SEREVENT

Toimeained: salmeterool

Ravimi vorm: inhalatsiooniaerosool, suspensioon

Ravimi tugevus: 25mcg 1annust 120annust 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on SEREVENT ja milleks seda kasutatakse

- Serevent sisaldab ravimit toimeainega salmeterool. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse
pikatoimelisteks bronhilõõgastiteks. Salmeterool aitab avada hingamisteed, muutes hingamise
kergemaks. Ravimi toime saabub tavaliselt 10...20 minuti jooksul ning kestab 12 tundi või kauem.

- Arst on teile ravimit määranud hingamisraskuste vältimiseks. Need võivad olla tingitud astmast.
Serevent’i regulaarne kasutamine aitab ära hoida astmahoogude esinemist. See hõlmab ka
füüsilisest koormusest tingitud või vaid öösiti esinevaid astmahoogusid.

- Serevent'i regulaarne kasutamine aitab ära hoida ka teisestest haigustest, näiteks kroonilisest
obstruktiivsest kopsuhaigusest (KOK) tingitud hingamisraskuste teket.

- Serevent aitab ära hoida hingelduse ja viliseva hingamise teket. Ravim ei toimi siis, kui hingeldus
või vilisev hingamine on juba tekkinud. Sellisel juhul vajate te kiiretoimelist bronhe lõõgastavat
ravimit (näiteks salbutamooli).

- Serevent on inhalaatoris. Te hingate ravimit otse kopsudesse.

- Serevent sisaldab norfluraani. See on keskkonnasõbralikum kui vanemad inhalaatorid. Vanemate
inhalaatorite ja Serevent'i maitse võib olla erinev. Maitse erinevus ei oma ravimi toime aspektist
mingit tähtsust.

Astma ravis peab Serevent'i alati manustama koos inhaleeritava hormooniga.

2. Mida on vaja teada enne SEREVENT võtmist

Ärge kasutage Serevent'i:
- kui te olete allergiline (ülitundlik) salmeteroolksinafoaadi või norfluraani (HFA 134a) suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Serevent
- Kui teie astma või hingamisraskus süveneb, teavitage sellest otsekohe oma arsti. Teil võib
vilisevat hingamist või rindkere pingsust esineda sagedamini või te võite kiiretoimelist
bronhilõõgastit vajada rohkem kui tavaliselt. Neil juhtudel ärge suurendage Serevent’i annuste
arvu. Teie haigus võib süveneda ja te võite jääda tõsiselt haigeks. Pöörduge oma arsti poole, kuna
teie astmaravi võib vajada muutmist.

- Niipea kui teie astma on piisava kontrolli all, võib arst kaaluda Serevent'i annuse järk-järgulist
vähendamist.

- Kui teile on Serevent määratud astma raviks, jätkake juba kasutatava astmaravimi, eriti
inhaleeritavate hormoonide või hormoonitablettide kasutamist. Jätkake ravimi kasutamist samades
annustes nagu varem, kui arst ei ole määranud teisiti. Tehke seda isegi juhul, kui te ennast
paremini tunnete. Kui te alustate Serevent’i kasutamist, siis ärge lõpetage inhaleeritavate
hormoonide (või hormoonitablettide) manustamist.

- Arst jälgib teid ravi ajal hoolikamalt juhul, kui teil esineb kilpnäärme ületalitlus, suhkurtõbi
(Serevent võib tõsta veresuhkru taset) või südamehaigus, sealhulgas ebakorrapärane või kiire
südametegevus.

Muud ravimid ja Serevent
- Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid, kaasa
arvatud astmaravimeid või ilma retseptita ostetud ravimeid. Mõningatel juhtudel ei pruugi
Serevent kokku sobida teiste ravimitega.

- Enne Serevent’i kasutamist teatage oma arstile, kui te saate praegu seennakkuste vastast ravi
ketokonasooli või itrakonasooli sisaldava ravimiga või kui te saate HIV-nakkuse raviks ritonaviiri.
Nende ravimite toimel võib suureneda Serevent’i kõrvaltoimete (kaasa arvatud südame
rütmihäirete) tekkerisk, samuti võivad kõrvaltoimed süveneda.

- Serevent’i ei tohi kasutada koos beeta-blokaatoritega, kui arst ei ole määranud teisiti. Beeta-
blokaatorid, nagu atenolool, propranolool ja sotalool on enamasti kasutusel kõrgvererõhu või
muude südamehaiguste raviks. Teatage oma arstile, kui te võtate beeta-blokaatoreid või teile on
hiljuti määratud ravi beeta-blokaatoritega, kuna need võivad vähendada või muuta salmeterooli
toimet.

- Serevent võib vähendada kaaliumisisaldust teie veres. Sellisel juhul võivad tekkida südame
rütmihäired, lihasnõrkus või -krambid. Need tekivad suurema tõenäosusega juhul, kui te kasutate
Serevent’i koos teatud vererõhuravimitega (diureetikumid) või teiste hingamisraskuste
leevendamiseks kasutatavate ravimitega (nagu teofülliin või hormoonid). Arst võib teha teile
vereanalüüsid, et kontrollida teie vere kaaliumisisaldust. Kui teil on küsimusi, arutage neid oma
arstiga.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Serevent ei avalda mõju autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

3. Kuidas SEREVENT võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Astma ravis peab Serevent'i alati manustama koos inhaleeritava hormooniga.

- Kasutage Serevent'i iga päev, kuni arst soovitab teil ravi lõpetada.

- Ravimi toime avaldub juba esimesel ravipäeval.

Serevent'i manustatakse ainult sissehingamise ehk inhaleerimise teel.

Täiskasvanud ning 12-aastased ja vanemad noorukid, kellel esineb astma
- Tavaline algannus on kaks inhalatsiooni kaks korda päevas.
- Raske astma korral võib arst suurendada annust nelja inhalatsioonini kaks korda päevas.

Astmaga lapsed
- 4...12-aastastele lastele on tavaline annus kaks inhalatsiooni kaks korda päevas.
- Serevent'i kasutamine alla 4-aastastel lastel ei ole soovitatav.

Täiskasvanud, kellel esineb krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK, kaasa arvatud bronhiit
ja emfüseem)
- Tavaline algannus on kaks inhalatsiooni kaks korda päevas.

Ei ole kohaldatav laste ja noorukite puhul.

Kasutamisjuhend
Inhalaatori kasutamist õpetab teile arst, õde või apteeker. Nad kontrollivad aeg-ajalt teie
inhalatsioonitehnikat. Kui te ei kasuta inhalaatorit õigesti või juhiste järgi, võib see tähendada, et
ravim ei toimi astma või KOKi puhul nii tõhusalt kui vaja.

Ravim on rõhu all olevas balloonis, mis on ümbritsetud huulikuga varustatud plastmasskorpusega.

Inhalaatori kontrollimine


1. Kui te kasutate inhalaatorit esimest korda, kontrollige, kas inhalaator
on töökorras. Huuliku katte eemaldamiseks vajutage ettevaatlikult
pöidla ja nimetissõrmega selle külgedele ning seejärel tõmmake.
2. Loksutage inhalaatorit korralikult, suunake huulik endast eemale ning vajutage balloonile, et
pihustada õhku kaks ravimiannust. Juhul kui te ei ole inhalaatorit kasutanud rohkem kui ühe
nädala jooksul, pihustage enne inhalaatori kasutamist samuti kaks ravimiannust õhku.

Inhalaatori kasutamine
Vahetult enne inhalaatori kasutamist on oluline hingata sisse nii aeglaselt kui võimalik.

1. Inhalaatori kasutamise ajal seiske või istuge.

2. Eemaldage huuliku kate (nagu on näidatud esimesel pildil). Kontrollige, kas huulik on nii
seest- kui väljastpoolt puhas ning veenduge, et huulikus ei oleks võõrkehasid.


3. Loksutage inhalaatorit 4 või 5 korda, et tagada lahtiste esemete
eemaldamine ja inhalaatori sisu ühtlane segunemine.4. Hoidke inhalaatorit püstises asendis sõrmede ja pöidla vahel nii, et pöial on
inhalaatori põhjal, huuliku all. Hingake võimalikult sügavalt välja.
5. Asetage huulik huulte ja hammaste vahele. Ärge hambaid
kokku suruge.

6. Hingake suu kaudu sisse. Vahetult pärast sissehingamise alustamist vajutage
inhalaatori ülaosale ja pihustage hingamisteedesse ravimi annus. Samal ajal
hingake ühtlaselt ja sügavalt sisse.7. Hoides hinge kinni, eemaldage inhalaator suust ja võtke sõrm inhalaatori
ülaosalt. Hoidke hinge kinni senikaua, kui see on teile mugav.

8.
Annuste manustamise vahepeal oodake ligikaudu pool minutit ning seejärel korrake punkte
3...7.

9.
Pärast inhalaatori kasutamist asetage alati tagasi huuliku kate, et kaitsta huulikut tolmu eest.
Huuliku kate asetage tagasi seda kindlalt surudes, kuni kostab klõpsatus.

Harjutage paar esimest korda peegli ees. Kui inhalaatori ülaosast või suunurkadest tuleb „auru“,
proovige uuesti.

Kui teil või teie lapsel on raskusi ravimi manustamisega, võib Serevent’i manustamiseks kasutada
vahemahutit. Pidage nõu arsti, õe või apteekriga.

Inhalaatori puhastamine
Vältimaks inhalaatori ummistumist, tuleb seda puhastada vähemalt kord nädalas. Selleks:

- Eemaldage huuliku kate.
- Ärge kunagi eemaldage metallist ballooni ümbritsevast plastmasskorpusest.
- Pühkige kuiva lapi või pabersalvrätiga üle huuliku sise- ja välispind ning plastmasskorpus.
- Asetage tagasi huuliku kate.

Ärge pange metallballooni vette.

Kui te kasutate Serevent’i rohkem kui ette nähtud
Kasutage inhalaatorit alati vastavalt juhistele. Kui te manustate kogemata soovitatust suurema annuse,
teavitage sellest arsti või apteekrit. Teil võib tekkida südamepekslemine ja värisemine ja/või
pearinglus. Samuti võib teil tekkida peavalu, lihasnõrkus ja liigesevalud.

Kui te unustate Serevent’i kasutada
Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata. Manustage lihtsalt
järgmine annus tavalisel ajal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kõrvaltoimete tekkevõimaluse vähendamiseks määrab arst teile ravimi kõige väiksema toimiva
annuse, mis tagab kontrolli astma või kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse üle. Serevent’i kasutamisel
on kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid.

Allergilised reaktsioonid: hingamisraskuse järsk süvenemine pärast Serevent’i manustamist.
Tekkida võib raskekujuline vilisev hingamine ja köha. Samuti võib tekkida sügelus ja turse (tavaliselt
näo-, huulte-, keele- või kõriturse). Nende nähtude ilmnemisel või kui need tekivad järsku pärast
Serevent’i manustamist, teavitage otsekohe oma arsti. Serevent’i suhtes tekib allergilisi reaktsioone
väga harva (vähem kui ühel kümnest tuhandest inimesest).

Järgnevalt on loetletud muud kõrvaltoimed:

Sage (vähem kui ühel kümnest inimesest):
- Lihaskrambid
- Värisemise tunne; kiire või ebaregulaarne südametegevus (südamepekslemine), peavalu; käte
värisemine (treemor). Värinaid esineb sagedamini siis, kui manustatakse rohkem kui kaks
inhalatsiooni kaks korda päevas. Need kõrvaltoimed ei kesta kaua ning vähenevad Serevent-ravi
jätkudes.

Aeg-ajalt (vähem kui ühel sajast inimesest):
- Lööve
- Väga kiire südametegevus (tahhükardia). Tahhükardiat esineb sagedamini siis, kui manustatakse
rohkem kui kaks inhalatsiooni päevas.
- Närvilisus.

Harv (vähem kui ühel tuhandest inimesest):
- Pearinglus
- Unetus või uinumisraskused
- Vere kaaliumisisalduse langus (sümptomiteks südame rütmihäired, lihasnõrkus, -krambid).

Väga harv (vähem kui ühel kümnest tuhandest inimesest):
- Hingamisraskus või vilisev hingamine, mis süveneb vahetult pärast Serevent’i manustamist.
Sellisel juhul lõpetage Serevent inhalaatori kasutamine. Manustage kiiretoimelist
bronhilõõgastit ja teavitage kohe oma arsti.
- Ebakorrapärane südametegevus või ekstrasüstolid ehk vahelöögid (rütmihäired). Ärge lõpetage
Serevent’i kasutamist, kuid teavitage oma arsti.
- Veresuhkru (glükoos) sisalduse suurenemine (hüperglükeemia). Kui te põete suhkurtõbe, võib
osutuda vajalikuks veresuhkru taseme sagedasem jälgimine ning suhkurtõve ravi korrigeerimine.
- Suu- või kurguvalu.
- Iiveldus.
- Valulikud, turses liigesed või valu rindkeres.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas SEREVENT säilitada

- Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

- Kohe pärast kasutamist asetage tagasi huuliku kate seda kindlalt surudes, kuni kostab klõpsatus.
Ärge rakendage ülemäärast jõudu.

- Hoida temperatuuril kuni 30°C.

- Metallmahutis olev vedelik on rõhu all. Seda ei tohi avada, lõhkuda ega põletada, isegi kui see on
tühi.

- Ärge kasutage Serevent’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Serevent sisaldab
- Üks annus sisaldab 25 mikrogrammi toimeainet salmeterooli.
- Inhalaatoris on 120 annust.
- Abiaine on norfluraan (HFA 134a).

Kuidas Serevent välja näeb ja pakendi sisu
Inhalatsiooniaerosool, suspensioon. Survestatud mahuti sisaldab valget või tuhmvalget suspensiooni
inhaleerimiseks.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
GlaxoSmithKline Export Ltd
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
Ühendkuningriik

Tootjad:
Glaxo Wellcome Production
Zone Industrielle 2, Rue Lavoisier 23, F-27000 Evreux,
Prantsusmaa

või

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
Ul Grunwaldzka 189, 60-322, Poznan,
Poola

Aspen Bad Oldesloe GmbH
Industriestrasse 32-36
23843 Bad Oldesloe
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
GlaxoSmithKline Eesti OÜ
Lõõtsa 8a
11415 Tallinn
Eesti
Tel: +372 6676 900


Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2014
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Patsiendid peavad eemaldama huuliku katte, vajutades selle külgedele.

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Patsiendid peavad kontrollima inhalaatorit (sh huulikut) seest- ja väljastpoolt lahtiste esemete
suhtes.

3. Ravimvorm

Patsiendid peavad inhalaatorit korralikult loksutama, et tagada lahtiste esemete eemaldumine ja
inhalaatori sisu ühtlane segunemine. Enne inhalaatori esmakordset kasutamist või juhul, kui
inhalaatorit ei ole nädala jooksul kasutatud, pihustage kaks ravimiannust õhku kontrollimaks, kas
inhalaator töötab.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed