OMSAL

Toimeained: tamsulosiin

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel

Ravimi tugevus: 0,4mg 30TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on OMSAL ja milleks seda kasutatakse

OMSAL'i toimeaine on tamsulosiinvesinikkloriid. See on selektiivne alfa
- adrenoretseptori
1A/1D
antagonist. See toimib lõõgastades silelihaseid eesnäärmes ja kusitis (ureetras) ning võimaldab uriini
ureetrast kergemini väljutada ning kergendab urineerimist. Samuti vähendab see urineerimistungi.

OMSAL'i kasutatakse meestel eesnäärme suurenemisega seotud kusetrakti alumise osa kaebuste
raviks (healoomuline prostata hüperplaasia). Nendeks kaebusteks võivad olla raskused urineerimisel
(nõrk uriinijuga), tilkumine, sage urineerimisvajadus nii öösel kui ka päeval.

2. Mida on vaja teada enne OMSAL võtmist

Ärge võtke OMSAL'i:
- kui olete tamsulosiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline. Ülitundlikkus võib ilmneda keha pehmete kudede äkilise paikse tursena (nt
kõri või keel), hingamisraskusena ja/või sügeluse ja lööbena.
- kui teil on raske maksapuudulikkus.
- kui teil esineb minestus asendi muutmisel (istudes või püstitõustes) vererõhu languse tõttu.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne OMSAL'i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Teie seisundi hindamiseks on vajalik regulaarne meditsiiniline läbivaatus.
- Nagu teistegi seda tüüpi ravimite kasutamise korral, võib ka tamsulosiini kasutamisel
harva tekkida minestus. Pearingluse ja nõrkuse esimeste nähtude tekkimisel, istuge või
heitke pikali kuni sümptomid kaovad.
- Rääkige oma arstile kui teil esinevad rasked neeruprobleemid.
- Kui teile tehakse või on plaanis silmaoperatsioon läätse hägususe (katarakt) või suurenenud
silma siserõhu (glaukoom) tõttu, palun teavitage oma silmaarsti sellest, kui te kasutate või olete
hiljuti kasutanud OMSAL'i. Seda seepärast, et OMSAL võib operatsiooni ajal põhjustada
komplikatsioone. Silmaarst saab sel juhul rakendada vajalikke ettevaatusabinõusid kasutatavate
ravimite ja operatsioonimeetodite suhtes. Küsige arstilt, kas te peate või ei pea edasi lükkama
või ajutiselt lõpetama selle ravimi võtmist, kui teile tehakse silmaoperatsioon läätse hägususe
(katarakt) või suurenenud silma siserõhu (glaukoom) tõttu.

Lapsed ja noorukid
Ärge andke seda ravimit lastele ega alla 18-aastastele noorukitele, kuna puudub asjakohane näidustus
OMSAL'i kasutamiseks selles vanuserühmas ning selle efektiivsus selles patsientide rühmas ei ole
tõestatud.

Muud ravimid ja OMSAL
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.
Teatud ravimid (nt vere hüübivust vähendavad ravimid, mida nimetatakse antikoagulantideks, nagu
varfariin, põletikuvastased ravimid, nagu diklofenak) võivad mõjutada tamsulosiini toimeid. Seetõttu
võite samaaegselt koos OMSAL'iga võtta vaid neid ravimeid, mida teie arst lubab.

Rasedus, imetamine ja viljakus
OMSAL ei ole näidustatud kasutamiseks naistel.
Meestel on teatatud ebanormaalsest ejakulatsioonist (ejakulatsioonihäire).
See tähendab, et sperma ei välju ureetrast, vaid läheb põide (retrogaadne ejakulatsioon) või
spermamaht on vähenenud või puudub (ejakulatsioonihäire). Selle esinemine on kahjutu.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
OMSAL võib avaldada negatiivset mõju võimele töötada seadmetega või juhtida autot. Tuleb võtta
arvesse, et mõnedel patsientidel võib esineda pearinglust.

3. Kuidas OMSAL võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst ei ole määranud teisiti, on soovitatavaks annuseks üks kapsel ööpäevas, mida võetakse iga
päev pärast hommikusööki või päeva esimest söögikorda.

Ärge avage ega närige kapslit, neelake see tervelt alla.

Kui te võtate OMSAL’i rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate OMSAL'it rohkem, võib see põhjustada ootamatut vererõhu langust ja kiirenenud
südamerütmi, mille tõttu tekib pearinglus. Pöörduge koheselt oma arsti poole või erakorralise
meditsiini osakonda lähimas raviasutuses, kuna juhusliku või sihiliku üleannustamise tagajärjed
võivad vajada arstlikku sekkumist.

Kui te unustate OMSAL’i võtta
Võtke ununenud kapsel samal päeval. Järgmisel päeval ärge võtke kahekordset annust kui annus jäi
eelmisel korral võtmata ning jätkake raviskeemiga üks kapsel päevas.

Kui te lõpetate OMSAL'i võtmise
Te ei tohi ravimi võtmist lõpetada ilma arstiga eelnevalt nõu pidamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Ärge sattuge
ärevusse allpool toodud kõrvaltoimete loetelust, teil ei pruugi ilmneda neist ühtegi. Enamus patsiente
ei tähelda ühtegi kõrvaltoimet. Siiski, kui te täheldate ja need häirivad teid, rääkige oma arstile.

Kui te tunnete nõrkust või pearinglust, istuge või heitke pikali, kuni sümptomid taanduvad.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):
- pearinglus, eriti toolilt või voodist istuma või püsti tõustes
- ejakulatsioonihäire

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):
- peavalu
- kiire südamerütm
- vererõhu langus, eriti püsti tõusmisel
- ninakinnisus või vesine nohu
- kõhukinnisus
- kõhulahtisus
- iiveldus
- oksendamine
- nahalööve
- nõgestõbi
- sügelus
- nõrkus.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st):
- minestus
- naha alumiste kihtide turse, tavaliselt suu ümbruses või suu või kurgu limaskestas, mis võib
tekkida väga kiiresti.

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):
- priapism (valulik, kestev, tahtele allumatu peenise erektsioon), sellisel juhul on vaja kiiret
meditsiinilist abi
- raske põletikuline lööve nahal ja limaskestadel, mis kujutab endast allergilist reaktsiooni
ravimite või muude ainete suhtes (Stevensi-Johnsoni sündroom).

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)
- ninaverejooks
- ähmane nägemine, nägemiskahjustus
- suukuivus
- tõsised nahalööbed (mitmekujuline erüteem, eksfoliatiivne dermatiit)
- retrograadne ejakulatsioon (ejakulatsioon põide)
- ejakulatsiooni puudumine.

Kui teile plaanitakse teha silmaoperatsioon läätse hägususe (katarakt) või suurenenud silma siserõhu
(glaukoom) tõttu ning te juba kasutate või olete eelnevalt kasutanud tamsulosiinvesinikkloriidi, ei
pruugi pupill piisavalt laieneda ja silma vikerkest ehk iiris (silma ümmargune värviline osa) võib
protseduuri käigus lõtvuda (vt ka lõik 2. “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Lisaks ülalpool nimetatud kõrvaltoimetele on seoses OMSAL'i kasutamisega teatatud järgnevast
- väga kiired ja ebaregulaarsed südame kokkutõmbed
- ebaregulaarne südamerütm
- ebatavaliselt kiire südamerütm ja
- hingamisraskus.
Et neid spontaanseid kõrvaltoimeid on täheldatud ravimi turuletulekujärgselt, siis ei ole võimalik
usaldusväärselt hinnata nende esinemissagedust ja põhjuslikku seost OMSAL'iga.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas OMSAL säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik kuni:".
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata
ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida OMSAL sisaldab
- Toimeaine on tamsulosiinvesinikkloriid. Iga kapsel sisaldab 0,4 mg tamsulosiinvesinikkloriidi.
- Teised koostisosad on:
kapsli sisu:
mikrokristalliline tselluloos (E460), metakrüülhape - etüülakrülaadi kopolümeer 1:1 (sisaldab
polüsorbaat 80, naatriumlaurüülsulfaat), talk, trietüültsitraat, kaltsiumstearaat.
kapsli kest:
kollane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172), titaandioksiid
(E171), želatiin.

Kuidas OMSAL välja näeb ja pakendi sisu
Kapslid suurusega nr 2 on läbipaistmatud, tuhmkollast ja pruuni värvi osadega. Iga toimeainet
prolongeeritult vabastav kõvakapsel on täidetud 330 mg valgete või valkjate õhukese
polümeerikattega pelletitega.

30, 90 või 100 kapslit on pakitud PVC/PVDC/Al blistritesse ja karpi.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Gedeon Richter Plc.,
1103 Budapest,
Gyömrői út 19-21
Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Richter Gedeon Eesti filiaal
Kitsas 8
51003 Tartu
Tel: +372 742 7056

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:

Eesti
OMSAL, 0.4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid
Ungari
Tamsol 0,4 mg retard kemény kapszula
Läti
Omsal 0,4 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas
Leedu
Omsal 0,4 mg pailginto atpalaidavimo kieta kapsulės
Poola
Omsal 0,4 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu


Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

OMSAL, 0.4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 0.4 mg tamsulosiinvesinikkloriidi.

INN. Tamsulosinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel.

Kapslid suurusega nr 2, mille ülemine osa on pruun läbipaistmatu ja alumine osa tuhmkollane
läbipaistmatu, on täidetud 330 mg valgete või valkjate õhukese polümeerikattega pelletitega.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevad alumiste kuseteede sümptomid.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Üks kapsel ööpäevas võetuna pärast hommikusööki või päeva esimest söögikorda.

Lapsed
Puudub asjakohane näidustus OMSAL'i kasutamiseks lastel.
Tamsulosiini ohutus ja efektiivsus alla 18-aasta vanustel lastel pole tõestatud. Antud hetkel
teadaolevad andmed on esitatud lõigus 5.1.

Kasutamine neerukahjustuse korral
Neerukahjustuse korral ei ole vaja annuseid kohandada.

Kasutamine maksakahjustuse korral
Kerge kuni mõõduka maksapuudulikkusega patsientidel ei ole vaja annuseid kohandada (vt ka lõik 4.3
Vastunäidustused).

Suukaudseks kasutamiseks. Kapsel tuleb neelata tervelt ja seda ei tohi avada ega närida, kuna see
häirib toimeaine pikaajalist vabanemist.

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine (sh ravimist põhjustatud angioödeem) või lõigus 6.1 loetletud mis tahes
abiainete suhtes.
- Anamneesis ortostaatiline hüpotensioon.
- Raske maksapuudulikkus.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Sarnaselt teiste α -adrenoretseptori antagonistidega võib tamsulosiini kasutamise ajal üksikjuhtudel
1
tekkida vererõhu langus, mis harva resulteerub sünkoobiga. Esimeste ortostaatilise hüpotensiooni
sümptomite ilmumisel (pearinglus, nõrkus) tuleb patsient panna istuma või lamama kuni sümptomite
kadumiseni.

Enne ravi alustamist tamsulosiiniga tuleb patsienti uurida teiste võimalike seisundite osas, mille
sümptomid võivad olla sarnased eesnäärme healoomulisele hüperplaasiale.
Enne ravi alustamist viiakse läbi digitaalne rektaalne läbivaatus ning vajadusel määratakse ka prostata-
spetsiifilised antigeenid (PSA). Samu uuringuid korratakse ravi ajal regulaarsete vaheaegadega.

Raske neerukahjustusega (kreatiniini kliirens < 10 ml/min) patsientide ravimisel tuleb olla ettevaatlik,
kuna ravimi toimet nendel patsientidel ei ole täpselt uuritud.

Mõnedel patsientidel, kes saavad või on saanud eelnevalt ravi tamsulosiiniga, on katarakti või
glaukoomi operatsiooni käigus täheldatud „operatsiooniaegset lõdva iirise sündroomi” (Intraoperative
Floppy Iris Syndrome, IFIS - kitsa pupilli sündroomi variant). IFIS võib suurendada
operatsiooniaegsete ja -järgsete silmatüsistuste tekkeriski.

Kinnitamata andmetel piisab tamsulosiini ärajätmisest 1...2 nädalat enne katarakti või glaukoomi
operatsiooni, kuid ravi lõpetamisest saadavat kasu ei ole veel kindlaks tehtud. IFIS-est on teatatud ka
patsientidel, kes olid katkestanud ravi tamsulosiiniga pikemaks perioodiks enne katarakti operatsiooni.

Patsientidel, kellele on plaanis teostada katarakti või glaukoomi operatsioon, ei soovitata alustada ravi
tamsulosiinvesinikkloriidiga. Preoperatiivse hindamise käigus peavad katarakti või glaukoomi
operatsiooni läbiviijad kindlaks tegema, kas opereeritav patsient saab või on saanud ravi
tamsulosiiniga, et tagada sobivate meetmete rakendamine IFIS raviks operatsiooni ajal.

Tamsulosiinvesinikkloriidi ei tohi manustada aeglase metaboliseerija CYP2D6 fenotüübiga
patsientidele kombinatsioonis tugevate CYP3A4 inhibiitoritega.
Tamsulosiinvesinikkloriidi tuleb kasutada ettevaatusega kombinatsioonis tugevate ja mõõdukate
CYP3A4 inhibiitoritega (vt lõik 4.5).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimete uuringuid on läbi viidud ainult täiskasvanutel.
Koostoimeid ei ole kirjeldatud koosmanustamisel järgmiste ravimitega: atenolool, enalapriil või
teofülliin.

Tamsulosiini plasmakontsentratsioon suureneb koosmanustamisel tsimetidiiniga, samal ajal kui
kooskasutamisel furosemiidiga väheneb, aga kuna tamsulosiini kontsentratsioon püsib normaalses
vahemikus, ei ole annustamist vaja kohandada.

In vitro uuringutes ei muutnud diasepaam, propranolool, trikloormetiasiid, kloormadinoon,
amitriptülliin, diklofenak, glibenklamiid, simvastatiin ega varfariin tamsulosiini vaba fraktsiooni
sisaldust inimese plasmas. Samuti ei muutnud tamsulosiin diasepaami, propranolooli,
trikloormetiasiidi ega kloormadinooni vaba fraktsiooni sisaldust.

Diklofenak ja varfariin võivad siiski kiirendada tamsulosiini eliminatsioonikiirust.

Tamsulosiinvesinikkloriidi samaaegne manustamine koos tugevate CYP3A4 inhibiitoritega võib
tamsulosiinvesinikkloriidi toimet tugevdada. Samaaegsel manustamisel ketokonasooliga (teadaolevalt
tugev CYP3A4 inhibiitor) tõusid tamsulosiinvesinikkloriidi AUC ja Cmax vastavalt 2,8 ning 2,2
korda.

Tamsulosiinvesinikkloriidi ei tohi manustada aeglase metaboliseerija CYP2D6 fenotüübiga
patsientidele kombinatsioonis tugevate CYP3A4 inhibiitoritega.
Tamsulosiinvesinikkloriidi tuleb kasutada ettevaatusega kombinatsioonis tugevate ja mõõdukate
CYP3A4 inhibiitoritega.

Tamsulosiinvesinikkloriidi manustamisel samaaegselt koos paroksetiiniga, mis on tugev CYP2D6
inhibiitor, tõusid tamsulosiini Cmax ja AUC vastavalt 1,3 ning 1,6 korda, kuid seda ei peeta kliiniliselt
oluliseks.

Samaaegne teiste α -adrenoretseptori antagonistide manustamine võib viia hüpotensiivsete toimeteni.
1

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Tamsulosiin ei ole näidustatud kasutamiseks naistel.
Meestel läbiviidud lühi- ja pikaajalistes kliinilistes uuringutes on täheldatud ejakulatsioonihäireid.
Müügiloa saamise järgses faasis on teatatud retrograadse ejakulatsiooni juhtudest ja ejakulatsiooni
puudumisest.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Tamsulosiini toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuritud. Patsiendid peaksid
teadma, et tamsulosiin võib põhjustada pearinglust.

4.8. Kõrvaltoimed

Organsüsteemi klass
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Väga harv
Teadmata
(≥1/100 kuni (≥1/1000 kuni (≥1/10 000 kuni
(<1/10 000)
(ei saa hinnata
<1/10)
<1/100)
<1/1000)
olemasolevate
andmete alusel)
Närvisüsteemi häired Pearinglus
Peavalu
Minestus


(1,3%)
Silma kahjustused
Ähmane
nägemine*,
Nägemise
kahjustus*
Südame häired

Südamepekslemine
Vaskulaarsed häired
Ortostaatiline


hüpotensioon
Respiratoorsed,

Riniit


Ninaverejooks*
rindkere ja
mediastiinumi häired
Seedetrakti häired

Kõhukinnisus,

Suukuivus*
Kõhulahtisus,
Iiveldus,
Oksendamine
Naha ja nahaaluskoe
Lööve,
Angioödeem
Stvensi-Johnsoni Multiformne
kahjustused
Sügelus,
sündroom
erüteem*,
Urtikaaria
Eksfoliatiivne
dermatiit*
Reproduktiivse
Ejakulatsiooni

Priapism
Retrograadne
süsteemi ja
häired
ejakulatsioon,
rinnanäärme häired
Ejakulatsiooni
puudumine
Üldised häired ja

Asteeniamanustamiskoha
reaktsioonid
* Täheldatud turuletulekujärgselt

Turuletulekujärgse järelevalve käigus on tamsulosiinraviga seostatud katarakti või glaukoomi
operatsiooni käigus tekkivat kitsa pupilli seisundit, mida nimetatakse operatsiooniaegseks lõdva iirise
sündroomiks (Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS) (vt ka lõik 4.4).

Turuletulekujärgne kogemus
Lisaks ülalpool nimetatud kõrvaltoimetele on seoses tamsulosiini kasutamisega teatatud kodade
virvendusest, arütmiast, tahhükardiast ja düspnoest. Et neid spontaanseid kõrvaltoimeid on täheldatud
ravimi turuletulekujärgselt, siis ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata nende esinemissagedust ja
põhjuslikku seost tamsulosiiniga.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid:
Tamsulosiinvesinikkloriidi üleannustamine võib põhjustada rasket hüpotensiooni. Raske hüpotensioon
võib ilmneda erinevate üleannustamise tasemete juures.
Tahtmatu üleannustamise käigus on manustatud suurim tamsulosiinvesinikkloriidi annus 12 mg. Selle
tulemuseks oli tõsine peavalu. Hospitaliseerimine ei olnud vajalik.

Ravi:
Ägeda hüpotensiooni tekkimisel pärast üleannustamist tuleb alustada kardiovaskulaarset toetavat ravi.
Vererõhk on taastatav ja südame löögisagedus normaliseeritav, kui asetada patsient lamavasse
asendisse. Kui see ei anna tulemust, kasutatakse ringleva veremahu suurendamist ja vajadusel ka ravi
vasopressoritega. Jälgitakse neerufunktsiooni ja rakendatakse üldiseid abistavaid võtteid.

Dialüüs ei ole tõenäoliselt efektiivne, sest tamsulosiin seondub tugevalt plasmavalkudega. Kasutusele
võib võtta meetmed imendumise takistamiseks, nt oksendamine. Suurte koguste allaneelamisel võib
teha maoloputust ja manustada aktiivsütt ja osmootseid kõhulahtisteid, nagu näiteks naatriumsulfaat.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Uroloogias kasutatavad ained, Alfaadrenoretseptorite antagonistid,
ATC kood: G04CA02
Eesnäärme healoomulise hüpertroofia korral kasutatavad ained.

Toimemehhanism
Tamsulosiin seondub selektiivselt ja konkureerivalt postsünaptiliste α -adrenoretseptoritega, eelkõige
1
alatüüpidega α ja α ). See toob kaasa eesnäärme ja ureetra silelihaste lõõgastumise.
1A
1D

Farmakodünaamilised toimed
Tamsulosiin suurendab maksimaalset uriini voolukiirust. Tamsulosiin leevendab eesnäärme ja ureetra
silelihaseid lõõgastades kuseteede obstruktsiooni, mis parandab urineerimisega seotud sümptomeid.

Tamsulosiin parandab ka kusepõie mahuga seotud sümptomeid, milles etendab tähtsat osa põie
ebastabiilsus
.

Toimed põie mahu ja urineerimisega seotud sümptomitele säilivad ka pikaaegse ravi korral. Ravi
lükkab oluliselt edasi kirurgilise ravi või kateteriseerimise vajadust.

Seoses perifeerse resistentsuse vähendamisega võivad α -retseptori antagonistid alandada vererõhku.
1
Tamsulosiiniga teostatud uuringutes ei ole leitud kliiniliselt olulist vererõhu langust.

Lapsed
Neuropaatilise põiega lastel viidi läbi topeltpime randomiseeritud platseebokontrollitud erinevate
annustega uuring. Kokku randomiseeriti ja raviti ühe tamsulosiini annusega 3-st [väike (0,001…0,002
mg/kg), keskmine (0,002…0,004 mg/kg) ja suur (0,004…0,008 mg/kg] või platseeboga 161 last
(vanuses 2…16 aastat). Esmane tulemusnäitaja oli patsientide arv, kellel vähenes detruusorlihase
lekkepunkti rõhk (LPP) kuni < 40 cm H2O samal päeval läbi viidud kahe hindamise alusel. Teisesed
tulemusnäitajad olid: detruusorlihase lekkepunkti rõhu tegelik ja protsentuaalne muutus võrreldes
algväärtusega, hüdronefroosi ja hüdroureetri paranemine või stabiliseerumine ja kateteriseerimisel
saadud uriinimahtude muutus ning kateteriseerimise ajal märjana oldud kordade arv
kateteriseerimispäevikute alusel. Ei platseeborühma ega ühegi kolme tamsulosiini annuseid saava
rühma vahel ei täheldatud statistiliselt olulist erinevust esmaste ega teiseste tulemusnäitajate osas.
Ühegi annuse puhul ei täheldatud vastuse sõltuvust annusest.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Tamsulosiin imendub soolestikust ja on peaaegu täielikult biosaadav. Enne ravimi manustamist
söödud toit aeglustab imendumist. Imendumise stabiilsust saab suurendada, manustades tamsulosiini
alati pärast sama toidukorda. Tamsulosiini kineetika on lineaarne.

Maksimaalne plasmakontsentratsioon saavutatakse ligikaudu kuus tundi pärast tamsulosiini
üksikannuse manustamist toidukorra järel. Tasakaaluseisund saavutatakse korduvate annuste
manustamisel viiendaks ravipäevaks ja sel juhul on C ligikaudu 2/3 kõrgem võrreldes ühekordse
max
annuse järgselt saavutatava väärtusega. Kuigi seda täheldati eakatel patsientidel, võib eeldada seda
sama ka noorematel patsientidel.
Plasmakontsentratsioon võib erinevatel patsientidel olla erinev nii pärast ühekordset kui mitmekordset
annustamist.

Jaotumine
Inimorganismis seondub tamsulosiin 99% ulatuses plasmavalkudega.Jaotumisruumala on väike
(ligikaudu 0,2 l/kg).

Biotransformatsioon
Tamsulosiin metaboliseerub aeglaselt, vähese esmase passaaži efektiga. Enamus tamsulosiinist on
plasmas muutumatul toimeaine kujul. Metabolism toimub maksas. Rottidel ei põhjustanud tamsulosiin
maksa mikrosomaalsete ensüümide induktsiooni.

In vitro tulemused näitavad, et CYP3A4 ja ka CYP2D6 on kaasatud metabolismi, tõenäoliselt osalevad
tamsulosiinvesinikkloriidi metabolismis vähesel määral ka teised CYP isoensüümid. CYP3A4 ja
CYP2D6 metaboliseerivate ensüümide inhibeerimine võib viia tamsulosiinvesinikkloriidi
kontsentratsiooni suurenemiseni (vt lõigud 4.4 ja 4.5).
Ükski metaboliit ei ole aktiivsem kui esmane aktiivne toimeaine.

Eritumine
Tamsulosiin ja selle metaboliidid väljutatakse peamiselt uriiniga ja ligikaudu 9% ravimist eritub
muutumatul kujul. Pärast tamsulosiini ühekordset manustamist täiskõhu tingimustes ning
püsikontsentratsiooni staadiumis olid eliminatsiooni poolväärtusajad vastavalt 10 ja 13 tundi.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Toksilisuse katsed ühekordsete ja korduvate annustega viidi läbi hiirtel, rottidel ja koertel. Lisaks
uuriti reproduktsioonitoksilisust rottidel, kartsinogeensust hiirtel ja rottidel ning genotoksilisust in vivo
ja in vitro. Tamsulosiini suurte annuste toksilisuse profiil on võrreldav α1-adrenoretseptori
antagonistide farmakoloogiliste toimetega. Koertel sedastati väga suurte annuste kasutamisel
muutused EKG-s. Siiski ei ole nimetatud muutused tõenäoliselt kliinilise tähtsusega. Tamsulosiinil ei
ole leitud märkimisväärseid genotoksilisi omadusi.

Emastel hiirtel ja rottidel on täheldatud tamsulosiini kasutamisel suuremaid proliferatiivseid muutusi
rinnanäärmetes. Nimetatud muutusi peetakse siiski ebaolulisteks, sest need tekivad vaid suurte annuste
manustamisel ja on kaudselt seotud hüperprolaktineemiaga.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Kapsli sisu:
Mikrokristalliline tselluloos (E460),
Metakrüülhape - etüülakrülaadi kopolümeer 1:1 (sisaldab polüsorbaat 80, naatriumlaurüülsulfaat),
Talk,
Trietüültsitraat,
Kaltsiumstearaat.

Kapsli kest:
Kollane raudoksiid (E172),
Must raudoksiid (E172),
Punane raudoksiid (E172),
Titaandioksiid (E171),
Želatiin.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

30, 90 või 100 kapslit on pakitud värvitutesse läbipaistvatesse PVC/PVDC/Al blistritesse.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Gedeon Richter Plc.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21
Ungari

8. Müügiloa number

505806

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 03.02.2006
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 03.03.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud septembris 2014