PHARMATEX

Toimeained: bensalkooniumkloriid

Ravimi vorm: vaginaalsuposiit

Ravimi tugevus: 18,9mg 10TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on PHARMATEX ja milleks seda kasutatakse

Pharmatex'i kasutamine võimaldab hoiduda rasestumisest, kuid ei anna 100% kaitset. Ravimi
kontratseptiivne efektiivsus sõltub eelkõige selle õigest kasutamisest.
Rasestumisvastane ravim, mis sobib eriti hästi järgmistel juhtudel: rasestumisvastaste tablettide
või emakasisese vahendi kasutamine on vastunäidustatud; suguelu on ebaregulaarne; sünnitus-või abordijärgsel perioodil; rinnaga toitmise ajal; menopausieelsel perioodil; suukaudsete
tablettide kasutamise puhul, kui tableti võtmine on hilinenud. Viimasel juhul tuleks kasutada
Pharmatex’i koos suukaudsete tablettidega kuni menstruatsioonitsükli lõpuni. Võib kasutada ka
täiendavalt koos emakasisese spiraaliga.

Näidustused. Raseduse vältimine.

2. Mida on vaja teada enne PHARMATEX võtmist

Ärge kasutage Pharmatex'i
- kui te olete allergiline (ülitundlik) bensalkooniumkloriidi või Pharmatex’i mõne koostisosa
suhtes
- kui te kasutate samaaegselt teisi tupesiseselt manustatavaid ravimeid
- vahetult enne ja pärast suguühet ei tohi pesta seebiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Pharmatex
Rasestumisvastane toime sõltub eelkõige õigest kasutamisest. Kasutatakse enne igat suguühet
sõltumata menstruatsioonitsükli päevast. Korduva suguühte korral tuleb alati manustada uus
annus. Pharmatex’i kasutades ei tohi enne ja pärast suguühet kasutada pesemiseks seepi, kuna
viimane katkestab bensalkooniumkloriidi toime. Väline tualett on lubatud ainult puhta veega
või spetsiaalse seebialust mittesisaldava Pharmatex pesemisvahendiga. Haavandite tekkimisel
välissuguelunditele ravimi kasutamine lõpetada.
Tähelepanu! Ei kaitse suguhaigustesse nakatumise eest!
Ainult tupesiseseks manustamiseks.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Pharmatex’iga üheaegselt ei tohi kasutada teisi tupesiseselt manustatavaid ravimeid ega pesta
seebiga. Uuringud on näidanud, et Pharmatex ei kahjusta kondoomi kvaliteeti.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.
Ravim on mõeldud raseduse vältimiseks.

3. Kuidas PHARMATEX võtta

Kasutage Pharmatex'i alati täpselt nii nagu selles infolehes on õpetatud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimit kasutatakse tupesiseselt enne igat suguühet sõltumata menstruatsioonitsükli päevast.
Vaginaalsuposiit (tupeküünal) vabastatakse pakendist ja viiakse tuppe 5 minutit enne suguühet,
soovitatavalt lamavas asendis. Toime kestab 4 tundi. Korduvate vahekordade puhul viia tuppe
kindlasti uus tupeküünal. Kasutamisjuhendit tuleb jälgida väga täpselt!

Kui teil on tunne, et Pharmatex’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Pharmatex põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ravim võib üksikutel juhtudel põhjustada allergiat.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest arstile.

5. Kuidas PHARMATEX säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Pharmatex'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile. Kõlblikkusaeg viitab
kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida PHARMATEX sisaldab:

- Toimeaine on bensalkooniumkloriid. Üks vaginaalsuposiit sisaldab toimeainena 18,9 mg
bensalkooniumkloriidi.
- Abiained on: hüdroksüpropüültselluloos, poolsünteetiline glütseriid (Witepsol S51).

Kuidas PHARMATEX välja näeb ja pakendi sisu

10 vaginaalsuposiiti karbis.
Valged pilklikud vaginaalsuposiidid.

Müügiloa hoidja:
Laboratoire Innotech International
7/9, avenue François Vincent Raspail
94110 Arcueil
22 avenue Aristide Briand
94110 Arcueil
Prantsusmaa

Tootja:
Innothera Chouzy
Rue Rene Chantereau, L’Isle Vert
41150 Chouzy-sur-Cisse
Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole.
OÜ Retlando
Aisa 8
80017 Pärnu
Tel. 5136092

Infoleht on viimati kooskõlastatud: veebruaris 2011.
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Pharmatex, 18,9 mg vaginaalsuposiidid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks vaginaalsuposiit sisaldab 18,9 mg bensalkooniumkloriidi.INN. Benzalkonii chloridum

Abiained vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Vaginaalsuposiit.

Valged pilklikud vaginaalsuposiidid.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Raseduse vältimine.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Lokaalne kontratseptsioon sobib kõigile fertiilses eas naistele ning eriti järgmistel tingimustel:
- peroraalne või intrauteriinne kontratseptsioon on vastunäidustatud;
- pärast aborti või sünnitust, imetamisperioodil, premenopausaalses perioodis;
- kui soovitakse episoodilist kontratseptsiooni;
- kui peroraalse kontratseptsiooni korral on unustatud tablett võtta (menstruaaltsükli ülejäänud
päevadel kasutada täiendavalt Pharmatex’i);
- kui soovitakse kasutada täiendavat kontratseptsiooni mehhaanilistele rasestumisvastastele
vahenditele.
Manustamine. Enne iga suguühet viiakse sügavale tuppe 1 suposiit. Paigaldamise ajal on soovitatav
lebada selili, kuna selline asend lihtsustab suposiidi sügavale tuppe viimist. Enne suguühet tuleb
vähemalt 5 minutit oodata, kuni suposiit on täielikult sulanud ja tupe ning emakakaela limaskestale
adsorbeerunud. Iga uue seksuaalvahekorra ajal tuleb kasutada uut suposiiti.
Suposiitide kaitsev toime kestab vähemalt 4 tundi.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
Teiste ravimite samaaegne vaginaalne kasutamine.
Seebi kasutamine vahetult enne või pärast suguühet.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Pharmatex suposiite on soovitatav kasutada enne iga suguühet, olenemata menstruaaltsükli faasist.
Bensalkooniumkloriid laguneb minimaalsegi koguse seebi toimel. Vahetult enne või pärast suguühet
on lubatud üksnes väline tualett, mida tuleb teha puhta vee või Pharmatex'i pesemisvahendiga (ei
sisalda seepi).
Pharmatex ei kaitse suguhaigustesse nakatumise eest.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Igasugune lokaalne vaginaalne ravi võib inaktiveerida bensalkooniumkloriidi spermitsiidse toime.
Bensalkooniumkloriid laguneb seebi toimel.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Ei ole registreeritud ühtki kahjulikku toimet, mis oleks seotud bensalkooniumkloriidi kasutamisega
raseduse või imetamise ajal. Toimeaine ei imendu tupe limaskestalt tuvastatavates kogustes verre ega
ka rinnapiima. Uuringud ravimi teratogeense toime suhtes on andnud negatiivsed tulemused.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Pole asjakohane.

4.8. Kõrvaltoimed

Üksikutel juhtudel on esinenud allergilisi reaktsioone.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: vaginaalsed kontratseptiivid, ATC-kood: G02BB81

Bensalkooniumkloriid on lokaalne kontratseptiiv (kvaternaarne ammooniumspermitsiid) ja
antiseptikum. Spermitsiidne aktiivsus saavutatakse astmeliselt: algul laguneb vibur, seejärel
spermatosoidi pea. Tekib spermatosoidi membraani rebenemine.
Pharmatex'i efektiivsuse uuringutes oli Pearli indeks 0,81…4,6.
In vitro uuringutes on leitud bensalkooniumkloriidi mõningane HI- ja HS-viirusi inaktiveeriv toime.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Bensalkooniumkloriid adsorbeerub tupe limaskestale ning imendub limaskestalt minimaalselt.
Eliminatsioon toimub pesemisveega või füsioloogilise voolusega.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Puuduvad.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Hüdroksüpropüültselluloos, poolsünteetiline glütseriid (Witepsol S51).

6.2. Sobimatus


Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

10 vaginaalsuposiiti pakendis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Kui suposiidid on kuumuse tõttu sulanud, asetada need külmikusse, otsaga allapoole. Nii taastub
suposiitide esialgne kuju, ilma et teised toote omadused muutuksid.

7. Müügiloa hoidja

Laboratoire Innotech International
22 avenue Aristide Briand
94110 Arcueil
Prantsusmaa

8. Müügiloa number

339901

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

09.02.2001/28.02.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2011