed
metaboliidid neerude kaudu. Umbes 4% manustatud paratsetamoolist eritub muutumatul
kujul. Väikestes kogustes tekivad toksilised metaboliidid p-aminofenool ja N-
hüdroksüleerimise teel N-atsetüül-p-bensokinonimiin, mis seotakse glutatiooni ja tsüsteiini
poolt. Eliminatsiooni poolväärtusaeg on keskmiselt 1,5...2,5 tundi. Ravim eritub täielikult 24
tunni jooksul.

Maksa- ja neerutalitluse häirete puhul, üleannustamisel ja vastsündinutel on poolväärtusaeg
pikem. Maksimaalne toime ja keskmine toime kestus (4...6 tundi) korreleeruvad
plasmakontsentratsiooniga.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Äge toksilisus
On teada, et enam kui 6 g paratsetamooli suukaudse manustamise puhul võivad tekkida
ägedad mürgistusnähud. Plasmakontsentratsiooni puhul 200...300 µg/ml 4 tunni pärast,
100...150 µg/ml 8 tunni pärast, 50...80 µg/ml 12 tunni pärast ja 30...45 µg/ml 15 tunni pärast
on täheldatud maksarakkude kahjustust, mis lõppesid surmaga maksakooma tõttu.
Paratsetamooli hepatotoksilisus on otseses sõltuvuses ravimi plasmakontsentratsioonist.
Ensüüminduktorid ja alkohol võivad põhjustada maksakahjustust ka muidu mittetoksiliste
annuste juures.
Krooniline toksilisus
Loomkatsetes paratsetamooli alaägeda ja kroonilise toksilisuse uurimiseks tekkisid rotil ja
hiirel haiguskolded seedetraktis, muutused verepildis, maksa- ja neeruparenhüümi
degeneratsioon kuni nekroosini. Nende muutuste põhjused on ühelt poolt toimemehhanismis
ja teiselt poolt paratsetamooli metabolismis. Metaboliite, milledel on toksiline toime, ja
vastavaid muutusi organites on täheldatud ka inimestel. Sel põhjusel ei tohi paratsetamooli
manustada pikaajaliselt ega ka suurtes annustes. Pöörduva, aktiivse, kroonilise hepatiidi
juhtusid on täheldatud juba 3 ja 2 g suukaudse ööpäevase annuse puhul tarvitamiskestusega 1
aasta. Ilmset hepatotoksilist toimet on võimalik jälgida ka suurendatud suukaudselt
manustatava ööpäevase annuse puhul (umbes 6 g paratsetamooli) kestusega üle nt. 3 nädala
ka siis, kui puudub eelnev maksakahjustus (nt. mittealkohoolikute puhul).

Kliinilis-epidemioloogilised uuringud kinnitavad põhjendatud kahtlust, et kokkuvõttes
põhjustab valuvaigistite pikaajaline tarvitamine nefropaatiat koos papillide nekroosi ja
interstitsiaalse nefriidiga, samuti sekundaarset püelonefriiti. Fenatsetiini kõrvaldamise järel on
vähenenud analgeetikum-nefropaatiast tingitud dialüüsipatsientide osakaal erinevates maades
(Rootsi, Kanada, Uus-Meremaa, Austraalia), vaatamata paratsetamooli sisaldavate
valuvaigistite järjest suuremale kasutamisele. Nefrotoksiline risk võiks niisiis olla
paratsetamooli puhul väiksema tähendusega kui fenatsetiini puhul.

Mutageenne ja kantserogeenne toime
Ulatuslikud uuringud ei ole andnud ühest vastust paratsetamooli võimaliku genotoksilise riski
kohta terapeutiliste, s.t. mitte-toksiliste annuste korral.
Pikaajalised uuringud rottidel ja hiirtel ei ole andnud mingeid viiteid võimaliku
kantserogeense toime kohta paratsetamooli mittehepatotoksiliste annuste puhul.

Reproduktsioonitoksilisus
Paratsetamool läbib platsentaarbarjääri.
Loomkatsed ega ka senised kogemused ravimi kasutamisel inimestel ei ole andnud viiteid
lootekahjustuste kohta.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Paracetamol-ratiopharm 125 S rektaalsuposiidid:
kolloidne veevaba ränidioksiid
polüoksüetüleenstearaat
tahke rasv

Paracetamol-ratiopharm 250 S rektaalsuposiidid:
kolloidne veevaba ränidioksiid
polüoksüetüleenstearaat
sojaletsitiin
tahke rasv

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

125 mg või 250 mg 10 rektaalsuposiiti valges PVC/PE polümeerikilega lamineeritud pakendis
ja välispakendis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Str. 3
89070 Ulm
Saksamaa

8. Müügiloa number

Paracetamol-ratiopharm 125 S: 057794
Paracetamol-ratiopharm 250 S: 030193

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Paracetamol-ratiopharm 125 S: 17.12.1999/29.06.2010
Paracetamol-ratiopharm 250 S: 26.03.2004/31.03.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud aprillis 2014