ISDN-RATIOPHARM 5 MG

Toimeained: isosorbiitdinitraat

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 5mg 50TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ISDN-RATIOPHARM 5 MG ja milleks seda kasutatakse

ISDN-ratiopharm 5 mg on ravim, mida kasutatakse südame pärgarterite verevarustushäirete raviks.

Näidustus
Ägeda stenokardiahoo profülaktika ja ravi (valud südames pärgarterite verevarustushäirete tõttu).

2. Mida on vaja teada enne ISDN-RATIOPHARM 5 MG võtmist

Mida on vaja teada enne ISDN-ratiopharm 5 mg kasutamist

Ärge kasutage ISDN-ratiopharm 5 mg järgmistel juhtudel:
- kui olete ülitundlik isosorbiitdinitraadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline
- äge vereringe puudulikkus (šokk, vereringe kollaps)
- kardiogeenne šokk, juhul kui intraaortaalne kontrapulsatsiooni või positiivsete inotroopsete
preparaatide abil saavutatud piisavat vasaku vatsakese/lõpp-diastoolse rõhu tõusu
- väga madal vererõhk (väljendunud hüpotensioon: süstoolne vererõhk alla 90 mmHg)
- hüpertroofiline, obstruktiivne kardiomüopaatia (südamelihase haigus südame siseruumi
ahenemisega), konstriktiivne perikardiit (ahendav südamepaunapõletik) ja perikardi tamponaad
(südamepauna tamponaad)
- samaaegne erektsioonihäirete ravis kasutatavate ravimite sildenafiili, vardenafiili ja tadalafiili
manustamine, kuna need ravimid võivad isosorbiitdinitraadi vererõhku alandavat toimet oluliselt
võimendada.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne ISDN-ratiopharm 5 mg kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil on:
- hüpertroofiline, obstruktiivne kardiomüopaatia
- perikardi tamponaad
- madal täitumisrõhk, nt äge südamelihase infarkt, vasaku vatsakese funktsiooni langus (vasaku
poole puudulikkus). Vältida tuleks süstoolse vererõhu langust alla 90 mmHg
- aordi- ja/või mitraalklapi ahenemine (aordi- ja/või mitraalstenoos)
- kalduvus vereringe regulatsioonihäirete tekkeks madala vererõhu tõttu (ortostaatilised vereringe
regulatsioonihäired)
- koljusisese (intrakraniaalse) rõhu tõusu põhjustavad haigused (siiamaani on koljusisise rõhu tõusu
täheldatud ainult glütseroolnitraadi suurte annuste intravenoossel manustamisel)


Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus
Raseduse ajal võib isosorbiitdinitraati kasutada vaid äärmise ettevaatlikkusega arsti selgete
ettekirjutuste järgi, sest rasedatel kasutamise kohta puuduvad piisavad kogemused. Loomkatsed ei ole
andnud viiteid lootekahjustuste kohta.

Imetamine
Ei ole teada, kas isosorbiitdinitraat eritub rinnapiima. Imetavatel emadel tuleb ravimit kasutada
ettevaatusega. Kui ravimit kasutatakse imetamise ajal, tuleb tähelepanu pöörata ravimi võimalikele
toimetele vastsündinule.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Isosorbiitdinitraat võib ka ettekirjutuste kohase kasutamise puhul muuta reaktsioonikiirust, mille
tulemusena halveneb autojuhtimise ja masinatega töötamise võime. Eriti kehtib see ravikuuri alguses,
annuse suurendamisel ja preparaatide vahetamisel, samuti koostoimes alkoholiga.

Muud ravimid ja ISDN-ratiopharm 5 mg
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.

Samaaegne teiste veresooni laiendavate ravimite (vasodilataatorite), vererõhku langetavate
(antihüpertensiivsete), β-adrenoblokaatorite, vett väljutavate ravimite (diureetikumide), AKE-
inhibiitorite, kaltsiumikanalite antagonistide, neuroleptikumide või tritsükliliste antidepressantide ja
alkoholi manustamine võib suurendada ISDN-ratiopharm 5 vererõhku alandavat toimet.
Lämmastikmonooksiidi doonorite (nt ISDN-ratiopharm 5 mg toimeaine) ja samaaegne
erektsioonihäirete ravis kasutatavate ravimite sildenafiili, vardanafiili ja tadalafiili kasutamisel võib
vererõhku alandav toime märkimisväärselt tugevneda (vt “Vastunäidustused”).
Annustamisintervall eelpool toodud ravimite ja isosorbiitdinitraadi vahel peaks olema vähemalt 24
tundi.

ISDN-ratiopharm 5 mg samaaegne kasutamine koos dihüdroergotamiiniga võib põhjustada viimase
taseme tõusu ja seeläbi suurendada tema vererõhku tõstvat toimet.

ISDN-ratiopharm 5 mg sisaldab laktoosi
Ravim sisaldab abiainena laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te
enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas ISDN-RATIOPHARM 5 MG võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju ja kui tihti peab ISDN-ratiopharm 5 mg kasutama
Annustamine on individuaalne, sõltuvalt vajadusest.
Kui teil on tunne, et ISDN-ratiopharm 5 mg'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma
arsti või apteekriga.
Märkus: hoolimata muutumatust annustamisest ja püsivast nitraatide tasemest, on täheldatud toime
vähenemist.

Kuidas ja millal peab ISDN-ratiopharm 5 mg kasutama
Sublingvaalne ehk keelealune manustamine
Näiteks hoo puhul või enne koormust lasta tabletil keele all või põses sulada või tablett närida ja ilma
alla neelamata suhu jätta.

Kui kaua peab ISDN-ratiopharm 5 mg kasutama?
Kasutamise kestuse üle otsustab arst.

Kui te võtate ISDN-ratiopharm 5 mg rohkem kui ette nähtud
Kahtlusest üleannustamisele ISDN-ratiopharm 5 mg suurte kogustega peab koheselt teavitama oma
arsti. Sõltuvalt üleannustamise suurusest võivad ilmneda nii tugev vererõhu langus (hüpotensioon)
koos reflektoorse pulsisageduse kiirenemisega, nõrkustunne, pearinglus ja uimasus kui ka peavalud,
nahapunetus, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus.

Kui te unustate ISDN-ratiopharm 5 mg kasutada
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka ISDN-ratiopharm 5 mg põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissageduse hindamiseks on kasutusel järgmine klassifikatsioon:

Väga sageli
> 1/10
Sageli
> 1/100 kuni < 1/10
Aeg-ajalt
> 1/1000 kuni < 1/100
Harva
> 1/10 000 kuni < 1/1000
Väga harva
< 1/10 000
Teadmata
Sagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata

Närvisüsteemi häired
Väga sage: peavalu
Teadmata: pearinglus

Südamehäired
Teadmata: südamepekslemine, tahhükardia

Vaskulaarsed häired
Teadmata: nahaõhetus, ortostaatiline hüpotensioon (vererõhu langus püstitõusmisel), minestamine
(vererõhu langusest tingitud)

Seedetrakti häired
Teadmata: iiveldus, oksendamine

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Harv: nahalööve
Väga harv: tõsised nahareaktsioonid, angioödeem

Üldised häired ja reaktsioonid manustamiskohas
Teadmata: rinnakutagune ebamugavustunne

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas ISDN-RATIOPHARM 5 MG säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimipreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida ISDN-ratiopharm 5 mg sisaldab

Toimeaine on isosorbiitdinitraat. Üks tablett sisaldab 5 mg isosorbiitdinitraati.
Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, D-mannitool, maisitärklis, mikrokristalne tselluloos,
kopovidoon, talk, ränidioksiid, magneesiumstearaat, naatriumtsüklamaat.

Kuidas ISDN-ratiopharm 5 mg välja näeb ja pakendi sisu

ISDN-ratiopharm 5 mg on ümmargused valged kaksikkumerad tabletid, poolitusjoonega ühel pool ja
märgis „D/5“ samal poolel. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Ravim on blisterpakendis, mis sisaldab, 50 ja 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:
ratiopharm GmbH,
Graf-Arco-Str. 3,
89079 Ulm,
Saksamaa

Tootja:
Merckle GmbH,
Ludwig-Merckle-Str. 3,
89143 Blaubeuren,
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

ratiopharm
Lõõtsa 8,
11415, Tallinn
Tel: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

ISDN-ratiopharm 5 mg tabletid
ISDN-ratiopharm 20 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid
ISDN-ratiopharm 40 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

ISDN-ratiopharm 5 mg
Üks tablett sisaldab 5 mg isosorbiitdinitraati.

ISDN-ratiopharm 20 mg
Üks toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 20 mg isosorbiitdinitraati.

ISDN-ratiopharm 40 mg
Üks toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 40 mg isosorbiitdinitraati.

INN. Isosorbidi dinitras

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoosmonohüdraat.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

ISDN-ratiopharm 5 mg tabletid
Ümmargused valged kaksikkumerad tabletid, poolitusjoonega ühel pool ja märgis "D/5" samal poolel.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

ISDN-ratiopharm 20 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid
Kapslikeha ja -kaas: kollane, läbipaistmatu, peale märgitud "ISD20".
Kapsli sisu: valged kuni kergelt kollakad pelletid.

ISDN-ratiopharm 40 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid
Kapslikeha ja -kaas: oranž, läbipaistmatu, peale märgitud "ISD40" .
Kapsli sisu: valged kuni kergelt kollakad pelletid.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

ISDN-ratiopharm 5 mg tabletid
- ägeda stenokardiahoo profülaktika ja ravi.

ISDN-ratiopharm 20/40 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid
- stenokardia profülaktika ja ravi;
- täiendava ravimina südamepuudulikkuse korral.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

ISDN-ratiopharm 5 mg
Annustamine toimub individuaalselt, vastavalt vajadusele, vt Manustamisviis ja kasutamise kestus.
Nõuanne: hoolimata muutumatust annustamisest ja püsivast nitraatide kontsentratsioonist on
täheldatud toime vähenemist.

ISDN-ratiopharm 20/40 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid
Tavaline annus on 40 mg isosorbiitdinitraati.
Nitraatide suurema vajaduse puhul võib annust suurendada, manustades 20 mg 3 korda ööpäevas või
40 mg 2 korda ööpäevas.
Ühe kõvakapsli manustamisel 2 korda ööpäevas peab ravimi täieliku toime säilitamiseks teine ravimi
annus järgnema mitte hiljem kui 6 tundi pärast esimest annust.

Manustamisviis ja kasutamise kestus

ISDN-ratiopharm 5 mg
Stenokardiahoo puhul või enne koormust lasta tabletil keele all või põses sulada või tablett närida ilma alla neelamata suhu jätta.

Kasutamise kestuse üle otsustab raviarst.

ISDN-ratiopharm 20/40 toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid
Retardkapslid võetakse sisse närimata koos piisava koguse vedelikuga (nt klaasi veega).
Ravi peab alustama väiksemate annustega, mida suurendatakse aeglaselt vajaliku tasemeni.
Kasutamise kestuse üle otsustab raviarst.

4.3. Vastunäidustused

Isosorbiitdinitraati ei tohi kasutada järgmistel juhtudel:
- ülitundlikkus isosorbiitdinitraadi või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
- äge vereringe puudulikkus (šokk, vereringe kollaps)
- kardiogeenne šokk, juhul kui intraaortaalne vastupulsatsioon või positiivsed inotroopsed ravimid
ei taga piisavalt kõrget vasaku vatsakese lõppdiastoolset rõhku
- hüpertroofiline obstruktiivne kardiomüopaatia, konstriktiivne perikardiit ja perikardi tamponaad,
- väljendunud hüpotensioon (süstoolne vererõhk alla 90 mmHg)
- samaaegne fosfodiesteraas-5-inhibiitorite kasutamine (nt sildenafiil, tadalafiil või vardenafiil),
sest nende mõjul võib isosorbiitdinitraadi vererõhku alandav toime märkimisväärselt tugevneda
ISDN-ratiopharm 5 mg ei tohi kasutada ka siis, kui fosfodiesteraas-5-inhibiitorit võtnud
patsientidel tekivad ägedad stenokardilised kaebused.

ISDN-ratiopharm 20/40 mg ei ole sobiv ägeda stenokardiahoo ja ägeda müokardiinfarkti raviks.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Pikaajalise ravi korral võib isosorbiitdinitraadile tekkinud tolerantsuse tõttu ravi mõju nõrgeneda.
Sellisel juhul on soovitatav perioodiline ravi.

Isosorbiitdinitraati tuleb järgmistel juhtudel kasutada ainult äärmisel vajadusel:
- hüpertroofiline obstruktiivne kardiomüopaatia
- perikardi tamponaad
- madal täitumisrõhk, näiteks ägeda müokardiinfarkti puhul, vasaku vatsakese funktsiooni langus
(vasaku poole puudulikkus). Peab vältima süstoolse vererõhu langust alla 90 mmHg;
- aordi- ja/või mitraalstenoos;
- kalduvus ortostaatiliste vereringe regulatsioonihäirete tekkeks;
- haigused, millega kaasneb kõrgenenud koljusisene rõhk (senini on edasist rõhu tõusu täheldatud
vaid intravenoosse glütseroolnitraadi suurte annuste puhul).

ISDN-ratiopharm 20 mg ei ole sobiv ägeda stenokardiahoo ja ägeda müokardiinfarkti raviks.

Isosorbiitdinitraadi manustamisel võib tingituna verevoolu relatiivsest ümberjaotumisest
hüpoventileeritud alveolaarosadesse tekkida mööduv hüpokseemia ja koronaartõvega patsientidel
vallanduda isheemia.

Kirjeldatud on tolerantsuse kujunemist isosorbiitdinitraadi suhtes ning ristuva tolerantsuse teket teiste
nitropreparaatidega. Toime nõrgenemise või kadumise vältimiseks tuleks hoiduda suurte annuste
pidevast kasutamisest.
Patsiendid harvaesineva päriliku galaktoosi või fruktoosi talumatusega, Lappi laktaasi
puudulikkusega, glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni või sukraasiisomaltaasi puudulikkusega ei tohi
seda ravimit tarvitada.

ISDN-ratiopharm sisaldab laktoosi. Patsientidel, kellel esineb harva esinev päriliku galaktoosi,
laktaasi puudulikkus või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni või sukraasiisomaltaasi puudulikkus ei
tohi ISDN-ratiopharm'i kasutada.

ISDN-ratiopharm 5 mg sisaldab mannitooli, millel võib olla vähene laksatiivne mõju.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Arvestama peab järgmiste koostoimetega:
samaaegne vasodilataatorite, antihüpertensiivsete ravimite, β-adrenoblokaatorite, diureetikumide,
AKE-inhibiitorite, kaltsiumiantagonistide, neuroleptikumide või tritsükliliste antidepressantide ja
alkoholi kasutamine võib tugevdada isosorbiitdinitraadi vererõhku langetavat toimet.

Isosorbiitdinitraadi ja fosfodiesteraas-5-inhibiitorite (sildenafiil, tadalafiil, vardenafiil) kasutamine
võib põhjsutada märkimisväärset vererõhu langust, isheemiat ning vereringe häireid koos püsivate
südame- ja ajukahjustustega. Annustamisintervall eelpool toodud ravimite ja isosorbiitdinitraadi vahel
peaks olema vähemalt 24 tundi.

Samaaegne isosorbiitdinitraadi ja dihüdroergotamiini kasutamine võib põhjustada DHE-taseme tõusu
ja seega suurendada viimase vererõhku tõstvat toimet.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Reproduktsiooni uuringutes rottidel ja küülikutel ei täheldatud isossorbiitdinitraati kahjulikku toimet
lootele isegi annuste juures, mis olid toksilised emasloomale. Kuna puuduvad piisavad kogemused
ravimi kasutamisest rasedatel naistel, tohib ravimit kasutada ettevaatlikult ja ainult arsti järelevalve all
kui ravist oodatav kasu ületab võimaliku riski lootele.

Ei ole teada, kas isosorbiitdinitraat eritub rinnapiima. Imetavatel emadel tuleb ravimit kasutada
ettevaatusega. Kui ravimit kasutatakse imetamise ajal, tuleb tähelepanu pöörata ravimi võimalikele
toimetele vastsündinule.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Isosorbiitdinitraat võib ka ettekirjutuste järgse kasutamise puhul muuta reaktsioonikiirust ja omab
seega märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Eriti kehtib see ravi
alustamise, annuse suurendamise ja preparaatide vahetamise kohta, samuti koostoimes alkoholiga.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete esinemissageduse hindamiseks on kasutusel järgmine klassifikatsioon:

Väga sageli
> 1/10
Sageli
> 1/100 kuni < 1/10
Aeg-ajalt
> 1/1000 kuni < 1/100
Harva
> 1/10 000 kuni < 1/1000
Väga harva
< 1/10 000
Teadmata
Sagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata

Närvisüsteemi häired
Väga sage: peavalu
Teadmata: pearinglus

Südamehäired
Teadmata: südamepekslemine, tahhükardia

Vaskulaarsed häired
Teadmata: nahaõhetus, ortostaatiline hüpotensioon, sünkoop

Seedetrakti häired
Teadmata: iiveldus, oksendamine

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Harv: nahalööve
Väga harv: üksikjuhtudel on teatatud eksfoliatiivse dermatiidi, Stevensi-Johnsoni sündroomi ja
angioödeemi tekkest.

Üldised häired ja reaktsioonid manustamiskohas
Teadmata: retrosternaalne ebamugavustunne


Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise sümptomid
Vererõhu langus ortostaatiliste regulatsioonihäiretega, reflektoorne tahhükardia ja peavalud.
Esineda võivad nõrkustunne, pearinglus, uimasus, punetus, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus.
Suurte annuste puhul (>20 mg/kg kehakaalu kohta) peab ISDN-i lammutamisel tekkivate nitritioonide
tõttu arvestama methemoglobiini moodustumise, tsüanoosi, õhupuuduse ja tahhüpnoega.
Väga suurte annuste puhul võib tekkida intrakraniaalse rõhu tõus koos tserebraalsete sümptomitega.
Kroonilise üleannustamise puhul on mõõdetud methemoglobiini kõrgenenud taset, mille kliiniline
tähendus on vaieldav.

Üleannustamise ravi
Lisaks üldistele abinõudele nagu maoloputus ja patsiendi asetamine horisontaalasendisse, kus jalad on
peast kõrgemal, peab intensiivravi tingimustes jälgima elulisi näitajaid ja vajadusel neid korrigeerima.

Väljendunud hüpotensiooni ja/või šoki puhul peab järgnema voluumeni täitmine, erandjuhtumitel
võib tsirkulatsiooni parandamiseks süstida noradrenaliini ja/või dopamiini.
Adrenaliini ja sarnaste ainete manustamine on vastunäidustatud.

Sõltuvalt raskusastmest on methemoglobineemia puhul kasutusel järgmised antidoodid:
1. vitamiin C: 1 g p.o. või naatriumisoolana i.v.
2. metüleensinine: kuni 50 ml 1% metüleensinise lahust i.v.
3. toluidiinsinine: algselt 2...4 mg/kg kehakaalu kohta rangelt intravenoosselt, vajadusel korduvalt 2
mg/kg kehakaalu kohta 1-tunniste intervallide järel.
4. hapnikravi, hemodialüüs, verevahetus.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutilne rühm: südamehaiguste korral kasutatavad vasodilataatorid, orgaanilised
nitraadid, ATC-kood: C01DA08

Isosorbiitdinitraat toimib otseselt veresoonte silelihaseid lõõgastavalt ja põhjustab vasodilatsiooni.
Postkapillaarsed mahtuvussooned ja suured arterid - eriti koronaararterite veel reageerivad osad - on
seejuures enam haaratud kui vastupanusooned.
Vasodilatsioon voolu teel viib venoosse kapatsiteedi suurenemiseni , väheneb tagasivool südamesse,
vatsakeste voluumen ja täitumisrõhk langeb ("eelkoormuse langus").
Vatsakeste vähenenud raadius ja vähenenud süstoolne seinapinge alandavad müokardiaalset energiat,
täpsemini O vajadust.
2
Südame täitumisrõhu vähenemine soodustab isheemiaohtlike subendokardiaalsete seinakihtide
perfusiooni, regionaalne seina liikuvus ja löögimaht võivad paraneda.
Südamele lähedaste suurte arterite dilatsioon põhjustab nii süsteemse ("järelkoormuse langus") kui ka
pulmonaalse vastupanu vähenemist.
Isosorbiitdinitraat põhjustab relaksatsiooni bronhiaallihastes, kusejuhades, sapipõie muskulatuuris, nii
sapiteedes kui söögitorus, peen- ja jämesooles, kaasa arvatud sfinkterites.
Molekulaarsel tasemel toimivad nitraadid suure tõenäosusega üle lämmastikoksiidi (NO) ja
guanosüülmonofosfaadi (cGMP), mida peetakse relaksatsiooni mediaatoriks.

5.2. Farmakokineetilised omadused

ISDN imendub suu limaskestalt kiiresti (toime algus 1...2[...5] minuti pärast, maksimaalne
plasmakontsentratsioon saabub 6...10[...15] minuti pärast), seedetraktist siiski aeglasemalt (toime
algus 15...30 minuti pärast, maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub 15 minuti kuni 1...2 tunni
möödudes).

ISDN läbib esmase maksapassaaži, mis suukaudse manustamise puhul on enam väljendunud kui
sublingvaalsel manustamisel. Maksas, aga ka paljudes teistes kudedes (nt erütrotsüütides) järgneb
astmeliselt reduktiivne denitrifikatsioon glutatioon-S-transferaasi abil. Samuti tekivad
farmakoloogiliselt aktiivsed metaboliidid: ca 60% isosorbiid-5-nitraati (IS-5-N) ja 20...25%
isosorbiid-2-nitraati (IS-2-N), ülejäänud denitrifitseeritakse ilmselt samaaegselt isosorbiidiks.

Isosorbiitmononitraadid lagundatakse oluliselt aeglasemalt (IS-5-N poolväärtusaeg 4...6 tundi, IS-2-N
poolväärtusaeg 1,5...2 tundi) kui ISDN (poolväärtusaeg 30...60 minutit).

ISDN-i metabolismi lõpp-produktid on muuhulgas IS-5-N glükuroniid, isosorbiit ja sorbiit. 99%
eliminatsioonist toimub neerude kaudu. Neerufunktsiooni häirete puhul toimub ISDN-i ja tema
aktiivsete metaboliitide eliminatsioon muutumatult, maksafunktsiooni häiretega patsientidel võib
ISDN-i plasmakontsentratsioon suureneda ja metaboliidi IS-5-N kontsentratsioon väheneda.

Tolerantsus:
Hoolimata püsivast annusest ja konstantsest nitraatide tasemest täheldati toime vähenemist.
Olemasolev tolerantsus kaob, kui ravi 24 tunniks katkestada.
Vahelduva manustamise puhul ei täheldatud tolerantsuse teket.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Äge toksilisus
Ägeda toksilisuse uuringud pole näidanud erilist tundlikkust toimeaine suhtes.

Krooniline toksilisus
Kroonilise toksilisuse uuringutes rottidel ja koertel ilmnesid äärmiselt suurte annuste puhul (rott 480
mg/kg kehakaalu kohta/ööpäevas, koer 90 mg/kg kehakaalu kohta/ööpäevas) toksilised toimed
kesknärvisüsteemi sümptomite ja maksa suurenemisena. Maksa suurenemist võib seletada
isosorbiitdinitraadi farmakodünaamika toimega.

Mutageenne ja tumorigeenne toime
Pikaajaline uuring rottidel ei andnud viiteid isosorbiitdinitraadi tumorigeense toime kohta.
Mitmed mutageensusuuringud (in vitro ja in vivo) olid negatiivsed.

Reproduktsioonitoksilisus
Uuringud loomadel ei andnud viiteid isosorbiitdinitraadi teratogeense toime kohta.

Puuduvad piisavad kogemused ravimi kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

ISDN-ratiopharm 5 mg
Laktoosmonohüdraat, D-mannitool, maisitärklis, mikrokristalne tselluloos, kopovidoon, talk,
ränidioksiid, magneesiumstearaat, naatriumtsüklamaat.

ISDN-ratiopharm 20 mg
Laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, karmelloosnaatrium, hüpromelloos, ränidioksiid,
ammooniummetakrülaadi kopolümeer (tüüp A), ammooniummetakrülaadi kopolümeer (tüüp B),
trietüültsitraat, magneesiumstearaat, želatiin, vesi, värvained titaandioksiid (E 171), kollane
raudoksiid (E 172) ja punane raudoksiid (E172).

ISDN-ratiopharm 40 mg
Laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, karmelloosnaatrium, hüpromelloos, kolloidne
hüdreeritud räni, ammooniummetakrülaadi kopolümeer (tüüp A), ammooniummetakrülaadi
kopolümeer (tüüp B), trietüültsitraat, magneesiumstearaat, želatiin, vesi, värvained titaandioksiid (E
171), kollane raudoksiid (E 172) ja punane raudoksiid (E172).

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

5 mg: See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
20/40 mg: Hoida temperatuuril kuni 30°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

ISDN-ratiopharm 5 mg
PVC-alumiinium blister, mis sisaldab 50 või 100 tabletti.

ISDN-ratiopharm 20/40 mg
PVC-alumiinium blister, mis sisaldab 50 või 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

.

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

ratiopharm GmbH,
Graf-Arca-Str.3,
89079 Ulm,
Saksamaa

8. Müügiloa number

ISDN-ratiopharm 5 mg: 049394
ISDN-ratiopharm 20 mg: 180197
ISDN-ratiopharm 40 mg: 067594

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ISDN-ratiopharm 5 mg: 11.06.2004/27.06.2014
ISDN-ratiopharm 20 mg: 11.06.2004/27.06.2014
ISDN-ratiopharm 40 mg: 17.12.1999/22.10.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015