PIKOVIT

Toimeained: multivitamiinid

Ravimi vorm: siirup

Ravimi tugevus: 150ml 1TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on PIKOVIT ja milleks seda kasutatakse

Pikovit siirup sisaldab üheksat elutähtsat vitamiini, mis reguleerivad organismis paljusid
keerulisi biokeemilisi protsesse. B-grupi vitamiinid (vitamiinid B1, B2, B6, pantoteenhape ja
nikotiinamiid) osalevad süsivesikute, valkude ja rasvade ainevahetuses ning närvisüsteemi
talitluses. Vitamiin A on vajalik naha epiteelrakkude arenguks ning nägemispigmendi
sünteesiks. Vitamiin D reguleerib kaltsiumi ainevahetust ja etendab tähtsat rolli luude ja
hammaste arengus. Vitamiin C kiirendab raua imendumist ja võtab osa paljudest
oksüdatsiooniprotsessidest organismis.

Pikovit siirupit kasutatakse vitamiinide puuduse vältimiseks lastel.
Pikovit siirup katab organismi suurenenud vitamiinivajaduse ja kompenseerib nende puuduse
toidus kui igapäevased meetmed (mitmekesine ja regulaarne toitumine) neid vajadusi ei
rahulda.

2. Mida on vaja teada enne PIKOVIT võtmist

Ärge võtke Pikovit'i
• kui teie laps on allergiline (ülitundlik) toimeainete või Pikovti'i mõne koostisosa suhtes.
• kui on diagnoositud vitamiinide A või D hüpervitaminoos.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Pikovit
Suhkurtõvega patsientidel ei ole Pikovit siirup kasutamine soovitatav, sest 5 ml siirupit (1
mõõtelusikas) sisaldab 3 g suhkrut ja päevane annus (10 ml kuni 20 ml) sisaldab 6 g kuni 12 g
suhkrut.
Kui teie lapsel esineb ülitundlikkusreaktsioon, lõpetage ravimi võtmine.
Enne mõne teise vitamiini, vitamiine ja mineraalaineid või ainult mineraalaineid sisaldava
preparaadi samaaegset kasutuselevõttu konsulteerige oma arsti või apteekriga.
Lastele vanuses alla 1 aasta võib Pikovit siirupit anda ainult arsti vastaval soovitusel ja arsti
järelvalve all.
Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui teie laps kasutab või on hiljuti kasutanud
mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Puuduvad teated selle ravimi mõju kohta teistele ravimitele.
Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase või toidate last rinnaga, arvate et võite olla rase või planeerite rasedust, küsige
oma arstilt või apteekrilt nõu enne selle ravimi kasutamist.
Rasedad naised ja rinnaga toitvad emad peaksid vitamiine võtma arsti vastaval soovitusel.
Pikovit siirupi koostis on kohandatud eelkõige laste vajadusi arvestades.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Teadaolevalt ei oma ravim toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Pikovit sisaldab sahharoosi, glükoosi ja asovärvainet E124
Kui arst on teile öelnud, et teil esineb talumatus mõningate suhkrute suhtes, rääkige oma
arstiga enne ravimi võtmist. See võib olla hammastele kahjulik.
Asovärvaine E124 võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

3. Kuidas PIKOVIT võtta

Võtke Pikovit'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed vanuses 1...3 aastat: 1 mõõtelusikatäis (5 ml) siirupit 1-2 korda ööpäevas.
Lapsed vanuses 4…6 aastat: 1 mõõtelusikatäis (5 ml) siirupit 2-3 korda ööpäevas.
Lapsed vanuses 7…14 aastat: 1 mõõtelusikatäis (5 ml) siirupit 3-4 korda ööpäevas.

Siirupit manustatakse lapsele pärast sööki, mõõtelusikaga või siis segatult tee, mahla või
puuviljapüreega.

Pikovit siirupit tuleks võtta 1 kuu vältel.

Kui teil on tunne, et Pikovit'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Pikovit'i rohkem kui ette nähtud
Ärge andke lapsele soovitatust suuremaid annuseid. Soovitatud annuste võtmisel
intoksikatsiooni ei teki.
Pikaajalisel väga suurte annuste manustamisel võib tekkida vitamiinide A ja D
hüpervitaminoos. Siirupi kasutamisel on üleannustamise oht siiski minimaalne.

Kui te unustate Pikovit'i võtta
Ärge andke lapsele kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid võib ka Pikovit põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harvad kõrvaltoimed (vähem kui 1-l patsiendil 10000-st):
- ülitundlikkusreaktsioon. Ülitundlikkusreaktsiooni ilmnemisel lõpetage siirupi võtmine ja
rääkige arsti või apteekriga.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas PIKOVIT säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Pikovit'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg
viitab kuu viimasele päevale.
Pärast pudeli esmast avamist on kõlblikkusaeg 2 kuud.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Pikovit sisaldab
- Toimeained on vitamiin A, vitamiin D3, vitamiin C, vitamiin B1, vitamiin B2,
vitamiin B6, vitamiin B12, vitamiin PP ja vitamiin B5.

5 ml (1 mõõtelusikatäis) siirupit sisaldab järgmiseid koostisosi:
- 900 RÜ vitamiini A (retinool),
- 100 RÜ vitamiini D3 (kolekaltsiferool),
- 50 mg vitamiini C (askorbiinhape),
- 1 mg vitamiini B1 (tiamiinvesinikkloriid),
- 1 mg vitamiini B2 (riboflaviin),
- 0,6 mg vitamiini B6 (püridoksiin),
- 1 μg vitamiini B12 (tsüanokobalamiin),
- 5 mg vitamiini PP (nikotiinamiid) ja
- 2 mg vitamiini B5 dekspantenooli.
- Abiained on agar-agar, tragakant (E413), sahharoos, veeldatud glükoos, apelsini lõhna- ja maitseaine, apelsini kontsentraat, greipfruudi kontsentraat, polüsorbaat 80 (E433),
veevaba sidrunhape (E330), punane värvaine 4R (E124), naatriumbensoaat (E211),
puhastatud vesi.

Kuidas Pikovit välja näeb ja pakendi sisu
Siirup on oranži värvi ja meeldiva maitsega.

150 ml siirupit pudelis ja karbis koos mõõtelusikaga.

Käsimüügiravim

Müügiloa hoidja ja tootja
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel. +372 6671658

Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2012Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Pikovit, siirup

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

5 ml (üks mõõtelusikatäis) siirupit sisaldab järgmisi toimeaineid:
- 900 RÜ vitamiini A (retinool),
- 100 RÜ vitamiini D3 (kolekaltsiferool),
- 50 mg vitamiini C (askorbiinhape),
- 1 mg vitamiini B1 (tiamiin),
- 1 mg vitamiini B2 (riboflaviin),
- 0,6 mg vitamiini B6 (püridoksiin),
- 1 μg vitamiini B12 (tsüanokobalamiin),
- 5 mg vitamiini PP (nikotiinamiid),
- 2 mg vitamiini B5 (dekspantenool).

Abiained (5 ml):
sahharoos glükoos
punane värvaine 4R (E124)
3300 mg
700 mg
0.03 mg

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Siirup.
Siirup on oranž ja meeldiva maitsega.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Vitamiinipuuduse profülaktika lastel.

4.2. Annustamine ja manustamisviis


Lapsed vanuses: 1...3 eluaastat: 1 mõõtelusikatäis (5 ml) 1...2 korda ööpäevas.
Lapsed vanuses: 4...6 eluaastat: 1 mõõtelusikatäis (5 ml) 2...3 korda ööpäevas.
Lapsed vanuses: 7…14 eluaastat: 1 mõõtelusikatäis (5 ml) 3...4 korda ööpäevas.

Profülaktilise ravikuuri kestus on 1 kuu.


Siirupit manustatakse lastele pärast sööki mõõtelusikaga või siis segatult tee, mahla või
puuviljapüreega.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes vt. lõik 6.1.
A- ja D-vitamiini hüpervitaminoos.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ülitundlikkusreaktsiooni tekkimisel tuleb ravimi manustamine lõpetada.
Enne mõne teise vitamiine sisaldava preparaadi samaaegset kasutuselevõttu peab patsient
konsulteerima oma arsti või apteekriga.
Pikovit siirup ei ole soovitatav suhkrutõvega patsientidele, sest 5 ml siirupit (1 mõõtelusikas) sisaldab
3 g suhkrut.
Lastele alla 1 aasta võib Pikovit siirupit anda ainult arsti soovitusel ja arsti järelvalve all.

Oluline informatsioon abiainete kohta
Pikovit siirup sisaldab sahharoosi, glükoosi ja asovärvainet E124.
Preparaat ei sobi patsientidele kellel on kaasasündinud fruktoositalumatus, glükoosi-galaktoosi
imendumishäire või sukroosi-isomaltaasi puudus.
Asovärvaine E124 või põhjustada allergilisi reaktsioone.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedad naised ja rinnaga toitvad emad peaksid võtma vitamiine vastavalt oma arsti soovitustele.
Pikovit siirupi koostis on kohandatud eelkõige laste vajadusi arvestades.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravim ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

- Väga sage (> 1/10)
- Sage (> 1/100 to < 1/10)
- Aeg-ajalt (> 1/1,000 to < 1/100)
- Harv (> 1/10,000 to < 1/1,000)
- Väga harv (< 1/10,000)
- Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal)

Kõrvaltoimete sagedus on esitatud individuaalsete organsüsteemide alusel:

Väga
harv
Immuunsüsteemi häired
ülitundlikkusreaktsioonid

4.9. Üleannustamine

Soovitatavates annustes üleannustamist ei esine.
Vitamiinide pikaajalisel väga suurte annuste manustamisel võib tekkida A- ja D-vitamiini
hüpervitaminoos. Siirupi kasutamisel on üleannustamise oht siiski minimaalne.


5. FARMAKOLOOGILISED
OMADUSED

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: multivitamiinid ATC-kood. A11BA80

Pikovit siirup sisaldab üheksat elutähtsat vitamiini, mis reguleerivad organismis arvukaid biokeemilisi
protsesse. Toimed, mida vitamiinid ja mineraalained organismis tekitavad, on pigem füsioloogilised
kui farmakodünaamilised.
B-grupi vitamiinid (vitamiinid B1, B2, B6, pantoteenhape ja nikotiinamiid) osalevad süsivesikute,
valkude ja rasvade ainevahetuses ning närvisüsteemi talitluses. Vitamiin A on vajalik naha
epiteelrakkude arenguks ning nägemispigmendi sünteesiks. Vitamiin D reguleerib kaltsiumi
kasutamist organismis ning võimaldab luude ja hammaste normaalset mineralisatsiooni. Vitamiin C
kiirendab raua imendumist ja võtab osa paljudest oksüdatsiooniprotsessidest organismis.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Puuduvad andmed Pikovit siirupi kohta. Kirjanduses on kirjeldatud individuaalsete vitamiinide
ülesandeid organismis.
Vesilahustuvad vitamiinid (B-rühma vitamiinid, vitamiin C ja biotiin) imenduvad organismi
ööpäevasele vitamiinivajadusele vastavas koguses seedetraktist väga hästi. Kudede küllastusläve
ületavad kogused erituvad aga peamiselt uriiniga ning mõnikord ka väljaheitega. Kuna nimetatud
vitamiine säilitatakse organismis vaid piiratud kogustes, on nende piisava kontsentratsiooni
säilitamiseks organismi kudedes vajalik neid regulaarselt manustada.
Rasvade esinemisel toidus imenduvad rasvlahustuvad vitamiinid A ja D suukaudse manustamise
järgselt peensoolest hästi.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Soovitatud annuste kasutamisel pole kahjulikke toimeid esinenud. Vitamiinid on organismi
normaalseks talitluseks vajalikud ained ning sisalduvad reeglipäraselt igapäevases toidus.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Agar-agar
Tragakant (E413)
Sahharoos
Veeldatud glükoos
Apelsiniõli maitse- ja lõhnaaine
Apelsinikontsentraat
Greipfruudikontsentraat
Polüsorbaat 80 (E433)
Sidrunhape, veevaba (E330)
Punane värvaine 4R (E124)
Naatriumbensoaat (E211)
Puhastatud vesi

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.
.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.
Pärast pudeli esmast avamist kõlblikkusaeg 2 kuud.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

150 ml siirupit karbis (klaas tüüp III, vastavalt Ph. Eur.'ile), mis on varustatud plastikkorgi ja
mõõtelusikaga.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Sloveenia

8. Müügiloa number

400502

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

14. 06. 1999/28.09.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2012