DIVARE 5MG

Toimeained: donepesiil

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 5mg 28TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DIVARE 5MG ja milleks seda kasutatakse

DIVARE (donepesiilvesinikkloriid) kuulub atsetüülkoliinesteraasi inhibiitoriteks nimetatavate
ravimite gruppi. Donepesiil suurendab mälufunktsioonidega seotud teatud aine (atsetüülkoliin)
sisaldust ajus, aeglustades atsetüülkoliini lammutamist.

Ravimit kasutatakse dementsuse sümptomite raviks inimestel, kellel on diagnoositud Alzheimeri tõve
kerge kuni mõõduka raskusega vorm. Sümptomite hulka kuuluvad süvenev mälukaotus, segasus ja
käitumishäired. Selle tulemusel on Alzheimeri tõbe põdevatel inimestel üha raskem igapäevase
elutegevusega toime tulla.

DIVARE't kasutatakse ainult täiskasvanutel.

2. Mida on vaja teada enne DIVARE 5MG võtmist

Ärge võtke DIVARE't:
- kui olete donepesiilvesinikkloriidi või piperidiini derivaatide või selle ravimi mis tahes
koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne DIVARE võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil on või on kunagi olnud:
- mao või kaksteistsõrmiku haavandid.
- krambid (tõmblused).
- südametöö häired (ebaregulaarne või väga aeglane südamerütm).
- astma või teised pikaajalised kopsuhaigused.
- maksaprobleemid või hepatiit.
- urineerimisraskused või kerged neeruhaigused.
- mistahes tahtmatud või ebatavalised keele-, näo- või kehaliigutused (ekstrapüramidaalne
sümptomaatika). DIVARE võib samuti tekitada või süvendada ekstrapüramidaalseid
sümptomeid.

Muud ravimid ja DIVARE
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid. Põhjuseks on see, et need ravimid võivad DIVARE toimet tugevdada või nõrgendada,
nt:
- teised ravimid, mida kasutatakse Alzheimeri tõve ravis, nt galantamiin.
- valuvaigistid või artriidi ravimid, nt aspiriin, mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-
d), nagu ibuprofeen või diklofenaknaatrium.
- antikolinergilised ravimid, nt tolterodiin.
- antibiootikumid, nt erütromütsiin, rifampitsiin.
- seenevastased ravimid, nt ketokonasool.
- antidepressandid, nt fluoksetiin.
- krambivastased ravimid, nt fenütoiin, karbamasepiin.
- südamehaiguste ravimid, nt kinidiin, beetaadrenoblokaatorid (propanolool ja atenolool).
- lihaslõõgastid, nt diasepaam, suktsinüülkoliin.
- üldanesteetikumid.
- ilma retseptita saadaolevad ravimid, nt taimsed preparaadid.

Kui te lähete operatsioonile, mille käigus tehakse teile üldanesteesiat, peate te narkoosiarstile ütlema,
et te võtate DIVARE't. See on oluline sellepärast, et vajamineva narkoosiravimi kogus võib vajada
muutmist.
Öelge oma arstile või apteekrile oma hooldaja nimi. Teie hooldaja aitab teil ravimit võtta nii nagu
vaja.

DIVARE koos toidu, joogi ja alkoholiga
Toit ei mõjuta DIVARE toimet.
DIVARE-ravi ajal ei tohi tarbida alkoholi, sest alkohol muudab ravimi toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Kui te toidate last rinnaga, ei tohi te DIVARE't võtta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Alzheimeri tõbi võib mõjutada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet ja te tohite kõike
seda teha ainult siis, kui arst on öelnud teile, et see on ohutu.
Teie ravim võib samuti põhjustada väsimust, pearinglust ja lihaskrampe. Kui teil tekib mistahes toime
nendest, ei tohi te autot juhtida ega masinaid käsitseda.

DIVARE sisaldab laktoosi.
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne DIVARE võtmist oma arstiga nõu.

3. Kuidas DIVARE 5MG võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju DIVARE't võtta
DIVARE 5 mg
Tavaliselt alustatakse 5 mg võtmisega (üks valge tablett) igal õhtul enne voodisse minekut. Ühe kuu
pärast võib arst teile öelda, et nüüd on igal õhtul vaja võtta 10 mg (kaks valget tabletti).
DIVARE 10 mg
Tavaliselt alustatakse 5 mg võtmisega (pool kollast tabletti) igal õhtul enne voodisse minekut. Ühe
kuu pärast võib arst teile öelda, et nüüd on igal õhtul vaja võtta 10 mg (üks kollane tablett).

Tableti tugevus, mida te võtate, võib muutuda, sõltuvalt sellest, kui pikka aega te ravimit võtnud olete
ja sellest, mida arst teile määrab. Maksimaalne soovitatav annus on 10 mg igal õhtul.
Ärge muutke oma ravimi annust ilma arstipoolse soovituseta.

DIVARE’t võivad kasutada neeruhaiguse ja kerge kuni mõõduka maksahaigusega patsiendid. Öelge
oma arstile, kui teil on neeru- või maksahaigus, arstil võib olla vaja teie ravimi annust vastavalt teie
vajadustele korrigeerida. Raske maksahaigusega patsiendid ei tohi DIVARE’t võtta.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Seda ravimit ei soovitata lastel ja ja alla 18-aastastel noorukitel kasutada.

Kuidas ravimit võtta
Suu kaudu. Neelake DIVARE tablett koos joogiveega alla enne voodisse minemist.

Kui kaua DIVARE’t võtta
Teie arst või apteeker oskavad teile nõu anda, kaua te peate oma ravimi võtmist jätkama. Te peate aeg-
ajalt arsti vastuvõtul käima, et ta saaks teie ravi üle vaadata ja sümptomeid hinnata.

Kui teil on tunne, et DIVARE toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate DIVARE’t rohkem kui ette nähtud
ÄRGE VÕTKE rohkem kui ettenähtud igapäevane annus. Helistage viivitamatult arstile, kui te võtsite
vajalikust rohkem. Kui te ei saa oma arsti kätte, võtke kohe lähima haigla erakorralise meditsiini
osakonnaga ühendust. Võtke alati oma ravimi karp haiglasse kaasa, et arstid saaksid teada, mida te
võtsite.
Üleannustamise sümptomite hulka kuuluvad iiveldus ja oksendamine, süljevool, higistamine, väga
aeglane südamerütm, madal vererõhk (pearinglus või pööritus püstitõusmisel), hingamisraskused,
teadvuse kaotus ja tõmblused või krambid.

Kui te unustate DIVARE’t võtta
Kui te unustasite ravimit võtta, võtke järgmine annus järgmisel päeval tavalisel ajal. Ärge võtke
kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.
Kui te unustate oma ravimit võtta rohkem kui ühe nädala jooksul, pöörduge enne ravimi võtmist oma
arsti poole.

Kui te lõpetate DIVARE võtmise
Ärge lõpetage ravimi võtmist ilma, et arst oleks teile seda öelnud. Kui te lõpetate DIVARE võtmise,
võib ravist saadud kasu aegamööda kaduda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
DIVARE't võtvad inimesed on teatanud järgmistest kõrvaltoimetest.

Tõsised kõrvaltoimed:
Te peate kohe oma arstile ütlema, kui te märkate nimetatud tõsiseid kõrvaltoimeid. Te võite vajada
kiiresti arstiabi.

Maksakahjustus, nt hepatiit. Hepatiidi tunnused on iiveldus või oksendamine, söögiisu puudus,
-
üldine halb enesetunne, palavik, sügelus, naha- ja silmavalgete kollasus, tume uriin (võib
esineda kuni 1 kasutajal 1000-st).

Mao- või kaksteistsõrmikuhaavandid. Haavandi sümptomid on kõhuvalu ja ebamugavustunne
-
(seedehäired) naba ja rinnaku vahelisel alal (võib esineda kuni 1 kasutajal 100-st).

Mao või soolte verejooks. See võib tekitada musta või tõrvataolise väljaheite või nähtava
-
verejooksu pärasoolest (võib esineda kuni 1 kasutajal 100-st).

Krambid või tõmblused (võib esineda kuni 1 kasutajal 100-st).
-

Palavik koos lihasjäikusega, higistamine või teadvuse hägustumine - seisund, mida
-
nimetatakse „pahaloomuliseks neuroleptiliseks sündroomiks“ (võib esineda kuni 1 kasutajal
10000-st).

Väga sage (võib esineda enam kui 1 kasutajal 10-st):

kõhulahtisus, iiveldus
- peavalu.
-

Sage (võib esineda kuni 1 kasutajal 10-st):

külmetushaigused
- söögiisu kaotus
- hallutsinatsioonid (nähakse või kuuldakse asju, mida tegelikult ei ole), agiteeritus, agressiivne
-
käitumine, ebatavalised unenäod ja hirmuunenäod

minestamine, pearinglus, uinumisraskused (unetus)
- oksendamine, ebamugavustunne maos
- nahalööve, sügelus
- lihaskrambid
- kontrollimatu urineerimine
- väsimus, valu
- õnnetused (patsiendid võivad kergemini kukkuda ja end juhuslikult vigastada).
-

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 kasutajal 100-st):

aeglane südamerütm
- vähesed muutused mõnede ensüümide aktiivsuses.
-

Harv (võib esineda kuni 1 kasutajal 1000-st):

jäikus, värinad või kontrollimatud liigutused, eriti näos ja keelega, aga ka jäsemetega.
- ebaregulaarne südamerütm.
-

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas DIVARE 5MG säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile pärast "Kõlblik kuni".
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida DIVARE sisaldab
- Toimeaine on donepesiilvesinikkloriid.
5 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg donepesiilvesinikkloriidi, mis vastab
4,56 mg donepesiilile.
10 mg: Üks õhukese polümeerikattega sisaldab 10 mg donepesiilvesinikkloriidi, mis vastab 9,12 mg
donepesiilile.
- Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat,
atsesulfaamkaalium, hüpromelloos, talk, makrogool ja titaandioksiid (E171).
10 mg tablett sisaldab lisaks veel sünteetilist kollast raudoksiidi (E172).

Kuidas DIVARE välja näeb ja pakendi sisu
-DIVARE 5 mg tabletid on valged kuni kahvatu valged ümmargused, kaksikkumerad õhukese
polümeerikattega tabletid, diameeter ligikaudu 6,7 mm, ühel pool sisse pressitud märgis “5”, teine
pool on sile.
DIVARE 10 mg tabletid on kollased ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid,
diameeter ligikaudu 8,8 mm, ühel pool sisse pressitud märgis “10”, teisel pool on poolitusjoon.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Blister (läikega polüamiid/alumiinium/PVC/alumiinium)
Pakendi suurused: 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112 või 120 õhukese polümeerikattega
tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Zentiva, k.s.,
U kabelovny 130,
102 37 Praha 10
Tšehhi Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt 139E/2
Tallinn 11317
Eesti
Tel. +372 627 34 88
Faks. +372 627 34 81

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:

Küpros
DIVARE
TÅ¡ehhi Vabariik
Kognezil 5/10 mg, potahované tablety
Eesti
DIVARE 5 mg/10 mg
Prantsusmaa
Donepezil Zentiva 5/10 mg, comprimé pelliculé
Saksamaa
Donepezil-HCl Zentiva 5/10 mg Filmtabletten
Kreeka
DIVARE
Itaalia
Donepezil Zentiva
Portugal
Donepezilo Zentiva
Leedu
Divare 5/10 mg plėvele dengtos tabletės
Ühendkuningriik
Donepezil hydrochloride 5/10 mg film-coated tablets


Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

DIVARE 5 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
DIVARE 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

5 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg donepesiilvesinikkloriidi, mis vastab 4,56 mg
donepesiilile.
Teadaolevat toimet omav abiaine: üks tablett sisaldab 103,3 mg laktoosi.

10 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg donepesiilvesinikkloriidi, mis vastab
9,12 mg donepesiilile.
Teadaolevat toimet omav abiaine: üks tablett sisaldab 206,62 mg laktoosi.

INN. Donepezilum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.

DIVARE 5 mg tabletid on valged kuni kahvatu valged ümmargused, kaksikkumerad õhukese
polümeerikattega tabletid, diameeter ligikaudu 6,7 mm, ühel pool sisse pressitud märgis “5”, teine pool on
sile.

DIVARE 10 mg tabletid on kollased ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid,
diameeter ligikaudu 8,8 mm, ühel pool sisse pressitud märgis "10", teisel pool on poolitusjoon.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Alzheimeri tõvest tingitud kerge kuni mõõduka dementsuse sümptomaatiline ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud/eakad
Ravi alustatakse 5 mg ööpäevas (annustamine üks kord ööpäevas). Annustamist 5 mg ööpäevas tuleb
jätkata vähemalt üks kuu, et oleks võimalik hinnata ravi esimesi kliinilisi toimeid ning et oleks võimalik
saavutada donepesiilvesinikkloriidi püsikontsentratsioone. Pärast ühekuulise ravi kliinilist hindamist
annusega 5 mg ööpäevas, võib donepesiilvesinikkloriidi annust suurendada 10 mg-ni päevas (annustamine
1 kord ööpäevas). Maksimaalne soovitatav ööpäevane annus on 10 mg. Suuremaid annuseid kui 10 mg
ööpäevas ei ole kliinilistes uuringutes uuritud.
Ravi peab alustama ja kontrollima arst, kellel on kogemusi Alzheimeri dementsuse diagnoosimises ravis. Diagnoos tuleks panna vastavalt aktsepteeritud ravijuhistele (nt DSM IV, RHK 10). Ravi
donepesiiliga tohib alustada ainult siis, kui on olemas hooldaja, kes regulaarselt jälgib patsiendi ravimi
võtmist. Säilitusravi võib jätkata nii kaua, kui patsiendil kestab terapeutiline toime. Seepärast tuleks
donepesiili kliinilist kasu regulaarselt uuesti hinnata. Ravi lõpetamist tasub kaaluda siis, kui terapeutilist
efekti enam ei esine. Individuaalset ravivastust donepesiilile ette arvata ei ole võimalik.
Pärast ravi lõpetamist esineb järk-järguline donepesiili toime vähenemine.

Neeru- ja maksakahjustus
Neerukahjustusega patsientidel võib järgida samasugust annustamisskeemi, kuna see seisund ei mõjuta
donepesiilvesinikkloriidi kliirensit.
Seoses toime võimaliku suurenemisega kerge kuni mõõduka maksakahjustuse korral (vt lõik 5.2), tuleb
annuse suurendamine läbi viia vastavalt individuaalsele taluvusele. Andmed kasutamise kohta raske
maksakahjustusega patsientidel puuduvad.

Lapsed
Donepesiili ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel.

Donepesiili võetakse suu kaudu, õhtuti, vahetult enne magama minekut.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus donepesiilvesinikkloriidi, piperidiini derivaatide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete
suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Donepesiili kasutamist raske Alzheimeri tõvest tingitud dementsusega, muud tüüpi dementsusega või
muud tüüpi mäluhäiretega (nt vanusest sõltuv kognitiivsete võimete langus) patsientidel ei ole uuritud.

Anesteesia
Donepesiil kui koliinesteraasi inhibiitor tõenäoliselt võimendab suktsinüülkoliini-tüüpi müorelaksatsiooni
anesteesia ajal.

Kardiovaskulaarsed seisundid
Oma farmakoloogilise toime tõttu võivad koliinesteraasi inhibiitorid avaldada südamele vagotoonilist
toimet (nt tekitada bradükardiat). Selle toime tõenäosus on oluline „siinussõlme nõrkuse sündroomiga” või
mõne muu supraventrikulaarse südame ülejuhtehäirega, nagu sinuatriaal- või atrioventrikulaarblokaad,
patsientidel.
On olnud teateid minestamisest ja krampide tekkest. Selliste patsientide uurimisel tuleb arvestada südame
blokaadi või pikkade siinuspauside tekke võimalusega.

Gastrointestinaalsed seisundid
Kõrgenenud haavandi tekkeriskiga patsiente, nt neid, kellel anamneesis on esinenud haavand või neid, kes
saavad mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid (MSPVA), tuleb sümptomite tekke osas jälgida. Siiski ei
näidanud kliinilised uuringud donepesiiliga sarnaselt platseebole mitte mingit tõusu ei peptilise
haavandtõve ega gastrointestinaalse verejooksu juhtudes.

Suguelundid ja kuseteed
Kuigi donepesiili kliinilistes uuringutes seda ei täheldatud, võivad kolinomimeetikumid põhjustada põiest
uriini äravoolu takistust.

Neuroloogilised seisundid: krambid
Arvatakse, et kolinomimeetikumid võivad põhjustada generaliseerunud krampe. Samas võib suurenenud
krambivalmidus olla ka Alzheimeri tõve avaldus.
Kolinomimeetikumid võivad süvendada või esile kutsuda ekstrapüramidaalseid sümptome.

Pulmonaalsed seisundid
Tänu kolinomimeetilistele toimetele, tuleb koliinesteraasi inhibiitoreid astma või kroonilise obstruktiivse
kopsuhaiguse anamneesiga patsientidele välja kirjutada ettevaatusega.
Donepesiili samaaegset manustamist teiste atsetüülkoliinesteraasi inhibiitoritega, kolinergilise süsteemi
agonistide või antagonistidega tuleb vältida.

Raske maksakahjustus
Raske maksakahjustusega patsientide kohta andmed puuduvad.

Suremus vaskulaarse dementsuse kliinilistes uuringutes
Viidi läbi kolm 6-kuulist kliinilist uuringut, kus uuriti isikuid, kes vastasid tõenäolise või võimaliku
vaskulaarse dementsuse (VaD) suhtes NINDS-AIREN kriteeriumidele. NINDS-AIREN kriteeriumid on
mõeldud tuvastamaks patsiente, kelle dementsuse põhjuseks on vaid vaskulaarsed põhjused ning
välistamaks Alzheimeri tõvega patsiendid. Esimeses uuringus oli suremuse määr 5 mg
donepesiilvesinikkloriidiga 2/198 (1,0%), 10 mg donepesiilvesinikkloriidiga 5/206 (2,4%) ja platseeboga
7/199 (3,5%). Teises uuringus oli suremuse määr 5 mg donepesiilvesinikkloriidiga 4/208 (1,9%), 10 mg
donepesiilvesinikkloriidiga 3/215 (1,4%) ja platseeboga 1/193 (0,5%). Kolmandas uuringus oli suremuse
määr 5 mg donepesiilvesinikkloriidiga 11/648 (1,7%) ja platseeboga 0/326 (0%). Suremuse määr kolmes
VaD uuringus kõikides donepesiilvesinikkloriidi saanute gruppides kokku (1,7%) oli arvuliselt suurem kui
platseebogrupis (1,1%), kuigi see erinevus ei olnud statistiliselt oluline. Suurem osa surmajuhtumeid nii
donepesiilvesinikkloriidi kui ka platseebot saanud patsientidel tunduvad olevat erinevate vaskulaarsete
põhjustega, mida võiks ka eeldada eelneva vaskulaarse haiguse olemasoluga eakate populatsioonis.
Kõikide tõsiste mittefataalsete ja fataalsete vaskulaarsete juhtumite analüüs ei näidanud
esinemissageduses mingit erinevust donepesiilvesinikkloriidi grupis võrreldes platseeboga.
Ühendatud Alzheimeri tõve uuringutes (n=4146) ja kui need Alzheimeri tõve uuringud ühendati teiste
dementsuse uuringutega, kaasa arvatud vaskulaarse dementsuse uuringud (kokku n=6888), ületas
platseebogrupi suremuse määr arvuliselt donepesiilvesinikkloriidi grupi oma.

Maliigne neuroleptiline sündroom (MNS)
MNS on potentsiaalselt eluohtlik seisund, mida iseloomustab hüpertermia, lihasrigiidsus, autonoomne
ebastabiilsus, teadvuse häired ja seerumi kreatiinkinaasi taseme tõus; täiendavad nähud võivad olla
müoglobinuuria (rabdomüolüüs) ja äge neerupuudulikkus.
Seoses donepesiiliga on MNS esinemisest teatatud väga harvadel juhtudel, eriti samaaegselt ka
antipsühhootikume saavatel patsienditel.
Kui patsiendil tekivad sümptomid, mis viitavad võimalikule MNS-le või tekib seletamatul põhjusel kõrge
palavik ilma muude MNS kliiniliste manifestatsioonideta, tuleb ravi katkestada.

Abiained
See ravim sisaldab laktoosi. Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit
või glükoos-galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi seda ravimit võtta.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Donepesiilvesinikkloriid ja/või mõni tema metaboliitidest ei inhibeeri inimestel teofülliini, varfariini,
tsimetidiini või digoksiini metabolismi. Donepesiilvesinikkloriidi metabolismi ei mõjuta digoksiini või
tsimetidiini samaaegne manustamine. In vitro uuringud on näidanud, et tsütokroom P450 isoensüümid
3A4 ja vähesel määral ka 2D6 on seotud donepesiili metabolismiga. In vitro läbi viidud ravimi koostoime
uuringud näitavad, et ketokonasool ja kinidiin, mis on siis vastavalt CYP3A4 ja 2D6 inhibiitorid,
inhibeerivad donepesiili metabolismi. Seepärast võivad need ja teised CYP3A4 inhibiitorid, nagu
itrakonasool ja erütromütsiin, ning CYP2D6 inhibiitorid, nagu fluoksetiin, inhibeerida donepesiili
metabolismi. Tervete vabatahtlikega uuringus tõstis ketokonasool keskmist donepesiili kontsentratsiooni
ligikaudu 30%. Ensüümide indutseerijad, nagu rifampitsiin, fenütoiin, karbamasepiin ja alkohol võivad
vähendada donepesiili sisaldust. Kuna inhibeeriva või indutseeriva efekti suurus ei ole teada, tuleb
selliseid ravimite kombinatsioone kasutada ettevaatusega. Donepesiilvesinikkloriid võib sekkuda
antikolinergilist aktiivsust omavate ravimite toimesse. On võimalik ka sünergistlik aktiivsus samaaegse
ravi korral selliste ravimitega nagu suktsinüülkoliin, teised neuromuskulaarse ülekande blokaatorid või
kolinergilised agonistid või südame erutusjuhtesse toimivad beeta-adrenoblokaatorid.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Adekvaatsed andmed donepesiili kasutamise kohta rasedatel puuduvad.
Loomkatsed ei ole näidanud teratogeenset efekti, kuid on näidanud peri- ja postnataalset toksilisust (vt
lõik 5.3). Võimalik risk inimestele on teadmata.
Donepesiili ei tohi kasutada raseduse ajal v.a elulisel vajadusel.

Imetamine
Donepesiil eritub roti piima. Ei ole teada, kas donepesiivesinikkloriid eritub inimese rinnapiima ning
uuringud imetavate naistega puuduvad. Seepärast ei tohi donepesiili kasutavad naised last rinnaga toita.

Fertiilsus
Donepesiil ei mõjutanud rottide viljakust.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Donepesiilil on vähene või mõõdukas toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.
Dementsus võib kahjustada autojuhtimise suutlikkust või masinate käsitsemisoskust. Lisaks võib
donepesiil indutseerida väsimust, pearinglust ja lihaskrampe eelkõige ravi alguses või annuste
suurendamisel. Raviarst peab regulaarselt hindama donepesiili saava patsiendi võimet juhtida autot või
käsitseda keerukaid masinaid.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed on kõhulahtisus, lihaskrambid, väsimus, iiveldus, oksendamine
ja unetus.
Kõrvaltoimeid, mis on esinenud rohkem kui üksikutel juhtudel, on kirjeldatud allpool organsüsteemi ja
esinemissageduse alusel. Sagedused on defineeritud järgmiselt: väga sage (>1/10), sage (>1/100 kuni
<1/10), aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100), harv (>1/10000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10000) ja teadmata
(ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv
klass
Infektsioonid ja

Ülemisteinfestatsioonid
hingamisteede
viirusinfektsioon
Ainevahetus- ja

Anoreksiatoitumishäired
Psühhiaatrilised

Hallutsinat-häired
sioonid*
Agiteeritus*
Agressiivne
käitumine*
Ebatavalised
unenäod ja
luupainajad*
Närvisüsteemi

Minestamine**
Krambid**
Ekstrapürami-
Maliigne
häired
Pearinglus
daalsed
neurolepti-
Unetus
sümptomid
line
südroom
Südame häired


Bradükardia
Sinuatriaalne

blokaad
Atrioventriku-
laarne
blokaad
Seedetrakti häired
Kõhulahti-
Oksendamine
Seedetrakti


sus
Seedehäired
verejooks
Iiveldus
Mao ja
duodeenumi
haavandid
Maksa ja sapiteedeMaksafunkt-

häired
siooni häired,
k.a hepatiit***
Naha ja

Nahalöövenahaaluskoe
Kihelus
kahjustused
Lihas-skeleti ja

Lihaskrambidsidekoe kahjustused
Neerude ja

Kusepidamatuskuseteede häired
Üldised häired ja
Peavalu
Väsimusmanustamiskoha
Valu
reaktsioonid
Uuringud


Lihaste


kreatiin-
kinaasi
kontsentrat-
siooni vähene
tõus seerumis
Vigastus, mürgistus

Õnnetusjuhtumid


ja protseduuri
tüsistused
* Teated hallutsinatsioonide, ebatavaliste unenägude, luupainajate, agiteerituse ja agressiivse käitumise
kohta kadusid, kui annust vähendati või ravi lõpetati.
** Uurides patsiente minestamise või krampide tekke suhtes, tuleb arvesse võtta südameblokaadi või
pikkade siinuspauside tekke tõenäosust (vt lõik 4.4).
*** Teadmata põhjusel tekkinud maksa funktsioonihäirete korral tuleb kaaluda donepesiil-ravi ärajätmist.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Hinnanguline donepesiilvesinikkloriidi keskmine surmav annus pärast ühekordset suukaudset
manustamist hiirtele ja rottidele on vastavalt 45 mg/kg ja 32 mg/kg kohta või ligikaudu 225 ja 160 korda
suurem kui soovitatav maksimaalne annus - 10 mg - inimesel ööpäevas. Loomadel on uuringute käigus
täheldatud annusest sõltuvaid kolinergilise stimulatsiooni tunnuseid ja nendeks olid vähenenud spontaanne
liikumine, lamav asend, taaruv kõnnak, pisaravool, kloonilised krambid, raskendatud hingamine,
süljeeritus, mioos, fastsikulatsioon ja kehapinna temperatuuri langus.
Koliinesteraasi inhibiitorite üleannustamine võib viia kolinergilise kriisini, mida iseloomustavad tugev
iiveldus, oksendamine, süljeeritus, higistamine, bradükardia, hüpotensioon, hingamisdepressioon, kollaps
ja krambid. Võimalik on ka suurenev lihasnõrkus ja see võib lõppeda surmaga, kui haaratud on
hingamislihased.
Nagu iga üleannustamise korral, tuleb rakendada üldisi toetavaid meetmeid. Antidoodina donepesiili
üleannustamise korral võib kasutada tertsiaarseid antikolinergilisi aineid, nagu atropiini. Atropiinsulfaadi
intravenoosne annus on soovitav tiitrida vastavalt kliinilisele vastusele: algannus 1,0…2,0 mg iv,
järgmised annused põhinevad kliinilisel vastusel. Teiste kolinomimeetikumide koosmanustamisel
kvaternaarsete antikolinergikumidega, nagu glükopürrolaat, on registreeritud atüüpilisi vastuseid vererõhu
ja südame löögisageduse osas. Ei ole teada, kas donepesiilvesinikkloriid ja/või selle metaboliidid on
dialüüsi (hemodialüüs, peritoneaaldialüüs või hemofiltratsioon) abil organismist elimineeritavad.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: psühhoanaleptikumid, dementsusevastased ained, antikoliinesteraasid
ATC-kood: N06DA02.

Donepesiilvesinikkloriid on spetsiifiline ja pöörduv atsetüülkoliinesteraasi, ajus kõige levinuma
koliinesteraasi, inhibiitor. Donepesiilvesinikkloriid on in vitro üle 1000 korra tugevama toimega inhibiitor
kui butürüülkoliinesteraas - ensüüm, mis esineb peamiselt väljaspool kesknärvisüsteemi.

Alzheimeri dementsus
Alzheimeri dementsusega patsientidel, kes osalesid kliinilistes uuringutes, tekitas üks kord ööpäevas
manustatud 5 mg või 10 mg donepesiili annus stabiilse atsetüülkoliinesteraasi aktiivsuse inhibeerumise
(mõõdeti erütrotsüütide membraanides) vastavalt 63,6% ja 77,3%, kui seda mõõdeti pärast annustamist.
Atsetüülkoliinesteraasi (AChE) inhibeerimine erütrotsüütides donepesiilvesinikkloriidiga on näidanud
korreleeruvust muutustele ADAS-Cog-is - tundlikul skaalal, mis uurib tunnetuse valitud aspekte.
Donepesiilvesinikkloriidi võimet muuta dementsuse aluseks oleva neuropatoloogia käiku ei ole uuritud.
Seega ei ole alust arvata, et donepesiilil on mingisugunegi efekt haiguse kulule.
Donepesiili ravi efektiivsust on uuritud neljas platseebokontrollitud uuringus, 2 kuuekuulist ja 2 ühe-
aastast uuringut.
6-kuulises kliinilises uuringus tehti analüüs donepesiili ravi kokkuvõtte põhjal, kasutades kolme
efektiivsuse kriteeriumi kombinatsiooni: ADAS-Cog (kognitiivse võimekuse näitaja), Clinician Interview
Based Impression of Change with Caregiver Input -CIBIC+ (üldise funktsionaalse võimekuse näitaja) ja
Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale (ühiskonnaasjade, kodu, hobide
ja enesehooldusega hakkamasaamise näitaja).
Patsiendid, kes vastasid allpool toodud kriteeriumitele, loeti ravile alluvaks.

Vastanud =
Paranemine ADAS-Cog skaalal vähemalt 4 punkti
CIBIC skaalal halvenemise puudumine
Dementia Rating Scale alamskaalas "igapäevase elu tegevused" halvenemise puudumine


Vastanute %

Ravikavatsusega populatsioon
Hinnatud populatsioon
n = 365
n = 352
Platseebogrupp
10%
10%
Donepesiilvesinikkloriid 5mg grupp
18%*
18%*
Donepesiilvesinikkloriid 10 mg grupp 21%*
22%**
*p < 0,05
**p < 0,01

Donepesiil põhjustas annusest sõltuva statistiliselt olulise tõusu patsientide protsendis, keda arvati ravile
reageerivat.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Maksimaalne plasmatase saavutatakse ligikaudu 3…4 tundi pärast ravimi suukaudset manustamist.
Plasmakontsentratsioonid ja AUC suurenevad proportsionaalselt manustatud annusega. Eliminatsiooni
poolväärtusaeg on ligikaudu 70 tundi, seega saavutatakse ööpäevaste üksikannuste korduva
manustamisega järk-järgult tasakaaluseisund. Tasakaalukontsentratsioon saavutatakse ligikaudu 3 nädala
jooksul pärast ravi alustamist. Tasakaalukontsentratsiooni korral varieeruvad donepesiilvesinikkloriidi
plasmakontsentratsioon ja sellega seotud farmakodünaamiline toime päeva jooksul väga vähe.
Toit ei mõjuta donepesiilvesinikkloriidi imendumist.

Jaotumine
Donepesiilvesinikkloriid seondub inimese plasmavalkudega ligikaudu 95% ulatuses. Aktiivse metaboliidi
6-O-desmetüüldonepesiili seonduvus plasmavalkudega ei ole teada.
Donepesiilvesinikkloriidi jaotumist organismi erinevatesse kudedesse ei ole täpselt uuritud. Siiski leiti
tervetel meessoost vabatahtlikel tehtud massitasakaalu uuringus, et 240 tundi pärast 14C-ga märgistatud
donepesiilvesinikkloriidi 5 mg ühekordse annuse manustamist esines ligikaudu 28% vereplasma
radioaktiivsusest muutumatul kujul. See kinnitab, et donepesiilvesinikkloriid ja/või selle metaboliidid
võivad püsida organismis kauem kui 10 päeva.

Biotransformatsioon/eritumine
Donepesiilvesinikkloriid eritub uriiniga nii muutumatul kujul kui ka metaboliseerituna tsütokroom P450
süsteemi poolt paljudeks metaboliitideks, millest kõik ei ole veel identifitseeritud. Pärast 14C-ga
märgistatud donepesiilvesinikkloriidi 5 mg-lise ühekordse annuse manustamist esines vereplasma
radioaktiivsus, mida väljendati protsendina manustatud annusest, eelkõige intaktse
donepesiilvesinikkloriidina (30%), 6-O-desmetüüldonepesiilina (11% - ainus metaboliit, mille aktiivsus
sarnaneb donepesiilvesinikkloriidi omale), donepesiil-cis-N-oksiidina (9%), 5-Odesmetüüldonepesiilina
(7%) ja 5-O-desmetüüldonepesiili glükuroniidkonjugaadina (3%). Ligikaudu 57% kogu manustatud
radioaktiivsusest avastati uriinist (17% muutmatult donepesiilina) ja 14,5% väljaheitest, mis lubab oletada,
et peamisteks eliminatsiooniteedeks on biotransformatsioon ja eritumine uriiniga. Puuduvad tõendid, mis
lubaksid oletada donepesiilvesinikkloriidi ja/või mõne selle metaboliidi enterohepaatilist retsirkulatsiooni.
Donepesiili plasmakontsentratsioonid vähenevad poolväärtusajaga ligikaudu 70 tundi.
Sugu, rass ja suitsetamine anamneesis ei oma donepesiilvesinikkloriidi plasmakontsentratsioonile
kliiniliselt olulist mõju. Donepesiili farmakokineetikat ei ole tervetel eakatel ja Alzheimeri tõvega või
vaskulaarset dementsust põdevatel patsientidel formaalselt uuritud. Siiski sarnanesid patsientide
keskmised plasmatasemed suuresti noorte tervete vabatahtlike vastavate näitajatega.
Kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsientidel on donepesiili tasakaalukontsentratsioonid
suurenenud, keskmine AUC 48% ja keskmine C 39% võrra (vt lõik 4.2).
max

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Katseloomadel tehtud ulatuslikud uuringud on näidanud, et see ühend põhjustab mõningaid teisi toimeid
kui oodatud farmakoloogilised toimed, mis on kooskõlas selle toimimisega kolinergilise stimulaatorina (vt
lõik 4.9). Donepesiil ei ole mutageenne bakteri- ja imetaja rakkudel tehtud mutatsioonitestides. In vitro
täheldati mõningast klastogeenset toimet rakkudele toksilistes kontsentratsioonides, mis ületavad enam kui
3000 korda plasma tasakaalukontsentratsioone. Klastogeenset või genotoksilist toimet ei täheldatud in
vivo hiire mikrotuumade mudelis. Pikaajalistes kartsinogeensuse uuringutes ei leitud tõendeid onkogeense
potentsiaali kohta ei rottidel ega hiirtel.
Donepesiilvesinikkloriidil ei olnud toimet rottide fertiilsusele ning ei olnud teratogeenne rottidel ega
küülikutel, kuid sellel oli siiski vähene toime järglaste surnult sündimisele ja enneaegselt sündinud
järglaste elulemusele, kui seda manustati tiinetele rottidele annuses, mis ületas 50 korda inimesel
kasutatava annuse (vt lõik 4.6).

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Laktoosmonohüdraat,
mikrokristalliline tselluloos,
magneesiumstearaat,
atsesulfaamkaalium.

Tableti kate:
5 mg tablett
talk,
makrogool,
hüpromelloos,
titaandioksiid (E171).

10 mg tablett
talk,
makrogool,
hüpromelloos,
titaandioksiid (E171),
kollane raudoksiid (E172).

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Blister (läikega polüamiid/alumiinium/PVC/alumiinium)
Pakendi suurused: 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112 või 120 õhukese polümeerikattega
tabletti
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

ZENTIVA k.s.,
U kabelovny 130,
102 37 Prague 10,
TÅ¡ehhi Vabariik

8. Müügiloa number

5 mg: 756511
10 mg: 756411

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 26.08.2011
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 29.01.2015

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2015