DOPPELHERZ ENERGOVITAL TONIK K

Toimeained: taimsed preparaadid

Ravimi vorm: suukaudne vedelik

Ravimi tugevus: 500ml 1TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DOPPELHERZ ENERGOVITAL TONIK K ja milleks seda kasutatakse

Doppelherz Energovital Tonik K on suukaudne vedelik.
Doppelherz Energovital Tonik K on traditsiooniline taimne ravim, mille näidustus põhineb
pikaajalisel kasutamiskogemusel:
- rahustava vahendina närvipinge kergete sümptomite korral
- üldtoniseeriva ja toetava vahendina külmetushaigustest taastumisel
- üldtugevdava vahendina südame-veresoonkonna kergete häirete korral

2. Mida on vaja teada enne DOPPELHERZ ENERGOVITAL TONIK K võtmist

Ärge kasutage Doppelherz Energovital Tonik K'd:
Kui olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
Alkoholisisalduse tõttu ei sobi ravim maksahaiguste, alkoholismi, epilepsia, ajukahjustuse ja raseduse
korral ning samuti lastele.
Ravimit ei tohi manustada patsientidele, kellel on haruldane haigus nagu pärilik fruktoositalumatus,
glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon või sahharaasi-isomaltaasi defitsiit.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Doppelherz Energovital Tonik K kasutamist pidage nõu oma arst või apteekriga.
-kui ravimit võetakse vastavalt annustamissoovitustele, saab patsient iga annusega (20 ml) 2,8 g
alkoholi, kuna ravim sisaldab 17 mahu% alkoholi.
-kui te olete diabeetik, kuna ööpäevane annus (60 - 80 ml) vastab 0,9 - 1,2 leivaühikule.

Lapsed:
Doppelherz Energovital Tonik K on vastunäidustatud alla 12-aastastele lastele, kuna ravimi ohutuse ja
efektiivsuse andmed puuduvad.

Muud ravimid ja Doppelherz Energovital Tonik K
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.
Alkoholisisalduse tõttu võib ravim mõjutada teiste ravimite imendumist ja tõhusust.

Doppelherz Energovital Tonik K koos toidu ja joogiga
Ravimit võetakse 20 ml 3...4 korda päevas enne sööki ja enne magamaminekut ilma lisavedelikuta.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Kliiniliste andmete puudumise ja ravimi alkoholisisalduse tõttu ei soovitata kasutada Doppelherz
Energovital Tonik K’d raseduse ja imetamise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Alkoholisisalduse tõttu mõjutab ravim autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Ärge kasutage
toodet vahetult enne autojuhtimist.

Doppelherz Energovital Tonik K sisaldab alkoholi
Üks annus (20-ml) Doppelherz Energovital Tonik K’d sisaldab 2,8 g alkoholi.
Doppelherz Energovital Tonik K ööpäevane annus (60 - 80 ml) vastab 0,9 - 1,2 leivaühikule

3. Kuidas DOPPELHERZ ENERGOVITAL TONIK K võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker
on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.
Soovitatav annus on: 20 ml (1 annus) 3...4 korda päevas enne sööki ja enne magamaminekut ilma
lisavedelikuta.
Tavapärane ravikuuri kestus on 2-3 nädalat.

Kui te võtate Doppelherz Energovital Tonik K'd rohkem kui ette nähtud
Kui te olete võtnud ravimit rohkem kui ette nähtud, pidage nõu arsti või apteekriga. Seni ei ole
täheldatud ägeda üleannustamise nähte.
Väga suured annused võivad alandada vererõhku, põhjustada südame rütmihäireid ja
alkoholimürgistuse nähte. Palun küsige arstilt, kas eriravi on vajalik.

Kui te unustate Doppelherz Energovital Tonik K’d võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Doppelherz Energovital Tonik K kasutamise
Doppelherz Energovital Tonik K ravi võib lõpetada ilma probleemideta igal ajal.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Üksikutel juhtudel ei saa välistada ravimi koostisosade suhtes tekkivaid ülitundlikkusreaktsioone.
Doppelherz Energovital Tonik K soovitatava annuse manustamisel kõrvaltoimeid ei ole täheldatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


5. Kuidas DOPPELHERZ ENERGOVITAL TONIK K säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Pärast pudeli esmakordset avamist tuleb ravim kasutada ära 3 kuu jooksul.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.

6. Pakendi sisu ja muu teave

- Toimeained on
20-ml (1 annus) Doppelherz Energovital Tonik K suukaudset vedelikku sisaldab järgmisi toimeaineid:
Crataegi fructus extractum fluidum (viirpuumarjade vedelekstrakt)
(DER1:1; ekstraheeriv aine 50-kaaluprotsendiline etanool)


400 mg

Crataegi fructus extractum fluidum (viirpuumarjade vedelekstrakt)
(DER1:2; ekstraheeriv aine 60-mahuprotsendiline etanool)


220 mg
Melissae folii extractum fluidum (melissilehtede vedelekstrakt)

(DER1:1; ekstraheeriv aine 30-kaaluprotsendiline etanool)


100 mg
Rosmarini folii extractum fluidum (rosmariinilehtede vedelekstrakt)
(DER1:1; ekstraheeriv aine 19-mahuprotsendiline etanool)


100 mg
Valerianae radicis extractum fluidum (palderjanijuurte vedelekstrakt)
(DER1:1; ekstraheeriv aine 40 %-kaaluprotsendiline etanool)
100 mg

- Teised koostisosad on mesi, invertsuhkrulahus, glütserool, karamell E 150 ja liköörvein.

Ravim sisaldab 17 mahuprotsenti etanooli.

Kuidas Doppelherz Energovital Tonik K välja näeb ja pakendi sisu
Selge, tumepruun aromaatne ja magusa maitsega suukaudne vedelik.
Doppelherz Energovital Tonik K on merevaikkollases klaaspudelis, millel on keeratav kaitserõngaga
kork. Pakendatud pappkarpi koos polüpropüleenist mõõtekorgiga. Pudelis on 250 ml, 500 ml, 750 ml
või 1000 ml.

Müügiloa hoidja ja tootja
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
AS Sirowa Tallinn
Salve 2C
11612 Tallinn.
Tel: +372 6830 700


Infoleht on viimati kooskõlastatud detsembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Doppelherz Energovital Tonik K, suukaudne vedelik

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

20 ml suukaudset vedelikku sisaldab järgmisi toimeaineid:

Crataegi fructus extractum fluidum (viirpuumarjade vedelekstrakt)
(DER1:1; ekstraheeriv aine 50-kaaluprotsendiline etanool)


400 mg


Crataegi fructus extractum fluidum (viirpuumarjade vedelekstrakt)
(DER1:2; ekstraheeriv aine 60-mahuprotsendiline etanool)


220 mg

Melissae folii extractum fluidum (melissilehtede vedelekstrakt)

(DER1:1; ekstraheeriv aine 30-kaaluprotsendiline etanool)


100 mg

Rosmarini folii extractum fluidum (rosmariinilehtede vedelekstrakt)
(DER1:1; ekstraheeriv aine 19-mahuprotsendiline etanool)


100 mg


Valerianae radicis extractum fluidum (palderjanijuurte vedelekstrakt)
(DER1:1; ekstraheeriv aine 40 %-kaaluprotsendiline etanool)
100 mg

Ravim sisaldab 17 mahuprotsenti etanooli.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Suukaudne vedelik.
Selge, tumepruun aromaatne ja magusa maitsega suukaudne vedelik.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Traditsiooniline taimne ravim, mille näidustus põhineb pikaajalisel kasutamiskogemusel.
- rahustava vahendina närvipinge kergete sümptomite korral
- üldtoniseeriva ja toetava vahendina külmetushaigustest taastumisel
- üldtugevdava vahendina südame-veresoonkonna kergete häirete korral

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Suukaudne manustamine.
Manustada 20 ml lahust 3...4 korda päevas. Ööpäevane annus on 60 - 80 ml. Sisse võtta enne sööki enne magamaminekut. Ravikuuri kestus on 2-3 nädalat.

Lapsed
Doppelherz Energovital Tonik K on vastunäidustatud alla 12-aastastele lastele, kuna ravimi ohutuse ja
efektiivsuse andmed puuduvad.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.
Alkoholisisalduse tõttu ei sobi ravim maksahaiguste, alkoholismi, epilepsia, ajukahjustuse ja raseduse
korral ning samuti lastele.

Ravimit ei tohi manustada patsientidele, kellel on haruldane haigus nagu pärilik fruktoositalumatus,
glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon või sahharaasi-isomaltaasi defitsiit.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravim sisaldab 17 mahu% alkoholi. Kui ravimit võetakse vastavalt annustamissoovitustele, saab
patsient iga annusega (20 ml) 2,8 g alkoholi.
Ööpäevane annus (60 - 80 ml) vastab 0,9 - 1,2 leivaühikule.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.
Alkoholisisalduse tõttu võib ravim mõjutada teiste ravimite imendumist ja tõhusust.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kliiniliste uuringute andmete puudumise tõttu ravimit rasedatele ja imetavatele emadele ei soovitata.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Alkoholisisalduse tõttu omab ravim toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Soovitatava annuse manustamisel kõrvaltoimeid ei ole teada.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud. Viirpuumarjade väga suurte annuste manustamine võib alandada
vererõhku ja põhjustada südame rütmihäireid. Alkohol võib põhjustada mürgistust.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Taimsed preparaadid
ATC-kood: T01RS01

5.2. Farmakokineetilised omadused

Farmakokineetilised andmed puuduvad.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Traditsioonilise kasutusviisi tõttu toksilisuse andmed Doppelherz Energovital Tonik K kohta
puuduvad. On näidatud, et ravimi koostisosad on vähetoksilised.

Palderjanijuur
Palderjanijuure etanooliekstraktid ja eeterlikud õlid on närilistel teostatud akuutse toksilisuse
uuringus ja kroonilise toksilisuse (4 - 8 nädala jooksul korduvmanustamisega) uuringus osutunud
vähetoksiliseks.

Melissilehed
Melissilehtede tinktuur (70-% etanool, 1:5) ei osutunud Salmonella typhimurium'i tüvedega teostatud
AMES’i uuringus mutageenseks. Aspergillus nidulans’iga läbiviidud somaatiliste rakkude jagunemise
uuringus genotoksilisi toimeid ei avastatud.

Rosmariinilehed
2g/kg rosmariinilehtede 15-% alkoholiekstrakti ei põhjustanud hiirtele ja rottidele ühekordselt
kõhuõõnde manustatuna neile surma ega tervisehäireid. Genotoksilisi ega kasvajateket soodustavaid
toimeid ei täheldatud. Rosmariiniekstraktil on mutageensusevastane toime.

Viirpuumarjad
Marjade kohta andmed puuduvad.
Viirpuu lehtede ja õite vee-etanooli ekstrakti suured suukaudsed annused (3g/kg kehakaalu kohta) ei
põhjustanud surma ega mürgistusnähte. Pärast kõhuõõnde manustamist oli LD väärtus hiirtel
50
1170 mg/kg ja rottidel 750 mg/kg. Korduvannuse toksilisus oli väga madal. Teratogeenset ega
bioloogiliselt olulist mutageenset toimet ei täheldatud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Mesi
Invertsuhkrulahus 70 %
Glütserool 85 %
Karamell E 150
Liköörvein

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Säilitada temperatuuril kuni 25° C.
Pärast pudeli esmakordset avamist tuleb ravim kasutada ära 3 kuu jooksul.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Merevaikkollane klaasist pudel, millel on keeratav kaitserõngaga plastikkork. Pakendatud pappkarpi
koos polüpropüleenist mõõtekorgiga. Pudelis on 250 ml, 500 ml, 750 ml või 1000 ml suukaudset
vedelikku.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimpreparaadi käsitlemiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Queisser Pharma GmbH & Co.KG,
Schleswiger Str. 74,
24941 Flensburg
Saksamaa

8. Müügiloa number

()

665109

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

22.12.2009/5.12.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud detsembris 2014