PANTHENOL-RATIOPHARM WUNDBALSAM

Toimeained: dekspantenool

Ravimi vorm: kreem

Ravimi tugevus: 50mg 1g 35g 1TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on PANTHENOL-RATIOPHARM WUNDBALSAM ja milleks seda kasutatakse

Panthenol-ratiopharm Wundbalsam'it kasutatakse kergete nahakahjustuste toetavaks raviks.

2. Mida on vaja teada enne PANTHENOL-RATIOPHARM WUNDBALSAM võtmist

Ärge kasutage Panthenol-ratiopharm Wundbalsam'it
- kui te olete allergiline (ülitundlik) dekspantenooli või Panthenol-ratiopharm Wundbalsam’i
mõne koostisosa suhtes.
- kui te olete allergiline (ülitundlik) kaaliumsorbaadi suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Panthenol-ratiopharm Wundbalsam'i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või
meditsiiniõega.

Samaaegne kondoomide ja Panthenol-ratiopharm Wundbalsam’i kasutamine genitaal- või
anaalpiirkonnas võib vähendada kondoomide vastupidavust ning seoses sellega ka nende
usaldusväärsust.

Muud ravimid ja Panthenol-ratiopharm Wundbalsam
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Raseduse ja rinnaga toitmise ajal on Panthenol-ratiopharm Wundbalsam’i kasutamine lubatud.

Panthenol-ratiopharm Wundbalsam sisaldab lanoliini, tsetostearüülalkoholi ja kaaliumsorbaati
Lanoliin, tsetostearüülalkohol ja kaaliumsorbaat võivad põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt
kontaktdermatiit).


3. Kuidas PANTHENOL-RATIOPHARM WUNDBALSAM võtta

Kuidas Panthenol-ratiopharm Wundpalsam'it kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või
meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või
meditsiiniõega.

Kui ei ole teisiti määratud, võib kreemi määrida üks või mitu korda päevas õhukese kihina ravitavale
nahapinnale. Ravi kestus sõltub haiguse iseloomust ja raskusest. Haigusnähtude püsimisel
konsulteerige arstiga.

Kui teil on tunne, et Panthenol-ratiopharm Wundbalsam'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Panthenol-ratiopharm Wundbalsam'it rohkem kui ette nähtud
Panthenol-ratiopharm Wundbalsam'i mitte-eesmärgipärane (näiteks seespidine) kasutamine suurtes
annustes ei ole põhjustanud toksilisi kõrvaltoimeid.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harva (vähem kui ühel patsiendil 1000-st, kuid rohkem kui ühel patsiendil 10 000-st) on täheldatud
ülitundlikkusreaktsioonide (nt allergilised nahareaktsioonid, ärritus, nahapõletik) teket. Ülitundlikkuse
esinemisel tsetostearüülalkoholi suhtes võivad tekkida allergilised reaktsioonid. Seoses
kaaliumsorbaadi sisaldusega ravimis võivad nimetatud ainele tundlikel patsientidel tekkida
ärritusnähud näiteks nahapõletike näol.

Kui nimetatud kõrvaltoimed ilmnevad esimest korda või teie seisund halveneb, lõpetage Panthenol-
ratiopharm Wundbalsam’i kasutamine ja konsulteerige oma arstiga.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud

5. Kuidas PANTHENOL-RATIOPHARM WUNDBALSAM säilitada

Kuidas Panthenol-ratiopharm Wundbalsam'it säilitada.
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30ºC. Pärast avamist säilib kreem 12 kuud temperatuuril kuni 25ºC.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Panthenol-ratiopharm Wundbalsam sisaldab

- Toimeaine on dekspantenool. 1 g kreemi sisaldab 50 mg (5%) dekspantenooli.
- Abiained on villarasv, villarasvaalkoholi salv (koosneb tsetostearüülalkoholist,
villarasvaalkoholist ja valgest vaseliinist), valge vaseliin, isooktadekanooldiglütseroolsuktsinaat
, keskmise ahelaga triglütseriidid , naatriumtsitraat, sidrunhappe monohüdraat, kaaliumsorbaat,
puhastatud vesi.

Kuidas Panthenol-ratiopharm Wundbalsam välja näeb ja pakendi sisu
Valge kuni kergelt kollakas homogeenne määritav iseloomuliku villarasva lõhnaga kreem.
Pakendis on 35 g või 100 g kreemi polüetüleen korgiga alumiiniumtuubis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:
ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Strasse 3
89079 Ulm
Saksamaa

Tootja:
Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren
Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

ratiopharm
Lõõtsa 8
11415 Tallinn
Tel: +372 661 0801


Infoleht on viimati kooskõlastatud: märtsis 2012Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Panthenol-ratiopharm Wundbalsam, 50 mg/g kreem

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g kreemi sisaldab 50 mg dekspantenooli.

INN. Dexpanthenolum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kreem
Valge kuni kergelt kollakas homogeenne määritav iseloomuliku villarasva lõhnaga kreem.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Kerged nahakahjustused.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Kreem kantakse õhukese kihina kahjustatud nahapinnale üks või enam korda päevas. Kasutamiskestus
oleneb nahakahjustuse tekkepõhjusest ning haiguse kulust.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus dekspantenooli või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. Seda ravimit ei tohi kasutada
patsiendid, kellel esineb ülitundlikkus kaaliumsorbaadi suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Samaaegne kondoomide ja Panthenol-ratiopharm Wundbalsam'i kasutamine genitaal- või
anaalpiirkonnas võib vähendada kondoomide vastupidavust ning seoses sellega ka nende
usaldusväärsust.

Kaaliumsorbaat , lanoliin ja tsetostearüülalkohol võivad põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt
kontaktdermatiit).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Samaaegne kondoomide ja Panthenol-ratiopharm Wundbalsam'i kasutamine genitaal-või
anaalpiirkonnas võib vähendada kondoomide vastupidavust ning seoses sellega ka nende
usaldusväärsust.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal on Panthenol-ratiopharm Wundbalsam'i kasutamine lubatud.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Pole asjakohane.

4.8. Kõrvaltoimed

Harva on täheldatud ülitundlikkusreaktsioonide (nt allergilised nahareaktsioonid, ärritus, nahapõletik)
teket. Ülitundlikkuse esinemisel tsetostearüülalkoholi suhtes võivad tekkida allergilised
nahareaktsioonid. Seoses kaaliumsorbaadi sisaldusega ravimis võivad nimetatud ainele tundlikel
patsientidel tekkida ärritusnähud näiteks nahapõletike näol.

4.9. Üleannustamine

Ka Panthenol-ratiopharm Wundbalsam'i mitte-eesmärgipärane (näiteks seespidine) kasutamine suurtes
annustes ei ole põhjustanud toksilisi kõrvaltoimeid.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Teised armistumist soodustavad ained, ATC-kood: D03AX03

Dekspantenool on pantoteenhappe alkohoolne analoog, mis omab intermediaarsest muundumisest
tingituna sarnast bioloogilist toimet pantoteenhappega. Aine on seondunud parema pöörduva D-
konfiguratsiooniga. Pantoteenhape ja selle soolad on vesilahustuvad vitamiinid, mis osalevad
koensüüm A-na paljudes ainevahetusprotsessides.
Eksperimentaalselt on in vitro tõestatud fibroblastide proliferatsioon, mis in vivo parandab
aponeuroosi tugevust. Dekspantenooli puudusega rottide puhul on dekspantenooli manustamisel
täheldatud troofilist toimet nahale. Dekspantenooli/pantenooli välispidine kasutamine võib korvata
naha- või limaskestakahjustusest tingitud pantoteenhappe suurenenud vajaduse.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Triitiumiga märgistatud pantenooli käsitlevate uuringute põhjal imendub aine naha kaudu. Täpsemaid
uuringuid aine metabolismi kohta nahas ja limaskestades ei ole teostatud.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Pantoteenhape ja selle derivaadid ei ole toksilised. Mutageense, teratogeense või kantserogeense toime
kohta andmed puuduvad.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Villarasv, villarasvaalkoholi salv (koosneb tsetostearüülalkoholist, villarasvaalkoholist ja valgest
vaseliinist), valge vaseliin, isooktadekanooldiglütseroolsuktsinaat , keskmise ahelaga triglütseriidid,
naatriumtsitraat, sidrunhappe monohüdraat, kaaliumsorbaat, puhastatud vesi.

6.2. Sobimatus


Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC. Pärast avamist säilib kreem 12 kuud.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Polüetüleenkorgiga alumiiniumtuub, 35 g või 100 g tuubis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. Müügiloa hoidja

ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Strasse 3
89079 Ulm
Saksamaa

8. Müügiloa number

049494

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

1.01.1994/1.03.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2012