ELEVIT PRONATAL

Toimeained: multivitamiinid+mineraalained

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 30TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ELEVIT PRONATAL ja milleks seda kasutatakse

ELEVIT PRONATAL on multivitamiinide, mineraalainete ja mikroelementide preparaat.

ELEVIT PRONATAL on näidustatud rasedus- ja imetamisaegseks vitamiinide või mineraalainete
puuduse vältimiseks või raviks, kui nende sisaldus toidus on ebapiisav.

Vitamiinid, mineraalained ja mikroelemendid on elutähtsad toitained. Neid ei toodeta organismis,
mistõttu neid peab saama toiduga. Need ained on vajalikud inimese igapäevaseks elutegevuseks -hingamiseks, seedimiseks, energia tootmiseks, aju ja närvisüsteemi toimimiseks, reproduktsiooniks,
kasvuks - samal ajal kuuluvad nad paljude kudede ja organite koostisse.

Rasedad ja rinnaga toitvad naised vajavad oluliselt rohkem vitamiine, mineraalaineid ja
mikroelemente kui mitterasedad, kuna rase naine peab vajalike toitainetega varustama nii enda kui
lapse organismi.

Tasakaalustatud toitumise puhul ning mitte tarvitades nikotiini ja alkoholi, on rasedatel ja rinnaga
toitvatel naistel tavaliselt piisavalt vitamiine, mineraalaineid ja mikroelemente. Sellele vaatamata võib
raseduse ja imetamise ajal tekkida nende vaegus. Vajalike toitainete vaeguse üheks põhjuseks võib
olla näiteks sage oksendamine raseduse alguses.
Toitainete vaeguse tagajärgedeks võivad olla näiteks kehvveresus ja väsimus emal ning kasvupeetus ja
naha- ja limaskestade muutused lapsel.

ELEVIT PRONATAL õhukese polümeerikattega tabletid on mõeldud spetsiaalselt rasedatele ja
rinnaga toitvatele naistele. See sisaldab kõiki antud perioodil vajalikke toitaineid. Seeläbi hoitakse ära
vaegusseisundite teke nii emal kui lapsel. Foolhape aitab ära hoida vastsündinu väärarenguid.

2. Mida on vaja teada enne ELEVIT PRONATAL võtmist

Ärge võtke ELEVIT PRONATAL'i:
- kui olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
- kui teil esineb A- ja/või D-vitamiini hüpervitaminoos (vitamiiniliigsus);
- kui te saate ravi A-vitamiiniga või sünteetiliste isomeeride isotretinoiini ja etretinaadiga.
Beetakaroteeni peetakse A-vitamiini allikaks;
- kui teie neerufunktsioon on tugevalt kahjustunud;
- kui teil esineb raua kuhjumist;
- kui teil on hüperkaltseemia (vere suurenenud kaltsiumisisaldus) või raske hüperkaltsiuuria
(kaltsiumi suurenenud eritumine uriiniga);
- kui teil on raua ja/või vase ainevahetuse häired;
- kui teil on kõrgenenud fosfaatide (hüperfosfateemia) või magneesiumi tase (hüpermagneseemia)
veres;
- kui teil on neerukivid (nefrolitiaas) või kivid kusejuhas (urolitiaas).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne ELEVIT PRONATAL’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Mitte ületada soovitatud annust 1 tablett ööpäevas.

Mõned koostisosad, eriti A-vitamiin, D-vitamiin, raud ja vask võivad väga suurtes annustes olla
tervisele kahjulikud.

Patsiendid, kes võtavad teisi üksikuid vitamiine või polüvitamiini preparaate, teisi ravimeid, või kes on
meditsiinilise järelevalve all, peavad enne ELEVIT PRONATAL’i kasutamist pidama nõu
tervishoiutöötajaga.

ELEVIT PRONATAL’i peab kasutama erilise ettevaatusega juhul, kui samaaegselt kasutatakse teisi
tooteid, sh toidulisandeid ja/või rikastatud toiduaineid/jooke, mis sisaldavad A-vitamiini, sünteetilisi
isomeere isotretinoiin ja etretinaat, või beetakaroteeni, kuna suurtes annustes on need ühendid lootele
kahjulikud ning võivad põhjustada A-vitamiini hüpervitaminoosi.

ELEVIT PRONATAL’i peab kasutama erilise ettevaatusega juhul, kui samaaegselt kasutatakse teisi
tooteid, sh toidulisandeid ja/või rikastatud toiduaineid/jooke, mis sisaldavad D-vitamiini, kuna selle
suured ööpäevased annused võivad põhjustada D-vitamiini hüpervitaminoosi.

Raua suur annus võib olla kahjulik.

Foolhape, B12-vitamiin ja raud võivad varjata teatud aneemia vorme.

ELEVIT PRONATAL ei sisalda joodi. Vajadusel tuleks määrata kohane joodipreparaat.

Kui oodatud ravitoime ei avaldu, pöörduge arsti poole.

Muud ravimid ja ELEVIT PRONATAL
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.

On täheldatud koostoimeid järgmiste ravimpreparaatidega:
- levodopa (Parkinsoni tõve ravim);
- bisfosfonaadid (osteoporoosi ravimid);
- türoksiin (kilpnäärme alatalitluse ravim);
- digitaalis (südamepuudulikkuse ravim);
- fluorokinoloonid (antibiootikumid);
- penitsillamiin (antibiootikum);
- tiasiidid (kõrgvererõhutõve ravimid).

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate eelpool nimetatud ravimeid.

ELEVIT PRONATAL’i tuleb võtta 2 tundi enne või 2 tundi pärast tetratsükliinide (antibiootikumid)
manustamist.

Antatsiidide (kõrvetiste ravimid) ja ELEVIT PRONATAL’i võtmise vahe peab olema võimalikult suur
(vähemalt 3 tundi).

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

ELEVIT PRONATAL on mõeldud spetsiaalselt rasedatele ja rinnaga toitvatele naistele. Soovitatud
annuseid ei tohi siiski ületada.
Raseduse ja imetamise ajal ei tohi ööpäevane annus olla suurem kui 2500 mg kaltsiumi, 2000 RÜ-d
(50 mikrogrammi) D-vitamiini ja 3000 mikrogrammi (10 000 RÜ-d) A-vitamiini. Arvesse peab võtma
ka toiduainete tarbimist, mis on kõrge A-vitamiini (nt maks ja maksatooted) ja/või D-vitamiini
sisaldusega ja rikastatud toiduainete ja jookide tarbimist, mis võivad sisaldada neid vitamiine suurtes
annustes.

On leitud, et raseduse esimese trimestri ajal manustatud A-vitamiini annused rohkem kui 10 000 RÜ
ööpäevas, on teratogeense toimega. Seega, kui samaaegselt kasutatakse teisi ravimeid, mis sisaldavad
A-vitamiini, sünteetilisi isomeere isotretinoiin ja etretinaat, või beetakaroteeni, on vajalik eriline
ettevaatus, kuna suurtes annustes on need ühendid lootele kahjulikud.
Pidev D-vitamiini üleannustamine võib olla lootele kahjulik. Pidev D-vitamiini üleannustamine võib
olla vastsündinule kahjulik. Selles ravimpreparaadis sisalduvad vitamiinid ja mineraalained
imenduvad rinnapiima. Seda peab arvesse võtma juhul, kui vastsündinule antakse neid aineid
sisaldavaid toidulisandeid.

Institute of Medicine (USA-s) on määranud kindlaks rasedatele ja imetavatele naistele ohutu D-
vitamiini maksimaalse ööpäevase annuse, mis on 50 mikrogrammi (2000 RÜ) ööpäevas. ELEVIT
PRONATAL’i ühes tabletis on 500 RÜ (12,5 mikrogrammi) D-vitamiini.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
ELEVIT PRONATAL ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet.

ELEVIT PRONATAL sisaldab laktoosi, mannitooli ja sojaõli
Üks ELEVIT PRONATAL'i tablett sisaldab 45,78 mg laktoosi. Sellega tuleb arvestada suhkurtõbe
põdevatel patsientidel.
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ELEVIT PRONATAL'i kasutamist
konsulteerima oma arstiga.
Üks ELEVIT PRONATAL'i tablett sisaldab 58,90 mg mannitooli. Mannitool võib omada kerget
lahtistavat toimet.
ELEVIT PRONATAL sisaldab sojaõli. Kui te olete maapähklite või soja suhtes allergiline, ärge seda
ravimit kasutage.

3. Kuidas ELEVIT PRONATAL võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu selles infolehes on kirjeldatud või nagu arst, apteeker või
meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või
meditsiiniõega.

Soovitatav annus on üks tablett ööpäevas, mis manustatakse tervelt koos klaasitäie veega, eelistatavalt
söögi ajal.

Hommikuse iivelduse esinemisel soovitatakse tablett võtta lõuna ajal või õhtul.

Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist.

ELEVIT PRONATAL’i soovitatakse võtta üks kuu enne rasestumist (või raseduse planeerimisel),
kogu raseduse kestel ning kuni rinnaga toitmise aja lõpuni.

Kui teil on tunne, et ELEVIT PRONATAL’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti
või apteekriga.

Kui te võtate ELEVIT PRONATAL’i rohkem kui ette nähtud
Puuduvad andmed, et soovituslikes annustes manustatuna võiks selle ravimpreparaadi kasutamisel
esineda üleannustamist. Enamiku, kui mitte kõigi üleannustamisjuhtude korral olid need seotud
suurtes annustes üksikute ja/või polüvitamiinpreparaatide samaaegse kasutamisega. Siiski ei tohi
soovitatud ööpäevast annust ületada.

Äge või pikaajaline üleannustamine võib põhjustada A- ja D-vitamiini hüpervitaminoosi ning
hüperkaltseemiat, samuti raua ja vase toksilisust.

Ägeda üleannustamise esialgsed sümptomid võivad olla mittespetsiifilised, nt äkki algav peavalu,
segasusseisund ja seedetrakti häired, nagu kõhukinnisus, kõhulahtisus, iiveldus ja oksendamine.
Üleannustamise sümptomite tekkimisel lõpetage ravimi kasutamine ja konsulteerige oma arstiga.

A- ja D3-vitamiini suurte annuste igapäevane võtmine võib olla ohtlik veel sündimata lapsele (vt
„Rasedus ja imetamine“).

Kui te unustate ELEVIT PRONATAL’i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake lihtsalt oma igapäevaste
annuste võtmist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või
meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Üldiselt on see ravimpreparaat hästi talutav. Sageli esinevad kõrvaltoimed on kõhuvalu, kõhupuhitus,
kõhukinnisus, kõhulahtisus ja iiveldus. Need kaovad enamasti ilma, et oleks vaja ELEVIT
PRONATAL'i võtmist lõpetada. Harvadel juhtudel võib esineda allergilisi reaktsioone, mille
sümptomiteks võivad olla näoturse, hingeldus/hingamisraskused, nahanähud (lööve, sügelus, punetus
või villid) või nõrk ja kiire pulss. Allergiliste reaktsioonide tekkimisel lõpetage ELEVIT
PRONATAL’i kasutamine ja konsulteerige oma arsti või apteekriga.

Teised (esinemissagedus teadmata) on: suurenenud kaltsiumi uriiniga
eritumine (hüperkaltsiuuria), peavalu, pearinglus, unetus ja närvilisus.

Kuna ELEVIT PRONATAL sisaldab rauda, võib see põhjustada väljaheite muutumist tumedaks.
Märgata võib uriini kerget kollast värvimuutust. See on põhjustatud preparaadis sisalduvast B2-
vitamiinist ning on ohutu.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas ELEVIT PRONATAL säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida ELEVIT PRONATAL sisaldab
Toimeained on:
12 vitamiini:
A
vitamiin
3600

B1 vitamiin
1,55
mg
B2 vitamiin
1,8
mg
B6 vitamiin
2,6
mg
B12 vitamiin
4,0
µg
C
vitamiin
100,0
mg
D3 vitamiin
500

E
vitamiin
15

kaltsiumpantotenaat
10,0
mg
biotiin 0,2
mg
foolhape
0,8
mg
nikotiinamiid
19,0
mg
7 mineraalainet ja mikroelementi:
raud
60,0
mg

kaltsium
125,0
mg
vask
1,0
mg

magneesium
100,0
mg

mangaan
1,0
mg
fosfor 125,0
mg
tsink
7,5
mg
Teised koostisosad on:
tableti sisu - laktoos, mannitool, makrogool
400, glütserooldistearaat, želatiin, mikrokristalne
tselluloos, etüültselluloos, naatriumtärklisglükolaat, magneesiumstearaat, povidoon
K90,
povidoon K30;
tableti kate - hüpromelloos, etüültselluloosi vesidispersioon (etüültselluloos, naatriumlaurüülsulfaat,
tsetüülalkohol), makrogool 6000, talk, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172).

Kuidas ELEVIT PRONATAL välja näeb ja pakendi sisu
ELEVIT PRONATAL tabletid on kollased, kaksikkumerad, piklikud, õhukese polümeerikattega
tabletid, millel on poolitusjoon.

ELEVIT PRONATAL’i pakendis on 30 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Bayer UAB
Žirmunu 68A
LT-09124 Vilnius
Leedu

Tootja:
Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelder Strasse 51-61
D-59320 Ennigerloh
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Bayer OÜ
Lõõtsa 2
11415 Tallinn
Tel: + 372 655 85 65

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
Austria, TÅ¡ehhi Vabariik, Eesti, Leedu, Läti, Portugal, Sloveenia: ELEVIT PRONATAL.
Itaalia, Hispaania: ELEVIT.


Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

ELEVIT PRONATAL, õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab:

Vitamiin A (retinool)
3600 RÜ1)
-
vitamiin A kontsentraadina (pulber)
-
sünteetiline: tahke vitamiin-A-palmitaat 250 CWS

Vitamiin B (tiamiinnitraat)
1,55 mg
1
- vastab 1,6 mg tiamiinvesinikkloriidile

Vitamiin B (riboflaviin)
1,8 mg

Vitamiin B (püridoksiinvesinikkloriid)
2,6 mg
-
„Rocoat“ püridoksiinvesinikkloriidina 33 1/3%

Vitamiin B (tsüanokobalamiin)
4,0
12
µg
-
0,1 % vesilahustuva pulbrina : vitamiin B12 0,1% WS

Vitamiin C (askorbiinhape)
100 mg
-
kaltsiumaskorbaatdihüdraadina

Vitamiin D (kolekaltsiferool)
500 RÜ2)
- kolekaltsiferooli kontsentraadina (vees dispergeeruv pulber)

tahke vitamiin D3 tüüp 100 CWS

Vitamiin E (α-tokoferüülatsetaat)
15 RÜ3)
- α-tokoferüülatsetaadi kontsentraadina (pulber):

tahke vitamiin E 50% tüüp CWS/S

Kaltsiumpantotenaat
10,0 mg

Biotiin
0,2 mg

Nikotiinamiid
19 mg

Foolhape
0,8 mg

Kaltsium
125 mg
- 133,10 mg kaltsiumaskorbaatdihüdraadina
- 10,50 mg kaltsiumpantotenaadina
- 378,89 mg kaltsiumvesinikfosfaadina (veevaba)

Raud
60 mg
- 183 mg raudfumaraadina

Magneesium
100 mg
- 114,42 mg kerge magneesiumoksiidina
- 217,95 mg magneesiumvesinikfosfaattrihüdraadina
- 15,00 mg magneesiumstearaadina

Mangaan
1,0 mg
- 2,52 mg mangaansulfaadina (monohüdraat)

saadud 183,00 mg raudfumaraadiga

Vask
1,0 mg
- 2,51 mg vasksulfaadina (veevaba)

Fosfor
125,0 mg
- 378,89 mg kaltsiumvesinikfosfaadina (veevaba)
- 217,95 mg magneesiumvesinikfosfaat trihüdraadina

Tsink
7,5 mg
- 20,60 mg tsinksulfaadina (monohüdraat)

1) vastab 1080,0 µg retinoolile
2) vastab 12,5 µg kolekaltsiferoolile
3) vastab 15,0 mg α-tokoferüülatsetaadile


Abiained:
üks ELEVIT PRONATAL'i tablett sisaldab laktoosi (45,78 mg), mannitooli (58,90 mg) ja sojaõli, vt
lõik 4.4.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.

Kollased kaksikkumerad piklikud õhukese polümeerikattega tabletid, millel on poolitusjoon.
Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti
võrdseteks annusteks jagamiseks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Rasedus- või imetamisaegne vitamiinide ja mineraalainete puuduse profülaktika või ravi, kui nende
sisaldus toidus on ebapiisav.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Üks tablett ööpäevas, mis manustatakse tervelt koos klaasi veega (0,25 l), soovitatavalt koos toiduga.

Hommikuse iivelduse esinemisel soovitatakse tablett võtta lõuna ajal või õhtul.

ELEVIT PRONATAL'i soovitatakse võtta üks kuu enne rasestumist (või raseduse planeerimise ajal),
kogu raseduse kestel ning rinnaga toitmise ajal.

4.3. Vastunäidustused

-
Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes;

-
olemasolev A- ja/või D-hüpervitaminoos;

-
kui patsient saab ravi A-vitamiiniga või sünteetiliste isomeeride isotretinoiini ja etretinaadiga.

Beetakaroteeni peetakse A-vitamiini allikaks;
-
raske neerufunktsiooni häire;

-
raua kuhjumine;

-
hüperkaltseemia;

-
raske hüperkaltsiuuria;

-
raua ja/või vase ainevahetuse häired;

-
hüperfosfateemia;

-
hüpermagneseemia;

-
nefrolitiaas;

-
urolitiaas.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Mitte ületada soovitatud annust. Mõned koostisosad, eriti A-vitamiin, D-vitamiin, raud ja vask võivad
väga suurtes annustes olla tervisele kahjulikud.
Patsiendid, kes võtavad teisi üksikuid vitamiine või polüvitamiini preparaate, teisi ravimeid või kes on
meditsiinilise järelevalve all, peavad enne selle ravimi kasutamist pidama nõu tervishoiutöötajaga.
Eriline ettevaatus on vajalik juhul, kui samaaegselt kasutatakse teisi tooteid sh toidulisandeid ja/või
rikastatud toiduaineid/jooke, mis sisaldavad A-vitamiini, sünteetilisi isomeere isotretinoiin ja
etretinaat, või beetakaroteeni, kuna suurtes annustes on need ühendid lootele kahjulikud ning võivad
põhjustada A-vitamiini hüpervitaminoosi.
Eriline ettevaatus on vajalik juhul, kui samaaegselt kasutatakse teisi tooteid sh toidulisandeid ja/või
rikastatud toiduaineid/jooke, mis sisaldavad D-vitamiini, kuna selle suured ööpäevased annused
võivad põhjustada D-vitamiini hüpervitaminoosi.
Raua suur annus võib olla kahjulik.
Foolhape, B -vitamiin ja raud võivad varjata teatud aneemia vorme.
12-

See ravimpreparaat ei sisalda joodi. Vajadusel tuleks määrata kohane joodipreparaat.

See ravimpreparaat sisaldab abiainetena laktoosi (45,78 mg tableti kohta) ja mannitooli (58,90 mg
tableti kohta). Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoosi talumatus, laktaasi puudulikkus või
glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi seda ravimit kasutada. Mannitool võib omada kerget
lahtistavat toimet.
See ravimpreparaat sisaldab sojaõli. Maapähklite või soja suhtes allergilised patsiendid ei tohi seda
ravimpreparaati kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Antatsiidide samaaegsel manustamisel koos suukaudsete rauapreparaatidega võib väheneda raua
imendumine. Antatsiidide ja suukaudsete rauapreparaatide manustamise intervall peab olema kolm
tundi.

Rauapreparaatide suukaudne manustamine pärsib tetratsükliinide imendumist seedetraktist ja
vastupidi, viies nii antibiootikumi kui raua kontsentratsiooni vähenemiseni seerumis. Kui on vajalik
nende ravimite samaaegne manustamine, tuleb tetratsükliini võtta 2 tundi pärast või 2 tundi enne
suukaudse raua manustamist.

On
täheldatud
koostoimeid
järgmiste
ravimpreparaatidega:
levodopa,
bisfosfonaadid,
fluorokinoloonid, penitsillamiin, türoksiin, digitaalis ja tiasiid-diureetikumid.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

ELEVIT PRONATAL on näidustatud raseduse ja rinnaga toitmise ajal. Soovitatud annuseid ei tohi
siiski ületada (vt lõik 4.4). Nagu kõigi ravimite puhul, tuleb pidada nõu arstiga.
Raseduse ja imetamise ajal ei tohi ööpäevane annus ületada 2500 mg kaltsiumi, 2000 RÜ
(50 mikrogrammi) D-vitamiini ja 3000 mikrogrammi (10 000 RÜ) A-vitamiini. Arvesse peab võtma
ka toiduainete tarbimist, mis on kõrge A-vitamiini (nt maks ja maksatooted) ja/või D-vitamiini
sisaldusega ja rikastatud toiduainete ja jookide tarbimist, mis võivad sisaldada neid vitamiine suurtes
annustes.

Rasedus
Raseduse esimese trimestri ajal manustatud A-vitamiini annused üle 10 000 RÜ ööpäevas võivad olla
teratogeensed. Seega, kui samaaegselt kasutatakse teisi ravimeid, mis sisaldavad A-vitamiini,
sünteetilisi isomeere isotretinoiin ja etretinaat, või beetakaroteeni, on vajalik eriline ettevaatus, kuna
suurtes annustes on need ühendid lootele kahjulikud.

Pidev D-vitamiini üleannustamine võib olla lootele kahjulik.
Institute of Medicine (USA-s) on määranud kindlaks rasedatele ohutu D-vitamiini maksimaalse
ööpäevase annuse, mis on 50 mikrogrammi (2000 RÜ). ELEVIT PRONATAL’i ühes tabletis on
500 RÜ (12,5 mikrogrammi) D-vitamiini.

Vältima peab D-vitamiini üleannustamist, kuna pidev hüperkaltseemia võib pidurdada lapse füüsilist
ja vaimset arengut ning põhjustada supravalvulaarset aordi stenoosi ja retinopaatiat. Loomadel on D-
vitamiini üleannustamine tiinuse ajal põhjustanud teratogeenseid toimeid. Puuduvad andmed selle
kohta, et soovitatud annuste juures oleks D-vitamiin inimestel teratogeenne.

Imetamine
Pidev D-vitamiini üleannustamine võib olla vastsündinule kahjulik. Selles ravimpreparaadis
sisalduvad vitamiinid ja mineraalained imenduvad rinnapiima. Seda peab arvesse võtma juhul, kui
vastsündinule antakse neid aineid sisaldavaid toidulisandeid.
Institute of Medicine (USA-s) on määranud kindlaks imetavatele naistele ohutu D-vitamiini
maksimaalse ööpäevase annuse, mis on 50 mikrogrammi (2000 RÜ). ELEVIT PRONATAL’i ühes
tabletis on 500 RÜ (12,5 mikrogrammi) D-vitamiini.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

ELEVIT PRONATAL'il ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Üldiselt on see ravimpreparaat hästi talutav. Siiski võib sageli esineda seedetrakti häireid (nt
ebamugavustunne kõhus, kõhukinnisus, kõhupuhitus, oksendamine, kõhulahtisus ja iiveldus), kuid
nende tõttu ei ole üldiselt vaja ravi katkestada.

Allergiliste reaktsioonide tekkimisel tuleb ravi katkestada ja konsulteerida tervishoiutöötajaga.

Väga harvadel juhtudel (<1/10 000) on täheldatud ülitundlikkusreaktsioone, sh eksanteemi, astmat,
angioödeemi ja urtikaariat.

Kõrvaltoimed on jaotatud esinemissageduste järgi: väga sage (1/10), sage (1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt
(1/1000 kuni <1/100), harv (1/10 0000 kuni <1/1000) ja väga harv (<1/10 000). Teadmata (ei saa
hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi klass
Esinemissagedus Kõrvaltoimed
(SOC)
Seedetrakti häired
Sage
Ebamugavustunne kõhus, kõhukinnisus,
kõhupuhitus, oksendamine, kõhulahtisus, iiveldus
Üldised häired ja
Harv
Allergilised reaktsioonid, nõgestõbi, näoturse,
manustamiskoha reaktsioonid
hingeldus, nahapunetus, lööve, villid, šokk
Vere- ja lümfisüsteemi häired Teadmata
Hemolüütiline aneemia mõnedel glükoos-6-
fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkusega
patsientidel
Ainevahetus- ja
Teadmata
Hüperkaltsiuuria
toitumishäired
Närvisüsteemi häired
Teadmata
Peavalu, pearinglus, unetus, närvilisus

Märgata võib uriini kerget kollast värvimuutust. See on põhjustatud preparaadis sisalduvast B -
2
vitamiinist ning on ohutu.
ELEVIT PRONATAL sisaldab rauda, mis võib põhjustada väljaheite mustaks värvumist. Sellel ei ole
mingit kliinilist tähtsust.

4.9. Üleannustamine

Puuduvad andmed, et soovituslikes annustes manustatuna võiks see ravimpreparaat põhjustada
üleannustamist (vt ka lõik 4.4). Enamiku, kui mitte kõigi üleannustamisjuhtude korral olid need seotud
suurtes annustes üksikute ja/või polüvitamiinpreparaatide samaaegse kasutamisega.

Äge või pikaajaline üleannustamine võib põhjustada A- ja D-vitamiini hüpervitaminoosi ning
hüperkaltseemiat, samuti raua ja vase toksilisust.

Ägeda üleannustamise esialgsed sümptomid võivad olla mittespetsiifilised, nt äkki algav peavalu,
segasusseisund ja seedetrakti häired, nagu kõhukinnisus, kõhulahtisus, iiveldus ja oksendamine. Nende
sümptomite tekkimisel tuleb ravimi kasutamine lõpetada ning konsulteerida tervishoiutöötajaga.

Liigne A-vitamiini manustamine põhjustab väsimust, kergesti ärrituvust, anoreksiat, seedetrakti
häireid, naha ja juuste muutusi (nt erüteem ja kihelus).

D-vitamiini üleannustamine põhjustab hüperkaltseemiat, mis avaldub järgmiste sümptomitena:
iiveldus, oksendamine, janu, polüdipsia, polüuuria ja kõhukinnisus.

Raua kõrged annused põhjustavad seedetrakti ärritust ja kõhuvalu koos iivelduse ja oksendamisega.
Teiste seedetrakti nähtudena võib esineda kõhukinnisust ja kõhulahtisust.

Kui ilmnevad üleannustamise sümptomid, tuleb ravimi kasutamine lõpetada.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: polüvitamiinid mineraalainetega/mikroelemendid.
ATC-kood: A11AA03

ELEVIT PRONATAL on polüvitamiin/polümineraalainepreparaat, mis sisaldab 12 vitamiini, 3
mineraalainet ja 4 mikroelementi, mis on spetsiaalselt loodud tagamaks küllaldane mikrotoitainetega
varustatus nii sündimata lapsele kui ka emale.

Vitamiinid on tähtsad toitained. Need on vajalikud loote ja imiku normaalseks arenguks ja kasvuks,
süsivesikute, energia, lipiidide, nukleiinhapete ja valkude moodustumiseks ja ainevahetuseks, samuti
aminohapete, kollageeni ja neurotransmitterite sünteesiks.

Polüvitamiin/polümineraalainepreparaadid on näidustatud mikrotoitainete puuduse ennetamiseks ja
korrigeerimiseks. Raseduse ja rinnaga toitmise ajal esineb suurenenud mikrotoitainete vajadus ning
seeläbi risk nende puuduse tekkeks nii emal kui lapsel. Mikrotoitainete puudus on tõsine oht tervisele
eriti raseduse ajal, kuna selle tagajärjel võib kahjustuda loote normaalne areng. Kaasasündinud
väärarengute, sealhulgas neuraaltoru defektide ennetamiseks soovitatakse kasutada foolhapet
sisaldavaid preparaate või foolhapet sisaldavaid polüvitamiine. Neuraaltoru defektid tekivad esimeste
nädalate jooksul pärast viljastumist - see on aeg, kui rasedus pole veel alati kindlaks tehtud. Seetõttu
on oluline täiendav foolhappe manustamine raseduse planeerimise ajal.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Inimeste tervis ja heaolu on sõltuvuses pidevast vitamiinide ja mineraalainete kasutamisest; nende
imendumist, jaotumist, metabolismi ja eritumist reguleerivad spetsiifilised füsioloogilised
mehhanismid. ELEVIT PRONATAL’is sisalduvad toimeained - vitamiinid, mineraalained ja
mikroelemendid - on inimese organismis laialt levinud vajalikud mikrotoitained. Toitainete
füsioloogilisi plasmakontsentratsioone ning nende sisalduse muutust pärast vastavate
ravimpreparaatide manustamist on raske hinnata. Samuti annab see vähe, või ei anna üldse teavet
üksiku toitaine bioloogilisest aktiivsusest sihtmärkkoes. Mikrotoitainete sisaldused vereplasmas ja
kudedes on homeostaatiliselt reguleeritud ning seda mõjutavad erinevad tegurid, nagu ööpäevased
kõikumised, toitumus, kasvuperiood ning rasedus ja imetamine. Farmakokineetilisi andmeid ELEVIT
PRONATAL’i toimeainete kohta ei ole saadaval, kuid üksikute koostisosade omadused on põhjalikult dokumenteeritud.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

ELEVIT PRONATAL'i toimeained - vitamiinid, mineraalained ja mikroelemendid - on vajalikud
toitained, mis soovitatud annustes kasutatuna on ohutud.
Teratogeensuse uurimiseks ei ole ELEVIT PRONATAL'iga loomkatseid läbi viidud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
laktoosmonohüdraat
mannitool
makrogool 400
glütserooldistearaat
želatiin
mikrokristalne tselluloos
etüültselluloos
naatriumtärklisglükolaat
magneesiumstearaat
povidoon K90
povidoon K30

Tableti kate:
hüpromelloos
etüültselluloos
tsetüülalkohol
naatriumlaurüülsulfaat
makrogool 6000
talk
titaandioksiid (E171)
kollane raudoksiid (E172)

Vitamiinide eelsegude koostisosad:
- tahke A vitamiin palmitaat 250 CWS: A vitamiin palmitaat, butüülhüdroksüanisool,
butüülhüdroksütolueen, DL-α-tokoferool, želatiin, sahharoos, maisitärklis;
- Rocoat püridoksiinvesinikkloriid 33 1/3%: püridoksiinvesinikkloriid, söödavate rasvhapete mono- ja
diglütseriidid;
- B vitamiin 0,1% WS: tsüanokobalamiin, trinaatriumtsitraat, veevaba sidrunhape, maltodekstriin;
12
- D vitamiin pulber 100 CWS: kolekaltsiferool, DL-
α-tokoferool, osaliselt hüdrogeenitud sojaoaõli,
hüdrolüüsitud želatiin, sahharoos, maisitärklis;
- tahke E vitamiin 50% tüüp CWS/S: all-rac-α-tokoferüülatsetaat, modifitseeritud tärklis,
maltodekstriin, ränidioksiid.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PVC/PE/PVDC/Alu blistrid 30 ja 100 tabletiga.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Bayer UAB
Žirmunu 68A
LT-09124 Vilnius
Leedu

8. Müügiloa number

481605

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 26.08.2005
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.10.2007

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juulis 2014