KAPTOPRIL KRKA

Toimeained: kaptopriil

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 25mg 20TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on KAPTOPRIL KRKA ja milleks seda kasutatakse

Kaptopril Krka tabletid on vererõhku langetav (hüpertensioonivastane) ravim. Ta kuulub angiotensiini
konverteeriva ensüümi (AKE) inhibitorite hulka. Kaptopriilravi laiendab veresooni, alandab vererõhku
ning suurendab südamelihase ja teiste organite varustatust vere ja hapnikuga. Kaptopriili kasutatakse
kõrgvererõhutõve (hüpertensiooni) ja südamepuudulikkuse (seisund, kus südamelihas ei suuda
pumbata verd piisavalt tugevalt, et keha verega varustada) korral. Kaptopriili kasutatakse ka
suhkurtõvest tingitud neeruhaiguse (diabeeltiline nefropaatia) korral.
Ühe annuse toime kestab 8 kuni 12 tundi. Ühtlane ravitoime saavutatakse pärast kahe- kuni
neljanädalast ravi.

2. Mida on vaja teada enne KAPTOPRIL KRKA võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE KAPTOPRIL KRKA TABLETTIDE VÕTMIST

Ärge võtke Kaptopril Krka tablette

- kui te olete allergiline (ülitundlik) kaptopriili või Kaptopril Krka tablettide mõne koostisosa
suhtes;
- kui te olete ülitundlik teiste sarnaste ravimite (teiste AKE inhibiitorite) suhtes;
- kui teil on pärast AKE inhibiitorite kasutamist tekkinud angiödeem (ülitundlikkusreaktsioon, mis
väljendub huulte ja näo, kaela ning mõnikord ka käte ja jalgade ootamatus turses,
hingamisraskustes ja hääle käheduses);
- kui teil on kunagi mistahes põhjustel esinenud angiödeemi;
- kui teil on kahepoolne neeruarterite kitsenemus (stenoos) või üksiku neeru arteri kitsenemus
(stenoos);
- kui teil on porfüüria (teatud ainevahetushaigus);
- kui te olete rohkem kui 3 kuud rase (samuti on parem vältida Kaptopril Krka kasutamist
raseduse algstaadiumis - vt lõik „Rasedus ja imetamine”).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Kaptopril Krka

- Pärast ravimi esimese annuse manustamist võib isegi mitme tunni jooksul tekkida ülemäärane
vererõhu langus (hüpotensioon), mida iseloomustavad halb enesetunne, südame löögisageduse
kiirenemine ning minestus. See tekkib sagedamini südamepuudulikkuse või raske
neerukahjustusega patsientidel ning neil, kes saavad ravi uriinieritust suurendavate ravimitega
(diureetikumidega), kõhulahtisusega või oksendavatel patsientidel ning neil, kes väga higistavad
või kes peavad soolavaba dieeti. Hüpotensiooni teket saab ära hoida, lõpetades enne kaptopriilravi
alustamist diureetikumi kasutamise või soolavaba dieedi. Hüpotensiooni raskeid tagajärgi esineb
harva. Hüpotensiooni tekkimisel heitke lamama, pange pea alla madal padi ja kutsuge arst. Ajutise
hüpotensiooni korral ei ole vaja kaptopriilravi lõpetada. Järgnevaid annuseid talutakse hästi.
Korduva hüpotensiooni korral, millega kaasnevad ka teised nähud (nt halb enesetunne, südame
löögisageduse kiirenemine ja minestamine), peaksite te oma arstiga nõu pidama.
- Rääkige oma arstile, kui teil ravitakse mõnda südamehaigust, ajuveresoonte või südameklapi
haigusi, kuna sellisel juhul on suurem oht hüpotensiooni tekkeks ja elutähtsate organite
verevarustuse vähenemiseks.
- Enne kaptopriilravi alustamist ja selle ajal jälgib arst teie neerufunktsiooni. Informeerige oma
arsti, kui teil on suhkurtõbi, krooniline neeruhaigus, kui te kasutate kaaliumi säästvaid
diureetikume (näiteks spironolaktooni, amiloriidi või triamtereeni) või kui te võtate kaaliumi
tablette. Nende ravimite ja kaptopriili samaaegne kasutamine ei ole soovitatav. Kui te tunnete ravi
ajal lihasnõrkust või ebaregulaarseid südamelööke, pöörduge otsekohe oma arsti poole.
- Rääkige oma arstile, kui teil on suhkurtõbi. Teie insuliini või teiste suhkurtõvevastaste ravimite
annuseid võib olla vaja vähendada.
- Eakatel patsientidel on suurenenud oht kõrvaltoimete tekkeks.
- Kaptopriilravi ajal võib väheneda valgete vererakkude arv (tekkida võib neutropeenia).
Neutropeeniat esineb sagedamini patsientidel, kellel on samaaegne sidekoe haigus (süsteemne
erütematoosne luupus, progresseeruv süsteemne skleroos) või neerupuudulikkus ning patsientidel,
kes saavad samaaegselt ravi organismi immuunsust pärssivate ravimitega. Kui teil tekivad
ootamatult infektsioonile viitavad nähud (nt palavik, valus kurk, köha), peaksite te otsekohe oma
arsti poole pöörduma.
- Kui hemodialüüsi või teiste vere puhastamiseks kasutatavate meetodite (afereesi) korral
kasutatakse teatud tüüpi filtermembraane, võivad teil tekkida ülitundlikkusreaktsioonidele
sarnased reaktsioonid. Kui teie arst planeerib teil nimetatud ravimeetodite kasutamist, öelge palun
talle, et te võtate kaptopriili.
- Herilas- või mesilasmürgiga teostatava ülitundlikkuse ravi (desensitisatsiooni) ajal võivad teil
tekkida ülitundlikkusreaktsioonid. Kui teie arst planeerib teil nimetatud ravimeetodi kasutamist,
öelge palun talle, et te võtate kaptopriili.
- Kaptopriili kasutamise tõhusus ja ohutus lastel ei ole veel kindlaks tehtud. Seetõttu tohib
kaptopriili vastsündinutele ning lastele anda ainult siis, kui ravi teiste hüpertensioonivastaste
ravimitega ei ole olnud piisavalt efektiivne.
- Te peate informeerima oma arsti kui te arvate end olevat rase (või planeerite rasedust). Kaptopril
Krka't ei ole soovitatav kasutada raseduse varases staadiumis ning seda ei tohi kasutada pärast
raseduse esimest 3 kuud, kuna see võib põhjustada tõsist kahju teie lapsele (vt lõik „Rasedus ja
imetamine”).

Kaptopril Krka tablettide võtmine koos toidu ja joogiga
Võtke tablette mõningase koguse vedelikuga või tühja kõhuga (või vähemalt 1 tund enne või 2 tundi
pärast söömist).

Rasedus ja imetamine
Rasedus
Te peate informeerima oma arsti kui te arvate end olevat rase (või planeerite rasedust). Teie arst
soovitab teil tõenäoliselt katkestada kaptopriili võtmise juba enne rasestumist või kohe peale rasedaks
jäämist ning soovitab teil kaptopriili asemel tarvitada mõnda muud ravimit. Kaptopriili ei ole
soovitatav kasutada raseduse varases staadiumis ning seda ei tohi kasutada pärast raseduse esimest 3
kuud, kuna see võib põhjustada tõsist kahju teie lapsele.

Imetamine
Informeerige oma arsti kui te toidate last rinnaga või planeerite alustada lapse rinnaga toitmist.
Vastsündinute (esimestel nädalatel peale sündi) ja eriti enneaegsete laste imetamine ei ole kaptopriili
võtmise ajal soovitatav.
Vanemate laste puhul peaks teie arst teile selgitama imetamise ajal kaptopriili kasutamise kasu ja riski
suhet võrreldes teiste ravimitega.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Üksikutel inimestel võivad Kaptopril Krka tabletid (eriti ravi alguses) põhjustada hüpotensiooni ja
minestamist. Seega vähendab ravim ajutiselt teie võimet autot juhtuda või masinaid käsitseda. Mõne
tunni jooksul pärast tablettide esmakordset manustamist või annuse suurendamist ei ole soovitav
juhtida autot või käsitseda masinaid. Ärge juhtige autot või käsitsege masinaid, kui te tunnete
pearinglust või väsimust tablettide võtmise ajal. Alkoholi tarvitamine võib unisust ning pearinglust
tugevdada.

Oluline teave mõningate Kaptopril Krka tablettide koostisainete suhtes

Kaptopril Krka tabletid sisaldavad laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate
te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Eriti kehtib see kõrgenenud vererõhku
korrigeerivate ravimite, diureetikumide, südamepuudulikkuse, reumaatiliste haiguste, suhkurtõve ja
psühhiaatriliste häirete raviks kasutatavate ravimite ning kaaliumi tablettide, hormoonide (sealhulgas
rasestumisvastaste tablettide) ja organismi immuunsust pärssivate ravimite kohta. Kaptopriili ja
ülalmainitud haiguste raviks kasutatavate mõnede ravimite samaaegsel manustamisel võib nende
toime nõrgeneda, kõrvaltoimed tugevneda või kaptopriili toime muutuda.
Te ei tohiks kaptopriilravi ajal alkohoolseid jooke juua, kuna alkohol tugevdab kaptopriili vererõhku
alandavat toimet.
Enne kirurgilisi operatsioone öelge arstile, et te võtate kaptopriili.

3. Kuidas KAPTOPRIL KRKA võtta

KUIDAS KAPTOPRIL KRKA TABLETTE VÕTTA

Võtke Kaptopril Krka tablette alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kõrgvererõhutõve (hüpertensiooni) ravis on algannuseks tavaliselt 12,5 mg (pool 25 mg tabletti) 2…3
korda ööpäevas. Arst kohandab ravimi annust vastavalt saadud ravitoimele ja teie vajadustele 1…4
nädala möödudes. Tavaliselt on piisavaks annuseks 25 mg (üks 25 mg tablett) kuni 50 mg (üks 50 mg
tablett) 2…3 korda ööpäevas. Maksimaalseks soovitatavaks ööpäevaseks annuseks on 150 mg (kolm
50 mg tabletti).
Ägeda vererõhu tõusu (hüpertensiivse kriisi) ravis on soovitatavaks annuseks 25 mg kaptopriili. Arsti
soovitusel närige tablett katki ning laske sellel keele all täielikult lahustuda. Teie vererõhk langeb
15…30 minuti möödudes. Kui piisavat toimet ei ilmne, annab arst teile tunni aja pärast uuesti sama
suure annuse.
Südamepuudulikkus: Algannus peaks olema väike (6,25 mg või 12,5 mg). Teie arst võib järk-järgult
annust tõsta maksimaalselt 150 mg-ni ööpäevas.
Peale müokardiinfarkti: Tavaline algannus peaks olema väike (6,25 mg), mida teie arst tõstab
maksimaalselt kuni 150 mg-ni päevas.
Neeruhaigusega diabeedipatsiendid: Tavaline annus on 75...100 mg päevas.
Neerukahjustus:Arst vähendab annuseid vastavalt neerukahjustuse astmele.
Hemodialüüs: Pärast 4-tunnist hemodialüüsi tuleb asendada ligikaudu 50% kaptopriili annusest.

Lapsed: Lastel kasutatakse kaptopriili vaid erandjuhtudel. Sellisel juhul määrab annuse vastava eriala
spetsialist.

Teil on oluline teada, et kõrget vererõhku alandavate ravimite manustamine ei ravi haigust välja, kuid
aitab vererõhku langetada ning hoida seda vajalikul tasemel. See hoiab ära või vähendab liiga kõrge
vererõhuga seotud tagajärgi ja/või tüsistusi.
Kaptopriilravi on pikaajaline (tavaliselt eluaegne), kui seda ei ole vaja mingitel kindlatel põhjustel
katkestada.

Kui teil on tunne, et Kaptopril Krka tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti
või apteekriga.

Kui te võtate Kaptopril Krka tablette rohkem kui ette nähtud

Kõige levinum üleannustamise ilming on vererõhu langus (hüpotensioon). Hüpotensiooni tekkimisel
heitke lamama, pange pea alla madal padi ja kutsuge arst.
Kui te olete korraga võtnud sisse suures koguses tablette, pöörduge otsekohe arsti poole ning proovige
endal oksendamist esile kutsuda, et ravimit maost eemaldada.

Kui te unustate Kaptopril Krka tablette võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.
Kui te unustate õigel ajal tabletti võtta, võtke see niipea, kui võimalik. Siiski, kui käes on juba peaaegu
järgmise annuse manustamise aeg (paari tunni pärast), jätke ununenud annus vahele ja jätkake ravimi
võtmist järgmisest ettenähtud annusest. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral
võtmata.

Toimed, mis tekivad pärast ravimi Kaptopril Krka kasutamise lõpetamist

Ravi lõpetamisel võib vererõhk taas tõusta; see suurendab ka hüpertensiooniga seotud tüsistuste (eriti
südame, aju ja neerudega seotud tüsistuste) tekkeohtu. Südamepuudulikkusega patsientide seisund
võib halveneda sellisel määral, et nad vajavad haiglaravi. Südameinfarkti läbipõdenud patsientidel
võib pärast ravi lõpetamist tekkida südamepuudulikkus. Neeruhaigusega patsientidel on võimalik
maksafunktsiooni halvenemine.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Kaptopril Krka põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kaptopriilravi ajal tekkivad kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja ajutised ning harilikult ei tingi ravi
lõpetamist.
Kõige sagedasemateks kõrvaltoimeteks on nahalööve (koos sügeluse või palavikuga ja teatud tüüpi
valgete vererakkude (eosinofiilsete leukotsüütide) arvu tõusuga ja liiges- ning lihasvaluga),
maitsetundlikkuse häired või maitsetundlikkuse kadumine ning kuiv köha, mis tavaliselt taandub paari
nädala jooksul pärast ravi lõpetamist. Harvemesinevate kõrvaltoimete hulka kuuluvad seedetrakti
häired (iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, kõhulahtisus, kõhukinnisus, isutus ja suukuivus),
neeruhaigused või neeru ja maksa funktsioonihäired (väsimus, iiveldus ja väga harva ka naha ja
silmavalgete kollasus), südamehaigused, unetus, surin kätes ja jalgades, juustekaotus ning väga harva
ka erütematoossele luupusele sarnane sündroom (palavik, liiges- ja lihasvalud, veresoonepõletik,
vererakkude settimiskiiruse tõus, leukotsütoos (valgeliblerohkus veres) ja eosinofiilia (teatud
vereliblede rohkus veres)).

Lõpetage ravimi võtmine ja informeerige otsekohe oma arsti, kui teil tekkivad järgnevad nähud:
- Huulte ja näo, kaela ning mõnikord ka käte ja jalgade ootamatu turse, hingamisraskused ja
häälekähedus, nahalööve ja raske sügelus;
- Ootamatult tekkinud palavik, külmavärinad, neelamisraskused ja köha;
- Lihasnõrkus ja krambid sääremarjades;
- Uimasus, tasakaaluhäired, peavalu, minestamine või teadvuskadu, segasus, väsimus ja nõrkus,
südame löögisageduse kiirenemine ja ebaregulaarsed südamelöögid.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas KAPTOPRIL KRKA säilitada

KUIDAS KAPTOPRIL KRKA TABLETTE SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.
Ärge kasutage pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele
päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Kaptopril Krka sisaldab

- Toimeaine on kaptopriil. Üks tablett sisaldab 25 mg või 50 mg kaptopriili.

- Abiained on laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, maisitärklis ja steariinhape.

Kuidas Kaptopril Krka välja näeb ja pakendi sisu

Kaptopril Krka 25 mg tabletid on valged ja ümarad ning nende ühel küljel on poolitusjoon.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.
Kaptopril Krka 50 mg tabletid on valged, ümarad ja kergelt kaksikkumerad ning nende ühel küljel on
poolitusjoon.
Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti
võrdseteks annusteks jagamiseks

Ühes karbis on 20 ribapakendites tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel. 6671658


Infoleht on viimati kooskõlastatud juunis 2010Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Kaptopril Krka, 25 mg tabletid
Kaptopril Krka, 50 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 25 mg või 50 mg kaptopriili.
INN. Captoprilum

Abiaine: sisaldab laktoosmonohüdraati.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett.

Kaptopril Krka 25 mg tabletid on valged ja ümarad ning nende ühel küljel on poolitusjoon.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.
Kaptopril Krka 50 mg tabletid on valged, ümarad ja kergelt kaksikkumerad ning nende ühel küljel on
poolitusjoon.
Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti
võrdseteks annusteks jagamiseks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Arteriaalne hüpertensioon. Kongestiivne ja müokardiinfarkti järgne südamepuudulikkus. Diabeetiline
nefropaatia.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annused kohandatakse alati vastavalt patsiendi seisundile ja vajadustele. Võimalusel tuleks vähemalt
2…3 päeva enne kaptopriilravi alustamist lõpetada diureetikumi manustamine (või vähendada selle
annust) ning soolapiirangutega dieet. Pärast algannuse manustamist tuleks patsienti paari järgneva
tunni jooksul jälgida ning mõõta sageli tema vererõhku. Patsientidele, kellel on pärast algannuse
manustamist suur tõenäosus hüpotensiooni tekkeks, tuleks esimene annus manustada haiglas ning nad
peaksid vähemalt 5 tundi viibima hoolika arstliku järelvalve all. Selleks ajaks tuleks patsient panna
selili lamama.
Kaptopriilravi ajal on vajalik regulaarne arstlik kontroll - seda eriti ravi alguses või annuse
tiitrimisperioodi vältel. Arstliku läbivaatuse teostamise sageduse määrab arst.

Arteriaalne hüpertensioon

Soovitatav algannus on 12,5 mg 2…3 korda ööpäevas. Ajavahemik annuste suurendamiste vahel ei
tohi olla vähem kui 1 nädal. Üldiselt on piisavaks annuseks 25 mg 2…3 korda ööpäevas. Kui
rahuldavat ravitulemust ei saavutata ka annusega 50 mg 2…3 korda ööpäevas, tuleb raviskeemi lisada
diureetikum. Maksimaalne ööpäevane annus on 150 mg. Hüpovoleemia või hüponatreemiaga
patsientidele manustatakse ravi alguses kaptopriili väikeseid annuseid (6,25 mg või 12,5 mg) 2…3
korda ööpäevas.
Maliigse hüpertensiooniga patsientidel on soovitatavaks algannuseks 12,5 mg või 25 mg kaptopriili
2…3 korda ööpäevas. Seejärel suurendatakse annust 24-tunniste intervallidega (või sagedamini) kuni
saavutatakse küllaldane vererõhu langus.
Akuutse vererõhu tõusu (hüpertensiivse kriisi) korral on soovitatavaks annuseks 25 mg kaptopriili.
Patsiendid peaksid sellisel juhul tableti katki närima ning laskma sellel keele all täielikult lahustuda.
Toimet võib täheldada 15…30 minuti jooksul; kui toimet ei ilmne, võib sama suure annuse tunni apärast uuesti manustada.
Renovaskulaarse hüpertensiooni või selle kahtluse korral peaks ravi läbi viima kogenud spetsialist.

Südamepuudulikkus

Kaptopriil-ravi tuleb alustada meditsiinilise järelevalve all. Tavaline algannus 6,25…12,5 mg võib
minimeerida mööduvat hüpotensiivset efekti. Selle efekti esinemise võimalikkust saab vähendada, kui
enne kaptopriilravi alustamist diureetikumi manustamine katkestada või diureetikumi annust
vähendada, kui võimalik. Tavaline säilitusannus on 25 mg kaptopriili 2…3 korda ööpäevas, mida võib
samm-sammult suurendada vähemalt 14 päevase intervalliga kuni rahuldava ravivastuse
saavutamiseni. Maksimaalne ööpäevane annus on 150 mg.

Müokardiinfarkti järgne südamepuudulikkus
Ravi alustatakse tavaliselt 3…16. infarktijärgse päeva vahel. Algannuse 6,25 mg järel tiitritakse annust
mitme nädala jooksul 150 mg-ni ööpäevas, mis on jagatakse mitmeks manustamiskorraks.
Sümptomaatilise hüpotensiooni tekkimisel võib osutuda vajalikuks annuse vähendamine.

Diabeetiline nefropaatia

Kaptopriil jagatud annustena 75...100 mg/ööpäevas oli diabeetilise nefropaatiaga patsientide poolt
hästi talutav.

Neerukahjustusega patsiendid

Annuse määramisel tuleks lähtuda patsiendi neerufunktsioonist või kreatiniini kliirensist ja vererõhust.

Kaptopriil jagatud annustena 75...100 mg/ööpäevas oli mõõduka neerukahjustusega patsientide poolt
hästi talutav. (kreatiniini kliirens 20-59 ml/min või kreatiniin plasmas 1,8-5 mg/dl). Maksimaalne
annus on tavaliselt 75 mg kaptopriili ööpäevas.

Raske neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens alla 20 ml/min või kreatiniin plasmas üle 5
mg/dl) võtab kauem aega stabiilse kaptopriilitaseme saavutamine ja nad saavutavad ööpäevase
annusega kõrgema püsiva taseme, kui normaalse neerufunktsiooniga patsientidid.

Kaptopriilravi ajal on soovitatav jälgida patsiendi neerufunktsiooni ning kaaliumi sisaldust
vereseerumis.

Hemodialüüs

Pärast 4-tunnist hemodialüüsi tuleks asendada ligikaudu 50% kaptopriili annusest.

Annustamine lastel
Kliiniline kogemus kasutamise kohta lastel on vähene. Kaptopriilravi lastel tuleb kohandada hoolika
kliinilise järelevalve all.
Vastsündinutel on soovitatavaks algannuseks 0,01 mg/kg kehakaalu kohta 2…3 korda ööpäevas.
Lastel on soovitatavaks annuseks 0,3 mg/kg kehakaalu kohta 3 korda ööpäevas. Lastel ei tohiks
maksimaalne ööpäevane annus ületada 6 mg/kg kehakaalu kohta. Hüpovoleemilistele ja
hüponatreemilistele lastele, diureetikume saavatele lastele ning neerupuudulikkusega lastele
manustatakse pool algannusest (0,15 mg/kg kehakaalu kohta). Vastsündinutele ning lastele tohib
kaptopriili anda vaid siis, kui ravi teiste hüpertensioonivastaste ravimitega ei ole olnud piisavalt
efektiivne.

Tablette tuleks võtta mõningase koguse vedelikuga ning tühja kõhuga (või vähemalt 1 tund enne või 2
tundi pärast söömist). Tablette tuleks võtta regulaarselt, iga päev ühel ja samal kellaajal. Kui patsient
unustab tableti võtta, tuleb seda teha nii ruttu kui võimalik. Siiski, kui järgmise annuse võtmise aeg on
lähedal (ainult paari tunni pärast), tuleks ununenud annus vahele jätta ja jätkata ravimi võtmist tavalise
annustamisskeemi kohaselt. Patsient ei tohiks kunagi korraga võtta kahekordset annust.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus kaptopriili, ravimi ükskõik millise abiaine või teiste AKE inhibiitorite suhtes.
Vastunäidustusteks on ka anamneesis esinev AKE inhibiitorravist või teistest teguritest tingitud
angioneurootiline turse, hemodünaamiliselt oluline bilateraalne neeruarterite stenoos või
hemodünaamiliselt oluline üksiku neeru arteri stenoos, porfüüria, raseduse teine ja kolmas trimester
(vt lõigud 4.4 ja 4.6).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Enne ravi alustamist kaptopriiliga tuleb kontrollida neerufunktsiooni. Järgmistel juhtudel tohib
kaptopriili manustada ainult samal ajal hoolikalt vererõhku ja/või spetsiifilisi laboratoorseid näitajaid
jälgides, eriti ravi alguses:
- soolapuudusega ja/või kehavedelike defitsiidiga patsiendid
- neerufunktsiooni häirega patsiendid
- raske või renaalse päritoluga hüpertensiooniga patsiendid
- raske südamepuudulikkusega patsiendid
- eakad patsiendid (vanemad kui 65-aastased).

Hüpotensioon.
Pärast esimese annuse manustamist võib tekkida hüpotensioon koos kõigi oma kliiniliste
tagajärgedega (alates sünkoobist ja iiveldusest kuni ägeda neerupuudulikkuse, ajuinsuldi või
müokardiinfarkti ja/või surmani). Eriti kehtib see patsientide puhul, kellel on suurte annustega
teostatud diureetikumravi või hemodialüüsi tõttu tekkinud hüpovoleemia või hüponatreemia.
Hüpotensioon võib tekkida mitu tundi pärast esimese annuse manustamist. Patsientide hulka, kellel on
suurenenud risk hüpotensiooni tekkeks pärast esimese annuse manustamist, kuuluvad:
südamepuudulikkusega patsiendid (neerukahjustusega või ilma); hüponatreemiaga patsiendid;
patsiendid, kes on saanud ravi diureetikumide suurte annustega; patsiendid, kellel on diureetikumi
annust enne kaptopriilravi alustamist suurendatud; patsiendid, kellel enne ravi algust on esinenud suur
diurees; hemodialüüsi saavad patsiendid ning patsiendid, kellel on hüpovoleemia, dehüdratsioon või
hüponatreemia on tekkinud mõnel muul põhjusel (nt soolavaba dieet, kõhulahtisus, oksendamine,
ülemäärane higistamine). Esimesest annusest tingitud hüpotensioon võib ohtlikuks osutuda ka südame
isheemiatõve või tserebrovaskulaarse haigusega patsientidele ning eakatele patsientidele.
Hüpotensiooni ning selle raskeid tagajärgi esineb harva ning nad oma olemuselt ajutised. Neid on
võimalik vältida, lõpetades võimalusel diureetikumravi ja soolapiirangutega dieedi enne kaptopriilravi
alustamist. Kui diureetikumravi ei ole võimalik lõpetada, soovitatakse ravi alustada kaptopriili
väiksemate annustega (6,25 mg või 12,5 mg).
Hüpotensiooni tekkimisel tuleb patsient panna selili lamama (madal padi pea all); vajadusel tuleb
patsiendi vereplasma mahtu korrigeerida 0,9% naatriumkloriidi lahuse infusiooniga. Ajutine
hüpotensioon ei ole kaptopriilravi jätkamise vastunäidustuseks. Pärast vererõhu ja vereplasma mahu
korrigeerimist on ravimi järgmised annused tavaliselt hästi talutavad.
Kui sümptomaatiline hüpotensioon kordub, tuleb annust vähendada või kaptopriilravi lõpetada.

Ettevaatlik tuleb olla ka patsientide puhul, kellel on hemodünaamiliselt oluline aordi stenoos või mõni
vasaku vatsakese väljavoolutee stenoos, raske südame isheemiatõbi või raske ajuveresoonte haigus
ning ka dissemineeritud ateroskleroosiga patsientide puhul, kuna esineb oht hüpotensiooni tekkeks
ning südame, aju ja neerude perfusiooni vähenemiseks. Perifeersete arterite obstruktiivse haiguse või
dissemineeritud ateroskleroosiga patsientidel võib esineda ka samaaegne renovaskulaarne haigus;
seetõttu tuleb neid patsiente ravida ettevaatusega ning ravi tuleb alati alustada kaptopriili väikseima
annusega.

Neerupuudulikkusega patsientidel ning bilateraalse neeruarterite stenoosi või üksiku neeru arteri
stenoosiga patsientidel võib glomerulaarsete eferentsete arterioolide dilatatsiooni tõttu tekkida ajutine
neerufunktsiooni halvenemine või isegi äge neerupuudulikkus. Seega tuleb enne kaptopriilravi ja ka
ravi ajal alati neerufunktsiooni monitoorida.
Renovaskulaarse hüpertensiooni või selle kahtluse korral peaks ravi läbi viima ainult kogenud
spetsialist.

Kaptopriili tuleks ettevaatusega manustada eakatele patsientidele, kuna sellel patsientide grupil on
suurenenud oht kõrvaltoimete tekkeks.

Kaptopriilravi ajal võib tekkida näo ja kaela, keele, häälekõri, kõri ja jäsemete angioneurootiline turse.
Angioneurootilise turse tekkimisel piisab tavaliselt ravimi kasutamise lõpetamisest ning patsiendi
seisundi jälgimisest, kuni kõik sümptomid on taandunud. Üldiselt ei ole näo, huulte, kaela ja jäsemete
angioneurootilist turset vaja ravida ning patsiendi vaevusi saab leevendada antihistamiinikumide
manustamisega. Keele, häälekõri ja kõri angioneurootilise turse korral tuleb otsekohe manustada
adrenaliini (0,3…0,5 ml adrenaliini 1:1000 lahust subkutaanselt) ning tagada vabad hingamisteed
intubeerimise või (vajadusel) larüngotoomia abil.

Kaptopriilravi ajal võib tekkida hüperkaleemia, eriti kroonilise neerupuudulikkuse ja suhkurtõvega
patsientidel ning ka patsientidel, kes kasutavad samaaegselt kaaliumi säästvaid diureetikume (nt
spironolaktooni, amiloriidi ja triamtereeni) või kaaliumi tablette. Seetõttu ei ole ülalmainitud ravimite
ja kaptopriili samaaegne kasutamine soovitatav. Kui võimaliku hüpokaleemia tõttu on vajalik
kaaliumilisandite manustamine, tuleb sageli kontrollida kaaliumitaset vereseerumis.

Kaptopriilravi ajal võib tekkida neutropeenia. Neutropeeniat esineb sagedamini patsientidel, kellel on
samaaegne sidekoe haigus (süsteemne erütematoosne luupus, progresseeruv süsteemne skleroos) või
neerupuudulikkus ning patsientidel, kes saavad samaaegselt ravi immunosupressantidega. Seetõttu
tuleks esimese kolme ravikuu jooksul regulaarselt kontrollida vere valgeliblede arvu. Patsientidel
tuleks infektsioonile viitavate nähtude (nt palavikulised seisundid, valus kurk) ilmnemisel soovitada
koheselt arsti poole pöörduda.

Suhkurtõvega patsientidele tuleks kaptopriili manustada ettevaatusega. Mõnedel patsientidel osutub
tõenäoliselt vajalikuks insuliini või suukaudsete suhkurtõvevastaste ravimite annuste vähendamine.

Anafülaktoidsete reaktsioonide suurenenud tekkeohu tõttu ei tohiks kaptopriili manustada
patsientidele, kelle hemodialüüsil kasutatakse polüakrülonitriil-membraane või kelle aferees viiakse
läbi dekstraansulfaadiga; samuti vahetult enne herilase- või mesilasemürgiga teostatavat
desensitisatsiooni. Kaptopriilravi tuleks ajutiselt katkestada.

AKE inhibiitoritega teostatava ravi ajal on üksikutel juhtudel täheldatud ägedat maksakahjustust koos
kolestaatilise ikterusega ja fulminantset maksanekroosi, mis mõningatel juhtudel lõppes surmaga. Kui
kaptopriilravi ajal tekib patsiendil ikterus ning suureneb maksaensüümide aktiivsus, tuleb ravi
otsekohe lõpetada. Patsienti tuleb vajadusel hoolikalt jälgida ning ravida.

Kaptopriili kasutatakse hüpertensiooni raviks ka lastel ja vastsündinutel. Kliiniline kogemus näitab, et
vastsündinutele ja lastele soovitatavad kehakaalust lähtuvad annused on võrreldavad täiskasvanutel
kasutatavate annustega. Kaptopriili kasutamise efektiivsus ja ohutus lastel ei ole veel kindlaks tehtud.
Vastsündinutele ning lastele tohib kaptopriili seega anda vaid siis, kui ravi teiste
hüpertensioonivastaste ravimitega ei ole olnud piisavalt efektiivne.

Rasedus
Raseduse ajal ei tohi alustada ravi AKE inhibiitoritega. Välja arvatud juhul, kui AKE inhibiitorravi
jätkamist peetakse vältimatuks, tuleb rasedust planeerivad patsiendid üle viia mõne muu
antihüpertensiivse ravimi kasutamisele, millel on tõestatud ohutusprofiil raseduse ajal. Raseduse
diagnoosimisel tuleb ravi AKE inhibiitoritega otsekohe lõpetada ning alustada sobivat alternatiivset
ravi (vt lõigud 4.3 ja 4.6).

Abiained
Kaptopril Krka tabletid sisaldavad laktoosi. Kaptopril Krka tablette ei tohiks võtta patsiendid
harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse, laktaasipuudulikkuse või glükoosi-galaktoosi
imendumishäiretega.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Samaaegne manustamine toidu või antatsiididega vähendab kaptopriili imendumise kiirust. Alkoholi
tarvitamine kaptopriilravi ajal ei ole soovitatav, kuna alkohol tugevdab kaptopriili hüpotensiivset
toimet.

Kaptopriili antihüpertensiivset toimet tugevdavad aldesleukiin, alprostadiil, anesteetikumid, beeta-
blokaatorid, alfa1-blokaatorid, tsentraalsed alfa2-agonistid, diureetikumid, dopamiinergilised ravimid,
kaltsiumi antagonistid, minoksidiil, müorelaksandid, nitraadid ja vasodilataatorid. Kaptopriili
antihüpertensiivset toimet võivad samuti tugevdada antidepressandid, antipsühhootikumid,
anksiolüütikumid ning uinutid.

Samaaegne kaaliumi säästvate diureetikumide (nt spironolaktooni, amiloriidi või triamtereeni) või
täiendava kaaliumi või kaaliumilisandite kasutamine ei ole soovitatav, kuna see võib põhjustada
hüperkaleemiat. Kui ülalmainitud ravimite manustamine on vajalik hüpokaleemia tõttu, tuleb seda
teha ettevaatusega ning kaaliumitaset vereseerumis tuleb sageli kontrollida.

Kaptopriili antihüpertensiivset toimet nõrgendavad analgeetikumid, epoetiin, östrogeenid ning
kombineeritud suukaudsed rasestumisvastased ravimid, karbenoksoloon, kortikosteroidid ja
naloksoon.

Kaptopriili ja mittesteroidsete antireumaatiliste ravimite või atsetüülsalitsüülhappe samaaegne
manustamine võib (prostaglandiinide sünteesi inhibeerimise tulemusena) nõrgendada kaptopriili
toimet ning suurendada neerufunktsiooni halvenemise riski.

Probenetsiid vähendab kaptopriili renaalset kliirensit ning suurendab kaptopriili kontsentratsioone
vereseerumis.

Kaptopriili samaaegsel kasutamisel liitiumit sisaldavate ravimitega võivad tugevneda liitiumi
kõrvaltoimeid.

Kui kaptopriilravi ajal kasutatakse immunosupressante või allopurinooli, on suurenenud oht luuüdi
supressiooni tekkeks. Kirjanduses on viiteid ka allopurinooli ja kaptopriili samaaegse kasutamise
tulemusel tekkinud ülitundlikkusreaktsioonide (Stevens-Johnsoni sündroom, liigesvalu, lihasvalu ja
palavik) kohta.

Kaptopriil suurendab tundlikkust insuliini suhtes. Mõnedel patsientidel võib olla vaja insuliini või
suukaudsete suhkurtõvevastaste ravimite annuseid vähendada.

Suure kirurgilise operatsiooni läbiteinud patsientidel ning patsientidel, kes said anesteesia ajal
hüpotensiivse toimega ravimit, võib kaptopriil inhibeerida angiotensiin II teket. Kui arsti arvates on
hüpotensioon tekkinud eelpool kirjeldatud mehhanismil, saab seda ravida ringleva vere mahu
suurendamisega.

Kaptopriili ja südameglükosiidide samaaegne kasutamine ei põhjusta kliiniliselt olulisi kahjulikke
koostoimeid.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Rasedus

AKE inhibiitorite kasutamine raseduse esimesel trimestril ei ole soovitatav (vt lõik 4.4). AKE
inhibiitorite kasutamine raseduse teisel ja kolmandal trimestril on vastunäidustatud (vt lõigud 4.3 ja
4.4).

AKE inhibiitorite kasutamise korral raseduse esimesel trimestril ei ole epidemioloogiline
tõestusmaterjal teratogeensuse riski tekke osas lõplik; kuigi väikest riski suurenemist ei saa siiski
välistada. Juhul kui ravi jätkamine AKE inhibiitoritega on tingimata vajalik, peaksid rasestumist
planeerivad patsiendid üle minema alternatiivsele antihüpertensiivsele ravile selliste ravimitega, mille
raseduse ajal kasutamise ohutusprofiil on tõestatud.
Kui rasedus on diagnoositud, tuleb ravi AKE inhibiitoritega koheselt katkestada ja vajadusel alustada
alternatiivset ravi.
AKE inhibiitorite kasutamine raseduse teise ja kolmanda trisemestri ajal võib teadaolevalt inimesel
põhjustada fetotoksilisust (neerufunktsiooni vähenemine, oligohüdramnion, koljuluude luustumise
peetumine) ja neonataalset toksilisust (neerupuudulikkust, hüpotensiooni, hüperkaleemiat) (vt lõik
5.3). Kui AKE inhibiitoreid on kasutatud alates raseduse teisest trimestrist, soovitatakse ultraheliga
kontrollida neerufunktsiooni ja koljut. Imikuid, kelle emad on raseduse ajal kasutanud AKE
inhibiitoreid, tuleb pidevalt jälgida hüpotensiooni võimaliku tekke suhtes (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Imetamine
Piiratud farmakokineetilised andmed näitavad ravimi väga madalat kontsentratsiooni rinnapiimas (vt
lõik 5.2). Kuigi need kontsentratsioonid tunduvad olevat kliiniliselt ebaolulised, ei soovitata Enap’i
kasutada rinnaga toitmise ajal enneaegsetel imikutel ja esimestel nädalatel pärast sünnitust, sest esineb
hüpoteetiline risk kardiovaskulaarsete ja renaalsete toimete tekkeks ning puudub piisav kliiniline
kogemus.
Suuremate imikute puhul võib kaptopriili kasutamist rinnaga toitmise ajal kaaluda juhul, kui ravi on
emale vajalik ja last jälgitakse võimalike kõrvaltoimete suhtes.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Kaptopriil omab märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Üksikutel
patsientidel põhjustab kaptopriil vererõhu ülemäärast langust ja pearinglust (eriti ravi alguses) ning
ajutist ja kaudset autojuhtimiseks või masinate käsitsemiseks vajalike psühhomotoorsete võimete
langust.

4.8. Kõrvaltoimed

Vere ja lümfisüsteemi häired:
- Väga harv: neutropeenia/agranulotsütoos, pantsütopeenia (eriti neerukahjustusega patsientidel),
aneemia (aplastiline või hemolüütiline), trombotsütopeenia, lümfadenopaatia, eosinofiilia.

Immuunsüsteemi häired:
- Väga harv: autoimmuunhaigused ja/või ANA tiitri tõus.

Psühhiaatrilised häired:
- Sage: unehäired.
- Väga harv: segasus, depressioon.

Närvisüsteemi häired:
- Sage:
maitsetundlikkusehäired,
pearinglus.
- Harv: unisus, peavalu ja paresteesiad.
- Väga harv: tserebrovaskulaarsed sündmused, sh ajuinsult ja minestus.

Silma kahjustused:
- Väga harv: nägemise hägustumine.

Südame häired:
- Aeg-ajalt: tahhükardia, tahhüarütmia, stenokardia, palpitatsioonid.
- Väga harv: südameseiskus, kardiogeenne šokk

Vaskulaarsed häired:
- Aeg-ajalt: hüpotensioon, Raynaud’ sündroom, erüteem, kahvatus.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiiniumi häired:
- Sage: kuiv ja ärritav (mitteproduktiivne) köha ja düspnoe.
- Väga harv: bronhospasm, riniit, allergiline alveoliit/eosinofiilne pneumoniit.

Seedetrakti häired:
- Sage: iiveldus, oksendamine, gastriit, kõhuvalu, kõhulahtisus, kõhukinnisus, suukuivus.
- Harv: suuõõne ja keele aftoossed haavandid.
- Väga harv: glossiit, peptilised haavandid, pankreatiit.

Maksa ja sapiteede häired:
- Väga harv: maksakahjustus, kolestaas (sh ikterus), hepatiit (sh nekrootiline hepatiit),
maksaensüümide aktiivsuse tõus ja bilirubiini kontsentratsioonide tõus.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:
- Sage: pruritus (lööbega või ilma), lööve ja alopeetsia.
- Aeg-ajalt:
angioödeem.
- Väga harv: urtikaaria, Stevens-Johnsoni sündroom, multiformne erüteem, valgustundlikkus,
erütrodermia, pemfigoidsed nahareaktsioonid ja eksfoliatiivne dermatiit.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:
- Väga harv: lihas- ja liigesvalud.

Neerude ja kuseteede häired:
- Harv: neerukahjustus (sh neerupuudulikkus), polüuuria, oliguuria ja sage urineerimine.
- Väga harv: nefrootiline sündroom.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired:
- Väga harv: impotentsus, günekomastia.

Üldised häired:
- Aeg-ajalt: valu rinnus, väsimus, nõrkus.
- Väga harv: palavik.

Uuringud:
- Väga harv: proteinuuria, hüperkaleemia, hüponatreemia, seerumi uurea, kreatiniini ja bilirubiini
sisalduse tõus, hemoglobiini kontsentratsiooni langus, hematokriti langus, leukopeenia,
trombotsütopeenia, ANA tiitri tõus, erütrotsüütide sedimentatsioonikiiruse tõus.

4.9. Üleannustamine

Peamiseks üleannustamise tagajärjeks on hüpotensioon. Hüpotensiooni tekkimisel tuleb patsient panna
selili lamama (madal padi pea all); vajadusel tuleb tema vereplasma mahtu korrigeerida 0,9%
naatriumkloriidi lahuse intravenoosse infusiooniga.

Mürgistus

Peamiseks sümptomiks on tavaliselt hüpotensioon. Suure koguse tablettide ühekordsel sissevõtmisel
on soovitatav rakendada maoloputust (eeldades, et tablette ei võetud sisse tükk aega tagasi) ning
manustada aktiveeritud sütt. Jälgida tuleb patsiendi vererõhku, hingamist, seerumi uurea, kreatiniini ja
kaaliumi sisaldust ning diureesi. Hüpotensiooni tuleb vajadusel ravida 0,9% naatriumkloriidi
infusioonilahuse või angiotensiin II infusioonilahuse manustamisega.
Raskematel juhtudel võib kaptopriili eemaldada vereringest hemodialüüsi abil. Kaptopriili kliirens
hemodialüüsil jääb vahemikku 4,8…7,2 l/tunnis, sõltuvalt kasutatavast hemodialüsaatorist.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid, ATC-kood: C09AA01.

Kaptopriil inhibeerib angiotensiini konverteerivat ensüümi - ensüümi, mis muudab angiotensiin I-e
angiotensiin II-ks. Angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibeerimise tulemusel väheneb angiotensiin
II kontsentratsioon, suureneb reniini aktiivsus vereplasmas ning väheneb aldosterooni sekretsioon.
Maksimaalne toime reniin-angiotensiin süsteemile avaldub ühe tunni jooksul ning kestab 6…8 tundi;
angiotensiini konverteeriva ensüümi aktiivsus seerumis taastub 12…14 tunni möödudes.

Arteriaalse hüpertensiooniga patsientidel laiendab kaptopriil veresooni ja alandab üldist perifeerset
vastupanu verevoolule. Vähenevad ka kopsu kiilrõhk ja keskmine kopsuarteri rõhk, samas kui
kopsuveresoonte vastupanu ei muutu. Pärast ühe- või mitmekordse annuse peroraalset manustamist
alaneb süsteemne perifeerne vastupanu 10…30% võrra. Pärast ühekordse annuse manustamist
langevad nii süstoolne kui diastoolne vererõhk ligikaudu 10…20%. Südame löögisagedus ja löögimaht
jäävad tavaliselt muutumatuks. Pärast kaptopriili ühekordse annuse manustamist ilmneb toime
hemodünaamikale 20…30 minuti jooksul, toime maksimum saabub 1 tunni pärast. Toime kestab
tavaliselt 4…6 tundi; suuremate annuste manustamisel isegi 8…12 tundi. Pärast paarinädalast
kaptopriilravi langeb vererõhk täiendavalt veelgi. Kaptopriilravi lõpetamisel ei esine tavaliselt
vererõhu äkilist ja kohest tõusu.

Südamepuudulikkusega patsientidel põhjustab lühiajaline kaptopriilravi (ülaltoodud toimete tõttu
vaskulaarsüsteemile) südame väljutusmahu tõusu (25…30% võrra) ja südame indeksi tõusu (15…40%
võrra), samas kui järgnevad näitajad langevad: süsteemne vaskulaarne vastupanu (20…45% võrra),
kopsuveresoonte vastupanu (35…45% võrra), veresoonte üldine vastupanu (25…35% võrra),
kopsuarteri rõhk (15…35% võrra), kopsu kiilrõhk (25…50% võrra), parempoolse arteri rõhk
(25…45% võrra) ning keskmine arteriaalne vererõhk (7…25% võrra). Südame löögisagedus püsib
tavaliselt muutumatuna või on kergelt (kliiniliselt ebaolulisel määral) langenud. Toime
hemodünaamikale ilmneb 30 minutit pärast kaptopriili ühekordse annuse manustamist; toime
maksimum saabub 60…90 minuti pärast. Toime kestab tavaliselt 3…8 tundi. Südame löögisagedus
kiireneb pisut pärast ravi lõpetamist, kuid hemodünaamikas koheselt muutusi ei esine.

Patsientidel, kelle anamneesis esineb müokardiinfarkt, on kaptopriilil oluline osa südamepuudulikkuse
ja müokardiinfarkti relapsi ärahoidmise seisukohalt. Müokardiinfarkti järgselt vähendab kaptopriil
müokardi nekroosi, parandab ainevahetust ja vähendab südamelihase reperfusioonile järgnevaid
arütmiaid. Ravim vähendab ventrikulaarset hüpertroofiat ja kollageeni ekspansiooni ning hoiab ära
südamelihasrakkude kahjustust. Kliinilised tõendid näitavad, et infarktijärgse asümptomaatilise vasaku
vatsakese düsfunktsiooniga patsientidel pikendab varakult (ajal, mis jääb 3…16. infarktijärgse päeva
vahele) alustatud pikaajaline ravi elulemust ning vähendab suremust (24% võrra väheneb suremus
kardiovaskulaarhaiguste, müokardiinfarkti ja kongestiivse südamepuudulikkuse tõttu ning 32% võrra
väheneb suremus müokardiinfarkti relapsi tõttu), haigestumust (25% võrra väheneb müokardiinfarkti
relapsi teke ning 37% võrra kongestiivse südamepuudulikkuse teke) ja südamepuudulikkuse tõttu
haiglaravi vajavate patsientide arvu (22% võrra).

Tänu soodsale toimele neerudele kuuluvad angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid
kasulikeimate hüpertensioonivastaste ravimite hulka. Kaptopriil vähendab neerude vaskulaarsüsteemi
vastupanu ning suurendab neerude verevoolutust, glomerulaarfiltratsiooni ning naatriumi ja vee
eritumist. Kaptopriil ei vii organismist kaaliumi välja, samas vähendab ta valkude eliminatsiooni ning
mesangiaalset makromolekulide kumuleerumist ja hoiab sel teel ära mesangiumi kahjustuse ja
glomeruloskleroosi tekke. Seega säilitab ja parandab kaptopriil neerufunktsiooni ning pidurdab
krooniliste progresseeruvate neeruhaiguste (peamiselt diabeetilise nefropaatia) arengut ka patsientidel,
kellel veel hüpertensiooni ei esine. Kliinilised uuringud on näidanud, et I tüüpi suhkurtõvega
patsientidel
vähendab kaptopriil proteinuuriat (esimese kolme kuu jooksul 30% võrra) ning pidurdab
diabeetilise nefropaatia arengut (sümptomaatilise nefropaatia risk väheneb 67…76% võrra); samuti
vähendab ta terminaalse neerupuudulikkuse juhtumite (hemodialüüsi või neerutransplantatsiooni) või
surma esinemissagedust (risk väheneb 51% võrra). See kaptopriili toime on tema
hüpertensioonivastasest toimest sõltumatu.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Kaptopriil imendub seedetraktist hästi, 70% ulatuses. Keskmine imendumise poolväärtusaeg on
hüpertensiooniga patsientidel 0,45 tundi. Biosaadavus on ligikaudu 60%.
Keelealusi manustatud kaptopriil imendub peroraalselt manustatud ravimvormist kiiremini.
Samaaegne söömine vähendab kaptopriili imendumist ja biosaadavust.
Kaptopriil on vereseerumist määratav juba 15 minutit pärast manustamist, pool maksimaalsest
plasmakontsentratsioonist saavutatakse 30 minuti pärast ning maksimaalne plasmakontsentratsioon 1
tunni pärast. Ühe tunni möödudes hakkab kaptopriili plasmakontsentratsioon eksponentsiaalselt
langema ning 8 tundi pärast manustamist on see juba tähtsusetu.

Kaptopriil ja selle metaboliidid jaotuvad kiiresti kudedesse, kuid nad ei tungi läbi
hematoentsefaalbarjääri. Ligikaudu 25…30% manustatud kaptopriilist seondub kovalentsete sidemete
abil vereseerumi valkudega (peamiselt albumiiniga), kuid see seondumine on ajutine. Kaptopriili
tasakaalu jaotusruumala on ligikaudu 0,7 l/kg.

Kaptopriil metaboliseerub maksas kiiresti ja ulatuslikult. Ravimi peamisteks metaboolseteks radadeks
on oksüdatsioon ning disulfiidsete dimeeride ja teiste eri elementidest koosnevate disulfiidide
moodustumine (koos tioolide - nt glutatiooni ja tsüsteiini - ja vereseerumi valkudega). Kaptopriili
disulfiidsed metaboliidid ei ole aktiivsed, kuid on tõendeid selle kohta, et in vivo võivad nimetatud
metaboliidid muutuda aktiivseks vormiks. Sellega võib olla põhjendatav kaptopriili konsentratsiooni ja
toime vahelise korrelatsiooni puudumine ning pikendatud hüpotensiivse toime (sellisele seosele viitab
kaptopriili farmakokineetika) - metaboliidid võivad olla kaptopriili uue formeerumise substraadiks.

Kaptopriil elimineerub organismist neerude kaudu kiiresti ning peamiselt muutumatul kujul.
Peamiseks eliminatsioonimehhanismiks on tubulaarsekretsioon ning vähemal määral ka
glomerulaarfiltratsioon. Organismi keskmine totaalne kliirens on 0,8 l/kg/tunnis ja keskmine renaalne
kliirens 0,4 l/kg/tunnis. Kaptopriili mittelineaarse ja komplitseeritud metabolismi tõttu ei ole tema
eliminatsiooni poolväärtusaega täpselt mõõdetud, kuid eeldatavalt on see ligikaudu 1,9 tundi.
Kaptopriil tungib läbi platsentaarbarjääri ning eritub ka rinnapiima.

Kaptopriili saab vereringest eemaldada nii hemodialüüsi kui peritoneaaldialüüsi abil. Sõltuvalt
kasutatavatest filtritest on kliirens hemodialüüsil 4,8…7,2 l/tunnis. Neljatunnise hemodialüüsi käigus
elimineeritakse verest 30…40% kaptopriilist, samas on metaboliitide hemodialüütiline kliirens
mõnevõrra väiksem.

Kaptopriili disulfiidsed metaboliidid erituvad neerude kaudu aeglasemalt kui kaptopriil ise. Kuna
disulfiidsed metaboliidid on organismis substraadiks kaptopriili edaspidisele formeerumisele, võib
kaptopriil neerupuudulikkusega patsientidel tõenäoliselt organismi kumuleeruda.
Neerupuudulikkusega patsientidel põhjustab kaptopriili metaboliitide kumulatsioon ravimi
farmakodünaamilise toime tugevnemist ja toimekestuse pikenemist. Sellistel patsientidel tuleks
kaptopriili annuseid seega vastavalt tegelikule neerupuudulikkuse raskusastmele kohandada.

Maksakahjustusega patsientidel funktsioneerib reniin-angiotensiin süsteem normaalselt. Kuna
kaptopriili näol on tegemist ravimi mitte eelravimiga, on tema toime võrreldav ilma
maksapuudulikkuseta hüpertensiivsetel patsientidel täheldatuga.

Südamepuudulikkusega patsientidel on kaptopriili eliminatsioon aeglustunud. Seetõttu tuleks
südamepuudulikkusega patsientide ravis kasutada kaptopriili madalamat algannust ja annuseid tuleks
kohandada lähtudes saavutatud terapeutilisest toimest.

Eakatel tervetel vabatahtlikel ja noortel tervetel vabatahtlikel kaptopriili farmakokineetikas erinevusi
ei ole. Eakatele hüpertensiooniga patsientidele, kelle neerufunktsioon on normaalne, võib kaptopriili
seega manustada tavalises ööpäevases annuses.

Imetamine
Pärast 100 mg suukaudse annuse manustamist kolm korda päevas kaheteistkümnele sünnitusjärgses
perioodis naisele oli kaptopriili keskmine maksimaalne sisaldus rinnapiimas 4,7 μg/l 3,8 tundi pärast
manustamist. Kasutades rinnapiimas mõõdetud maksimaalse sisalduse andmeid, saab ainult
rinnapiimatoidul laps hinnanguliselt maksimaalselt vähem kui 0,002% ema ööpäevasest annusest.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja
reproduktsioonitoksilisuse prekliinilised uuringud ei ole näidanud spetsiaalseid ohtusid inimesele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, maisitärklis ja steariinhape.

6.2. Sobimatus


Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Blisterpakend (alumiinium-foolium, PVC-foolium): 25 mg tabletid, 20 tabletti (2 blisterpakendit 10
tabletiga) karbis.
Blisterpakend (alumiinium-foolium, PVC-foolium): 50 mg tabletid, 20 tabletti (2 blisterpakendit 10
tabletiga) karbis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Sloveenia

8. Müügiloa number

Kaptopril Krka 25 mg tabletid: 315900
Kaptopril Krka 50 mg tabletid: 316000

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

14.06.2000/29.06.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud: juunis 2010