CIPROFLOXACIN CLARIS

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on CIPROFLOXACIN CLARIS ja milleks seda kasutatakse

Tsiprofloksatsiini infusioonilahus on antibiootikum, mis kuulub fluorokinoloonide gruppi. Toimeaine on
tsiprofloksatsiin. Tsiprofloksatsiini toime seisneb infektsioone põhjustavate bakterite hävitamises. See
avaldab toimet ainult teatatud bakteritüvedele.

Täiskasvanud
Ciprofloxacin Claris’t kasutatakse täiskasvanutel järgmiste bakteriaalsete infektsioonide raviks:
- hingamisteede infektsioonid;
- kauapüsivad või korduvad kõrvade või ninakõrvalurgete infektsioonid;
- kuseteede infektsioonid;
- munandite infektsioonid;
- naiste suguelundite infektsioonid;
- seedetrakti ja kõhuõõne infektsioonid;
- naha ja pehmete kudede infektsioonid;
- luude ja liigeste infektsioonid;
- infektsioonide ravi väga madala valgete vereliblede tasemega (neutropeenia) patsientidel;
- infektsioonide ennetamine väga madala valgete vereliblede tasemega (neutropeenia) patsientidel;
- põrnatõve (siberi katk) tekitajate sissehingamine.
Kui teil on raskekujuline või mitut liiki bakterite põhjustatud nakkus, võidakse teile määrata lisaks
tsiprofloksatsiini infusioonilahusele ka muud antibiootikumiravi.

Lapsed ja noorukid
Ciprofloxacin Claris’t kasutatakse lastel ja noorukitel järgmiste bakteriaalsete infektsioonide raviks
eriarsti järelvalve all:
- kopsude ja bronhide infektsioonid tsüstilise fibroosiga lastel ja noorukitel;
- tüsistunud kuseteede nakkused, sealhulgas neerudeni jõudnud nakkused (püelonefriit);
- põrnatõve (siberi katk) tekitajate sissehingamine.

Kui arst peab vajalikuks, võib tsiprofloksatsiooni infusioonilahust lastel ja noorukitel kasutada ka teiste
spetsiifiliste raskete infektsioonide raviks.

2. Mida on vaja teada enne CIPROFLOXACIN CLARIS võtmist

Mida on vaja teada enne kui teile manustatakse Ciprofloxacin Claris't

Teile ei tohi Ciprofloxacin Claris't manustada:
- kui olete toimeaine, teiste kinoloonide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline;
kui te kasutate tisanidiini (vt lõik 2 "Muud ravimid ja Ciprofloxacin Claris").

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne kui teile manustatakse Ciprofloxacin Claris't, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Enne kui teile manustatakse Ciprofloxacin Claris't
Teatage oma arstile, kui teil on:
kunagi esinenud probleeme neerudega, sest võib osutuda vajalikuks teie ravi kohandada;
- esinenud epilepsiat või muid neuroloogilisi seisundeid;
- tekkinud kõõlustehäireid ravi ajal Ciprofloxacin Claris'e sarnaste antibiootikumidega;
- raskekujuline müasteenia (teatavat liiki lihasnõrkus);
- esinenud südame rütmihäireid (arütmia);
- teil on südameprobleemid. Seda tüüpi ravimite kasutamisel tuleb olla ettevaatlik, kui teil on
-
kaasasündinud pärilik QT-intervalli pikenemine või esineb see kellelgi teie perekonnas (tuvastatud
EKG-l), kui teil on veres soolade tasakaaluhäire (eriti madal kaaliumi või magneesiumisisaldus
veres), väga aeglane südametütm (nimetatakse bradükardiaks), nõrk süda (südamepuudulikkus),
südameinfarkt anamneesis (müokardiinfarkt), kui te olete eakas või naissoost või kui te võtate teisi
ravimeid, mis põhjustavad kõrvalekaldeid EKG-s (vt lõik ”Muud ravimid ja Ciprofloxacin Claris”).

Ciprofloxacin Claris'e kasutamise ajal
Rääkige kohe oma arstile, kui teil tekib Ciprofloxacin Claris'e kasutamise ajal mõni järgmistest
nähtudest. Arst otsustab, kas ravi Ciprofloxacin Claris'ega on vaja katkestada.

- Raske, äkki tekkiv allergiline reaktsioon (anafülaktiline reaktsioon/šokk, angioödeem). On väike
võimalus, et juba esimene annus võib teil tekitada raske allergilise reaktsiooni järgmiste
sümptomitega: pitsitustunne rindkeres, pearinglus, iiveldus või minestustunne või pearinglus püsti
tõustes. Sellisel juhul rääkige sellest kohe oma arstile, sest Ciprofloxacin Claris'e infusioon tuleb
katkestada.

- Vahetevahel võib tekkida valu ja turse liigestes ja tendiniit, eriti kui olete eakas ja saate samaaegset
ravi kortikosteroididega. Valu või põletiku esimeste nähtude tekkimisel katkestage Ciprofloxacin
Claris'e infusioon ja laske valutaval kohal puhata. Vältige iga asjatut füüsilist koormust, sest see võib
kõõluse rebenemise ohtu suurendada.

- Kui teil on epilepsia või muu neuroloogiline seisund, näiteks ajuisheemia või insult, võivad teil
tekkida kesknärvisüsteemiga seotud kõrvaltoimed. Kui see peaks juhtuma, katkestage Ciprofloxacin
Claris'e infusioon ja võtke koheselt ühendust oma arstiga.

- Pärast Ciprofloxacin Claris'e esmakordset kasutamist võib tekkida psühhiaatrilisi reaktsioone. Kui
teil on depressioon või psühhoos, võivad teie sümptomid ravi ajal Ciprofloxacin Claris'ega
süveneda. Kui see juhtub, katkestage Ciprofloxacin Claris'e infusioon ja võtke koheselt ühendust oma
arstiga.

- Teil võivad tekkida neuropaatia sümptomid, nagu valu, põletustunne, kipitustunne, tuimus ja/või
nõrkus. Kui see juhtub, katkestage Ciprofloxacin Claris'e infusioon ja võtke koheselt ühendust oma
arstiga.

- Antibiootikumide, sealhulgas Ciprofloxacin Claris'e kasutamise ajal või ka mitu nädalat pärast nende
kasutamise lõpetamist võib tekkida kõhulahtisus. Kui see muutub raskekujuliseks või püsivaks või
kui te märkate roojas verd või lima, rääkige sellest otsekohe oma arstile. Katkestage kohe
Ciprofloxacin Claris'e kasutamine, sest see võib olla eluohtlik. Ärge võtke sooletegevust aeglustavaid
või peatavaid ravimeid ning pöörduge arsti poole.

- Kui te peate andma vere- või uriiniproovi, rääkige arstile või laboratooriumitöötajale, et te saate
Ciprofloxacin Claris't.

- Ciprofloxacin Claris võib põhjustada maksakahjustust. Kui te märkate selliseid sümptomeid, nagu
söögiisu kadumine, kollatõbi (naha kollaseks värvumine), tume uriin, kihelus või kõhu hellus,
katkestage otsekohe Ciprofloxacin Claris'e kasutamine.

- Ciprofloxacin Claris võib põhjustada vere valgeliblede arvu vähenemist ning see võib vähendada teie
vastupanu nakkustele. Kui teil tekib nakkus koos selliste sümptomitega, nagu palavik ja üldise
seisundi tõsine halvenemine, või palavik koos paiksete infektsioonisümptomitega, nagu kurgu-, neelu-või suuvalu või kuseteede häired, peate pöörduma kohe arsti poole. Teile tehakse vereanalüüs, et
kontrollida valgeliblede taseme võimalikku vähenemist (agranulotsütoos). Tähtis on rääkida arstile
sellest ravimist.

- Rääkige oma arstile, kui teil või teie pereliikmel on teadaolev glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi
(G6PD) puudulikkus, sest teil võib olla tsiprofloksatsiini kasutamisel aneemia tekkimise oht.

- Tsiprofloksatsiini lahuse kasutamisega seoses on teatatud potentsiaalselt eluohtlikest nahalöövetest
(Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs), mis ilmnevad kehatüvel esialgu
punaste laikudena või ringidena, mille keskel on vill. Muudeks kaasuvateks sümptomiteks võivad olla
haavandid suus, kurgus, ninas, genitaalidel ja konjunktiviit (punetavad ja paistes silmad). Nende
potentsiaalselt eluohtlike nahalöövetega võivad kaasneda gripilaadsed sümptomid.
Lööve võib areneda laiaulatusliku villilise lööbeni või naha mahakoorumiseni.

- Ciprofloxacin Claris'e kasutamise ajal suureneb teie naha tundlikkus päikesevalguse või
ultraviolettkiirguse suhtes. Vältige tugevat päikesevalgust või kunstlikku ultraviolettkiirgust, näiteks
solaariumi külastamist.

Muud ravimid ja Ciprofloxacin Claris
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid.

Ärge kasutage Ciprofloxacin Claris't koos tisanidiiniga, sest see võib tekitada kõrvaltoimeid, näiteks
vererõhu langust ja unisust (vt lõik 2 "Teile ei tohi Ciprofloxacin Claris’t manustada").

Te peate informeerima oma arsti, kui te võtate teisi ravimeid, mis võivad mõjutada teie südamerütmi:
antiarütmikumide hulka kuuluvad ravimid (nt kinidiin, hüdrokinidiin, isopüramiid, amiodaroon, sotalool,
dofetiliid, ibutiliid), tritsüklilised antidepressandid, teatud antibiootikumid (makroliidide gruppi kuuluvad
antibiootikumid), teatud antipsühhootikumid.

Järgmistel ravimitel tekivad teadaolevalt teie kehas koostoimed Ciprofloxacin Claris'ega. Ciprofloxacin
Claris'e kasutamine koos nende ravimitega võib mõjutada nende ravimite ravitoimet. See võib suurendada
ka kõrvaltoimete tekkimise tõenäosust.

Teatage oma arstile, kui te kasutate järgmisi ravimeid:
varfariin, atsenokumarool, fenprokumoon, fluindioon või muud suukaudsed antikoagulandid
-
(kasutatakse vere vedeldamiseks);
probenetsiid (podagra raviks);
- metoklopramiid (iivelduse ja migreenide raviks);
- omeprasool (maohaavandite, seedeprobleemide, kõrvetiste ja Zollinger-Ellisoni sündroomi raviks);
- tsüklosporiin (immunosupressant);
- metotreksaat (teatavate vähivormide, psoriaasi, reumatoidartriidi raviks);
- teofülliin (hingamishäirete raviks);
- tisanidiin (lihasspasmide raviks hulgiskleroosi korral);
- klosapiin (antipsühhootikum);
- ropinirool (Parkinsoni tõve raviks);
- fenütoiin (epilepsia raviks);
- olansapiin (antipsühhootikum);
- glibenklamiid (diabeedi raviks).
-

Ciprofloxacin Claris võib suurendada järgmiste ravimite taset teie veres:
pentoksüfülliin (vereringehäirete raviks);
- kofeiin;
- lidokaiin (anesteetikum);
- sildenafiil (erektsioonihäirete raviks);
- duloksetiin (depressiooni, ärevuse, valu ja stressiga seotud kusepidamatuse raviks).
-

Ciprofloxacin Claris koos toidu ja joogiga
Toit ja jook ei mõjuta teie ravi Ciprofloxacin Claris'e infusiooniga.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Eelistatav on vältida Ciprofloxacin Claris'e kasutamist raseduse ajal. Informeerige oma arsti, kui te
kavatsete rasestuda.
Ärge kasutage Ciprofloxacin Claris't imetamise ajal, sest tsiprofloksatsiin eritub rinnapiima ja võib olla
teie lapsele kahjulik.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ciprofloxacin Claris võib teie tähelepanu halvendada. Teil võivad tekkida neuroloogilised kõrvaltoimed.
Seega, enne autojuhtimist või masinate käsitsemist veenduge, et te teate, millist toimet Ciprofloxacin
Claris teile avaldab. Kahtluse korral pidage nõu oma arstiga.

Ciprofloxacin Claris sisaldab naatriumi
Kui te olete madala naatriumisisaldusega dieedil, võtke palun arvesse, et:
50 ml Ciprofloxacin Claris't sisaldab 7,7 mmol (= 177 mg) naatriumi.
100 ml Ciprofloxacin Claris't sisaldab 15,4 mmol (= 354 mg) naatriumi.
200 ml Ciprofloxacin Claris't sisaldab 30,87 mmol (= 708 mg) naatriumi.

3. Kuidas CIPROFLOXACIN CLARIS võtta

Arst selgitab teile täpselt, kui palju, kui sageli ja kui kaua peab teile Ciprofloxacin Claris't manustama.
See sõltub sellest, millist tüüpi ja kui raskekujuline infektsioon teil on.

Rääkige oma arstile, kui teil esineb neeruhäireid, sest sel juhul võib osutuda vajalikuks teie annust
kohandada.

Ravi kestus on tavaliselt 5 kuni 21 päeva, kuid raskete nakkuste ravi võib kesta kauem.

Arst manustab teile iga annuse aeglase infusioonina veeni otse teie vereringesse. Lastel on infusiooni
kestus 60 minutit. Täiskasvanud patsientidel on 400 mg annuse korral infusiooniaeg 60 minutit, 100 ja 200
mg annuse korral 30 minutit. Manustamine aeglase infusiooni teel aitab vältida kõrvaltoimete ilmnemist.

Pidage meeles, et te peate ravi ajal tsiprofloksatsiiniga jooma palju vedelikku.

Kui te lõpetate ravi Ciprofloxacin Claris'ega
- Tähtis on ravikuur lõpule viia ka sel juhul, kui hakkate juba mõne päeva pärast end paremini
tundma. Kui katkestate käesoleva ravimi kasutamise liiga vara, võib nakkus jääda täielikult välja
ravimata ja nakkuse sümptomid võivad tulla tagasi või süveneda. Teil võib tekkida ka resistentsus
selle antibiootikumi suhtes.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st):
- iiveldus, kõhulahtisus, oksendamine;
- liigesevalud lastel;
- paiksed manustamiskoha reaktsioonid, nahalööve;
- teatavate ainete (transaminaasid) taseme tõus veres.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st):
- seentest põhjustatud superinfektsioonid;
- eosinofiilide, teatud tüüpi vere valgeliblede, arvu suurenemine, vere hüübimisfaktori taseme
suurenemine või vähenemine (trombotsüüdid);
- söögiisu kadumine (anoreksia);
- üliaktiivsus, erutatus, segasus, desorientatsioon, hallutsinatsioonid;
- peavalu, pearinglus, unehäired või maitsetundlikkuse häired, torkimistunne, meeleelundite ebatavaline
tundlikkus, krambihood (vt lõik 2 „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ciprofloxacin Claris“),
peapööritus;
- nägemise probleemid;
- kuulmiskadu;
- kiire südamerütm (tahhükardia);
- veresoonte laienemine (vasodilatatsioon), madal vererõhk;
- kõhuvalu, seedetrakti probleemid, nagu maovaevus (seedimatus/kõrvetised), kõhupuhitus;
- maksahäired, teatud ainete (bilirubiin) taseme tõus veres, kollatõbi (kolestaatiline ikterus);
- kihelus, villid;
- liigesevalud täiskasvanutel;
- neerufunktsiooni halvenemine, neerupuudulikkus;
- lihase- ja luuvalud, halb enesetunne (asteenia), palavik, vedelikupeetus;
- leelisfosfataasi taseme tõus veres (teatud veres sisalduv aine).

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):
antibiootikumide kasutamisest põhjustatud soolepõletik (koliit) (võib harva ka surmaga lõppeda) (vt
-
lõik 2 "Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ciprofloxacin Claris");
muutused verepildis (leukopeenia, leukotsütoos, neutropeenia, aneemia), punaste ja valgete
-
vereliblede ning trombotsüütide taseme langus (pantsütopeenia), mis võib lõppeda ka surmaga, luuüdi
depressioon, mis võib samuti olla fataalne (vt lõik 2 "Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga
Ciprofloxacin Claris");
allergiline reaktsioon, allergiline turse (ödeem), naha ja limaskestade kiiresti arenev turse
-
(angioödeem), raske allergiline reaktsioon (anafülaktiline šokk), mis võib olla eluohtlik (vt lõik 2
"Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ciprofloxacin Claris");
vere glükoositaseme tõus (hüperglükeemia);
- ärevusreaktsioonid, veidrad unenäod, depressioon, vaimsed häired (psühhootilised reaktsioonid) (vt
-
lõik 2 "Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ciprofloxacin Claris");
naha tundlikkuse vähenemine, värinad, migreen, lõhnataju häired (olfaktoorsed häired);
- kohin kõrvus, kuulmise langus;
- minestamine, veresoonte põletik (vaskuliit);
- hingeldus, sealhulgas astmalaadsed sümptomid;
- pankreatiit;
- hepatiit, maksarakkude surm (maksanekroos), mis väga harva võib viia eluohtliku
-
maksapuudulikkuseni;
valgustundlikkus (vt lõik 2 "Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ciprofloxacin Claris "), väikesed
-
veretäpikesed naha all (petehhiad);
lihasvalu, liigestepõletik, lihastoonuse tõus või krambid, kõõluse rebend - eriti pahkluu tagakülje
-
suures kõõluses (Achilleuse kõõlus) (vt lõik 2 "Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ciprofloxacin
Claris");
vere või kristallide sisaldumine uriinis (vt lõik 2 "Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ciprofloxacin
-
Claris"), kuseteede põletik;
ülemäärane higistamine;
- hüübimisfaktori (protrombiin) taseme kõrvalekalded või ensüüm amülaasi taseme tõus.
-

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10000-st):
- teatud tüüpi vere punaliblede arvu vähenemine (hemolüütiline aneemia); teatavat liiki vere
valgeliblede arvu ohtlik vähenemine (agranulotsütoos);
- rasked allergilised reaktsioonid (anafülaktiline reaktsioon, anafülaktiline šokk, seerumtõbi), mis
võivad surmaga lõppeda (vt lõik 2 Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ciprofloxacin Claris);
- koordinatsioonihäired, ebakindel kõnnak (kõnnakuhäired), survetunne peas (intrakraniaalse rõhu
tõus);
- visuaalsed värvide moonutused;
- mitmesugused nahalööbed (näiteks potentsiaalselt surmaga lõppev Stevensi-Johnsoni sündroom või
toksiline epidermaalne nekrolüüs);
- lihasnõrkus, kõõlusepõletik, Myasthenia gravis’e sümptomite halvenemine (vt lõik 2 "Eriline
ettevaatus on vajalik ravimiga Ciprofloxacin Claris ").

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):
- närvisüsteemiga seotud häired, nt valu, põletustunne, kipitustunne, tuimus ja/või jäsemete nõrkus;
- südameprobleemid: ebanormaalselt kiire südamerütm, eluohtlik ebaregulaarne südamerütm, muutused
südamerütmis (nimetatakse QT-intervalli pikenemine, mis tuvastatakse EKG-l, südame elektriline
aktiivsus);
- äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP)- teatud tüüpi nahahaigus punetava villilise
nahaga;
- vere vedeldumine kui kasutatakse koos antikoagulantidega nagu nt varfariin.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas CIPROFLOXACIN CLARIS säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.

Tsiprofloksatsiini lahust tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida osakeste sisalduse või värvuse
muutuse suhtes. Seda lahust tohib kasutada vaid juhul, kui see on selge ja osakestevaba.

Viaalid/pudelid: Hoida temperatuuril kuni 25ºC. Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.
Hoida viaalid/pudelid välispakendis, valguse eest kaitstult.

Mitte-PVC kott: Hoida temperatuuril kuni 30ºC. Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.
Hoida kott välispakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast lahjendamist:
Pärast lahjendamist kasutada 42 tunni jooksul.
Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kasutada kohe pärast lahjendamist. Kui seda ei
kasutata kohe, vastutab ravimi kõlblikkusaja ja säilitamistingimuste eest kasutaja.

Pärast esmast avamist:
Üheannuseline viaal. Kasutada kohe pärast avamist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ciprofloxacin Claris sisaldab
- Toimeaine on tsiprofloksatsiin.
1 ml infusioonilahust sisaldab 2 mg tsiprofloksatsiini 2,544 mg tsiprofloksatsiinlaktaadina.
- Teised koostisosad on piimhape, naatriumkloriid, vesinikkloriidhape ja süstevesi.

Kuidas Ciprofloxacin Claris välja näeb ja pakendi sisu
Ciprofloxacin Claris on selge ja värvitu kuni kergelt kollakas vedelik.

Ciprofloxacin Claris, 100 mg/50 ml infusioonilahus on saadaval värvitus klaasviaalis või mitte-PVC kotis,
mis sisaldab 50 ml infusioonilahust.
Ciprofloxacin Claris, 200 mg/100 ml infusioonilahus on saadaval värvitus klaasviaalis või mitte-PVC
kotis, mis sisaldab 100 ml infusioonilahust.
Ciprofloxacin Claris, 400 mg/200 ml infusioonilahus on saadaval värvitus klaaspudelis või mitte-PVC
kotis, mis sisaldab 200 ml infusioonilahust.

Pakendi suurus: Üks viaal/pudel papp-karbis
Pakendi suurus: Üks kott välispakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Claris Lifesciences (UK) Limited,
Crewe Hall,
Crewe, Cheshire, CW1 6UL
Ühendkuningriik

Tootjad
UAB Norameda
Meistru 8a
02189 Vilnius
Leedu

ja

Eurogenerics N.V S.A.
Heizel Esplanade-Heysel b 22
BE-1020 Brussels
Belgia

ja

Svitzera Europe BV
Antennestraat 43
1322 AH Almere
Holland

ja

Peckforton Pharmaceuticals Limited
Crewe Hall, Crewe, Cheshire,
CW1 6UL
Ühendkuningriik

Sia Unifarma
Brivibas Gatve 414/K-2,
LV-1024, Riga,
Läti

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

UAB Norameda
Akadeemia tee 21 G
12618 Tallinn
Tel: 5142118

Infoleht on viimati uuendatud mais 2014


Nõuanded/meditsiiniline teave
Antibiootikume kasutatakse bakteriaalsete nakkuste raviks. Viirusnakkuste vastu need ei toimi.
Kui arst on määranud teile raviks antibiootikumid, vajate neid ainult teil hetkel oleva haiguse raviks.
Teatavad bakterid võivad jääda püsima või kasvada ka hoolimata antibiootikumide kasutamisest. Seda
nähtust nimetatakse resistentsuseks: ravi teatatud antibiootikumidega kaotab toime.
Antibiootikumide vääral kasutamisel resistentsus suureneb. Võite isegi aidata bakteritel resistentseteks
muutuda ja sellega paranemist aeglustada või vähendada antibiootikumide toimet, kui te ei järgi õigeid:
- annuseid,
- annustamise aegu,
- ravi kestust.

Seega, käesoleva ravimi toime püsimiseks:
1 - Kasutage antibiootikume vaid siis, kui need on teile määratud.
2 - Järgige rangelt teile määratud ravi.
3 - Ärge hakake antibiootikumi ilma arsti retseptita uuesti kasutama, isegi kui tahate ravida samasugust
haigust.
4 - Ärge kunagi andke oma antibiootikumi kellelegi teisele; see ei pruugi tema haigusele sobida.
5 - Tagastage pärast ravi lõppu kõik kasutamata jäänud ravimid apteeki, et tagada nende nõuetekohane
hävitamine.Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele

Ciprofloxacin Claris't tuleb manustada intravenoosse infusiooni teel. Lastel peab infusiooni kestuseks
olema 60 minutit. Täiskasvanutel on tsiprofloksatsiinilahuse 400 mg annuse infusiooniaja kestuseks 60
minutit ning 100 ja 200 mg annuse infusiooniaja kestuseks 30 minutit. Aeglane infusioon suurde veeni
vähendab ebamugavustunnet patsiendil ja vähendab veeniärrituse riski. Infusioonilahust võib infundeerida
otse või pärast segamist teise sobiliku infusioonilahusega.

Kui sobivus teiste infusioonilahustega/ravimitega ei ole teada, tuleb seda infusioonilahust manustada alati
eraldi. Silmaga nähtavad märgid lahuste mittesobimisest on sademe, hägu ja värvi muutuse teke.
Kokkusobimatus tekib kõikide infusioonilahustega/ravimitega, mis on tsiprofloksatsiini lahuse pH suhtes
füüsikaliselt ja keemiliselt ebastabiilsed (nt penitsilliin, hepariini lahused), eriti aluselise pH suhtes
kohandatud lahused (tsiprofloksatsiini lahuse pH on 3,9....4,5).

Pärast ravi alustamist intravenoosselt, võib seda jätkata ka suukaudselt.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Ciprofloxacin Claris, 2mg/ml, infusioonilahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

100 mg/50 ml, infusioonilahus:
1 ml infusioonilahust sisaldab 2 mg tsiprofloksatsiini (2,544 mg tsiprofloksatsiinlaktaadina).
Üks 50 ml viaal või mitte-PVC kott sisaldab 100 mg tsiprofloksatsiini (tsiprofloksatsiinlaktaadina).
Abiaine: 50 ml sisaldab 7,7 mmol (177 mg) naatriumi.

200 mg/100 ml, infusioonilahus:
1 ml infusioonilahust sisaldab 2 mg tsiprofloksatsiini (2,544 mg tsiprofloksatsiinlaktaadina).
Üks 100 ml viaal või mitte-PVC kott sisaldab 200 mg tsiprofloksatsiini (tsiprofloksatsiinlaktaadina).
Abiaine: 100 ml sisaldab 15,4 mmol (354 mg) naatriumi.

400 mg/200 ml, infusioonilahus:
1 ml infusioonilahust sisaldab 2 mg tsiprofloksatsiini (2,544 mg tsiprofloksatsiinlaktaadina).
Üks 200 ml pudel või mitte-PVC kott sisaldab 400 mg tsiprofloksatsiini (tsiprofloksatsiinlaktaadina).
Abiaine: 200 ml sisaldab 30,8 mmol (708 mg) naatriumi.

INN: Ciprofloxacinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Infusioonilahus.
Selge värvitu kuni kergelt kollakas lahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Enne ravi alustamist tuleb erilist tähelepanu pöörata olemasolevale informatsioonile
tsiprofloksatsiinile resistentsuse kohta.
Tsiprofloksatsiini infusioonilahus on näidustatud järgmiste infektsioonide raviks (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

Täiskasvanud
Gramnegatiivsetest bakteritest põhjustatud alumiste hingamisteede infektsioonid:
kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ägenemine;
- bronhopulmonaalsed infektsioonid tsüstilise fibroosi ja bronhektaasia korral;
- pneumoonia.
-
Krooniline mädane keskkõrvapõletik.
Kroonilise sinusiidi ägenemine, eriti kui need on põhjustatud gramnegatiivsetest bakteritest.
Kuseteede infektsioonid.
Epididümiit-orhiit, sh Neisseria gonorrhoeae põhjustatud juhud.
Väikevaagnapõletik, sh Neisseria gonorrhoeae põhjustatud juhud.
Ülaltoodud suguteede põletiku korral, kui haigustekitajana on oletatavalt või teadaolevalt Neisseria
gonorrhoeae, on eriti oluline saada kohalikku informatsiooni tsiprofloksatsiini resistentsuse esinemise
kohta ning kinnitada tundlikkus laboratoorsete analüüside alusel.

Mao-sooletrakti infektsioonid (nt reisikõhulahtisus).
Kõhuõõne infektsioonid.
Gramnegatiivsete bakterite põhjustatud naha ja pehmete kudede infektsioonid.
Pahaloomuline väliskõrvapõletik.
Luude ja liigeste infektsioonid.
Infektsioonide ravi neutropeeniaga patsientidel.
Infektsioonide profülaktika neutropeeniaga patsientidel.
Siberi katku kopsuvorm (kokkupuutejärgne profülaktika ja ravi).

Lapsed ja noorukid
Pseudomonas aeruginosa põhjustatud bronhopulmonaalsed infektsioonid tsüstilise fibroosi korral.
Kuseteede tüsistunud infektsioonid ja püelonefriit.
Siberi katku kopsuvorm (kokkupuutejärgne profülaktika ja ravi).
Vajadusel võib tsiprofloksatsiini kasutada lastel ja noorukitel raskete infektsioonide raviks.

Ravi võivad alustada ainult arstid, kellel on laste ja noorukite tsüstilise fibroosi ja/või raskete
infektsioonide ravi kogemusi (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

Antibakteriaalsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhiseid.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annustamine sõltub näidustusest, infektsiooni raskusest ja lokalisatsioonist, haigustekitajate
tundlikkusest tsiprofloksatsiini suhtes, patsiendi neerufunktsioonist ja lastel ning noorukitel
kehakaalust.
Ravi kestus sõltub haiguse raskusest ning selle kliinilisest ja bakterioloogilisest leiust.

Kliinilise näidustuse korral võib arst otsustada pärast intravenoosse ravi alustamist üle minna
suukaudsele ravile (tabletid või suspensioon). Suukaudsele manustamisele peaks üle minema nii
kiiresti kui võimalik.

Rasketel juhtudel või kui patsient ei ole võimeline tablette võtma (nt patsient, keda toidetakse
enteraalselt), soovitatakse ravi jätkata intravenoosse tsiprofloksatsiiniga nii kaua, kuni on võimalik üle
minna suukaudsele ravile.

Teatud tüüpi bakteriaalsete infektsioonide (nt. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter või
Staphylococci) raviks võivad olla vajalikud kõrgemad tsiprofloksatsiini annused või koosmanustamine
teiste sobivate antibakteriaalsete ravimitega.

Sõltuvalt kaasuvatest patogeenidest võib teatud infektsioonide (nt väikevaagnapõletik, kõhuõõne
infektsioonid, infektsioonid neutropeeniaga patsientidel, luude ja liigeste infektsioonid) raviks olla
vajalik ka teiste vastavate antibakteriaalsete ravimite samaaegne manustamine.

Täiskasvanud

Näidustused
Ööpäevane annus
Ravi kogukestus (sealhulgas
mg-des
üleminek suukaudsele ravile
nii kiiresti kui võimalik)
Alumiste hingamisteede infektsioonid
400 mg kaks kuni
7 kuni 14 päeva
kolm korda ööpäevas
Ülemiste
Kroonilise sinusiidi
400 mg kaks kuni
7 kuni 14 päeva
hingamisteede
ägenemine
kolm korda ööpäevas
infektsioonid
Krooniline mädane
400 mg kaks kuni
7 kuni 14 päeva
keskkõrvapõletik
kolm korda ööpäevas
Pahaloomuline väliskõrva 400 mg kolm korda 28 päeva kuni 3 kuud
põletik
ööpäevas

Kuseteede
Komplitseeritud 400 mg kaks kuni
7 kuni 21 päeva, teatud juhtudel
infektsioonid
komplitseerumata
kolm korda ööpäevas võib ravi jätkuda kauem kui 21
püelonefriit
päeva (abstsess)
Prostatiit
400 mg kaks kuni
2 kuni 4 nädalat (äge)
kolm korda ööpäevas
Suguelundite
Epididümiit-orhiit ja
400 mg kaks kuni
Vähemalt 14 päeva
infektsioonid
väikevaagnapõletik
kolm korda ööpäevas
Mao-sooletrakti Diarröa, mis on põhjustatud 400 mg kaks korda
1 päev
ja kõhuõõne
bakteriaalsete patogeenide ööpäevas
infektsioonid
poolt,sh Shigella spp. välja
arvatud Shigella
dysenteriae tüüp 1 ning
raske „reisijate
kõhulahtisuse“ empiiriline
ravi
Diarröa, mis on põhjustatud 400 mg kaks korda
5 päeva
patogeeni Shigella
ööpäevas
dysenteriae tüüp 1 poolt
Vibrio cholerae põhjustatud 400 mg kaks korda
3 päeva
diarröa
ööpäevas
Kõhutüüfus
400 mg kaks korda
7 päeva
ööpäevas
Gramnegatiivsete bakterite 400 mg kaks kuni
5 kuni 14 päeva
põhjustatud kõhuõõne
kolm korda ööpäevas
infektsioonid
Naha ja pehmete kudede infektsioonid
400 mg kaks kuni
7 kuni 14 päeva
kolm korda ööpäevas
Luude ja liigeste infektsioonid
400 mg kaks kuni
Maksimaalselt 3 kuud
kolm korda ööpäevas
Infektsioonide ravi või profülaktika
400 mg kaks kuni
Ravi tuleb jätkata kogu
neutropeeniaga patsientidel. Tsiprofloksatsiini kolm korda ööpäevas neutropeenia esinemise aja
tuleb manustada koos sobivate
antibakteriaalse(te) ravimi(te)ga vastavalt
kohalikule juhisele
Siberi katku kopsuvormi ekspositsioonijärgne 400 mg kaks korda
60 päeva pärast Bacillus
profülaktika ja ravi isikutel, kes vajavad
ööpäevas
anthracis'ega kokkupuute
parenteraalset ravi.
kinnitust
Ravimi manustamisega tuleb pärast arvatavat
või kindlat kokkupuudet alustada nii kiiresti
kui võimalik

Lapsed ja noorukid

Näidustused
Ööpäevane annus mg-des
Ravi kogukestus (sealhulgas
üleminek suukaudsele ravile
nii kiiresti kui võimalik)
Tsüstiline fibroos
10 mg/kg kohta kolm korda
10 kuni 14 päeva
ööpäevas, maksimaalne
ühekordne annus on 400 mg
Komplitseeritud kuseteede
6...10 mg/kg kohta kolm korda 10 kuni 21 päeva
infektsioonid ja püelonefriit
ööpäevas, maksimaalne
ühekordne annus on 400 mg

Siberi katku kopsuvormi
10...15 mg/kg kohta kaks korda 60 päeva pärast Bacillus
ekspositsioonijärgne profülaktika ja ööpäevas, maksimaalne
anthracis'ega kokkupuute
ravi isikutel, kes vajavad
ühekordne annus on 400 mg
kinnitust
parenteraalset ravi.
Ravimi manustamisega tuleb pärast
arvatavat või kindlat kokkupuudet
alustada nii kiiresti kui võimalik
Teised rasked infektsioonid
10 mg/kg kohta kolm korda
Vastavalt infektsiooni tüübile
ööpäevas, maksimaalne
ühekordne annus on 400 mg

Eakad
Eakatele patsientidele tuleb annus määrata infektsiooni raskust ning kreatiniini kliirensit arvesse
võttes.

Neeru- ja maksafunktsiooni kahjustus
Soovituslikud alg- ja säilitusannused neerufunktsiooni kahjustusega patsientidele:

Kreatiniini kliires
Plasma kreatiniin
Intravenoosne annus
[ml/min/1.73 m²]
[µmol/l]
[mg]
> 60
< 124
vt tavaline 30...60
124 kuni 168
200...400 mg iga 12 tunni järel
< 30
> 169
200...400 mg iga 24 tunni järel
Hemodialüüsi patsiendid
> 169
200...400 mg iga 24 tunni järel (pärast
dialüüsi)
Peritoneaaldialüüsi patsiendid > 169
200...400 mg iga 24 tunni järel

Halvenenud maksafunktsiooniga patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik.
Annustamist neeru- ja/või maksafunktsiooni kahjustusega lastel ei ole uuritud.

Enne manustamist tuleb tsiprofloksatsiini lahust visuaalset kontrollida võõrosakeste või värvimuutuste
suhtes.
Kasutada võib vaid selget ja osakestevaba lahust.

Tsiprofloksatsiini manustatakse intravenoosse infusiooni teel.
Lastel peab infusiooni kestuseks olema 60 minutit.
Täiskasvanutel on tsiprofloksatsiinilahuse 400 mg annuse infusiooni kestuseks 60 minutit ning 100 ja
200 mg annuse infusiooni kestuseks 30 minutit.
Aeglane infusioon suurde veeni vähendab ebamugavustunnet patsiendil ja vähendab veeniärrituse
riski.
Infusioonilahust võib infundeerida otse või pärast segamist teise sobiliku infusioonilahusega (vt lõik
6.6).

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, teiste kinoloonide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Tsiprofloksatsiini ja tisanidiini koosmanustamine (vt lõik 4.5).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel


Rasked infektsioonid ning grampositiivsetest ja anaeroobsetest patogeenidest põhjustatud
segainfektsioonid
Tsiprofloksatsiini monoteraapia ei sobi raskete infektsioonide ja oletatavalt grampositiivsete ning
anaeroobsete patogeenide põhjustatud infektsioonide raviks. Selliste infektsioonide korral tuleb
tsiprofloksatsiini kasutada koos muude sobilike antibakteriaalsete ravimitega.

Streptokokk-infektsioonid (sealhulgas Streptococcus pneumoniae)
Vähese efektiivsuse tõttu ei soovitata tsiprofloksatsiini kasutada streptokokk-infektsioonide raviks.

Suguteede infektsioonid
Epididümiit-orhiidi ja väikevaagna põletikuliste haiguste põhjustajaks võib olla fluorokinolooni suhtes
resistentne Neisseria gonorrhoeae. Tsiprofloksatsiini tuleb manustada koos mõne teise sobiva
antibakteriaalse ainega, välja arvatud, kui tsiprofloksatsiini suhtes resistentse Neisseria gonorrhoeae
esinemine on välistatud. Kui pärast kolmepäevast ravi kliinilist paranemist ei saavutata, tuleb ravi
muuta.

Kõhuõõne infektsioonid
Andmed tsiprofloksatsiini kasutamise kohta operatsioonijärgsete kõhuõõne infektsioonide raviks on
puudulikud.

Reisikõhulahtisus
Tsiprofloksatsiini valikul peab arvestama teavet tsiprofloksatsiin-resistentsuse kohta vastavate
patogeenide osas külastatavates riikides.


Luude ja liigeste infektsioonid
Sõltuvalt mikrobioloogilisest hindamisest tuleb tsiprofloksatsiini manustada kombinatsioonis teiste
antimikroobsete ravimitega.

Siberi katku kopsuvorm
Kasutamine inimestel põhineb in vitro tundlikkusel ning loomkatsete andmetel ja piiratud
inimandmetel. Seoses siberi katku raviga peavad raviarstid juhinduma riiklikest ja/või
rahvusvahelistest juhenditest.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Tsiprofloksatsiini kasutamisel lastel ja noorukitel tuleb järgida kohalikke ravijuhiseid. Ravi
tsiprofloksatsiiniga tohib alustada vaid arst, kellel on kogemused tsüstilise fibroosi ja/või raskete
infektsioonide ravimisel lastel ja noorukitel.

Noorloomadel on tsiprofloksatsiini kasutamisel tekkinud keharaskust kandvate liigeste artropaatiad.
Ohutusandmete põhjal, mis saadi randomiseeritud topeltpime-uuringust tsiprofloksatsiini kasutamisel
lastel (tsiprofloksatsiin: n = 335, keskmine vanus = 6,3 aastat; võrdlusravimid: n=349, keskmine vanus
6,2 aastat; vanusevahemik 1 kuni 17 aastat) ilmnes 42. päevaks ravimiga kahtlustatavalt seotud
artropaatia (eristatud liigestega seotud kliinilistest nähtudest ja sümptomitest), mille esinemissagedus
oli vastavalt 7.2% ja 4.6%. Ravimsõltuva artropaatia esinemissagedus 1-aastase jälgimise lõpus oli
vastavalt 9.0% ja 5.7%. Ravimsõltuva artropaatia esinemissageduse suurenemine ajas ei olnud
gruppide vahel statistiliselt oluline. Liigeste ja/või ümbritsevate kudede võimalike kõrvaltoimete tõttu
tohib ravi alustada ainult pärast kasu/riski suhte hoolikat kaalumist.

Bronhopulmonaalsed infektsioonid tsüstilise fibroosi korral
Kliinilistesse uuringutesse on kaasatud lapsi ja noorukeid vanuses 5...17 eluaastat. Kogemused 1...5
aastaste laste ravimisel on piiratud.

Tüsistunud kuseteede infektsioonid ja püelonefriit
Tsiprofloksatsiini kasutamist kuseteede infektsioonide korral tuleb kaaluda vaid juhul, kui ühtki muud
ravi ei saa teostada. Ravi peab põhinema mikrobioloogiliste uuringute tulemustel.

Kliinilistesse uuringutesse on kaasatud lapsi ja noorukeid vanuses 1...17 eluaastat.


Muud spetsiifilised rasked infektsioonid
Tsiprofloksatsiini kasutamine võib olla põhjendatud mikrobioloogiliste uuringute tulemuste põhjal ka
muude raskete infektsioonide raviks kooskõlas kohalike ravijuhistega või pärast ravi kasulikkuse ja
sellega seotud riskide hoolikat hindamist, kui muid ravimeid ei ole võimalik kasutada või kui
tavapärane ravi on ebaõnnestunud.

Tsiprofloksatsiini kasutamist spetsiifiliste raskete infektsioonide korral, mida ei ole ülevalpool
mainitud, ei ole kliiniliste uuringute käigus hinnatud ning kliiniline kogemus on piiratud. Seepärast
peab olema nende infektsioonidega patsientide ravimisel ettevaatlik.

Ülitundlikkus
Pärast ühekordse annuse manustamist võib esineda ülitundlikkust ja allergilisi reaktsioone, sealhulgas
anafülaksiat ja anafülaktoidseid reaktsioone, mis võivad olla eluohtlikud (vt lõik 4.8). Sellise
reaktsiooni tekkimisel peab katkestama tsiprofloksatsiini kasutamise ning alustama sobiva
medikamentoosse raviga.

Lihas-skeletisüsteem
Tsiprofloksatsiini ei kasutata üldjuhul patsientidel, kellel on anamneesis kinoloonraviga seotud
kõõlusepõletik/-haigus. Väga harvadel juhtudel on siiski pärast haigustekitaja mikrobioloogilist
analüüsi ja riski/kasu suhte hindamist määratud tsiprofloksatsiini ka sellistele patsientidele teatud
raskete infektsioonide raviks, eriti standardravi ebaõnnestumise või bakteri resistentsuse korral, mil
mikrobioloogilised tulemused õigustavad tsiprofloksatsiini kasutamist.

Tsiprofloksatsiini kasutamisel, eriti 48 tunni jooksul peale ravi alustamist, on ilmnenud tendiniiti ja
kõõluserebendit (eriti Achilleus'e kõõlus), mis on mõnikord kahepoolne. Tendinopaatia risk võib
suureneda eakatel patsientidel või neil, keda samaaegselt ravitakse kortikosteroididega (vt lõik 4.8).

Tendiniidi sümptomite (nt valulik turse, põletik) ilmnemisel tuleb ravi tsiprofloksatsiiniga katkestada.
Haigestunud jäset tuleb hoida hoolikalt puhkeasendis.

Tsiprofloksatsiini tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on Myasthenia gravis (vt lõik 4.8).

Valgustundlikkus
Tsiprofloksatsiini kasutamisel on tekkinud valgustundlikkusreaktsioone. Tsiprofloksatsiini kasutavatel
patsientidel tuleb soovitada vältida ravi ajal ereda päikesevalguse või ultraviolettkiirguse otsest mõju
(vt lõik 4.8).

Kesknärvisüsteem
Teadaolevalt soodustab kinoloonide kasutamine krambihoogude teket või alandab krampide tekkimise
läve. Tsiprofloksatsiini tuleb kasutada ettevaatusega kesknärvisüsteemi häiretega patsientidel, kuna
see võib soodustada krambihoogude teket. Krambihoo tekkimisel tuleb ravi tsiprofloksatsiiniga
lõpetada (vt lõik 4.8). Psühhiaatrilised reaktsioonid võivad tekkida isegi peale esimese
tsiprofloksatsiini annuse manustamist. Harvadel juhtudel võib stress või psühhoos kujuneda
ennastohustavaks käitumiseks. Sellistel juhtudel tuleb ravi tsiprofloksatsiiniga katkestada.

Tsiprofloksatsiini saavatel patsientidel on teatatud polüneuropaatia juhtudest (tekivad neuroloogilised
sümptomid nagu valu, põletustunne, tundlikkushäired või lihasnõrkus üksiku sümptomina või
kombineeritult). Patsientidel, kes kogevad neuropaatia sümptomeid, sealhulgas valu, põletustunnet,
torkimistunnet, tuimust ja/või nõrkust, tuleb ravi tsiprofloksatsiiniga katkestada, et vältida pöörumatu
seisundi tekkimist (vt lõik 4.8).

Südame häired
Fluorokinoloonide, sh tsiprofloksatsiini manustamisel tuleb olla ettevaatlik patsientide puhul, kellel on
teadaolev QT-intervalli pikenemise risk, nt:
- kaasasündinud pikk QT-sündroom,

- samaaegne QT-intervalli pikendavate ravimite kasutamine (nt IA ja III klassi antiarütmikumid,
tritsüklilised antidepressandid, makroliidid, antipsühhootikumid),
- korrigeerimata elektrolüütide tasakaaluhäire (hüpokaleemia, hüpomagneseemia),
- südame haigus (nt südamepuudulikkus, müokardiinfarkt, bradükardia).
Eakad patsiendid ja naised võivad olla QT-intervalli pikendavate ravimite suhtes tundlikumad.
Seega fluorokinoloonide, sh tsiprofloksatsiini manustamisel nendele patsientidele tuleb olla
ettevaatlik.

(Vt lõik 4.2 Eakad, lõigud 4.5, 4.8, 4.9).

Seedetrakt
Kui ravi ajal või pärast ravi (isegi mitu nädalat peale ravi) tekib raske ja püsiv kõhulahtisus, võib see
viidata antibiootikumravist tingitud koliidile (eluohtlik, võimaliku fataalse lõppega), mis vajab
otsekohest ravi (vt lõik 4.8). Sellistel juhtudel tuleb tsiprofloksatsiini kasutamine koheselt lõpetada ja
alustada asjakohase raviga. Antiperistaltiliste ravimite kasutamine on sel juhul vastunäidustatud.

Neerud ja kuseteed
Teatatud on tsiprofloksatsiiniga seotud kristalluuriast (vt lõik 4.8). Tsiprofloksatsiini kasutamise ajal
tuleb tagada patsiendi küllaldane hüdreeritus ning vältida uriini muutumist ülemäära leeliseliseks.

Neerufunktsiooni kahjustus
Kuna tsiprofloksatsiin eritub suurel määral neerude kaudu muutumatul kujul, on neerufunktsiooni
kahjustusega patsientidel vajalik annuse kohandamine nagu on kirjeldatud lõigus 4.2, vältimaks
kõrvaltoimete suurenemise riski tsiprofloksatsiini kumuleerumise tõttu.

Maks ja sapiteed
Seoses tsiprofloksatsiini kasutamisega on teatatud maksanekroosist ja eluohtlikust
maksapuudulikkusest (vt lõik 4.8). Mistahes maksahaiguse nähtude tekkimisel (nt anoreksia, ikterus,
tume uriin, pruritus või pinge kõhus) tuleb ravi katkestada.

Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus
Patsientidel, kellel esineb glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus, on teatatud seoses
tsiprofloksatsiini kasutamisega hemolüütiliste reaktsioonide tekkest. Tsiprofloksatsiini kasutamist
nendel patsientidel tuleb vältida, välja arvatud juhul, kui võimalik saadav kasu kaalub üles
potentsiaalselt tekkiva riski. Sellisel juhul tuleb patsienti jälgida võimaliku hemolüüsi tekke suhtes.

Resistentsus
Tsiprofloksatsiini ravikuuri ajal või peale seda võivad eristuda tsiprofloksatsiinile resistentsed
bakterid, koos ilmse superinfektsiooni tekkega või ilma. Eriti suur on risk resistentsete bakterite
tekkeks pikaajalise ravikuuri korral, haiglatekkeliste infektsioonide ravimisel ja/või Staphylococcus'e
ja Pseudomonas'e põhjustatud infektsioonide ravimisel.

Tsütokroom P450
Tsiprofloksatsiin inhibeerib CYP1A2, mistõttu võib samaaegselt manustatavate sama ensüümi
vahendusel metaboliseeritavate ravimite (nt teofülliin, klosapiin, ropinirool, tisanidiin)
kontsentratsioon plasmas suureneda. Tsiprofloksatsiini ja tisanidiini koosmanustamine on
vastunäidustatud. Seetõttu tuleb patsiente, kes kasutavad neid ravimeid samaaegselt
tsiprofloksatsiiniga hoolikalt jälgida üleannustamise kliiniliste sümptomite suhtes, samuti võib olla
vajalik plasmakontsentratsioonide (nt teofülliini) määramine (vt lõik 4.5).

Metotreksaat
Tsiprofloksatsiini samaaegne kasutamine koos metotreksaadiga ei ole soovitatav ( vt lõik 4.5).

Toime analüüsidele
Tsiprofloksatsiini saavatel patsientidel võib tsiprofloksatsiini in vitro aktiivsus Mycobacterium
tuberculosis'e suhtes anda valenegatiivseid bakterioloogilisi tulemusi liikide määramisel.


Manustamiskoha reaktsioonid
Tsiprofloksatsiini intravenoossel manustamisel on teatatud paiksetest süstekoha reaktsioonidest. Need
reaktsioonid tekivad sagedamini, kui infusiooniaeg on 30 minutit või vähem. Need võivad ilmneda
paiksete nahareaktsioonidena, mis kaovad kiiresti infusiooni lõpetamisel. Edaspidine intravenoosne
manustamine ei ole vastunäidustatud, välja arvatud juhul, kui reaktsioonid tekivad taas või
halvenevad.

Naatriumkloriidi koormus
Patsientide puhul, kelle jaoks on soola manustamine meditsiiniline probleem (patsiendid südame
paispuudulikkusega, neerupuudulikkusega, nefrootilise sündroomiga jne), tuleb arvestada naatriumi
lisakoormusega (naatriumkloriidi sisaldus, vt lõik 2).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teiste ravimite toime tsiprofloksatsiinile:

QT-intervalli pikendavad ravimid
Nagu teisigi fluorokinoloone, tuleb ka tsiprofloksatsiini kasutada ettevaatusega patsientidel, kes
saavad samaaegselt QT-intervalli pikendavaid ravimeid (nt IA ja III klassi antiarütmikumid,
tritsüklilised antidepressandid, makroliidid, antipsühhootikumid) (vt lõik 4.4).

Probenetsiid
Probenetsiid inhibeerib tsiprofloksatsiini renaalset ekskretsiooni. Probenetsiidi ja tsiprofloksatsiini
koosmanustamisel tsiprofloksatsiini sisaldus vereplasmas suureneb.

Metoklopramiid
Metoklopramiid kiirendab tsiprofloksatsiini imendumist (suukaudse manustamise korral), mille
tulemusel saabub maksimaalne plasmakontsentratsioon kiiremini. Toimet tsiprofloksatsiini
biosaadavusele ei täheldatud.

Omeprasool
Tsiprofloksatsiini ja ja omeprasooli sisaldavate ravimite samaaegne manustamine langetab vähesel
määral tsiprofloksatsiini C
ja AUC-d.
max-i

Tsiprofloksatsiini toime teistele ravimitele:

Tisanidiin
Tisanidiini ei tohi manustada koos tsiprofloksatsiiniga (vt lõik 4.3). Tervetel inimestel läbiviidud
kliinilises uuringus täheldati tisanidiini kontsentratsiooni tõusu plasmas (C
suurenes 7-kordselt,
max
vahemik: 4 kuni 21 korda; AUC suurenes: 10 korda, vahemik: 6 kuni 24 korda), kui manustati
samaaegselt tsiprofloksatsiiniga. Tisanidiini kontsentratsiooni suurenemine plasmas on seotud
potentsieeritud hüpotensiivse ja sedatiivse toimega.

Metotreksaat
Samaaegne tsiprofloksatsiinravi võib pärssida metotreksaadi tubulaarset transporti neerudes, mis võib
suurendada metotreksaadi sisaldust seerumis ja sellega seotud toksiliste reaktsioonide riski.
Samaaegne kasutamine ei ole soovitatav (vt lõik 4.4).

Teofülliin
Tsiprofloksatsiini ja teofülliini samaaegne manustamine võib põhjustada ebasoovitavat teofülliini
kontsentratsiooni suurenemist plasmas. See võib põhjustada teofülliinist tulenevaid kõrvaltoimeid, mis
võivad harva olla eluohtlikud või letaalsed. Selle kombinatsiooni kasutamisel tuleb kontrollida
teofülliini kontsentratsioone ja vajadusel vähendada annust (vt lõik 4.4).

Teised ksantiini derivaadid
Tsiprofloksatsiini ja kofeiini või pentoksüfülliini (okspentifülliin) koosmanustamisel on teatatud
ksantiinide sisalduse suurenemisest vereseerumis.


Fenütoiin
Tsiprofloksatsiini ja fenütoiini samaaegse manustamise tagajärjel võib fenütoiini kontsentratsioon
vereseerumis tõusta või langeda, seetõttu on soovitatav ravimi kontsentratsiooni jälgida.

Tsüklosporiin
Tsüklosporiini sisaldavate ravimite ja tsiprofloksatsiini samaaegsel manustamisel täheldati mööduvat
kreatiniini sisalduse suurenemist seerumis. Seetõttu on vajalik nendel patsientidel sageli (kaks korda
nädalas) kontrollida kreatiniini sisaldust seerumis.

K-vitamiini antagonistid
Tsiprofloksatsiini samaaegne manustamine K-vitamiini antagonistidega võib suurendada selle
antikoagulatiivseid toimeid. Riskiaste võib muutuda sõltuvalt patsiendi olemasolevast infektsioonist,
vanusest ja üldseisundist. Nii on tsiprofloksatsiini toimet INR (rahvusvaheline normaliseeritud
suhtarv) väärtuse suurenemisse raske hinnata. Tsiprofloksatsiini ja K-vitamiini antagonistide (nt
varfariin, atsenokumarool, fenprokumoon või fluiindioon) samaaegse manustamise ajal ja natuke aega
pärast manustamist tuleb INR taset korduvalt kontrollida.

Glibenklamiid
Teatud juhtudel võib glibenklamiidi sisaldavate ravimite ja tsiprofloksatsiini samaaegne manustamine
intensiivistada glibenklamiidi toimet (hüpoglükeemia).

Duloksetiin
Kliinilistes uuringutes on tõestatud, et duloksetiini samaaegne kasutamine koos CYP4501A2
isoensüümi tugevate inhibiitoritega, nagu fluvoksamiin, võib põhjustada duloksetiini AUC ja Cmax
suurenemist. Ehkki tsiprofloksatsiiniga puuduvad kliinilised andmed võimalike koostoimete kohta,
võib samaaegsel manustamisel oodata samasuguseid toimeid (vt lõik 4.4).

Ropinirool
Kliinilises uuringus täheldati, et tsiprofloksatsiini manustamisel koos ropinirooliga, mis on mõõdukas
CYP450 1A2 isoensüüm, suurenes ropinirooli C
ja AUC vastavalt 60% ja 84%. Vahetult pärast
max
manustamist koos tsiprofloksatsiiniga on soovitatav jälgida ropinirooliga seotud kõrvaltoimeid ning
vastavalt vajadusele kohandada annust (vt lõik 4.4).

Lidokaiin
Tervetel uuritavatel on tõestatud, et lidokaiini sisaldavate ravimite kasutamine koos
tsiprofloksatsiiniga, mis on CYP4501A2 isoensüümi mõõdukas inhibiitor, vähendab intravenoosse
lidokaiini kliirensit 22% võrra. Ehkki lidokaiinravi taluti hästi, võib samaaegsel manustamisel esineda
kõrvaltoimeid, mis kaasnevad tsiprofloksatsiini koostoimetega.

Klosapiin
Pärast 250 mg tsiprofloksatsiini manustamist koos klosapiiniga 7 päeva jooksul suurenes klosapiini ja
N-desmetüülklosapiini kontsentratsioon seerumis vastavalt 29% ja 31%. Ravi ajal ja vahetult pärast
manustamist koos tsiprofloksatsiiniga on soovitatav kliiniline jälgimine ning klosapiini annuse vastav
kohandamine (vt lõik 4.4).
Sildenafiil
Pärast 50 mg sildenafiili ja 500 mg tsiprofloksatsiini samaaegset suukaudset manustamist tervetele
uuritavatele suurenesid sildenafiili Cmax ja AUC ligikaudu kaks korda. Seetõttu tuleb rakendada
ettevaatust tsiprofloksatsiini ja sildenafiili samaaegsel väljakirjutamisel, arvestades kasu-riski suhtega.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Olemasolevad andmed tsiprofloksatsiini manustamise kohta rasedatele naistele ei viita
tsiprofloksatsiini väärarenguid põhjustavatele omadustele ega loote/vastsündinu toksilisusele.
Loomkatsetes ei ole ilmnenud otsest või kaudset kahjulikku toimet reproduktiivsusele. Kinoloonidega
kokkupuutunud noorloomadel ja loomaloodetel on täheldatud toimet väljaarenemata kõhredele, seega

ei saa välistada ravimi kahjustavat toimet väljaarenemata inimorganismi/loote liigesekõhredele (vt lõik
5.3).
Ettevaatusabinõuna on eelistatav vältida tsiprofloksatsiini kasutamist raseduse ajal.

Imetamine
Tsiprofloksatsiin eritub rinnapiima. Potentsiaalse kõhrekahjustuse riski tõttu vastsündinule ei tohi
tsiprofloksatsiini imetamise ajal kasutada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Oma neuroloogiliste toimete tõttu võib tsiprofloksatsiin mõjutada reaktsiooniaega. Seetõttu võib
autojuhtimise või masinate käsitsemise võime olla halvenenud.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõige sagedamini kirjeldatud kõrvaltoimed on iiveldus ja kõhulahtisus.

Kliiniliste uuringute ja turuletulekujärgse jälgimise käigus kogutud tsiprofloksatsiini (suukaudne,
intravenoosne ja üleminek ühelt teisele) kõrvaltoimed on loetletud all esinemissageduste järgi.
Sageduse analüüsimisel võeti arvesse andmeid nii suukaudse kui intravenoosse manustamise kohta.

Organsüsteemi Sage
Aeg-ajalt
Harv ≥ 1/10 000
Väga harv
Teadmata
klass
≥ 1/100 kuni ≥ 1/1000 kuni kuni < 1/1000
< 1/10 000
(ei saa hinnata
< 1/10
< 1/100
olemasolevate
andmete alusel)
Infektsioonid ja
Mükootilised Antibiootikumidega

infestatsioonid
super-
seotud koliit (väga
infektsioonid harva võimaliku
fataalse lõpuga) (vt
lõik 4.4)
Vere ja

Eosinofiilia
Leukopeenia
Hemolüütiline

lümfisüsteemi
Aneemia
aneemia
häired
Neutropeenia
Agranulotsütoos
Leukotsütoos
Pantsüopeenia
Trombotsüopeenia (eluohtlik)
Trombotsüteemia
Luuüdi
depressioon
(eluohtlik)
Immuunsüsteemi

Allergiline
Anafülaktiline

häired
reaktsioon
reaktsioon
Allergiline ödeem/ Anafülaktiline
angioödeem
šokk (eluohtlik)
(vt lõik 4.4)
Seerumtõve
sarnane
reaktsioon
Ainevahetus- ja
Anoreksia
Hüperglükeemia


toitumishäired

Psühhiaatrilised
Psühho-
Segasus ja
Psühhootilised

häired
motoorne
desorientatsioon
reaktsioonid
hüperaktiivsus Ärevusreaktsioonid (võimalik, et
/agiteeritus
Ebatavalised
kulmineerub
unenäod
suitsiidimõtete
Depressioon
või-katsetega ja
(võimalik, et
täideviidud
kulmineerub
enesetapuga
suitsiidimõtete või- (vt lõik 4.4)
katsetega ja
täideviidud
enesetapuga (vt lõik
4.4)
Hallutsinatsioonid
Närvisüsteemi

Peavalu
Paresteesia
Migreen
Perifeerne
häired
Pearinglus
Düsesteesia
Koordinatsiooni- neuropaatia (vt
Unehäired
Hüpesteesia
häired
lõik 4.4)
Maitsetundlik- Treemor
Kõnnaku häired
kuse häired
Krambihood (sh
Haistmisnärvi
status epilepticus, vt häired
lõik 4.4)
Intrakraniaalne
Vertiigo
hüpertensioon
Silma


Nägemishäired (nt Visuaalsed

kahjustused
diploopia)
värvimuutused
Kõrva ja


Tinnitus


labürindi
Kuulmise kadu/
kahjustused
halvenenud kuulmine
Südame häired

Tahhükardia

Ventrikulaarne
arütmia ja
torsade de
pointes*
(teatatud
peamiselt QT
intervalli
pikenemise
riskifaktoritega
patsientidel),
QT intervalli
pikenemine
EKG-l (vt
lõigud 4.4 ja
4.9)
Vaskulaarsed


Vasodilatatsioon
Vaskuliit

häired
Hüpotensioon
Sünkoop
Respiratoorsed,

Düspnoe (sh


rindkere ja
astmaatiline seisund)
mediastiinumi
häired
Seedetrakti
Iiveldus
Oksendamine
Pankreatiit

häired
Kõhulahtisus Seedetrakti ja
abdominaalsed
valud
Düspepsia
Kõhugaasid

Maksa ja

Trans-
Maksakahjustus
Maksanekroos

sapiteede häired
aminaaside
Kolestaatiline ikterus (väga harva
aktiivsuse tõus Hepatiit
areneb
Bilirubiini
eluohtlikuks
taseme tõus
maksapuuduliku-
seks) (vt lõik 4.4)
Naha ja

Lööve
Valgustundlikkus-
Petehhiad
Äge
nahaaluskoe
Sügelus
reaktsioonid (vt lõik Multiformne
generaliseeru-
kahjustused
Urtikaaria
4.4)
erüteem
nud
Nodoosne
eksantematoos-
erüteem
ne pustuloos
Stevensi-
(AGEP)
Johnsoni
sündroom
(potentsiaalselt
eluohtlik)
Toksiline
epidermaalne
nekrolüüs
(potentsiaalselt
eluohtlik)
Lihas-skeleti ja
Lihas-skeleti Müalgia
Lihasnõrkus

sidekoe
valu (nt.
Artriit
Tendiniit
kahjustused
jäsemete valu, Lihastoonuse tõus ja Kõõluserebend
seljavalu, valu krambid
(valdavalt
rinnus)
Achilleus'e
Artralgia
kõõlus) (vt lõik
4.4)
Myasthenia
gravis'e
sümptomite
süvenemine (vt
lõik 4.4)
Neerude ja

Neeru-
Neerupuudulikkus


kuseteede häired
kahjustus
Hematuuria
Kristalluuria (vt lõik
4.4)
Tubulo-
interstitsiaalne nefriit
Üldised häired ja
Asteenia
Turse


manustamiskoha
Palavik
Higistamine
reaktsioonid
(hüperhidroos)
Uuringud

Alkaalse
Suurenenud amülaasi
INR-i väärtuse
fosfataasi
tase
suurenemine
aktiivsuse tõus
(patsientidel, kes
seerumis
saavad ravi K-
vitamiini
antagonistidega)

Järgmised kõrvaltoimed esinesid sagedamini patsientidel, kes said ravi intravenoosselt või
üleminekuga intravenoosselt suukaudsele ravile.

Sage
Oksendamine, mööduv transaminaaside aktiivsuse tõus, nahalööve

Aeg-ajalt
Trombotsütopeenia, trombotsüteemia, segasus ja desorientatsioon,
hallutsinatsioonid, paresteesia, düsesteesia, krambid, vertiigo, nägemishäired,
kuulmiskadu, tahhükardia, vasodilatatsioon, hüpotensioon, mööduv
maksakahjustus, kolestaatiline ikterus, neerupuudulikkus, turse
Harv
Pantsütopeenia, luuüdi depressioon, anafülaktiline šokk, psühhootilised
reaktsioonid, migreen, haistmisnärvi häired, kuulmiskahjustus, vaskuliit,
pankreatiit, maksanekroos, petehhia, kõõluserebend

Lapsed
Artropaatia juhud, mida on eelnevalt mainitud, põhinevad andmetel, mis on saadud täiskasvanutega
läbi viidud uuringutest. On teatatud, et lastel esineb artropaatiat sageli ( vt lõik 4.4).

4.9. Üleannustamine

Üleannuse korral kuni 12 g on teatatud kergetest toksilisuse sümptomitest. Ägeda üleannustamise
korral kuni 16 g on teatatud ägeda neerupuudulikkuse tekkest.

Üleannustamise sümptomid on pearinglus, treemor, peavalud, väsimus, krambid, hallutsinatsioonid,
segasus, ebamugavustunne kõhus, maksa- ja neerukahjustus, samuti kristalluuria, hematuuria. On
teatatud pöörduvast neerutoksilisusest.

Vajadusel, eraldi rutiinsetest esmaabi meetmetest, on soovitatav jälgida neerufunktsiooni, sealhulgas
uriini pH-d ja happelisust, et vältida kristalluuria teket. Kaltsiumi või magneesiumi sisaldavad
antatsiidid võivad teoreetiliselt vähendada tsiprofloksatsiini imendumist üleannustamise korral.
Ainult väike kogus tsiprofloksatsiini (<10%) eemaldub organismist hemo- või peritoneaaldialüüsiga.
Üleannustamise korral tuleb rakendada sümptomaatilist ravi. QT-intervalli pikenemise võimaluse tõttu
tuleb jälgida EKG-d.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: kinoloonid, fluorokinoloonid.
ATC kood: J01MA02

Toimemehhanism
Nagu fluorokinoloonidele omane, põhineb ka tsiprofloksatsiini bakteritsiidne toime topoisomeraas II
(DNA-güraas) ja topoisomeraas IV inhibeerimisel, mis on vajalik bakteri DNA replikatsiooniks,
transkriptsiooniks, parandamiseks ja rekombinatsiooniks.

Farmakokineetiline/farmakodünaamiline suhe
Efektiivsus sõltub põhiliselt maksimaalse seerumikontsentratsiooni (Cmax) ja tsiprofloksatsiini
minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni (MIC) vahelisest suhtest bakteriaalse patogeeni suhtes ning
kõveraaluse pindala (AUC) ja MIC suhtest.

Resistentsuse mehhanism
In vitro resistentsus tsiprofloksatsiinile võib olla omandatud järk-järgulise protsessina nii DNA-güraasi
kui topoisomeraas IV genoomi muteerumisel. Tsiprofloksatsiini ristresistentsus teiste
fluorokinoloonidega on varieeruv. Üksikud mutatsioonid ei põhjusta tavaliselt kliinilist resistentsust,
kuid hulgimutatsioonid põhjustavad tavaliselt kliinilist resistentsust paljude või kõikide selle rühma
toimeainete suhtes.

Läbitungimisvõimel ja/või toimeaine väljavoolupumba (efflux pump) resistentsusmehhanismil võivad
olla erinevad toimed fluorokinoloonide tundlikkusele, mis sõltub selle klassi erinevate toimeainete
füsiokeemilistest omadustest ning iga toimeaine transpordisüsteemi afiinsusest. Kõik in vitro
resistentsuse mehhanismid on sageli näha kliinilistel isolaatidel. Tundlikkust tsiprofloksatsiini suhtes

võivad mõjutada ka teisi antibiootikume inaktiveerivad resistentsuse mehhanismid, näiteks
läbitungimistõkked (sagedad Pseudomonas aeruginosa puhul) ja väljavoolumehhanismid.

Teatatud on plasmiidide poolt vahendatud resistentsusest, mida on seostatud qnr-geenidega.

Antibakteriaalse aktiivsuse toimespekter:
Murdepunktid eristavad tundlikke tüvesid keskmise tundlikkusega tüvedest ning viimaseid omakorda
resistentsetest tüvedest:

EUCAST soovitused:
Enterobacteriaceae: ≤0,5 µg/ml tundlikele, >1 µg/ml resistentsetele mikroorganismidele;
- Pseudomonas spp. ≤0,5 µg/ml tundlikele, >1 µg/ml resistentsetele mikroorganismidele;
- Acinetobacter spp. ≤1 µg/ml tundlikele, >1 µg/ml resistentsetele mikroorganismidele;
- Staphylococcus spp1. ≤1 µg/ml tundlikele, >1 µg/ml resistentsetele mikroorganismidele;
- H. influenzae ja Moraxella catarrhalis ≤0,5 µg/ml tundlikele, >0,5 µg/ml resistentsetele
-
mikroorganismidele;
Neisseria gonorrhoeae: ≤0,03 µg/ml tundlikele, >0,06 µg/ml resistentsetele mikroorganismidele;
- Neisseria meningitidis: ≤0,03 µg/ml tundlikele, >0,06 µg/ml resistentsetele;
- liigiga mitteseotud murdepunktid
-
* on ≤0,5 µg/ml tundlikele ja >1 µg/ml resistentsetele
mikroorganismidele.
1-Staphylococcus spp- tsiprofloksatsiini murdepunktid on seotud suureannuselise raviga.
*- Liigiga mitteseotud murdepunktid on määratud peamiselt PK/PD andmete põhjal ja ei sõltu
spetsiifiliste liikide MIC-jaotumisest. Need on ette nähtud kasutamiseks ainult liikide puhul, millele
kindlat piirväärtust ei ole määratud, mitte aga liikide puhul, mille suhtes ei soovitata tundlikkust
testida.

Omandatud resistentsuse esinemismäär võib teatud tüvede puhul varieeruda nii geograafiliselt kui ajas,
mistõttu on vajalik teada resistentsuse lokaalset staatust, eriti raskete infektsioonide ravimisel.
Kui lokaalsest reistentsusest tingituna on teatud infektsioonide ravis kasutatavate antibiootikumide
efektiivsus küsitav, tuleb küsida eksperdi nõuannet.

Oluliste liikide grupeerimine vastavalt tsiprofloksatsiini tundlikkusele (Streptococcus liike vt lõik 4.4)

TAVALISELT TUNDLIKUD LIIGID
Grampositiivsed aeroobsed mikroorganismid
Bacillus anthracis (1)
Gramnegatiivsed aeroobsed mikroorganismid
Aeromonas spp.
Brucella spp.
Citrobacter koseri
Francisella tularensis
Haemophilus ducreyi
Haemophilus influenzae*
Legionella spp.
Moraxella catarrhalis*
Neisseria meningitidis
Pasteurella spp.
Salmonella spp.*
Shigella spp. *
Vibrio spp.

Yersinia pestis
Anaeroobsed mikroorganismid
Mobiluncus

Teised mikroorganismid
Chlamydia trachomatis ($)
Chlamydia pneumoniae ($)
Mycoplasma hominis ($)
Mycoplasma pneumoniae ($)
LIIGID, MILLE PUHUL VÕIB TEKKIDA OMANDATUD RESISTENTSUSE
PROBLEEM
Grampositiivsed aeroobsed mikroorganismid
Enterococcus faecalis ($)
Staphylococcus spp. *(2)
Gramnegatiivsed aeroobsed mikroorganismid
Acinetobacter baumannii+
Burkholderia cepacia + *
Campylobacter spp.+ *
Citrobacter freundii*
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae *
Escherichia coli*
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae*
Morganella morganii*
Neisseria gonorrhoeae*
Proteus mirabilis*
Proteus vulgaris*
Providencia spp.
Pseudomonas aeruginosa*
Pseudomonas fluorescens
Serratia marcescens*
Anaeroobsed mikroorganismid
Peptostreptococcus spp.
Propionibacterium acnes
OLEMUSELT RESISTENTSED ORGANISMID
Grampositiivsed aeroobsed mikroorganismid
Actinomyces
Enteroccus faecium
Listeria monocytogenes
Gramnegatiivsed aeroobsed mikroorganismid
Stenotrophomonas maltophilia
Anaeroobsed mikroorganismid
Välja arvatud need, mis loetletud ülevalpool
Teised mikroorganismid
Mycoplasma genitalium
Ureaplasma urealitycum
* Kliinilist efektiivsust on tõestatud tundlike isolaatide suhtes heakskiidetud kliiniliste näidustuste
puhul
+ Resistentsuse määr ≥50% ühes või rohkemas EL-i riigis
($): Loomulik keskmine tundlikkus omandatud resistentsusmehhanismi puudumisel.
(1): Uuringud on teostatud katseloomadel, kellel on Bacillus anthracis’e infektsioon nende spooride
sissehingamise tõttu; need uuringud näitavad, et antibiootikumravi alustamine vahetult pärast
kokkupuudet aitab vältida haigestumist, kui ravi on määratud selliselt, et see vähendab spooride arvu

organismis alla nakatava taseme. Inimesele soovitatav annus põhineb peamiselt in vitro tundlikkusel
ning loomkatsete andmetel ja piiratud inimandmetel. Kahekuuline ravi täiskasvanutel suukaudse
tsiprofloksatsiiniga, annuses 500 mg 2 korda ööpäevas, arvatakse olevat efektiivne siberi katku
infektsiooni vältimiseks inimesel. Raviarst peab juhinduma riiklikest ja/või rahvusvahelistest siberi
katku ravi puudutavatest konsensusdokumentidest.
(2): Metitsilliinresistentne S. aureus on väga sageli resistentne ka fluorokinoloonidele. Resistentsuse
määr metitsilliini suhtes on ligikaudu 20…50%-l kõikidel stafülokokkide liikidel ja on tavaliselt
kõrgem nosokomiaalsetel isolaatidel.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Tsiprofloksatsiini intravenoosse manustamise järgselt saavutatakse keskmine maksimaalne plasma
kontsentratsioon infusiooni lõpuks. Intravenoossel manustamisel on tsiprofloksatsiini
farmakokineetika lineaarne annuse vahemikus kuni 400 mg.
Farmakokineetiliste parameetrite võrdlus, kui annustatakse kas kaks või kolm korda ööpäevas
intravenoosselt, ei tõendanud tsiprofloksatsiini või selle metaboliitide akumuleerumist.
Nii 200 mg tsiprofloksatsiini intravenoossel infusioonil 60 minuti jooksul kui ka 250 mg
tsiprofloksatsiini manustamisel suu kaudu, mõlemad iga 12 tunni järel, saadi võrdne
plasmakontsentratsiooni kõveraalune pindala (AUC).
400 mg tsiprofloksatsiini manustamine intravenoosselt 60 minuti jooksul iga 12 tunni järel oli
bioekvivalentne 500 mg suukaudse tsiprofloksatsiiniga, mida manustati iga 12 tunni järel (AUC
suhtes).
400 mg annuse manustamine intravenoosselt 60 minuti jooksul iga 12 tunni järel andis tulemuseks
sarnase C
, mida täheldati 750 mg suukaudse annuse korral.
max
400 mg tsiprofloksatsiini manustamine intravenoosselt 60 minuti jooksul iga 8 tunni järel oli võrdeline
AUC-ga, mis saadi 750 mg suukaudsel manustamisel iga 12 tunni järel.

Jaotumine
Tsiprofloksatsiin seondub valkudega vähe (20...30%). Tsiprofloksatsiin on plasmas suures osas
ioniseerimata kujul ning tal on püsikontsentratsioonil suur jaotusmaht 2...3 l/kg kohta.
Tsiprofloksatsiini kontsentratsioonid on suured mitmesugustes kudedes, näiteks kopsudes (epiteelkoe
vedelik, alveolaarsed makrofaagid, biopsiakude), ninakõrvalurgetes ja põletikulistes kolletes
(kantariin-villivedelik) ja kuseteedes (uriin, eesnääre, emaka limaskest), kus saavutatakse kokku
plasmakontsentratsiooni ületav kontsentratsioon.

Metabolism
Väikestes kontsentratsioonides on kindlaks määratud neli järgmist metaboliiti:
desetüleentsiprofloksatsiin (M 1), sulfotsiprofloksatsiin (M 2), oksatsiprofloksatsiin (M 3) ja
formüültsiprofloksatsiin (M 4). Metaboliitidel avaldub in vitro antibakteriaalne toime, mis on nõrgem
kui lähteühendil.
Tsiprofloksatsiin on teadaolevalt CYP450 1A2 isoensüümide mõõdukas inhibiitor.

Eritumine
Tsiprofloksatsiin eritub suures osas muutumatul kujul nii neerude kui ka vähemal määral rooja
kaudu.

Tsiprofloksatsiini eritumine (% annusest)

Intravenoosne manustamine
Uriin
Roe
Tsiprofloksatsiin
61,5
15,2
Metaboliidid (M M )
9,5
2,6
1...
4


Neerukliirens on vahemikus 180...300 ml/kg/h ja kogukeha kliirens vahemikus 480...600 ml/kg/h.
Tsiprofloksatsiin allub nii glomerulaarfiltratsioonile kui ka tubulaarsekretsioonile. Raske
neerufunktsiooni kahjustuse korral pikenevad tsiprofloksatsiini poolväärtusajad kuni 12 tunnini.

Tsiprofloksatsiini mitterenaalne kliirens on tingitud peamiselt aktiivsest transintestinaalsest eritumisest
ja metabolismist. 1% annusest eritub sapi kaudu. Tsiprofloksatsiini sisaldub sapis suurtes
kontsentratsioonides.

Lapsed
Farmakokineetilised andmed lastel on piiratud.

Lastega (vanuses üle 1 aasta) teostatud uuringus ei olnud Cmax ja AUC vanusest sõltuvad. Cmax ja
AUC märkimisväärset suurenemist korduva annuse (10 mg/kg kolm korda ööpäevas) kasutamisel ei
täheldatud.
10 raske sepsisega alla 1-aastasel lapsel oli pärast 1-tunnist intravenoosset infusiooni 10 mg/kg Cmax
6,1 mg/l (vahemik 4,6...8,3 mg/l) ja 1 kuni 5-aastastel lastel 7,2 mg/l (vahemik 4,7...11,8 mg/l). AUC
väärtused olid vastavates vanuserühmades 17,4 mg*h/l (vahemik 11,8...32,0 mg*h/l) ja 16,5 mg*h/l
(vahemik 11,0...23,8 mg*h/l).
Need väärtused on samas vahemikus kui täiskasvanutel raviannuste kasutamisel. Erinevate
infektsioonidega pediaatriliste patsientide populatsiooni farmakokineetika analüüsi põhjal on
prognoositav keskmine poolväärtusaeg lastel ligikaudu 4...5 tundi ja suukaudse suspensiooni
biosaadavus 50...80%.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ühekordse annuse toksilisuse, korduvtoksilisuse, kartsinogeensuse või reproduktsioonitoksilisuse
mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Nagu paljud teisedki kinoloonid, on tsiprofloksatsiin kliiniliselt asjakohastel
kontsentratsioonitasemetel loomadele fototoksiline. Andmed fotomutageensuse/fotokartsinogeensuse
kohta näitavad tsiprofloksatsiini nõrka fotomutageenset või fototumorigeenset toimet in vitro ja
loomkatsetes. See toime oli võrreldav teiste güraasi inhibiitorite toimega.

Liigeste taluvus:
Nagu on teatatud ka teiste güraasi inhibiitorite puhul, põhjustab tsiprofloksatsiin noorloomadel suurte
kandvate liigeste kahjustusi. Kõhre kahjustuse ulatus sõltub vanusest, loomaliigist ja annusest,
kahjustust saab vähendada vastava liigese koormust vähendades. Uuringud täiskasvanud loomadega
(rott, koer) kõhrekahjustusi ei näidanud. Uuringus noorte inglise hagijatega põhjustas tsiprofloksatsiin
terapeutilistes annustes pärast kahenädalast ravi raskeid liigesekahjustusi, mida täheldati ka veel 5 kuu
möödumisel.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Piimhape
Naatriumkloriid
Vesinikkloriidhape (pH kohaldamiseks)
Süstevesi

6.2. Sobimatus

Ciprofloxacin Claris 2mg/ml on kokkusobimatu selliste süstelahustega, mis on füüsikaliselt või
keemiliselt ebastabiilsed lahuse pH 3,9…4,5 juures (nt penitsilliinid, hepariini lahused).

Seda ravimit tohib segada vaid lahustega, mis on märgitud lõigus 6.6.

6.3. Kõlblikkusaeg

Klaasist viaalid/pudelid: 3 aastat.
Mitte-PVC kotid: 2 aastat.

Pärast esmakordset avamist:
Üheannuseline viaal. Kasutada kohe pärast avamist.

Pärast lahjendamist:
Pärast lahjendamist kasutada 42 tunni jooksul.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb valmistatud infusioonilahus kohe ära kasutada. Kui
lahust ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Viaalid/pudelid: Hoida temperatuuril kuni 25ºC. Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.
Hoida viaalid/pudelid välispakendis, valguse eest kaitstult.

Mitte-PVC kott: Hoida temperatuuril kuni 30ºC. Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.
Hoida kott välispakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tüüp II läbipaistev klaas, seestpoolt silikoonitud, värvitud pudelid silikoonitud halli
bromobutüülkummist korgiga, sisaldab 50 ml, 100 ml või 200 ml Ciprofloxacin Claris 2 mg/ml
infusioonilahust.
Pakendi suurus: Üks viaal/pudel papp-karbis.

Mitte-PVC kotid, mis sisaldavad 50 ml, 100 ml või 200 ml Ciprofloxacin Claris 2 mg/ml
infusioonilahust.
Pakendi suurus: Üks kott välispakendis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Ciprofloxacin Claris 2 mg/ml infusioonilahus sobib kokku Ringeri lahusega, 0,9% naatriumkloriidi
lahusega, 5% ja 10% glükoosilahusega, glükoosi/soola ja fruktoosi 10% lahusega.

Ravimit ei tohi segada teiste infusioonilahuste ja süstelahustega, mis on pH väärtuste 3,9...4,5 juures
füüsikaliselt või keemiliselt ebastabiilsed (vt lõik 6.2).

Ravimi 100 mg ja 200 mg annused tuleb manustada veeni 30 minuti jooksul. 400 mg annus tuleb
infundeerida 60 minuti jooksul.

Lahust tuleb enne manustamist visuaalselt võõrosakeste ja värvuse suhtes kontrollida. Kasutada tohib
ainult selget ja osakestevaba lahust.

Ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele
seadustele, vahetult pärast kasutamist.

Kasutamise kergendamiseks tuleb viaali kork läbistada keskmises rõngas. Välimise rõnga läbistamine
võib põhjustada viaali korgi kahjustumist.

7. Müügiloa hoidja


Claris Lifesciences (UK) Limited,
Crewe Hall,
Crewe, Cheshire, CW1 6UL
Ühendkuningriik

8. Müügiloa number

681210

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 21.04.2010
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 07.06.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud mais 2014