DONEPEZIL ORION

Toimeained: donepesiil

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 5mg 28TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DONEPEZIL ORION ja milleks seda kasutatakse

Donepezil Orion (donepesiilvesinikkloriid) kuulub atsetüülkoliinesteraasi inhibiitorite rühma. Seda
kasutatakse dementsuse sümptomite raviks (ratsionaalse käitumise häire) isikutel, kellel on
diagnoositud kerge kuni keskmise raskusega Alzheimeri tõbi (krooniline vaimuhaigus). Ravimit
kasutatakse ainult täiskasvanutel.

2. Mida on vaja teada enne DONEPEZIL ORION võtmist

Ärge kasutage Donepezil Orion'i
- kui te olete allergiline (ülitundlik) donepesiilvesinikkloriidi, piperidiini derivaatide või
Donepezil Orion'i mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Donepezil Orion
- kui teil on kunagi esinenud mao- või kaksteistsõrmikuhaavandeid;
- kui teil on kunagi esinenud krampe;
- kui teil on südamega probleeme, nt ebakorrapärane pulss;
- kui teil on astma (düspnoe) või mõni muu krooniline kopsuhaigus;
- kui teil on kunagi esinenud probleeme maksaga (teie annust tuleb reguleerida);
- kui teil on raskusi urineerimisel;
- kui teil on kunagi esinenud ekstrapüramidaalsed sümptomid (keha või näo tahtmatud liigutused).
Donepezil Orion võib põhjustada või süvendada ekstrapüramidaalseid sümptomeid
- kui te tarvitate MSPVA-sid ( mittesteroidsed põletikuvastased ained, millega ravitakse valu ja
põletikku, nagu ibubrofeen ja aspiriin).

Palun rääkige oma arsti või apteekriga, kui teil esineb ükskõik milline ülalloetletud seisund Donepezil
Orion võtmise ajal.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Öelge alati oma arstile või apteekrile, kui te lisaks Donepezil Orion'ile kasutate või saate alljärgnevaid
ravimeid:
- valu ja põletikuvastased ravimid ( MSPVA-d, nagu ibuprofeen ja aspiriin;)
- antibiootikumid, nagu erütromütsiin ja rifampitsiin;
- seenevastased ravimid, nagu ketokonasool ja itrakonasool (seeni hävitavad ja nende paljunemist
takistavad preparaadid);
- lihaslõõgastid, nagu suktsinüülkoliin;
- antidepressandid (depressiooniravimid), nagu fluoksetiin;
- antikonvulsandid (ravimid, mida kasutatakse erinevat tüüpi krampide vältimiseks), nagu
fenütoiin ja karbamasepiin;
- südameravimid, nagu kinidiin;
- muud ravimid, mille toime on samasugune nagu donepesiilil (nagu galantamiin või
rivastigmiin);
- mõned astma ravimid.

Kui teil seisab ees operatsioon, milleks on vajalik üldanesteesiat (narkoos), öelge oma arstile ja
anestesioloogile, et kasutate Donepezil Orion'i.

Donepezil Orion'i kasutamine koos toidu ja joogiga
Donepezil Orion'i manustatakse koos vedelikuga (klaas vett). Toit ei mõjuta ravimi toimet. Donepesiili
kasutamise ajal tuleb piirata alkoholi tarbimist, kuna alkohol võib vähendada donepesiili toimet.

Rasedus ja imetamine
Kui olete rase, arvate end olevat rase või toidate rinnaga, ärge kasutage Donepezil Orion'i ilma tungiva
vajaduseta.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Alzheimeri tõbi võib vähendada teie võimet juhtida autot või töötada masinatega ning te ei tohi
nimetatud toiminguid teha, kui teie arst ei ole öelnud, et see on ohutu. Samuti võib teie ravim
põhjustada väsimust, pearinglust ja lihaskrampe ja kui teil sellised toimed tekivad, ei tohi te juhtida
autot ega töötada masinatega.

Oluline teave mõningate Donepezil Orion'i koostisainete suhtes
See ravim sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle
ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas DONEPEZIL ORION võtta

Kasutage Donepezil Orion'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Teile määratava tableti tugevus sõltub ravimi tarvitamise kestusest ning arsti soovitustest. Tavaliselt
alustatakse 5 mg donepesiilvesnikkloriidiga igal õhtul. Ühe kuu möödudes võib arst soovitada teil
võtta 10 mg igal õhtul. Maksimaalne soovitatav annus on 10 mg igal õhtul.

Manustage Donepezil Orion'i tablett suu kaudu koos klaasi veega õhtul enne magamaminekut.

Annust võidakse muuta järgmistel patsientidel:
- neerufunktsioonihäiretega patsiendid: samasugune annustamine nagu tavaliselt.
- kerge kuni keskmise raskusega maksafunktsioonihäiretega patsiendid: annuse reguleerimine on
vajalik vastavalt individuaalsele taluvusele.
- raske maksafunktsioonihäirega patsiendid: andmed puuduvad.

Järgige alati oma arsti või apteekri juhiseid ravimi võtmisel ja võtmisaegade kohta. Ärge muutke
annust ise ilma arsti soovituseta. Teie arst või apteeker ütleb, kui kaua peaksite tablette kasutama.
Peaksite käima aeg-ajalt arsti juures, et kontrollida ravi tulemust ja hinnata sümptomeid.

Kui te kasutate Donepezil Orion'i rohkem kui ette nähtud
Ärge võtke ravimit ettenähtust rohkem.
Kui võtate kogemata liiga palju tablette, võivad tekkida järgmised sümptomid: iiveldus, oksendamine,
ülemäärane süljeeritus, higistamine, pulsi aeglustumine, vererõhu langus, hingamisraskused,
lihasnõrkus, minestus ja värinad (keha vabiseb kontrollimatult).
Kui olete manustanud ravimit ettenähtust rohkem, helistage kohe oma arstile. Kui te ei saa arstiga
kontakti, pöörduge kohe lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke alati tabletid ja pakend
haiglasse kaasa, et arst näeks, mida olete sisse võtnud.

Kui te unustate Donepezil Orion'i kasutada
Kui unustate ravimi võtmata, kuid see meenub vähese aja möödudes, võtke päevane annus nagu
tavaliselt. Kui on möödunud palju aega (näiteks kogu päev), jätke annus vahele ning võtke järgmine
annus nagu tavaliselt ja jätke unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi
eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Donepezil Orion'i kasutamise
Ärge katkestage tablettide võtmist, kui arst ei ole nii määranud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Donepezil Orion'i põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Enamasti mööduvad need ilma ravi lõpetamata. Rääkige oma arstile kõikidest kõrvaltoimetest, eriti
kui need muutuvad raskesti talutavaks.

Tõsised Te peate otsekohe rääkima arstile, kui märkate palavikku koos lihasjäikuse, higistamise või teadvuse
taseme langusega (maliigne neuroleptiline sündroom). Te võite vajada kiiret vältimatut meditsiinilist
abi.

Donepezil Orion'i kasutavad patsiendid on teatanud järgmistest kõrvaltoimetest:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui ühel patsiendil 10-st)
• kõhulahtisus
• iiveldus
• peavalu


Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1 patsiendil 10-st, kuid rohkem kui 1 patsiendil
100-st)
• külmetushaigus
• seedehäired
• söögiisu kadumine
• nahalööve
• hallutsinatsioonid
• sügelus
• ärevus
• lihaskrambid
• agressiivne käitumine
• kusepidamatus
• minestus
• väsimus
• pearinglus
• valu
• unetus (unehäired)
• õnnetusjuhtum
• oksendamine


Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1 patsiendil 100-st, kuid rohkem kui 1 patsiendil
1000-st)
• krambid
• seedetrakti veritsus
• aeglane pulss
• mao-ja kaksteistsõrmikuhaavandid

lihaste kreatiniinkinaasi kontsentratsiooni kerge tõus seerumis

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1 patsiendil 1000-st, kuid rohkem kui 1 patsiendil
10000-st)
• liikumishäired, nagu värisemine, jäikus või • maksahäired, kaasa arvatud hepatiit
kontrollimatud liigutused, peamiselt näos ja
keelel, aga ka jäsemetel
• südamehäired, nt ebatavaline südame

löögisagedus

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimeid, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas DONEPEZIL ORION säilitada

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Donepezil Orion'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendil ja karbil
pärast "EXP". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Donepezil Orion sisaldab
- Toimeaine on donepesiilvesinikkloriid.
5 mg: Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg donepesiilvesinikkloriidi, mis vastab 4,56
mg donepesiilile.
10 mg: Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg donepesiilvesinikkloriidi, mis vastab 9,12
mg donepesiilile.
- Abiained on:
Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, hüdroksüpropüültselluloos, mikrokristalne tselluloos,
magneesiumstearaat.
Tableti kate: hüpromelloos 2910 (E464), titaandioksiid (E171), propüleenglükool, talk.

Kuidas Donepezil Orion välja näeb ja pakendi sisu
5 mg tablett: valge, ümmargune õhukese polümeerkattega tablett, mille diameeter on ligikaudu 7,5
mm.
10 mg tablett: valge, ümmargune õhukese polümeerkattega tablett, mille diameeter on ligikaudu 9,3
mm ja mille ühel küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakendi suurused: 14, 28, 56, 84, 98 ja 112 tabletti pakendis (blistris 14 tabletti).
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome


See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Ungari Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Eesti: Donepezil Orion
Saksamaa: Donepezilhydrochloride Orion
Taani, Norra, Poola, Iirimaa: Doneprion
Ühendkuningriigid: Donepezil Hydrochloride


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Orion Pharma Eesti OÜ
Lastekodu 5-24
10115 Tallinn
Tel/Fax: 6616863

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Donepezil Orion, 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Donepezil Orion, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Donepezil Orion 5 mg:
Iga tablett sisaldab 5 mg donepesiilvesinikkloriidi, mis vastab 4,56 mg donepesiilile.
Abiaine: 75,35 mg laktoosmonohüdraati ühes õhukese polümeerikattega tabletis.

Donepezil Orion 10 mg:
Iga tablett sisaldab 10 mg donepesiilvesinikkloriidi, mis vastab 9,12 mg donepesiilile.
Abiaine: 150,71 mg laktoosmonohüdraati ühes õhukese polümeerikattega tabletis.

INN. Donepezilum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.
5 mg: valge, ümmargune tablett, mille diameeter on ligikaudu 7,5 mm.
10 mg: valge, ümmargune tablett, mille diameeter on ligikaudu 9,3 mm ja mille ühel küljel on
poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdeseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Alzheimeri tõvest tingitud kerge kuni mõõduka dementsuse sümptomaatiline ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud/eakad
Ravi alustatakse 5 mg ööpäevas (ühekordse annusena). Donepezil Orion’i manustatakse suu kaudu
õhtul enne magama minekut. Annuse 5 mg ööpäevas manustamist tuleb jätkata vähemalt ühe kuu
jooksul, et oleks võimalik hinnata esmast kliinilist vastust ning määrata seisundi tasakaalustamiseks
sobivaim donepesiilvesinikkloriidi annus. Pärast ravitulemuse hindamist ühe kuu möödumisel ravimi
kasutamise algusest annusega 5 mg ööpäevas, võib Donepezil Orion'i annust suurendada 10 mg-ni
ööpäevas (annustamine üks kord ööpäevas). Maksimaalne soovitatav ööpäevane annus on 10 mg.
Suuremaid annuseid kui 10 mg ööpäevas ei ole kliinilistes uuringutes uuritud.

Ravi peab määrama ja jälgima arst, kellel on kogemus Alzheimeri tõve diagnoosimise ja ravi suhtes.
Diagnoos tuleb panna vastavalt üldtunnustatud juhistele (nt DSM IV, RHK 10). Ravi donepesiiliga
võib alustada ainult juhul, kui on olemas hooldaja, kes jälgib regulaarselt ravimi manustamist
patsiendile. Säilitusravi võib jätkata seni, kuni terapeutiline toime patsiendi jaoks on olemas.
Donepesiilist saadavat kliinilist kasu tuleb regulaarselt uuesti hinnata. Ravi lõpetamist tuleks kaaluda
siis, kui terapeutilist efekti enam märgata ei ole. Individuaalset reaktsiooni donepesiilile ei saa
prognoosida.


Peale ravi lõpetamist toimub järk-järguline Donepezil Orion'i toime vähenemine.

Neeru- ja maksakahjustus
Neerukahjustusega patsientidel on annustamine sama, kuna see seisund ei mõjuta
donepesiilvesinkkloriidi kliirensit.

Võimaliku suurenenud toime tõttu kerge kuni keskmise raskusega maksakahjustuse korral (vt lõik 5.2)
tuleb sobiv annus määrata vastavalt individuaalsele taluvusele. Raske maksakahjustusega patsientide
kohta andmed puuduvad.

Lapsed
Donepezil Orion'i ei soovitata kasutada lastele.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, piperidiini derivaatide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes (vt
lõik 4.4).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Donepesiili kasutamist raske Alzheimeri tõve, muud tüüpi dementsuse või teiste mäluhäiretega (nt.
vanusest tingitud kognitiivsete võimete langus) patsientidel ei ole uuritud.

Anesteesia
Donepesiilvesinikkloriid võib koliinesteraasi inhibiitorina süvendada suktsinüülkoliini tüüpi lihaste
lõõgastumist anesteesia ajal.

Kardiovaskulaarsed seisundid
Oma farmakoloogilise toime tõttu võivad koliinesteraasi inhibiitorid omada südame löögisagedusele
vagotoonilist toimet (nt bradükardia). Sellise toime võimalus võib olla eriti oluline patsientide korral,
kellel esineb siinussõlme nõrkuse sündroom või teised supraventrikulaarsed südame erutusjuhtehäired,
nagu sinuatriaalne või atrioventrikulaarne blokaad.

Olemas on andmeid sünkoobi ja krampide esinemisest. Selliste patsientide uurimisel tuleb arvesse
võtta südameblokaadi või pikki siinuspause.

Gastrointestinaalsed seisundid
Suurenenud haavandiriskiga patsiente, nt varem haavandit põdenud patsiente või samaaaegselt
mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid (MSPVA-d) tarvitavaid patsiente tuleb jälgida haavandtõve
sümptomite suhtes. Kliinilised uuringud donepesiiliga ei näidanud siiski seedetraktihaavandite või
gastointestinaalse veritsuse sagenemist võrreldes platseeboga.

Suguelundid ja kuseteed
Kuigi seda ei vaadeldud donepesiiliga tehtud kliinilistes uuringutes, võivad kolinomimeetikumid
põhjustada uriini äravoolutakistust kusepõiest.

Neuroloogilised seisundid
Krambid: arvatakse, et kolinomimeetikumid võivad põhjustada üldisi krampe. Samas võib
krambihooge põhjustada ka Alzheimeri tõbi.

Kolinomimeetikumid võivad soodustada või põhjustada ektrapüramidaalseid sümptomeid.

Maliigne neuroleptiline sündroom (MNS)
MNS on potentsiaalselt eluohtlik seisund ning seda iseloomustavad hüpertermia, lihasjäikus,
autonoomne ebastabiilsus, muutunud teadvusseisund ning plasma kreatiinfosfokinaasi aktiivsuse tõus;
veel võivad esineda müoglobinuuria (rabdomüolüüs) ja äge neerupuudulikkus. MNS-ist on teatatud
väga harva seoses donepesiili kasutamisega, eriti patsientidel, kes said kaasuvalt antipsühhootikume.

Kui patsiendil tekivad MNS-ile viitavad nähud või sümptomid või kui tal esineb seletamatu põhjusega
kõrge palavik ilma MNS-i kliiniliste nähtudeta, tuleb ravi katkestada.

Pulmonaalsed seisundid
Kolinomimeetilise toime tõttu tuleb koliinesteraasi inhibiitoreid määrata ettevaatusega isikutele, kellel
on anamneesis astma või obstruktiivne kopsuhaigus.

Donepesiilvesinikkloriidi määramist samaaegselt teiste atsetüülkoliinesteraasi inhibiitorite ja
kolinergilise süsteemi agonistide või antagonistidega tuleb vältida.

Raske maksakahjustus
Raske maksakahjustusega patsientide kohta andmed puuduvad.

Ravim sisaldab laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatusega ja laktaasipuudulikkuse või
glükoosi-galaktoosi imendumishäirega patsiendid ei tohi seda ravimit võtta.

Suremus vaskulaarse dementsuse kliinilistes uuringutes
Viidi läbi kolm 6-kuud kestnud kliinilist uuringut isikute uurimiseks, kes vastasid NINDS-AIREN
kriteeriumidele tõenäolise või võimaliku vaskulaarse dementsuse suhtes (VaD). NINDS-AIREN
kriteerium on loodud patsientide kindlaks määramiseks, kellel dementsus tundub ilmnevat ainult
vaskulaarsetel põhjustel ning Alzheimeri tõvega patsientide välistamiseks. Esimeses uuringus oli
suremuse näitaja 2/198 (1,0%) donepetsiil hüdrokloriidi 5 mg annuse juures, 5/206 (2,4%)
donepesiilvesinikkloriidi 10 mg annuse juures ja 7/199 (3,5%) platseebo puhul. Teises uuringus oli
suremus 4/208 (1,9%) donepesiilvesinikkloriidi 5 mg annuse juures, 3/215 (1,4%)
donepesiilvesinikkloriidi 10 mg ja 1/193 (0,5%) platseebo puhul. Kolmandas uuringus olid suremuse
näitajad 11/648 (1,7%) donepesiilvesinikkloriidi 5 mg juures ja 0/326 (0%) platseebo puhul. Suremuse
näitaja kolme VaD uuringu puhul kombineerituna donepesiilvesinikkloriidi rühmaga (1,7%) oli
matemaatiliselt kõrgem kui platseebo rühmas (1,1%), kuid see erinevus oli statistiliselt ebaoluline.
Enamik patsientide surmadest nii donepesiilvesinikkloriidi kui ka platseebot võtvas rühmas olid
erinevate veresoonkonna haiguste tagajärg, mis oli ootuspärane veresoonkonna haigusi põdevate
eakate rühma juures. Kõigi tõsiste surmaga mittelõppenud ja surmaga lõppenud veresoonkonna
seisundite analüüs ei näidanud erinevust esinemissageduse osas donepesiilvesinikkloriidi või
platseebot võtvate rühmade vahel.

Alzheimeri tõve ühendatud uuringutes (n=4146) ning siis, kui Alzheimeri tõve uuringud ühendati
muude dementsuse uuringutega, kaasa arvatud vaskulaarse dementsuse uuringud (kokku n=6888), oli
suremuse näitaja platseebo rühmas kõrgem kui donepesiilvesinikkloriidi rühmas.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Donepesiilvesinikkloriid ja/või selle metaboliidid ei takista teofülliini, varfariini, tsimetidiini ega
digoksiini metabolismi inimesel. Digoksiini või tsimetidiini samaaegne manustamine ei mõjuta
donepesiilvesinikkloriidi metabolismi. In vitro uuringud on näidanud, et donepesiili metabolismis
osalevad tsütokroom P450 isoensüümid 3A4 ja vähemas ulatuses 2D6. Ravimite koosmõju uuringud
in vitro näitasid, et ketokonasool ja kinidiin, vastavalt CYP3A4 ja 2D6 inhibiitorid, takistavad
donepesiili metabolismi. Seetõttu võivad need ja teised CYP3A4 inhibiitorid, nagu itrakonasool ja
erütromütsiin ning CYP2D6 inhibiitorid, nagu fluoksetiin takistada donepesiili metabolismi. Uuringus
tervete vabatahtlikega suurendas ketokonasool donepesiili kontsentratsiooni ligikaudu 30%. Ensüümi
indutseerijad, nagu rifampitsiin, fenütoiin, karbamasepiin ja alkohol võivad vähendada donepesiili
kontsentratsiooni. Kuna takistava või soodustava mõju ulatus ei ole teada, tuleb selliseid
ravimikombinatsioone kasutada ettevaatlikult. Donepesiilvesinikkloriidil on potentsiaal koostoime
tekkimiseks antikolinergilise toimega ravimitega. Olemas on ka potentsiaal sünergiliseks toimeks
kaasneva raviga, mis hõlmab selliseid ravimeid nagu suktsinüülkoliin, teised neuromuskulaarsed
blokaatorid, kolinergilised anagonistid või beetablokaatorid, mis toimivad südame erutusjuhtesse.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Donepesiili kasutamise kohta rasedatel naistel ei ole piisavaid andmeid.

Loomkatsed ei ole näidanud teratogeenset toimet, kuid on näidanud peri- ja postnataalset toksilisust
(vt lõik 5.3). Võimalik risk inimesele ei ole teada.

Donepezil Orion'i ei tohi raseduse ajal ilma tungiva vajaduseta kasutada.

Imetamine
Donepesiil eritub rottide piima. Ei ole teada, kas donepesiilvesinikkloriid eritub inimese rinnapiima ja
imetavate naistega ei ole tehtud uuringuid. Seetõttu ei tohi donepesiili kasutavad naised imetada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Donepesiilil on vähene või mõõdukas toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Dementsus võib põhjustada autojuhtimise halvenemist või ohustada masinatega töötamise võimet.
Lisaks võib donepesiil põhjustada väsimust, pearinglust ja lihaskrampe, eriti ravi algul või annuse
suurendamise ajal. Raviarst peab alati hindama donepesiili kasutava patsiendi võimet autojuhtimise
või keeruliste masinatega töötamise jätkamiseks.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed, mida on esinenud rohkem kui üksikjuhtudena, on loetletud allpool organsüsteemide ja
esinemissageduse alusel.

Organsüsteemi Väga
Sage (≥1/100 kuni Aeg-ajalt
Harv (≥1/10000
Väga harv
klass
sage
<1/10)
(≥1/1000 kuni
kuni <1/1000)
(<1/10000)

(≥1/10)
<1/100)
Infektsioonid ja
Ülemisteinfestatsioonid
hingamisteede


viirusinfektsioon
Ainevahetus- ja
Anoreksiatoitumishäired


Psühhiaatrilised
Hallutsinatsioonid**


häired
Ägiteeritus**


Agressiivne
käitumine**
Närvisüsteemi

Sünkoop*
Krambihoog*
Ekstrapüramidaalsed Maliigne
häired
Pearinglus
sümptomid
neuro-
Unetus
leptiline
sündroom
(MNS)
Südame häired


Bradükardia
Sinuatriaalne


blokaad
Atrioventrikulaarne
blokaad
Seedetrakti
Kõhu-
Oksendamine
Seedetrakti


häired
lahtisus Seedehäired
hemorraagia

Iiveldus
Mao- ja

kaksteistsõrmiku
haavandid

Maksa jaMaksafunktsiooni

sapiteede häired


häired, ka
hepatiit***
Naha ja

Löövenahaaluskoe
Sügelus


kahjustused
Lihas-skeleti ja
Lihaskrambidsidekoe


kahjustused
Neerude ja

Kusepidamatuskuseteede häired


Üldised häired
Peavalu Väsimusja

Valu


manustamiskoha
reaktsioonid
Uuringud


Lihastekreatiinkinaasi

kontsentratsiooni
vähene tõus
seerumis
Vigastus,

Õnnetusjuhtumidmürgistus ja


protseduuri
tüsistused

*Uurides patsiente sünkoobi või krampide suhtes tuleb võtta arvesse ka südameblokaadi või pikkade
siinuspauside võimalust (vt lõik 4.4)
**Hallutsinatsioonid, agiteeritus ja agressiivne käitumine on lahenenud annuse vähendamisel või ravi
lõpetamisel.
***Määratlemata maksafunktsiooni häire puhul tuleb kaaluda Donepezil Orion'i kasutamisest
loobumist.

4.9. Üleannustamine

Hinnanguline letaalne donepesiilvesinikkloriidi annus suukaudsel manustamisel hiirtel ja rottidel on
vastavalt 45 mg/kg ja 32 mg/kg, ehk ligikaudu 225 ja 160 korda suurem kui inimesel kasutatav
maksimaalne annus 10 mg ööpäevas. Annusega seotud kolinergilise stimulatsiooni tunnuseid jälgiti
loomadel ning täheldati vähenenud spontaanseid liigutusi, lamavat asendit, tuigerdavat kõnnakut,
pisaravoolu, kloonilisi konvulsioone, hingamishäireid, süljevoolu, mioosi, fastsikulatsiooni ja
madalamaid temperatuure keha pinnal.

Koliinesteraasi inhibiitorite üleannustamine võib põhjustada kolinergilist kriisi, mida iseloomustab
tugev iiveldus, oksendamine, liigne süljevoolus, higistamine, bradükardia, hüpotensioon,
hingamisdepressioon, kollaps ja konvulsioonid. Kasvav lihaste nõrkus on samuti võimalik ja võib
lõppeda surmaga, kui see haarab hingamislihaseid.

Üleannustamise korral tuleb kasutada üldisi toetavaid meetmeid. Tertsiaarseid antikolinergikume,
nagu atropiin, võib kasutada Donepezil Orion’i üleannustamisel antidoodina. Soovitatakse
intravenoosset atropiinsulfaati toimivas annuses: algne annus 1,0...2,0 mg IV koos järgnevate
annustega vastavalt kliinilisele reaktsioonile. Ebatüüpilisi reaktsioone vererõhu ja pulsisageduse osas
on esinenud teiste kolinomimeetikumide samaaegsel kasutamisel kvaternaarsete
antikolinergikumidega, näiteks glükopürrolaat. Ei ole teada, kas donepesiilvesinikkloriidi ja/või selle

metaboliite saab organismist eemaldada dialüüsi teel (hemodialüüs, peritoneaaldialüüs või
hemofiltratsioon).

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: dementsusevastased ained; antikoliinesteraasid.
ATC kood: N06DA02

Donepesiilvesinikkloriid on spetsiifiline ja pöörduv ajus leiduva predominantse koliinesteraasi,
atsetüülkoliinesteraasi, inhibiitor. Donepesiilvesinikkloriid on in vitro üle 1000 korra tugevama
toimega inhibiitor, kui butürüülkoliinesteraas - ensüüm, mis esineb peamiselt väljaspool
kesknärvisüsteemi.

Alzheimeri dementsus
Kliinilistes uuringutes osalenud Alzheimeri dementsusega patsientidel tekitas donepesiilvesinikkloriidi
ühekordsete ööpäevaste 5 mg või 10 mg annuste manustamine atsetüülkoliinesteraasi aktiivsuse
tasakaalus hoidmise (mõõdeti erütrotsüütide membraanides) vastavalt 63,6% ja 77,3%, mõõdetuna
pärast annuse manustamist. Atsetüülkoliinesteraasi (AChE) inhibitsioon vere punalibledes
donepesiilvesinikkloriidi toimel on näidatud seostatuna ADAS-cog-is, mis on tundlik skaala tunnetuse
valitud aspektide mõõtmiseks. Donepesiilvesinikkloriidi potentsiaali haiguse aluseks oleva
neuropatoloogia muutmiseks ei ole mõõdetud. Seetõttu ei ole võimalik vaadelda
donepesiilvesinikkloriidi toimet haiguse progresseerumisele.

Donepesiilvesinikkloriidi ravitoimet on uuritud neljas platseebo abil kontrollitud uuringus, 2 kestsid 6
kuud ja 2 ühe aasta.

Kuuekuulises kliinilises uuringus teostati donepesiiliravi analüüs kolme efektiivsuskriteeriumi
kombinatsioonina: ADAS-cog (kognitiivse toimimise mõõtmine), Clinician Interview Based
Impression of Change with Caregiver Input (globaalne mõõtmisviis) ja Activities of Daily Living
Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale (võimete mõõtmine asjaajamisel, kodutoimetustes,
vaba aja tegevustes ja enese eest hoolitsemisel).

Patsiendid, kes vastasid allpool loetletud kriteeriumidele, loeti ravist abi saanuteks.

Vastanud = ADAS-Cog hindamiskriteeriumi paranemine vähemalt 4 punkti võrra

CIBIC + halvenemist ei esinenud.

Dementia Rating Scale alamskaalas halvenemise puudumine igapäevaelu tegevuste skaalal


Vastanute %

Ravitav populatsioon
Hinnatav populatsioon

n=365
n=352
Platseeborühm
10%
10%

Donepesiil 5 mg rühm
18%*
18%*

Donepesiil 10 mg rühm
21%*
22%**

* p<0,05
** p<0,01


Donepesiil tekitas annusest sõltuva statistiliselt olulise patsientide osakaalu suurenemise, kes said
ravist kasu.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Maksimaalsed plasmakontsentratsioonid saavutati ligikaudu 3...4 tundi pärast suukaudset
manustamist. Plasmakontsentratsioonid ja kontsentratsioonikõvera- alune piirkond tõusevad
proportsionaalselt annuse suhtes. Lõplik dispositsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu 70 tundi, niisiis on
korduvate ööpäevaste üksikannuste manustamise tulemuseks järk-järguline lähenemine
tasakaaluseisundile. Tasakaalukontsentratsioon saavutatakse 3 nädala jooksul ravi alustamisest. Juba
tasakaalustatuna võivad plasma donepesiilvesinikkloriidi kontsentratsioonid ja sellega seonduv
farmakokineetiline tegevus päeva jooksul veidi varieeruda.

Toit ei mõjuta donepesiilvesinikkloriidi imendumist.

Jaotumine
Donepesiilvesinikkloriid seotakse ligikaudu 95 % inimese plasmaproteiinidega. Plasmaproteiin, mis
seob aktiivset metaboliiti 6-O-desmetüüldonepetsiili, ei ole tuntud. Donepesiilvesinikkloriidi levikut
erinevates organismi kudedes ei ole lõpuni uuritud. Massitasakaalu uuringus tervetel meessoost
vabatahtlikel oli 240 tundi pärast ühekordse 5 mg 14C märgisega donepesiilvesinikkloriidi manustamist
ligikaudu 28 % märgisest taastumata. Võib oletada, et donepesiilvesinikkloriid ja/või selle
metaboliidid võivad püsida inimese organismis enam kui 10 päeva.

Biotransformatsioon/eritumine
Donepesiilvesinikkloriid eritub uriiniga nii muutumatul kujul kui ka metaboliseerituna tsütokroom
P450 süsteemi kaudu paljudeks metaboliitideks, millest kõik ei ole tuntud. Ühekordse 5 mg 14C
märgisega donepesiilvesinikkloriidi annuse manustamise järgselt oli plasma radioaktiivsus,
väljendatuna protsentides manustatud annusest, algselt terviklik donepesiilvesinikkloriid (30%), 6-O-
desmetüüldonepesiil (11% - ainus metaboliit, mille toime on samasugune nagu
donepesiilvesinikkloriidil), donepesiil-cis-N-oksiid (9%), 5-O-desmetüüldonepesiil (7%) ja
glükuroniid, mis seondub 5-O-desmetüül donepesiiliga (3%). Ligikaudu 57% kogu manustatud
radioaktiivsusest avastati uriinist (17% muutumatu donepesiilina) ja 14,5% avastati roojast, mis lubab
oletada biotransformatsiooni ja uriiniga eritumist kui peamisi elimineerimisviise. Ei ole tõendeid, mis
lubaks oletada donepesiilvesinikkloriidi ja/või selle metaboliitide enterohepaatilist retsirkulatsiooni.

Donepesiilvesinikkloriidi kontsentratsioon plasmas langeb ligikaudu 70-tunnise pooldumisajaga.

Sugu, rass ja suitsetamine ei avalda kliiniliselt olulist mõju donepesiilvesinikkloriidi
kontsentratsioonile plasmas. Donepesiili farmakokineetikat ei ole formaalset uuritud tervetel eakatel
ega Alzheimeri tõbe või vaskulaarset dementsust põdevatel patsientidel. Keskmised
plasmakontsentratsioonid patsientidel olid peaaegu samad nagu tervetel noortel vabatahtlikel.

Kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsientidel olid suurenenud donepesiili kontsentratsioonid
tasakaalustatud seisundis; keskmine AUC oli 48% ja keskmine C
oli 39% (vt lõik 4.2).
max

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ulatuslik testimine katseloomadel on näidanud, et see aine põhjustab vähe mõjusid lisaks soovitud
farmakoloogilistele toimetele kolinergilise stimulaatorina (vt lõik 4.9). Donepesiil ei ole mutageenne
bakterite ja imetajate rakumutatsiooniproovide põhjal. In vitro täheldati mõningaid klastogeenseid
toimeid rakkudele ilmselt toksilistes kontsentratsioonides ning kontsentratsioonides, mis ületasid
rohkem kui 3000 korda plasmakontsentratsiooni tasakaaluseisundi. Hiire mikronukleaarsel mudelil in
vivo ei avastatud klastogeenset ega muud genotoksilist toimet. Tõendeid onkogeense potentsiaali kohta
pikaajalise kantserogeensuse uuringutes rottidel ja hiirtel ei esinenud.


Donepesiilvesinikkloriid ei mõjutanud rottide viljakust ega olnud teratogeenne rottidel ega küülikutel,
kuid avaldas vähest mõju surnult sündidele ja vastsündinute elulemusele tiinete rottide katses 50 korda
suuremate annustega kui kasutatakse inimestel (vt lõik 4.6).

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Laktoosmonohüdraat
Maisitärklis
Hüdroksüpropüültselluloos
Mikrokristalne tselluloos
Magneesiumstearaat

Tableti kate:
Opadry White:
Hüpromelloos 2910 (E464),
Titaandioksiid (E171),
Propüleenglükool,
Talk

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30˚C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Blisterpakend (PVC-PE-PVDC/alumiiniumblister)
Pakendis 14, 28, 56, 84, 98 ja 112 tabletti (blistris 14 tabletti)
Kõiki pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome

8. Müügiloa number

5 mg: 611308

10 mg: 611408

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

15.12.2008

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2013