SPASMED 15

Toimeained: trospiumkloriid

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 15mg 30TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on SPASMED 15 ja milleks seda kasutatakse


Spasmed kuulub ravimite rühma, mis blokeerivad neuraaltransmitteri (atsetüülkoliin) mõju, peamiselt
vegetatiivse närvisüsteemi lõpu (mida ei saa mõjutada enda tahtega) silelihases. See vähendab seede- ja
urogenitaaltrakti silelihasspasme.
Spasmed’i kasutatakse sagedase ja ootamatu urineerimise ja/või tahtmatu urineerimise (uriinipidamatus)
sümptomite raviks põie üliaktiivsusega patsientidel või neurogeensest regulatsioonihäirest tingitud põie
tühjendamise häire tõttu.

2. Mida on vaja teada enne SPASMED 15 võtmist


Ärge võtke Spasmed'i kui teil on:
- kui olete trospiumkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline, kui teil on kuseteede blokaad (uriinipeetust),
- kui teil on kiire ja ebakorrapärane südamerütm (tahhüarütmia) või haigus, mis põhjustab lihasnõrkust
(myasthenia gravis),
- kui te põete rasket soolepõletikku (haavandiline koliit või Crohn’i tõbi),
- kui teil on raske seedetrakti haigus - toksiline megakoolon,
- kui teil on kitsanurgaga glaukoom (kõrgenenud silmasisene rõhk),
- kui teil on raske neeruhaigus, mis vajab dialüüsravi.

Ravim ei ole mõeldud alla12-aastastele lastele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud Rääkige enne Spasmed’i võtmist oma arsti või apteekriga:
- kui teil esineb seedetrakti ahenemist (nt püüloruse stenoos),
- kui teie uriinivool on häiritud ja esineb risk uriinipeetuseks,
- kui te põete autonoomset neuropaatiat (perifeerset närvikahjustust),
- kui teil on söögitoru lahi song ja söögitorupõletik,
- seisundite puhul, kus kiirenenud südamerütm ei ole soovitav (nt kilpnäärme ületalitus, isheemiline
südamehaigus, südamepuudulikkus).

Raske maksahaigusega patsientidel ei ole selle ravimi võtmine soovitatav, kuna puuduvad kogemused
manustamise kohta.
Trospiumkloriid eritub peamiselt neerude kaudu. Raske neerupuudulikkusega patsientidel täheldati ravimi
plasmataseme olulist suurenemist. Seetõttu tuleb sellistel patsientidel alustada ravi ettevaatusega, isegi kui
neeruhaigus on ainult kerge või mõõdukas.

Muud ravimid ja Spasmed
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid.
Võivad ilmneda järgmised koostoimed:
- amantadiini (Parkinson’i tõve ravim), tritsükliliste antidepressantide (depressiooniravimid), kinidiini,
disopüramiidi (südamerütmi reguleerivad ravimid) ja antihistamiinide (allergiaravimid) antikolinergilise
toime tugevnemine (nt suukuivus, seedehäired, kõhukinnisus),
- beeta-2-adrenoretseptori agonistide (nt astmaravimid) tahhükardilise toime tugevnemine (tugevalt
kiirenenud südamerütm),
- prokineetikumide (ravimid, mida kasutatakse mao tühjenemise häirete raviks, nt metoklopramiid ja
tsisapriid) toime vähenemine.

Trospiumkloriidi imendumine võib väheneda samaaegsel kasutamisel guaarkummi, kolestüramiini ja
kolestipooliga. Seega ei ole nende koosmanustamine soovitatav.

Spasmed koos toidu ja alkoholiga
Antud ravim tuleb võtta koos klaasitäie veega sisse toidukorra ajal.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga.
Kui te olete rase või toidate rinnaga, võib Spasmed'i kasutada ainult rasketel juhustel erandkorras ning pärast
seda, kui teie arst otsustab, kas te peaksite seda ravimit võtma. Kui te rasestute selle ravimi võtmise ajal,
rääkige sellest oma arstile.
Loomkatsed ei ole näidanud negatiivset mõju lootele. Andmeid kasutamisest rasedatel naistel ei ole saadaval.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ähmastunud nägemise tõttu, võivad teie reaktsioonid olla häiritud. Kui see juhtub, ärge juhtige autot ega
käsitsege masinaid.

Spasmed sisaldab laktoosi. Kui teile on öeldud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi
kasutamist pidama nõu arstiga.

3. Kuidas SPASMED 15 võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Tavaline ööpäevane annus on 45 mg trospiumkloriidi.
Pärast patsiendi individuaalset raviefektiivsuse ja talutavuse hindamist võib 4 nädala pärast päevaanust
vähendada 30 mg'ni või suurendada 90 mg'ni.

Järgnev tabel näitab soovituslikku ööpäevast annustamist:
Ööpäevane
Annustamine päeva jooksul
Üksikannus
koguannus
45 mg
1 õhukese polumeerikattega Spasmed'i tablet 3 15 mg trospiumkloriidi
korda päevas
90 mg
2 õhukese polumeerikattega Spasmed'i tablet 3 30 mg trospiumkloriidi
korda päevas
30 mg
1 õhukese polumeerikattega Spasmed'i tablet 2 15 mg trospiumkloriidi
korda päevas

Raske neerufunktsiooni häirega patsientidel on soovituslik annus 15 mg trospiumkloriidi 2 korda päevas või
kaks korda ülepäeviti.
Tablett tuleb võtta sisse tervelt, toidukorra ajal, koos klaasitäie veega.
Teie ravi kestuse määrab teie arst. Ravi jätkamise vajadust tuleb hinnata iga 3...6 kuu järel.

Kui te võtate Spasmed’i rohkem kui ette nähtud
Kui te olete võtnud liiga palju ravimit või kui seda on kogemata neelanud laps, peate te pöörduma oma arsti
poole.
Võivad ilmneda sümptomid nagu ähmane nägemine, kiire südamerütm, suukuivus või nahapunetus.

Kui te unustate Spasmed’i võtta
Kui te unustate tabletti võtta, jätkake regulaarsete intervallidega, nagu ennegi.Ärge võtke kahekordset annust,
kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Spasmed’i võtmise
Kui te soovite ravi lõpetada, palun pidage nõu oma arstiga.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Sagedased kõrvaltoimed (ilmnevad 1...10 kasutajal 100'st):
- suukuivus, seedehäired (düspepsia), kõhukinnisus, kõhuvalu, iiveldus.
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (ilmnevad 1...10 kasutajal 1000’st):
- ähmane nägemine (silma kohanemishäired) enamasti kaugnägelikkusega patsientidel, kiire südamerütm
(tahhükardia), hingamisraskused, kõhulahtisus, gaasid, nahalööve, urineerimishäired (nt uriini ülejääk),
nõrkus või valu rinnus.
Harvad kõrvaltoimed (ilmnevad 1...10 kasutajal 10000’st):
- allergilised reaktsioonid (anafülaksia), kiire ja ebakorrapärane südamerütm (tahhüarütmia), näo, keele ja
kõri turse (angioödeem), võimetus põit tühjendada (uriinipeetus), maksaensüümide taseme kerge kuni
mõõdukas suurenemine.
Väga harvad kõrvaltoimed (ilmnevad vähem kui 1 kasutajal 10000’st):
- peavalu, pearinglus.
Teadmata (sagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata):
- Stevensi-Johnson’i sündroom) (SJS), toksiline epidermaalnekrolüüs (TEN).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas SPASMED 15 säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu
viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Spasmed sisaldab:
- Toimeaine on trospiumkloriid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 15 mg trospiumkloriidi.
- Abiained: tableti sisu: laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, maisitärklis, ,
naatriumglükolaattärklis (tüüp A), kolloidne veevaba ränidioksiid, steariinhape, povidoon 25;
- tableti kate: hüpromelloos, titaandioksiid (E 171), mikrokristalne tselluloos, steariinhape.

Kuidas Spasmed välja näeb ja pakendi sisu
Peaaegu valged, ümmargused, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega tabletid, poolitusjoonega ühel
poolel.
Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti
võrdseteks annusteks jagamiseks.
Pakendi suurus: 30, 50 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčská 1
CZ 14000 Praha 4,
Tšehhi Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
AS Prom.Medic. Eesti
Liimi 1
10621 Tallinn
Tel/Faks: +372 6211969

Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2012Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

SPASMED 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 15 mg trospiumkloriidi.
INN. Trospium chloridum.

Teadaolevat toimet omavad abiained: sisaldab 100 mg laktoosmonohüdraati.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett
Valged, ümmargused, õhukese polümeerikattega tabletid, poolitusjoonega ühel küljel.
Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti
võrdseteks annusteks jagamiseks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Uriinipidamatuse, uriinipakitsuse ja sagedase urineerimise sümptomaatiline ravi üliaktiivse põie
sündroomiga või urodünaamiliselt tõestatud idiopaatilise või neurogeense põie detruusorlihase
üliaktiivsusega patsientidel.

4.2. Annustamine ja manustamisviis


Soovitatav ööpäevane annus on 45 mg trospiumkloriidi.
Pärast 4 nädalat kestnud ravi võib, tuginedes patsiendi individuaalsele ravivastusele ja taluvusele,
ööpäevast annust vähendada 30 mg-ni või suurendada 90 mg-ni.

Järgnevas tabelis on toodud soovitatavad ööpäevased annused:
Koguannus
Annustamine päeva jooksul
Üksikannus
ööpäevas
45 mg
1 Spasmed 15 mg õhukese polümeerikattega tablett 15 mg trospiumkloriidi
3 korda päevas
90 mg
2 Spasmed 15 mg õhukese polümeerikattega tabletti 30 mg trospiumkloriidi
3 korda päevas
30 mg
1 Spasmed 15 mg õhukese polümeerikattega tablett 15 mg trospiumkloriidi
2 korda päevas

Neerufunktsiooni raske häirega patsientidel (kreatiniini kliirens vahemikus 10…30 ml/min/1,73 m2) on
soovitatav annus 15 mg trospiumkloriidi kaks korda päevas või ülepäeviti. Annus tuleb kindlaks määrata
pärast patsiendi individuaalse ravivastuse ja taluvuse hindamist.

Tablett tuleb neelata alla tervelt koos klaasitäie veega söögi ajal. Iga 3...6 kuu järel tuleb ravi jätkamise
vajadust uuesti hinnata.

4.3. Vastunäidustused

Spasmed on vastunäidustatud järgmiste seisunditega patsientidele:
- ülitundlikkus toimeaine või ravimi lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes
- uriini retentsioon
- kitsanurgaga glaukoom
- tahhüarütmia
- myasthenia gravis,
- raske krooniline soolte põletikuline haigus (haavandiline koliit või Crohn’i tõbi)
- toksiline
megakoolon
- dialüüsravi vajav neerupuudulikkus (kreatiniini kliirens <10 ml/min/1,73 m2).

Ravim ei ole mõeldud alla 12-aastastele lastele.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Trospiumkloriidi tuleb kasutada ettevaatusega järgmistel patsientidel:
- seedetrakti obstruktsiooniga kulgevad haigused (nt püüloruse stenoos)
- märkimisväärne põie väljutustrakti obstruktsioon, mille korral tekib uriini retentsiooni oht
- autonoomne
neuropaatia
- hiatus hernia ja refluksösofagiit
- patsiendid, kellel südamerütmi kiirenemine ei ole soovitatav (nt hüpertüreoidism, koronaartõbi ja
südamepuudulikkus).

Andmete puudumisel ei ole soovitatav raske maksafunktsioonihäirega patsientidel trospiumkloriidi
kasutada.

Trospiumkloriid eritub peamiselt renaalselt . Tõsise neerufunktsiooni langusega patsientidel on täheldatud
märkimisväärset plasmasisalduse tõusu. Seetõttu on selle populatsiooni ravi, aga ka kerge kuni mõõduka
neerufunktsioonihäirega patsientide ravi vaja alustada ettevaatusega.

Enne ravi alustamist tuleb kaaluda sagedase ja tungiva urineerimise orgaaniliste põhjuste võimalust, nt
südamehaigused, neeruhaigused, polüdipsia või kuseteede infektsioonhaigused või kasvajad välistada.

Seda ravimit ei tohiks kasutada patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus,
laktaasipuudulikkus või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Võivad esineda järgmised koostoimed:
- amantadiini, tritsükliliste antidepressantide, kinidiini, antihistamiinikumide ja disopüramiidi
kolinoblokeeriva toime tugevnemine,
- beetaadrenomimeetikumide tahhükardilise toime tugevnemine,
- pro-kineetiliste ravimite toime vähenemine (nt metoklopramiid ja tsisapriid).

Ei saa välistada, et trospiumkloriidi imendumist pärsivad guaarkummi, kolestüramiin ja kolestipool.
Seetõttu ei ole nende koosmanustamine soovitatav.
In vitro on uuritud trospiumkloriidi metaboolseid koostoimeid tsütokroom P450 ensüümide
substraatidega (P450 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4). Trospiumkloriidi toimet nende ainete
metabolismile ei leitud. Metaboolseid koostoimeid ei ole oodata, kuna trospiumkloriid metaboliseerub
ainult vähesel määral ja kuna estrite hüdrolüüs on ainus oluline metaboolne rada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Puuduvad piisavad andmed trospiumkloriidi kasutamise kohta rasedatel naistel. Loomkatsed ei ole
näidanud reproduktiivtoksilisust (vt lõik 5.3). Sellegipoolest on enne Spasmed’i kasutama hakkamist
raseduse ajal soovitatav järgida ettevaatusabinõusid.

Imetamine
Puuduvad andmed trospiumkloriidi eritumise kohta inimese rinnapiima. Rottidel imendus trospiumkloriid
väikestes kogustes rinnapiima. Kui otsustatakse, kas jätkata/lõpetada rinnaga toitmine või jätkata/lõpetada
Spasmed ravi, tuleb kaaluda rinnaga toitmisest saadavat kasu ja raviga kaasuvaid riske.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Akommodatsioonhäirete tekke tõttu võib olla autojuhtimise ja masinate käsitsemise võime häiritud.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on toodud esinemissageduste järgi kasutades järgmist klassifikatsioooni:
Väga sage (>1/10); sage (>1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (<1/1000 kuni <1/100); harv (>1/10000 kuni
<1/1000); väga harv (<1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).
Spasmed-ravi ajal on kõige sagedamini esineda võivateks kõrvaltoimeteks olnud kolinoblokeerivad
toimed nagu suukuivus düspepsia ja kõhukinnisus.

Immuunsüsteemi häired
Harv: anafülaksia
Teadmata: Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS), toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN)

Silma kahjustused
Aeg-ajalt: akommodatsiooni häired (enamasti kaugnägelikkusega ja halva koordinatsioonivõimega
patsientidel)

Südame häired
Aeg-ajalt: tahhükardia
Harv: tahhüarütmia

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Aeg-ajalt: düspnoe

Seedetrakti häired
Sage: suukuivus, düspepsia, kõhukinnisus, kõhuvalu ja iiveldus
Aeg-ajalt: diarröa, soolegaasid
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt: nahalööve
Harv: angioödeem

Neerude ja kuseteede häired
Aeg-ajalt: urineerimishäired (nt jääkuriin)
Harv: kusepeetus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Aeg-ajalt: nõrkus või valu rinnus.

Uuringud
Harv: transaminaaside kerge või keskmine tõus

Raviga seotud komplikatsioonid
Väga harv: peavalu, pearinglus

4.9. Üleannustamine

Pärast trospiumkloriidi maksimaalse üksikannuse - 360 mg - manustamist tervetele vabatahtlikele
täheldati suukuivust, tahhükardiat ja urineerimishäireid. Praeguseks ei ole raskest üleannustamisest või
mürgistusnähtudest inimesel teatatud.
Mürgistusnähtudena võib eeldada kolinoblokeerivate toimete tugevnemist, nt akommodatsiooni häired,
tahhükardia, suukuivus ja nahapunetus.

Mürgistuse korral tuleb rakendada järgmisi meetmeid:
- maoloputus ravimi imendumise vähendamiseks (nt aktiveeritud söega),
- pilokarpiini paikne manustamine glaukoomipatsientidele,
- uriinipeetusega patsientide kateteriseerimine,
- ravi kolinomimeetikumidega (nt neostigmiiniga), kui tekivad rasked sümptomid,
- beetaadrenoblokaatorite manustamine, kui ravivastus ei ole piisav, esineb väljendunud
tahhükardia ja/või ebastabiilne vereringe (nt 1 mg propranolooli intravenoosselt koos EKG ja vererõhu
jälgimisega).

5. FARMAKOLOOGILISED
OMADUSED

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: kuseteede spasmolüütikumid
ATC-kood: G04BD09

Trospiumkloriid on kvaternaarne nortropanooli ammooniumiühend ja kuulub parasümpatolüütikumide
või kolinoblokaatorite gruppi. Kontsentratsioonist sõltuvalt ta konkureerib organismi endogeense
mediaatori atsetüülkoliiniga postsünaptiliste antimuskariinsete retseptorite sidumiskohtadel.
Trospiumkloriid seondub kõrge afiinsusega muskariiniretseptoritega, nn M1, M2 ja M3 alatüüpidega ja on
ebaolulise afiinsusega nikotiiniretseptorite suhtes.
Antimuskariinsete omaduste tõttu omab trospiumkloriid põhiliselt silelihaseid ja silelihasorganeid
lõõgastavat toimet, mis on vahendatud muskariinretseptorite poolt.
Trospiumkoriid alandab silelihaste toonust seede- ja urogenitaaltraktis. Ta inhibeerib bronhi-, sülje- ja
higinäärmete produktsiooni ja paralüseerib akommodatsiooni. Praeguseks ei ole kesknärvisüsteemi
toimeid täheldatud.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Pärast suukaudset manustamist saabub trospiumkloriidi maksimaalne kontsentratsioon plasmas 4…6
tunni jooksul. Eliminatsiooni poolväärtusaeg on väga varieeruv suukaudse manustamise järgselt, olles
vahemikus 10…20 tundi. Kuhjumist ei esine. Seondumine plasmavalkudega on 50…80%. Uuritud
intervalli raames olid ühekordse annuse 20…60 mg manustamisel plasmatasemed proportsionaalsed.
Enamus süsteemselt imendunud trospiumkloriidist eritub neerude kaudu muutumatul kujul. Väike osa
(10% renaalsest ekskretsioonist) eritub spiro-alkoholina, estri hüdrolüüsil tekkinud metaboliit.
Eakate patsientide farmakokineetikas erinevusi ei esine. Puuduvad ka sooga seotud erinevused.

Samaaegne söömine vähendab biosaadavust, kuid tekitab samal ajal ühtlasemad plasmatasemed.
Trospiumkloriidi toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide ekvivalentset efektiivsust võrreldi
oksübutüniiniga tühja kõhu tingimustes, mis näitas, et Spasmed’i tablette ei ole vaja võtta tühja kõhuga.

Trospiumkloriid on näidanud ekspositsiooni ööpäevast variaabelsust vähenenud Cmax kui AUC
väärtustega nii lõunaajal kui õhtul võrreldes hommikuse annusega.

Neerufunktsiooni raske häirega patsientidel (kreatiniini kliirens 8…32 ml/min) läbiviidud uuringus oli
keskmine AUC 4 korda kõrgem, Cmax oli 2 korda kõrgem ja keskmine poolväärtusaeg oli pikenenud 2
korda võrreldes tervete isikutega. Uuringuid neerufunktsiooni kerge häirega patsientidega ei ole teada.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Toksikoloogilised omadused
a) Mutageenne ja kartsinogeenne potentsiaal
Trospiumkloriid ei ole in vitro ja in vivo testides mutageensest toimet näidanud. Pikaajalised uuringud
rottide ja hiirtega ei ole kartsinogeenset potentsiaali näidanud.

b) Reproduktiivtoksilisus
Embrüotoksilisuse uuringud rottidel ja küülikutel ei näidanud teratogeenset ega embrüotoksilist toimet.
Loote areng, poegimine, järglaste postnataalne areng ja rottide fertiilsus ei olnud kahjustatud.
Rottidel esines trospiumkloriidi ülekandumist platsentasse ja eritumist rinnapiima. Puuduvad kogemused
kasutamise kohta inimesel raseduse ja imetamise ajal.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Laktoosmonohüdraat
Mikrokristalne tselluloos
Maisitärklis
Naatriumglükolaattärklis (üüp A)
Kolloidne veevaba ränidioksiid
Steariinhape
Povidoon 25

Tableti kate:
Hüpromelloos
Titaandioksiid (E171)
Mikrokristalne tselluloos
Steariinhape

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

30, 50 või 100 kaetud tabletti blisterpakendis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčská 1,
CZ 140 00 Praha 4,
TÅ¡ehhi Vabariik

8. Müügiloa number

396502

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 4.10.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 9.10.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

TEKSTI VIIMASE LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2012