DONEPEZIL ORION

Toimeained: donepesiil

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 10mg 28TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DONEPEZIL ORION ja milleks seda kasutatakse

Donepezil Orion (donepesiilvesinikkloriid) kuulub atsetüülkoliinesteraasi inhibiitorite rühma.
Donepesiil suurendab ajus teatud aine (atsetüülkoliini) sisaldust, mis on vajalik mälufunktsiooni
toimimiseks, aeglustades atsetüülkoliini lagunemist.

Seda kasutatakse dementsuse sümptomite raviks (ratsionaalse käitumise häire) isikutel, kellel on
diagnoositud kerge kuni keskmise raskusega Alzheimeri tõbi (krooniline vaimuhaigus). Sümptomiteks
on süvenev mälukaotus, segasus ja käitumise muutused. Selle tagajärjel on Alzheimer'i tõvega
patsientidel järjest raskem ja raskem oma igapäevaeluga toime tulla.

Donepezil Orion'i kasutatakse ainult täiskasvanutel.

2. Mida on vaja teada enne DONEPEZIL ORION võtmist

Ärge võtke Donepezil Orion'i:
- kui olete donepesiilvesinikkloriidi, piperidiini derivaatide või selle ravimi mis tahes
koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Donepezil Orion'i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga kui teil on või on olnud:
- mao- või kaksteistsõrmikuhaavandid;
- krambid või krambihood;
- südamehaigus, nt ebakorrapärane või väga aeglane pulss;
- astma (düspnoe) või mõni muu krooniline kopsuhaigus;
- probleeme maksaga või maksapõletik (teie annust tuleb reguleerida);
- raskusi urineerimisel või neeruhaigus.
Samuti rääkige oma arstile, kui olete rase või arvate, et võite olla rase.
Palun rääkige oma arsti või apteekriga, kui teil esineb ükskõik milline ülalloetletud seisund Donepezil
Orion’i võtmise ajal.

Muud ravimid ja Donepezil Orion
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.
Öelge alati oma arstile või apteekrile, kui te lisaks Donepezil Orion’ile kasutate või saate alljärgnevaid
ravimeid:
- teised Alzheimer’i haiguse ravimid (nt galantamiin või rivastigmiin);
- valuvaigistid või artriidi ravimid, nt atsetüülsalitsüülhape, mittesteroidsed põletikuvastased
ained (MSPVA-d), nt ibuprofeen ja diklofenak;
- antikolinergilised ravimid, nt tolterodiin;
- antibiootikumid, nt erütromütsiin ja rifampitsiin;
- seenevastased ravimid, nt ketokonasool ja itrakonasool (seeni hävitavad ja nende paljunemist
takistavad preparaadid);
- lihaslõõgastid, nt diasepaam, suktsinüülkoliin;
- antidepressandid (depressiooniravimid), nt fluoksetiin;
- antikonvulsandid (ravimid, mida kasutatakse erinevat tüüpi krampide vältimiseks), nt fenütoiin
ja karbamasepiin;
- südameravimid, nt kinidiin, beetablokaatorid (propranolool ja atenolool);
- üldanesteetikumid.

Kui teil seisab ees operatsioon, milleks on vajalik üldanesteesia (narkoos), öelge oma arstile ja
anestesioloogile, et kasutate Donepezil Orion'i.

Donepezil Orion'i võib kasutada neeruhaigusega patsientidel ning kerge kuni mõõduka maksahaiguse
korral. Rääkige kohe oma arstile, kui teil on neeru- või maksahaigus. Raske maksahaigusega
patsiendid ei tohi Donepezil Orion'i võtta.

Donepezil Orion koos toidu, joogi ja alkoholiga
Donepezil Orion'i manustatakse koos vedelikuga (klaas vett). Toit ei mõjuta ravimi toimet.
Donepesiili kasutamise ajal tuleb piirata alkoholi tarbimist, kuna alkohol võib muuta donepesiili
toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Donepezil Orion'i ei tohi kasutada imetamise ajal.
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Alzheimer'i tõbi võib vähendada teie võimet juhtida autot või töötada masinatega ning te ei tohi
nimetatud toiminguid teha, kui teie arst ei ole öelnud, et see on ohutu. Samuti võib teie ravim
põhjustada väsimust, pearinglust ja lihaskrampe ja kui teil sellised toimed tekivad, ei tohi te juhtida
autot ega töötada masinatega.

Donepezil Orion sisaldab laktoosi
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist
konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas DONEPEZIL ORION võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Teile määratava tableti tugevus sõltub ravimi tarvitamise kestusest ning arsti soovitustest. Tavaliselt
alustatakse 5 mg donepesiilvesinikkloriidiga igal õhtul. Ühe kuu möödudes võib arst soovitada teil
võtta 10 mg igal õhtul. Maksimaalne soovitatav annus on 10 mg igal õhtul.

Võtke Donepezil Orion'i tablett suu kaudu koos klaasi veega õhtul enne magamaminekut.

Kui kaua te peate Donepezil Orion'i võtma?
Järgige alati oma arsti või apteekri juhiseid ravimi võtmisel ja võtmisaegade kohta. Ärge muutke
annust ise ilma arsti soovituseta. Teie arst või apteeker ütleb, kui kaua peaksite tablette kasutama.
Peaksite käima aeg-ajalt arsti juures, et kontrollida ravi tulemust ja hinnata sümptomeid.

Kui te kasutate Donepezil Orion’i rohkem kui ette nähtud
Ärge võtke ravimit rohkem kui teie igapäevane soovitatav annus.
Kui võtsite rohkem ravimit kui ette nähtud, helistage otsekohe oma arstile. Kui arsti ei ole võimalik
kätte saada, pöörduge kohe lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Haiglasse minnes tuleb
alati kaasa võtta tabletid ja ravimi pakend, et arst saaks teada, mis ravimit te võtsite. Üleannustamise
sümptomid on iiveldus ja oksendamine, süljevool, higistamine, aeglane südame löögisagedus, madal
vererõhk (kergelt joobnud tunne või pearinglus püsti tõusmisel), hingamisprobleemid, teadvuskaotus
ja krambid (tõmblused) või krambihood.

Kui te unustate Donepezil Orion’i kasutada
Kui unustate ravimi võtmata, võtke üks tablett järgmisel päeval tavapärasel ajal. Ärge võtke
kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Kui unustate oma ravimit võtta rohkem kui
ühe nädala jooksul, pidage nõu oma arstiga, enne kui jätkate ravimi võtmist.

Kui te lõpetate Donepezil Orion’i kasutamise
Ärge katkestage tablettide võtmist, kui arst ei ole nii määranud. Ravi lõpetamisel kaob järk-järgult
donepesiili kasulik toime.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Donepezil Orion'i kasutavad patsiendid on teatanud järgmistest kõrvaltoimetest:

Tõsised Te peate otsekohe teatama oma arstile, kui märkate mõnda järgnevalt loetletud tõsistest
kõrvaltoimetest. Te võite vajada kiiret arstiabi.

- maksakahjustus, nt maksapõletik (hepatiit). Hepatiidi sümptomid on iiveldus või oksendamine,
söögiisu kaotus, üldine halb enesetunne, palavik, sügelus, naha ja silmade muutumine kollaseks
ning uriini muutumine tumedaks (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st).
- mao- või kaksteistsõrmiku haavandid. Haavandi sümptomid on valu ja ebamugavustunne kõhus
(seedehäire), mis annab tunda naba ja rinnakuluu vahelises piirkonnas (võib esineda kuni 1
inimesel 100-st).
- mao või soolte veritsus. See võib muuta teie väljaheite mustaks ja tõrvataoliseks või põhjustada
nähtavat vereeritust pärasoolest (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st).
- krambid (tõmblused) või krambihood (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st).
- palavik koos lihasjäikusega, higistamine või teadvustaseme langus (häire, mida nimetatakse
maliigseks neuroleptiliseks sündroomiks) (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st).

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)
• kõhulahtisus
• iiveldus
• peavalu


Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)
• külmetushaigus
• ebamugavustunne kõhus
• väsimus
• nahalööve
• söögiisu kaotus
• sügelus
• hallutsinatsioonid (nähakse või kuuldakse
• lihaskrambid
asju, mida ei ole tegelikult olemas)
• agiteeritus
• tahtele allumatu urineerimine
• agressiivne käitumine
• väsimus
• minestus
• valu
• pearinglus
• õnnetusjuhtumid (patsientidel on suurem
kalduvus kukkuda ja saada
õnnetusvigastusi)
• unetus (unehäired)
• ebatavalised unenäod, sh hirmu-unenäod

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)
• aeglane pulss


Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)
• liikumishäired, nt värisemine, jäikus või

kontrollimatud liigutused, peamiselt näos ja
keelel, aga ka jäsemetel

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas DONEPEZIL ORION säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendil ja karbil pärast
"EXP". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Donepezil Orion sisaldab
- Toimeaine on donepesiilvesinikkloriid.
5 mg: Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg donepesiilvesinikkloriidi, mis vastab
4,56 mg donepesiilile.
10 mg: Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg donepesiilvesinikkloriidi, mis vastab
9,12 mg donepesiilile.
- Teised koostisosad on:
Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, hüdroksüpropüültselluloos, mikrokristalliline
tselluloos, magneesiumstearaat.
Tableti kate: hüpromelloos 2910 (E464), titaandioksiid (E171), propüleenglükool, talk.

Kuidas Donepezil Orion välja näeb ja pakendi sisu
5 mg tablett: valge, ümmargune õhukese polümeerkattega tablett, mille diameeter on ligikaudu
7,5 mm.
10 mg tablett: valge, ümmargune õhukese polümeerkattega tablett, mille diameeter on ligikaudu
9,3 mm ja mille ühel küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakendi suurused: 14, 28, 56, 84, 98 ja 112 tabletti pakendis (blistris 14 tabletti).
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome


See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Ungari Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Eesti: Donepezil Orion
Saksamaa: Donepezilhydrochloride Orion
Taani, Norra, Poola, Iirimaa: Doneprion
Ühendkuningriigid: Donepezil Hydrochloride


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Orion Pharma Eesti OÜ
Lastekodu 5-24
10115 Tallinn
Tel/Fax: 6616863

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Donepezil Orion, 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Donepezil Orion, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Donepezil Orion 5 mg, õhukese polümeerikattega tabletid:
Iga tablett sisaldab 5 mg donepesiilvesinikkloriidi, mis vastab 4,56 mg donepesiilile.
Teadaolevat toimet omav abiaine: 75,35 mg laktoosmonohüdraati ühes õhukese polümeerikattega
tabletis.

Donepezil Orion 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid:
Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg donepesiilvesinikkloriidi, mis vastab 9,12 mg
donepesiilile.
Teadaolevat toimet omav abiaine: 150,71 mg laktoosmonohüdraati ühes õhukese polümeerikattega
tabletis.

INN. Donepezilum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.

5 mg: valge, ümmargune tablett, mille diameeter on ligikaudu 7,5 mm.
10 mg: valge, ümmargune tablett, mille diameeter on ligikaudu 9,3 mm ja mille ühel küljel on
poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Alzheimeri tõvest tingitud kerge kuni mõõduka dementsuse sümptomaatiline ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud/eakad
Ravi alustatakse 5 mg ööpäevas (ühekordse annusena). Annuse 5 mg ööpäevas manustamist tuleb
jätkata vähemalt ühe kuu jooksul, et oleks võimalik hinnata esmast kliinilist vastust ning määrata
seisundi tasakaalustamiseks sobivaim donepesiilvesinikkloriidi annus. Pärast ravitulemuse hindamist
ühe kuu möödumisel ravimi kasutamise algusest annusega 5 mg ööpäevas, võib Donepezil Orion’i
annust suurendada 10 mg-ni ööpäevas (annustamine üks kord ööpäevas). Maksimaalne soovitatav
ööpäevane annus on 10 mg. Suuremaid annuseid kui 10 mg ööpäevas ei ole kliinilistes uuringutes
uuritud.

Ravi peab määrama ja jälgima arst, kellel on kogemus Alzheimeri tõve diagnoosimise ja ravi suhtes.
Diagnoos tuleb panna vastavalt üldtunnustatud juhistele (nt DSM IV, RHK 10). Ravi donepesiiliga

võib alustada ainult juhul, kui on olemas hooldaja, kes jälgib regulaarselt ravimi manustamist
patsiendile. Säilitusravi võib jätkata seni, kuni terapeutiline toime patsiendi jaoks on olemas.
Donepesiilist saadavat kliinilist kasu tuleb regulaarselt uuesti hinnata. Ravi lõpetamist tuleks kaaluda
siis, kui terapeutilist efekti enam märgata ei ole. Individuaalset reaktsiooni donepesiilile ei saa
prognoosida.

Peale ravi lõpetamist toimub järk-järguline Donepezil Orion'i toime vähenemine.

Neeru- ja maksakahjustus
Neerukahjustusega patsientidel on annustamine sama, kuna see seisund ei mõjuta
donepesiilvesinkkloriidi kliirensit.

Võimaliku suurenenud toime tõttu kerge kuni keskmise raskusega maksakahjustuse korral (vt lõik 5.2)
tuleb sobiv annus määrata vastavalt individuaalsele taluvusele. Raske maksakahjustusega patsientide
kohta andmed puuduvad.

Lapsed
Puudub Donepezil Orion'i asjakohane kasutus lastel.


Donepezil Orion'i manustatakse suu kaudu, õhtul, enne magama minekut.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus donepesiilvesinikkloriidi, piperidiini derivaatide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes
abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Donepesiili kasutamist raske Alzheimeri tõve, muud tüüpi dementsuse või teiste mäluhäiretega (nt.
vanusest tingitud kognitiivsete võimete langus) patsientidel ei ole uuritud.

Anesteesia
Donepesiilvesinikkloriid võib koliinesteraasi inhibiitorina süvendada suktsinüülkoliini tüüpi lihaste
lõõgastumist anesteesia ajal.

Kardiovaskulaarsed seisundid
Oma farmakoloogilise toime tõttu võivad koliinesteraasi inhibiitorid omada südame löögisagedusele
vagotoonilist toimet (nt bradükardia). Sellise toime võimalus võib olla eriti oluline patsientide korral,
kellel esineb siinussõlme nõrkuse sündroom või teised supraventrikulaarsed südame erutusjuhtehäired,
nagu sinuatriaalne või atrioventrikulaarne blokaad.

Olemas on andmeid sünkoobi ja krampide esinemisest. Selliste patsientide uurimisel tuleb arvesse
võtta südameblokaadi või pikki siinuspause.

Gastrointestinaalsed seisundid
Suurenenud haavandiriskiga patsiente, nt varem haavandit põdenud patsiente või samaaegselt
mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid (MSPVA-d) tarvitavaid patsiente tuleb jälgida haavandtõve
sümptomite suhtes. Kliinilised uuringud donepesiiliga ei näidanud siiski seedetraktihaavandite või
gastrointestinaalse veritsuse sagenemist võrreldes platseeboga.

Suguelundid ja kuseteed
Kuigi seda ei vaadeldud donepesiiliga tehtud kliinilistes uuringutes, võivad kolinomimeetikumid
põhjustada uriini äravoolutakistust kusepõiest.


Neuroloogilised seisundid
Krambid: arvatakse, et kolinomimeetikumid võivad põhjustada üldisi krampe. Samas võib
krambihooge põhjustada ka Alzheimeri tõbi.

Kolinomimeetikumid võivad soodustada või põhjustada ektrapüramidaalseid sümptomeid.

Maliigne neuroleptiline sündroom (MNS)
MNS on potentsiaalselt eluohtlik seisund ning seda iseloomustavad hüpertermia, lihasjäikus,
autonoomne ebastabiilsus, muutunud teadvusseisund ning plasma kreatiinfosfokinaasi aktiivsuse tõus;
veel võivad esineda müoglobinuuria (rabdomüolüüs) ja äge neerupuudulikkus. MNS-ist on teatatud
väga harva seoses donepesiili kasutamisega, eriti patsientidel, kes said kaasuvalt antipsühhootikume.
Kui patsiendil tekivad MNS-ile viitavad nähud või sümptomid või kui tal esineb seletamatu põhjusega
kõrge palavik ilma MNS-i kliiniliste nähtudeta, tuleb ravi katkestada.

Pulmonaalsed seisundid
Kolinomimeetilise toime tõttu tuleb koliinesteraasi inhibiitoreid määrata ettevaatusega isikutele, kellel
on anamneesis astma või obstruktiivne kopsuhaigus.

Donepezil Orion’i määramist samaaegselt teiste atsetüülkoliinesteraasi inhibiitorite ja kolinergilise
süsteemi agonistide või antagonistidega tuleb vältida.

Raske maksakahjustus
Raske maksakahjustusega patsientide kohta andmed puuduvad.

Suremus vaskulaarse dementsuse kliinilistes uuringutes
Viidi läbi kolm 6-kuud kestnud kliinilist uuringut isikute uurimiseks, kes vastasid NINDS-AIREN
kriteeriumidele tõenäolise või võimaliku vaskulaarse dementsuse suhtes (VaD). NINDS-AIREN
kriteerium on loodud patsientide kindlaks määramiseks, kellel dementsus tundub ilmnevat ainult
vaskulaarsetel põhjustel ning Alzheimeri tõvega patsientide välistamiseks. Esimeses uuringus oli
suremuse näitaja 2/198 (1,0%) donepesiilvesinikkloriidi 5 mg annuse juures, 5/206 (2,4%)
donepesiilvesinikkloriidi 10 mg annuse juures ja 7/199 (3,5%) platseebo puhul. Teises uuringus oli
suremus 4/208 (1,9%) donepesiilvesinikkloriidi 5 mg annuse juures, 3/215 (1,4%)
donepesiilvesinikkloriidi 10 mg ja 1/193 (0,5%) platseebo puhul. Kolmandas uuringus olid suremuse
näitajad 11/648 (1,7%) donepesiilvesinikkloriidi 5 mg juures ja 0/326 (0%) platseebo puhul. Suremuse
näitaja kolme VaD uuringu puhul kombineerituna donepesiilvesinikkloriidi rühmaga (1,7%) oli
matemaatiliselt kõrgem kui platseebo rühmas (1,1%), kuid see erinevus oli statistiliselt ebaoluline.
Enamik patsientide surmadest nii donepesiilvesinikkloriidi kui ka platseebot võtvas rühmas olid
erinevate veresoonkonna haiguste tagajärg, mis oli ootuspärane veresoonkonna haigusi põdevate
eakate rühma juures. Kõigi tõsiste surmaga mittelõppenud ja surmaga lõppenud veresoonkonna
seisundite analüüs ei näidanud erinevust esinemissageduse osas donepesiilvesinikkloriidi või
platseebot võtvate rühmade vahel.

Alzheimeri tõve ühendatud uuringutes (n=4146) ning siis, kui Alzheimeri tõve uuringud ühendati
muude dementsuse uuringutega, kaasa arvatud vaskulaarse dementsuse uuringud (kokku n=6888), oli
suremuse näitaja platseebo rühmas kõrgem kui donepesiilvesinikkloriidi rühmas.

Abiained
Ravim sisaldab laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatusega, laktaasipuudulikkuse või
glükoosi-galaktoosi imendumishäirega patsiendid ei tohi seda ravimit võtta.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Donepesiilvesinikkloriid ja/või selle metaboliidid ei takista teofülliini, varfariini, tsimetidiini ega
digoksiini metabolismi inimesel. Digoksiini või tsimetidiini samaaegne manustamine ei mõjuta
donepesiilvesinikkloriidi metabolismi. In vitro uuringud on näidanud, et donepesiili metabolismis
osalevad tsütokroom P450 isoensüümid 3A4 ja vähemas ulatuses 2D6. Ravimite koosmõju uuringud
in vitro näitasid, et ketokonasool ja kinidiin, vastavalt CYP3A4 ja 2D6 inhibiitorid, takistavad

donepesiili metabolismi. Seetõttu võivad need ja teised CYP3A4 inhibiitorid, nagu itrakonasool ja
erütromütsiin ning CYP2D6 inhibiitorid, nagu fluoksetiin takistada donepesiili metabolismi. Uuringus
tervete vabatahtlikega suurendas ketokonasool donepesiili kontsentratsiooni ligikaudu 30%. Ensüümi
indutseerijad, nagu rifampitsiin, fenütoiin, karbamasepiin ja alkohol võivad vähendada donepesiili
kontsentratsiooni. Kuna takistava või soodustava mõju ulatus ei ole teada, tuleb selliseid
ravimikombinatsioone kasutada ettevaatlikult. Donepesiilvesinikkloriidil on potentsiaal koostoime
tekkimiseks antikolinergilise toimega ravimitega. Olemas on ka potentsiaal sünergiliseks toimeks
kaasneva raviga, mis hõlmab selliseid ravimeid nagu suktsinüülkoliin, teised neuromuskulaarsed
blokaatorid, kolinergilised agonistid või beetablokaatorid, mis toimivad südame erutusjuhtesse.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Donepesiili kasutamise kohta rasedatel naistel ei ole piisavaid andmeid.

Loomkatsed ei ole näidanud teratogeenset toimet, kuid on näidanud peri- ja postnataalset toksilisust
(vt lõik 5.3). Võimalik risk inimesele ei ole teada.

Donepezil Orion'i ei tohi raseduse ajal ilma tungiva vajaduseta kasutada.

Imetamine
Donepesiil eritub rottide piima. Ei ole teada, kas donepesiilvesinikkloriid eritub inimese rinnapiima ja
imetavate naistega ei ole tehtud uuringuid. Seetõttu ei tohi donepesiili kasutavad naised imetada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Donepesiilil on vähene või mõõdukas toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Dementsus võib põhjustada autojuhtimise halvenemist või ohustada masinatega töötamise võimet.
Lisaks võib donepesiil põhjustada väsimust, pearinglust ja lihaskrampe, eriti ravi algul või annuse
suurendamise ajal. Raviarst peab alati hindama donepesiili kasutava patsiendi võimet autojuhtimise
või keeruliste masinatega töötamise jätkamiseks.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on kõhulahtisus, lihaskrambid, väsimus, iiveldus, oksendamine ja
unetus.

Allpool on organsüsteemi klassi ja esinemissageduse alusel loetletud kõrvaltoimed, millest on teatatud
sagedamini kui üksikjuhtudel. Esinemissagedused on defineeritud järgnevalt: väga sage (>1/10), sage
(>1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (>1/1000 kuni < 1/100), harv (>1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv
(< 1/10 000) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi Väga
Sage (≥1/100 kuni Aeg-ajalt
Harv (≥1/10000
Väga harv
klass
sage
<1/10)
(≥1/1000 kuni
kuni <1/1000)
(<1/10000)

(≥1/10)
<1/100)
Infektsioonid ja
Ülemisteinfestatsioonid
hingamisteede


viirusinfektsioon
Ainevahetus- ja
Anoreksiatoitumishäired


Psühhiaatrilised
Hallutsinatsioonid**


häired
Agiteeritus**


Agressiivne
käitumine**

Ebatavalised
unenäod ja hirmu-
unenäod**
Närvisüsteemi

Sünkoop*
Krambihoog*
Ekstrapüramidaalsed Maliigne
häired
Pearinglus
sümptomid
neuro-
Unetus
leptiline
sündroom
(MNS)
Südame häired


Bradükardia
Sinuatriaalne


blokaad
Atrioventrikulaarne
blokaad
Seedetrakti
Kõhu-
Oksendamine
Seedetrakti


häired
lahtisus Seedehäired
hemorraagia

Iiveldus
Mao- ja

kaksteistsõrmiku
haavandid
Maksa jaMaksafunktsiooni

sapiteede häired


häired, ka
hepatiit***
Naha ja

Löövenahaaluskoe
Sügelus


kahjustused
Lihas-skeleti ja
Lihaskrambidsidekoe


kahjustused
Neerude ja

Kusepidamatuskuseteede häired


Üldised häired
Peavalu Väsimusja

Valu


manustamiskoha
reaktsioonid
Uuringud


Lihastekreatiinkinaasi

kontsentratsiooni
vähene tõus
seerumis
Vigastus,

Õnnetusjuhtumidmürgistus ja


protseduuri
tüsistused

*Uurides patsiente sünkoobi või krampide suhtes tuleb võtta arvesse ka südameblokaadi või pikkade
siinuspauside võimalust (vt lõik 4.4)
**Hallutsinatsioonid, ebatavalised unenäod, hirmu-unenäod, agiteeritus ja agressiivne käitumine on
lahenenud annuse vähendamisel või ravi lõpetamisel.
***Määratlemata maksafunktsiooni häire puhul tuleb kaaluda Donepezil Orion’i kasutamisest
loobumist.


Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Hinnanguline letaalne donepesiilvesinikkloriidi annus suukaudsel manustamisel hiirtel ja rottidel on
vastavalt 45 mg/kg ja 32 mg/kg, ehk ligikaudu 225 ja 160 korda suurem kui inimesel kasutatav
maksimaalne annus 10 mg ööpäevas. Annusega seotud kolinergilise stimulatsiooni tunnuseid jälgiti
loomadel ning täheldati vähenenud spontaanseid liigutusi, lamavat asendit, tuigerdavat kõnnakut,
pisaravoolu, kloonilisi konvulsioone, hingamishäireid, süljevoolu, mioosi, fastsikulatsiooni ja
madalamaid temperatuure keha pinnal.

Koliinesteraasi inhibiitorite üleannustamine võib põhjustada kolinergilist kriisi, mida iseloomustab
tugev iiveldus, oksendamine, liigne süljevoolus, higistamine, bradükardia, hüpotensioon,
hingamisdepressioon, kollaps ja konvulsioonid. Kasvav lihaste nõrkus on samuti võimalik ja võib
lõppeda surmaga, kui see haarab hingamislihaseid.

Üleannustamise korral tuleb kasutada üldisi toetavaid meetmeid. Tertsiaarseid antikolinergikume,
nagu atropiin, võib kasutada Donepezil Orion’i üleannustamisel antidoodina. Soovitatakse
intravenoosset atropiinsulfaati toimivas annuses: algne annus 1,0...2,0 mg IV koos järgnevate
annustega vastavalt kliinilisele reaktsioonile. Ebatüüpilisi reaktsioone vererõhu ja pulsisageduse osas
on esinenud teiste kolinomimeetikumide samaaegsel kasutamisel kvaternaarsete
antikolinergikumidega, näiteks glükopürrolaat. Ei ole teada, kas donepesiilvesinikkloriidi ja/või selle
metaboliite saab organismist eemaldada dialüüsi teel (hemodialüüs, peritoneaaldialüüs või
hemofiltratsioon).

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: dementsusevastased ained; antikoliinesteraasid, ATC kood: N06DA02

Donepesiilvesinikkloriid on spetsiifiline ja pöörduv ajus leiduva predominantse koliinesteraasi,
atsetüülkoliinesteraasi, inhibiitor. Donepesiilvesinikkloriid on in vitro üle 1000 korra tugevama
toimega inhibiitor, kui butürüülkoliinesteraas - ensüüm, mis esineb peamiselt väljaspool
kesknärvisüsteemi.

Alzheimeri dementsus
Kliinilistes uuringutes osalenud Alzheimeri dementsusega patsientidel tekitas donepesiilvesinikkloriidi
ühekordsete ööpäevaste 5 mg või 10 mg annuste manustamine atsetüülkoliinesteraasi aktiivsuse
tasakaalus hoidmise (mõõdeti erütrotsüütide membraanides) vastavalt 63,6% ja 77,3%, mõõdetuna
pärast annuse manustamist. Atsetüülkoliinesteraasi (AChE) inhibitsioon vere punalibledes
donepesiilvesinikkloriidi toimel on näidatud seostatuna ADAS-Cog-is, mis on tundlik skaala tunnetuse
valitud aspektide mõõtmiseks. Donepesiilvesinikkloriidi potentsiaali haiguse aluseks oleva
neuropatoloogia muutmiseks ei ole mõõdetud. Seetõttu ei ole võimalik vaadelda
donepesiilvesinikkloriidi toimet haiguse progresseerumisele.

Donepesiilvesinikkloriidi ravitoimet on uuritud neljas platseebo abil kontrollitud uuringus, 2 kestsid 6
kuud ja 2 ühe aasta.

Kuuekuulises kliinilises uuringus teostati donepesiiliravi analüüs kolme efektiivsuskriteeriumi
kombinatsioonina: ADAS-Cog (kognitiivse toimimise mõõtmine), Clinician Interview Based
Impression of Change with Caregiver Input - CIBIC+ (globaalne mõõtmisviis) ja Activities of Daily

Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale (võimete mõõtmine asjaajamisel,
kodutoimetustes, vaba aja tegevustes ja enese eest hoolitsemisel).

Patsiendid, kes vastasid allpool loetletud kriteeriumidele, loeti ravist abi saanuteks.

Vastanud = ADAS-Cog hindamiskriteeriumi paranemine vähemalt 4 punkti võrra

CIBIC + halvenemist ei esinenud.

Dementia Rating Scale alamskaalas halvenemise puudumine igapäevaelu tegevuste skaalal


Vastanute %

Ravitav populatsioon
Hinnatav populatsioon

n=365
n=352
Platseeborühm
10%
10%

Donepesiilvesinikkloriid 5 mg rühm
18%*
18%*

Donepesiilvesinikkloriid 10 mg rühm
21%*
22%**

* p<0,05
** p<0,01

Donepesiilvesinikkloriid tekitas annusest sõltuva statistiliselt olulise patsientide osakaalu suurenemise,
kes said ravist kasu.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Maksimaalsed plasmakontsentratsioonid saavutati ligikaudu 3...4 tundi pärast suukaudset
manustamist. Plasmakontsentratsioonid ja kontsentratsioonikõvera- alune piirkond tõusevad
proportsionaalselt annuse suhtes. Lõplik dispositsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu 70 tundi, niisiis on
korduvate ööpäevaste üksikannuste manustamise tulemuseks järk-järguline lähenemine
tasakaaluseisundile. Tasakaalukontsentratsioon saavutatakse 3 nädala jooksul ravi alustamisest. Juba
tasakaalustatuna võivad plasma donepesiilvesinikkloriidi kontsentratsioonid ja sellega seonduv
farmakokineetiline tegevus päeva jooksul veidi varieeruda.

Toit ei mõjuta donepesiilvesinikkloriidi imendumist.

Jaotumine
Donepesiilvesinikkloriid seotakse ligikaudu 95 % inimese plasmaproteiinidega. Plasmaproteiin, mis
seob aktiivset metaboliiti 6-O-desmetüüldonepetsiili, ei ole tuntud. Donepesiilvesinikkloriidi levikut
erinevates organismi kudedes ei ole lõpuni uuritud. Massitasakaalu uuringus tervetel meessoost
vabatahtlikel oli 240 tundi pärast ühekordse 5 mg 14C märgisega donepesiilvesinikkloriidi manustamist
ligikaudu 28 % märgisest taastumata. Võib oletada, et donepesiilvesinikkloriid ja/või selle
metaboliidid võivad püsida inimese organismis enam kui 10 päeva.

Biotransformatsioon/eritumine
Donepesiilvesinikkloriid eritub uriiniga nii muutumatul kujul kui ka metaboliseerituna tsütokroom
P450 süsteemi kaudu paljudeks metaboliitideks, millest kõik ei ole tuntud. Ühekordse 5 mg 14C
märgisega donepesiilvesinikkloriidi annuse manustamise järgselt oli plasma radioaktiivsus,
väljendatuna protsentides manustatud annusest, algselt terviklik donepesiilvesinikkloriid (30%), 6-O-
desmetüüldonepesiil (11% - ainus metaboliit, mille toime on samasugune nagu
donepesiilvesinikkloriidil), donepesiil-cis-N-oksiid (9%), 5-O-desmetüüldonepesiil (7%) ja

glükuroniid, mis seondub 5-O-desmetüül donepesiiliga (3%). Ligikaudu 57% kogu manustatud
radioaktiivsusest avastati uriinist (17% muutumatu donepesiilina) ja 14,5% avastati roojast, mis lubab
oletada biotransformatsiooni ja uriiniga eritumist kui peamisi elimineerimisviise. Ei ole tõendeid, mis
lubaks oletada donepesiilvesinikkloriidi ja/või selle metaboliitide enterohepaatilist retsirkulatsiooni.

Donepesiilvesinikkloriidi kontsentratsioon plasmas langeb ligikaudu 70-tunnise pooldumisajaga.

Sugu, rass ja suitsetamine ei avalda kliiniliselt olulist mõju donepesiilvesinikkloriidi
kontsentratsioonile plasmas. Donepesiili farmakokineetikat ei ole formaalset uuritud tervetel eakatel
ega Alzheimeri tõbe või vaskulaarset dementsust põdevatel patsientidel. Keskmised
plasmakontsentratsioonid patsientidel olid peaaegu samad nagu tervetel noortel vabatahtlikel.

Kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsientidel olid suurenenud donepesiili kontsentratsioonid
tasakaalustatud seisundis; keskmine AUC oli 48% ja keskmine C
oli 39% (vt lõik 4.2).
max

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ulatuslik testimine katseloomadel on näidanud, et see aine põhjustab vähe mõjusid lisaks soovitud
farmakoloogilistele toimetele kolinergilise stimulaatorina (vt lõik 4.9).

Donepesiil ei ole mutageenne bakterite ja imetajate rakumutatsiooniproovide põhjal. In vitro täheldati
mõningaid klastogeenseid toimeid rakkudele ilmselt toksilistes kontsentratsioonides ning
kontsentratsioonides, mis ületasid rohkem kui 3000 korda plasmakontsentratsiooni tasakaaluseisundi.
Hiire mikronukleaarsel mudelil in vivo ei avastatud klastogeenset ega muud genotoksilist toimet.
Tõendeid onkogeense potentsiaali kohta pikaajalise kantserogeensuse uuringutes rottidel ja hiirtel ei
esinenud.

Donepesiilvesinikkloriid ei mõjutanud rottide viljakust ega olnud teratogeenne rottidel ega küülikutel,
kuid avaldas vähest mõju surnult sündidele ja vastsündinute elulemusele tiinete rottide katses 50 korda
suuremate annustega kui kasutatakse inimestel (vt lõik 4.6).

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Laktoosmonohüdraat
Maisitärklis
Hüdroksüpropüültselluloos
Mikrokristalliline tselluloos
Magneesiumstearaat

Tableti kate:
Opadry White:
Hüpromelloos 2910 (E464),
Titaandioksiid (E171),
Propüleenglükool,
Talk

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30˚C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Blisterpakend (PVC-PE-PVDC/alumiiniumblister)
Pakendis 14, 28, 56, 84, 98 ja 112 õhukese polümeerikattega tabletti (blistris 14 tabletti)

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Soome

8. Müügiloa number

5 mg: 611308
10 mg: 611408

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 15.12.2008
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.03.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud aprillis 2014