LASIX RETARD

Toimeained: furosemiid

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel

Ravimi tugevus: 60mg 30TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on LASIX RETARD ja milleks seda kasutatakse

Lasix Retard sisaldab toimeainena furosemiidi. Furosemiid on tugevatoimeline ravim uriini eritumise
suurendamiseks, mis toimub kiiresti ja lühiajaliselt. Furosemiid vähendab neerudes soolade
tagasiimendumist, mille tulemusel suureneb uriinieritus.

Lasix Retard kõvakapsleid kasutatakse vedeliku kogunemisel kudedesse (tursed) ja kõrge vererõhu
korral.

2. Mida on vaja teada enne LASIX RETARD võtmist

Ärge võtke Lasix Retard'i:
- kui olete furosemiidi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui teil on neerupuudulikkus, millega kaasneb anuuria (uriinieritus puudub);
- kui teil on raskekujuline maksapuudulikkus;
- kui teie vere elektrolüütide (soolade) sisaldus on liiga madal;
- kui teie ringleva vere maht on vähenenud (hüpovoleemia) või olete kaotanud liiga palju vett
(dehüdratatsioon);
- kui te toidate last rinnaga.


Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Lasix Retard:
- kui teil on madal vererõhk.
- kui te põete suhkurtõbe (vajalik on regulaarne vere suhkrusisalduse kontrollimine).
- kui teil on podagra (on vajalik regulaarselt mõõta kusihappe sisaldust vereseerumis).
- kui teil on hüpoproteineemia (liiga madal vere valgusisaldus nt nefrootilise sündroomi korral).
- kui teil on maksatsirroos koos samaaegse neerutalitluse häirega.
- kui te olete eakas ning te kasutate samaaegselt risperidooni sisaldavat ravimit.
Lasix Retard 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid ei sobi lastele toimeaine suure
sisalduse tõttu.

Enne Lasix Retard’i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Urineerimishäiretega (tingitud näiteks eesnäärme suurenemisest, hüdronefroosist või kuseteede
läbimõõdu ahenemisest) patsiendid võivad furosemiidi võtta ainult juhul, kui on tagatud uriini vaba
eritumine, vastasel korral võib äkiline uriiniteke põhjustada uriini peetumise koos põie ületäitumisega.

Muud ravimid ja Lasix Retard
Teiste ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada furosemiidi toimet. Palun informeerige oma
arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud
ilma retseptita ostetud ravimeid.

Furosemiid võib tugevdada järgmiste ravimite toksilisi toimeid: antibiootikumid nagu kanamütsiin,
gentamütsiin, tsefalosporiinid, aminoglükosiidid; salitsülaadid, liitiumsoolad.
Furosemiid võib tugevdada teiste vererõhku langetavate ravimite toimet.
Suukaudsete suhkurtõve ravimite toime võib furosemiidi mõjul nõrgeneda.
Furosemiidi ja risperidooni samaaegne kasutamine eakatel dementsusega patsientidel võib suurendada
suremuse tekkeohtu.
Furosemiidi manustamisel koos teiste hüpertensioonivastaste ravimite, diureetikumide või vererõhku
potentsiaalselt langetavate ravimitega on oodata vererõhu tugevamat langust.
Rasedus, imetamine ja viljakus
Furosemiidi võib kasutada raseduse ajal ainult juhul, kui loodetav kasu ületab võimaliku ohu lootele,
kuna furosemiid läbib platsentaarbarjääri. Furosemiidi kasutamisel raseduse ajal tuleb jälgida loote
kasvu.

Furosemiid eritub rinnapiima, seetõttu ei tohi furosemiidi manustamise ajal last rinnaga toita.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Mõned ravimi kõrvaltoimed võivad halvendada reaktsiooni- ja kontsentratsioonivõimet ning
suurendada riski auto juhtimisel ja masinatega töötamisel. See väljendub enam ravi alguses, ravimi
vahetamisel või samaaegsel alkoholi tarbimisel.

Lasix Retard sisaldab laktoosi
Ravim sisaldab abiainena sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te
enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas LASIX RETARD võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kui ei ole määratud teisiti, kasutatakse täiskasvanutel
järgmist annustamist:

Südame-, maksa- või neerude funktsioonihäiretest põhjustatud tursed
Algannus on tavaliselt 1 kõvakapsel ööpäevas, eelistatult hommikul. Rasketel juhtudel võib ravi
alustada kahe Lasix Retard’i kõvakapsliga.
Säilitusannus on 1 kõvakapsel päevas või 2...3 päeva järel. Ebapiisava toime korral võib manustada 2
kõvakapslit päevas või 2...3 päeva järel.

Kõrgvererõhutõbi
Tavaliselt manustatakse 1 kõvakapsel 1 kord ööpäevas eraldi või kombineeritult teiste ravimitega.
Rasketel juhtudel võib ravi alguses manustada 2 kõvakapslit ööpäevas.

Kõvakapslid tuleb katki närimata alla neelata koos piisava koguse veega (1/2...1 klaasitäit). Lasix
Retard’i tuleb võtta tühja kõhuga.

Ravi kestus sõltub näidustusest ja haiguse raskusastmest.

Kui teil on tunne, et Lasix Retard’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Lasix Retard’i rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise sümptomid on vererõhu langus ja kehaasendist sõltuv vererõhu langus.
Kui ravimi suukaudsest manustamisest on möödas vähe aega, on ravimi imendumise piiramiseks
soovitatav teostada maoloputus või manustada aktiveeritud sütt.
Üleannustamise korral võtke koheselt ühendust arstiga.

Kui te unustate Lasix retard'i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Võimaliku
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on esitatud, kasutades kõrvaltoimete esinemissageduse jaotust: väga sage (>1/10); sage
(>1/100; <1/10); aeg-ajalt (>1/1000; <1/100); harv (>1/10 000; <1/1000); väga harv (<1/10 000),
teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Vere ja lümfisüsteemi häired
Sage: hemokontsentratsioon (vere veesisalduse vähenemine).
Aeg-ajalt: trombotsütopeenia.
Harv: leukopeenia, eosinofiilia.
Väga harv: agranulotsütoos, aplastiline või hemolüütiline aneemia.

Närvisüsteemi häired
Sage: maksapuudulikkusega patsientidel võib esineda hepaatiline entsefalopaatia (teatud ajuhaigus).
Harv: paresteesia (tundlikkushäired).

Kõrva ja labürindi kahjustused
Aeg-ajalt: kuulmishäired (enamasti mööduv), eriti neerupuudulikkuse või hüpoproteineemiaga (nt
nefrootilise sündroomi korral) patsientidel ja/või kui intravenoosset furosemiidi on manustatud liiga
kiiresti. Furosemiidi suukaudse või intravenoosse manustamise järgselt on teatatud kurtuse juhtudest,
mis mõnikord võib olla pöördumatu.
Väga harv: kohin kõrvus.

Seedetrakti häired
Aeg-ajalt: iiveldus.
Harv: oksendamine, kõhulahtisus.
Väga harv: äge kõhunäärmepõletik.

Neerude ja kuseteede häired
Sage: uriini mahu suurenemine.
Harv: tubulointerstitsiaalne nefriit (teatud neerupõletik).
Teadmata: naatriumi sisalduse tõus uriinis, kloriidide sisalduse tõus uriinis, uriinipeetus (kuseteede
osalise sulgusega patsientidel), nefrokaltsinoos/nefrolitiaas enneaegsetel imikutel), neerukahjustus.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt: naha kihelus, nõgestõbi, naha- ja limaskestade reaktsioonid nagu mitmesugune lööve ja
sügelus, valgustundlikkus.
Teadmata: Stevens-Johnson’i sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs, äge generaliseerunud
eksantemaatiline pustuloos, ravimist tingitud lööve koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega.

Ainevahetus- ja toitumishäired
Väga sage: elektrolüütide tasakaalu häired (sh sümptomaatilised), dehüdratatsioon ja hüpovoleemia
(ringleva vere mahu vähenemine) eriti eakatel patsientidel, kreatiniini sisalduse tõus veres,
trigütseriidide sisalduse tõus veres.
Sage: naatriumi, kloori, kaaliumi vaegus veres, kolesterooli sisalduse tõus veres, kusihappe sisalduse
tõus veres ja podagra ägenemine, uriini mahu suurenemine.
Aeg-ajalt: glükoosi taluvuse häire. Võib ilmneda seni varjatud olnud suhkurtõbi.
Teadmata: kaltsiumi sisalduselangus veres, magneesiumi sisalduse langus veres, uurea sisalduse tõus
veres, metaboolne alkaloos. Furosemiidi väär- ja/või pikaajalisest kasutamisest tekkinud pseudo-
Bartter’i sündroom (madal kloriidide sisaldus, madalast kaaliumi sisaldusest tingitud ainevahetuslik
vere aluseline reaktsioon ja aldosterooni liigeritus neerupealiste koorest teisese reaktsioonina või
normaalne/madal vererõhk, mis on põhjustatud naatriumi kaost neerude kaudu).
Vaskulaarsed häired
Harv: veresoonte põletik.
Teadmata: tromboos.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Harv: palavik.

Immuunsüsteemi häired
Harv: tõsised anafülaktilised või anafülaktoidsed reaktsioonid (teatud allergilised reaktsioonid).

Maksa- ja sapiteede häired
Väga harv: sapipais, transaminaaside (teatud ensüümid) aktiivsuse tõus.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem
infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas LASIX RETARD säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni kaudu ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lasix Retard sisaldab
- Toimeaine on furosemiid. Üks kõvakapsel sisaldab 60 mg furosemiidi.
- Teised koostisosad on sahharoos, maisitärklis, povidoon 25000, talk, Å¡ellak, steariinhape,
alumiiniumhüdroksiid, kollane raudoksiid (E172), titaandioksiid (E171), indigokarmiin (E132),
želatiin.

Kuidas Lasix Retard välja näeb ja pakendi sisu
30 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit PVC/Alu blisterpakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Eesti

Tootja
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
D-65926 Frankfurt am Main
Saksamaa

või

Famar L’Aigle
ZI No1 Route de Crulai
61303 L’Aigle
Prantsusmaa

või

Sanofi Winthrop Industrie
1, rue de la Vierge
Ambarès et Lagrave
33565 Carbon Blanc Cedex
Prantsusmaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn, Eesti
Tel 627 3488, faks 627 3481


Infoleht on viimati uuendatud novembris 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Lasix Retard, 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks kõvakapsel sisaldab 60 mg furosemiidi.

INN. Furosemidum.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Tursed.
Arteriaalne hüpertensioon.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Soovitud ravitoime saavutamiseks võetav annus peaks olema võimalikult väike.

Furosemiidi manustatakse veeni ainult juhtudel, kui suukaudne ravi ei ole võimalik, piisavalt
efektiivne või vajalik on väga kiire toime. Intravenoosselt manustamiselt on soovitatav üle minna
suukaudsele nii ruttu kui võimalik.

Täiskasvanutel on furosemiidi maksimaalne soovitatud annus nii intravenooselt kui suu kaudu 1500
mg ööpäevas.

Kui ei ole määratud teisiti, on annustamispõhimõtted täiskasvanutel järgmised:

Südame-, maksa- või neerude funktsioonihäiretest põhjustatud tursed
Algannus on tavaliselt 1 kõvakapsel 1 kord ööpäevas, eelistatult hommikul. Rasketel juhtudel võib
ravi alustada kahe kõvakapsliga.
Säilitusannus on 1 kõvakapsel päevas või 2...3 päeva järel. Ebapiisava toime korral võib manustada 2
kõvakapslit päevas või 2...3 päeva järel.

Nefrootilise sündroomi korral peab annuse määramisel olema ettevaatlik kõrvaltoimete suurenenud
ohu tõttu.

Hüpertensioon
Tavaliselt manustatakse 1 kõvakapsel 1 kord ööpäevas monoteraapiana või kombineeritult teiste
ravimitega. Rasketel juhtudel võib ravi alguses manustada 2 kõvakapslit ööpäevas.

Kõvakapslid tuleb katki närimata alla neelata koos piisava koguse veega (1/2...1 klaasitäit).
Kõvakapslid peab manustama tühja kõhuga.

1/9

Ravi kestus sõltub näidustusest ja haiguse raskusastmest.

Lapsed
Lasix Retard ei sobi lastele toimeaine suure sisalduse tõttu. Lastel on furosemiidi soovitatav annus
suu kaudu manustamisel 2 mg/kg kehakaalu kohta ja maksmiaalne ööpäevane annus 40 mg.

4.3. Vastunäidustused

Lasix Retard kõvakapsleid ei tohi võtta patsiendid, kellel on:
- ülitundlikkus furosemiidi või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes; sulfoonamiididele
(nt sulfoonamiidantibiootikumid ja sulfanüüluuread) allergilistel patsientidel või esineda
ristsensitiivsus furosemiidile;
- neerupuudulikkus, millega kaasneb anuuria;
- maksakooma või koomaeelne seisund;
- raskekujuline hüpokaleemia;
- raskekujuline hüponatreemia;
- hüpovoleemia või dehüdratatsioon
- imetamine (vt lõik 4.6).
Lasix Retard 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel ei sobi lastele toimeaine suure
sisalduse tõttu.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Uriini vaba väljavool peab olema tagatud, vastasel korral võib äkiline uriiniteke põhjustada uriini
retentsiooni koos põie ületäitumisega. Kuseteede osalise obstruktsiooniga (nt põie
tühjenemishäiretega, prostata hüperplaasiaga või ureetra stenoos) patsiendid vajavad eriti hoolsat
jälgimist, eriti ravi algfaasis.
Eriti hoolikalt tuleb jälgida patsiente, kellel on:
- hüpotensioon;
- oht vererõhu järsu languse tekkeks, nt pärgarterite või ajuveresoonte märkimisväärse stenoosi
korral;
- latentne või manifesteerunud diabeet (vajalik on regulaarne veresuhkru sisalduse
kontrollimine);
- podagra (regulaarselt on vajalik jälgida kusihappe sisaldust vereseerumis);
- hepatorenaalne sündroom, st väljendunud neerutalitluse häire koos kaasneva maksahaigusega;
- hüpoproteineemia (nt nefrootilise sündroomi korral), vajalik on annuse kohandamine;
- urineerimishäired (nt prostata hüpertroofia, hüdronefroos, ureeteri stenoos).

Pikaajalisel ravil furosemiidiga peab regulaarselt kontrollima seerumi elektrolüütide (eriti naatriumi,
kaaliumi, kaltsiumi), bikarbonaatide, kreatiniini, uurea ja kusihappe ja veresuhkru sisaldust. Eriti
tähelepanelik peab olema patsientide puhul, kellel on suurenenud oht elektrolüütide tasakaalu häire
tekkeks või tõsise dehüdratatsiooni korral (oksendamine, kõhulahtisus, rohke higistamine).
Hüpovoleemia, dehüdratatsioon, väljendunud elektrolüütide või happe-leelistasakaalu häired tuleb
vajadusel korrigeerida. Vajalikuks võib osutuda furosemiidravi ajutine katkestamine.

Kehakaalu langus suurenenud uriini eritumise tõttu ei tohi ületada 1 kg/päevas, sõltumata eritunud
uriini hulgast.

Kasutamine koos risperidooniga
Eakatel dementsusega patsientidel risperidooniga läbiviidud platseebo-kontrollitud uuringutes ilmnes
suurem risk suremuse tekkeks neil patsientidel, keda raviti korraga furosemiidi ja risperidooniga
(7,3%; keskmine vanus 89 aastat, vanusevahemik 75…97 aastat) võrreldes nende patsientidega, keda
raviti ainult risperidooniga (3,1%; keskmine vanus 84 aastat, vanusevahemik 70…96 aastat) või ainult

2/9
furosemiidiga (4,1%; keskmine vanus 80 aastat, vanusevahemik 67…90 aastat). Risperidooni
kasutamisel koos teiste diureetikumidega (põhiliselt tiasiiddiureetikumide kasutamisel väikestes
annustes) sarnaseid leide ei täheldatud.
Nende leidude seletamiseks ei ole kindlaks tehtud patofüsioloogilist mehhanismi ja surma põhjustes ei
ole leitud seaduspära. Sellele vaatamata tuleb olla ettevaatlik ja enne kasutamist hoolikalt kaaluda
riski ja kasu suhet risperidooni kombinatsioon- või kaasuval ravil teiste diureetikumidega. Suremuse
esinemissagedus ei tõusnud patsientide seas, kes kasutasid risperidooni samaaegselt koos teiste
diureetikumidega.
Ravist sõltumata oli dehüdratatsioon peamiseks suremuse riskifaktoriks ning seetõttu tuleb seda
vältida eakatel dementsusega patsientidel (vt lõik 4.3).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Üksikjuhtudel on furosemiidi intravenoosne manustamine 24 tunni jooksul pärast kloraalhüdraadi
manustamist põhjustanud naha punetust, higistamist, rahutust, iiveldust, vererõhu tõusu ja
tahhükardiat. Seetõttu peab vältima furosemiidi ja kloraalhüdraadi samaaegset manustamist.

Aminoglükosiidide (nt kanamütsiin, gentamütsiin, tobramütsiin) ja teiste ototoksiliste ravimite
ototoksilisus võib suureneda samaaegsel furosemiidi manustamisel. Kuna see võib põhjustada
pöördumatu kahjustuse, ei tohi neid ravimeid ja furosemiidi ilma meditsiinilise hädavajaduseta
samaaegselt manustada.

Furosemiidi ja tsisplatiini samaaegne manustamine võib põhjustada kuulmise kahjustust. Kui ravi ajal
tsisplatiiniga osutub vajalikuks diureesi forsseerimine furosemiidiga, peab selle annus olema väike (nt
40 mg normaalse neerufunktsiooni korral) ning vedelikubilanss positiivne, muidu võib tsisplatiini
nefrotoksilisus võimenduda.

Furosemiidi ja sukralfaati tohib manustada ainult 2-tunnise vahega teineteise suhtes, kuna sukralfaat
vähendab furosemiidi imendumist soolest ja seega ka selle toimet.

Furosemiid vähendab liitiumisoolade eritumist, mistõttu tugevneb liitiumi kardio- ja nefrotoksiline
toime. Kui patsient kasutab raviks samaaegselt liitiumi ja furosemiidi, tuleb vere liitiumisisaldust
regulaarselt kontrollida.

Furosemiid võib tugevdada teiste vererõhku langetavate ravimite toimet. Ravi diureetikumidega võib
põhjustada raskekujulist vererõhu langust ja neerutalitluse halvenemist (k.a neerupuudulikkus) eriti
kombinatsioonravi korral AKE inhibiitorite või angiotensiin II retseptori antagonistidega olukorras,
kus AKE inhibiitorit või angiotensiin II retseptori antagonisti manustatakse esimest korda või
esmakordselt suurendatud annuses. Seetõttu tuleks võimalusel kaaluda furosemiidravi ajutist
katkestamist või vähemalt annuse vähendamist 3 päeva enne ravi alustamist AKE inhibiitori või
angiotensiin II retseptori anatagonistiga või nende planeeritavat annuse suurendamist.

Risperidoon: enne kasutamist tuleb hoolikalt kaaluda riski ja kasu suhet risperidooni kombinatsioon-
või kaasuval ravil furosemiidi või teiste diureetikumidega. Vt lõik 4.4 seoses suurenenud suremuse
riskiga eakatel dementsusega patsientidel, kes kasutavad samaaegselt risperidooni.

Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (nt indometatsiin, atsetüülsalitsüülhape) võivad nõrgendada
furosemiidi toimet. Patsientidel, kelle ringleva vere maht on vähenenud (hüpovoleemia või
dehüdratatsioon), võib tekkida äge neerupuudulikkus. Salitsülaatide suurte annuste toksilisus võib
furosemiidiga koosmanustamisel suureneda.

Manustamisel koos fenütoiiniga võib furosemiidi toime nõrgeneda.


3/9
Kortikosteroidide, karbenoksolooni ja lahtistite kauakestev samaaegne kasutamine furosemiidiga võib
lisada kaaliumivaeguse tekke ohtu. Sarnaselt toimib ka lagritsa söömine suurtes kogustes.

Furosemiidi manustamisel samaaegselt südameglükosiididega peab arvestama, et furosemiidi mõjul
tekkiva hüpokaleemia ja/või hüpomagneseemia mõjul on müokardi tundlikkus südameglükosiididele
suurenenud. Kirjeldatud elektrolüütide muutused võivad lisada pikenenud QT intervalli sündroomi
põhjustavate ravimite (nt terfenadiin, I ja III klassi antiarütmilised ravimid) toksilisust.

Furosemiidi manustamisel koos teiste hüpertensioonivastaste ravimite, diureetikumide või vererõhku
potentsiaalselt langetavate ravimitega on oodata vererõhu tugevamat langust.

Probenetsiid, metotreksaat ja teised intensiivse renaalse tubulaarsekretsiooniga ravimid võivad
furosemiidi toimet nõrgendada. Furosemiid võib pärssida nende ravimite eritumist neerude kaudu.
Furosemiidi ja loetletud ravimite suurte annuste samaaegne manustamine võib põhjustada ravimite
kontsentratsiooni tõusu vereplasmas ja suurendada furosemiidi ja kaasuva ravi kõrvaltoimete ohtu.

Antidiabeetiliste ja sümpatomimeetiliste ravimite (nt adrenaliin, noradrenaliin) toime võib furosemiidi
mõjul nõrgeneda. Kuraaretaoliste lihaslõõgastite ja teofülliini toime võib furosemiidi mõjul
tugevneda.

Furosemiid võib tugevdada nefrotoksiliste ravimite toksilist toimet neerudele. Nefrotoksiliste
antibiootikumide (nt aminoglükosiididid, tsefalosporiinid, polümüksiinid) samaaegsel manustamisel
furosemiidiga võib tekkida neerutalitluse häire.

Samaaegsel ravil tsüklosporiin A (võib pidurdada kusihappesoolade eritumist neerudes) ja
furosemiidiga, võib ravimite koosmõju tulemusel suureneda oht hüperurikeemilise artriidi tekkeks.

Kontrastainetest põhjustatud nefropaatiast ohustatud patsientide ravil furosemiidiga on suurem oht
neerutalitluse häire tekkeks, võrreldes eelneva intravenoosse hüdratatsiooniga enne kontrastainete
manustamist.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Furosemiidi võib kasutada raseduse ajal ainult juhul, kui loodetav kasu ületab võimalikku ohtu
lootele, kuna furosemiid läbib platsentaarbarjääri. Furosemiidi kasutamisel raseduse ajal tuleb jälgida
loote kasvu.
Furosemiid eritub rinnapiima ja pidurdab laktatsiooni. Seetõttu ei tohi furosemiidi manustamise ajal
last rinnaga toita (vt lõik 4.3).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Tulenevalt individuaalsest ravivastusest võivad patsiendi reaktsiooni- ja kontsentratsioonivõime ning
sellest tulenevalt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võime halveneda. See väljendub enam ravi
alguses, ravimi vahetamisel või samaaegsel alkoholi tarbimisel.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete sagedus pärineb kirjandusest, mis viitab uuringule, kus kasutati furosemiidi 1387
patsiendil kõikides annustes ja näidustustel. Kui kõrvaltoime esinemissagedus ühe ja sama
kõrvaltoime jaoks oli erinev, valiti väljendamiseks kõrgem esinemissagedus.
Kõrvaltoimed on esitatud, kasutades kõrvaltoimete esinemissageduse jaotust: väga sage (≥1/10); sage
(≥1/100; <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000; <1/100); harv (≥1/10 000; <1/1000); väga harv (<1/10 000),
teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).


4/9
Vere ja lümfisüsteemi häired
Sage: hemokontsentratsioon.
Aeg-ajalt: trombotsütopeenia.
Harv: leukopeenia, eosinofiilia.
Väga harv: agranulotsütoos, aplastiline või hemolüütiline aneemia.

Närvisüsteemi häired
Sage: maksapuudulikkusega patsientidel võib esineda hepaatiline entsefalopaatia (vt lõike 4.3 ja 4.4).
Harv: paresteesia.

Kõrva ja labürindi kahjustused
Aeg-ajalt: kuulmishäired (enamasti mööduv), eriti neerupuudulikkuse või hüpoproteineemiaga (nt
nefrootilise sündroomi korral) patsientidel ja/või kui intravenoosset furosemiidi on manustatud liiga
kiiresti. Furosemiidi suukaudse või intravenoosse manustamise järgselt on teatatud kurtuse juhtudest,
mis mõnikord on olnud pöördumatu.
Väga harv: tinnitus.

Seedetrakti häired
Aeg-ajalt: iiveldus.
Harv: oksendamine, diarröa.
Väga harv: äge pankreatiit.

Neerude ja kuseteede häired
Sage: uriini mahu suurenemine.
Harv: tubulointerstitsiaalne nefriit.
Teadmata: naatriumi sisalduse tõus uriinis, kloriidide sisalduse tõus uriinis, uriinipeetus (kuseteede
osalise obstruktsiooniga patsientidel, vt lõik 4.4), nefrokaltsinoos/nefrolitiaas enneaegsetel imikutel
(vt lõik 4.4), neerukahjustus (vt lõik 4.5).

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt: pruritus, urtikaaria, lööbed, bulloosne dermatiit, erythema multiforme, pemfigoid,
eksfoliatiivne dermatiit, purpur, fotosensitiivsus.
Teadmata: Stevens’i-Johnson’i sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs, äge generaliseerunud
eksantemaatiline pustuloos, ravimist tingitud lööve koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega.

Ainevahetus- ja toitumishäired (vt lõik 4.4)
Väga sage: elektrolüütide tasakaalu häired (sh sümptomaatilised), dehüdratatsioon ja hüpovoleemia
(eriti eakatel patsientidel), kreatiniini sisalduse tõus veres, trigütseriidide sisalduse tõus veres.
Sage: hüponatreemia, hüpokloreemia, hüpokaleemia, kolesterooli sisalduse tõus veres, kusihappe
sisalduse tõus veres ja podagra atakid, uriini mahu suurenemine.
Aeg-ajalt: glükoosi tolerantsuse häire. Latentne diabeet võib manifesteeruda (vt lõik 4.4).
Teadmata: hüpokaltseemia, hüpomagneseemia, uurea sisalduse tõus veres, metaboolne alkaloos.
Furosemiidi väär- ja/või pikaajalisest kasutamisest tekkinud pseudo-Bartter’i sündroom
(hüpokloreemia, hüpokaleemiline metaboolne alkaloos ja teisene hüperaldosteronism normaalse või
madala vererõhuga, mis on põhjustatud naatriumi kaost neerude kaudu).

Vaskulaarsed häired
Harv: vaskuliit.
Teadmata: tromboos.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Harv: palavik.

Immuunsüsteemi häired

5/9
Harv: tõsised anafülaktilised või anafülaktoidsed reaktsioonid (sh anafülaktiline šokk).

Maksa- ja sapiteede häired
Väga harv: kolestaas, transaminaaside aktiivsuse tõus.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Ägeda või kroonilise üleannustamise kliiniline pilt sõltub vedeliku ja elektrolüütide kaotuse ulatusest.
Üleannustamine võib põhjustada hüpovoleemiat, dehüdratsiooni, hemokontsentratsiooni ja südame
rütmihäireid (k.a atriventrikulaarne blokaad ja vatsakeste virvendus). Hüpotensioon võib süveneda
šokini, võivad tekkida äge neerupuudulikkus, tromboos, delirioosne seisund, lõtv halvatus, apaatia ja
segasus.

Furosemiidil puudub vastumürk. Kui ravimi suukaudsest manustamisest on möödas vähe aega, on
süsteemse imendumise piiramiseks soovitatav teostada maoloputus või manustada aktiveeritud sütt.

Rasketel juhtudel peab jälgima elutähtsaid näitajaid, regulaarselt kontrollima vedeliku- ja
elektrolüütide tasakaalu, happe-leelistasakaalu, veresuhkrut ja uriini lämmastikuühendite sisaldust
ning vajadusel korrigeerima kõik kõrvalekalded.

Urineerimistakistusega patsientidel (nt prostata hüperplaasia) peab tagama vaba uriini äravoolu, sest
ootamatu rohke uriini eritumine võib põhjustada uriinipaisu ja põie väljavenimise.

Hüpovoleemia ravi: vedelikukao asendamine.
Hüpokaleemia ravi: kaaliumikao asendamine.
Tsirkulatoorse kollapsi ravi: pikaliasend koos ülestõstetud jalgadega, vajadusel šoki ravi.

Esmaabi anafülaktilise šoki korral
Esimeste nähtude (nt nahareaktsioon, uritkaaria, kuumatunne, rahutus, peavalu, higistamine, iiveldus)
ilmnemisel tuleb luua veenitee. Lisaks tavapärastele meetmetele tuleb patsient panna pikaliasendisse
ülestõstetud jalgadega ning tagada hingamisteede avatus.

Ravimeetmed esmaabiks
- kohene adrenaliini manustamine i.v.
Süstelahus kontsentratsiooniga 1:1000 lahjendatakse 10 ml-ni, või kasutades valmis süstelahust
kontsentratsiooniga 1:10000, manustatakse aeglaselt veeni 1,0 ml (0,1 mg), kontrollides
samaaegselt pulssi, vererõhku ja võimalike rütmihäirete teket. Adrenaliini manustamist võib
vajadusel korrata.
- seejärel kaotatud vedeliku asendamine i.v., nt kolloidlahused, Ringeri lahus
- seejärel glükokortikoidid i.v., nt 250…1000 mg prednisolooni (v selle derivaati, nt
metüülprednisolooni, ekvivalentses annuses). Glükokortikoidide manustamist võib vajadusel
korrata
Ülaltoodud annused kehtivad normaalkaaluliste täiskasvanute puhul, lastele peab annust kohandama
vastavalt kehakaalule.
Teised ravimeetmed vastavalt kliinilistele sümptoomidele: kopsude kunstlik ventilatsioon,
antihistamiinid.
Südameseiskuse korral elustamine vastavalt eeskirjadele.6/9
5.
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: lingudiureetikumid ATC-kood: C03CA01

Furosemiid on tugeva-, kiire- ja lühitoimeline lingudiureetikum. Furosemiid blokeerib Na+,2Cl- , K+
ühise kandja ja nende ioonide tagasiimendumise Henle lingu ülenevas osas. Selle tulemusena võib
erituda kuni 35% glomerulaarfiltraadis sisalduvast naatriumist.
Suurenenud naatriumieritus tingib ka suurenenud uriinierituse (tänu vee osmootsele seondumisele) ja
suurenenud kaaliumierituse neerutuubuli distaalses osas. Kaltsium- ja magneesiumioonide eritumine
suureneb samuti. Lisaks mainitud elektrolüütide kaole võib väheneda kusihappe eritumine ning
happe-leelistasakaal võib nihkuda metaboolse alkaloosi suunas.

Furosemiid katkestab tubuloglomerulaarse tagasiside mehhanismi macula densa’s, mistõttu ravimi
salureetiline toime ei nõrgene.

Furosemiidi mõjutab annussõltuvalt reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemi (RAAS).

Südamepuudulikkuse korral vähendab furosemiid kiiresti südame eelkoormust, laiendades
venoosseid mahuveresooni. Nimetatud varajast toimet veresoontele vahendavad prostaglandiinid ning
toime eelduseks on normaalne neerutalitlus koos RAAS aktiveerumise ja intaktse prostaglandiinide
sünteesiga.

Furosemiidi vererõhku langetav toime on tingitud naatriumkloriidi suurenenud eritumisest, veremahu
vähenemisest ja veresoonte silelihaste vasokonstriktoorse reaktiivsuse vähenemisest.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Suukaudsel manustamisel imendub 60…70% furosemiidist. Südamepuudulikkuse või nefrootilise
sündroomiga patsientidel võib imendumine väheneda kuni alla 30%.

Lasix Retard’i absoluutne biosaadavus on ligikaudu 35%.

Suukaudsel manustamisel on eeldatav toime algus 30 minuti pärast. Maksimaalne
plasmakontsentratsioon saavutatakse ligikaudu 3,5 tunni pärast. Toime kestab 4...8 tundi.

Ligikaudu 95% furosemiidist seondub vereplasma valkudega.
Furosemiidi jaotusruumala on 0,2 l/kg (vastsündinutel 0,8 l/kg).

Furosemiid metaboliseeritakse maksas vaid vähesel määral (ligikaudu 10%) ja eritub peaaegu
muutumatul kujul (2/3 neerude kaudu ja 1/3 sapiga soolestiku kaudu).

Furosemiidi poolväärtusaeg on normaalse neerufunktsiooni korral ligikaudu 1 tund, pikenedes kuni 3
tunnini terminaalse neerupuudulikkuse korral.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Äge toksilisus
Ägeda toksilisuse uuringuid on läbi viidud erinevate loomaliikidega. Suukaudsel manustamisel oli
furosemiidi DL rottidel ja hiirtel vahemikus 1050...4600 mg/kg, merisigadel 243 mg/kg.
50

Krooniline toksilisus

7/9
Kroonilise toksilisuse uuringud on läbi viidud rottide ja koertega. 6 ja 12 kuud pärast ravimi
manustamist täheldati mõlemal loomaliigil muutusi neerudes (sh koldeline fibroos, kaltsifikatsioon)
neis katserühmades, kus annused ületasid inimestel tavaliselt kasutatavaid raviannuseid 10…20 korda.

Mutageensus ja kartsinogeensus
Imetajate rakkude ja bakterite in vitro uuringutel on saadud nii positiivseid kui ka negatiivseid
tulemusi. Geen- ja kromosoommutatsioone on siiski õnnestunud indutseerida ainult suurte
tsütotoksiliste furosemiidi annustega.
Kartsinogeensusuuringus suurenes rinnanäärme kartsinoomi esinemissagedus emastel hiirtel, kellele
manustati furosemiidi 17,5 korda suuremas annuses, kui inimestele mõeldud terapeutiline annus 60
mg.
Kantserogeensusuuringus isastel rottidel, kellele manustati ravimit annuses 15 mg/kg ööpäevas,
täheldati kasvajate esinemissageduse tõusu. Tulemust võib pidada juhuslikuks, kuna kasvajate
esinemissagedus ei tõusnud teises grupis, kellele manustati 30 mg/kg,.

Epidemioloogiliste andmete alusel ei ole Lasix inimesele kartsinogeenne.

Reproduktiivne toksilisus
Furosemiid läbib platsentaarbarjääri ja tema sisaldus nabaväädi veres on sama kõrge kui ema
vereseerumis. Furosemiidist tingitud väärarengute kohta inimestel ei ole tänini teatatud. Lõpliku
otsuse tegemiseks võimaliku kahjuliku mõju kohta embrüole/lootele ei ole piisavalt andmeid.
Võimalik on loote uriinitekke intensiivistumine. Enneaegsete laste ravimisel furosemiidiga on
täheldatud urolitiaasi.

Furosemiidi manustamisel tiinetele rottidele annuses 75 mg/kg 7…11 ja 14…18 tiinuspäeval täheldati
vastsündinud isenditel diferentseerunud neerupäsmakeste väiksemat arvu.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Sahharoos, maisitärklis, povidoon 25000, talk, Å¡ellak, steariinhape, alumiiniumhüdroksiid, kollane
raudoksiid (E172), titaandioksiid (E171), indigokarmiin (E132), želatiin.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit PVC/Alu blisterpakendis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

8/9

7. Müügiloa hoidja

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2
11317 Tallinn
Eesti

8. Müügiloa number

327200

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

27.10.2000/22.10.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud novembris 2013

9/9