RHESONATIV

Toimeained: anti-D humaanimmunoglobuliin

Ravimi vorm: süstelahus

Ravimi tugevus: 625RÜ 1ml 1ml 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on RHESONATIV ja milleks seda kasutatakse

Rhesonativ on immunoglobuliin ja sisaldab antikehasid reesusfaktori vastu. Kui rasedal naisel puudub
vere punaliblede pinnal asuv reesusfaktor (=Rh-negatiivne) ja lootel on reesusfaktor olemas (=Rh-
positiivne), võib ema immuunsüsteem hakata tootma antikehi reesusfaktori vastu. Need antikehad
võivad kahjustada loodet, eriti hilisemate raseduste korral.

Rhesonativ-i kasutatakse Rh-negatiivsete naiste reesusimmuniseerimise vältimiseks raseduse ja
sünnituse ajal ning lootekahjustuse ärahoidmiseks.
Rhesonativ-i manustatakse Rh-negatiivsetele naistele järgmistel juhtudel:
- anti-D profülaktika Rh-negatiivsetele rasedatele
- sünnitamine, kui loode on Rh-positiivne
- abort/ähvardav abort (raseduse katkemine/ähvardav raseduse katkemine)
- emakaväline rasedus, teatud tüüpi emakasisene kasvaja (põismool), loote vere sattumine ema
vereringesse või loote surm raseduse lõppjärgus
- invasiivsed protseduurid raseduse ajal, nt süstla abil looteveest proovi võtmine (amniotsentees)
või analüüsiks lootevere võtmine nabaveenist, biopsia (koeproovi võtmine) või manipulatiivsed
sünnitusabi toimingud, nt loote pööramine käsitsi õigesse asendisse emaka sees, kõhutrauma
või loote emakasisene kirurgiline ravi

Rhesonativ-i võib samuti kasutada Rh-negatiivsetel isikutel, kellele on juhuslikult tehtud Rh-
positiivne vereülekanne.

2. Mida on vaja teada enne RHESONATIV võtmist

Ärge kasutage Rhesonativ-i:
- kui olete inimese normaalimmunoglobuliini või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud
lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Rhesonativ-i kasutamist pidage nõu oma arstiga.
Rääkige oma arstile, kui te põete mistahes muud haigust.

Rhesonativ-i ei tohi manustada Rh(D)-positiivsetele isikutele ega isikutele, kes on juba
immuniseerunud Rh(D) antigeeni suhtes.

Tõelised ülitundlikkusreaktsioonid (allergilised reaktsioonid) tekivad harva.

Allergia või tõsise allergilise reaktsiooni (anafülaktiline reaktsioon) kahtluse korral peate otsekohe
informeerima arsti või meditsiiniõde. Sümptomid on nt peapööritustunne, südamekloppimine,
vererõhu langus, hingamis- ja neelamisraskused, pitsitustunne rindkeres, sügelus, kogu keha nõgestõbi
(lööve), näo-, keele- või kõriturse, minestus ja nahalööve. Ükskõik milline neist seisunditest vajab
kohest ravi.

Lapsed
Lastel kasutamise kohta andmed puuduvad.

Viirusohutus
Kui ravimid on valmistatud inimese verest või vereplasmast, rakendatakse teatud meetmeid kaitsmaks
patsiente infektsioonide ülekandumise eest. Need on vere- ja plasmadoonorite hoolikas valik,
välistamaks võimalikke nakkuskandjaid ning iga üksikannetus ja plasmakogum testitakse
viiruste/nakkusetekitajate suhtes. Selliste ravimite tootjad lisavad samuti vere või plasma
tootmisprotsessi viirusi inaktiveerivad või eemaldavad etapid. Hoolimata ettevaatusabinõudest, mida
rakendatakse inimese verest või plasmast valmistatud ravimite kasutamisel, ei saa võimalikku
nakkuste ülekandumist täielikult välistada. See kehtib ka tundmatute või uute viiruste ja teiste
nakkusetekitajate suhtes.
Rakendatud meetmeid loetakse efektiivseks kestaga viiruste, nt inimese immuunpuudulikkuse viiruse
(HIV), B- ja C-hepatiidi viiruse ning kestata A-hepatiidi viiruse suhtes.
Rakendatud meetmed ei ole nii efektiivsed kestata viiruste, nt parvoviirus B19 suhtes.
Immunoglobuliinide ülekannete ja hepatiit A või parvoviirus B19 viirusega nakatumise vahel ei ole
leitud seost, sest on võimalik, et ravimis sisalduvad nende nakkuste vastased antikehad on kaitsva
toimega.
Igakordsel Rhesonativ-i manustamisel on tungivalt soovitatav talletada ravimi nimi ja partii number,
et säilitada märge kasutatud ravimi partii kohta.

Muud ravimid ja Rhesonativ
- Teatage oma arstile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mistahes muid ravimeid.

- Rhesonativ võib nõrgestada vaktsiinide, nt leetrite, punetiste, mumpsi ja tuulerõugete vastaste
vaktsiinide toimet. Pärast Rhesonativ-i manustamist peab mööduma vähemalt kolm kuud enne
vaktsineerimist loetletud vaktsiinidega, mistõttu on oluline, et teie arst teab, kui te saate või
olete saanud ravi Rhesonativ-iga.

- Kui te annate vereproovi, tuleb arsti informeerida oma ravist immunoglobuliiniga, sest see võib
mõjutada proovi tulemusi.

Rasedus ja imetamine
Rhesonativ on mõeldud kasutamiseks raseduse ajal ja seda võib kasutada imetamisperioodil.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Toimet autojuhtimisele või masinate käsitsemise võimele ei ole täheldatud.

Rhesonativ sisaldab naatriumi
See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumit annuse kohta, st tegemist on sisuliselt
naatriumivaba ravimiga.

3. Kuidas RHESONATIV võtta

Kuidas Rhesonativ-i kasutada


Teie arst otsustab, kas ja millises annuses te Rhesonativ-i vajate. Rhesonativ-i süstitakse lihasesse.
Süsti teeb tervishoiutöötaja.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed: peavalu, südamekloppimine, vererõhu langus,
hingamisraskus, oksendamine, iiveldus, nahareaktsioonid, valu liigestes, palavik, halb enesetunne, k.a
ebamugavustunne rindkeres, külmavärinad, paiksed reaktsioonid süstekohas (nt turse ja valu), punaste
vererakkude lagunemine ja rasked allergilised reaktsioonid, k.a anafülaktiline šokk.

Kui te täheldate enesel anafülaktilise reaktsiooni mistahes sümptomeid, nt peapööritustunne, iiveldus,
oksendamine, kramplik valu kõhus, köha, hingamis- ja neelamisraskus, naha sinetus, sügelus,
nõgestõbi, nahalööve, südamekloppimine, madal vererõhk, näo-, keele- või kõriturse, minestus või
valu rindkeres, teavitage sellest otsekohe oma arsti, sest ükskõik milline neist seisunditest vajab
kohest ravi.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline,
mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas RHESONATIV säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida külmkapis (2°C...8°C). Hoida ampullid välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil ja etiketil pärast „Kõlblik
kuni“ või „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata
ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rhesonativ sisaldab
- Toimeaine on anti-D humaanimmunoglobuliin. 1 milliliiter sisaldab 625 (rahvusvahelist ühikut)
RÜ (125 mikrogrammi) anti-D humaanimmunoglobuliini.
Üks 1 ml ampull sisaldab 625 RÜ (125 mikrogrammi) anti-D humaanimmunoglobuliini.
Üks 2 ml ampull sisaldab 1250 RÜ (250 mikrogrammi) anti-D humaanimmunoglobuliini.
Inimvalgu sisaldus on 165 mg/ml, millest immunoglobuliin G moodustab vähemalt 95%.
- Abiained on glütsiin, naatriumkloriid, naatriumatsetaat, polüsorbaat 80 ja süstevesi.

Kuidas Rhesonativ välja näeb ja pakendi sisu
Rhesonativ on süstelahus (625 RÜ/ml või 1250 RÜ/2 ml ampulli kohta).
Pakendi suurused: 1 x 1 ml, 1 x 2 ml, 10 x 2 ml.
Lahuse värvus võib varieeruda värvitust kahvatukollase kuni helepruunini.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Octapharma (IP) Limited
The Zenith Building,
26 Spring Gardens

Manchester M2 1AB
Ühendkuningriik
Tel. +44 (167) 6 52 10 00

Tootja:
Octapharma AB
SE-112 75 Stockholm
Rootsi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Covalent OÜ
Pärnu mnt 102c, Tallinn 11312
Tel.: 6600945


Infoleht on viimati uuendatud augustis 2014


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Enne manustamist peab ravim soojenema toa- või kehatemperatuurini.

Ei tohi kasutada lahust, mis on hägune või sisaldab osakesi.

Avatud ampulli sisu tuleb kasutada koheselt. Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada
vastavalt kohalikele nõuetele.

Rhesonativ-i peab süstima lihasesse. Enne süstimist tuleb süstlakolbi tagasi tõmmates hoolikalt
kontrollida, et nõel ei ole sattunud veresoonde.

Kui lihasesse manustamine on vastunäidustatud (veritsushäired) ning veeni manustatavat ravimit ei
ole saadaval, võib Rhesonativ-i manustada naha alla. Pärast süstimist on vajalik ettevaatlik manuaalne
survekompress süstekohal.

Kui vajalik koguannus on suur (lastele >2 ml või täiskasvanutele >5 ml), on soovitatav manustada see
osadeks jaotatuna eri süstekohtadesse.

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega.
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Rhesonativ, 625 RÜ/ml, süstelahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Anti-D humaanimmunoglobuliin

1 ml sisaldab:

anti-D humaanimmunoglobuliin

625 RÜ (125 mikrogrammi)
inimvalk

165 mg
sellest immunoglobuliin G vähemalt
95%
IgA sisaldus ei ületa 0,05% valgu koguhulgast.

Üks 1 ml ampull sisaldab 625 rahvusvahelist ühikut, RÜ, (125 mikrogrammi) anti-D
humaanimmunoglobuliini.
Üks 2 ml ampull sisaldab 1250 rahvusvahelist ühikut, RÜ, (250 mikrogrammi) anti-D
humaanimmunoglobuliini.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süstelahus
Lahuse värvus võib varieeruda värvitust kahvatukollase kuni helepruunini.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Rh(D) immuniseerumise profülaktika Rh(D)-negatiivsetel naistel
Antenataalne profülaktika
- planeeritud antenataalne profülaktika
- antenataalne profülaktika tüsistunud raseduse korral, kaasaarvatud abort/abordioht,
emakaväline rasedus või põismool, loote emakasisene surm (IUFD), sünnituseelse
hemorraagia (APH) tulemusel tekkinud transplatsentaarne hemorraagia (TPH),
amniotsentees, koorioni biopsia, sünnitusabiga seotud manipulatsioonid (nt välimine
pööramine), invasiivsed ravitoimingud, kordotsentees, nüri kõhutrauma või ravitoiming
lootel.
Postnataalne profülaktika
- rasedus/sünnitamine, kui laps on Rh(D)-positiivne (D, D-nõrk, D-osaline)

Rh(D)-negatiivsete isikute ravi pärast sobimatu Rh(D)-positiivse vere või teiste erütrotsüüte
sisaldavate preparaatide ülekannet (nt trombotsüütide kontsentraat).

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Anti-D humaanimmunoglobuliini annus määratakse organismi sattunud Rh(D)-positiivsete
erütrotsüütide hulga alusel arvestusega, et ligikaudu 10 mikrogrammi (50 RÜ) anti-D

1/8
humaanimmunoglobuliini neutraliseeib ligikaudu 0,5 ml Rh(D)-positiivset erütrotsüütide massi või
1 ml Rh(D)-positiivset verd.

Rhesonativ’iga teostatud kliiniliste uuringute alusel on soovituslikud annused järgnevad:

Rh(D)-immuniseerimise profülaktika Rh(D)-negatiivsetel naistel

• Sünnituseelne profülaktika. Vastavalt üldistele soovitustele on annus vahemikus
50...330 mikrogrammi ehk 250...1650 RÜ. Uuringu üksikasju vt lõik 5.1.

- Planeeritud antenataalne profülaktika:
Üksikannus (nt 250 mikrogrammi ehk 1250 RÜ) 28...30. rasedusnädalal või kaks annust
28. ja 34.nädalal.

- Antenataalne profülaktika tüsistunud raseduse korral:
Üksikannus (nt 125 mikrogrammi ehk 625 RÜ enne 12. rasedusnädalat või 250
mikrogrammi ehk 1250 RÜ pärast 12. rasedusnädalat) tuleb manustada esimesel
võimalusel 72 tunni jooksul ning vajadusel korrata 6...12-nädalaste intervallidega kogu
raseduse vältel.
Pärast amniotsenteesi ja koorioni biopsiat tuleb manustada üksikannus (nt 250
mikrogrammi ehk 1250 RÜ).

• Sünnitusjärgne profülaktika. Vastavalt üldistele soovitustele on annus vahemikus
100...300 mikrogrammi ehk 500...1500 RÜ. Uuringu üksikasju vt lõik 5.1. Väiksema annuse
(100 mikrogrammi ehk 500 RÜ) manustamisel tuleb laboratoorselt määrata ema vereringesse
sattunud lootevere hulk.

Standardannus on 1250 RÜ (250 mikrogrammi).

Postnataalselt tuleb emale ravimit manustada esimesel võimalusel 72 tunni jooksul pärast Rh-
positiivse (D, D-nõrk, D-osaline) lapse sündi. Kui möödunud on üle 72 tunni, ei tohi
manustamisest loobuda, vaid manustada ravimit esimesel võimalusel.
Sünnitusjärgne annus tuleb manustada isegi siis, kui sünnituseelne profülaktiline annus on
manustatud ja ema vereseerumis on tuvastatav jääkaktiivsus antenataalsest profülaktikast.

Kui on kahtlus suure hulga lootevere sattumisest ema vereringesse (>4 ml (0,7%...0,8% naistel), nt
loote/vastsündinu aneemia või loote emakasisene surm, tuleb selle hulk määrata sobiva meetodiga, nt
Kleihauer-Betke happeelueerimistest loote HbF määramiseks või Rh(D)-positiivsete rakkude
spetsiaalne määramine voolutsütomeetriliselt. Vastavalt sellele tuleb manustada anti-D
humaanimmunoglobuliini lisaannuseid (10 mikrogrammi ehk 50 RÜ 0,5 ml loote erütrotsüütide
kohta).

Sobimatute erütrotsüütide (RBC) transfusioon

Anti-D humaanimmunoglobuliini soovitatav annus on 20 mikrogrammi (100 RÜ) 2 ml ülekantava
Rh(D)-positiivse vere kohta või 1 ml erütrotsüütide kontsentraadi kohta. Sobiva annuse määramisel
peab konsulteerima vereülekandespetsialistiga. Iga 48 tunni järel tuleb teha Rh(D)-positiivsete
erütrotsüütide kontrollanalüüsid ja jätkata anti-D immunoglobuliini manustamist, kuni Rh(D)-
positiivseid erütrotsüüte vereringest enam ei leita. Suuremahulise sobimatu ülekande korral on piisav
maksimaalne annus 3000 mikrogrammi (15000 RÜ), vaatamata Rh(D)-positiivsete erütrotsüütide
ülekande mahule üle 300 ml.
Soovitatakse alternatiivse intravenoosse ravimi kasutamist, kuna see saavutab koheselt vajaliku nivoo
vereplasmas. Kui intravenoosset ravimit ei ole saada, peab korduvalt manustama suuri annuseid
lihasesse.

Lapsed

2/8
Ohutus ja efektiivsus lastel on veel kindlaks tegemata.

Intramuskulaarne.
Kui vajalik koguannus on suur (lastele >2 ml või täiskasvanutele >5 ml), on soovitatav manustada see
osa-annustena erinevatesse süstekohtadesse.
Kui intramuskulaarne manustamine on vastunäidustatud (veritsusoht) ja veeni manustatavat ravimit ei
ole saada, võib Rhesonativ’i süstida naha alla. Pärast süstimist on vajalik ettevaatlik manuaalne
survekompress süstekohal.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mistahes abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Peab tagama, et Rhesonativ'i ei süstita veeni, sest on oht šoki tekkeks. Ravimit peab süstima lihasesse
ja eelnevalt peab süstlakolbi tagasi tõmmates hoolikalt kontrollima, et nõel ei ole sattunud
veresoonde.
Sünnitusjärgsel kasutamisel manustatakse Rhesonativ’i emale. Vastsündinule ei tohi ravimit
manustada.
Ravimit ei tohi manustada Rh(D)-positiivsetele isikutele ja Rh(D) antigeeni suhtes juba
immuniseerunud isikutele.
Pärast ravimi manustamist peab patsienti jälgima vähemalt 20 minutit ja pärast juhuslikku
intravenoosset manustamist vähemalt 1 tund.
Anti-D humaanimmunoglobuliin võib harva põhjustada vererõhu langust koos anafülaktilise
reaktsiooniga, isegi patsientidel, kes on varem talunud ravi humaanimmunoglobuliiniga.
Allergilise või anafülaktilise reaktsiooni kahtluse korral tuleb manustamine otsekohe katkestada. Šoki
korral peab rakendama tavapärast šokiravi.
Tõelised ülitundlikkusreaktsioonid tekivad harva, kuid anti-D immunoglobuliini manustamisel võivad
ilmneda allergilist tüüpi reaktsioonid. Patsiente tuleb teavitada ülitundlikkusreaktsioonide varastest
sümptomitest, sh nahalööve, generaliseerunud urtikaaria, pigistustunne rinnus, hingeldus,
hüpotensioon ja anafülaksia. Vajalik ravi sõltub kõrvaltoime iseloomust ja tõsidusest.
Rhesonativ sisaldab väikeses koguses IgA-d. Kuigi anti-D immunoglobuliini on edukalt kasutatud
teatud IgA puudulikkusega patsientide raviks, võivad IgA puudulikkusega isikutel tekkida IgA
antikehad ja anafülaktilised reaktsioonid pärast IgA-d sisaldavate verepreparaatide manustamist. Arst
peab seetõttu kaaluma ravist Rhesonativ’iga saadavat kasu ülitundlikkusrektsioonide võimaliku riski
suhtes.
Sobimatu vereülekande saanud patsientidel, keda ravitakse anti-D immunoglobuliini väga suurte
annustega, peab jälgima kliinilist seisundit ja bioloogilisi näitajaid hemolüütilise reaktsiooni ohu
tõttu.
Inimverest või -plasmast valmistatud ravimite manustamisega kaasneva infektsiooniohu
preventsiooniks rakendatavate standardmeetmete hulka kuuluvad doonorite valik, üksikannetuste ja
plasmakogumite sõeluuringud spetsiifiliste infektsioonimarkerite suhtes ja viiruste
inaktivatsiooni/eemaldamise meetodite rakendamine tootmisprotsessis. Sellele vaatamata ei saa
täielikult välistada haigusetekitajate võimalikku ülekannet inimverest valmistatud ravimitega. See
hõlmab ka senitundmatuid või uusi viirusi ja teisi patogeene.
Rakendatud meetmeid loetakse efektiivseks kestaga viiruste, nt HIV, HBV ja HCV ning kestata HAV
suhtes.
Rakendatavatel meetoditel võib olla piiratud efektiivsus ilma kestata viiruste, nt parvoviirus B19
suhtes.
Kliiniline kogemus kinnitab, et ei ole toimunud hepatiit A viiruse või parvoviirus B19 ülekannet
immunoglobuliinidega, ning eeldatavalt aitab antikehade esinemine kaasa viirusohutusele.
Igakordsel Rhesonativ’i manustatamisel on tungivalt soovitatav, et talletataks ravimi nimi ja partii
number, säilitamaks seost patsiendi ja ravimi partii vahel.


3/8
Mõju seroloogilistele laborianalüüsidele
Pärast immunoglobuliini manustamist võib mitmesuguste passiivselt ülekantud antikehade sisalduse
transitoorne tõus põhjustada seroloogiliste laborianalüüside valepositiivseid tulemusi.
Passiivselt ülekantud antikehad erütrotsüütide antigeenidele, nt A, B, D, võivad mõjutada
erütrotsüütide antikehade laboratoorset määramist seroloogilisel meetodil, nt antiglobuliintesti (nn
Coombs’i test), eriti Rh(D)-positiivsetel vastsündinutel, kelle emad on saanud sünnieelset
profülaktikat.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Nõrgestatud elusvaktsiinid
Kuna immunoglobuliin võib vähendada elusvaktsiinide toimet, tuleb vaktsineerimist elusviirusi
sisaldavate vaktsiinidega (nt leetrid, mumps või punetised) edasi lükata seni, kuni on möödunud 3
kuud viimasest anti-D immunoglobuliini manustamisest.
Kui osutub vajalikuks anti-D immunoglobuliini manustamine 2…4 nädala vältel pärast elusvaktsiini
manustamist, võib vaktsineerimise efekt olla puudulik.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
See ravim on ette nähtud kasutamiseks raseduse ajal.

Fertiilsus
Rhesonativ'iga ei ole tehtud fertiilsuse loomkatseid. Kliiniline kogemus anti-D
humaanimmunoglobuliiniga viitab siiski sellele, et kahjulik toime fertiilsusele ei ole ootuspärane.

Imetamine
Seda ravimit võib kasutada imetamisperioodil.
Immunoglobuliinid erituvad rinnapiima. Üle 450 naise sünnitatud lastel ei teatatud ravimiga seotud
kõrvaltoimetest seoses Rhesonativ’i manustamisega emale sünnitusjärgsel perioodil.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole täheldatud.

4.8. Kõrvaltoimed

On täheldatud süstekoha valulikkust ja hellust. Seda saab ennetada suuremate annuste jagamisega
mitme manustamiskoha vahel.

Ülekantavate haigustekitajatega seotud ohutuse kohta vt lõik 4.4.

Kõrvaltoimete esinemise kohta puuduvad mahukad andmed kliinilistest uuringutest. Teatatud on
järgmistest kõrvaltoimetest:

MedDRA organsüsteemi klass
Kõrvaltoime
Immuunsüsteemi häired
Anafülaktiline šokk,
anafülaktiline/anafülaktoidne reaktsioon,
ülitundlikkus
Närvisüsteemi häired
Peavalu
Südame häired
Tahhükardia
Vaskulaarsed häired
Hüpotensioon
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired Hingamisraskus
Seedetrakti häired
Oksendamine,
iiveldus

4/8
MedDRA organsüsteemi klass
Kõrvaltoime
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Naharektsioon,
erüteem,
sügelus,
pruritus,
urtikaaria
Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Artralgia
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Püreksia,
ebamugavustunne rindkeres,
halb enesetunne,
külmavärinad,
süstekoha reaktsioon (st turse, valu, erüteem,
tihkestumine, kuumatunne, sügelus, lööve)
Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused
Hemolüütilised reaktsioonid

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise sümptomid ei ole teada. Sobimatu vereülekande saanud patsientidel, kellele
manustatakse seetõttu anti-D immunoglobuliini väga suurtes annustes, tuleb hoolikalt jälgida kliinilisi
ja bioloogilisi parameetreid hemolüütilise reaktsiooni ohu tõttu.
Rh(D)-negatiivsetel isikutel ei peaks üleannustamine põhjustama sagedasemaid või raskemaid
kõrvaltoimeid kui tavalised annused.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: immuunseerumid ja immunoglobuliinid, anti-D (Rh) immunoglobuliin;
ATC-kood: J06BB01

Anti-D (Rh) immunoglobuliin sisaldab spetsiifilisi inimese erütrotsüüdi D (Rh) antigeeni vastaseid
antikehi (IgG).
Raseduse ja eriti sünnituse ajal võivad loote erütrotsüüdid siseneda ema vereringesse. Kui naine on
Rh(D)-negatiivne ja loode Rh(D)-positiivne, võib naine immuniseeruda Rh(D)-antigeeni suhtes ning
hakata tootma anti-Rh(D) antikehasid, mis läbivad platsenta ja võivad vastsündinul põhjustada
hemolüütilise haiguse. Passiivne immuniseerimine anti-D immunoglobuliiniga hoiab ära Rh(D)
immuniseerumise rohkem kui 99% juhtudest, eeldusel, et varakult pärast kokkupuudet loote Rh(D)-
positiivsete erütrotsüütidega manustatakse piisav annus anti-D immunoglobuliini.
Anti-D immunoglobuliini supressiivse toime mehhanism immunisatsioonile Rh(D)-positiivsete
erütrotsüütide vastu ei ole teada. Supressioon võib olla seotud erütrotsüütide kadumisega vereringest
enne immuunreaktsiooni toimumise kohta jõudmist või olla keerukama tekkemehhanismiga, kaasa
arvatud võõraste antigeenide või neid kandvate rakkude äratundmine immuunsüsteemi rakkude poolt
antikeha olemasolul või ilma.

Sünnitusjärgse profülaktika uuringud (uuringud 1...6) ja antenataalse profülaktika uuringud (uuring 7)
Kliiniliste uuringute eesmärk oli hinnata Rhesonativ’i efektiivsust ja ohutust. Järgnev tabel annab
ülevaate olulisematest tulemustest efektiivsuse kohta:

Uuringu
Näidustus,
Rh staatus
Anti-D
Jälgimisperioodi
tähis
uuritavate arv
ema / laps
antikehade
kestus
tekkesagedus
PPP, n=1,937
negatiivne/positiivne
0,4%
6 kuud
PPP, n=2117
negatiivne/positiivne
0,1%
4…6 kuud;
PPP, n=723
järgnev positiivne laps
0,7%
järgmine rasedus

5/8
Uuringu
Näidustus,
Rh staatus
Anti-D
Jälgimisperioodi
tähis
uuritavate arv
ema / laps
antikehade
kestus
tekkesagedus
või sünnitus
PPP, n=917
negatiivne/positiivne
0,3%
6 kuud
PPP, n=665
negatiivne/positiivne
0,2%
6 kuud
PPP, n=608
negatiivne/positiivne
0,3%
6…8 kuud
ANP*, n=103
0%
8 kuud
PPP, n=475
negatiivne/positiivne
0%
ei ole teada
ANP* & PPP, n=529 negatiivne/positiivne
0,4%
8 kuud
PPP: sünnitusjärgne profülaktika; ANP: antenataalne profülaktika;
* 6...8 nädalat enne sünnituse tähtaega.

Nimetatud uuringute põhjal võib järeldada, et ravi Rhesonativ’iga võimaldab efektiivset anti-D
profülaktikat.

Rh-sobimatute verekomponentide ülekande uuring (uuring 8)
Uuringus 8 hinnati Rhesonativ’i toimet 21 Rh-negatiivsel vabatahtlikul, kellele süstiti Rh-positiivset,
AB0-sobivusega loote erütrotsüüte koguses, mis vastas 10 ml nabaväädiverele (1 juht), 25 ml (10
juhtu) ja 50 ml (10 juhtu). Kaks kuni kolm päeva hiljem manustati intramuskulaarselt
260 mikrogrammi Rhesonativ’i. Kuus kuud (ühel juhul 9 kuud) pärast uuringu algust ei leitud ühelgi
isikul Rh-immunisatsiooni seroloogilist tõendust. 6 kuud kuni 2,5 aastat hiljem manustati 8 isikule
25 ml-rühmast ja 10 isikule 50 ml-rühmast 5 ml Rh-positiivset, AB0-sobivusega nabaväädiverd. Kaks
kuni kolm päeva hiljem süstiti Rhesonativ’i, vastavalt 260 mikrogrammi ja 333 mikrogrammi. Kuue
kuu möödudes (ühel juhul pärast 8 kuud) ei täheldatud ühelgi isikul Rh-antikehasid.
Nende eksperimentaalsete andmete põhjal järeldati, et Rh-profülaktika on saavutav 10 mikrogrammi
anti-D immunoglobuliiniga ml lootevere kohta. Järeldati, et seoses Rh-immuniseerumisega raseduse
lõpus, tingituna ema vereringesse sattunud loote verest, hoiab Rhesonativ annuses 260 mikrogrammi
ära seroloogiliselt määratava Rh-immuniseerumise vähemalt 998 Rh-negatiivsel emal 1000-st.

Rhesonativ’i farmakokineetika uuring
Rhesonativ’i farmakokineetika ja metabolismi aluseid uuriti 15 Rh-negatiivsel rasedal, kellele
manustati Rhesonativ’i lihasesse 28. rasedusnädalal. 8 naisele manustati 125 mikrogrammi ja 7
naisele 250 mikrogrammi. Lisaks manustati väike annus Rhesonativ’i 3 Rh-negatiivsele naisele, kes ei
olnud rasedad.
Anti-D immunoglobuliini bioloogiline poolväärtusaeg pärast 125 mikrogrammi süstimist lihasesse oli
kooskõlas kirjanduses avaldatud andmetega (vt lõik 5.2).

5.2. Farmakokineetilised omadused

Antikehade mõõdetav tase ilmneb ligikaudu 20 minuti jooksul pärast süstimist lihasesse.
Maksimaalne kontsentratsioon vereseerumis saavutatakse tavaliselt 2…3 päeva möödudes.
Anti-D humaanimmunoglobuliini poolväärtusaeg on ligikaudu 3…4 nädalat. Poolväärtusaeg võib
varieeruda patsienditi.
IgG ja IgG-kompleksid lõhutakse retikuloendoteliaalsüsteemi rakkude poolt.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Mittekliiniliste uuringute ohutusandmed anti-D humaanimmunoglobuliini kohta puuduvad.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

6/8
Glütsiin
Naatriumkloriid
Naatriumatsetaat
Polüsorbaat 80
Süstevesi

6.2. Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg

30 kuud
Avatud ampulli sisu tuleb kasutada koheselt.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida külmkapis (2°C...8°C).
Hoida ampull välispakendis, valguse eest kaitstult.
Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi esmast avamist vt lõik 6.3.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Süstelahus 1 ml ja 2 ml klaasampullis (I tüüp).
Pakendi suurused: 1x1 ml, 1x2 ml ja 10x2 ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Enne kasutamist tuleb ravim soojendada toa- või kehatemperatuurini.
Lahuse värvus võib varieeruda värvitust kahvatukollase kuni helepruunini. Hägust või sademega
lahust mitte kasutada.
Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Octapharma (IP) Limited
The Zenith Building,
26 Spring Gardens
Manchester M2 1AB
Ühendkuningriik

8. Müügiloa number

567407

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 14.12.2007
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.03.20127/8

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud augustis 20148/8