TRAUMEEL S

Toimeained: homöopaatilised preparaadid

Ravimi vorm: salv

Ravimi tugevus: 50g 1TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on TRAUMEEL S ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON TRAUMEEL S SALV JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE
Traumeel S salv on homöopaatiline preparaat.

2. Mida on vaja teada enne TRAUMEEL S võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE TRAUMEEL S SALVI KASUTAMIST
Ärge kasutage Traumeel S salvi, kui
- te olete allergiline või ülitundlik Traumeel S salv’i
mis tahes koostisosade suhtes, mis on loetletud lõigus 6.

- teil on ülitundlikkus korvõielistele taimedele (arnika, kummel, raudrohi).
- teil on ülitundlikkus tsetostearüülalkoholile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Preparaadi koostisosad võivad põhjustada lokaalseid allergilisi reaktsioone. Mitte kanda salvi
suurele kehapiirkonnale või otseselt lahtistele haavanditele.

Muud ravimid ja Traumeel S salv
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Negatiivset kogemust ei ole täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Traumeel S salv'i kasutamine ei ohusta autojuhtimist või mehhanismide ja masinatega
töötamist.

3. Kuidas TRAUMEEL S võtta

KUIDAS TRAUMEEL S SALVI KASUTADA
Kasutage Traumeel S salv'i alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on Teile selgitanud. Kui te
ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:
Kandke salv kahjustatud või valupiirkonnale ja hõõruge kergelt naha sisse hommikul ja õhtul,
vajadusel ka sagedamini; võib kasutada ka salvmähisena.

Kui teil on tunne, et Traumeel S salv'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma
arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Traumeel S salvi rohkem kui ette nähtud
Üleannustamisest ei ole teavitatud

Kui te unustate Traumeel S kasutada
Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Traumeel S kasutamist
Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Traumeel S salv põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei
teki.

Harva võivad esineda allergilised reaktsioonid nagu nahalööve, punetus, kipitus, higistamine
inimestel kellel on ülitundlikkus korvõielistele taimedele. Kõrvaltoimete tekkimisel peab
ravimi kasutamise lõpetama.

Lisaaine tsetostearüülalkohol võib tekitada lokaalseid allergilisi reaktsioone (nt.
Kontaktdermatiit).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas TRAUMEEL S säilitada

KUIDAS TRAUMEEL S SALVI SÄILITADA

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Traumeel S salv'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Traumeel S salv sisaldab

Toimeained: 100 g sisaldab:

1.Arnica montana


D3
1,5 g
2.Calendula officinalis

Ø
0,45 g
3.Hamamelis virginiana

Ø
0,45 g
4.EchinaceaØ
0,15 g
5.Echinacea purpurea


Ø
0,15 g

6. Pakendi sisu ja muu teave

Matricaria recutita


Ø
0,15 g
7.Symphytum officinale

D4
0,1 g
8.Bellis perennis


Ø
0,1 g
9.Hypericum perforatum

D6
0,09 g
10.Achillea millefolium

Ø
0,09 g
11.Aconitum napellus


D1
0,05 g
12.Atropa bella-donna

D1
0,05 g
13.Mercurius solubilis Hahnemanni
D6
0,04 g
14.Hepar sulfuris


D6
0,025 g

Abiained:
1. Tsetostearüülalkohol (tüüp A), emuls.
8,007 g.
2. Parafiin, vedel
9,342 g.
3. Valge pehme parafiin
9,342 g.
4. Destilleeritud vesi
60,579 g.
5. Etanool (96 %)
9,335 g.


Kuidas Traumeel S salv välja näeb ja pakendi sisu
Pappkarp. Tuubis on 50g salvi.
Salvi kirjeldus: pehme, valge või punakas-valge salv.

Müügiloa hoidja ja tootja

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Saksamaa
Tel. +49 7221 501-00
Faks. +49 7221 501 485
E-mail: info@heel.de

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS
Võru tn 11
13612 Tallinn
Eesti
Tel. +372 - 6328 830
e-mail: info@aconit.ee

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Traumeel S, salv


2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

100 g sisaldab:
Toimeained:

Arnica montana
D3
1,5 g
Calendula officinalis
Ø
0,45 g
Hamamelis virginiana
Ø
0,45 g
Echinacea
Ø
0,15 g
Echinacea purpurea
Ø
0,15 g
Matricaria recutita
Ø
0,15 g
Symphytum officinale
D4
0,1 g
Bellis perennis
Ø
0,1 g
Hypericum perforatum
D6
0,09 g
Achillea millefolium
Ø
0,09 g
Aconitum napellus
D1
0,05 g
Atropa belladonna
D1
0,05 g
Mercurius solubilis Hahnemanni
D6
0,04 g
Hepar sulfuris
D6
0,025 g


Teadaolevat toimet omav abiaine:
Tsetostearüülalkohol

Abiainete täielik loetelu vt lõiku 6.1.

3. Ravimvorm

Salv
Pehme, valge või punakas-valge salv.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed