BITTNERI PALSAM

Toimeained: taimsed preparaadid

Ravimi vorm: suukaudne lahus

Ravimi tugevus: 250ml 1TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on BITTNERI PALSAM ja milleks seda kasutatakse

BITTNERI PALSAM on traditsiooniline taimne ravim, mida kasutatakse suukaudselt:

- Üldtoniseeriva vahendina (vaimse ja füüsilise seisundi parandamiseks).
- Seedekulgla funktsionaalsete häirete korral (nt täiskõhutunne, gaasidest tingitud puhitus ja
kõhukinnisus) ja sapierituse suurendamiseks.

BITTNERI PALSAM omab nii psüühilist seisundit kui töövõimet toniseerivat ja üldtugevdavat
toimet, mis on enam väljendunud kroonilise väsimuse ja kurnatuse korral ja haigustest paranemise
perioodil.

BITTNERI PALSAM sisaldab teiste ainete seas amaroide ja essentsiaalseid õlisid.
Suukaudsel manustamisel stimuleerivad mõruained ja essentsiaalsed õlid sülje, maonõre ja sapi
sekretsiooni. Essentsiaalsed õlid vähendavad täiskõhutunnet ja gaasidest tingitud puhitust. Selle kõige
tulemusena paraneb toidu seedimine ja imendumine.

2. Mida on vaja teada enne BITTNERI PALSAM võtmist

Ärge kasutage BITTNERI PALSAM'it
- kui teil on raske maksahaigus, sapiteede sulgus, sapikivid, pankreatiit, mao- või
kaksteistsõrmikuhaavandid;
- kui te olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.


1
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- BITTNERI PALSAM sisaldab 40 % (v/v) alkoholi, mistõttu seda ei tohi anda lastele.
- Ärge kasutage kõhuvalu, iivelduse ja oksendamise korral.
- Kui BITTNERI PALSAM'i kasutamisel ilmnevad seedetrakti häired, mis kestavad mitu päeva,
tuleks preparaadi kasutamine katkestada või pöörduda arsti poole.

Enne BITTNERI PALSAM’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja BITTNERI PALSAM
Koostoimeid teiste ravimitega ei ole täheldatud.
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid.

BITTNERI PALSAM koos toidu ja joogiga
Erinõuded puuduvad.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Raseduse ja rinnaga toitmise ajal ei ole alkoholi sisalduse tõttu soovitatav kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Alkoholisisalduse tõttu võib BITTNERI PALSAM mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise
võimet.

BITTNERI PALSAM sisaldab alkoholi (etanooli).
Ravim sisaldab 40 mahu% etanooli (alkoholi), st kuni 1,62 g annuses, mis vastab 40 ml õllele, 16,7 ml
veinile. See ravim on kahjulik alkoholismi probleemidega isikutele.
Sellega tuleb arvestada rasedate, rinnaga toitvate naiste, laste ja kõrge riskigrupiga patsientide puhul
(nt. maksahaigused või epilepsia).

3. Kuidas BITTNERI PALSAM võtta

Kuidas BITTNERI PALSAM'it kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker
on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on suukaudsel manustamisel 1 teelusikatäis 2…3 korda päevas puhtalt, veega või
ravimteega sisse võtta. Järjestikuse annustamise kestus võib olla maksimaalselt kuni 3 kuud.

Kui te kasutate BITTNERI PALSAM'it rohkem kui ette nähtud
Üleannustamisest ei ole teatatud.

Kui te unustate BITTNERI PALSAM'it kasutada
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke annus niipea kui see
meelde tuleb.

Kui te lõpetate BITTNERI PALSAM'i kasutamise
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kõrvaltoimetest ei ole teatatud. Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või
apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas BITTNERI PALSAM säilitada

Kuidas BITTNERI PALSAM'it säilitada

2

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

6. Pakendi sisu ja muu teave

BITTNERI PALSAM (1 ml suukaudset lahust) sisaldab:

Toimeained on:Manna
manna
1,360 mg
Camphora
kamper 0,950
mg
Radix Zedoariae
kollajuur (kurkuma)
1,380 mg
Radix Angelicae
kikkaputkejuur 1,360
mg
Myrrha
mürr 0,700
mg
Radix Gentianae
emajuur 0,500
mg
Semen Myristicae
muskaatpähkel 0,280
mg
Radix Carlinae
keelikrohujuur 0,680
mg
Radix Helenii
aedvaagijuur 0,020
mg
Radix Liquiritiae
lagritsajuur 0,170
mg
Herba Centaurii
maasapiürt 0,013
mg
Flos Caryophylli
nelk 0,030
mg
Rhizoma Galangae
isujuur 0,014
mg
Radix Zingiberis
ingverijuur 0,015
mg
Herba Cardui benedicti
kibeohakaürt 0,015
mg
Herba Ivae moschatae
muskusrohi 0,006
mg
Radix Iridis
iirisejuur 0,005
mg
Flos Verbasci
vägiheinaõis 0,014
mg
Pericarpium Aurantii
mõru pomerantsi viljakest
0,031 mg
amari
Cortex Aurantii dulcis

magus pomerantsikoor
0,011 mg
Radix Calami
kalmusejuur 0,047
mg
Herba Absinthii
koirohuürt 0,035
mg
Cortex Curacao
curacao puu koor
0,038 mg
Fructus Cubebae
kubeebavili 0,017
mg
Fructus Anisi stellati
tähtaniisivili 0,046
mg
Folium Menyanthis
ubaleheleht 0,120
mg
Theriak
teriakk 0,970
mg

- Teised abiained on 40% (v/v) etanool, Sugar dye (värvaine E150), puhastatud vesi.

Kuidas BITTNERI PALSAM välja näeb ja pakendi sisu
BITTNERI PALSAM sisaldab taimseid drooge, mistõttu maitse ja lõhn võivad muutuda. See ei
mõjuta ravimi toimet.
Keeratava alumiiniumkorgiga klaasist pudel.
Pakendi suurused: 50 ml, 100 ml, 250 ml või 500 ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja
Richard Bittner AG
Reisnerstraβe 55-57
A-1030 Vienna

3
Austria
Tel: +43/1/50 30 972-0
Faks: + 43/1/50 30 972/40
E-post: office.vienna@richard-bittner.com

Tootja
Richard Bittner AG
Ossiacherstrasse 7
A-9560 Feldkirchen
Austria


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

SIA Omega Pharma Baltics
K.Ulmaņa gatve 119
LV-2167 Mārupe
Läti
Tel: +371 677 83478
Faks: + 371 677 83479
E-post: eesti@omega-pharma.lv

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2013

4Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

BITTNERI PALSAM, suukaudne lahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 ml BITTNERI PALSAMI suukaudset lahust sisaldab järgmisi taimse päritoluga toimeaineid:
Manna
manna
1,360 mg
Camphora kamper
0,950
mg
Radix Zedoariae
kollajuur (kurkuma)
1,380 mg
Radix Angelicae
kikkaputkejuur 1,360
mg
Myrrha mürr
0,700
mg
Radix Gentianae
emajuur 0,500
mg
Semen Myristicae
muskaatpähkel 0,280
mg
Radix Carlinae
keelikrohujuur 0,680
mg
Radix Helenii
aedvaagijuur 0,020
mg
Radix Liquiritiae
lagritsajuur 0,170
mg
Herba Centaurii
maasapiürt 0,013
mg
Flos Caryophylli
nelk 0,030
mg
Rhizoma Galangae
isujuur 0,014
mg
Radix Zingiberis
ingverijuur 0,015
mg
Herba Cardui benedicti
kibeohakaürt 0,015
mg
Herba Ivae moschatae
muskusrohi 0,006
mg
Radix Iridis
iirisejuur 0,005
mg
Flos Verbasci
vägiheinaõis 0,014
mg
Pericarpium Aurantii amari
mõru pomerantsi viljakest
0,031 mg
Cortex Aurantii dulcis
magus pomerantsikoor
0,011 mg
Radix Calami
kalmusejuur 0,047
mg
Herba Absinthii
koirohuürt 0,035
mg
Cortex Curacao
curacao puu koor
0,038 mg
Fructus Cubebae
kubeebavili 0,017
mg
Fructus Anisi stellati
tähtaniisivili 0,046
mg
Folium Menyanthis
ubaleheleht 0,120
mg
Theriak
teriakk 0,970
mg

Abiaine: 40% (v/v) aetanool (alkohol).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Suukaudne lahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Traditsiooniline taimne ravim, mida kasutatakse suukaudselt:
- seedekulgla funktsionaalsete häirete korral ja sapierituse suurendamiseks;
- üldtoniseeriva vahendina.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Suukaudne manustamine
Suu kaudu manustamisel 1 teelusikatäis (5 ml) 2…3 korda päevas puhtalt, veega või ravimteega
(50…100 ml) sisse võtta. Järjestikuse annustamise kestus võib olla maksimaalselt kuni 3 kuud.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
Rasked maksahaigused (nt maksatsirroos), sapiteede sulgus, sapikivid, pankreatiit ja mao- ja
kaksteistssõrmikuhaavandid.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kuna preparaat sisaldab 40 v% alkoholi, ei tohi seda anda lastele. 1 annus BITTNERI PALSAMIT
sisaldab ligikaudu 1,6 g absoluutset alkoholi, seepärast ei tohi teda anda alkoholi kuritarvitavatele
inimestele. Kõhuvalu, iivelduse ja oksendamise korral mitte kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tänaseni ei ole koostoimeid teiste ravimitega täheldatud.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Alkoholisisalduse tõttu ei ole raseduse ja rinnaga toitmise ajal soovitatav kasutada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Soovitatavates annustes ei ole BITTNERI PALSAMI kasutamine liiklusohtlik. Suurtes annustes
mõjutab preparaat reaktsioonivõimet.

4.8. Kõrvaltoimed

Ei ole teada.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

BITTNERI PALSAM sisaldab teiste ainete seas amaroide ja essentsiaalseid õlisid.

BITTNERI PALSAM omab nii psüühilist seisundit kui töövõimet toniseerivat ja üldtugevdavat mõju,
mis on enam väljendunud kroonilise väsimuse ja kurnatuse korral ja haigustest paranemise perioodil.


Mõruainete toimest tingitud impulsside ülekandmine kesknärvisüsteemi suurendab reflektoorselt sülje
ja maomahla sekretsiooni. See omakorda viib maomahla ja pepsiini suurenenud produktsioonile maos.
Amaroidid stimuleerivad maomahla produtseerivaid näärmeid ja suurendab samaaegsel toidu
sissevõtmisel gastriini sekretsioon. Gastriin on polüpeptiid, mis stimuleerib magu, pankreast ja
Brunner'i näärmeid. See toimemehhanism parandab toidu seedimist ja imendumist.

5.2. Farmakokineetilised omadused

BITTNERI PALSAMIGA ei ole tehtud kliinilisi uuringuid.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Toksikoloogilised uuringud ei ole näidanud BITTNERI PALSAMI kahjulikku toimet suukaudsel
manustamisel 1 kuu ja 6 kuu jooksul inimesele. Uuringute käigus ei olnud TD50 ega LD50
mõõdetavad, mis tõestab preparaadi ohutust inimesele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Puhastatud vesi
40% (v/v) etanool
Sugar dye E150

6.2. Sobimatus


Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.
Hoida originaalpakendis, et kaitsta valguse eest.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pruunist klaasist pudelid. Plastikust tihendiga alumiiniumkork.
Lahus 50 ml, 100 ml, 250 ml või 500 ml klaaspudelis

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Richard Bittner AG
Reisnerstraße 55-57
A-1030 Wien
Austria

8. Müügiloa number

509006

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

5.10.1998/28.03.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2011