MORFIN DAK 20 MG/ML

Toimeained: morfiin

Ravimi vorm: süstelahus

Ravimi tugevus: 20mg 1ml 1ml 10TK

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on MORFIN DAK 20 MG/ML ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Morfin DAK ja milleks seda kasutatakse

Morfiin on oopiumi alkaloidide hulka kuuluv tugevatoimeline valuvaigisti.
Morfin DAK 20 mg/ml süstelahust kasutatakse tugeva valu raviks.

2. Mida on vaja teada enne MORFIN DAK 20 MG/ML võtmist

Mida on vaja teada enne Morfin DAK-i kasutamist

Ärge kasutage Morfin DAK-i:
- kui olete morfiini või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- ägeda hingamispuudulikkuse, raske bronhiaalastma, alkoholimürgistuse ja halvatusliku soolesulguse
(paralüütilise iileuse) korral;
- peatrauma või feokromotsütoomi korral.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- kui teil on hingamishäired, sest opiaadid vähendavad hingamiskeskuse tundlikkust;
Hapnikuvaegus (hüpoksia) ja süsinikdioksiidi liigsus (hüperkapnia) võivad süveneda:
- kui te olete eakas patsient;
- kui te põete maksa ja/või neeruhaigusi;
- kui teil on madal vererõhk, kilpnäärme alatalitlus või eesnäärme healoomuline suurenemine;
- kui teil on hingamiselundite ja südameveresoonkonna rasked kroonilised haigused;
- kui teil on esinenenud krampidega kulgevaid haigusi;
- kui te kasutate või olete viimase kahe nädala jooksul kasutanud selliseid ravimeid nagu
monoamiinioksüdaasi inhibiitorid;
- kui te saate teisi kesknärvisüsteemi (KNS) depressante;
- vastsündinute ja väikelaste puhul, sest nad võivad olla vastuvõtlikumad morfiini toimetele, eriti hingamist
pärssivale toimele;
- kui teil esineb koljusisese rõhu tõus;
- kui teil esineb kodade laperdus või muud supraventrikulaarsed tahhükardiad;
- kui teil esineb äge kõhuvalu;
- kui teid ravitakse opioidi agonistide/antagonistide valuvaigistitega.

1
Morfiinvesinikkloriid võib tekitada psüühilist sõltuvust. Ravimi kasutamisel rangelt meditsiinilistel näidustustel
on psüühilise sõltuvuse kujunemise oht vähene. Pahaloomulise haiguse lõppstaadiumis ei ole sõltuvuse teke
oluline. Morfiin-sõltuvus on raskesti ravitav.

Muud ravimid ja Morfin DAK
Opiaatide ja monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitorite koosmanustamisel on kirjeldatud vererõhu langust ja
kesknärvisüsteemi (KNS) ning hingamist pärssiva toime tugevnemist.
Opiaadid potentseerivad neuroleptikumide ja bensodiasepiinide toimet.
Barbituurhappe derivaadid potentseerivad opiaatide poolt esilekutsutud teadvushäireid ja hingamisdepressiooni.
Morfiin võib tugevdada samaaegselt manustatud lihasrelaksantide toimeid.
Tuberkuloosivastaste ravimite rifampiini ja rifapetiini toimel võib väheneda morfiini plasmakontsentratsioon ja
morfiini efektiivsus langeb. Rifampiin vähendab morfiini valuvaigistavat toimet tunduvalt.
KNS-i depressandid (barbituraadid, bensodiasepiinid, tsentraalselt toimivad lihasrelaksandid, teised
opioidvaluvaigistid, fenotiasiinid) pärsivad manustamisel koos morfiiniga tugevalt KNS-i ja tekkida võib
hingamissüsteemi pärssumine, vererõhu alanemine, sedatsioon või kooma.
Opioidide agonistide/antagonistide kuritarvitamisel võivad tekkida ärajätu sümptomid.
Alkoholiga koos manustamisel pärssub KNS ja võib tekkida sedatsioon.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes
muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Raseduse ajal kasutada ainult äärmisel vajadusel arsti loal.

Imetamise ajal ei tohi kasutada.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravi ajal morfiiniga ärge juhtige autot, sest ravim võib aeglustada reaktsioonikiirust. Ravi ajal morfiiniga ärge
kasutage masinaid või mehhanisme.

Morfin DAK sisaldab naatriummetabisulfitit
Morfin DAK sisaldab naatriummetabisulfitit, mis võib harva tekitada raskeid ülitundlikkusreaktsioone ja
bronhospasmi.
Morfin DAK-i ei tohi säilitusaine naatriummetabisulfiti sisalduse tõttu manustada epiduraalruumi ja
intratekaalselt.

3. Kuidas MORFIN DAK 20 MG/ML võtta

Kuidas Morfin DAK-i kasutada

Kasutage seda ravimit täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi annused tuleb kohandada vastavalt valu tugevusele ja patsiendi reageerimisele ravile.
Täiskasvanud Tugev valu. 10…20 mg lihasesse või naha alla.
Operatsiooni premedikatsioon. Kuni 10 mg 60…90 minutit enne operatsiooni; lastele kuni 0,15 mg/kg
lihasesse või naha alla.

Annustamine maksapuudulikkusega patsientidel
Maksapuudulikkusega patsientidele tuleb morfiini manustada ettevaatusega ja annustamise intervalle pikendada.

Annustamine neerupuudulikkusega patsientidel
Keskmise raskusega neerupuudulikkuse puhul (GFR 10...50 ml/min) peaks manustama 75% tavaannusest
tavaliste intervallidega ja raske neerupuudulikkusega patsiendid (GFR vähem kui 10 ml/min) peaksid saama
tavaannusest 50% tavaliste intervallidega.

2

Annustamine lastel
Tavaline annus lastel on 0,1...0,2 mg/kg lihasesiseselt või nahaaluselt iga 2...4 tunni tagant, maksimaalselt 15
mg.
Vastsündinutel ja väikestel lastel tuleb morfiini kasutada ettevaatusega, kuna nad võivad olla tundlikumad
opioididele.

Annustamine eakatel
Eakatel tuleks algannust vähendada ja tiitrida individuaalselt soovitud terapeutilise vastuse saamiseni. Kuna
eakatel eritub morfiin organismist aeglasemalt kui noortel, võib vajalik olla ka päevase koguannuse
vähendamine.

Kui te kasutate Morfin DAK-i rohkem kui ette nähtud
Morfiini suures koguses üleannustamisel on kirjeldatud järgmisi sümptomeid: erakordselt tugev unisus kuni
stuupori ja koomani, hingamisdepressioon, skeleti lihaste jõuetus, külm ja higine nahk, pupillide ahenemine
(mioos). Mõnikord ka südametegevuse aeglustumine ja vererõhu langus. Raske üleannustamise korral,
peamiselt intravenoosselt, võib esineda ka apnoe (hingamiskatkestus).
Raviks kasutatakse morfiini antidooti naloksooni ja sümptomaatilist ravi.
Esmajärjekorras tuleb pöörata tähelepanu vabade hingamisteede säilitamisele; vajadusel tuleb rakendada
abistavat või juhitavat hingamist.
Hapnikku, intravenoosseid vedelikke, vasopressoreid ja muid toetavaid ravimeetmeid tuleb kasutada vastavalt
näidustusele.
Naloksooni tuleb ettevaatusega manustada nendele, kellel on diagnoositud füüsiline sõltuvus morfiini
suhtes või kellel seda kahtlustatakse. Sellisel juhul võib opioidi toime järsk ja täielik katkestamine
vallandada ägeda ärajäämasündroomi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sagedad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 100-st):
iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, sedatsioon, peapööritus, uimasus, uriini peetus ja segasusseisund. Ravi
jätkamisel nimetatud kõrvaltoimed (välja arvatud kõhukinnisus) tavaliselt lahenevad.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 1000-st):
hingamise pärssumine, peapööritus, eufooria, ärevus, nõrkus, peavalu, rahutus, treemor (värin), koordineerimata
lihasliigutused, krambid, meeleolu muutused, nägemused, lihasjäikus, lühiajalised hallutsinatsioonid,
orientatsioonikaotus, nägemishäired, unetus, koljusisese rõhu tõus, suukuivus, morfiini saanud emadel sündinud
vastsündinutel on täheldatud ärajätusümptomeid (rahutus, oksendamine, isu tõus, ärrituvus, hüperaktiivsus,
kartlikkus, ninakinnisus, krambid ja kriiskav nutt), psühholoogiline ja füüsiline sõltuvus.
Harvad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 10000-st):
vererõhu langus, vererõhu tõus, südame löögisageduse aeglustumine, südame löögisageduse kiirenemine,
südame pekslemine, näopunetus, hingamise pärssumine, kihelus, nõgestõbi, muud nahalööbed.

Väga harvad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1-l inimesel 10000-st):
suured doosid võivad põhjustada KNS erutatust ja selle tulemusel võivad tekkida krambid, veenipõletik,
kopsuturse, Oddi sfinkteri spasm, müokloonus (jäsemete tõmblused), anafülaktiline reaktsioon.
Harvem võivad esineda hüpotermia, libiido vähenemine või impotentsus, allergilised nähud. Suurte annuste
kasutamisel on väga harva tekkinud lihasjäikus.

Kui ravimit kasutatakse krooniliste valudega patsientidel vastavalt soovitustele, on füüsilise ja psüühilise
sõltuvuse tekkeoht märkimisväärselt väiksem. Ravimi korduva kasutamise järsul katkestamisel ja opioidi

3
antagonisti manustamisel võib tekkida tüüpiline ärajätusündroom (mis on füüsilise harjumuse tunnuseks).
Seetõttu tuleb annust järk-järgult ja sobivate annustega vähendada.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas MORFIN DAK 20 MG/ML säilitada

Kuidas Morfin DAK-i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.
Pärast välispakendi esmakordset avamist on ravim kasutamiskõlblik 6 kuu jooksul.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid,
mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Morfin DAK sisaldab
- Toimeaine on morfiinvesinikkloriid. Üks ml süstelahust sisaldab toimeainena 20 mg
morfiinvesinikkloriidi.
- Teised abiained on kontsentreeritud vesinikkloriidhape , naatriummetabisulfit, naatriumkloriid,
süstevesi.

Kuidas Morfin DAK välja näeb ja pakendi sisu
Pakendis on 10 plastikampulli sisaldusega 1 ml süstelahust.

Müügiloa hoidja
Takeda Pharma AS
Jaama 55B
63308 Põlva
Eesti

Tootja
Takeda Pharma A/S
Langebjerg 1,
DK-4000 Roskilde
Taani


Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2013


4Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Morfin DAK 20 mg/ml, süstelahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Süstelahus sisaldab 20 mg/ml morfiinvesinikkloriidi.
INN. Morphinum

Teadaolevat toimet omav abiaine: naatriummetabisulfit.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süstelahus.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed