UPSARIN C

Toimeained: atsetüülsalitsüülhape+askorbiinhape

Ravimi vorm: kihisev tablett

Ravimi tugevus: 330mg+200mg 10TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on UPSARIN C ja milleks seda kasutatakse

Upsarin C kuulub valuvaigistavate ja palavikku langetavate ravimite rühma. Upsarin C sisaldab
atsetüülsalitsüülhapet ja askorbiinhapet. Seda kasutatakse valu (näiteks peavalu, hamba-, liigese- või
lihasvalu) ja/või palaviku korral.

2. Mida on vaja teada enne UPSARIN C võtmist

Ärge võtke Upsarin C'd

kui olete allergiline (ülitundlik) atsetüülsalitsüülhappe, askorbiinhappe või Upsarin C mõne
koostisosa suhtes;

kui olete allergiline mõne sarnase ravimi, nagu näiteks mittesteroidsete põletikuvastaste
ravimite suhtes;

kui teil on äge mao- või kaksteistsõrmiksoole haavand;

kui olete rase pärast kuuendat raseduskuud;

kui toidate last rinnaga;

kui kasutate samaaegselt metotreksaati (annuses üle 15 mg nädalas) või mõnda vere hüübimist
vähendavat ravimit;

kui põete verejookse põhjustavat haigust või teil esineb muu verejooksu oht;

kui põete neerukivitõbe (askorbiinhapet ei tohi siis võtta üle 1 g ööpäevas).

Atsetüülsalitsüülhape on vastunäidustatud lastele ja alla 16-aastastele noorukitele, kuna esineb Reye'
sündroomi oht. Reye' sündroom on harvaesinev, kuid väga raske kõrvaltoime (mis hõlmab tavaliselt
neuroloogilisi häireid ja maksakahjustust). Selle esinemisele võivad viidata järgmised sümptomid:
uimasus, unisus, kõhuvalu, korduv oksendamine, agressiivsus, krambid ja kooma. Kui
atsetüülsalitsüülhapet kasutaval patsiendil esinevad teadvus- või käitumishäirete sümptomid või
oksendamine, siis teavitage sellest koheselt arsti.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Upsarin C

kui põete podagrat;

1

kui teil on olnud mao- või kaksteistsõrmiksoole haavand või verejooks;

kui olete eakas või olete kaotanud olulisel määral kehas olevat vett (dehüdratatsioon);

kui põete neeru- või maksahaigust;

kui teil on bronhiaalastma või allergia (seda ravimit ei tohi kasutada mittesteroidsete
põletikuvastaste ravimite või atsetüülsalitsüülhappega seotud astma või nahalöövete, nt
urtikaaria korral);

kui teil esineb vererohke menstruatsioon või kui kasutate emakasisest spiraali.

Isegi atsetüülsalitsüülhappe väikesed annused suurendavad verejooksu ohtu. See oht püsib ka mitu
päeva pärast ravi lõpetamist. Kui teile planeeritakse kirurgilist protseduuri, siis teavitage selle ravimi
kasutamisest raviarsti, kirurgi, anestesioloogi või hambaarsti.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti, kui kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Kui arst ei soovita teisiti, siis seda ravimit ei tohi kasutada koos järgmiste ravimitega:
• teised mittesteroidsed põletikuvastased ravimid
• hepariin
• tiklopidiin
• podagravastased ravimid
• diabeediravimid
• glükokortikosteroidid
• diureetikumid
• pentoksüfülliin
• trombe lahustavad ravimid
• antatsiidid
• selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (teatud liiki antidepressandid)
• α-interferoon.

Rasedus ja imetamine
Mõnikord võib arst vajadusel seda ravimit soovitada raseduse esimesel viiel kuul. Alates raseduse
kuuendast kuust ei tohi seda ravimit kasutada, kuna see võib põhjustada lapsel raskeid kõrvaltoimeid,
eriti veresoonkonnale ja neerudele, isegi pärast ühekordset annust. Siiski väga erilistel juhtudel võib
südamearst või naistearst määrata atsetüülsalitsüülhapet väga väikestes annustes, mida ei kasutata
palaviku ega valu raviks. Sellisel juhul järgige rangelt arsti korraldust.

Atsetüülsalitsüülhape imendub rinnapiima, mistõttu seda ravimit ei tohi imetamise ajal kasutada.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Oluline teave mõningate Upsarin C koostisainete suhtes
Üks kihisev tablett sisaldab 485 mg (21 mmol) naatriumi, millega tuleb arvestada kontrollitud
naatriumisisaldusega dieedil olevatel patsientidel.

3. Kuidas UPSARIN C võtta

Lahustage kihisev tablett klaasitäies puuviljamahlas, tavalises või magustatud vees täielikult ja jooge
koheselt. Soovitatavad annused on toodud allpool.

Täiskasvanud ja üle 16-aastased noorukid
Ühekordne annus on 1...2 tabletti. Seda annust võib vajadusel korrata 4 tunni möödudes, kuid mitte
rohkem kui 9 tabletti (3 g atsetüülsalitsüülhapet) ööpäevas.

Eakad patsiendid

2
Ühekordne annus on 1...2 tabletti. Seda annust võib vajadusel korrata 4 tunni möödudes, kuid mitte
rohkem kui 6 tabletti (2 g atsetüülsalitsüülhapet) ööpäevas.

Regulaarne manustamine aitab vältida valu taasteket ja kehatemperatuuri kõikumist. Kui teil on
lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Upsarin C'd rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise või liiga suure annuse tahtmatu manustamise korral konsulteerige koheselt arstiga või
helistage hädaabi numbrile. Atsetüülsalitsüülhappe üleannustamise sümptomiteks on sumin kõrvus,
kuulmislangus ja peavalu.

Kui unustate Upsarin C'd võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Upsarin C põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Juhul kui ilmnevad järgnevad kõrvaltoimed, lõpetage koheselt ravi ja teavitage arsti:

allergilised reaktsioonid, nt nahalööve, nõgestõbi, astmahood, anafülaktilised reaktsioonid;

verejooks (veritsus suust või musta värvi väljaheide);

kõhuvalu, mao- või kaksteistsõrmiksoole haavand;

kohin kõrvus, kuulmislangus, peavalu (need esinevad tavaliselt üleannustamise korral).

Vitamiin C suured annused (üle 1 g) soodustavad teatud juhtudel neerukivide teket ning võivad
suurendada G6PD-puudulikkusega inimestel hemolüüsi (vere punaliblede lagunemist).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, rääkige sellest oma arstile.

5. Kuidas UPSARIN C säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida silinder tihedalt suletuna. Hoida niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage Upsarin C'd pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja silindril pärast Kõlblik
kuni
kuupäeva. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Upsarin C sisaldab

Toimeained on atsetüülsalitsüülhape ja askorbiinhape. Iga tablett sisaldab 330 mg
atsetüülsalitsüülhapet ja 200 mg askorbiinhapet.

Abiained on glütsiin, veevaba sidrunhape, naatriumvesinikkarbonaat, naatriumbensoaat,
povidoon.

Kuidas Upsarin C välja näeb ja pakendi sisu
Pakendis 10 või 20 kihisevat tabletti, kas ühes või kahes plastiksilindris.

3

Müügiloa hoidja
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Lövőház u. 39
1024, Budapest
Ungari

Tootja
Bristol-Myers Squibb
304, avenue du Docteur Jean Bru
47000 Agen
Prantsusmaa

või

Bristol-Myers Squibb
979, avenue des Pyrenees
47520 Le Passage
Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

PharmaSwiss Eesti OÜ
Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Tel: 6827 400

Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2009


4Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Upsarin C, 330 mg/200 mg kihisevad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Kihisev tablett sisaldab 330 mg atsetüülsalitsüülhapet ja 200 mg askorbiinhapet.

INN. Acidum acetylsalicylicum, Acidum ascorbinicum


Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kihisev tablett.
Valge ümmargune poolitusjoonega tablett.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Nõrk valu. Palavik.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Suukaudseks kasutamiseks. Ravim on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutel ja üle 16 aastastel
noorukitel.

Kihisev tablett tuleb täielikult lahustada klaasitäies magustatud või tavalises vees või puuviljamahlas
ja koheselt juua.

Ravimi regulaarne manustamine hoiab ära valu või palaviku taseme kõikumise. Manustamiskordade
vahele peab jääma vähemalt 4 tunnine intervall.

Täiskasvanute ja üle 16 aastaste noorukite maksimaalne ööpäevane annus on 3 g.
Ühekordne annus on üks kuni kaks kihisevat tabletti, mida võib vajadusel korrata 4 tunni järel, mitte
ületades annust 9 tabletti ööpäevas
Eakate patsientide maksimaalne ööpäevane annus on 2 g.
Ühekordne annus on üks kuni kaks kihisevat tabletti, mida võib vajadusel korrata 4 tunni järel, mitte
ületades annust 6 tabletti ööpäevas.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Teadaolev allergia salitsülaatide või sarnase toimega ainete, eriti mittesteroidsete
põletikuvastaste ravimite (MSPVR) suhtes.

Äge peptiline haavand.

Kaasasündinud või omandatud vere hüübivushäire või muu oht verejooksu tekkeks.

Neerukivitõbi kui askorbiinhappe annus ületab 1 g ööpäevas.


1
Analgeetilises, antipüreetilises ja põletikuvastases annuses (≥ 500 mg ööpäevas) manustamisel on
ravim raseduse viimasel trimestril vastunäidustatud (vt lõik 4.6).
Atsetüülsalitsüülhappe manustamine koos metotreksaadiga on vastunäidustatud, kui metotreksaadi
annus ületab 15 mg nädalas (vt lõik 4.5).
Atsetüülsalitsüülhappe manustamine koos suukaudsete antikoagulantidega on vastunäidustatud, kui
atsetüülsalitsüülhappe annus on > 3 g ööpäevas (vt lõik 4.5).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Üleannustamise vältimiseks tuleb kontrollida, et teised manustatavad ravimid ei sisaldaks
atsetüülsalitsüülhapet. Atsetüülsalitsüülhappe ja teiste mittesteroidsete analgeetikumide samaaegne
kasutamine ei ole põhjendatud (vt lõik 4.5).

Atsetüülsalitsüülhapet ei ole soovitatav kasutada lastel ja alla 16-aastastel noorukitel palavikuga
kulgevate viirusinfektsioonide (sh tuulerõuged, gripp) korral, kuna võib tekkida Reye’ sündroom
(kauakestev oksendamine, maksafunktsiooni häired, entsefalopaatia, kooma).

Ettevaatusabinõud kasutamisel:

Atsetüülsalitsüülhapet ei soovitata podagrat põdevatele patsientidele.

Atsetüülsalitsüülhappe kasutamine nõuab ettevaatust dehüdreerunud või eakatel patsientidel
(vt lõik 4.5).

Atsetüülsalitsüülhapet tuleb ettevaatusega kasutada juhtudel, kui patsiendil on anamneesis:

mao- või kaksteistsõrmiksoole haavand, seedetrakti hemorraagia;

neerufunktsiooni häire;

maksafunktsiooni häire;

astma või allergia (mõnel inimesel võib astmahoo või urtikaaria vallandumine olla seotud
allergiaga MSPVR või atsetüülsalitsüülhappe suhtes ning sellisel juhul on
atsetüülsalitsüülhape vastunäidustatud);

metrorraagia või menorraagia;

emakasisese kontratseptiivi kasutamine (vt lõik 4.5).

Trombotsüüte inhibeerivast toimest, mis ilmneb väga väikeste annuste puhul ja püsib mõned päevad,
tuleb patsienti hoiatada, pidades silmas hemorraagia riski ka pisimate kirurgiliste operatsioonide korral
(näiteks hamba ekstraheerimine).

Ravim sisaldab 485 mg (21 mmol) naatriumi. Sellega tuleb arvestada kontrollitud
naatriumisisaldusega dieedil olevatel patsientide puhul.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Vastunäidustatud kombinatsioonid

Suukaudsed antikoagulandid
Salitsülaadid suures annuses (täiskasvanutel ≥ 3 g ööpäevas): hemorraagia riski suurenemine
(trombotsüütide funktsiooni inhibeerimine ja seedetrakti kahjustus, lisaks antikoagulandi
väljatõrjumine seosest plasmavalkudega).
Metotreksaat annuses ≥ 15 mg nädalas
Metotreksaadi hematoloogilise toksilisuse suurenemine (põletikuvastaste ainete toimel metotreksaadi
renaalse kliirensi üldine aeglustumine ja salitsülaatide poolt metotreksaadi väljatõrjumine seosest
plasmavalkudega).

Ebasoovitavad kombinatsioonid

Suukaudsed antikoagulandid

2
Salitsülaadid madalas annuses (täiskasvanutel ≤ 3 g ööpäevas): hemorraagia riski suurenemine
(trombotsüütide funktsiooni inhibeerimine ja seedetrakti limaskesta kahjustus). Vajalik on järelevalve,
eeskätt tuleb jälgida veritsusaega.

Teised MSPVR (sealhulgas salitsülaadid)
Haavandi tekke ja seedetrakti hemorraagia riski suurenemine (summeeruv sünergism).

Hepariinid
Hemorraagia riski suurenemine (trombotsüütide funktsiooni inhibeerimine ja salitsülaatide toimel
seedetrakti limaskesta kahjustus). Tuleb kasutada erineva analgeetilise ja antipüreetilise
toimemehhanismiga ravimeid (nt paratsetamool).

Tiklopidiin
Hemorraagia riski suurenemine (trombotsüüte inhibeerivate toimete sünergism). Kui kombinatsiooni
ei ole võimalik vältida, on vajalik range kliiniline ja laboratoorne järelevalve (koos veritsusaja
mõõtmisega).

Antidepressandid
Võimalik on seedetrakti hemorraagia riski suurenemine kombineerimisel SSTI rühma
antidepressantidega.

Podagravastased ravimid (bensbromaroon, probenetsiid)
Podagravastase toime nõrgenemine (konkureeriv kusihappe elimineerimine neerutuubulites). Kasutada
tuleks teisi analgeetikume.

Ettevaatust nõudvad kombinatsioonid

Diabeedivastased ained (insuliin, kloorpropamiid)
Suure atsetüülsalitsüülhappe annuse tõttu tugevneb hüpoglükeemiline toime (atsetüülsalitsüülhappe
hüpoglükeemiline toime ja diabeedivastase ravimi väljatõrjumine kompleksist plasmavalkudega).
Patsienti tuleb sellest informeerida ja nõuda rangemat glükoositaseme kontrollimist.

Glükokortikosteroidid (süsteemseks manustamiseks)
Glükokortikosteroidravi ajal salitsülaatide taseme langemine veres ja salitsülaatide üleannustamise
risk pärast glükokortikosteroidravi lõpetamist (glükokortikosteroidid kiirendavad salitsülaatide
eliminatsiooni). Glükokortikosteroidravi ajal ja selle lõpetamisel tuleb salitsülaatide annust
korrigeerida.

Diureetikumid, AKE-inhibiitorid
Suured salitsülaadi annused põhjustavad dehüdreeritud patsientidel ägedat neerupuudulikkust
(glomerulaarfiltratsiooni vähenemine neeruprostaglandiinide sünteesi pärssimise tõttu). Lisaks
väheneb antihüpertensiivne toime. Ravi algul tuleb patsient rehüdreerida ja jälgida neerufunktsiooni.

α-interferoon
Interferooni toime võib häiruda. Eelistatud on salitsülaate mittesisaldavate analgeetikumide ja
antipüreetikumide kasutamine.

Metotreksaat annuses < 15 mg nädalas
Metotreksaadi hematoloogilise toksilisuse suurenemine (põletikuvastaste ainete toimel metotreksaadi
renaalse kliirensi üldine aeglustumine ja salitsülaatide poolt metotreksaadi väljatõrjumine kompleksist
plasmavalkudega). Kombineeritud ravi esimestel nädalatel tuleb iga nädal kontrollida täielikku
verepilti. Isegi väikese neerukahjustuse korral ja ka vanemaealistel patsientidel tuleb tihendada
neerufunkstsiooni järelevalvet.

Pentoksüfülliin
Hemorraagia riski suurenemine. Nõuab rangemat kliinilist järelevalvet ja veritsusaja sagedasemat
kontrollimist.

3

Valproehape
Valproehappe suurenenud toksilisus väljatõrjumise tõttu kompleksist plasmavalkudega.

Alkohol
Atsetüülsalitsüülhappe ja alkoholi aditiivse toime tõttu suureneb seedetrakti limaskesta kahjustuse
tekke oht ja pikeneb veritsusaeg.

Kombinatsioonid, mille otstarbekust tuleb kaaluda

Emakasisene kontratseptiiv
Emakasisese rasestumisvastasevahendi toime vähenemise risk (vaieldav).

Trombolüütikumid
Hemorraagia suurenemise risk.

Antatsiidid
Uriini alkalisatsiooni tõttu suureneb salitsülaatide renaalne eritumine.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Atsetüülsalitsüülhappel on loomkatsetes täheldatud teratogeenset toimet.

Väärarenguid puudutavad kliinilised andmed (esimene trimester)

Atsetüülsalitsüülhape sümptomaatilises ravis:
Vaatlustulemustest ilmneb, et raseduse esimesel trimestril ei ole atsetüülsalitsüülhappe kasutamine
seostatav väärarengute tekkega.
Atsetüülsalitsüülhape pikaajalises ravis:
Praeguseni ei ole piisavalt andmeid, et hinnata atsetüülsalitsüülhappe väärarengut tekitavat toimet
atsetüülsalitsüülhappe pikaajalisel manustamisel rohkem kui 150 mg ööpäevas raseduse esimesel
trimestril.

Embrüotoksilisust puudutavad kliinilised andmed (teine ja kolmas trimester)


Suure arvu raseduste analüüsimisel ei ole ravimi lühiajaline kasutamine 4. ja 5. raseduskuul
selgelt seostatav ühegi embrüotoksilise toimega. Siiski on riski puudumist võimalik tõestada
ainult epidemioloogiliste uuringutega.

Nagu kõigi prostaglandiini sünteesi inhibiitorite võib ka atsetüülsalitsüülhappe manustamine
alates 6. raseduskuust analgeetilises, antipüreetilises ja põletikuvastases annuses (≥500 mg
ööpäevas) põhjustada lootel:

enneaegse arteriaalkanali sulgumisega kardiopulmonaarset toksilisust ja pulmonaalset
hüpertensiooni;

neerufunktsiooni häiret (neerupuudulikkus), millega kaasneb lootevee vähesus.

Emal ja lapsel võib raseduse lõpul veritsusaeg pikeneda. See antiagregatiivne toime võib
väljenduda isegi väga väikeste annuste puhul.

Kokkuvõtteks

Viis esimest raseduskuud

Atsetüülsalitsüülhapet võib sümptomaatiliseks raviks vajadusel ordineerida.

Ettevaatusabinõuna on soovitatav atsetüülsalitsüülhapet mitte kasutada pikaajaliseks raviks
annuses üle 150 mg ööpäevas.
Raseduse viimane trimester
Välja arvatud väga harvad kardioloogilised ja günekoloogilised juhud, mis nõuavad erilist järelevalvet,
on alates kuuendast raseduskuust atsetüülsalitsüülhappel põhinevad ravimid vastunäidustatud.


4
Ravimit ei soovitata rinnaga toitmise ajal kasutada, kuna atsetüülsalitsüülhape imendub rinnapiima.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole täheldatud ravimi toimet autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Atsetüülsalitsüülhape

Vere- ja lümfisüsteemi häired
Pikenenud veritsusajaga hemorraagilised sündroomid (ninaverejooks, igemete veritsus, purpur jne).
See toime püsib 4...8 päeva pärast atsetüülsalitsüülhappe kasutamise lõpetamist. Kirurgilisele
operatsioonile mineval patsiendil võib see põhjustada hemorraagia riski.

Närvisüsteemi häired
Peavalu, mis on tavaliselt üleannustamise tunnus.

Kõrva ja labürindi kahjustused
Kohin kõrvus.
Kuulmishäired.

Seedetrakti häired
Mao- või kaksteistsõrmiksoole haavand.
Seedetrakti veritsus, mis võib ilmneda (veriokse, veriroe jne) või olla varjatud ja on
rauapuudusaneemia põhjustaja. Mida suurem on annus, seda tihemini sarnaseid veritsusi esineb.
Kõhuvalu.

Immuunsüsteemi häired
Sensibilisatsiooni reaktsioonid: anafülaktiline reaktsioon, Quincke ödeem, astma, urtikaaria.

Askorbiinhape
C-vitamiin annuses üle 1 g soodustab oksalaat- ja uraatneerukivide moodustumist ning võib G6PD
puudulikkusega seotud kroonilise hemolüüsiga patsientidel soodustada hemolüüsi.

4.9. Üleannustamine

Mürgistuse suhtes tuleb olla tähelepanelik vanemaealiste ja eriti väikeste laste puhul (esineb
terapeutilisi üleannustamisi ja sageli juhuslikke mürgistusi), kellel see võib olla letaalne.

Kliinilised sümptomid

Mõõdukas mürgistus: kohin kõrvus, kuulmishäired, peavalu, pearinglus ja iiveldus on
üleannustamise tunnused ja neid saab leevendada annuse vähendamisega.

Raske mürgistus: palavik, hüperventilatsioon, ketoos, respiratoorne alkaloos, metaboolne
atsidoos, tsirkulatoorne kollaps, hingamispuudulikkus, märkimisväärne hüpoglükeemia.

Ravi

Kiire hospitaliseerimine.

Maoloputus sissevõetud ravimi kiireks eemaldamiseks.

Happe-leelise tasakaalu jälgimine.

Forsseeritud leeliseline diurees ning vajadusel hemodialüüs või peritoneaaldialüüs.

Sümptomaatiline ravi.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: teised analgeetikumid ja antipüreetikumid.
ATC-kood: N02BA51

Atsetüülsalitsüülhape kuulub happeliste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite gruppi, millel on
valuvaigistav, palavikku alandav ja põletikuvastane toime. Toimemehhanism põhineb
prostaglandiinide biosünteesis osalevate tsüklooksügenaaside pöördumatul inhibeerimisel.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Atsetüülsalitsüülhape
Atsetüülsalitsüülhape hüdrolüüsitakse plasmas aktiivseks metaboliidiks salitsüülhappeks.
Salitsüülhape seondub ulatuslikult plasmavalkudega. Maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub
2...4 tunni pärast. Eliminatsioon uriiniga suureneb uriini pH taseme tõstmisel. Salitsüülhappe
poolväärtusaeg on annusest sõltuvalt 3...9 tundi.

Askorbiinhape
Askorbiinhape imendub seedetraktist muutumatult ja kiiresti ning jaotub laialdaselt organismi
kudedes. Askorbiinhape oksüdeerub pöörduvalt dehüdroaskorbiinhapeks, osa metaboliseerub ka
askorbaat-2-sulfaadiks, mis on inaktiivne ja oksalaadiks, mis eritub uriiniga. Organismi vajadusi
ületav liigne askorbiinhape eritub kiiresti muutumatul kujul uriiniga.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole kohaldatav.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Glütsiin
veevaba sidrunhape
naatriumvesinikkarbonaat
naatriumbensoaat
povidoon.

6.2. Sobimatus


Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida silinder tihedalt suletuna.
Hoida niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Polüpropüleensilinder polüetüleenkorgiga, milles on niiskust siduv aine.
Pakendis on 10 või 20 kihisevat tabletti.


6

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded
hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Lövőház u. 39
1024, Budapest
Ungari

8. Müügiloa number

149196

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

25.10 1996/31.01.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2012

7