OXYTOCIN-GRINDEKS

Toimeained: oksütotsiin

Ravimi vorm: süste-/infusioonilahus

Ravimi tugevus: 5RÜ 1ml 1ml 10TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on OXYTOCIN-GRINDEKS ja milleks seda kasutatakse

Oxytocin-Grindeks süstelahus/infusioonilahus sisaldab oksütotsiini, mis on hüpofüüsi poolt
toodetav hormoon. Oksütotsiin põhjustab emaka silelihaste ja piimanäärmete silelihasrakkude
kokkutõmbeid.

Oxytocin-Grindeksit kasutatakse haiglatingimustes järgmistel põhjustel:
- Sünnitegevuse induktsioon või stimulatsioon.
- Abordi- või sünnitusjärgsed verejooksud.

2. Mida on vaja teada enne OXYTOCIN-GRINDEKS võtmist

Teile ei tohi Oxytocin-Grindeksit manustada
- kui te olete oksütotsiini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
- kui arsti arvates ei ole teie puhul emakakontraktsioonide esilekutsumine või
tugevdamine sobiv, näiteks juhul:
• kui emakakontraktsioonid on ebatavaliselt tugevad;
• kui esineb sünnitust takistada võivaid ahenemisi (obstruktsioone);
• kui sünnitamine või vaginaalne (tupekaudne) sünnitus ei ole soovitatav;
• kui teie lapsel võib olla hapnikupuudus;
- kui sünnitamine või vaginaalne sünnitus ei ole soovitatavad, näiteks järgmistel juhtudel:
loote ja vaagna mõõtmed on mittevastavad; loote väärasetsus; placenta praevia
(platsenta eesasetsus); vasa praevia; platsenta irdumine; nabaväädi eesasetsus või
prolaps (väljalangus); eelsoodumus emakarebendi tekkeks seoses korduvate
rasedustega, lootevee suur hulk, suur mitmikrasedus ja varasemast operatsiooniarm
emakal, sh keisrilõikest;
- kui teil on seisund, mida nimetatakse raskeks preeklamptiliseks tokseemiaks (kõrge
vererõhk, valgu leidumine uriinis ja tursed);
- kui teil on raske südame- või vereringehaigus;

- kui
emakas
on
oksütotsiini
suhtes
resistentne
(seisund,
mille
puhul
emakakontraktsioonide stimuleerimiseks on vaja väga suuri oksütotsiini annuseid).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Pidage enne Oxytocin-Grindeksi manustamist nõu oma arstiga:
- kui arst on teile öelnud, et vaagna väikeste mõõtmete tõttu võib normaalne sünnitus olla
teile raske;
- kui teile on viimase 6 tunni jooksul sünnituse esilekutsumiseks antud mis tahes muid
ravimeid (nt prostaglandiine);
- kui teil on kõrge vererõhk või südameprobleemid;
- kui te olete üle 35 aasta vana;
- kui teile on varem tehtud keisrilõige;
- emaka kokkutõmbed olid tugevad, kuid nüüd on need nõrgenenud;
- loote in utero (üsasisese) surma korral või mekooniumiseguse lootevee puhul (võib
põhjustada lootevee-embooliat).

Kui mis tahes ülaltoodust kehtib teie kohta või te ei ole milleski kindel, rääkige enne
Oxytocin-Grindeksi manustamist oma arstiga.

Sünnitegevuse induktsioon oksütotsiiniga võib suurendada väga harva esineva seisundi,
sünnitusjärgse dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni (DIC), tekke riski. Nimetatud
risk on suurem naistel alates 35. eluaastast; naistel, kellel on esinenud raseduseaegseid
komplikatsioone ja naistel, kelle rasedus on kestnud üle 40 nädala. Sellistel naistel tuleb
oksütotsiini kasutada ettevaatusega.

Kuna Oxytocin-Grindeks omab nõrka kuseeritust vähendavat toimet, võib selle pikaajaline
veenisisene manustamine suurte annustena koos suure koguse vedelikuga põhjustada
hüponatreemiaga seotud veemürgistust (madal naatriumiioonide tase veres) (vt lõik 4). Teie
raviarst on saanud toodud harvaesineva tüsistuse ennetamiseks vastava ettevalmistuse.

Lapsed
Oxytocin-Grindeks ei ole näidustatud kasutamiseks lastel.

Muud ravimid ja Oxytocin-Grindeks
Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid.

On väga tähtis, et te räägiksite oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mis tahes
ravimit järgmistest, sest need võivad mõjutada Oxytocin-Grindeksi toimet:
- prostaglandiinid (kasutatakse sünnituse esilekutsumiseks või maohaavandite raviks),
sest mõlema ravimi toime võib tugevneda. Oksütotsiini ei tohi manustada enne kui
prostaglandiinide vaginaalsest (tupekaudsest) manustamisest on möödunud 6 tundi.
- anesteetikumid (kasutatakse operatsiooni ajal magamapanekuks), nt tsüklopropaan või
halotaan, sest nende kasutamine koos oksütotsiiniga võib põhjustada probleeme südame
töös;
- epiduraalanesteetikumid (kasutatakse sünnitusvalude leevendamiseks).

Oksütotsiini manustamine koos veresooni ahendavate ravimitega (sümpatomimeetilised
vasokonstriktorid) võib tugevdada vereõhku kõrgendavat toimet.
Oxytocin-Grindeksit ei tohi infundeerida (tilgutada) vere või plasmaga sama süsteemi kaudu,
sest oksütotsiin võib muutuda toimetuks.
Oksütotsiin ei sobi kokku lahustega, mis sisaldavad stabilisaatorina naatriummetabisulfitit.Oxytocin-Grindeks koos toidu ja joogiga
Teile võidakse öelda, et te peate jooma nii vähe vedelikku kui võimalik.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Vaata lõik Mis ravim on Oxytocin-Grindeks ja milleks seda kasutatakse.
Sünnituse indutseerimist Oxytocin-Grindeksi abil tuleb rakendada vaid kindlate
meditsiiniliste näidustuste olemasolul.
Vaid väike osa ravimist eritub rinnapiima. Puuduvad andmed ravimi tekitatud probleemide
kohta inimestel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei ole asjakohane.

3. Kuidas OXYTOCIN-GRINDEKS võtta

Kuidas Oxytocin-Grindeks'it kasutada

Kõrge riskiastmega rasedatel tuleb loote distressi hindamiseks teha oksütotsiini koormustest.
Oksütotsiini koormustest on mõeldud loote ja platsenta seisundi ning võimalike sünnitusel
tekkida võivate tüsistuste hindamiseks.
Oxytocin-Grindeksit lahjendatakse tavaliselt enne kasutamist ja manustatakse veenisisese
infusioonina (tilgana) veeni. Seda võidakse manustada ka aeglase veenisisese süstena.

Tavapärane annus erineb järgmistel asjaoludel:

Sünnitustegevuse induktsiooniks või stimulatsiooniks
Oxytocin-Grindeksit manustatakse aeglase veenisisese tilkinfusioonina - täpselt reguleeritava
infusioonikiiruse saavutamiseks eelistatavalt infusioonipumba abil.
Infusiooni alustatakse kiirusega 0,001...0,002 RÜ/min ning seda kiirendatakse järk-järgult
vähemalt 30-minutiliste vahedega kuni 10 minuti jooksul tekib kõige rohkem 3 või 4 emaka
kokkutõmmet. Jälgida tuleb annuse titreerimise aluseks olevaid loote südame löögisagedust ja
emaka kontraktiilsust (veenisisest boolussüstet ei tohi teha sünnituse ajal), emaka
hüperaktiivsuse või loote distressi korral tuleb infusioon koheselt katkestada.
Teadaolevalt saavutatakse kuni 0,006 RÜ/min infusioonikiirusega oksütotsiini
plasmakontsentratsioon, mis on võrreldav normaalse sünnitusega ja enamasti on suurim
vajaminev annus 0,012 RÜ/min, kuid näidustatud võib olla ka 0,02 RÜ/min või isegi suurem
annus.
Vastavalt soovitustele on suurim soovitatav infusioonikiirus 0,032 RÜ/min ja suurim lubatud
annus kokku mitte rohkem kui 5 RÜ ühe päeva jooksul. Sünnitustegevuse edenedes võib
oksütotsiini infusiooni järk-järgult ära jätta.

Keiserlõige
Oxytocin-Grindeksit manustatakse annuses 5 RÜ aeglase veenisisese süstena vahetult pärast
platsenta sündimist.

Sünnitusjärgse verejooksu ennetamine
5 RÜ oksütotsiini süstitakse pärast platsenta sündimist aeglaselt veeni.

Sünnitusjärgse verejooksu ravi

5...10 RÜ oksütotsiini manustatakse aeglase veenisisese süstena, millele rasketel juhtudel
lisada veenisisese infusioonina veel 5...30 RÜ oksütotsiini. Kiire veenisisene süstimine võib
põhjustada lühiajalist vererõhu langust. Pikemaajaline manustamine ei ole soovitatav (vt lõik
Hoiatused ja ettevaatusabinõud).

Meditsiiniline abort
5 RÜ oksütotsiini manustatakse aeglase veenisisese süstena, millele vajadusel lisada
veenisisene infusioon kiirusega 0,02...0,04 RÜ/min või kiiremini.

Maksa- ja neerukahjustusega patsiendid võivad vajada väiksemaid annuseid või pikemaid
intervalle.

Lapsed
Oxytocin-Grindeks ei ole näidustatud kasutamiseks lastel.

Kui teile manustatakse Oxytocin-Grindeksit rohkem kui ette nähtud
Kuna seda ravimit manustatakse meditsiinipersonali poolt, on üleannuse saamine
ebatõenäoline. Kui keegi saab seda ravimit kogemata, pöörduge kohe haigla erakorralise
meditsiini osakonda või arsti poole. Näidake arstile allesjäänud ravimit või tühja pakendit.
Oksütotsiini üleannus võib põhjustada:
- väga tugevaid emaka kokkutõmbeid;
- emakakahjustust, sealhulgas võimalikku rebendit;
- platsenta irdumist emakast;
- lootevee (vedelik, mis last ümbritseb) sattumist teie vereringesse;
- kahju teie lapsele.

Kui te unustate Oxytocin-Grindeksit kasutada
Kuna seda ravimit manustatakse meditsiinipersonali poolt, on annuse vahelejäämine
ebatõenäoline. Kaebuste tekkimise korral rääkige oma arstiga.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

Kui Oxytocin-Grindeksi kasutamine lõpetatakse
Sünnitustegevuse edenedes võib Oxytocin-Grindeksi infusiooni järk-järgult ära jätta.
Soovimatute kõrvaltoimete kohta andmed puuduvad.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni ühel kasutajal 10-st):
- peavalu
- kiire või aeglane südame löögisagedus
- haiglane enesetunne

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni ühel kasutajal 100-st):
- südame rütmihäired

Harva esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni ühel kasutajal 1 000-st):
- rasked allergilised reaktsioonid, mis põhjustavad peapööritust, pearinglust, jõuetust või
hingamisraskusi.
- nahalööve


Esineda võivad veel järgmised kõrvaltoimed:
- Emaka lihaste spasmid (võivad ilmneda väikeste annuste korral).
- Oksütotsiini manustamine suurte annustena võib põhjustada väga tugevaid emaka
kokkutõmbeid, emaka rebenemist ja kudede kahjustust. See võib lõppeda lapse
hapnikupuuduse, lämbumise või ema või lapse surmaga.
- Tilguti kaudu suure koguse vedeliku manustamise tagajärjel võib tekkida veemürgistus
koos kopsutursega, krambid, kooma, hüponatreemia ning isegi surm. Mürgistuse
sümptomid võivad olla peavalu, isutus, haiglane enesetunne, kõhuvalu, loidus, unisus,
teadvusetus, teatud elektrolüütide (nt naatrium või kaalium) sisalduse vähenemine
veres, krambihood.
- Raske hüpertensioon (tugevalt tõusnud vererõhk) võib põhjustada verejooksu aju
ümbritsevate kelmete vahele ja ema surma.
- Pärast sünnitust võivad sünnitusjärgsete tüsistuste puhul tekkida eluohtlikud
hüübimishäired ja verejooksud.
- Võib tekkida väga harva esineva seisund, sünnitusjärgne dissemineeritud
intravaskulaarne koagulatsioon (vt lõik Hoiatused ja ettevaatusabinõud).
- Kiire veenisisese süstimise järgselt on tekkinud äge mööduva iseloomuga hüpotensioon
koos näopunetuse ja kiirenenud südame löögisagedusega.
- Sünnitusaegse oksütotsiini kasutamisega seoses on registreeritud ka ikteruse ja
võrkkesta hemorraagia juhtusid vastsündinutel.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas OXYTOCIN-GRINDEKS säilitada

Kuidas Oxytocin-Grindeksit säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Hoida originaalpakndis valguse eest kaitstult.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg
viitab kuu viimasele päevale.

Pärast lahustamist
Oxytocin-Grindeks 5 RÜ/ml süstelahuse/infusioonilahuse lahused 5% gükoosilahuse, 0,9%
naatriumkloriidilahuse, Ringeri lahuse ja Ringer-atsetaatlahusega on stabiilsed 12 tunni
jooksul säilitatuna temperatuuril mitte üle 25 °C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Oxytocin-Grindeks sisaldab
- Toimeaine on oksütotsiin (Oxytocinum).
1 ml lahust sisaldab 5 RÜ oksütotsiini.

- Teised koostisosad on kloorbutanoolhemihüdraat, jää-äädikhape (pH reguleerimiseks),
süstevesi.

Kuidas Oxytocin-Grindeks välja näeb ja pakendi sisu
Selge, värvitu ja iseloomuliku lõhnaga vedelik.

1 ml läbipaistvad klaasampullid. Pakendi suurus: 10 ampulli.
5 ampulli polüvinüülkloriidkilest alusel. 2 alust kartongkarbis.

Müügiloa hoidja ja tootja
AS GRINDEKS.
Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti
Tel.: +371 67083205
Faks: +371 67083505
e-mail: grindeks@grindeks.lv

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole.

AS Grindeks Eesti filiaal
Tondi 33,11316 Tallinn
Tel: +372 612 02 24

Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

OXYTOCIN-GRINDEKS, 5 RÜ/ml süstelahus/infusioonilahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 ml lahust sisaldab 5 RÜ oksütotsiini.
INN. Oxytocinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süstelahus/infusioonilahus.
Selge, värvitu ja iseloomuliku lõhnaga vedelik.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Sünnitegevuse induktsioon või stimulatsioon.
Abordi- või sünnitusjärgsed verejooksud.

4.2. Annustamine ja manustamisviis


Kõrge riskiastmega rasedatel tuleb loote distressi hindamiseks teha oksütotsiini koormustest.
Oksütotsiini koormustest on mõeldud loote ja platsenta seisundi ning võimalike sünnitusel
tekkida võivate tüsistuste hindamiseks.
Veenisisest infusiooni tehakse järgmiselt: oksütotsiin lahustatakse 500 ml steriilses 5%
glükoosi- või 0,9% naatriumkloriidilahuses. Sünnitustegevuse indutseerimiseks kasutatakse
oksütotsiini standardlahjendust 10 RÜ/500 ml (infusioonil kiirusega 3 ml/tunnis manustatakse
ravimit 0,001 RÜ/min) või suuremate annuste saavutamiseks lahjendust 30 RÜ/500 ml
(infusioonil kiirusega 1 ml/tunnis manustatakse ravimit 0,001 RÜ/min).

Sünnitustegevuse stimulatsiooniks emaka hüpotooniast tingitud väljutusjõudude nõrkuse
korral või sünnitustegevuse induktsiooniks võib oksütotsiini manustada aeglase veenisisese
tilkinfusioonina - täpselt reguleeritava infusioonikiiruse saavutamiseks eelistatavalt
infusioonipumba abil.
Infusiooni alustatakse kiirusega 0,001...0,002 RÜ/min ning seda kiirendatakse järk-järgult
vähemalt 30 minutiliste vahedega kuni 10 minuti jooksul tekib kõige rohkem 3 või 4 emaka
kokkutõmmet. Jälgida tuleb annuse titreerimise aluseks olevaid loote südame löögisagedust emaka kontraktiilsust (veenisisest boolussüstet ei tohi teha sünnituse ajal), emaka
hüperaktiivsuse või loote distressi korral tuleb infusioon koheselt katkestada.
Teadaolevalt
saavutatakse
kuni
0,006
RÜ/min
infusioonikiirusega
oksütotsiini
plasmakontsentratsioon, mis on võrreldav normaalse sünnitusega ja enamasti on suurim
vajaminev annus 0,012 RÜ/min, kuid näidustatud võib olla ka 0,02 RÜ/min või isegi suurem
annus.


Suurim soovitatav infusioonikiirus 0,032 RÜ/min ja suurim annus kokku mitte rohkem kui
5 RÜ ühe päeva jooksul. Sünnitustegevuse edenedes võib oksütotsiini infusiooni järk-järgult
ära jätta.

Keiserlõike korral võib oksütotsiini manustada annuses 5 RÜ aeglase veenisisese süstena
vahetult pärast platsenta sündimist.

Sünnitusjärgse verejooksu ennetamiseks pärast platsenta sündimist tuleb 5 RÜ oksütotsiini
süstida aeglaselt veeni.

Sünnitusjärgse verejooksu raviks tuleb 5...10 RÜ oksütotsiini süstida aeglaselt veeni, millele
rasketel juhtudel lisada veenisisese infusioonina veel 5...30 RÜ emaka atoonia raviks sobiva
kiirusega. Kiire veenisisene süstimine võib põhjustada lühiajalist vererõhu langust.
Pikemaajaline manustamine ei ole soovitatav (vt lõik 4.4).

Meditsiinilise abordi korral on soovitatav manustada 5 RÜ oksütotsiini aeglase veenisisese
süstena, millele vajadusel lisada veenisisene infusioon kiirusega 0,02...0,04 RÜ/min või
kiiremini.

Lapsed
Oxytocin-Grindeks ei ole näidustatud kasutamiseks lastel.

Maksa- ja neerufunktsiooni kahjustusega patsiendid
Maksa- ja neerukahjustusega patsiendid võivad vajada väiksemaid annuseid või pikemaid
intervalle.


Veenisisene süste või veenisisene infusioon.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.
- Hüpertoonilised emaka kokkutõmbed, sünnitustegevuse mehhaaniline takistus, loote
distress (loote hüpoksia).
- Loote ja vaagna mõõtmete mittevastavus, loote risti- või põikiseis, placenta praevia, vasa
praevia, platsenta irdumine, nabaväädi eesasetsus või prolaps, eelsoodumus emaka
ruptuuri tekkeks seoses korduvate raseduste, polühüdramnioni, suure mitmikraseduse ja
operatsiooniarmiga (sh keiserlõike tagajärjel) emakaga.
- Pikaajalist manustamist tuleb vältida oksütotsiin-resistentse emaka inertsuse, raske
preeklamptilise tokseemia ja raskete südame-veresoonkonna haiguste korral.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Oksütotsiini võib sünnituse indutseerimiseks ja stimuleerimiseks manustada ainult haiglas,
veenisisese (tilk)infusioonina küllaldase meditsiinilise järelevalve all. Vajalik on infusiooni
kiiruse täpne reguleerimine. Lisaks emaka kontraktiilsuse (kokkutõmmete sageduse, tugevuse
ja kestuse) hoolikale jälgimisele tuleb jälgida loote südame löögisagedust, looteseisu, ema
vererõhku ja individuaalset ravivastust.

Ettevaatusabinõude rakendamine on vajalik järgmistel juhtudel:
- piiripealne loote pea ja vaagna mõõtmete sobimatus (kui see on märkimisväärne, siis
vältida ravimi manustamist);
- sekundaarne emaka inertsus;
- kerge või mõõduka raskusega rasedusest tingitud hüpertensioon või südamehaigus;
- üle 35-aastased naised;
- naised, kellel on anamneesis emaka alumise segmendi keiserlõige;

- intrauteriinne loote surm või mekooniumisegused looteveed (võib põhjustada lootevee-
embooliat).

Sünnitegevuse farmakoloogiline induktsioon oksütotsiiniga võib suurendada väga harva
esineva seisundi, sünnitusjärgse dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni (DIC), tekke
riski. Nimetatud risk on suurem naistel alates 35. eluaastast; naistel, kellel on esinenud
raseduseaegseid komplikatsioone ja naistel, kelle rasedus on kestnud üle 40 nädala. Sellistel
naistel tuleb oksütotsiini kasutada ettevaatusega ja arstid peavad olema tähelepanelikud DIC
sümptomite suhtes.
Kuna oksütotsiinil on nõrk antidiureetiline toime, võib selle pikaajaline veenisisene
manustamine suurte annustena koos suure koguse vedelikuga põhjustada hüponatreemiaga
seotud veemürgistust (vt lõik 4.8). Selle harvaesineva tüsistuse vältimiseks tuleb kasutusele
võtta alljärgnevad ettevaatusabinõud: ravimi lahustamiseks tuleb kasutada elektrolüüte
sisaldavat lahust (mitte glükoosi), infundeeritava vedeliku hulk tuleb hoida madalal, tuleb
keelata vedeliku manustamine suu kaudu ja registreerida vedelikubalanss, elektrolüütide
tasakaaluhäire kahtluse korral tuleb määrata nende sisaldus vereseerumis.
Terapeutilist toimet tugevdab samaaegne prostaglandiinide manustamine (vajalik on väga
hoolikas jälgimine) ja kaudaalne blokaad (võib tugevdada sümpatomimeetiliste vasopressorite
toimet) (vt lõik 4.5).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Prostaglandiinid võivad tugevdada oksütotsiini uterotoonilist toimet ja vastupidi (vajalik on
väga hoolikas monitooring). Oksütotsiini ei tohi manustada enne kui prostaglandiinide
vaginaalsest manustamisest on möödunud 6 tundi.
Mõned inhaleeritavad anesteetikumid (nt tsüklopropaan, halotaan) võivad tugevdada
oksütotsiini hüpotoonilist toimet ja vähendada selle oksütotsiinile iseloomulikku toimet.
Nende manustamine samaaegselt oksütotsiiniga on põhjustanud südame rütmihäirete teket.
Oksütotsiini ja vasokonstriktoorsete sümpatomimeetikumide samaaegne kasutamine võib
vasopressoorset toimet tugevdada.
Kaudaalse blokaadi ajal või selle järgselt manustatuna võib oksütotsiin tugevdada
sümpatomimeetiliste vasokonstriktoorsete ainete vasopressoorset toimet.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Vt lõik 4.1.
Sünnituse indutseerimist oksütotsiini abil tuleb rakendada vaid kindlate meditsiiniliste
näidustuste olemasolul.
Vaid väike osa ravimist eritub rinnapiima. Puuduvad andmed sellest tingitud probleemide
kohta inimestel.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole asjakohane.

4.8. Kõrvaltoimed

Rasedus
Emaka spasmid (võivad ilmneda ka väikeste annuste korral).
Oksütotsiini manustamine suurte annustena või selle suhtes ülitundlikele isikutele võib
põhjustada emaka hüperaktiivsust, emaka hüpertoonilisust, tetaanilisi kokkutõmbeid, pehmete
kudede kahjustust või emaka ruptuuri, loote bradükardiat, loote südame rütmihäireid, loote
asfüksiat ja ägedat hüpoksiat ning teatud juhtudel ka loote või ema surma.
Suure koguse elektrolüütidevaba vedeliku infundeerimise tagajärjel võib tekkida
veemürgistus koos kopsutursega, krambid, kooma, hüponatreemia ning isegi surm.
Veemürgistuse sümptomiteks on peavalu, isutus, iiveldus, oksendamine ja kõhuvalu, letargia,
unisus, teadvusetus, grand-mal tüüpi krambid ja madal elektrolüütide tase veres.
On esinenud subarahnoidaalset verejooksu ja ema surma raske hüpertensiooni tagajärjel.

Registreeritud on sünnitusjärgset hemorraagiat ja eluohtlikku afibrinogeneemiat.
Oksütotsiini kiire veenisisese süstimise järgselt võib tekkida äge mööduva iseloomuga
hüpotensioon koos näopunetuse ja reflektoorse tahhükardiaga.
Harvadel juhtudel võib sünnitegevuse farmakoloogiline induktsioon uterotooniliste ainetega
suurendada sünnitusjärgse dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni tekke riski (vt lõik
4.4).
Sünnitusaegse oksütotsiini kasutamisega seoses on registreeritud ka ikteruse ja võrkkesta
hemorraagia juhtusid vastsündinutel.

Kõrvaltoimed on esitatud vastavalt MedDRA süsteemi organite klassifikatsioonile ja
MedDRA esinemissageduse konventsioonile: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10),
aeg-ajalt (≥1 /1000 kuni < 1/100), harv (≥1/10000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10000),
teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Immuunsüsteemi häired
Harv: anafülaktilised reaktsioonid koos hingelduse, hüpotensiooni või šokiga.

Närvisüsteemi häired
Sage: peavalu

Südame häired
Sage: tahhükardia, bradükardia
Harv: südame rütmihäired

Seedetrakti häired
Sage: iiveldus, oksendamine

Naha ja nahaaluskoe häired
Harv: nahalööve

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa
väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel
palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Antidooti ei teata.
Üleannustamine võib põhjustada platsenta irdumist, lootevee-embooliat, emaka
hüperaktiivsust, hüpertoonilisust ja tetaanilisi kokkutõmbeid, mis võivad lõppeda emaka
ruptuuriga, emakakaela ja tupe rebendeid, rasket sünnitusjärgset verejooksu, loote südame
rütmihäireid, hüpoksiat ja isegi surma.
Võivad ilmneda ka mõned antidiureetilise aktiivsusega seotud toimed.
Üleannustamise korral tuleb infusioon koheselt katkestada, vajalik on normaalse diureesi
säilitamine ja sümptomaatiline ravi, kasutada tuleks elektrolüüte sisaldavat hüpertoonilist
lahust.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: hüpofüüsi tagasagara hormoonid, oksütotsiin ja selle analoogid,
ATC-kood: H01BB02

Oksütotsiin on hüpofüüsi tagasagara hormoonile sarnaneva struktuuriga sünteetiline tsükliline
nonapeptiid. Ravim põhjustab emaka silelihaste ja piimanäärme müoepiteeli rakkude
kontraktsioone.

Oksütotsiini toimel suureneb rakumembraani läbilaskvus kaaliumioonide suhtes, väheneb
membraanipotentsiaal ja suureneb rakumembraani erutatavus, mille tagajärjel suurenevad
kokkutõmmete sagedus, intensiivsus ja kestus.
Oksütotsiin suurendab adenohüpofüüsis laktogeense hormooni - prolaktiini sekretsiooni,
stimuleerides seeläbi rinnapiima tootmist.
Oksütotsiin avaldab nõrka antidiureetilist toimet ja terapeutilistes annustes ei mõjuta see
oluliselt arteriaalset vererõhku.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Oksütotsiini veenisisese manustamise järgselt saabub toime kohe - emaka kokkutõmmete
sagedus ja intensiivsus suurenevad järk-järgult 15...60 minuti jooksul ning stabiliseeruvad
seejärel; lihasesisese manustamise korral saabub toime 3...5 minutiga. Toime kestus:
veenisisese manustamise korral kestab toime 20 minutit pärast infusiooni lõpetamist, umbes
40 minutiga vaibuvad emaka kokkutõmbed järk-järgult ravieelsele tasemele; lihasesisese
manustamise korral kestab toime 30...60 minutit.
Eliminatsiooni poolväärtusaeg on väga lühike, ainult mõni minut. Oksütotsiin
metaboliseeritakse maksas ja neerudes ning see eritub organismist metaboliitide ja vähesel
määral ka muutumatul kujul peamiselt uriini kaudu.


5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Tavapärased farmakoloogilise ohutuse prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku
toimet inimesele.
Puuduvad olulised prekliinilised andmed mida ei oleks juba käsitletud ravimi omaduste
kokkuvõtte teistes osades.
Oksütotsiini võimalike kartsinogeensete või mutageensete omaduste hindamiseks ei ole läbi
viidud ühtegi uuringut loomade või inimestega.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Kloorbutanoolhemihüdraat
Jää-äädikhape (pH reguleerimiseks)
Süstevesi

6.2. Sobimatus

Oxytocin-Grindeks'it ei tohi manustada vere või plasmaga samasse infusioonisüsteemi, kuna
oksütotsiin võib inaktiveeruda.
Oksütotsiini ei tohi segada lahustega, mis sisaldavad stabilisaatorina naatriummetabisulfitit.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Pärast lahustamist
Oxytocin-Grindeks 5 RÜ/ml süstelahuse/infusioonilahuse lahused 5% gükoosilahuse, 0,9%
naatriumkloriidilahuse, Ringeri lahuse ja Ringer-atsetaatlahusega on stabiilsed 12 tunni
jooksul säilitatuna temperatuuril mitte üle 25 °C.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.
Valmistatud lahuse säilitamistingimused vt lõik 6.3.


6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

1 ml läbipaistvad klaasampullid. Pakendi suurus: 10 ampulli.
5 ampulli polüvinüülkloriidkilest alusel. 2 alust kartongkarbis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

AS GRINDEKS.
Krustpils iela 53, RÄ«ga, LV-1057, Läti
Tel.: +371 67083205
Faks: +371 67083505
E-mail: grindeks@grindeks.lv

8. Müügiloa number

204098

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESMASE
MÜÜGILOA
VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA
UUENDAMISE
KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 19.06.1998
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.03.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

10/2013

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2014