METADON DAK 1 MG/ML

Toimeained: metadoon

Ravimi vorm: suukaudne lahus

Ravimi tugevus: 1mg 1ml 1000ml 1TK

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on METADON DAK 1 MG/ML ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Metadon DAK ja milleks seda kasutatakse

Metadoon on sünteetiline opioidagonist.
Metadooni valuvaigistav toime on tingitud nii valu tajumise muutusest kui ka valuläve kõrgenemisest.
Metadooni kasutatakse tavaliselt opioidsõltuvuse asendus- ja võõrutusraviks sobiva meditsiinilise
jälgimise süsteemi, sotsiaalse ja psühholoogilise abi raames ja tugeva valu raviks.
Kui teie arst on määranud selle ravimi mõne muu näidustuse puhul, siis tuleb järgida arsti ettekirjutust.

2. Mida on vaja teada enne METADON DAK 1 MG/ML võtmist

Mida on vaja teada enne Metadon DAK-i kasutamist

Ärge kasutage Metadon DAK-i:
- kui olete metadoonvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline;
- ägeda hingamise pärssumise puhul, nt ägeda astmahoo ajal, raske bronhiidi või raske
kopsuemfüseemi korral;
- kui teil on rahutusseisund alkoholi või uinutite kuritarvitamise tagajärjel;
- kui te kasutate samaaegselt või olete 14-ööpäeva jooksul kasutanud raviks monoamiini oksüdaasi
(MAO) inhibiitoreid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- kui teil on haiguslik seisund, mis võib põhjustada hüpoventilatsiooni (vähenenud õhuvool kopsudesse)
või hingamise pärssumist, nt obstruktiivne kopsuhaigus (bronhide püsiv ahenemine), cor pulmonale
(südamehaigus), hapnikuvaegus või süsinikdioksiidi kuhjumine veres;
- kui te kasutate samaaegselt mõnda teist kesknärvisüsteemi depressanti, sel juhul tuleks metadooni
annust vähendada;
- kui teil esineb koljusisese rõhu tõus või peatrauma;
- kui teil esineb hüpotüroidism (kilpnäärme vaegtalitlus);
- kui teil esineb Addison'i tõbi (neerupealise koore puudulikkus);
- kui te kuritarvitate alkoholi või rahusteid;
- kui teil esineb hüpopituitarism (ajuripatsi eessagara vaegtalitlus);
- kui teil esineb feokromotsütoom (neerupealise säsi kasvaja);
- kui te kasutate monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoreid (depressiooni ravim) või olete 14 päeva
jooksul lõpetanud ravi MAO inhibiitoritega;
- kui teil on äge seedetrakti haigus või põletikuline soolehaigus;
- kui teil on maksa ja sapiteede haigus, nt sapikoolikud ja kõhunäärme häired;
- kui teil esineb eesnäärme suurenemine või kusiti ahenemine. Tühjenemisrefleks on pärsitud ja seetõttu
esineb sagedasti uriinipeetust.

Metadooni ei tohi kasutada mõõduka valu, ägeda valu, ja „läbilöögi“ valu puhul või vajaduspõhiselt ning
opioide varem mittesaanud patsientidel. Kroonilise mitte-vähivalu puhul ei tohiks metadoon olla esimese
valiku ravim.

Sage annustamine võib viia ravimi kuhjumiseni organismis, mis võib põhjustada üleannustamist ja
toksilisust.
Metadooni võidakse samamoodi kuritarvitada kui teisi opioidi agoniste. Kõiki patsiente, kes saavad
opioide, tuleks rutiinselt jälgida ravimi väärkasutamise, ravimi kuritarvitamise ja ravimsõltuvuse
sümptomite suhtes.

Ravi lõpetamisel on kirjeldatud võõrutusnähte, tavaliselt 24...48 tunni jooksul pärast ravi lõpetamist.
Metadoonravi lõpetamine patsientidel, kellel on tekkinud füüsiline sõltuvus, peab toimuma järk-järgult.
Järsk ravi katkestamine, annuse vähendamine või opiaadi antagonist manustamine (nt naloksoon) võib
esile kutsuda ärajätu sündroomi, millele on iseloomulik unetus, valu, tugev nohu, suurenenud pisaravool,
isu vähenemine ja kõhulahtisus.

Metadoonravi ajal on teatatud ka erinevat tüüpi südame rütmihäirete esinemisest, seda sagedamini, kuid
mitte ainult, metadooni suuremate annuste puhul (>200 mg/ööpäevas). Seetõttu patsiendid, kellel esineb
QT intervalli pikenemine või on oht selle tekkeks, progresseeruv südamehaigus, elektrolüütide
tasakaaluhäired ning kes kasutavad samaaegselt ravimeid, mis võivad pikendada QT intervalli, peaksid
olema metadooni kasutamisel eriti ettevaatlikud.

Nagu kõik opiaadid võib ka metadoon põhjustada häiriva kõhukinnisuse, mis on eriti ohtlik tõsise
maksapuudulikkusega patsientidel. Seetõttu on soovitatav juba varakult kasutusele võtta kõhukinnisust
vältida aitavad meetmed.

Enne Metadon DAK-i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Metadon DAK
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid.

Mõned ravimid võivad kiirendada metadooni ainevahetust, mille tulemusel langeb metadooni tase
plasmas: põletikuvastased ravimid (rifampitsiin), krambivastased ravimid (karbamasepiin, fenütoiin),
naistepuna ja retroviirusevastased ained, mida kasutatakse HIV infektsiooni ravis (peamiselt nevirapiin,
efavirens ja mõned proteaasi inhibiitorid). Nende ravimite manustamine võib põhjustada metadooni
ärajäämanähtude tekkimist.
Mõned ravimid võivad aeglustada metadooni ainevahetust, mille tulemusel tõuseb metadooni tase
plasmas: flukonasool (seentevastane ravim) ja mõned selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid
(SSRI) (depressiooni ravim), eriti fluvoksamiin. Nende ravimite manustamine võib suurendada
tõenäosust metadooni toksilisuse tekkeks.
Metadooni eritumine väheneb ja tase organismis tõuseb kui seda manustatakse koos CYP3A4 toimet
inhibeerivate ravimitega, nt mõned HIV-viiruse vastased ained, makroliidantibiootikumid, tsimetidiin ja
asoolid.

Monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorid võivad pikendada ja tugevdada metadooni hingamist pärssivat
toimet. Opioidide ja MAO inhibiitorite koosmanustamine võib põhjustada surmaga lõppevat vererõhu
langust ja koomat. Metadooni ei tohi kasutada samaaegselt ega enne 14 ööpäeva möödumist ravist MAO
inhibiitoritega.
Metadooni toimel võib mõnede ravimite plasmakontsentratsioon tõusta, nt nelfinaviir
(immuunpuudulikkuse ravim), zidovudiin (viiruste vastane ravim), flukonasool (seentevastane ravim) ja
desipramiin (depressiooni ravim) ja mõnede kontsentratsioon võib langeda, nt abakaviir ja amprenaviir
(HIV-viiruse ravimid).
Ettevaatus on vajalik kui metadooni kasutatakse koos ravimiga, millel on teada QT intervalli pikendav
toime.
Koostoimed võivad esineda metadooni ja rütmihäirete ravimite vahel, nt I ja III klassi antiarütmikumid,
mõned neuroleptikumid (psühhoosivastased ravimid), tritsüklilised antidepressandid ja kaltsiumi kanali
lokaatorid (vererõhu ravimid).
Ettevaatus on vajalik ka juhul, kui metadooni kasutatakse koos ravimiga, mis võib põhjustada
elektrolüütide tasakaalu häireid (magneesiumivähesus veres, kaaliumivähesus veres), mis omakorda
põhjustavad QT intervalli pikenemist. Siia kuuluvad diureetikumid (vedeliku väljutust suurendav ravim),
lahtistid ja harvadel juhtudel ka mineralokortikoidsed hormoonid.

Metadooni üldist pärssivat toimet võivad tugevdada teised tsentraalselt toimivad ained, nt alkohol,
barbituraadid (uinutid), närvi-lihase ülekannet takistavad ained, fenotiasiinid (psühhoosivastased ravimid)
ja rahustid. Mõned psühhotroopsed ravimid võivad metadooni valuvaigistavat toimet tugevdada.
Metadooni ja SSRI-te koosmanustamine võib suurendada serotoniini sündroomi (sümptomiteks on
peavalu, lihasjäikus, eelkõige alajäsemereflekside elavnemine, lihastalitluse koordinatsioonihäired,
ärevus, rahutus, segasusu, higistamine ja kõhulahtisus) tekkeriski, eriti suurtes annustes või tundlikel
patsientidel.
H2-retseptorite blokaatorite (haavandtõve ravimid) üheaegsel manustamisel on suurem oht metadooni
kõrvaltoimete tekkeks.

Metadon DAK koos toidu ja joogiga
Alkohol tugevdab ravimi sedatiivset (rahustavat) toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Vähesed andmed metadooni kasutamise kohta raseduse ajal ei viita metadooni väärarendeid
põhjustavatele toimetele.
Metadooni tohib kasutada raseduse ajal vaid juhul, kui oodatav kasu emale on suurem, kui võimalik oht
lootele.
Sümptomid, mille esinemist vastsündinul seostatakse looteea ajal metadooni kasutamisega on hingamise
pärssumine, madal sünnikaal, kollasus, vereliistakute arvu suurenemine veres ja võõrutussümptomid
(vastsündinu ärajäämasündroom).
Metadoon eritub rinnapiima ja võib põhjustada võõrutusnähte imikul, kes saab rinnapiima kaudu
metadooni. Metadooni tuleb rinnaga toitmise ajal kasutada ettevaatusega ja ainult pärast arstiga
konsulteerimist.
Metadoon ei näi kahjustavat naiste viljakust.
Uuringud metadooni säilitusravi programmis meestel on näidanud, et metadoon vähendab seerumi
testosterooni sisaldust ja märgatavalt pärsib seemnepurske mahtu ja spermatosoidide liikuvust.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Metadon DAK-l on tugev toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele oodatavate kõrvaltoimete
tõttu.

Metadon DAK sisaldab metüülparahüdroksübensoaati, propüülparahüdroksübensoaati,
sahharoosi ja etanooli
Metadon DAK sisaldab abiainena metüülparahüdroksübensoaati ja propüülparahüdroksübensoaati, mis
võivad tekitada allergilisi reaktsioone (ka hilistüüpi).
Ravim sisaldab abiainena sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne
ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. Võib kahjustada hambaid.
Ravim sisaldab väikeses koguses etanooli (alkoholi), vähem kui 100 mg annuse kohta.

3. Kuidas METADON DAK 1 MG/ML võtta

Kuidas Metadon DAK-i kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Metadooni ei tohi manustada sagedamini kui 6…8 tunni järel, kuna see võib organismis kuhjuda ja
põhjustada rahustust ja hingamise pärssumist. Pikaajalisel metadooni kasutamisel ei tohi seda manustada
rohkem kui 2 korda ööpäevas.

Tugev valu.
Täiskasvanutele on algannus 5…10 ml lahust (ehk 5…10 mg metadooni) iga 6…8 tunni järel.
Lastele on tavaline annus 0,3 mg lahust 1 kg kehakaalu kohta iga 6…8 tunni järel. Lapsed on
tundlikumad kui täiskasvanud ja neil võivad mürgised toimed tekkida juba väga madalates annustes.
Opioidsõltuvuse ravi.
Annustamine on individuaalne vastavalt patsiendi vajadustele. Alustatakse annusega 10…20 ml lahust
(ehk 10…20 mg metadooni) ööpäevas. Vajadusel annust suurendatakse 10…20 mg kaupa ööpäevas,
jälgides, et patsiendil ei teki ärajääma- ja mürgistusnähtusid. Tavaline säilitusannus on 40…60 mg
ööpäevas. Annus võib ulatuda kuni 180 mg ööpäevas.

Maksakahjustusega patsiendid
Maksakahjustusega patsiendid peaksid metadoon-ravi alustama väiksemate annustega ja ravi tuleb
individualiseerida vastavalt patsiendi reageerimisele ravile.

Neerukahjustusega patsiendid
Neerukahjustusega patsientidel tuleks metadooni annustada järgmiste intervallidega:
- kerge neerukahjustusega patsiendid (kreatiniini kliirens 50…80 ml/min) peaksid saama metadooni iga
6 tunni järel;
- mõõduka neerukahjustusega patsiendid (kreatiniini kliirens 30...50 ml/min) peaksid saama metadooni
iga 8 tunni järel;
- raske neerukahjustusega patsiendid (kreatiniini kliirens <30 ml/min) peaksid saama metadooni iga
8...12 tunni järel;
- Lõpp-staadiumi neeruhaigusega patsientide (vajavad dialüüsi) annustamiste vaheline intervall peaks
olema vähemalt 12 tundi.

Eakad
Eakatel patsientidel tuleb kasutada väikseimat võimalikku metadooni annust, kuna esineb metadooni
kuhjumise ja üleannustamise oht juba väikestes annustes.

Mõõtke ravimit kaasasoleva mõõtetopsiga.
Ühekordse annuse valuvaigistav toime kestab 4…5 tundi. Pikaajalise ravi korral kestab ravimi
valuvaigistav toime 6…8 tundi. Kuna metadoon põhjustab ravimsõltuvust, vajatakse pikema ravikuuri
vältel sama valuvaigistava toime saamiseks järjest suuremaid annuseid.

Kui te võtate Metadon DAK-i rohkem kui ette nähtud

Kasutades ravimit suuremates annustes kui on lubatud, tekib üleannustamisoht. Üleannustamise
tunnusteks võivad olla pupillide ahenemine, teadvuse häired, unisus, mis võib üle minna sügavaks
teadvusetuse seisundiks, millega kaasneb ka hingamise pärssumine. Tõsise mürgistuse puhul võib esineda
hingamispeetus, madal vererõhk, südame löögisageduse aeglustumine, mitte-südamest tingitud
kopsuturse, krambid, rabdomüolüüs (vöötlihaste kahjustumine ning müoglobiini eritumine uriiniga),
südame seiskumine, rütmihäired ja surm.
Üleannustamisnähtude korral pöörduge otsekohe arsti poole. Ravi on peamiselt sümptomaatiline ja
toetav.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on iiveldus, oksendamine, unisus, segasusseisund ja kõhukinnisus.
Tavaliselt areneb pikaajalisel kasutamisel nende kõrvaltoimete (välja arvatud kõhukinnisus) suhtes välja
tolerantsus.

Väga sagedased kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 10-st):
peapööritus, uimasus, häirunud mao tühjenemine, iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, suukuivus,
liighigistamine.

Sagedased kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 100-st):
segasus, õhetamine, kihelus, uriinipeetus, seksuaalhäired, erektsioonihäired, hilinenud ejakulatsioon,
ejakulatsiooni puudumine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 1000-st):
eufooria, düsfooria, peavalu, unetus, erutus, orientatsioonikaotus, nägemishäired, aeglane südame
löögisagedus, hingamisdepressioon, kopsuturse, Oddi sfinkteri väärtalitus (spasm, ahenemine),
sapikoolikud.

Harvad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 10000-st):
hallutsinatsioonid, QT intervalli pikenemine ja torsade de pointes (südame erutuse häire), madal
vererõhk, tsirkulatoorne kollaps (minestus).

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):
kuseteede spasm, günekomastia (rinnanäärmete suurenemine mehel), meestel viljakuse langus, ärajätu
sündroom, mille sümptomiteks on nt unetus, piloerektsioon (karva püstitõusmine karvapüstitajalihase
kontraktsiooni tagajärjel, nt külma ilmaga), anoreksia, närvilisus, rahutus, kiirenenud südame
löögisagedus, palavik, üldine kehavalu, vesine nina, aevastamine, värin, külmavärinad, kõhuvalu,
suurenenud pisaravool, isu vähenemine, iiveldus ja kõhulahtisus. Ärajätu sümptomid avalduvad enamasti
24...48 tundi peale ravimi ära jätmist
Metadoon võib suurendada koljusisest rõhku, eriti olukorras kui see on juba eelnevalt kõrgenenud.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee
kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas METADON DAK 1 MG/ML säilitada

Kuidas Metadon DAK-i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Metadon DAK sisaldab
- Toimeaine on metadoonvesinikkloriid. 1 ml lahust sisaldab 1 mg metadoonvesinikkloriidi.
- Teised abiained on sidrunhappe monohüdraat, etanool (96%), vesi, apelsiniessents, sahharoos,
metüülparahüdroksübensoaat (E 218), propüülparahüdroksübensoaat (E 216).

Kuidas Metadon DAK välja näeb ja pakendi sisu
Selge, värvitu, apelsinilõhnaline lahus.
1000 ml pruunis klaaspudelis.

Müügiloa hoidja
Takeda Pharma AS
Jaama 55B, 63308 Põlva
Eesti

Tootja
Takeda Nycomed AS
Solbærvegen 5, 2418 Elverum
Norra

või

Takeda Pharma Sp. z o.o. Plant Lyszkowice
12, Ksiestwa Łowickiego Str.
99-420 Łyszkowice
Poola


Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Metadon DAK 1 mg/ml, suukaudne lahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Suukaudse lahuse 1 ml sisaldab 1 mg metadoonvesinikkloriidi.

INN. Metadonum

Teadaolevat toimet omavad abiained: propüülparahüdroksübensoaat, metüülparahüdroksübensoaat,
etanool, sahharoos.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Suukaudne lahus.

Selge, värvitu, apelsini lõhnaga lahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Opioidsõltuvuse asendus- ja võõrutusravi sobiva meditsiinilise jälgimise süsteemi, sotsiaalse ja
psühholoogilise abi raames. Tugev valu.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Metadooni ei tohi manustada sagedamini kui 6…8 tunni järel, kuna see võib organismis kuhjuda põhjustada sedatsiooni ja hingamise depressiooni. Pika-ajalisel metadooni kasutamisel ei tohi seda
manustada rohkem kui 2 korda ööpäevas. Kuna annustamise skeemist rangelt kinnipidamine võib anda
ka ebapiisava analgeetilise toime, siis tuleb järgnevaid annuseid kohandada vastavalt patsiendi
individuaalsele vastusele.

Tugev valu.
Täiskasvanutele on algannus 5…10 mg iga 6…8 tunni järel.
Lastele on tavaline annus 0,3 mg lahust 1 kg kehakaalu kohta iga 6…8 tunni järel. Lapsed on
tundlikumad kui täiskasvanud ja neil võivad toksilised toimed tekkida juba väga madalates annustes.
Opioidsõltuvuse ravi.
Annustamine on individuaalne vastavalt patsiendi vajadustele. Alustatakse annusega 10…20 mg
ööpäevas. Vajadusel annust suurendatakse 10…20 mg kaupa ööpäevas, jälgides, et patsiendil ei teki
ärajääma- ja mürgistusnähtusid. Tavaline säilitusannus on 40…60 mg ööpäevas. Annus võib ulatuda
kuni 180 mg ööpäevas.

Maksakahjustusega patsiendid
Metadoon metaboliseerub maksa CYP450 kaudu, seetõttu peaksid maksakahjustusega patsiendid
alustama ravi väiksemate annustega ja ravi tuleb individualiseerida vastavalt patsiendi reageerimisele
ravile.

Neerukahjustusega patsiendid
Neerukahjustusega patsientidel tuleks metadooni annustada järgmiste intervallidega:
kerge neerukahjustusega patsiendid (kreatiniini kliirens 50...80 ml/min) peaksid saama
-
metadooni iga 6 tunni järel;
mõõduka neerukahjustusega patsiendid (kreatiniini kliirens 30...50 ml/min) peaksid saama
-
metadooni iga 8 tunni järel;
raske neerukahjustusega patsiendid (kreatiniini kliirens <30 ml/min) peaksid saama metadooni
-
iga 8...12 tunni järel;
lõpp-staadiumi neeruhaigusega patsientide (vajavad dialüüsi) annustamiste vaheline intervall
-
peaks olema vähemalt 12 tundi.

Eakad
Eakatel patsientidel tuleb kasutada väikseimat võimalikku metadooni annust, kuna esineb metadooni
kuhjumise ja üleannustamise oht juba väikestes annustes.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
Rahutusseisundid alkoholi või uinutite kuritarvitamise tagajärejel.
Metadooni ei tohi kasutada samaaegselt ega enne 14-ööpäeva möödumist ravist monoamiini oksüdaasi
(MAO) inhibiitoritega.
Metadoon on hingamiskeskuse pärssija ja seda ei tohi kasutada ägeda hingamise pärssumise puhul, nt
äge astmahoog, raske bronhiit, raske kopsu emfüseem.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Metadooni ei tohi kasutada mõõduka valu, ägeda valu, ja "läbilöögi" valu puhul või vajaduspõhiselt ning
opioide varem mitte saanud patsientidel. Kroonilise mitte-vähivalu puhul ei tohiks metadoon olla
esimese valiku ravim.

Metadoon on tsentraalse hingamiskeskuse ja kesknärvisüsteemi depressant, mida tuleb kasutada
ettevaatusega, kaasates vastavat monitoorimist ja kliinilist käsitlemist, patsientidel:
- kellel esineb haiguslik seisund, mis võib põhjustada hüpoventilatsiooni või hingamise pärssumist, nt
obstruktiivne kopsuhaigus, cor pulmonale, hüpoksia või hüperkapnia;
- kes saavad samaaegselt mõnda teist kesknärvisüsteemi depressanti ja neil tuleks metadooni annust
vähendada (vt lõik 4.5);
- kellel esineb intrakraniaalse rõhu tõus või peatrauma, kuna metadoon võib esile kutsuda aju hüpoksia
ja vasodilatatsiooni, mis võivad veelgi märgatavalt rõhku tõsta;
- kellel esineb hüpotüroidism. Metadooni toimel tõuseb seerumis kilpnäärme hormooni siduva
globuliini, triioodtüroniini ja türoksiini tase. Nende taset tuleb jälgida;
- kellel esineb Addison'i tõbi. Opioidid võivad nõrgendada hüpotaalamuse-ajuripatsi-neerupealise telje
funktsiooni või inhibeerivad AKTH vabanemist;
- kes kuritarvitavad alkoholi või rahusteid;
- kellel esineb hüpopituitarism, mis võib pikendada KNS-i ja hingamise depressiooni;
- kellel esineb feokromotsütoom; hüpertensiooni ja maliigse hüpertensiooni võimaliku tekitamise tõttu
(viib hingamise pärssumise nähtude ja sümptomite esinemiseni);
- kes saavad monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoreid või kes on 14 päeva jooksul lõpetanud ravi
MAO inhibiitoritega.

Metadooni tuleks ettevaatusega kasutada patsientidel, kellel esineb:
- äge seedetrakti häire või põletikuline soolehaigus, kuna metadoon tõstab seedetrakti toonust (spasmid,
peristaltika aeglustumisest tulenev kõhukinnisus), mis võib viia soolesisese rõhu tõusuni ja mao
tühjenemise aeglustumiseni ning seetõttu patsiendi seisundit halvendada.
- prostata hüpertroofia, ureetra striktuur (spasmid kuseteedes, välise sfinktri toonuse tõus ja põie mahu
suurenemine). Tühjenemisrefleks on pärsitud ja seetõttu esineb sagedasti uriinipeetust.
- maksa ja sapiteede haiguseid, nt sapikoolikud (võivad põhjustada Oddi sfinkteri spasmi) ja
kõhunäärme häired (võivad põhjustada seerumi amülaasi tõusu). Patsiente tuleks jälgida halvenevate
nähtude ja sümptomite suhtes.

Opioididega seotud hoiatused ja ettevaatusabinõud
Sage annustamine võib viia ravimi kuhjumiseni organismis, mis võib põhjustada üleannustamist ja
toksilisust.
Metadooni võidakse samamoodi kuritarvitada kui teisi opioidi agoniste. Kõiki patsiente, kes saavad
opioide tuleks rutiinselt jälgida ravimi väärkasutamise, ravimi kuritarvitamise ja ravimsõltuvuse
sümptomite suhtes.

Ravi lõpetamisel on kirjeldatud võõrutusnähte, tavaliselt 24...48 tunni jooksul pärast ravi lõpetamist.
Metadoonravi lõpetamine patsientidel, kellel on tekkinud füüsiline sõltuvus, peab toimuma järk-järgult.
Järsk ravi katkestamine, annuse vähendamine või opiaadi antagonist manustamine (nt naloksoon) võib
esile kutsuda ärajätu sündroomi, millele on iseloomulik unetus, valu, rinorröa, suurenenud pisaravool,
isu vähenemine ja diarröa.

QT intervalli pikenemine
Metadoonravi ajal on teatatud ka QT intervalli pikenemisest ja torsade de pointes'i esinemisest,
sagedamini, kuid mitte ainult metadooni suuremate annuste puhul (>200 mg/ööpäevas). Seetõttu tuleks
metadooni kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel esineb QT intervalli pikenemine või neil
patsientidel, kellel on oht QT intervalli pikenemise tekkeks, nt:
- teadaolev QT intervalli pikenemine anamneesis;
- progresseeruv südamehaigus;
- elektrolüütide tasakaaluhäired: hüpokaleemia, hüpomagneseemia;
- kasutamisel koos ravimitega, mis võivad pikendada QT intervalli.

Nagu kõik opiaadid võib ka metadoon põhjustada häiriva kõhukinnisuse, mis on eriti ohtlik tõsise
maksapuudulikkusega patsientidel. Seetõttu on soovitatav juba varakult kasutusele võtta kõhukinnisust
vältida aitavad meetmed.

Metadooni lahus sisaldab propüülparahüdroksübensoaati ja metüülparahüdroksübensoaati. Võib tekitada
allergilisi reaktsioone (ka hilistüüpi).
Metadooni lahus sisaldab etanooli. Ravim sisaldab väikestes kogustes etanooli (alkoholi).
Metadooni lahus sisaldab sahharoosi. Päriliku fruktoositalumatuse, glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni
või sahharaas-isomaltaasi puudulikkusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Metadoon metaboliseeritakse mitmete tsütokroom P450 (CYP450) ensüümide poolt. Seetõttu võib
metadooni manustamine koos ravimitega, mis teadaolevalt takistavad CYP450 ensüüme, mõjutada
kliinilist toimet (vt lõik 5.2).

Ravimid, mis võivad mõjutada metadooni plasmataset
Mõned ravimid võivad kiirendada metadooni metabolismi, mille tulemusel langeb metadooni tase
plasmas: põletikuvastased ravimid (rifampitsiin), antikonvulsandid (karbamasepiin, fenütoiin),
naistepuna ja retroviirusevastased ained, mida kasutatakse HIV infektsiooni ravis (peamiselt nevirapiin,
efavirens ja mõned proteaasi inhibiitorid). Nende ravimite manustamine võib põhjustada metadooni
ärajäämanähtude tekkimist.
Mõned ravimid võivad aeglustada metadooni metabolismi, mille tulemusel tõuseb metadooni tase
plasmas: flukonasool ja mõned selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d), eriti
fluvoksamiin. Nende ravimite manustamine võib suurendada tõenäosust metadooni toksilisuse tekkeks.
Metadooni kliirens väheneb manustamisel koos CYP3A4 toimet inhibeerivate ravimitega, nt mõned
HIV-viiruse vastased ained, makroliidantibiootikumid, tsimetidiin ja asoolid.

Monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorid võivad pikendada ja tugevdada metadooni hingamist
pärssivat toimet. Opioidide ja MAO inhibiitorite koos manustamine võib põhjustada fataalset
hüpotensiooni ja koomat (vt lõik 4.4). Mitte kasutada samaaegselt ega enne 14 ööpäeva möödumist
ravist MAO inhibiitoritega (vt lõik 4.3).

Mõju teistele ravimitele
Metadoon võib mõjutada ka teiste ravimite metabolismi. Mõnede ravimite plasmakontsentratsioon võib
tõusta, nt nelfinaviir, zidovudiin, flukonasool ja desipramiin, ja mõnede kontsentratsioon võib langeda,
nt abakaviir ja amprenaviir.

QT intervalli pikenemine
Ettevaatus on vajalik kui metadooni kasutatakse koos ravimiga, millel on teada QT intervalli pikendav
toime (vt lõik 4.4).
Koostoimed võivad esineda metadooni ja võimalike arütmogeensete ravimite vahel, nt I ja III klassi
antiarütmikumid, mõned neuroleptikumid, tritsüklilised antidepressandid ja kaltsiumi kanali blokaatorid.
Ettevaatus on vajalik ka juhul kui metadooni kasutatakse koos ravimiga, mis võib põhjustada
elektrolüütide tasakaalu häireid (hüpomagneseemia, hüpokaleemia), mis omakorda põhjustavad QT
intervalli pikenemist. Siia kuuluvad diureetikumid, lahtistid ja harvadel juhtudel ka mineralokortikoidsed
hormoonid.

Teised toimed
Metadooni üldist pärssivat toimet võivad tugevdada teised tsentraalselt toimivad ained, nt alkohol,
barbituraadid, neuromuskulaarset ülekannet takistavad ained, fenotiasiinid ja rahustid. Ent mõned
psühhotroopsed ravimid võivad metadooni analgeetilist toimet tugevdada.
Metadooni ja SSRI-te koos manustamine võib tõsta serotoniini sündroomi tekkeriski, eriti suurtes
annustes või tundlikel patsientidel.

H -retseptorite blokaatorite üheaegsel manustamisel on suurem oht metadooni kõrvaltoimete tekkeks.
2

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Vähesed andmed metadooni kasutamise kohta raseduse ajal ei viita metadooni teratogeensetele
toimetele.
Metadooni tohib kasutada raseduse ajal, vaid juhul, kui oodatav kasu emale on suurem kui võimalik oht
lootele.
Sümptomid, mille esinemist vastsündinul seostatakse gestatsiooni ajal metadooni kasutamisega on
hingamisdepressioon, madal sünnikaal, ikterus, trombotsütoos ja võõrutus sümptomid (vastsündinu
ärajäämasündroom).

Imetamine
Metadoon eritub rinnapiima ja võib põhjustada võõrutusnähte imikul, kes saab rinnapiima kaudu
metadooni. Metadooni tuleb rinnaga toitmise ajal manustada ettevaatusega (metadooni annus peab
olema võimalikult väike ning imikut tuleb sedatsiooni tekke suhtes jälgida).

Fertiilsus
Metadoon ei näi kahjustavat naiste fertiilsust.
Uuringud metadooni säilitusravi programmis meestel on näidanud, et metadoon vähendab seerumi
testosterooni sisaldust ja märgatavalt pärsib ejakulaadi mahtu ja spermatosoidide liikuvust.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Metadon DAK-l on tugev toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele oodatavate kõrvaltoimete
tõttu.

4.8. Kõrvaltoimed

Väga sage (>1/10); Sage (>1/100 kuni <1/10); Aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100);
Harv (>1/10 000 kuni <1/1000); Väga harv (<1/10 000); Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate
andmete alusel).

Metadoon võib põhjustada morfiinile sarnaseid kõrvaltoimeid. Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on
iiveldus, oksendamine, unisus, segasusseisund ja kõhukinnisus.
Tavaliselt areneb pikaajalisel kasutamisel nende kõrvaltoimete suhtes (välja arvatud kõhukinnisus) välja
tolerantsus.

Närvisüsteemi häired
Väga sage:
peapööritus, sedatsioon.
Aeg-ajalt:
peavalu, unetus, erutus.

Psühhiaatrilised häired
Sage:
segasus.
Aeg-ajalt:
eufooria, düsfooria, orientatsioonikaotus.
Harv:
hallutsinatsioonid.

Silma kahjustused
Aeg-ajalt:
nägemishäired.

Südame häired
Aeg-ajalt:
bradükardia.
Harv:
QT intervalli pikenemine ja torsade de pointes.

Vaskulaarsed häired
Harv:
hüpotensioon, tsirkulatoorne kollaps.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Aeg-ajalt:
hingamisdepressioon, kopsuturse.

Seedetrakti häired
Väga sage:
häirunud mao tühjenemine (gastroparees), iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus,
suukuivus.

Maksa ja sapiteede häired
Aeg-ajalt:
Oddi sfinkteri väärtalitus (spasm, ahenemine), sapikoolikud.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Väga sage:
liighigistamine.
Sage:
õhetamine, kihelus.

Neerude ja kuseteede häired
Sage:
uriinipeetus.
Teadmata:
kuseteede spasm

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Sage:
seksuaalhäired, erektsioonihäired, hilinenud ejakulatsioon, ejakulatsiooni puudumine.
Teadmata:
günekomastia (pikaaegne kasutamine võib põhjustada prolaktiinisisalduse tõusu),
meestel fertiilsuse langus.

Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused
Teadmata:
ärajätu sündroom (nt unetus, piloerektsioon, anoreksia, närvilisus, rahutus, tahhükardia,
palavik, üldine kehavalu, vesine nina, aevastamine, treemor, külmavärinad, kõhuvalu,
suurenenud pisaravool, isu vähenemine, iiveldus ja kõhulahtisus). Ärajätu nähu
sümptomid avalduvad enamasti 24...48 tundi peale ravimi ära jätmist.
Metadoon võib suurendada intrakraniaalset rõhku, eriti olukorras kui see on juba eelnevalt kõrgenenud.

4.9. Üleannustamine

Nähud ja sümptomid
Üleannustamise sümptomiteks võivad olla mioos, teadvushäired, letargia, kooma ja
hingamisdepressioon. Tõsise mürgistuse puhul võib esineda apnoe, hüpotensioon, bradükardia, mitte-
kardiogeenne kopsuturse, krambid, rabdomüolüüs, südame seiskumine, arütmiad ja surm.
Ravi
Ravi on peamiselt sümptomaatiline ja toetav. Manustada aktiveeritud sütt ja kaaluda maoloputuse
tegemist. Antidoodina tuleb kasutada naloksooni: 0,4...2,0 mg intravenoosselt ja vajadusel korrata kuni
mürgistuse nähud ja sümptomid (eriti kooma ja hingamisdepressioon) kaovad. QT intervalli pikenemist
ei saa ravida naloksooniga.
Opioid-sõltuvatele patsientidele soovitatud annuses opioidantagonisti (naloksooni) manustamine võib
esile kutsuda ägeda ärajääma sündroomi. Selle sündroomi tõsidus sõltub füüsilise sõltuvuse tugevusest ja
manustatud antagonisti annusest. Opioidantagonisti manustamist sellisele patsiendile peaks võimalusel
vältima. Kui seda siiski tuleb kasutada ravimaks tõsist hingamisdepressiooni füüsilise sõltuvusega
patsiendil, tuleb antagonisti manustada erakordse ettevaatusega ja tiitrida tavapärasest väiksema
annusega.
Patsiendid peavad jälgimise all olema vähemalt 48 tundi pärast nähtavat paranemist relapsi võimalikkuse
tõttu, kuna antagonisti toime kestus võib olla oluliselt lühem kui metadoonil.
Teiste respiratoorsete või tsentraalsete stimulantide kasutamine ei ole soovitatav.
Uriini hapestamine suurendab metadooni eritumist uriini kaudu.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: opioidsõltuvuse raviks kasutatavad ained, ATC-kood: N07BC02

Metadooni analgeetiline toime on tingitud osaliselt valu tajumise muutusest kui ka valuläve
kõrgenemisest.
Metadoon on sünteetiline opioidagonist. Metadoonil on kõrge afiinsus µ (müü)-retseptoritesse, vähemal
määral δ (delta)- ja κ (kapa)-retseptoritesse.
Toime kesknärvisüsteemile vastavalt erinevate retseptorite haaratusele on järgmine:
µ (müü)-retseptorid: supraspinaalne analgeesia, hingamiskeskuse pärssimine, eufooria, psüühiline
ravimsõltuvus.
κ (kapa)-retseptorid: spinaalne analgeesia, pupilli ahenemine, sedatsioon.
σ (sigma)-retseptorid: düsfooria, hallutsinatsioonid.
Peale selle võib metadoon põhjustada kõrvaltoimena iiveldust (seoses dopamiini-retseptorite
stimulatsiooniga nn trigger-tsoonis). Metadoon suurendab antidiureetilise hormooni (ADH) ja histamiini
vabanemist. Võib põhjustada ka kõhukinnisust.
Suukaudse manustamise järgselt saabub üksikannuse toime umbes 30…60 minuti pärast ja kestab
tavaliselt 4 tundi. Kuna korduval annustamisel metadoon kuhjub, siis toime kestus pikeneb. Tarvitamise
lõpetamisel vabaneb kudedesse kuhjunud metadoon järk-järgult, seetõttu võivad metadooni toimed
ilmneda ka veel mitme päeva jooksul pärast ravi lõpetamist.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Metadoon imendub kiiresti. Suukaudsel manustamisel on biosaadavus 85%. Maksimaalne
plasmakontsentratsioon saabub 2...4 tunni möödudes. Eliminatsiooni poolväärtusaeg varieerub suuresti
(15...60 tundi). Esmase maksapassaaži tõttu ei ole biosaadavus täielik, mis on kooskõlas ennustatava
20% ekstraheerimisega esmase maksapassaži käigus CYP3A4 poolt.

Jaotumine
Metadoon seostub suures osas vereplasma valkudega (71...88%), jaotusruumala on umbes 4 ml/kg ja
eliminatsiooni poolväärtusaeg püsiva plasmakontsentratsiooni korral on 22 tundi.
Metadoon jaotub madalas kontsentratsioonis verre ja ajju, suuremas kontsentratsioonis neerudesse,
põrna, maksa ja kopsudesse.
Metadoon läbib platsentat - kontsentratsioon amnionivedelikus on sarnane kontsentratsioonile ema
plasmas - ja eritub ka väikestes kogustes rinnapiima.

Biotransformatsioon
Metadoon metaboliseerub peamiseks inaktiivseks metaboliidiks 2-etülideen-1,5-dimetüül-3,3-
difenüülpürrolidiiniks(EDPP) ja vähemal määral 2-etüül-3,3-difenüül-5-metüülpürrolidiiniks,
meraboliseerumine toimub maksas. CYP3A4 on peamine metabolismi eest vastutav ensüüm, ent oma
osa on metabolismis ka teistel CYP450 ensüümidel; CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C18,
CYP2C19 ja CYP2D6 on kõik nimetatud metabolismis osalejatena, ehkki ei ole ühist arvamust nende
osatähtsuse järjestamisel.

Eritumine
Metaboliidid erituvad väljaheite ja uriiniga koos muutumatu metadooniga. Kuigi metadoon peamiselt
metaboliseeritakse, eritub siiski märkimisväärne hulk annusest ka neerude kaudu. On leitud, et kuni 19%
annusest eritub sel teel. Metadooni uriini kaudu eritumine on pH-st sõltuv, mida madalam on pH seda
suurem on kliirens. Andmed viitavad, et neerude kaudu eritumine on märkimisväärne vaid siis kui uriini
pH<6.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Kartsinogenees ja mutageensus
Pikaajalised kartsinogeensuse uuringud närilistel ei tõestanud metadooniga seotud neoplaasia teket.
Metadoon ei näidanud tõendatavat mutageenset toimet suures hulgas standardsetes in vitro ja in vivo
mutageensuse katsetes. Siiski hiirte dominantse letaalmutatsiooni katses seostati ravi metadooniga
annuses 1...6 mg/kg suurenenud implantatsiooni-eelsete surmadega ja spermatosoidid kromosomaalsete
kõrvalekalletega, võrreldes kontrollgrupiga.

Reproduktsioonitoksilisus
Teratogeensuse standarduuringutes hiirtel ja küülikutel ei leitud teratogeenseid toimeid 10...50 korda
suuremates metadooni annustes kui inimestel kasutatavad ööpäevasedsäilitusannused.
Mitte-standarduuringutes on kirjeldatud kesknärvisüsteemi arenguhäirete esinemist hamstritel ja hiirtel,
kellele manustati varajase tiinuse ajal suuri metadooni annuseid.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Propüülparahüdroksübensoaat (E216),
Metüülparahüdroksübensoaat (E218),
sidrunhappe monohüdraat,
apelsiniessents,
etanool (96%),
sahharoos,
vesi.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

1000 ml pruunis klaaspudelis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Takeda Pharma AS
Jaama 55B
63308 Põlva
Eesti

8. Müügiloa number

309400

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 26.04.2000
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 29.06.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud septembris 2014