DOXYCYCLINE VITABALANS

Toimeained: doksütsükliin

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 100mg 10TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DOXYCYCLINE VITABALANS ja milleks seda kasutatakse

Doxycycline Vitabalans tabletid sisaldavad doksütsükliini, mis on laia toimespektriga
bakteriostaatiline antibiootikum toimega grampositiivsetesse ja gramnegatiivsetesse
mikroorganismidesse.

Doxycycline Vitabalansi kasutatakse doksütsükliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud
järgmiste infektsioonide raviks:
kroonilise bronhiidi ägenemine, kuseteede infektsioon, riketsioos, mükoplasmoos, klamüdioos,
puukborrelioos, erlihhioos, koolera, taastuv tüüfus, süüfilis, kampülobakterioos, tulareemia, siberi
katk, katk, akne, roosvistrik.

2. Mida on vaja teada enne DOXYCYCLINE VITABALANS võtmist

Ärge kasutage Doxycycline Vitabalansi
- kui te olete doksütsükliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) või
tetratsükliinide suhtes allergiline.
- kui teil on raske maksakahjustus
- kui te olete rase
- kui te imetate last rinnaga
- alla 8-aastastel lastel

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Doxycycline Vitabalans'i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekri.
- kui kasutate Doxycycline Vitabalansi pikaajaliselt, sel juhul tuleb regulaarselt kontrollida
verepilti, samuti maksa- ja neerufunktsiooni.
- päevitamist ja solaariumi külastamist peaks doksütsükliini ravi ajal vältima.

Muud ravimit ja Doxycycline Vitabalans
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.
Barbituraadid, mõningad krambivastased ained ja krooniline alkoholi tarvitamine
kiirendavad doksütsükliini lagunemist maksas ning tulenevalt sellest ei saavutata doksütsükliini
terapeutilist kontsentratsiooni tavaliste annustega.
Doksütsükliin võib tugevdada sulfonüüluurea derivaatide (suukaudsed diabeediravimid) ja
dikumarooli tüüpi antikoagulantide toimet. Kombineeritud kasutamise puhul peab toimuma
veresuhkru või hüübimisnäitajate kontroll ja vajadusel vastavalt nende ravimite annuse
vähendamine.
Doksütsükliini ja tsüklosporiin A samaaegne manustamine võib suurendada immunosupressandi
toksilist toimet.
Tetratsükliinid võivad inhibeerida tungaltera alkaloidide metabolismi maksas.
Vältida tuleb doksütsükliini ja penitsilliinide ning tsefalosporiinide samaaegset kasutamist, kuna
antibakteriaalne toime väheneb.
Alumiiniumi sisaldavaid antatsiide (seedehäirete korral kasutatavaid ravimid),
rauaasenduspreparaate ja kolestüramiini (vere lipiididesisaldust vähendav ravim), kaltsiumit (piim,
piimaproduktid ja kaltsiumit sisaldavad puuviljamahlad) ei tohi manustada 2 tundi enne või pärast
Doxicycline Vitabalansi manustamist, kuna need takistavad doksütsükliini imendumist.
Samaaegne teofülliini ja tetratsüklinide kasutamine võib suurendada kõrvaltoimete esinemist mao-
seedetraktis.
Harvadel juhtudel võib doksütsükliin vähendada hormonaalsete kontratseptiivide efektiivsust.
Seetõttu tuleb ravi ajal lisaks kasutada mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Rasedus
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arstiga.
Ravimi kasutamine raseduse ajal on vastunäidustatud.
Ravi tagajärjel võivad lootel ja vastsündinul tekkida hammaste värvuse muutused ning luustiku
arengu peetus. Raseduse ajal on tõusnud risk maksakahjustuse tekkeks.
Imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arstiga.
Kuna ravim võib imikul esile kutsuda hammaste värvumise, hambavaaba defekte ja luude kasvu
aeglustumist, on rinnaga toitmise ajal Doxycycline Vitabalansi kasutamine vastunäidustatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Doxycycline Vitabalans ei avalda üldjuhul mõju autojuhtimisele ega masinatega töötamisele.
Üksikjuhtudel on tetratsükliinide kasutamise ajal teatatud lühinägelikkusest (reeglina mööduvast),
mis mõjutab autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

3. Kuidas DOXYCYCLINE VITABALANS võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.
Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. Juhul, kui arst ei ole määranud teisiti:
Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid kehakaaluga 50 kg kuni 70 kg: esimene annus on 200 mg
üks kord päevas ja edaspidi 100 mg ööpäevas. Raske infektsiooni (eriti kroonilise kuseteede
infektsiooni) puhul ja üle 70 kg kaaluvate patsientide korral on annus 200 mg päevas kogu
ravikuuri vältel.
Lapsed vanuses 8...12 aastat: esimene annus 4 mg/kg ööpäevas ja siis 2...4 mg/kg ööpäevas.

Ravikuuri kestus on individuaalne. A tüübi b-hemolüütilise streptokoki poolt põhjustatud
infektsiooni tuleb ravida vähemalt 10 päeva.

Süüfilis (primaarne ja sekundaarne vorm penitsilliinallergia korral): 300 mg ööpäevas vähemalt 15
päeva jooksul.
Infitseerunud akne ja roosvistriku rasked vormid: 100 mg doksütsükliini 6 kuud ja enam
Puukborrelioos e Lyme'i tõbi (I staadium): 200 mg doksütsükliini ööpäevas vähemalt 3 nädalat.
Tabletid neelatakse koos rohke veega ja soovitavalt pärast sööki.

Kui te võtate Doxycycline Vitabalansi rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise sümptomiteks on iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. Üleannustamise kahtluse
korral pöörduge arsti poole.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Seedetrakti häired:
iiveldus, oksendamine, kõrvetised, isutus, keele valulikkus, neelamisraskus, luksumine,
kõhulahtisus, peen- ja jämesoole põletik, päraku ja/või suguelundite piirkonna põletik. Harva tume
ja karune keel. Üksikutel juhtudel võib doksütsükliinravi käigus areneda
pseudomembranoosne koliit.

Naha kahjustused:
fotosensibilisatsioon (nahk on päikesekiirguse suhtes tundlikum), nahalööve, naha ketendamine ja
maha koorumine, foto-onühholüüs (päikesevalguse tõttu eraldub küüneplaat ja küüs võib irduda) .

Ülitundlikkusreaktsioonid:
nõgestõbi, angioneurootiline turse (silmade ümbruse tursed), anafülaksia (hingamisraskus,
oksendamine, pearinglus, vererõhu langus), naha sügelemine ja punetus, perikardiit (valu südame
piirkonnas), süsteemse erütematoosse luupuse ägenemine (haigus, mis kahjustab mitmeid elundeid).

Verepildi muutused:
Kahvatus ja väsimus seoses verepildi muutustega (hemolüütiline aneemia, trombotsütopeenia,
neutropeenia, eosinofiilia).

Maks ja kõhunääre:
Üleannustamisel on maksakahjustuse ja pankreatiidi tekke oht.
Raseduseaegne tetratsükliinide kasutamine tõstab maksakahjustuse tekke ohtu.

Närvisüsteemi häired:
Harva esineb koljusisese rõhu tõusu (tserebraalset pseudotuumorit) ja see on ravi lõpetamisel
pöörduv. Kõrvalnähtudena ilmnevad siis peavalu, iiveldus, oksendamine ja võimalik
papilliödeemist tulenev nõrgenenud nägemine.

Neeru häired:
Seoses doksütsükliini kasutmisega on üksikutel juhtudel kirjeldatud neerukahjustuse teket (nt
intestitsiaalne nefriit, äge neerupuudulikkus ja anuuria).

Muud kõrvaltoimed:
Doksütsükliinravi ajal võib ilmneda Candida kolonisatsioon nahal ja limaskestadel (eriti
genitaaltraktis ja suu ning soole limaskestal) koos põletikunähtudega suu ja neelu limaskestal
(glossiit, stomatiit); ägeda välissuguorganite ja tupepõletikuga (vulvovaginiit) naistel ning
sügelemisega (pruritus) analpiirkonnas.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas DOXYCYCLINE VITABALANS säilitada

Hoida temperatuuril kuni +25°C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab
kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeit kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata
ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Doxycycline Vitabalans sisaldab
Toimeaine on doksütsükliin. Üks tablett sisaldab 100 mg doksütsükliini
(doksütsükliinhüklaadina).
Teised abiained: mikrokristalne tselluloos, naatriumsahhariin, naatriumkroskarmelloos, povidoon,
magneesiumstearaat.
Doxycyclin Vitabalans tabletid on laktoosi- ning suhkruvabad.

Kuidas Doxycycline Vitabalans välja näeb ja pakendi sisu
Helekollane, ümmargune ja kumer poolitusjoonega tablett. Diameeter 9 mm.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakendi suurused: 8 ja 10 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Vitabalans Oy
Varastokatu 7-9
13500 Hämeenlinna
Soome

Müügiloa hoidja Esindaja Eestis
Vitabalans Pharma OÜ
Hõbekuuse 26
12111 Tallinn


Infoleht on viimati uuendatud novembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Doxycycline Vitabalans, 100 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

KVALITATIIVNE JA KVANTITIIVNE KOOSTIS

Tablett sisaldab 100 mg doksütsükliini (doksütsükliinhüklaadina).
INN. Doxycyclinum
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1

3. Ravimvorm

Tablet.
Helekollane, ümmargune ja kumer poolitusjoonega tablett. Diameeter 9 mm.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Doksütsükliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid täiskasvanutel ja üle 8-aastastel lastel: kroonilise bronhiidi ägenemine, kuseteede infektsioon, riketsioos, mükoplasmoos,
klamüdioos, puukborrelioos, erlihhioos, koolera, taastuv tüüfus, süüfilis, kampülobakterioos, tulareemia,
siberi katk, katk, akne, rosacea (roosvistrik).

Infektsioone, mille bakterioloogiline test näitab tekitajaks stafülokoki, streptokoki või pneumokoki, ei
tohi ravida doksütsükliiniga, sest need mikroorganismid kalduvad olema inadekvaatselt tundlikud või
resistentsed selle suhtes.

Antimikroobsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhiseid.

Kliiniliselt oluline toimespekter. Actinomyces, Bacillus anthracis, Bartonella, Borrelia, Brucella,
Campylobacter, Chlamydia, Erlichia, Escherichia coli (uriinis saavutatavate kontsentratsioonide
korral), Haemophilus, Klebsiella (uriinis saavutatavate kontsentratsioonide korral), Leptospira,
Moraxella, Mycoplasma, Propionibacterium acnes, Rickettsia, Staphylococcus (esineb resistentseid
tüvesid), Streptococcus (esineb resistentseid tüvesid), Treponema, Ureaplasma, Vibrio, Yersinia
pestis.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Üle 12-aastased lapsed ja täiskasvanud kehakaaluga kuni 70 kg: esimene annus on 200 mg üks kord
päevas ja edaspidi 100 mg ööpäevas.
Raske infektsiooni (eriti kroonilise kuseteede infektsiooni) puhul ja üle 70 kg kaaluvate patsientide
korral on annus 200 mg päevas kogu ravikuuri vältel.

Lapsed
Lapsed vanuses 8...12 aastat: esimene annus 4 mg/kg ööpäevas ja siis 2...4 mg/kg ööpäevas.

Ravikuuri kestus on individuaalne. Ravi tuleb jätkata vähemalt 24…48 tundi pärast haigusnähtude palaviku taandumist.
A tüübi b-hemolüütilise streptokoki poolt põhjustatud infektsiooni tuleb ravida vähemalt 10 päeva.
Süüfilis (primaarne ja sekundaarne patsientidel, kes on teadaolevalt allergilised penitsilliinide suhtes):
300 mg doksütsükliini ööpäevas vähemalt 15 päeva jooksul.
Nahahaigused, nt akne ja roosvistriku ägedad vormid: 100 mg doksütsükliini päevas, 6 kuud ja enam.
Puukborrelioos (1 staadium): 100 mg doksütsükliini 2 korda päevas 3 nädalat.

Tabletti tuleb võtta rohke veega ja soovitavalt pärast sööki.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete või tetratsükliinide suhtes.
Raske maksakahjustus.
Alla 8-aastased lapsed.
Rasedus ja imetamine.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Doksütsükliin moodustab püsivaid kelaate kompleksis kaltsiumiga, nii võivad areneda hammaste
kahjustused ja hammaste struktuuri muutused. Lastel ja loote hilisemas arengustaadiumis võib põhjustada
luukoe arengus muutusi, seda ka lühikese kasutamisaja jooksul (vt lõik 4.3).
Tähelepanelikult peab jälgima patsiente, kes põevad maksahaigusi.
Mõnel tetratsükliini saanud patsiendil on tekkinud fotosensibilisatsioon, mis ilmneb ülemäärases
päikesepõletuses. Patsiente tuleb hoiatada, et nad võimalusel väldiksid otsest päikese- ja
ultraviolettkiirgust ning et nahapunetuse esimeste nähtude ilmnemisel tuleb ravi katkestada. Pikaajalise
ravi korral on soovitatav aeg-ajalt kontrollida vereloome ning maksa- ja neerufunktsiooni. Mittetundlike
mikroorganismide võimaliku ülekasvu tagajärjel võivad tekkida superinfektsioonid - sellisel juhul peab
rakendama sobivat ravi.
Raske ja püsiva kõhulahtisuse põhjusena tuleb arvestada ka antibiootikumist tingitud
pseudomembranoosse koliidi võimalusega, mis võib olla eluohtlik. Sellisel juhul tuleb ravikuur
viivitamatult katkestada ja rakendada vastavat ravi (nt vankomütsiiniga). Peristaltikat pärssivad ravimid
on vastunäidustatud.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tetratsükliinide imendumist halvendavad alumiiniumi, kaltsiumi või magneesiumi sisaldavad antatsiidid,
rauda sisaldavad preparaadid ja vismutisoolad.
Pärast doksütsükliini manustamist pole soovitatav ühe kuni kahe tunni jooksul võtta antatsiide,
rauapreparaate või juua piima.
Probenetsiid suurendab doksütsükliini toimet.
Doksütsükliin vähendab plasmas protrombiini aktiivsust ja võib nii tugevdada antikoagulantide toimet.
Doksütsükliin võib tugevdada sulfonüüluurea derivaatide (suukaudsed diabeediravimid) toimet.
Kombineeritud kasutamise puhul peab toimuma veresuhkru või hüübimisnäitajate kontroll ja vajadusel
vastavalt nende ravimite annuse vähendamine.
Ravim võib vähendada kontratseptiivide efektiivsust.
Doksütsükliini ja tsüklosporiin A samaaegne manustamine võib suurendada immunosupressandi toksilist
toimet.
Doksütsükliini ei tohi kombineerida penitsilliini või tsefalosporiinidega, kuna nende efektiivsus võib
väheneda.
Fenobarbitaal, fenütoiin ja karbamasepiin indutseerivad maksaensüüme, tulenevalt sellest ei saavutata
doksütsükliini terapeutilist kontsentratsiooni tavaliste annustega.
Tetratsükliinid võivad inhibeerida tungaltera alkaloidide metabolismi maksas, üksikjuhtudel võib esineda
ergotismi koos vasospasmi ja hüpoperfusiooniga.
Potentsiaalselt nefrotoksilise metoksüfluraan-narkoosi kombineerimine doksütsükliin-raviga võib viia
neerupuudulikkusele.
Vahetult enne, samaaegselt või pärast isotretinoiini-ravikuuri, mida kasutatakse akne ravis, tuleb teha
paus ravis doksütsükliiniga, sest harvadel juhtudel võivad mõlemad ravimid põhjustada koljusisese rõhu
tõusu (pseudotumor cerebri).
Samaaegset doksütsükliini ja β-laktaamantibiootikumide kasutamist tuleb vältida, sest see võib viia
antibakteriaalse toime vähenemisele.
Samaaegne teofülliini ja tetratsüklinide kasutamine võib suurendada kõrvaltoimete esinemist mao-seedetraktis.
Ühel üksikul juhul on samaaegse doksütsükliini ja liitiumi sisaldavate ravimite kasutamise puhul
täheldatud liitiumi taseme tõusu seerumis koos tsentraalnärvisüsteemi häirete tekkega, nagu
segasusseisund ja uimasus. Seetõttu peab samaaegse doksütsükliini ja liitiumi kasutamise puhul
eriti hoolikalt kontrollima liitiumi taset seerumis.
Harvadel juhtudel võib ravi ajal doksütsükliiniga olla küsitav hormonaalsete kontratseptiivide
rasestumisvastane toime. Seetõttu soovitatakse lisaks kasutada mittehormonaalseid
rasestumisvastaseid vahendeid.

Laboratoorsete analüüside häirimine
Tetratsükliinide kasutamise tõttu võib olla häiritud suhkru, valgu, urobilinogeeni ja
katehhoolamiinide määramine uriinis.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Doksütsükliin on raseduse ja imetamise ajal vastunäidustatud.
Ravi tagajärjel võivad lootel ja vastsündinul tekkida hammaste värvuse muutused ning luustiku
arengu peetus.
Raseduse ajal on tõusnud risk maksakahjustuse tekkeks.

Tetratsükliinid erituvad rinnapiima. Doksütsükliini kontsentratsioon rinnapiimas on umbes
30...40% ema plasmakontsentratsioonist. Ravi vajadusel tuleb rinnapiim välja lüpsta ning hävitada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Üksikjuhtudel on tetratsükliinide kasutamise ajal teatatud reeglina mööduvast lühinägelikkusest
(müoopia), mis mõjutab autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8. Kõrvaltoimed

Infektsioonid ja infestatsioonid:
Doksütsükliinravi ajal võib ilmneda Candida kolonisatsioon nahal ja limaskestadel (eriti
genitaaltraktis ja suu ning soole limaskestal) koos põletikunähtudega suu ja neelu limaskestal
(glossiit, stomatiit); ägeda välissuguorganite ja tupepõletikuga (vulvovaginiit) naistel ning
sügelemisega (pruritus) analpiirkonnas.

Vere- ja lümfisüsteemi häired:
hemolüütiline aneemia, trombotsütopeenia, neutropeenia, eosinofiilia, leukopeenia,leukotsütoos,
lümfotsütopeenia, lümfadenopaatia, atüüpilised lümfotsüüdid ja granulotsüütide toksilised
granulatsioonid.

Immuunsüsteemi häired:
urtikaaria, angioneurootiline turse, anafülaksia, anafülaksialaadne purpur, perikardiit, süsteemse
erütematoosse luupuse ägenemine.

Närvisüsteemi häired:
Harva esineb koljusisese rõhu tõusu (tserebraalset pseudotuumorit) ja see on ravi lõpetamisel
pöörduv. Kõrvalnähtudena ilmnevad siis peavalu, iiveldus, oksendamine ja võimalik
papilliödeemist tulenev nõrgenenud nägemine.


Seedetrakti häired:
Iiveldus, oksendamine, kõrvetised, isutus, steatorröa ja vähene kõhulahtisus, glossiit, luksumine,
düsfaagia, enterokoliit, anogenitaalse piirkonna põletik, harva tume ja karune keel.
Üksikutel juhtudel võib doksütsükliinravi käigus areneda pseudomembranoosne koliit.

Maksa ja kõhunäärme häired:
Üleannustamisel on maksakahjustuse ja pankreatiidi tekke oht.
Raseduseaegne tetratsükliinide kasutamine tõstab maksakahjustuse tekke ohtu.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:
fotosensibiliseerumine, makulopapuloosne ja erütematoosne lööve, eksfoliatiivne dermatiit, foto-
onühholüüsi.

Neeru- ja kuseteede häired:
Tetratsükliinid võivad esile kutsuda nefrotoksilist kahjustust või halvendada juba
olemasolevat neerude funktsioonihäiret (äratuntav kõrgenenud kreatiniini ja uurea väärtustena
seerumis). Seoses doksütsükliini kasutamisega on üksikutel juhtudel kirjeldatud neerukahjustuse
teket (nt intestitsiaalne nefriit, äge neerupuudulikkus ja anuuria).

Muud kõrvaltoimed:
Hammaste arenemise ajal (raseduse viimases kolmandikus, vastsündinutel ja alla 8-aastastel lastel)
võib ravimi kasutamine põhjustada püsivat hammaste värvuse muutust ja hambavaaba kahjustust
ning luustiku arengu peetust.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist.
See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada
kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Doksütsükliini toksilisus on suhteliselt madal. Neerupuudulikkuse korral võivad suured annused
põhjustada tõsiseid neeru- ja maksakahjustusi. Sümptomiteks on iiveldus, oksendamine ja
kõhulahtisus. On kirjeldatud ka koljusisese rõhu tõusu. Raviks on maoloputus, aktiivsüsi,
antatsiidid. Ravim ei ole dialüüsitav.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: tetratsükliinid; ATC kood: J01AA02

Doksütsükliin on laia toimespektriga antibiootikum, oksütetratsükliini sünteetiline derivaat.
Inhibeerib mikroorganismide ribosoomides valgusünteesi. Doksütsükliini suhtes on tundlikud
grampositiivsed ja gramnegatiivsed mikroorganismid. Toime on bakteriostaatiline.
Kliiniliselt omab suurimat tähtsust tetratsükliinide toime rakusisestesse mikroobidesse
(mükoplasmad, riketsiad, klamüüdiad).
Tetratsükliinide grupis eksisteerib ulatuslik ristuv allergia.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Suu kaudu manustamisel on doksütsükliini imendumine peaaegu täielik. Biosaadavus on
ligikaudu 93 %. Samaaegne söömine ei mõjuta imendumist. Esmast metabolismi ei esine.
Maksimaalne kontsentratsioon plasmas (2...3 µg/ml) saabub 2...3 tunni jooksul pärast 200 mg
annuse manustamist. Terapeutiline tase saabub 30 minutiga. 82...95 % doksütsükliinist seondub
plasmavalkudega ja poolväärtusaeg on 18...20 tundi.
Doksütsükliin jaotub laialdaselt organismi vedelikesse ja kudedesse; koe/seerumi
kontsentratsioonide suhe on alati üle ühe, välja arvatud soole- ja lümfikoes. Ajuvedelikes on
kontsentratsioon madal. Doksütsükliin eritub enamasti muutumatult uriini ja väljaheitega. Väike
osa doksütsükliinist metaboliseerub maksas. Fenütoiin, fenobarbitaal ja karbamasepiin
indutseerivad metabolismi maksas ja kiirendavad doksütsükliini imendumist uriini, seda tuleb
arvestada annustamisel. Neerupuudulikkus ei põhjusta doksütsükliini olulist kumuleerumist ega
mõjuta oluliselt farmakokineetikat.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilisde
Pole kohaldatav.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Mikrokristalne tselluloos,
naatriumsahhariin,
naatriumkroskarmelloos,
povidoon,
magneesiumsteraat.

6.2. Sobimatus

Puudub.

6.3. Kõlblikkusaeg

4 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni +25°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

8, 10 tabletti blisterpakendis (PVC/Al).

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Spetsiifiline juhend puudub.

7. Müügiloa hoidja

Vitabalans Oy
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna
Soome

8. Müügiloa number

303900

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 25.2.2000
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 23.11.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud novembris 2014