PK-MERZ INFUSIOONILAHUS

Toimeained: amantadiin

Ravimi vorm: infusioonilahus

Ravimi tugevus: 0,4mg 1ml 500ml 10TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on PK-MERZ INFUSIOONILAHUS ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON PK-MERZ INFUSIOONILAHUS JA MILLEKS SEDA
KASUTATAKSE

PK-Merz Infusioonilahus on parkinsonismivastane ravim, mida kasutakse Parkinsoni tõve
sümptomite (lihaste jäikus, kangus, värisemine) raviks.

2. Mida on vaja teada enne PK-MERZ INFUSIOONILAHUS võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE PK-MERZ INFUSIOONILAHUSE KASUTAMIST

Ärge kasutage PK-Merz Infusioonilahust
- kui te olete allergiline (ülitundlik) amantadiinsulfaadi või PK-Merz Infusioonilahuse mõne koostisosa
suhtes.
- kui teil on raske dekompenseeritud südamepuudulikkus (NYHA IV staadium)
- kui teil on teised kindlad südamelihase häired (kardiomüopaatiad ja müokardiit)
- kui teil on südame erutustekke-juhtesüsteemi häired (II või III astme AV-blokaad)
- kui teil on südamelöögi sagedus alla 55 löögi/minutis (bradükardia alla 55 löögi/minutis)
- kui teil on kindlad ebaharilikud muutused elektrokardiogrammis (teadaolev QT-intervalli pikenemine või
eristatavad U-lained)
- kui teie suguvõsas on esinenud kaasasündinud QT sündroomi (südamehaigus)
- kui teil on olnud/on rasked ventrikulaarsed rütmihäired (sealhulgas torsade de pointes)
- kui teil on vere kaaliumi- või magneesiumisisaldus vähenenud

PK-Merz infusioonilahust ei tohi kasutada kui te saate samaaegset ravi budipiini või teiste QT-intervalli
pikendavate ravimitega (vt Manustamine koos teiste ravimitega).

PK-Merz infusioonilahust ei tohi kasutada:
- raske neerupuudulikkus (kreatiniini kliirens > 10 ml/min).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga PK-Merz Infusioonilahusega
kui teil esineb mõni allpool loetletud seisunditest:

-
eesnäärme suurenemine (prostata hüpertroofia)
-
silmasisese rõhu tõus e glaukoom (suletudnurga glaukoom)
-
kahjustunud neerufunktsioon (erineva raskusastmega neerupuudulikkus) , vt. lõik 3. „Annustamine
kahjustunud neerufunktsiooniga patsientidele”
- eelnevad ja olemasolevad ärevus-ja segasusseisundid
-
delirioossed seisundid ja rasked vaimsed häired (eksogeenne psühhoos)
-
kui te saate samaaegset ravi memantiiniga (vt. manustamine koos teiste ravimitega)

Lapsed:
Ravimi kasutamise kogemused lastel on ebapiisavad.

Vanemaealised patsiendid:
Eakatel patsientidel, eriti neil, kellel esinevad ärevus- ja segasusseisund või teadvushäired, tuleb alustada
väiksemast algannusest (vt. lõik 3 „Kuidas PK-Merz Infusioonilahust kasutada”.

Oluline informatsioon PK-Merzi Infusiooni kasutamisel:
Enne ravi PK-Merz Infusioonilahusega tuleb teha EKG (50 mm/s) enne ning 1 ja 3 nädalat pärast
ravi alustamist ning määrata Bazetti valemi abil sagedus-korrigeeritud QT-intervall (QTc). Selline EKG
tuleb teha ka enne ja 2 nädalat pärast iga järgnevat annuse suurendamist. Edaspidi tuleb EKG teha vähemalt
üks kord
aastas.

Kui teil tekib südamekloppimine, pearinglus või minestus, tuleb ravi amantadiiniga kohe lõpetada
ja pöörduda otsekohe arsti poole.

Patsientidel, kellele on paigaldatud südamestimulaator, ei ole QT-intervalli täpne määramine võimalik.
Nende patsientide puhul tuleb amantadiini kasutamise üle otsustada individuaalselt pärast konsulteerimist
kardioloogiga.

Kahjustunud neerufunktsiooniga patsientidel on risk toimeaine kuhjumiseks, kuna eliminatsioon neerude
kaudu on langenud. See võib põhjustada üleannustamise sümptome. Seepärast tuleb arstil annus hoolikalt
määrata ja ravi ajal PK-Merziga Infusiooniga määrata ja jälgida glomelulaarfiltratsiooni väärtust (vt lõik 3.
„Kuidas PK-Merz Infusioonilahust kasutada“).

Patsiendid, kellel on orgaaniline ajukahjustus (aju düsfunktsioon) ja varem esinenud krambid, tuleb PK-
Merz’i kasutada erilise ettevaatusega, kuna individuaalsed sümptomid võivad halveneda ja võivad tekkida
krambid (vt lõik 3. „Kuidas PK-Merz Infusioonilahust kasutada” ja lõik 4. „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Patsiendid, kel on teadaolevalt soodumus krampide tekkeks, kaasa arvatud need, kel on varem krampe
esinenud ning kardiovaskulaarsete häiretega patsiendid peavad PK-Merz Infusioonilahuse samaaegse
kasutamise ajal olema regulaarse meditsiinilise järelvalve all.

Kui teil tekib südamekloppimine, pearinglus või lühiajaline teadvuse kadu, tuleb koheselt lõpetada ravi PK-
Merz Infusioonilahusega. Konsulteerige oma arstiga, et kontrollida südamerütmi. Kui südame rütmihäireid
ei tuvastata, võib ravi PK-Merz Infusioonilahusega uuesti alustada, võttes arvesse vastunäidustusi ja
koostoimeid (vt lõik 4. „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Te peate vältima ravi järsku katkestamist PK-Merz’iga, sest see võib põhjustada Parkinsoni tõvega
patsientidel liikumise halvenemist ja halvimal juhul liikumatust.

Patsientidel, kes saavad samaaegselt ravi neuroleptikumidega (ravimid, mida kasutatakse vaimsete ja
emotsionaalsete häirete raviks), on oht eluohtliku maliigse neuroleptilise sündroomi tekkeks, kui
amantadiini kasutamine järsku lõpetada. See seisund on seotud järsu kehatemperatuuri tõusuga, lihasjäikuse
ja närvisüsteemi häiretega.

Parkinsonismiga patsientidel esinevad sageli sellised haigusnähud nagu madal vererõhk, suurenenud
süljeeritus, higistamine, kehatemperatuuri tõus, soojuse akumulatsioon, tursed ja depressioon. Nende
patsientide ravimisel tuleb arvesse võtta amantadiini kõrvaltoimeid ja koostoimeid.

Kui teil tekivad urineerimishäired, tuleb teil konsulteerida oma arstiga.

Kohe kui te märkate nägemishäireid (nägemisteravuse kadumine) või ähmane nägemine, peate kohe
pöörduma silmaarstile, et välistada võimaliku põhjusena sarvkesta turset. Teie arst lõpetab ravi PK-Merziga
kui diagnoositakse sarvkesta turse. Amantadiinravist põhjustatud sarvkesta turse taandub üldiselt kuu aja
jooksul.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid,
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Amantadiini ja QT-intervalli pikendavate ravimite samaaegne kasutamine on vastunäidustatud.
Sellisteks ravimiteks on näiteks:
- teatud IA klassi (nt kinidiin, disopüramiid, prokaiinamiid) ja III klassi (nt amiodaroon, sotalool)
antiarütmikumid;
- teatud ravimid, mida kasutatakse luulude raviks (antipsühhootikumid nt tioridasiin, kloorpromasiin,
haloperidool, pimosiid);
- teatud depressiooniravimid (tri- ja tetratsüklilised antidepressandid nt amitriptülliin);
- teatud allergiaravimid (antihistamiinikumid nt astemisool, terfenadiin);
- teatud ravimid seen- ja bakteriaalsete infektsioonide raviks (makroliidantibiootikumid nt erütromütsiin,
klaritromütsiin);
- teatud ravimid bakteriaalsete infektsioonide raviks (güraasi inhibiitorid nt sparfloksatsiin);
- teatud seeninfektsioonide ravimid (asooli tüüpi antimükootikumid)
- teised ravimid, nagu näiteks budipiin, halofantriin, ko-trimoksasool, pentamidiin, tsisapriid või bepridiil.

See loetelu ei pruugi olla täielik. Enne ravi alustamist PK Merz infusioonilahusega samaaegselt koos teise
ravimiga, kontrollib arst, kas QT intervalli pikenemine on võimalik PK Merz Infusioonilahuse kasutamisel
koos teise ravimiga. Palun öelge oma arstile või apteekrile, kui te lisaks PK-Merzile võtate või olete hiljuti
võtnud muid ravimeid.

Võimalik on amantadiini kasutamine koos teiste parkinsonismivastaste ravimitega. Kõrvaltoimete (nt
vaimsed ja emotsionaalsed reaktsioonid) vältimiseks võib vajalikuks osutuda ravimiannuste vähendamine.

Amantadiini täiendav manustamine A-gripiviiruse poolt põhjustatud infektsiooni profülaktikaks ja raviks ei
ole soovitatav ning sellest tuleb hoiduda üleannustamise ohu tõttu.

Amantadiini ja teiste parkinsonismivastaste ravimite (nt levodopa, bromokriptiin, triheksüfenidüül jms) või
memantiini samaaegsel kasutamisel ilmnevate koostoimete spetsiifilisi uuringuid ei ole läbi viidud (pöörata
tähelepanu kõrvaltoimetele).

Amantadiini kasutamine koos allpool loetletud ravimgruppide või toimeainetega võib viia järgmiste
koostoimete tekkeni:

Antikoliinergilised ravimid:
Antikoliinergiliste ravimite (nt triheksüfenidüül, benstropiin, skopolamiin, biperideen, orfenadriin jms)
kõrvaltoimed (segasus ja hallutsinatsioonid) võivad süveneda.

Kaudselt kesknärvisüsteemi toimivad sümpatomimeetikumid (sümpaatilist närvisüsteemi stimuleerivad
ained)

Amantadiini tsentraalsete toimete tugevnemine.

Alkohol:
Alkoholitaluvuse vähenemine.

Levodopa (parkinsonismivastane ravim):
Terapeutilise toime vastastikune potentseerimine. Levodopat tohib seetõttu kasutada
kombinatsioonis amantadiiniga.

Memantiin (dementsusevastane ravim):
Memantiin võib potentseerida amantadiini toimet ja kõrvaltoimeid (vt lõik „Eriline ettevaatus on vajalik
ravimiga PK-Merz Infusioonilahus“)


Muud ravimid:
Triamtereeni/hüdroklorotiasiidi kombineeritud preparaadi tüüpi diureetikumide (uriinieritust suurendavad
ravimid) samaaegne kasutamine võib põhjustada amantadiini plasmakliirensi vähenemist, viies toksiliste
plasmakontsentratsioonide tekkeni. Seetõttu tuleb nende ravimite kooskasutamist vältida.

Palun pidage meeles, et see informatsioon võib kehtida ka hiljuti kasutatud ravimite kohta.

PK-Merz Infusioonilahuse kasutamine koos toidu ja joogiga
Vältida alkohoolsete jookide tarvitamist, kuna PK-Merz Infusioonilahus vähendab
alkoholitaluvust.

Rasedus ja imetamine
Rasedus
PK-Merz’i kasutamise kohta rasedatel naistel on andmed ebapiisavad. On olnud mõned juhud, kus sündis
terve laps, kuid samuti on esinenud raseduskomplikatsioone ja väärarenguid. Loomkatsetes avaldas PK-
Merz’i toimeaine amantadiin kahjulikku mõju lootele. Võimalik risk inimesele ei ole teada.
PK-Merz’i ei tohi kasutada raseduse ajal kui see ei ole hädavajalik. Kui ravi viiakse läbi kolme esimese
raseduskuu jooksul, peab teie arst teile võimaldama ultraheliuuringu.
Kui te soovite PK-Merz ravi ajal rasestuda või kahtlustate, et olete rase, rääkige palun koheselt oma arstile,
et ta saaks otsustada, kas jätkata ravi amantadiiniga, määrata teile teine ravim või lõpetada ravi.

Imetamine
Amantadiin eritub rinnapiima. Kui on vajalik ravimi kasutamine imetamise ajal, tuleb last jälgida ravimi
võimalike kõrvaltoimete suhtes (nahalööve, uriinipeetus, oksendamine) ning vajadusel rinnaga toitmine
katkestada.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ei saa välistada ravimi toimet tähelepanuvõimele ja erksusele (valvsus) ning silma fokusseerimisvõimele
(akommodatsioonile), sealhulgas võivad avalduda ka koostoimed teiste Parkinsoni tõve ravimitega. Lisaks
haiguse enda mõjule võib ravi alustamise järgselt veelgi halveneda autojuhtimise ja masinate käsitsemise
võime.

Te ei ole enam võimeline reageerima kiiresti ja spetsiifiliselt (täpselt) ootamatutele ja äkilistele
sündmustele. Seetõttu ärge juhtige autot ega teisi liiklusvahendeid ja ärge kasutage elektrilisi tööriistu ilma
oma arstiga konsulteerimata. Pange tähele, et teie autojuhtimisvõime halveneb veelgi koostoimes
alkoholiga.

Oluline teave mõningate PK-Merz Infusioonilahuse koostisainete suhtes
500 ml infusioonilahuse pudel sisaldab 77 mmol naatriumi (1770 mg naatriumi). Seda tuleb arvestada
kui teile on määratud soolavane dieet.

3. Kuidas PK-MERZ INFUSIOONILAHUS võtta

KUIDAS PK-MERZ INFUSIOONILAHUST KASUTADA

Annustamine:

Kasutage PK-Merz Infusioonilahust alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole
milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Parkinsonismi sümptomite ägenemisel (akineetiline kriis) manustatakse 1...3 korda päevas intravenoosselt
200 mg amantadiinsulfaati 500 ml lahuses.

Infusioonikiirus ei tohiks ületada 55 tilka minutis, mis vastab ligikaudu 3 tunnisele infusiooniajale.

Eakatel patsientidel, eriti neil, kellel esinevad ärevus- ja segasusseisund või teadvushäired, tuleb alustada
väiksemast algannusest.

PK-Merzi kombineerimisel teiste parkinsonismivastaste ravimitega, määrab arst annuse individuaalselt.

Annustamine nõrgenenud neerufunktsiooniga patsientidele:
Kui teil on neeruhäired, kohandab teie arst annuse vastavalt renaalse kliirensi vähenemise ulatusele
järgnevalt:

Glomerulaarfiltratsioon
Annus
Annustamisintervall
(ml/min)
(amantadiin-
sulfaat,
200mg/500ml)
80…60
100 mg
iga 12 tunni järel
60…50
200 mg ja 100 mg
ülepäeviti
manustatakse vaheldumisi 200 mg ja järgmisel
päeval 100 mg
50…30
100 mg
1 kord päevas
30…20
200 mg
2 korda nädalas
20…10
100 mg
3 korda nädalas
<10 ja hemodialüüsitavad
100 m

g või
1 kord nädalas või
patsiendid
200 mg
üle nädala

Kreatiniini kliirensi arvutamiseks võib kasutada järgnevat valemit:

Cl = (140 - vanus) x kehakaal / 72 x kreatiniin

Cl = kreatiniini kliirens (ml/min); kreatiniin = kreatiniin plasmas (mg/100 ml)

Valem võimaldab arvutada kreatiniini kliirensi väärtust, mis on võrdne inuliini kliirensiga.
Täiskasvanud meestel on glomerulaarfiltratsiooni kiirus 120 ml/min, naistel 85% selle väärtusest.
Amantadiin on ainult osaliselt dialüüsitav (ligikaudu 5%).

Manustamisviis:
Intravenoosne

Ravi kestvus:
Teie arst määrab kasutamiskestvuse. See sõltub näidustusest ja patsiendi individuaalsest reaktsioonist
ravile.

Kui te manustate PK-Merz Infusioonilahust rohkem kui ette nähtud
Pärast liiga paljusid parenteraalselt manustatud annuseid või liiga kiire infusioonikiiruse tõttu tekkinud
üleannustamise puhul tuleb kasutusele võtta tavapärased meetmed, mida kasutatakse eluohtliku
üleannustamise puhul.

Ägedale mürgistusele ja üleannustamisele on iseloomulikud iiveldus, oksendamine, ülierutatavus,
värisemine, ebakindel kõnnak, nägemise ähmanemine, kauakestev teadvusehäire (letargia), masendus, kõne
häired või krambid (ühel juhul on teatatud tõsisest kardiaalsest arütmiast). Pärast samaaegset PK-Merz
Infusioonilahuse ja teiste parkinsonismivastaste ravimite manustamist on esinenud segasusseisundeid koos
hallutsinatsioonidega ja isegi nii koomat kui ka lihastõmblusi.

Kuna amantadiin on vähe dialüüsitav (u 5%), siis vere puhastamiseks dialüüsi (hemodialüüsi) mürgistuse
korral ei kasutata.
Eluohtliku mürgistuse korral on vajalik intensiivravi. Võimalikud ravimeetmed hõlmavad vedeliku
asendamist, uriini happesuse suurendamist ravimi kiiremaks eritumiseks ning ka sedatsiooni, krambiravi ja
antiarütmikumide (i.v. lidokaiini) kasutamist.
Spetsiifiline ravim ja vastumürk puuduvad. Neurotoksiliste sümptomite (kirjeldatud eespool) raviks võib
kasutada füsostigmiini veenisisest manustamist täiskasvanutele annuses 1...2 mg iga 2 tunni järel ja lastele
annuses 2 x 0,5 mg 5...10-minutiliste intervallidega kuni maksimaalse annuseni 2 mg.

Vajadusel teeb teie arst EKG ja jälgib hoolikalt tegurite suhtes, mis soodustavad südame rütmihäirete teket,
näiteks elektrolüütide tasakaaluhäired (kaaliumi või magneesiumi puudus veres) või aeglane pulss.


Kui te lõpetate PK-Merz Infusioonilahuse manustamise
Te ei tohi omal initsiatiivil lõpetada ravi PK-Merz Infusioonilahusega. Palun öelge oma arstile kui te
soovite ravi talumatuse või sümptomite halvenemise tõttu lõpetada. Te ei tohi ravi katkestada järsku, sest
muidu võivad teie sümptomid süveneda ja võivad tekkida ärajäämanähud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka PK-Merz Infusioonilahus põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgnev tabel on kõrvaltoimete esinemissageduse selgituseks:

Väga sage:
rohkem kui 1 ravitud inimesel 10-st
Sage:
vähem kui 1 10-st, aga rohkem kui 1 100-st ravitud inimesel
Aeg-ajalt:
vähem kui 1 100-st, aga rohkem kui 1 1000-st ravitud inimesel
Harv:
vähem kui 1 1000-st, aga rohkem kui 1 10'000-st ravitud inimesel
Väga harv:
vähem kui 1-10'000-st ravitud inimesest
Teadmata
ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Võimalikud PK-Merz Infusioonilahuse kõrvaltoimed:
Sage:
- unehäired
- rahutus ja ärevus
- uriinipeetus eesnäärme suurenemisega patsientidel (prostata hüpertroofia)

Vallanduda võivad paranoilised eksogeensed psühhoosid (taju- ja käitumishäire) koos kaasnevate
nägemishallutsinatsioonidega, eriti eelsoodumusega eakatel patsientidel. Sellist tüüpi
kõrvaltoimed võivad sagedamini ilmneda juhul, kui amantadiini kasutatakse koos teiste
parkinsonismivastaste ravimitega (nt levodopa, bromokriptiin) või memantiiniga.

- amantadiinile iseloomulikud nahareaktsioonid, livedo reticularis (laiguline nahk), mõnikord koos
säärte ja pahkluude tursega.
- iiveldus
- peapööritus
- suukuivus
- vereringehäired seistes või püsti tõustes (ortostaatiline vererõhu langus)

Harv:
- ähmane nägemine

Väga harv:
- hematoloogilised (vere pilti puudutavad) kõrvaltoimed nagu leukopeenia ja trombotsütopeenia
- ebaregulaarne südame rütm, nagu ventrikulaarne tahhükardia, vatsakeste fibrillatsioon, torsade de
pointes
ja QT-intervalli pikenemine. Enamik neist juhtudest ilmnes pärast üleannustamist või seoses
teatud ravimite või südame rütmihäirete teiste riskifaktoritega (vt lõik 2 „Ärge kasutage PK-Merz
Infusioonilahust“ ja „Võtmine koos teiste ravimitega“.)
- ajutine nägemise kaotus
- suurenenud valgustundlikkus
- ebaregulaarne südame rütm koos kiirenenud pulsiga
- epileptilised krambid, tavaliselt patsientidel, kes on ületanud soovitatud annust
- lihastõmblused ja tunnetushäired jäsemetes

Teadmata:
Sarvkesta turse, mis taandub ravi lõpetamisel.
Kohe kui ilmnevad sellised sümptomid nagu nägemisteravuse kadumine või ähmane nägemine, peate
pöörduma silmaarstile, et välistada võimaliku põhjusena sarvkesta turse ( vt „Oluline informatsioon PK-
Merz Infusiooni kasutamisel”
)

Kõrvaltoimete tekkimisel otsustab teie arst vajalike meetmete kasutuselevõtmise üle. Palun võtke ühendust
oma arstiga, kui teil tekivad ravimi talumatuse nähud.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas PK-MERZ INFUSIOONILAHUS säilitada

KUIDAS PK-MERZ INFUSIOONILAHUST SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage PK-Merz Infusioonilahust pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud plastikpudelil ja karbil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Säilitamise eritingimused puuduvad.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida PK-Merz Infusioonilahus sisaldab:
- Toimeaine on amantadiinsulfaat.
- Üks 500 ml infusioonlahuse pudel sisaldab 200 mg amantadiinsulfaati.
- Abiained on naatriumkloriid, süstevesi.


Kuidas PK-Merz Infusioonlahus välja näeb ja pakendi sisu
PK-Merz Infusioonilahus on selge osakestevaba lahus infusiooniks.
500 ml infusioonilahust plastikpudelis. 10 infusioonipudelit pakendis.

Müügiloa hoidja:
Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstr. 100
60318 Frankfurt
Saksamaa

Tootja:
Merz Pharma GmbH & Co. KgaA
Eckenheimer Landstr. 100
60318 Frankfurt
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole.

H.Abbe Pharma GmbH
Pirita tee 20T
10127 Tallinn
Tel. 646 0980

Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruaris 2011Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

PK-Merz Infusioonilahus, 0,4 mg/ml infusioonilahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 infusioonipudel 500 ml infusioonilahusega sisaldab 200 mg (0,4 mg/ml) amantadiinsulfaati.
INN. Amantadinum.

Abiained: naatriumkloriid, vt lõik 4.4
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Infusioonilahus

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Parkinsonism (välja arvatud ravimitest põhjustatud).

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Enne ravi alustamist ning esimesel ja kolmandal ravinädalal tuleb teha EKG (50 mm/s) ning määrata
Bazetti valemi abil sagedus-korrigeeritud QT aeg (QTc). Selline EKG tuleb teha ka enne ja 2 nädalat
pärast iga järgnevat annuse suurendamist. Edasised EKG kontrollimised tuleb teostada vähemalt üks
kord aastas. Ravi peab vältima või katkestama patsientidel, kellel QTc algväärtus on üle 420 ms, kellel
esineb amantadiinravi ajal QTc tõus üle 60 ms või QTc on üle 480 ms ning samuti patsientidel, kellel
esinevad eristatavad U-lained. Järgides ülaltoodud ettevaatusabinõusid ning võttes arvesse lõigus 4.3
toodud vastunäidustusi, on võimalik vältida väga harva esinevat, kuid eluohtlikku kõrvaltoimet
torsade de pointes ventrikulaarset tahhükardiat.

Üksikannus ja päevaannused:

Parkinsonismi sümptomite ägenemisel (akineetiline kriis) manustatakse 1...3 korda päevas
intravenoosselt 200 mg amantadiinsulfaati 500 ml lahuses.

Infusioonikiirus ei tohiks ületada 55 tilka minutis, mis vastab ligikaudu 3-tunnisele infusiooniajale.

Annustamine neerupuudulikkusega patsientidele:

Neerupuudulikkuse korral tuleb ravimi annust vähendada järgmise skeemi alusel:

Glomerulaarfiltratsioon
Annus (mg)
Annustamisintervall
(ml/min)
(amantadiinsulfaat
200 mg/500 ml)
80…60
100
iga 12 tunni järel
60…50
200 ja 100
ülepäeviti
manustatakse vaheldumisi 200 mg järgmisel päeval 100 mg
50…30
100
1 kord päevas
30…20 200
korda
nädalas
20…10 100
korda
nädalas
<10 ja hemodialüüsitavad
100 või
1 kord nädalas või
patsiendid
200 üle
nädala

Kreatiniini kliirensi arvutamiseks kasutatakse valemit:
Cl = (140 - vanus) x kehakaal / 72 x kreatiniin
Cl = kreatiniini kliirens (ml/min); kreatiniin = kreatiniin plasmas (mg/100 ml)

Valem võimaldab arvutada kreatiniini kliirensi väärtust, mis on võrdne inuliini kliirensiga.
Täiskasvanud meestel on glomerulaarfiltratsiooni kiirus 120 ml/min, naistel 85% selle väärtusest.

Amantadiin on ainult vähesel määral dialüüsitav (ca’ 5% ).

Manustamisviis ja kestvus:

Intravenoosne.

PK-Merz Infusioonilahusega ravi järsku lõpetamist tuleb vältida, kuna Parkinsoni tõvega haigetel võib
sellisel juhul tekkida ekstrapüramidaalsümptomite tugev ägenemine, mõnikord koos akineetilise
kriisiga ning võivad ilmneda ärajätunähud, mõnikord koos deliiriumiga.

Lapsed: Ravimi kasutamise kogemus lastel on ebapiisav.

4.3. Vastunäidustused

PK-Merz Infusioonilahus (amantadiin) on vastunäidustatud patsientidel, kellel esineb:
- ülitundlikkus amantadiiniühendite või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes;
- raske dekompenseeritud südamepuudulikkus (NYHA IV staadium);
- kardiomüopaatiad ja müokardiit;
- II või III astme AV-blokaad;
- bradükardia alla 55 löögi/minutis;
- teadaolev QT-intervalli pikenemine (Bazetti QTc > 420 ms) või eristatavad U-lained või
kaasasündinud QT-sündroom perekonnaanamneesis;
- anamneesis rasked ventrikulaarsed rütmihäired, sealhulgas torsade de pointes;
- samaaegne ravi budipiini või teiste QT-intervalli pikendavate ravimitega (vt lõik 4.5);
- vere kaaliumi- või magneesiumisisalduse vähenemine;
- raske neerupuudulikkus (kreatiniini kliirens > 10 ml/min).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

PK-Merz infusioonilahust võib järgmistel juhtudel kasutada vaid erilise ettevaatusega:
- prostata hüpertroofia;
- suletudnurga glaukoom;
- neerupuudulikkus (erineva raskusega; esineb ravimi kuhjumise oht neerude filtratsioonivõime
languse tõttu) (vt lõike 4.2 ja 4.4);
- ärevus- või segasusseisundid;
- anamneesis delirioossed seisundid või eksogeensed psühhoosid;
- samaaegne ravi memantiiniga (vt lõik 4.5).

Enne ravi alustamist ning esimesel ja kolmandal ravinädalal tuleb teha EKG (50 mm/s) ning määrata
Bazetti valemi abil sagedus-korrigeeritud QT aeg (QTc). Selline EKG tuleb teha ka enne ja 2 nädalat
pärast iga järgnevat annuse suurendamist. Edasised EKG kontrollimised tuleb edaspidi teostada
vähemalt üks kord aastas. Ravi peab vältima või katkestama patsientidel, kellel QTc algväärtus on üle
420 ms, kellel esineb amantadiinravi ajal QTc tõus üle 60 ms või QTc on üle 480 ms ning samuti
patsientidel, kellel esinevad eristatavad U-lained.

Patsientidel, kellel on oht elektrolüütide tasakaaluhäirete tekkeks (nt diureetilise ravi, sagedase
oksendamise ja/või kõhulahtisuse järgselt või insuliini kasutamise tõttu erakorralistes olukordades,
samuti neeruhaiguste või anorektiliste seisundite tõttu), tuleb kontrollida laboratoorseid näitajaid ning
asendada elektrolüütide, eriti kaaliumi ja magneesiumi kaotus.

Kui patsiendil tekib südamekloppimine, pearinglus või minestus, tuleb ravi amantadiiniga kohe
lõpetada ja jälgida patsienti 24 tunni jooksul QT-intervalli pikenemise suhtes. Kui QT-intervalli
pikenemist ei esine, võib ravi uuesti alustada, võttes arvesse vastunäidustusi ja koostoimeid.

Patsientidel, kellele on paigaldatud südamestimulaator, ei ole QT-intervalli täpne määramine võimalik.
Nende patsientide puhul tuleb amantadiini kasutamise üle otsustada individuaalselt pärast
konsulteerimist kardioloogiga.

Amantadiini täiendav manustamine A-gripiviiruse poolt põhjustatud infektsiooni profülaktikaks ja
raviks ei ole soovitatav ning sellest tuleb hoiduda üleannustamise ohu tõttu.

Ettevaatusabinõud kasutamisel:

Patsientidel, kes saavad üheaegset ravi neuroleptikumide ja amantadiiniga, on oht eluohtliku maliigse
neuroleptilise sündroomi tekkeks, kui amantadiini kasutamine järsku lõpetada.

Neerukahjustusega patsientidel võib tekkida mürgistus.

Eriti ettevaatlik peab olema amantadiini määramisel patsientidele, kellel on anamneesis orgaaniline
ajukahjustus või krambid, kuna tekkida võivad krambid ja üksikute sümptomite süvenemine (vt 4.8
ning 4.2).

Südameveresoonkonna haigustega patsiendid peavad amantadiini kasutamise ajal olema regulaarsel
arstlikul jälgimisel.

Parkinsonismiga patsientidel esinevad sageli sellised haigusnähud nagu madal vererõhk, suurenenud
süljeeritus, higistamine, kehatemperatuuri tõus, soojuse akumulatsioon, tursed ja depressioon. Nende
patsientide ravimisel tuleb arvesse võtta amantadiini kõrvaltoimeid ja koostoimeid.

Nägemishäirete nagu nägemisteravuse kadumine või ähmane nägemine ilmnemisel peab patsiendi
koheselt läbi vaatama oftalmoloog, et välistada võimaliku põhjusena sarvkesta turset. PK Merz
infusioonilahuse kasutamine tuleb katkestada kui diagnoositakse sarvkesta turse. PK Merz
infusioonilahuse kasutamise tõttu tekkinud sarvkesta turse taandub üldiselt kuu aja jooksul.

Kui patsiendil tekivad urineerimishäired, tuleb konsulteerida arstiga.

500 ml infusioonilahust sisaldab 77 mmol naatriumi (1770 mg naatriumi). Seda tuleb arvesse võtta
patsientide puhul, kes on vähendatud naatriumisisaldusega dieedil.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Amantadiini ja QT-intervalli pikendavate ravimite samaaegne kasutamine on vastunäidustatud.
Sellisteks ravimiteks on näiteks:

- teatud IA klassi (nt kinidiin, disopüramiid, prokaiinamiid) ja III klassi (nt amiodaroon, sotalool)
antiarütmikumid;
- teatud antipsühhootikumid (nt tioridasiin, kloorpromasiin, haloperidool, pimosiid);
- teatud tri- ja tetratsüklilised antidepressandid (nt amitriptülliin);
- teatud antihistamiinikumid (nt astemisool, terfenadiin);
- teatud makroliidantibiootikumid (nt erütromütsiin, klaritromütsiin);
- teatud güraasi inhibiitorid (nt sparfloksatsiin);
- asooli tüüpi antimükootikumid ja teised ravimid, nagu näiteks budipiin, halofantriin, ko-
trimoksasool, pentamidiin, tsisapriid ja bepridiil.

See loetelu ei pruugi olla täielik. Enne mõne teise ravimi kasutuselevõtmist samaaegselt amantadiiniga
tuleb põhjalikult tutvuda ravimi omaduste kokkuvõttega, et leida võimalikke koostoimeid selle ravimi
ja amantadiini vahel, mille põhjuseks on QT-intervalli pikenemine.

Võimalik on amantadiini kasutamine koos teiste parkinsonismivastaste ravimitega. Kõrvaltoimete (nt
psühhootiliste reaktsioonide) vältimiseks võib vajalikuks osutuda ravimiannuste vähendamine.

Amantadiini ja teiste parkinsonismivastaste ravimite (nt levodopa, bromokriptiin või triheksüfenidüül
jms) või memantiini samaaegsel kasutamisel ilmnevate koostoimete spetsiifilisi uuringuid ei ole läbi
viidud (vt lõik 4.8).

PK-Merz infusioonilahuse kasutamine koos allpool loetletud ravimgruppide või toimeainetega võib
viia järgmiste koostoimete tekkeni:
Antikoliinergilised ravimid:
Antikoliinergiliste ravimite (nt triheksüfenidüül, benstropiin, skopolamiin, biperideen, orfenadriin jms)
kõrvaltoimed (segasus ja hallutsinatsioonid) võivad süveneda.
Kaudselt kesknärvisüsteemi toimivad sümpatomimeetikumid:
Amantadiini tsentraalsete toimete tugevnemine.
Alkohol:
Alkoholitaluvuse vähenemine.
Levodopa (parkinsonismivastane ravim):
Terapeutilise toime vastastikune potentseerimine. Levodopat tohib seetõttu kasutada kombinatsioonis
amantadiiniga.
Memantiin (dementsusevastane ravim):
Memantiin võib potentseerida amantadiini toimet ja kõrvaltoimeid (vt 4.3).
Muud ravimid:
Triamtereeni/hüdroklorotiasiidi kombineeritud preparaadi tüüpi diureetikumide samaaegne kasutamine
võib põhjustada amantadiini plasmakliirensi vähenemist, viies toksiliste plasmakontsentratsioonide
tekkeni. Seetõttu tuleb nende ravimite kooskasutamist vältida.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine
Rasedus:
Platsentaarbarjääri läbimise kohta andmed puuduvad. Amantadiini kasutamise kohta rasedatel naistel
andmed puuduvad. On olnud mõned juhud, kus sündis terve laps, kuid samuti on esinenud
raseduskomplikatsioone ning viiel juhul on teatatud sünnidefektidest (kardiovaskulaarsed defektid,
jäsemete anomaaliad). Loomkatsetes on amantadiin olnud embrüotoksiline ja teratogeenne (vt lõik
5.3). Risk inimesel ei ole teada.
Amantadiini ei tohi kasutada raseduse ajal kui see ei ole hädavajalik. Naist tuleb informeerida
võimalikest ohtudest lootele.
Kui amantadiini määratakse fertiilses eas naisele, tuleb patsienti teavitada, et rasestumise soovi korral
või raseduse kahtlusel peab patsient otsekohe arstiga ühendust võtma.


Imetamine:
Amantadiin eritub rinnapiima. Kui ravimi kasutamine imetamise ajal on hädavajalik, tuleb last jälgida
ravimi võimalike kõrvaltoimete suhtes (nahalööve, uriinipeetus, oksendamine) ning vajadusel rinnaga
toitmine katkestada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ei saa välistada ravimi toimet tähelepanuvõimele ja akommodatsioonile, eriti selle kasutamisel koos
teiste parkinsonismivastaste ravimitega. Lisaks haiguse enda mõjule võib ravi alustamise järgselt
veelgi halveneda autojuhtimise ja masinate käsitsemise võime.
See toime süveneb veelgi koostoimes alkoholiga.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete hindamise aluseks on järgnevad sagedused:

väga sage
(>1/10)
sage (>1/100, <1/10)
aeg-ajalt (>1/1000, < 1/100)
harv (>1/10 000, <1/1000)
väga harv
(<1/10 000), ei ole teada (olemasolevate
andmete põhjal ei ole võimalik hinnata)

Närvisüsteemi häired:
Sage: peapööritus
Väga harv: epilepsiahood, tavaliselt pärast ravi soovitatust suuremate annustega; müokloonus,
perifeerse neuropaatia sümptomite teke

Psühhiaatrilised häired
Sage: unehäired, motoorne ja psüühiline agiteeritus.Vallanduda võivad paranoilised eksogeensed
psühhoosid koos kaasnevate nägemishallutsinatsioonidega, eriti eelsoodumusega eakatel patsientidel.
Sellist tüüpi kõrvaltoimed võivad sagedamini ilmneda juhul, kui amantadiini kasutatakse koos teiste
parkinsonismivastaste ravimitega (nt levodopa, bromokriptiin) või memantiiniga.

Neerude ja kuseteede häired:
Sage: uriinipeetus eesnäärme suurenemisega patsientidel.
Naha ja nahaaluskoe kahjustused:
Sage: livedo reticularis (laiguline nahk), mõnikord koos säärte ja pahkluude tursega

Seedetrakti häired:
Sage: iiveldus, suukuivus

Südame häired:
Väga harv: südame rütmihäired, nagu ventrikulaarne tahhükardia, vatsakeste fibrillatsioon, torsade de
pointes
ja QT-intervalli pikenemine. Enamik neist juhtudest ilmnes pärast üleannustamist või seoses
teatud ravimite või südame rütmihäirete teiste riskifaktoritega (vt lõigud 4.3 ja 4.5). Südame
rütmihäired koos tahhükardiaga.

Vaskulaarsed häired:
Sage: ortostaatiline hüpotensioon

Silma kahjustused:
Harv: ähmane nägemine*
Väga harv: ajutine nägemise kaotus*, suurenenud valgustundlikkus
Pole teada: sarvkesta turse, taandub ravi lõpetamisel

* Kohe kui ilmnevad sellised sümptomid nagu nägemisteravuse kadumine või ähmane nägemine, peab
patsiendi läbi vaatama oftalmoloog, et välistada võimaliku põhjusena sarvkesta turset.

Vere ja lümfisüsteemi häired:
Väga harv: leukopeenia ja trombotsütopeenia
Immuunsüsteemi häired:
Väga harv: anafülaktilsed reaktsioonid.

4.9. Üleannustamine

Alati tuleb arvestada võimalusega, et mürgistus on tingitud mitme ravimi sissevõtmisest, näiteks
suitsiidieesmärgil.

a) Üleannustamise sümptomid
Ägedale mürgistusele on iseloomulikud iiveldus, oksendamine, hüperrefleksia, treemor, ataksia,
ähmane nägemine, letargia, depressioon ja krambid; ühel juhul on teatatud tõsisest kardiaalsest
arütmiast.

Pärast amantadini ja teiste parkinsonismivastaste ravimite samaaegset manustamist on esinenud
akuutset toksilist psühhoosi segasusseisundi ja visuaalsete hallutsinatsioonidega, mõnikord koos
kooma ja müokloonusega.
.
b) Üleannustamise ravi

Spetsiifiline ravi või antidoot puudub.

Eluohtliku mürgistuse korral on vajalik intensiivravi.

Võimalikud ravimeetmed hõlmavad vedeliku asendamist, uriini happesuse suurendamist ravimi
kiiremaks eritumiseks ning ka sedatsiooni, krambiravi ja antiarütmikumide (i.v. lidokaiini) kasutamist.

Neurotoksiliste sümptomite (kirjeldatud eespool) raviks võib kasutada füsostigmiini veenisisest
manustamist täiskasvanutele annuses 1...2 mg iga 2 tunni järel ja lastele annuses 2 x 0,5 mg 5...10-
minutiliste intervallidega kuni maksimaalse annuseni 2 mg.
Kuna amantadiin on dialüüsitav vaid väga vähesel määral (u 5%), siis hemodialüüsi mürgistuse korral
ei kasutata.

Soovitatav on patsientide eriti hoolikas jälgimine võimaliku QT-intervalli pikenemise ja tegurite
suhtes, mis soodustavad torsade de pointes’i teket, näiteks elektrolüütide tasakaaluhäired (eriti
hüpokaleemia ja hüpomagneseemia) või bradükardia.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Parkinsonismivastased ained, amantadiini derivaadid; ATC-kood.
N04BB01
Amantadiinil on mitmeid farmakoloogilisi toimeid. Amantadiin toimib juttkeha dopamiiniretseptorite
kaudse agonistina. Loomkatsetest on ilmnenud, et amantadiini toimel suureneb dopamiini
ekstratsellulaarne kontsentratsioon, mis on tingitud nii dopamiini suurenenud vabanemisest kui
dopamiini tagasihaarde inhibeerimisest presünaptilistesse neuronitesse. Terapeutiliste
kontsentratsioonide juures inhibeerib amantadiin atsetüülkoliini NMDA retseptori poolt vahendatud
vabanemist, vallandades seeläbi antikoliinergilised toimed.
Levodopaga kombineerimisel täheldatakse sünergistlikke toimeid.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Pärast 200 mg amantadiinsulfaadi infusiooni 3 tunni jooksul oli keskmine plasmakontsentratsioon 0,54
μg/ml. Pärast ravi 200 mg annusega päevas saavutati keskmine plasmakontsentratsioon 0,76 μg/ml
infusiooni lõpuks 6. päeval. Keskmine kogukliirens oli 3,6 l/h; plasma poolväärtusaeg jäi vahemikku
7...23 tundi (keskmiselt u 10 tundi).

Amantadiini seonduvus plasmavalkudega in vitro on ligikaudu 67%; umbes 33% ravimist leidub
plasmas seondumata kujul. Amantadiin läbib hematoentsefaalbarjääri küllastatava transportsüsteemi
vahendusel.

Eliminatsiooni poolväärtusaeg on 10...30 tundi (keskmiselt u 15 tundi) ja see sõltub suurel määral
patsiendi vanusest. Eakatel meespatsientidel (62...72 a) on eliminatsiooni poolväärtusaeg ligikaudu 30
tundi.
Neerukahjustusega patsientidel võib terminaalne poolväärtusaeg oluliselt pikeneda, 68 ± 10 tunnini.

Amantadiin eritub uriiniga peaaegu täielikult muutumatul kujul (90% ühekordsest annusest), väike
kogus eritub roojaga.

Amantadiinvesinikkloriidi dialüüsitavus on väike, umbes 5% ühe dialüüsi käigus.

Metabolism:
Amantadiin ei metaboliseeru.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Amantadiin mõjutab südame elektrofüsioloogiat, sealhulgas põhjustab aktsioonipotentsiaali kestuse
pikenemist repolariseerivate kaaliumiioonide sissevoolu pärssimise teel. Ka inimestel võivad need
toimed harva põhjustada teatud tüüpi südame rütmihäireid (apikaalne retsiprookne tahhükardia või
torsade de pointes arütmiad).

Kroonilise toksilisuse uuringutes ilmnesid eeskätt kesknärvisüsteemi stimuleerivad toimed. Koertel ja
ahvidel täheldati isoleeritud ekstrasüstoleid ning koertel ka müokardi vähest rasvinfiltratsiooni.
Mutageensusuuring in vitro ja in vivo testidega ei näidanud amantadiini genotoksilist potentsiaali.

Amantadiiniga ei ole pikaajalisi kartsinogeensusuuringuid läbi viidud.

Rottide, hiirte ja küülikutega teostatud embrüotoksilisuse uuringutes täheldati suurte annuste
kasutamisel embrüoletaalseid toimeid ja väärarenguid ainult rottidel. Suurema esinemissagedusega
täheldati turseid, tagajalgade väärasetust ja skeleti väärarenguid (puuduvad ribid, õndraluu aplaasia).
Toimet fertiilsusele ei ole piisavalt uuritud; rottidel on kirjeldatud viljakuse vähenemist.

Peri- ja postnataalse perioodi uuringuid ei ole läbi viidud.

Lokaalne taluvus:
Inimestel on infusioonilahuse lokaalne taluvus hea.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Naatriumkloriid, süstevesi.

6.2. Sobimatus

Sobivusuuringuid pole läbi viidud.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

500 ml infusioonilahust plastikpudelis. 10 infusioonipudelit pakendis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstr. 100
D-60318 Frankfurt
Saksamaa

8. Müügiloa number

086794

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

26.04.2000/28.02.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2011