OCTOSTIM

Toimeained: desmopressiin

Ravimi vorm: süstelahus

Ravimi tugevus: 15mcg 1ml 1ml 10TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on OCTOSTIM ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON OCTOSTIM süstelahus JA MILLEKS SEDA
KASUTATAKSE

OCTOSTIM sisaldab desmopressiini, mis on struktuurselt sarnane inimese hüpofüüsi
hormooniga arginiinvasopressiiniga.

OCTOSTIM on näidustatud:
Pikenenud veritsusaja lühendamine või normaliseerimine invasiivsete terapeutiliste või
diagnostiliste protseduuride, ureemia, maksatsirroosi, kaasasündinud või ravimitest tingitud
trombotsüütide düsfunktsiooni või ebaselge etioloogiaga veritsusaja pikenemise puhul.
Verejooksu profülaktika väikeste kirurgiliste protseduuride korral hemofiilia A ja von
Willebrandi tõve kergete ja keskmise raskusega vormide korral, kui haiged reageerivad
testkogusele positiivselt.
Märkus. OCTOSTIM’i ei tohi kasutada IIB-tüüpi von Willebrandi tõve puhul.

2. Mida on vaja teada enne OCTOSTIM võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE OCTOSTIM süstelahuse KASUTAMIST

OCTOSTIM süstelahust ei tohi teil kasutada, kui:
- te olete allergiline (ülitundlik) desmopressiini või OCTOSTIM’i mõne koostisosa
suhtes;
- teil on psühhogeenne ja harjumuslik polüdipsia,
- kui teil on ebastabiilne stenokardia, dekompenseeritud südamepuudulikkus,
- kui teil on IIB-tüüpi von Willebrandi tõbi.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga OCTOSTIM süstelahus:
- kui teil on vedeliku ja elektrolüütide tasakaaluhäired;
- kui teil on oht koljusisese rõhu tõusuks;
- kui teil on vedelikupeetus (sel juhul peate piirama vedelikutarbimist ja teie kehakaalu
tuleb regulaarselt jälgida);

Kasutamine koos teiste ravimitega


Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid
muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ained, mis teadaolevalt vabastavad antidiureetilist hormooni, nagu nt tritsüklilised
antidepressandid, kloorpromasiin ja karbamasepiin, võivad põhjustada täiendavat
antidiureetilist toimet, mis viib suurenenud veepeetuse riskini.

Indometatsiin suurendab desmopresiini uriini kontsentreerivat toimet ilma toimepikkust
mõjutamata. Sellel toimel tõenäoliselt kliiilist tähtsust ei ole.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Uuringud on näidanud et desmopressiin ei mõju halvasti rasedusele ega kahjusta imetatavat
imikut. Siiski tuleb selle ravimi kasutamise ajal olla ettevaatlik.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei ole ühtegi tõendit, mis viitaks sellele, et OCTOSTIM süstelahus mõjutaks autojuhtimis- või
masinatega töötamise võimet.

3. Kuidas OCTOSTIM võtta

KUIDAS OCTOSTIM süstelahust KASUTADA

OCTOSTIM süstelahust tuleb kasutada alati täpselt nii nagu arst on määranud. Kui te ei ole
milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Verejooksu ravi või profülaktika invasiivsete operatsioonide korral. Manustatakse 0,3 µg/kg
naha alla või koos 50...100 ml 0,9% naatriumkloriidilahusega veeniinfusioonina 15...30 min
jooksul.

Annuse arvutamiseks võib kasutada järgmist tabelit:

Annus 0,3 µg/kg kehakaalu kohta
kaal (kg)
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
annus (ml) 0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
kaal (kg)
65
70
75
80
85
90
95
100


annus (ml) 1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0

Positiivse efekti saavutamisel võib esialgset annust korrata 1...2 korda 6...12-tunniliste
intervallidega. Edasine annuse kordamine võib toimet vähendada.
Hemofiiliahaigetel soovitud VIII:C faktori tõus on määratud samade kriteeriumitega, mis
ravil VIII:C faktori kontsentraadiga. VIII:C faktori kontsentratsiooni peab regulaarselt
kontrollima, sest üksikjuhtudel on täheldatud korduvate annuste manustamise järgselt ka selle
näitaja langust.
Kui OCTOSTIM’i infusioon ei vii soovitud VIII:C faktori kontsentratsiooni suurenemisele
plasmas, tuleb ravile lisada faktori VIII kontsentraati.
Hemofiiliahaigete ravis tuleb silmas pidada patsiendi individuaalseid vere
koagulatsiooninäitajaid.
Enne ravi OCTOSTIM’iga tuleb kindlasti määrata koagulatsioonifaktor ja veritsusaeg. VIII:C
faktori ja vWF:Ag väärtused plasmas suurenevad oluliselt pärast OCTOSTIM’i manustamist.
Ei ole võimalik kindlaks teha korrelatsioone nende faktorite plasmakontsentratsioonide ja
veritsusaja vahel ei enne ega pärast desmopressiini manustamist. Desmopressiini toimet
veritsusajale on võimalusel otstarbekas määrata igal patsiendil individuaalselt.


Veritsusaja testi tuleks võimalusel standardiseerida kasutades Simplate II. Veritsusaja
määramine ja koagulatsiooni faktorite määramine plasmas tuleb läbi viia koostöös
spetsiaalsete koagulatsiooni laboritega.
OCTOSTIM’i manustamisel peaks kontrollima ka patsiendi vererõhku.

Kui teil on tunne, et OCTOSTIM süstelahuse toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.

Kui teil kasutatakse OCTOSTIM süstelahust rohkem kui ette nähtud
Üleannustamine suurendab vedelikupeetust ja hüponatreemia ohtu. Kuigi hüponatreemia ravi
peab olema individuaalne, võib järgnevalt anda mõned üldised soovitused.
Asümptomaatilise hüponatreemia puhul lõpetada ravi desmopressiiniga, piirata vedeliku
kasutamist. Sümptomite ilmnemisel rakendatakse infusiooni 0,9% või hüpertoonilise
naatriumkloriidi lahusega. Kui vee retentsioon on raskekujuline (krambid ja teadvusekadu),
tuleb lisada furosemiidravi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka OCTOSTIM süstelahus põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil
neid ei teki.

Mõnel protsendil ravitud patsientidest võib esineda kõrvaltoimeid nagu peavalu, iiveldus ja
maovalud.
Sage
Organism tervikuna: väsimus, peavalu
(<1/10)
Vereringe: mööduv vererõhu langus
koos reflektoorse tahhükardiaga ja näoõhetus
manustamise ajal
Seedetrakt: kõhuvalu, iiveldus
Harv (<1/1000)
Organism tervikuna: pearinglus

Vältimaks veepeetust ravi ajal, koos sellest tulenevate nähtude ja sümptomitega
(naatriumisisalduse vähenemine vereseerumis, peavalu, iiveldus ja oksendamine, kehakaalu
tõus ja rasketel juhtudel krambid), tuleb piirata tarbitavat vedeliku kogust.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas OCTOSTIM säilitada

KUIDAS OCTOSTIM süstelahust SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitage ravimit külmkapis temperatuuril 2…8ºC.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teaveMida OCTOSTIM süstelahus sisaldab:

- Toimeaine on desmopressiin. Süstelahuse 1 milliliiter sisaldab 15 mikrogrammi
desmopressiini.
- Abiained on:
1 ml süstelahust sisaldab: 9 mg naatriumkloriidi; vesinikkloriidhapet, lahjendatud kuni pH 4-
ni, süstevett kuni 1,0 ml-ni.

Kuidas OCTOSTIM süstelahus välja näeb ja pakendi sisu
Süstelahus (15 µg/ml)
1 ml ampullis, 5 või 10 tk karbis
2 ml ampullis, või 10 tk karbis.

Müügiloa hoidja
Ferring Lääkkeet Oy
Piispansilta 11 A
PB 23, 02241 Espoo
Soome

Tootja
Ferring GmbH
Wittland 11
24109 Kiel
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole.

PharmaSwiss Eesti OÜ
Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Tel +372 682 7400

Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

OCTOSTIM, 15 µg/ml süstelahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Süstelahuse 1 ml sisaldab 15 µg desmopressiinatsetaati, mis vastab 13,4 µg desmopressiinile.
INN. Desmopressinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süstelahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Pikenenud veritsusaja lühendamine või normaliseerimine invasiivsete terapeutiliste või diagnostiliste
protseduuride, ureemia, maksatsirroosi, kaasasündinud või ravimitest tingitud trombotsüütide
düsfunktsiooni või ebaselge etioloogiaga veritsusaja pikenemise puhul.
Verejooksu profülaktika väikeste kirurgiliste protseduuride korral hemofiilia A ja von Willebrandi
tõve kergete ja keskmise raskusega vormide korral, kui haiged reageerivad testkogusele positiivselt.
Märkus. OCTOSTIMi ei tohi kasutada IIB-tüüpi von Willebrandi tõve puhul.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Verejooksu ravi või profülaktika invasiivsete operatsioonide korral. Manustatakse 0,3 µg/kg naha alla
või koos 50...100 ml 0,9% naatriumkloriidilahusega veeniinfusioonina 15...30 min jooksul.

Annuse arvutamiseks võib kasutada järgmist tabelit:

Annus 0,3 μg/kg kehakaalu kohta
kaal (kg)
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
annus (ml)
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
kaal (kg)
65
70
75
80
85
90
95
100


annus (ml)
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0

Positiivse efekti saavutamisel võib esialgset annust korrata 1...2 korda 6...12-tunniliste intervallidega.
Edasine annuse kordamine võib toimet vähendada.
Hemofiiliahaigetel soovitud VIII:C faktori tõus on määratud samade kriteeriumitega, mis ravil VIII:C
faktori kontsentraadiga. VIII:C faktori kontsentratsiooni peab regulaarselt kontrollima, sest
üksikjuhtudel on täheldatud korduvate annuste manustamise järgselt ka selle näitaja langust.
Kui OCTOSTIMi infusioon ei vii soovitud VIII:C faktori kontsentratsiooni suurenemisele plasmas,
tuleb ravile lisada faktori VIII kontsentraati.
Hemofiiliahaigete ravis tuleb silmas pidada patsiendi individuaalseid vere koagulatsiooninäitajaid.
Enne ravi OCTOSTIMiga tuleb kindlasti määrata koagulatsioonifaktor ja veritsusaeg. VIII:C faktori vWF:Ag väärtused plasmas suurenevad oluliselt pärast OCTOSTIMi manustamist. Ei ole võimalik
kindlaks teha korrelatsioone nende faktorite plasmakontsentratsioonide ja veritsusaja vahel ei enne ega
pärast desmopressiini manustamist. Desmopressiini efekti veritsusajale on võimalusel otstarbekas
määrata igal patsiendil individuaalselt.
Veritsusaja testi tuleks võimalusel standardiseerida kasutades Simplate II. Veritsusaja määramine ja


koagulatsiooni faktorite määramine plasmas tuleb läbi viia koostöös spetsiaalsete koagulatsiooni
laboritega.
OCTOSTIMi manustamisel peaks kontrollima ka patsiendi vererõhku.

4.3. Vastunäidustused

Psühhogeenne ja harjumuslik polüdipsia, ebastabiilne stenokardia, dekompenseeritud
südamepuudulikkus, IIB-tüüpi von Willebrandi tõbi.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Vedeliku tasakaaluhäirete ja hüponatreemia ohu tõttu tuleb preparaati ettevaatlikult manustada väga
noortele ja eakatele patsientidele; seisundite korral, mis vajavad ravi diureetikumidega; teiste
seisundite korral, millega kaasnevad vedeliku- ja/või elektrolüütide tasakaalu häired; patsientidel,
kellel on oht intrakraniaalse rõhu tõusuks.
Desmopressiini tuleb ettevaatlikult kasutada vedelikupeetuse ohu korral. Tuleb piirata vedeliku hulka ja
kontrollida regulaarselt kehakaalu.
Kehakaalu olulise suurenemise korral, seerumi naatriumisisalduse vähenemisel alla 130 mmol/l või
plasma osmolaalsuse vähenemisel alla 270 mOsm/kg, vähendada oluliselt desmopressiini annust või
lõpetada ravi.
OCTOSTIM ei alanda veritsusaega trombotsütopeenia puhul.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ained, mis teadaolevalt vabastavad antidiureetilist hormooni, nagu nt tritsüklilised antidepressandid,
kloorpromasiin ja karbamasepiin, võivad põhjustada täiendavat antidiureetilist toimet, mis viib
suurenenud veepeetuse riskini.

Indometatsiin suurendab desmopresiini uriini kontsentreerivat toimet ilma toimepikkust mõjutamata.
Sellel toimel tõenäoliselt kliiilist tähtsust ei ole.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Katsed küülikute ja rottidega, kus kasutati 100-kordseid inimestel kasutatavaid annuseid, ei näidanud
desmopressiini kahjustavat toimet lootele. On esitatud andmed kolme juhu kohta, kus raseduse ajal
kasutati magediabeedi raviks desmopressiini ja vastsündinul esines arenguhäireid. Samas on
publitseeritud palju töid (hõlmavad üle 120 juhu), mis näitavad, et raseduse ajal desmopressiiniga
ravitud naised sünnitasid normaalseid lapsi.
Ka laialdane andmestik 29 lapse kohta, kelle emad kasutasid kogu raseduse vältel desmopressiini, ei
näita väärarengute sageduse suurenemist.
Desmopressiini suurte annuste (300 µg intranasaalselt) manustamisel rinnaga toitvatele emadele
täheldati rinnapiimas desmopressiini selliseid kontsentratsioone, mis olid märkimisväärselt väiksemad
sellest tasemest, mis võiksid mõjustada imiku diureesi või hemostaasi.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole ühtegi tõendit, mis viitaks sellele, et OCTOSTIM mõjutaks autojuhtimis- või masinatega
töötamise võimet.

4.8. Kõrvaltoimed

Mõnel protsendil ravitud patsientidest võib esineda kõrvaltoimeid nagu peavalu, iiveldus ja maovalud.


Sage
Organism tervikuna: väsimus, peavalu
(<1/10)
Vereringe: transitoorne vererõhu langus koos
reflektoorse tahhükardiaga ja näoõhetus
manustamise ajal
Seedetrakt: kõhuvalu, iiveldus
Harv (<1/1000)
Organism tervikuna: pearinglus
Vältimaks veepeetust ravi ajal, koos sellest tulenevate nähtude ja sümptomitega (naatriumisisalduse
vähenemine vereseerumis, peavalu, iiveldus ja oksendamine, kehakaalu tõus ja rasketel juhtudel
krambid), tuleb piirata tarbitavat vedeliku kogust.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamine suurendab vedeliku retentsiooni ja hüponatreemia ohtu. Kuigi hüponatreemia ravi
peab olema individuaalne, võib järgnevalt anda mõned üldised soovitused.
Asümptomaatilise hüponatreemia puhul lõpetada ravi desmopressiiniga, piirata vedeliku kasutamist.
Sümptomite ilmnemisel rakendatakse infusiooni 0,9% või hüpertoonilise naatriumkloriidi lahusega.
Kui vee retentsioon on raskekujuline (krambid ja teadvusekadu), tuleb lisada furosemiidravi.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: hüpofüüsi eessagara hormoonid (vasopressiin ja selle analoogid).
ATC-kood: H01BA02


OCTOSTIM sisaldab desmopressiini, mis on struktuurselt sarnane naturaalse hüpofüüsi hormooniga
arginiinvasopressiiniga. Naturaalses hormoonis on tehtud kaks keemilist muudatust: 1-tsüsteiini
desaminatsioon ja 8-L-arginiini asendamine 8-D-arginiiniga. Erinevalt vasopressiinist puudub
desmopressiinil vasokonstriktoorne toime ja toime kestus on pikem. Suures koguses (0,3 µg/kg) veeni
või nahaalusi manustatuna põhjustab desmopressiin vereplasmas 2...4-kordse VIII faktori
koagulatiivse aktiivsuse suurenemist (VIII:C). Ühtlasi suureneb ka von Willebrandi faktori antigeeni
(vWF:Ag) sisaldus plasmas, kuid väiksemal määral. Samal ajal vabaneb ka plasminogeeni aktivaator
(t-PA).
Desmopressiini manustamise järgselt on täheldatud ka veritsusaja lühenemist või normaliseerumist
ureemiaga, maksatsirroosiga, kaasasündinud või ravimitest tingitud trombotsüütide düsfunktsiooniga
või ebaselge etioloogiaga veritsusaja pikenemisega patsientidel.
Desmopressiini manustamisel on välistatud HIV-infektsiooni ja viirushepatiidi oht, mis võib ette tulla
VIII faktori kontsentraadi korral.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Plasma poolväärtusaeg jääb 3 ja 4 tunni vahele. Hemostaatilise toime kestus on sõltuvuses
poolväärtusajast VIII:C jaoks, mis on keskmiselt 8...12 tundi. Nahaalusel süstimisel on biosaadavus
võrreldes veenisisese süstimisega 85%. Maksimaalne plasmakontsentratsioon pärast 0,3 µg/kg
süstimist saavutatakse keskmiselt 60 minuti jooksul ja desmopressini sisaldus veres on siis keskmiselt
600 pg/ml.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

1 ml süstelahust sisaldab: 9 mg naatriumkloriidi; vesinikkloriidhapet, lahjendatud kuni pH 4-ni,
süstevett kuni 1,0 ml-ni

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

Kõlblikkuaeg

4 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida külmkapis (temperatuuril 2...8 °C).

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Süstelahus (15 µg/ml) 1 ml ampullis, 5 või 10 tk karbis. 2 ml ampullis, 5 või 10 tk karbis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded
hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Ferring Lääkkeet Oy
Piispansilta 11 A
PB 23, 02241 Espoo
Soome

8. Müügiloa number

145296

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

30.08.1996/25.06.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juunis 2012