TERBINAFINE OLAINFARM 250MG

Toimeained: terbinafiin

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 250mg 28TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on TERBINAFINE OLAINFARM 250MG ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Terbinafine Olainfarm 250 mg ja milleks seda kasutatakse

Terbinafine Olainfarm 250 mg sisaldab terbinafiini, mis kuulub seentevastaste ravimite hulka, mis
peatavad seente kasvu. Selle ravimi kasutamine on näidustatud alljärgnevate terbinafiini suhtes
tundlike naha- ja küünte seeninfektsioonide raviks:

Tinea corporis (kehanaha seenhaigus)
Tinea cruris (kubemepiirkonna naha seenhaigus)
Tinea pedis (jalgade naha seenhaigus)
Onychomycosis (küünte seenhaigus).

2. Mida on vaja teada enne TERBINAFINE OLAINFARM 250MG võtmist

Mida on vaja teada enne Terbinafine Olainfarm 250 mg võtmist

Enne selle ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

Ärge võtke Terbinafine Olainfarm 250 mg:
- kui olete terbinafiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Terbinafine Olainfarm 250 mg võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui te võtate teisi ravimeid;
- kui teil esinevad sellised sümptomid, nagu seletamatu püsiv iiveldus, oksendamine kõhuvalu,
isutus, ebatavaline väsimus, kui teie nahk või silmavalged muutuvad kollaseks, kui teie uriin
on ebatavaliselt tume või rooja värvus väga hele (maksa- või neerufunktsiooni häired);
kui teil tekivad tihked puna-hõbedased laigud (psoriaas) või lööve näol, liigesvalu,
-


lihaskahjustused, palavik (kutaanne ja süsteemne erütematoosne luupus);
- kui teil esineb nõrkust, ebatavalist veritsust, verevalumeid või sagedasi infektsioone
(verehäirete nähud);
-
suukaudu manustataval terbinafiinil puudub toime Pityriasis versicolor'i ja seene Candida

poolt põhjustatud nahainfektsioonide korral.

Lapsed


Terbinafiini tablette lastele ei soovitata.

Muud ravimid ja Terbinafine Olainfarm 250 mg
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid, kaasa arvatud suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid ning ilma retseptita ostetud
ravimeid.

Mõnedel ravimitel võib esineda koostoimeid Terbinafine Olainfarm 250 mg-ga. Sealhulgas:
- tritsüklilised antidepressandid, nagu klomipramiin või amitriptüliin;
mõned antidepressandid (nt desipramiin);
- - mõned südamehaiguste ravimid (nt propafenoon, amiodaroon);
- mõned seenhaiguste ravimid (nt flukonasool, ketokonasool);
- mõned köharavimid (nt dekstrometorfaan);
- mõned kõrgevererõhutõve ravimid (nt metoprolool);
- mõned antibiootikumid (nt rifampitsiin);
- kofeiin;
- mõned haavandtõve ravis kasutatavad ravimid (nt tsimetidiin);
- kõik suu kaudu manustatavad rasestumisvastased vahendid, sest naissoost patsientidel võib
esineda menstruaaltsüklihäireid või läbimurdeveritsust;
- tsüklosporiin, ravim mida kasutatakse organismi immuunsüsteemi kontrollimiseks.

Terbinafine Olainfarm 250 mg koos toidu ja joogiga
Tablette võib võtta koos toiduga kui ka ilma.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Terbinafiin eritub rinnapiima. Seetõttu ei tohi selle ravimi kasutamise ajal rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Terbinafiinil ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise või masinatega töötamise võimele. Ometi
võib terbinafiin harva põhjustada mõnedel inimestel pearinglust.

3. Kuidas TERBINAFINE OLAINFARM 250MG võtta

Kuidas Terbinafine Olainfarm 250 mg võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:
Võtke sisse arsti poolt määratud tablettide annus. Arst otsustab kui suurt annust vajate.

Täiskasvanud
Tavaline annus on üks tablett (250 mg) üks kord ööpäevas.

Kasutamine lastel
Ravim ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ja noorukitele (< 18-aastased) ravikogemuse puudumise
tõttu selles vanusegrupis.

Manustamisviis
Neelake tablett alla vähese veega. Ärge närige tabletti. Tablette võib võtta koos toiduga kui ka ilma.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Nahainfektsioonid
Soovitavad on järgmised raviperioodid:

-
Tinea pedis (jalgade naha seenhaigus - interdigitaalne, plantaarne / mokassiinne vorm): 2 kuni 4
nädalat. Soovitatav ravi pikkus võib olla kuni 6 nädalat-
Tinea corporis (kehanaha seenhaigus): 2 kuni 4 nädalat
Tinea cruris (kubemepiirkonna naha seenhaigus): 2 kuni 4 nädalat
-
Onühhomükoos (küünte seeninfektsioon)
Enamiku patsientide puhul kestab efektiivne ravi 6 kuni 12 nädalani.
Sõrmeküünte onühhomükoos
Enamikul sõrmeküünte seeninfektsiooni juhtudest piisab 6-nädalasest ravist.
Varbaküünte onühhomükoos
Enamikul varbaküünte seeninfektsiooni juhtudest piisab 12-nädalasest ravist.
Patsiendid, kelle küüned kasvavad aeglaselt, võivad vajada pikemat raviperioodi.

On võimalik, et infektsiooni sümptomid ei taandu pärast infektsiooni põhjustanud seene kadumist veel
ka mitme nädala (nahk) või kuu (küüned) möödumisel.

Kasutamine maksakahjustusega patsientidel
Ravimit ei soovitata kasutada selle grupi patsientidel.

Kasutamine neerukahjustusega patsientidel
Kasutamine selles patsientide grupis ei ole soovitatav.

Ärge muutke annuse suurust ega lõpetage ravimi võtmist ilma oma arstiga konsulteerimata.

Kui te võtate Terbinafine Olainfarm 250 mg rohkem kui ette nähtud
Kui te kogemata võtate rohkem tablette, konsulteerige otsekohe oma arstiga.


Ägeda mürgistuse tunnusteks on iiveldus, kõhuvalu, pearinglus või peavalu. Kui teil esineb kasvõi üks
mainituist või mõni muu kõrvaltoime, konsulteerige viivitamatult oma arstiga.

Kui te unustate Terbinafine Olainfarm 250 mg võtta
Kui te unustasite tableti võtta, võtke see niipea, kui see teile meenub.

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

On väga oluline, et teatate oma arstile viivitamatult:

-
kui te märkate infektsiooni sümptomeid, nagu palavik ja tervisliku üldseisundi tõsine
halvenemine, või palavik koos lokaalse infektsiooni sümptomitega, nagu kurgu/neelu/suuõõne
valu või urineerimisprobleemid, pöörduge viivitamatult oma arsti poole.

Ravim võib põhjustada valgete vereliblede arvu vähenemist ning teie vastupanuvõime
nakkushaigustele võib langeda.

Et valgete vereliblede võimalikku vähenemist (agranulotsütoosi) kindlaks teha, tuleb teha
vereproov. On oluline teavitada oma arsti ravimi kohta.

-
kui tekib progresseeruv nahalööve. Lõpetage koheselt ravimi võtmine ning teatage sellest oma
arstile.


-
kui märkate, et teie nahk või silmavalged muutuvad kollaseks, uriin on tumedama värvusega või
väljaheited on heledama värvusega. Lõpetage koheselt ravimi võtmine ning teatage sellest oma
arstile.
- kui täheldate endal kurguvalu, millega kaasneb palavik ning külmavärinad või kui teil tekib
ebaharilik veritsemine või laigud nahal, ükskõik milline tõsine nahaprobleem, samuti väsimus,
pearinglus, depressioon, rahutus või nõrkus.

- kui teil esineb selle ravimi kasutamise ajal järgmisi sümptomeid, nagu seletamatu ja püsiv
iiveldus, seedehäired, söögiisu kadumine, ebaharilik väsimus või nõrkustunne.

- kui teil tekivad angioödeemi sümptomid, nagu paistes nägu, keel või neel, raskused neelamisel või
nõgeslööve ning hingamisraskused, lõpetage koheselt ravimi võtmine ning teavitage oma arsti.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Terbinafine Olainfarm 250 mg kasutamisel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda enam kui 1 inimesel 10-st):
täiskõhutunne, söögiisu puudus, seedehäired, iiveldus, kerged valud alakõhus ning kõhulahtisus;
allergilised nahareaktsioonid, nagu nõgeslööve või kublad; valu liigestes või lihastes.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)
peavalu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1-l inimesel 100-st):
maitsetundlikkuse kadumine, mis möödub tavaliselt paari nädala jooksul pärast tablettide võtmise
lõpetamist; isutus, mis väga harvadel rasketel juhtudel on põhjustanud märkimisväärset kehakaalu
langust.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1-l inimesel 1000-st):
maksa häired.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1-l inimesel 10000-st):
rasked maksaprobleemid; rasked nahareaktsioonid (äkilise algusega, mis võivad uuesti tekkida ja
levida, ilmneda nahapinnast kõrgemate kupladena, millega võib kaasuda sügelemine ja palavik),
psoriaasi ägenemine; teatud vererakkude arvu vähenemine (neutropeenia, agranulotsütoos,
trombotsütopeenia); juuste väljalangemine; depressioon; ärevus; väsimus; rasked
ülitundlikkusreaktsioonid (näo, silmade või keele paistetus, neelamisraskus, iiveldus ja oksendamine,
nõrkus, pearinglus, hingamisraskus); nahahaiguste ja süsteemse erütematoosse luupuse vallandumine
ja ägenemine; terbinafiini koos suukaudsete kontratseptiividega võtvatel patsientidel on teatatud ka
menstruaaltsükli häiretest (läbimurdeverejooksud ja tsükli ebakorrapärasus).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas TERBINAFINE OLAINFARM 250MG säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil ja blistril. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Terbinafine Olainfarm 250 mg sisaldab
- Toimeaine on terbinafiin. Üks tablett sisaldab 250 mg terbinafiini (vesinikkloriidina).
- Teised koostisosad on naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), mikrokristalne tselluloos (E460),
hüpromelloos (E464), kolloidne veevaba räni ja magneesiumstearaat (E572).

Kuidas Terbinafine Olainfarm 250 mg välja näeb ja pakendi sisu
See ravim on valge piklik poolitusjoonega tablett, mida müüakse pakendis, milles on 8, 14, 28 ja 42
tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
JSC Olainfarm
5 Rupnicu Street
LV 2114 Olaine
Läti Vabariik

Tootja:
LABORATORIOS LICONSA, S.A.
Av. Miralcampo nr 7, Poligono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Hispaania

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
Portugal:

Termycol 250 mg Comprimidos
TÅ¡ehhi Vabariik:
Terfimed 250
Eesti:

Terbinafine Olainfarm 250 mg
Prantsusmaa:

Terbinafine Velvian 250 mg, comprimé sécable
Saksamaa:

Terbinafin Heumann 250 mg Tabletten
Holland:

Terbinafine Terbano 250 mg Tablet
Ungari:

Terbinafine Terbano 250 mg tabletta
Iirimaa:

Terbinafine Terbano 250 mg tablets
Itaalia:

Terbinafina Alter "250 mg" compresse
Läti:

Terbinafine Olainfarm 250 mg Tabletes
Sloveenia:

Terbinafin Terbano 250 mg tablete
Slovakkia Vabariik:
Terfimed 250

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Terbinafine Olainfarm 250mg, tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 250 mg terbinafiini (vesinikkloriidina).
INN. Terbinafinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett

Valge piklik tablett, mille mõlemal küljel on poolitusjoon.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

- Naha ja küünte seeninfektsioonide ravi: Tinea corporis, Tinea cruris ja Tinea pedis ravi, kui
haiguse asukoht, raskusaste ja ulatus õigustavad suukaudse ravi kasutamist.
- Dermatofüütide poolt põhjustatud onühhomükoosi ravi.

Märkus. Erinevalt lokaalsest, ei toimi suukaudselt manustatav terbinafiin Pityriasis versicolor'isse.
Mikroobide resistentsuse ja seentevastaste ravimite kasutamisel ja määramisel tuleb järgida kohalikke
kehtivaid juhendeid.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud: 250 mg (1 tablett) üks kord ööpäevas.

Ravi kestus on erinev, sõltuvalt näidustustest ja infektsiooni raskusastmest.

Naha infektsioonid
Soovitatav ravikuuride kestus Tinea pedis, Tinea corporis ja Tinea cruris korral on 2...4 nädalat. Tinea
pedis (interdigitaalne, plantaarne/mokassiintüüpi): soovitatav raviperiood võib olla kuni 6 nädalat.

Infektsiooni nähud ja sümptomid võivad täielikult kaduda alles mitu nädalat pärast mükoloogilist ravi.

Onühhomükoos
Enamiku patsientide puhul kestab efektiivne ravi 6 ... 12 nädalat.

Sõrmeküünte onühhomükoos
Enamikul sõrmeküünte seeninfektsiooni juhtudest piisab 6-nädalasest ravist.

Varbaküünte onühhomükoos
Enamikul varbaküünte seeninfektsiooni juhtudest piisab 12-nädalasest ravist.Patsiendid, kelle küüned kasvavad aeglaselt, võivad vajada pikemat raviperioodi (6 kuud või kauem).
Optimaalne kliiniline ravitulemus on nähtav alles mitu kuud pärast mükoloogilist ravi ja ravi
lõpetamist. See periood on vajalik terve küünekoe välja kasvamiseks.

Lisateave patsientide erigruppide kohta

Maksakahjustus
Terbinafiini tablette ei soovitata kasutada kroonilise või aktiivse maksahaigusega patsientidel (vt lõik
4.4).

Neerukahjustus
Neerukahjustusega patsientidel ei ole tebinafiini tablettide kasutamist piisavalt uuritud, mistõttu
seda ei soovitata antud populatsioonis (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Eakad
Puuduvad tõendid selle kohta, et eakad patsiendid vajaksid teistsuguseid annuseid või et neil oleks
oodata teistsuguseid kõrvaltoimeid kui noorematel patsientidel. Terbinafiini tablettide määramisel
selle vanusegrupi patsientidele tuleb arvestada võimalike eelnevate maksa- või neerufunktsiooni
häiretega (vt lõik 4.4).

Lapsed
Terbinafiini 250 mg tablette ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel (<18-aastased), kuna puuduvad
kogemused selles vanusegrupis.

Suukaudne.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Maksafunktsioon
Terbinafiini tabletid ei ole soovitatavad kroonilise või ägeda maksahaigusega patsientidele. Enne
terbinafiini tablettide väljakirjutamist tuleb teha maksafunktsiooni test. Kuna patsientidel, kellel esineb
või ei esine eelnev maksahaigus, võib tekkida hepatotoksilisus, on soovitatav korrapäraselt kontrollida
maksafunktsiooni (pärast 4...6 nädalast ravi). Ravi terbinafiiniga tuleb kohe katkestada, kui
maksafunktsiooni testi tulemused on tõusnud.
Väga harva on terbinafiini tablettidega ravitud patsientidel kirjeldatud tõsise maksapuudulikkuse
juhtusid (mõned on lõppenud surmaga või vajanud maksasiirdamist). Enamikel maksapuudulikkuse
juhtudel esinesid patsientidel tõsised süsteemsed haigused ning põhjuslik seos terbinafiini tablettide
kasutamisega oli ebakindel (vt lõik 4.8).
Patsienti, kellele terbinafiini tablette määratakse, tuleb hoiatada viivitamatult teatama kõigist ebaselge
põhjusega kestva iivelduse, söögiisu vähenemise, väsimuse, oksendamise, kõhu parema ülaosa valude
või ikteruse, tumeda uriini või heleda rooja nähtudest ja sümptomitest. Patsiendid, kellel sellised
sümptomid esinevad, peavad terbinafiini suukaudse manustamise lõpetama ning patsientide
maksafunktsiooni tuleb viivitamatult kontrollida.

Dermatoloogilised toimed
Terbinafiini tablette kasutavatel patsientidel on väga harva kirjeldatud tõsiseid nahareaktsioone (nt
Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermise nekrolüüs). Kui tekib progresseeruv nahalööve,
tuleb ravi terbinafiini tablettidega katkestada.
Terbinafiini tuleb ettevaatusega kasutada psoriaasi või erütematoosset luupust põdevatel patsientidel,
kuna väga harva on kirjeldatud erütematoosse luupuse juhtumeid.Hematoloogilised toimed
Terbinafiini tablette kasutavatel patsientidel on väga harva kirjeldatud muutusi verepildis
(neutropeenia, agranulotsütoos, trombotsütopeenia, pantsütopeenia). Tuleb hinnata terbinafiini
tablettidega ravitud patsientidel tekkivate verepildi muutuste etioloogiat ning kaaluda võimalikku
raviskeemi muutmist, sh ravi lõpetamist terbinafiini tablettidega.

Neerufunktsioon
Neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens alla 50 ml/min või seerumi kreatiniinisisaldus üle
300 mikromol/l) ei ole terbinafiini tablettide kasutamist piisavalt uuritud ja seetõttu seda ei soovitata
(vt lõik 5.2).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teiste ravimpreparaatide mõju terbinafiinile
Terbinafiini plasmakliirensit võivad kiirendada ravimid, mis kutsuvad esile metabolismi ning
aeglustada ravimid, mis inhibeerivad tsütokroom P450. Kui selliste ravimite koosmanustamine on
näidustatud, võib olla vajadus terbinafiini kogust vastavalt sellele korrigeerida.

Järgnevad ravimpreparaadid võivad suurendada terbinafiini toimet või plasmakontsentratsiooni
Tsimetidiin vähendas terbinafiini kliirensit 33%.

Flukonasooli toimel suurenesid terbinafiini C
ja AUC vastavalt 52% ja 69% ensüümide CYP2C9 ja
max
CYP3A4 inhibeerimise tõttu. Samasugust ekspositsiooni suurenemist võib esineda juhul, kui
samaaegselt terbinafiiniga manustatakse teisi ravimeid, mis inhibeerivad nii CYP2C9 kui CYP3A4,
näiteks ketokonasool ja amiodaroon.

Järgnevad ravimpreparaadid vőivad vähendada terbinafiini toimet või plasmakontsentratsiooni
Rifampitsiin suurendas terbinafiini kliirensit 100%.

Terbinafiini mőju teistele ravimpreparaatidele
In vitro katsed ning uuringud tervetel vabatahtlikel on näidanud, et terbinafiin omab ebaolulisel määral
pärssivat või kiirendavat mõju enamike tsütokroom P450 süsteemi kaudu metaboliseeruvatele
ravimitele (nt terfenadiin, triasolaam, tolbutamiid või suukaudsed kontratseptiivid), välja arvatud need,
mis metaboliseeruvad CYP2D6 kaudu (vt allpool).

Terbinafiin ei mõjuta antipüriini ega digoksiini kliirensit.

Terbinafiini tablette ja samaaegselt suukaudselt manustatavaid rasestumisvastaseid tablette kasutavatel
patsientidel on mõnedel juhtudel täheldatud menstruaaltsükli häireid, kuigi nende häirete
esinemissagedus on põhimõtteliselt sarnane ainult kontratseptiive võtvatel naistel esinevate häiretega.

Terbinafiin võib suurendada järgmiste ravimite toimet või plasmakontsentratsiooni
Kofeiin
Terbinafiin vähendas intravenoosselt manustatud kofeiini kliirensit 19% võrra.

Peamiselt CYP2D6 vahendusel metaboliseeruvad ühendid
In vitro ja in vivo uuringud on näidanud, et terbinafiin inhibeerib CYP2D6 isoensüümi vahendatud
metabolismi. See võib kliinilises praktikas omada tähtsust ravimite korral, mis metaboliseeruvad
peamiselt CYP2D6 isoensüümi vahendusel, nt järgmiste ravimirühmade teatud esindajad: tritsüklilised
antidepressandid (TCA-d), beetablokaatorid, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-
d), antiarütmikumid (sh IA, IB ja IC klass) ning B-tüüpi monoamiinioksüdaasi (MAO) inhibiitorid,
eriti kui neil on ka kitsas terapeutiline vahemik (vt lõik 4.4).

Terbinafiin vähendas desipramiini kliirensit 82% võrra.

Terbinafiin võib järgmiste ravimite toimet või plasmakontsentratsiooni vähendada
Terbinafiin suurendas tsüklosporiini kliirensit 15% võrra.


4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Loomadel läbiviidud lootetoksilisuse ja fertiilsuse uuringud ei viidanud mingitele kõrvalmõjudele.
Kuna terbinafiili tablettide kliiniline kasutamiskogemus rasedatel on väga piiratud, ei tohi ravimit
raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui naise kliiniline seisund vajab ravi suukaudse
terbinafiiniga ning ravist oodatav kasu emale ületab võimaliku ohu lootele.

Imetamine
Terbinafiin eritub rinnapiima: suukaudse terbinafiiniga ravi saavad emad ei tohi rinnaga toita.

Fertiilsus
Loomkatsetes ei ole terbinafiin põhjustanud toksilist toimet lootele ega loomade viljakusele.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Terbinafiini tablettide toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid
läbi viidud. Patsiendid, kellel tekib kõrvaltoimena pearinglus, peaksid hoiduma autojuhtimisest või
masinatega töötamisest.

4.8. Kõrvaltoimed

Järgmised kõrvaltoimed on esinenud kliinilistes uuringutes või turuletulekujärgsel perioodil.
Kõrvaltoimed (tabel 1) on järjestatud esinemissageduse järgi, kõige sagedasem esimesena, kasutades
järgmist klassifikatsiooni: väga sage (>1/10), sage (>1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (>1/1000 kuni
<1/100), harv (>1/10000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10000) ning teadmata (ei saa hinnata
olemasolevate andmete alusel).

Tabel 1.

Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga harv
Neutropeenia, agranulotsütoos, trombotsütopeenia, pantsütopeenia
Teadmata
Aneemia
Immuunsüsteemi häired
Väga harv
Anafülaktoidsed reaktsioonid, angioödeem, kutaanne ja süsteemne
erütematoosne luupus
Teadmata
Anafülaktilised reaktsioonid, seerumitõve-laadsed reaktsioonid
Ainevahetus- ja toitumishäired
Väga sage
Söögiisu langus
Psühhiaatrilised häired
Teadmata
Ärevus, depressioon*
Närvisüsteemi häired
Sage
Peavalu
Aeg-ajalt
Maitsetundlikkuse langus**, maitsetundlikkuse kadumine**
Väga harv
Pearinglus, paresteesia ja hüpoesteesia
Teadmata
Haistmisvõimetus
Kõrva ja labürindi kahjustused
Teadmata
Vaegkuulmine, kuulmiskahjustus, tinnitus
Vaskulaarsed häired
Teadmata
Vaskuliit
Seedetrakti häired
Väga sage
Kõhuseina pinge, düspepsia, iiveldus, kõhuvalu, diarröa
Teadmata
Pankreatiit
Maksa ja sapiteede häired
Harv
Maksapuudulikkus, maksaensüümide aktiivsuse tõus


Teadmata
Hepatiit, ikterus, kolestaas
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Väga sage
Lööve, urtikaaria
Väga harv
Multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermise
nekrolüüs, äge generaliseerunud eksantemaatoosne pustuloos (AGEP),
psoriaasile sarnane lööve või psoriaasi ägenemine, alopeetsia
Teadmata
Valgustundlikkusreaktsioonid, fotodermatoos, fotosensitiivsed allergilised
reaktsioonid ja polümorfsed valguskahjustused
Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Väga sage
Artralgia, müalgia
Teadmata
Rabdomüolüüs
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Väga harv
Väsimus
Teadmata
Gripi-laadne haigus, palavik
Uuringud
Teadmata
Vere kreatiniin fosfokinaasi tõus, kehakaalu langus***
* Maitsetundlikkuse langusest põhjustatud ärevuse ja depressiooni nähud
** Maitsetundlikkuse langus, sealhulgas maitsetundlikkuse kadumine, mis paraneb tavaliselt mitme nädala
jooksul pärast ravi lõpetamist. On teatatud üksikutest pikenenud maitsetundlikkuse languse juhtumitest.
** Maitsetundlikkuse langusest põhjustatud kehakaalu langus.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

On esinenud üksikuid üleannustamise juhtusid (kuni 5 g), mille tagajärjel tekkis peavalu, iiveldus,
ülakõhu valu ja pearinglus. Üleannustamise korral soovitatakse ravimi imendumine peatada, peamiselt
aktiivsöe manustamisega, ning vajadusel rakendada sümptomaatilist toetavat ravi.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: seentevastased ained süsteemseks kasutamiseks,
ATC-kood: D01BA02.

Terbinafiin on allüülamiin, millel on lai naha, peanaha ja küünte seenhaiguste vastane toimespekter,
kaasa arvatud dermatofüüdid, nagu nt T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. tonsurans, T.
violaceum, Microsporum (nt M. canis) ja Epidermophyton floccosum. Madalates kontsentratsioonides
toimib terbinafiin fungitsiidselt dermatofüütidesse, hallitusseentesse ja teatud dimorfsetesse seentesse.

Dermatofüütide tundlikkuse katsed ei ole standardiseeritud, allpool toodud informatsioon on kõigest
katse pakkuda juhtnööre, kui suure tõenäosusega on mikro-organismid terbinafiini suhtes tundlikud.

Alljärgnevalt on toodud erinevate seeneliikide tundlikkus terbinafiini suhtes, minimaalsed
inhibeerivad kontsentratsioonid (MIC):OrganismMIC ulatus (mikrogrammi/ml)

Trichophyton rubrum


0,001 … 0,15
Trichophyton mentagrophytes
0,0001 … 0,05
Trichophyton verrucosum

0,001 … 0,006
Trichophyton violaceum

0,001 … 0,1

Microsporum canis


0,0001 … 0,1

Edidermorphyton fluccosum

0,001 … 0,05


Terbinafiini tõhusus on väike pärmiseene Candida mitme liigi korral.

Terbinafiini tabletid, erinevalt lokaalselt manustatavatele terbinafiini preparaatidele, ei ole tõhusad
Pityriasis (Tinea) versicolor ravis.

Terbinafiin mõjutab spetsiifiliselt seene sterooli biosünteesi varases staadiumis. See viib ergosterooli
puudusele ja skvaaleni kumuleerumisele raku sees, mille tulemusena seenerakk hävib. Terbinafiini
toime seisneb skvaalenepoksüdaasi inhibeerimises seeneraku membraanis. Ensüüm
skvaalenepoksüdaas ei ole seotud tsütokroom P450 süsteemiga.

Suukaudsel manustamisel kontsentreerub ravim nahka, juustesse ja küüntesse koguses, mis on vajalik
fungitsiidse toime saavutamiseks. Ravimit leidub nendes veel 15 kuni 20 päeva pärast ravi lõpetamist.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Pärast ühekordse 250 mg annuse terbinafiini suukaudset manustamist saabub kahe tunni jooksul
maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas - 0,97 mikrogrammi/ml. Imendumise poolväärtusaeg oli
0,8 tundi ja jaotumise poolväärtusaeg oli 4,6 tundi.

Terbinafiin seondub suures ulatuses (99%) vereplasma valkudega. See tungib kiiresti läbi naha ja
kontsentreerub selle lipofiilsesse sarvkihti. Terbinafiin eritub ka rasusse, mistõttu on ravimi
kontsentratsioon juuksefolliikulites, juustes ja rasuses nahas kõrge. On tõestatud ka, et ravi esimestel
nädalatel jaotub terbinafiin ka küüneplaati.

Terbinafiin metaboliseerub kiiresti ja ulatuslikult vähemalt seitsme CYP isoensüümi, peamiselt 2C9,
1A2, 3A4, 2C8 ja 2C19 kaudu.

Biotransformatsiooni tulemuseks on metaboliidid, millel puudub seenevastane toime ning mis erituvad
peamiselt uriiniga. Eliminatsiooni poolväärtusaeg on 17 tundi. Terbinafiini kumuleerumist
vereplasmasse ei ole täheldatud. Farmakokineetiliste muutuste juures ei ole täheldatud sõltuvust
patsiendi vanusest. Kahjustunud neeru- või maksafunktsiooniga patsientidel võib ravimi
eliminatsioonikiirus vähenenud olla, põhjustades terbinafiini plasmataseme tõusu.

Terbinafiini tablettide manustamine koos toiduga mõjutab mõõdukalt terbinafiini biosaadavust, kuid
mitte sellisel määral, et oleks vajalik annuste kohandamine.

Ühekordse annuse farmakokineetilised uuringud eelneva maksafunktsiooni häirega patsientidel on
näidanud, et terbinafiini kliirens võib olla vähenenud ligikaudu 50%.

Terbinafiin ei eritu uriiniga muutumatul kujul. Kuigi neerufunktsiooni häire korral on eliminatsiooni
poolväärtusaeg pikenenud, eeldatavasti metabolismi muutuste tõttu nendel patsientidel või
neeeruhaigusest tuleneva maksafunktsiooni sekundaarse languse tõttu. Terbinafiini eliminatsiooni
langus neerupuudulikkuse tõttu viitab annuse vähendamise vajalikkusele, kuid spetsiaalseid
ravijuhiseid selleks ei ole.


5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Pikaajalistes uuringutes (kuni 1 aasta) rottide ja koertega ei täheldatud terbinafiini suukaudsete
annustega ligikaudu kuni 100 mg/kg ööpäevas märkimisväärseid toksilisi toimeid kummalgi liigil.
Suurte suukaudsete annuste kasutamisel olid potentsiaalseteks sihtorganiteks maks ja ilmselt ka
neerud.

2 aastat kestnud suukaudse manustamise kartsinogeensusuuringus hiirtel, mille käigus manustati
ravimit annustes kuni 130 mg/kg (isased) ja 156 mg/kg (emased) ööpäevas, ei esinenud neoplastilisi
ega teisi ravimi kasutamisega seostatavaid ebatavalisi leide. Kaks aastat kestnud, rottidel läbi viidud
suukaudse manustamise kartsinogeensusuuringus täheldati isastel rottidel maksakasvaja
esinemissageduse tõusu suurima annuse (69 mg/kg ööpäevas) korral. Need muutused, mis võivad olla
seotud peroksüsoomi proliferatsiooniga, on loetud liigispetsiifilisteks, kuna neid ei täheldatud ei
hiirtel, koertel ega ahvidel läbi viidud kartsinogeensusuuringutes.

Ahvidel läbi viidud terbinafiini suurte annustega uuringutes täheldati suurimate annuste kasutamisel
refraktiilseid muutusi võrkkestas (mittetoksilise toime piiriks oli 50 mg/kg). Neid muutusi on
seostatud terbinafiini metaboliidi tungimisega silmakoesse ning need kadusid ravimi kasutamise
lõppedes. Neid nähte ei seostatud histoloogiliste muutustega.

Standardsed in vitro ja in vivo genotoksilisuse uuringud ei näidanud ravimil mutageenset ega
klastogeenset toimet.

Rottidel ja küülikutel läbi viidud uuringutes ei täheldatud kõrvaltoimeid fertiilsusele ega teistele
reproduktiivsuse parameetritele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Naatriumtärklisglükolaat (A tüüp)
Mikrokristalne tselluloos (E460)
Hüpromelloos (E464)
Kolloidne veevaba räni
Magneesiumstearaat (E572)

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Läbipaistev PVC/alumiinium või PVC-PVDC/alumiinium blisterpakend.
Pakendis 8, 14, 28 ja 42 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

ja käsitsemiseksSee ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

7. Müügiloa hoidja

JSC Olainfarm
5 Rupnicu Street
LV 2114 Olaine
Läti Vabariik

8. Müügiloa number

531706

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 15.12.2006
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.08.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2014