ZOMIG RAPIMELT

Toimeained: zolmitriptaan

Ravimi vorm: suus dispergeeruv tablett

Ravimi tugevus: 2,5mg 2TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ZOMIG RAPIMELT ja milleks seda kasutatakse

Zolmitriptaan kuulub 5HT -retseptorite agonistide ravimgruppi, mida kasutatakse migreeni
1
raviks, kuna see avaldab toimet nendele aju piirkondadele, mis on haaratud migreenihoo ajal.
Zomig Rapimelti kasutatakse migreeni raviks migreenihoo ajal. Seda ei tohi kasutada
migreenihoo ärahoidmiseks.
Tablettide omadus suus dispergeeruda tähendab, et tabletid lahustuvad suus. Te ei pea Zomig
Rapimelti tableti allaneelamiseks jooma vett.

2. Mida on vaja teada enne ZOMIG RAPIMELT võtmist

Ärge kasutage Zomig Rapimelti
• kui teil on teadaolevalt ülitundlikkus zolmitriptaani või Zomig Rapimelti mõne
koostisosa suhtes.
• kui teil on kõrge vererõhk, mis ei allu ravile.
• kui teil on isheemiatõbi, südame pärgarterite haigus (verevoolu häired südamearterites),
teatud liiki valud rinnus, mida tuntakse Prinzmetali rinnaangiinina ehk stenokardiana või
teil esineb südamehaiguste suurenenud tekkeoht.
• kui teil on olnud ajurabandus või transitoorne isheemiline atakk (TIA) - infot selle kohta
küsige oma arstilt.
• kui te kasutate samaaegselt teisi Zomig Rapimeltiga sama tüüpi migreenihoo ravimeid,
nagu 5HT retseptori agonistid või ergotamiini või ergot-tüüpi toimeainega ravimeid.
1

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne tablettide võtmist rääkige oma arstile, kui:
• teil on olnud südamehaigusi, nagu rinnaangiin (stenokardia), südamelihase infarkt
(südameatakk), ajurabandus või hüpertensioon (kõrge vererõhk).
• teile on öeldud, et teil võib olla kõrgenenud risk haigestuda südame-veresoonkonna
haigustesse.
• teile on öeldud, et teil on Wolffi-Parkinsoni-White'i sündroom (südame rütmihäire).


• teil on varem esinenud probleeme maksaga.
• teil on fenüülketonuuria (Zomig Rapimelt tabletid sisaldavad aspartaami, mis on
fenüülalaniini lähteaine).
• te kasutate oma migreeni ravimiseks teisi ravimeid või kui te kasutate depressiooni
ravimiseks mõeldud ravimeid (vt Kasutamine koos teiste ravimitega).
• teil on esinenud ülitundlikkusreaktsioon zolmitriptaani suhtes.

Kui lähete haiglasse, teavitage meditsiinipersonali, et kasutate Zomig Rapimelti.

Muud ravimid ja Zomig Rapimelt
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid
muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Kindlasti rääkige oma arstile, kui te manustate mõnda järgnevatest ravimitest:
Teised migreenihoo ravimid:
• ravimiga Zomig Rapimelt sama tüüpi ravimid (5HT agonistid/serotoniini
1
agonistid/triptaanid). Nende ravimite ning Zomig Rapimelti manustamise vahele peab
jääma vähemalt 24 tundi, samuti ei tohi neid ravimeid enne võtta, kui Zomig Rapimelti
manustamisest on möödas 24 tundi;
• ergotamiini või ergot-tüüpi toimeainet sisaldavad ravimid (näiteks dihüdroergotamiin või
metüsergiid). Nende ravimite tarvitamise järel ei tohi Zomig Rapimelti võtta 24 tunni
jooksul, pärast Zomig Rapimelti kasutamist ei tohi neid ravimeid võtta 6 tunni jooksul.
Depressiooniravimid:
• MAO-A inhibiitorid, näiteks moklobemiid;
• ravimid, mis kuuluvad SSRI (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid) rühma,
näiteks fluoksetiin, paroksetiin, sertraliin, fluvoksamiin;
• ravimid, mis kuuluvad SNRI (selektiivsed serotoniini-norepinefriini tagasihaarde
inhibiitorid) rühma, näiteks venlafaksiin, duloksetiin.
Teised ravimid:
• tsimetidiin (seedehäirete või haavandtõve raviks);
• kinolooni rea antibiootikumid (näiteks tsiprofloksatsiin).

Küsige oma arstilt, kui teil tekib selles osas kahtlusi.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Enne Zomig Rapimelti kasutamist
öelge oma raviarstile, kui olete rase, soovite rasestuda või toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Tõenäoliselt ei mõjuta Zomig Rapimelt teie võimet juhtida autot või töötada seadmetega.
Siiski peaksite veenduma, kuidas Zomig Rapimelt teile toimib, enne kui alustate nimetatud
tegevusi.

Zomig Rapimelt sisaldab fenüülalaniini
Iga Zomig Rapimelt tablett sisaldab 2,81 mg fenüülalaniini. Kui teil on fenüülketonuuria, siis
palun rääkige sellest oma raviarstile enne Zomig Rapimelti kasutamist.

3. Kuidas ZOMIG RAPIMELT võtta

Järgige arsti ettekirjutust, millal ja kuidas võtta ravimit. Vajadusel küsige nõu oma arstilt või
apteekrilt.
• Tavaline annus on üks tablett (2,5 mg) manustatuna kohe pärast migreenihoo algust.
• Avage blisterpakend, nagu on näidatud pakendil (ärge suruge tablette läbi
blisterpakendi). Asetage Zomig Rapimelti tablett keele peale, kus ta lahustub ja neelake
süljega alla. Te ei pea Zomig Rapimelti tableti allaneelamiseks jooma vett.


• Kui teil kahe tunni möödudes on ikka veel migreenihoog või see kordub 24 tunni
jooksul, võtke teine tablett.
• Kui need tabletid piisavalt ei aidanud, rääkige sellest oma arstile, sest ta võib soovida
teie ravi muuta.

Kui te võtate Zomig Rapimelti rohkem kui ette nähtud
Kui te võtsite rohkem tablette, kui teie arst soovitas, võtke koheselt ühendust oma arstiga või
lähima haiglaga. Ärge unustage oma ravimit enesega kaasa võtmast.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Zomig Rapimelt põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei
teki. Üldiselt on Zomig Rapimelt hästi talutav.
Väga harva (<1/10 000) on esinenud, nagu ka teiste seda tüüpi ravimite (5HT -retseptorite
1
agonistide) puhul, rinnaangiini (stenokardia), südame pärgarterite spasmi, südamelihase
infarkti, verist kõhulahtisust, seedetrakti ja põrna veresoonte spasmi ja koos sellega
võimalikku soole- või põrnainfarkti.
Harvadel (>1/10 000, <1/1 000) juhtudel on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid: allergilised
(ülitundlikkus-) reaktsioonid sealhulgas urtikaaria ehk nõgestõbi, angioödeem (turse suu,
keele või kaela piirkonnas) ja rasked allergilised reaktsioonid (anafülaksia).
Aeg-ajalt (>1/1 000, <1/100) esineb järgmisi kõrvaltoimeid: südame löögisageduse tõusu,
mööduvat vererõhu tõusu, uriini hulga suurenemist või urineerimise sagenemist.
Sagedased (>1/100, <1/10), kergeloomulised ja enamasti kiiresti mööduvad kõrvaltoimed on:
kõhuvalu, haiglane enesetunne, oksendamine, uimasus, peavalu, unisus, kuumatunne,
nõrkustunne ja suukuivus. Samuti võib esineda: raskus-, pigistus-, valu- või survetunne
kurgus, kaelas, rinnas, kätes või jalgades, lihasvalu, pakitsus sõrmedes ja varvastes,
neelamisraskused ja südame pekslemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas ZOMIG RAPIMELT säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 30 ˚C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast
{kuupäev PP.KK.AAAA}. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt,
kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Zomig Rapimelt sisaldab
Toimeaine on zolmitriptaan.
• Abiained on aspartaam, tsitraathape, kolloidne ränidioksiid, krospovidoon,
magneesiumstearaat, mannitool, mikrokristalliline tselluloos, apelsini maitseaine
SN027512, naatriumvesinikkarbonaat.

Kuidas Zomig Rapimelt välja näeb ja pakendi sisuZomig Rapimelt pakendid sisaldavad kas 2 või 6 tabletti.
Zomig Rapimelt suus dispergeeruvates tablettides on 2,5 mg zolmitriptaani.

Müügiloa hoidja:
AstraZeneca UK Limited
Kingdom Street 2
London W2 6BD
Ühendkuningriik

Tootja:
AstraZeneca UK Ltd
Silk Road Business Park
Macclesfield Cheshire, SK10 2NA
Ühendkuningriik


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole:

AstraZeneca Eesti OÜ
Järvevana tee 9
11314 Tallinn
Tel: (0) 6549 600


Infoleht on viimati kooskõlastatud: juunis 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

ZOMIG RAPIMELT, 2,5 mg suus dispergeeruvad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Tablett sisaldab 2,5 mg zolmitriptaani.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1

3. Ravimvorm

ZOMIG RAPIMELT: suus dispergeeruv tablett

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Ägeda migreenihoo ravi auraga ja aurata vormide korral

4.2. Annustamine ja manustamisviis

ZOMIG RAPIMELTi soovitatav annus migreenihoo raviks on 2,5 mg.

ZOMIG RAPIMELT suus dispergeeruv tablett lahustub kiiresti keelele asetatult ja neelatakse alla
koos süljega. ZOMIG RAPIMELT suus dispergeeruva tableti puhul ei ole vee joomine vajalik.
ZOMIG RAPIMELT suus dispergeeruvat tabletti on võimalik manustada migreenihoo alguses ka
siis, kui vesi ei ole kättesaadav. See formulatsioon võib samuti kasulik olla patsientidele, kellel on
iiveldus ja kes ei ole migreenihoo ajal võimelised jooma, samuti patsientidele, kellele ei meeldi
neelata tavalist tabletti.

Kui 2,5 mg annus ei andnud piisavat leevendust, tuleb järgnevat migreenihoogu ravida 5 mg ZOMIG
RAPIMELTi annusega.

Oluline sümptomaatika leevendumine peaks ilmnema 1 tunni jooksul pärast ravimi sissevõtmist.

ZOMIG RAPIMELT on efektiivne olenemata sellest, millal annus migreenihoo jooksul sisse võeti,
kuid on soovitatav, et ravimit võetakse niipea kui migreenipeavalu ilmneb.

Peavalu taastekkimisel on soovitatav 24 tunni jooksul mitte ületada annust 10 mg.

ZOMIG RAPIMELT ei ole näidustatud migreenihoo ennetamiseks.

Kasutamine lastel (alla 12-aastased)
ZOMIG RAPIMELTi kasutamise efektiivsus ja ohutus lastel ei ole kindlaks määratud. Seetõttu ei
soovitata lastel kasutada ZOMIG RAPIMELTi.

Kasutamine noorukitel (12...17-aastased)


ZOMIG RAPIMELTi kasutamisel ei ilmnenud olulist efekti platseebo kontrolliga uuringutes 12...17-
aastaste noorukite seas. Seetõttu ei ole soovitata noorukitel kasutada ZOMIG RAPIMELTi.

Kasutamine üle 65-aastastel patsientidel.
ZOMIG RAPIMELTi kasutamise efektiivsus ja ohutus üle 65-aastastel patsientidel ei ole kindlaks
määratud. Seetõttu ei soovitata eakatel patsientidel kasutada ZOMIG RAPIMELTi.

Maksapuudulikkuse korral
Kerge ja keskmise raskusega maksafunktsiooni häire korral on metabolism aeglustunud, kuid annuse
korrigeerimine pole vajalik. Raske maksapuudulikkusega patsientidele on soovitatav maksimaalne
annus ööpäevas 5 mg.

Neerupuudulikkuse korral
Neerupuudulikkuse korral ei ole annuse korrigeerimine vajalik (vt lõik 5.2).

4.3. Vastunäidustused

ZOMIG RAPIMELT on vastunäidustatud patsientidele kellel on:

- teadaolevalt ülitundlikkus ravimi mõne komponendi suhtes;

- ravimata hüpertensioon;

- südame isheemiatõbi;

- koronaarne vasospasm/Prinzmetali stenokardia;

- anamneesis ajuinsult või transitoorne isheemiline atakk (TIA);

ZOMIG RAPIMELT on vastunäidustatud patsientidele, kes kasutavad samaaegselt ergotamiini,
ergotamiini derivaate või teisi 5-HT -retseptori agoniste.
1

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

ZOMIG RAPIMELTi tohib kasutada ainult migreeni korral. Hoolikalt tuleb välistada kõik teised
potentsiaalselt ohtlikud neuroloogilised haigused. Seni puuduvad andmed ZOMIG RAPIMELTi
kasutamise kohta hemipleegilise või basilaarse migreeni korral.

Migreeniga patsientidel võib olla suurem risk haigestuda ajuveresoonkonna haigustesse.
5HT
agonistide kasutamisel on täheldatud sagedamini aju verevalandusi, subarahnoidaalsete
1B/1D
hemorraagiate, ajuinfarkti ja teiste ajuveresoonkonna haiguste esinemist.

Ravi ZOMIG RAPIMELTiga ei tohi kasutada patsientidel, kellel esineb sümptomaatiline Wolff-
Parkinson-White’i (WPW) sündroom või teised südame lisajuhteteedest tingitud rütmihäired.

Väga harva võib esineda selle klassi toimeainete (5HT
agonistide) manustamisel koronaararterite
1B/1D
vasospasm, stenokardia ja müokardiinfarkt. Südame isheemiatõve riskifaktoritega patsientidel tuleks
enne ravi alustamist 5HT
agonistidega, k.a. ZOMIG RAPIMELTiga, teostada eelnevalt vastavad
1B/1D
kardiovaskulaarsüsteemi uuringud (vt lõik 4.3). Uuringutega pole siiski eelnevalt võimalik
identifitseerida kõiki südamehaigusi ning väga harvadel juhtudel on täheldatud tõsiseid kardiaalseid
intsidente ka neil patsientidel.
Nagu ka teiste 5HT
agonistide puhul, võib zolmitriptaani manustamisel esineda ebatüüpilisi
1B/1D
aistinguid südame piirkonnas (vt lõik 4.8).Kui ilmnevad valu rindkeres või teised südame isheemiatõvele viitavad kaebused, ei tohi
zolmitriptaani manustamist jätkata enne, kui pole teostatud kardiovaskulaarsüsteemi uuringuid.
Nagu ka teiste 5HT
agonistide kasutamisel, on ZOMIG RAPIMELTi manustamisel täheldatud
1B/1D
kerget mööduvat vererõhu tõusu nii eelnevalt diagnoositud hüpertensiooniga patsientidel kui ka neil,
kellel eelnevat hüpertensiooni pole diagnoositud. Väga harva on ZOMIG RAPIMELTi
manustamisest tingitud vererõhu tõus põhjustanud tõsiseid tervisehäireid.

Nagu ka teiste 5HT
agonistide kasutamisel on ZOMIG RAPIMELTi manustamisel patsientidel
1B/1D
harva esinenud anafülaktilisi/anafülaktoidseid reaktsioone.

Triptaanide, selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI) ja serotoniini-norepinefriini
tagasihaarde inhibiitorite (SNRI) kombineeritud kasutamisel on täheldatud serotoniini sündroomi
teket. Serotoniini sündroom on potentsiaalselt eluohtlik seisund, millega võivad kaasneda vaimse
seisundi muutused (nt agiteeritus, hallutsinatsioonid, kooma), autonoomse närvisüsteemi
ebastabiilsus (nt tahhükardia, labiilne vererõhk, hüpertermia), neuromuskulaarsed hälbed (nt
hüperrefleksia, koordinatsiooni puudumine) ja/või seedetrakti häired (nt iiveldus, oksendamine,
kõhulahtisus). Samaaegselt ravimit ZOMIG RAPIMELT ja SSRI või SNRI preparaati saavaid
patsiente tuleb hoolikalt jälgida, eriti ravi alustamisel ning annuse tõstmisel (vt lõik 4.5).

Ägeda migreenihoo ravimi liigne kasutamine võib põhjustada peavalude sagenemist, mis võib nõuda
ravi katkestamist.

Fenüülketonuuriaga patsiente tuleb teavitada, et ZOMIG RAPIMELT tabletid sisaldavad
fenüülalaniini (aspartaami komponenti). Iga suus dispergeeruv tablett sisaldab 2,81 mg
fenüülalaniini.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole tõestatud, et samaaegne migreenihoogude profülaktikaks rakendatav ravi (nt β-
adrenoblokaatorid, peroraalne dihüdroergotamiin, pizotifeen) mõjutaks ZOMIG RAPIMELTi
efektiivsust või põhjustaks soovimatuid kõrvaltoimeid.

ZOMIG RAPIMELTi talutavust ja ravimi farmakokineetilisi parameetreid ei mõjuta migreeni
ägedaks sümptomaatiliseks raviks kasutatavad teised ravimid, nagu paratsetamool, metoklopramiid ja
ergotamiin. Teiste 5HT
agonistide samaaegset kasutamist koos ZOMIG RAPIMELTiga 12 tunni
1B/1D
jooksul tuleks vältida.

Kirjeldatud on eluohtliku sündroomi teket triptaanide, selektiivsete serotoniini tagasihaarde
inhibiitorite (SSRI) (nt fluoksetiin, paroksetiin, sertraliin) ning serotoniini-norepinefriini tagasihaarde
inhibiitorite (SNRI) (nt venlafaksiin, duloksetiin) kombineeritud kasutamisel (vt lõik 4.4).

Uuringud tervetel vabatahtlikel kinnitavad, et farmakoloogiliselt ja kliiniliselt puudub zolmitriptaanil
koostoime ergotamiiniga, ehkki koronaarse vasospasmi suurenenud risk on teoreetiliselt võimalik.
Moklobemiidi (MAO-A spetsiifiline inhibiitor) manustamise järgselt on täheldatud zolmitriptaani
AUC väärtuste kerget tõusu (26%) ja tema aktiivse metaboliidi kolmekordset AUC väärtuse tõusu.
Seetõttu on patsientidel, kes kasutavad MAO-A inhibiitoreid, lubatud ööpäevaseks ZOMIG
RAPIMELTi maksimaalseks annuseks 5 mg.

P450 inhibiitori, tsimetidiini manustamisel pikenes zolmitriptaani poolväärtusaeg plasmas 44% ning
AUC väärtus tõusis 48%. Lisaks kahekordistusid aktiivse N -desmetüleeritud metaboliidi 18C91
poolväärtusaeg ja AUC. Tsimetidiini kasutavatele patsientidele on soovitatav maksimaalne ZOMIG
RAPIMELTi annus ööpäevas 5 mg. Võttes arvesse üldist koostoimete profiili, ei ole välistatud
koostoimed tsütokroom P450 isoensüüm CYP1A2 inhibiitoritega. Seetõttu on soovitatav ZOMIG
RAPIMELTi ööpäevase annuse vähendamine samatüübiliste ainete nagu fluvoksamiini,
antibakteriaalsete kinoloonide k.a. tsiprofloksatsiini kasutamise korral.Fluoksetiinil puudub toime zolmitriptaani farmakokineetikasse. Serotoniini tagasihaarde inhibiitorid
(fluoksetiin, sertaliin, pariksetiin ja tsitalopraam) ei inhibeeri CYP1A2.

Nagu ka teiste 5HT
agonistide kasutamisel, on ZOMIG RAPIMELTi kasutamisel võimalik
1B/1D
koostoime naistepunaga (Hypericum perforatum), mille puhul võib ilmneda kõrvaltoimete
sagenemine.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
ZOMIG RAPIMELTi võib manustada rasedatele ainult juhtudel, kui oodatav kasu ema tervisele
ületab võimaliku riski lootele. Praeguseks ei ole teostatud uuringuid rasedatel, kuid loomkatsetes ei
ole teratogeenset toimet täheldatud (vt lõik 5.3).

Imetamine
Uuringud on näidanud, et zolmitriptaan eritub loomadel piima. Selle kohta, kas zolmitriptaan eritub
rinnapiima ka inimestel puuduvad andmed. Seetõttu peavad imetavad emad kasutama ZOMIG
RAPIMELTi ettevaatusega.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

ZOMIG RAPIMELTi kuni 20 mg annuste kasutamisel ei täheldatud olulisi muutusi
psühhomotoorsete testide sooritamise tulemustes. Ravimi kasutamisest tingitud autojuhtimise ja
seadmete käsitlemise võime langus on ebatõenäoline. Tuleb siiski arvestada, et ravimi manustamine
võib põhjustada unisusust.

4.8. Kõrvaltoimed

ZOMIG RAPIMELTi talutakse tavaliselt hästi. Kõrvaltoimed on tavaliselt kerged/mõõdukad,
pöörduvad ja mööduvad spontaanselt ilma lisaravita.
Võimalikud kõrvaltoimed ilmnevad tavaliselt esimese nelja tunni jooksul pärast ravimi manustamist
ning nende esinemissagedus ei suurene ravimi korduval manustamisel.
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgmiselt: väga sage (>1/10); sage (>1/100,
<1/10); aeg-ajalt (>1/1000, <1/100); harv (>1/10000, <1/1000); väga harv (<1/10000).
Zolmitriptaani manustamisel täheldati järgmisi kõrvaltoimeid:

Elundkond
Kõrvaltoime
Kõrvaltoime
esinemissagedus
Immuunsüsteemi häired
Harv
Anafülaksia/anafülaktoidne
reaktsioon, ülitundlikkusreaktsioonid
Närvisüsteemi häired
Sage
Tundlikkushäired, pearinglus, peavalu,
hüperesteesiad, paresteesiad, unisus,
kuumatunne
Südame häired
Sage
Palpitatsioonid
Aeg-ajalt
Tahhükardia
Väga harv
Stenokardia, koronaarne vasospasm,
müokardiinfarkt
Vaskulaarsed häired
Aeg-ajalt
Mööduv vererõhu tõus
Seedetrakti häired
Sage
Kõhuvalu, suukuivus, iiveldus,
oksendamine, neelamishäire


Väga harv
Verine kõhulahtisus, sooleinfarkt või
-nekroos, sooleisheemia, isheemiline
koliit, põrnainfarkt
Naha- ja nahaaluskoe
Harv
Angioödeem, urtikaaria
kahjustused
Lihas-skeleti ja sidekoe
Sage
Lihasnõrkus, müalgia
kahjustused
Neerude ja kuseteede
Aeg-ajalt
Polüuuria, urineerimise sagenemine
häired
Väga harv
Urineerimise pakitsus
Üldised häired ja
Sage
Asteenia, raskustunne jäsemetes,
manustamiskoha
survetunne kurgus, kaelas, jäsemetes,
reaktsioonid
rinna piirkonnas

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Vabatahtlikud, kellele manustati ühekordse annusena peroraalselt 50 mg zolmitriptaani, tundsid
unisust.

2,5 mg zolmitriptaani elimineerumise poolväärtusaeg on 3 tundi (vt lõik 5.2), seetõttu tuleb
üleannustamise korral patsiente jälgida vähemalt 15 tundi või kuni sümptomite kadumiseni.

Zolmitriptaanil puudub spetsiifiline antidoot. Raskekujulise mürgistuse korral tuleb rakendada
intensiivravi meetmeid: tagada hingamisteede avatus, kopsude adekvaatne oksügenisatsioon ja
ventilatsioon, jälgida ja vajadusel toetada kardiovaskulaarsüsteemi talitlust.

Seni puuduvad teadmised hemodialüüsi ja peritoneaaldialüüsi mõju kohta zolmitriptaani
kontsentratsioonile vereseerumis.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: migreenivastased ained, selektiivsed 5-HT1-retseptori agonistid,
zolmitriptaan.
ATC-kood: N02CC03

Toimemehhanism
Prekliinilistes uuringutes on näidatud, et zolmitriptaan omab selektiivset agonistlikku aktiivsust
vaskulaarsete 5HT - ja 5HT -retseptorite alamtüüpide suhtes. Zolmitriptaan omab agonistina
1D
1B
kõrget afiinsust 5HT
-retseptorite ja kerget afiinsust 5HT -retseptorite suhtes. Zolmitriptaanil
1B/1D
1A
puudub oluline afiinsus (tulemused pärinevad seondumisuuringutest radioaktiivselt märgistatud
ravimiga) või ta ei oma farmakoloogilist aktiivsust 5HT -, 5HT -, 5HT -, -,
- ja -
2
3
4
α1 α-2
β1
adrenergiliste, H - ja H -histamiinergiliste, muskariinergiliste, dopamiin - ja dopamiin -ergiliste
1
2
1
2
retseptorite suhtes. 5HT paiknevad presünaptiliselt nii kolmiknärvi perifeersetes kui ka
1D
tsentraalsetes sünapsides ning prekliinilised uuringud on tõestanud, et zolmitriptaan toimib nii
tsentraalsetes kui perifeersetes sünapsides.Lapsed
Üks 696 12...17-aastast migreeni patsienti hõlmanud platseebo kontrolliga uuring ei tõestanud 2,5
mg, 5 mg ega 10 mg ZOMIG RAPIMELTi annuse paremust platseebost. Efektiivsust ei ilmnenud.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Zolmitriptaan imendub suukaudsel manustamisel kiiresti ja peaaegu täielikult (vähemalt 64%
ulatuses). Põhitoimeaine keskmine absoluutne biosaadavus on ligikaudu 40%. Zolmitriptaani aktiivne
metaboliit (183C91, zolmitriptaani N-desmetüleeritud metaboliit) omab samuti 5HT
-agonistlikku
1B/1D
aktiivsust, mis osutus loomkatsetes 2 kuni 6 korda zolmitriptaani toimest tugevamaks.

Jaotumine
ZOMIG RAPIMELT suus dispergeeruv tablett on bioekvivalentne traditsioonilise tabletiga, seda nii
zolmitriptaani kui aktiivse metaboliidi (183C91) AUC ja C
väärtuste osas. ZOMIG RAPIMELT
max
suus dispergeeruva tableti manustamise järgselt saavutatakse aktiivse metaboliidi maksimaalne
plasmakontsentratsioon sama ajaga, kuid aeg zolmitriptaani maksimaalse plasmakontsentratsiooni
saavutamiseks võib olla suus dispergeeruva ravimvormi korral pikenenud. Ravimvorme võrdlevas
uuringus oli tavalise tableti kasutamisel aktiivse metaboliidi (183C91) t
vahemikus 0.75 kuni 5
max
tundi (keskmiselt 3 tundi) ja suus dispergeeruva tableti korral 1 kuni 6 tundi (keskmiselt 3 tundi), kui
zolmitriptaani väärtused olid vastavalt 0,5 kuni 3 tundi (keskmiselt 1,5 tundi) ja 0,6 kuni 5 tundi
(keskmiselt 3,0 tundi). Zolmitriptaani plasmakontsentratsioon on 45 minutit pärast suus
dispergeeruva tableti manustamist ühesugune.

Biotransformatsioon
Zolmitriptaan elimineeritakse organismist peamiselt metaboliseerimise teel maksas ja järgneva
metaboliitide ekskretsiooni teel uriiniga. Kolm olulisemat metaboliiti on: indoolatsetüülhape
(peamine metaboliit vereplasmas ja uriinis), zolmitriptaani N-oksiid- ja N-desmetüülanaloogid. N-
desmetüleeritud metaboliit (183C91) on ainus aktiivne metaboliit. Metaboliidi 183C91
kontsentratsioon vereplasmas moodustab umbes poole zolmitriptaani omast ning eeldatavalt toetab
ZOMIG RAPIMELTi toimet.

Eritumine
Üle 60% ühekordselt suukaudu manustatud annusest eritatakse uriiniga (peamiselt metaboliidi
indoolatsetüülhappe kujul) ja 30% väljaheitega, peamiselt muutumatul kujul.

Lineaarsus
Maksapuudulikkusega haigetel läbiviidud zolmitriptaani farmakokineetilise uuringu tulemusena
selgus, et maksafunktsiooni mõõduka häire korral olid AUC ja C
väärtused tõusnud tervete
max
vabatahtlikega võrreldes vastavalt 94% ja 50% ning raske maksapuudulikkuse korral vastavalt 227%
ja 47%. Metaboliitide, k.a. aktiivse metaboliidi plasmakontsentratsioon oli vähenenud. Metaboliit
183C91 AUC ja C
väärtused vähenesid keskmise maksapuudulikkuse korral 33% ja 44% ning
max
raske maksapuudulikkuse korral vastavalt 82% ja 90%.

Zolmitriptaani plasma poolväärtusaeg tervetel vabatahtlikel oli 4,7 tundi, keskmise
maksapuudulikkusega patsientidel 7,3 tundi ja 12 tundi raske maksapuudulikkuse korral. Metaboliit
183C91 väärtused olid vastavalt 5,7 tundi, 7,5 tundi ja 7,8 tundi.

Pärast ravimi intravenoosset manustamist on plasma keskmine kliirens ligikaudu 10 ml/min/kg,
millest kolmandiku moodustab renaalne kliirens. Renaalne kliirens on suurem, kui ainult
glomerulaarfiltratsiooni kiiruse alusel võiks eeldada, seega toimub eliminatsioon ka
tubulaarsekretsiooni kaudu. Jaotusruumala intravenoossel manustamisel on 2,4 l/kg.
Plasmavalkudega seondub ravim vähesel määral (ligikaudu 25%). Keskmine zolmitriptaani
eliminatsiooni poolväärtusaeg on 2,5...3 tundi. Tema metaboliitide poolväärtusaeg on sarnane, mis


annab alust oletada, et nende eliminatsioonikiirus on limiteeritud metaboliidi moodustumise kiiruse
poolt.

Zolmitriptaani ja tema metaboliitide renaalne kliirens on keskmise ja raskekujulise
neerupuudulikkuse korral langenud (7…8 korda) võrreldes tervete inimestega, kuigi ravimi ja tema
aktiivsete metaboliitide AUC väärtused on ainult kergelt tõusnud (vastavalt 16% ja 35%) ning
eliminatsiooni poolväärtusaeg tõusnud 1 tunni võrra (3…3,5 tunnini). Need parameetrid mahuvad
tervetel vabatahtlikel mõõdetud parameetrite kõikumispiiridesse.

Uuringus väikese grupi tervete inimestega ei täheldatud farmakokineetilisi koostoimeid
ergotamiiniga. ZOMIG-tablettide ja ergotamiini/kofeiini koos-manustamine on hästi talutav ega
põhjusta kõrvaltoimete sagenemist ja vererõhu kõrgenemist, sarnanedes ZOMIG RAPIMELT
monoteraapia rakendamisega (vt 4.5 hoiatus ergotamiini kasutamisel).

Rifampitsiini kasutamisel ei ole täheldatud olulisi muutusi zolmitriptaani või tema aktiivsete
metaboliitide ainevahetuses.

Selegiliin, mis on MAO-B inhibiitor ja fluoksetiin, mis on serotoniini tagasihaarde selektiivne
inhibiitor, ei mõjuta zolmitriptaani farmakokineetilisi parameetreid (vt 4.4 hoiatus SSRI-de
samaaegsel kasutamisel).

Zolmitriptaani farmakokineetilised parameetrid olid tervetel vanemaealistel patsientidel ja tervetel
noorematel patsientidel sarnased.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ravimi ohutuse uuringutes ei ilmnenud ZOMIG RAPIMELTi maksimaalselt talutavates annustes
vastavalt 1200 mg/kg/päevas inimestel (AUC 650 µg/ml/h: ligikaudu 3700xAUC inimese
soovituslikust päevasest annusest 15 mg päevas) ja 30 mg/kg/ päevas (AUC 4.9 µg/ml/h ligikaudu
30x AUC inimese soovituslikust päevasest annusest 15 mg päevas) rottidel ja küülikutel
teratogeensuse ilminguid.

Viie genotoksilise uuringu tulemuste põhjal järeldati, et ZOMIG RAPIMELT ei põhjusta geneetilist
ohtu inimestel.

Uuringud rottidel ja hiirtel suurimate uuringutes kasutatud annustega ei osutanud kartsinogeensusele.

Reproduktsiooniuuringutes nii emastel kui isastel rottidel ei esinenud suurimate talutavate annuste
kasutamisel viljakushäireid.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

ZOMIG RAPIMELT suus dispergeeruv tablett sisaldab järgmisi abiaineid:

Aspartaam
Tsitraathape
Kolloidne ränidioksiid
Krospovidoon
Magneesiumstearaat
Mannitool
Mikrokristalliline tselluloos
Apelsini maitseaine SN027512


Naatriumvesinikkarbonaat

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30 oC.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PVC alumiinium/alumiinium blisterpakend.
Blisterpakendi suurus: 2 või 6 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

ZOMIG RAPIMELT suus dispergeeruvad tabletid: blisterpakend tuleb avada, nagu näidatud pakendil
(tablette ei tohi suruda läbi blisterpakendi). ZOMIG RAPIMELT tablett asetatakse keele peale, kus
see lahustub ja neelatakse alla koos süljega.

7. Müügiloa hoidja

AstraZeneca UK Limited
Kingdom Street 2
London W2 6BD
Ühendkuningriik

8. Müügiloa number

ZOMIG RAPIMELT suus dispergeeruvad tabletid: 415203

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ZOMIG RAPIMELT suus dispergeeruvad tabletid: 06.06.2003/07.06.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud juunis 2013