MINIRIN

Toimeained: desmopressiin

Ravimi vorm: suukaudne lüofilisaat

Ravimi tugevus: 60mcg 30TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on MINIRIN ja milleks seda kasutatakse

MINIRIN on näidustatud:
- tsentraalse magediabeedi sümptomaatiliseks raviks lastel ja täiskasvanutel
- primaarse öise enureesi raviks üle 5-aastastel lastel, kui ei esine uriini kontsentratsioonihäireid
- noktuuria sümptomaatiseks raviks täiskasvanutel.

2. Mida on vaja teada enne MINIRIN võtmist

Ärge võtke MINIRIN'i:
- kui te olete ülitundlik (allergiline) desmopressiini või MINIRIN’i mõne koostisosa suhtes.
- kui teil on:
- harjumuslik ja psühhogeenne polüdipsia (mille tulemusel suureneb uriini eritus 40 ml/kg/24
tunni jooksul);
- teadaolev või kahtlustatav südamepuudulikkus ja teised diureetikumravi vajavad seisundid;
- mõõdukas ja tugev neerupuudulikkus (kreatiniini kliirens alla50 ml/min );
- teadaolev hüponatreemia;
- ADH sekretsiooni häired;

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga MINIRIN
Kui ravimit kasutatakse primaarse öise enureesi või noktuuria raviks tuleb vedeliku tarbimist piirata
miinimumini 1 tund enne ravimi manustamist ja vähemalt 8 tundi pärast ravimi manustamist.
Kui ravi ajal ei piirata vedeliku tarbimist võib kujuneda vedeliku peetus ja/või hüponatreemia
kaasuvate sümptomitega (peavalu, iiveldus/oksendamine, kehakaalu tõus ja raskel juhul krambid).

- Ettevaatus on vajalik, kui esineb üks järgnevatest:
* tõsine
põiefunktsioonihäire
*
madal vere naatriumisisaldus
*
äge haigus (süsteemsed infektsioonid, palavik, gastroenteriit)
*
te olete 65-aastane või vanem

MINIRIN’i võtmine koos toidu ja joogiga:Toit võib vähendada desmopressiini väikeste annuste toimet ja antidiureetilise toime kestvust. Seetõttu
on soovitatav MINIRIN lüofilisaati võtta tühja kõhuga. Soovi korral võib MINIRIN’i võtta koos
toiduga, kuid tuleb meeles pidada, et väga rasvane toit vähendab oluliselt MINIRIN’t imendumist.

Rasedus
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Ravimi kasutamisest tuleks raseduse ajal
hoiduda.

Imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Ravimi kasutamisest tuleks raseduse ajal
hoiduda.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Pole asjakohane

Võtmine koos teiste ravimitega:
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ravimid, mis põhjustavad antidiureetilise hormooni vabanemist (nt tritsüklilised antidepressandid,
selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid, kloorpromasiin ja karbamasepiin), lopearmiid ja
MSPVA võivad potentseerida antidiureetilist toimet ja suurendada vee retentsiooni/hüponatreemia
riski. Nende ravimitega kooskasutamisel kontrollib arst sagedamini teie vere naatirumisisaldust.

3. Kuidas MINIRIN võtta

Võtke MINIRIN'i alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti
või apteekriga.

MINIRIRIN suukaudne lüofilisaat tuleb manustada sublingvaalselt (keele alla). Lüofilisaati ei
tohi alla neelata.

Tavaline annus on:

Tsentraalne magediabeet:
Täiskasvanutele ja noorukitele on sobivaks algannuseks 60 μg kolm korda ööpäevas.
Veepeetuse/hüpoanatreemia sümptomite ilmnedes tuleb ravi katkestada ja annust kohaldada.

Primaarne öine enurees:

Soovitatav algannus on 120 μg enne magamaminekut. Tuleb jälgida ka vedeliku tarbimise piiramist.

MINIRIN on ette nähtud kuni 3-kuuliseks raviks. Jätkuva ravi vajadust tuleb hinnata vähemalt 1-
nädalase perioodi järgi ilma MINIRIN ravita.

Täiskasvanute noktuuria:

Soovitatav algannus on 60 μg enne magamaminekut. Nädala möödudes võib annust suurendada kuni
120 μg (sublingvaalselt) ja seejärel ühe nädala järel annuse suurendamisega kuni 240 μg. Tuleb jälgida
ka vedeliku tarbimise piiramist.

Kui teil on tunne, et MINIRIN’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või
apteekrile.

Kui te võtate MINIRIN’i rohkem kui ette nähtud:
Katkestage ravi, piirake vedeliku tarbimist ja pöörduge arsti poole.

Kui te unustate MINIRIN’i võtta:
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Üleannustamine suurendab vee
kinnipeetuse ja hüponatreemia riski.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka MINIRIN põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui ravi ajal ei piirata vedeliku tarbimist võib kujuneda vedeliku peetus ja/või hüponatreemia
Koos või ilma kaasuvate nähtude ja sümptomitega (peavalu, iiveldus/oksendamine, kehakaalu tõus ja
raskel juhul krambid).

Primaarne öine enurees ja magediabeet:
Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on peavalu, kõhuvalu ja iiveldus, väga harvadel juhtudel -hüponatreemia. Väga harva on registreeritud emotsionaalseid häireid lastel. On teatatud allergilistest
nahareaktsioonidest ja tõsistest allergilistest reaktsioonidest.

Noktuuria:
Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on peavalu, iiveldus, kõhuvalu, hüponatreemia, pearinglus ja
suukuivus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas MINIRIN säilitada

MINIRIN'i
SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse
eest kaitstult.
Mitte kasutada pärast blistril ja karbil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida MINIRIN sisaldab

- Toimeaine on desmopressiin.
MINIRIN ,60 μg: üks lüofilisaat sisaldab 60 μg desmopressiini (vaba alusena), mis vastab 67 μg
desmopressiinatsetaadile.
MINIRIN ,120 μg: üks lüofilisaat sisaldab 120 μg desmopressiini (vaba alusena), mis vastab 135 μg
desmopressiinatsetaadile.
MINIRIN ,240 μg: üks lüofilisaat sisaldab 240 μg desmopressiini (vaba alusena), mis vastab 270 μg
desmopressiinatsetaadile.
- Abiained on želatiin, mannitool, E421ja veevaba sidrunhape


Müügiloa hoidja
Ferring Lääkkeet Oy
Piispansilta 11 A
02230 Espoo
Soome Vabariik

Tootja:
FERRING GmbH
Wittland 11
D-24109 Kiel
Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
PharmaSwiss Eesti OÜ
Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn
Eesti
Tel: +372 682 7400

Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruaris 2012Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

MINIRIN, 60 mikrogrammi suukaudsed lüofilisaadid
MINIRIN, 120 mikrogrammi suukaudsed lüofilisaadid
MINIRIN, 240 mikrogrammi suukaudsed lüofilisaadid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Minirin, 60 mikrogrammi suukaudne lüofilisaat:
Üks lüofilisaat sisaldab 60 µg desmopressiini desmopressiinatsetaadina.

Minirin, 120 mikrogrammi suukaudne lüofilisaat:
Üks lüofilisaat sisaldab 120 µg desmopressiini desmopressiinatsetaadina.

Minirin, 240 mikrogrammi suukaudne lüofilisaat:
Üks lüofilisaat sisaldab 240 µg desmopressiini, desmopressiinatsetaadina.

INN. Desmopressinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Suukaudne lüofilisaat

MINIRIN, 60 μg:
Valge, ümmargune, suukaudne lüofilisaat, mis on märgistatud ühe tilga-kujulise märgisega ühel
poolel[K1].

MINIRIN, 120 μg:
Valge, ümmargune, suukaudne lüofilisaat, mis on märgistatud kahe tilga-kujulise märgisega ühel poolel.

MINIRIN, 240 μg:
Valge, ümmargune, suukaudne lüofilisaat, mis on märgistatud kolme tilga-kujulise märgisega ühel poolel.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Tsentraalse magediabeedi sümptomaatiline ravi lastel ja täiskasvanutel.

Primaarse öise enureesi ravi üle 5-aastastel lastel kui ei esine uriini kontsentratsioonihäireid.

Noktuuria sümptomaatiline ravi täiskasvanutel.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Üldine
Manustamistee: MINIRIRIN suukaudne lüofilisaat tuleb manustada sublingvaalselt, kus see lahustub ilma
vee vajaduseta

Toidu mõju: Toit võib vähendada desmopressiini väikeste annuste toimet ja antidiureetilise toime kestvust.
Seetõttu on soovitatav MINIRIN lüofilisaati võtta tühja kõhuga (vt lõik 4.5).

Kui esinevad veepeetuse ja/või hüponatreemia nähud või sümptomid (peavalu, iiveldus/oksendamine,
kehakaalu suurenemine ja rasketel juhtudel krambid) tuleb ravi katkestada seniks kuni patsient on
täielikult tervistunud. Ravi uuesti alustamisel tuleb rangelt jälgida vedeliku piiratud tarbimist (vt lõik see
4.4).

Kui nelja nädalaga pärast sobiva annuse tiitrimist piisavat ravivastust ei saavutata, tuleb ravi katkestada.

Näidustuse spetsiifiline informatsioon
Tsentraalne magediabeet:
Täiskasvanutele ja lastele on sobivaks algannuseks 60 μg kolm korda ööpäevas. Seejärel kohaldatakse
annust vastavalt patsiendi reageerimisele ravile. Kliinilise kogemuse põhjal jääb ööpäevane annus
vahemikku 120…720 μg. Enamusele patsientidest on säilitusannuseks 60…120 μg kolm korda ööpäevas.

Primaarne öine enurees:
Soovitatav algannus on 120 μg enne magamaminekut. Kui see annus ei ole piisavalt efektiivne, võib seda
suurendada kuni 240 μg. Tuleb jälgida ka vedeliku tarbimise piiramist.

MINIRIN on ette nähtud kuni 3-kuuliseks raviks. Jätkuva ravi vajadust tuleb hinnata vähemalt 1-nädalase
perioodi järgi ilma MINIRIN ravita.
Täiskasvanute noktuuria:
Noktuuriaga patsientidel tuleb öise polüuuria diagnoosimiseks kasutada vähemalt 2 päeva jooksul enne
ravi algust urineerimise sageduse/mahu kaarti.
Öise uriini produktsioon, mis ületab põie funktsionaalse mahu või ületab 1/3 24-tunnisest uriini
produktsioonist loetakse öiseks polüuuriaks.
Soovitatav algannus on 60 μg enne magamaminekut.
Kui see annus ei tekita ühe nädala möödudes piisavat ravitoimet, võib annust suurendada kuni 120 μg ja
seejärel ühe nädala järel annuse suurendamisega kuni 240 μg. Tuleb jälgida ka vedeliku tarbimise
piiramist.

Patsientide erigrupid
Eakad: Üle 65-aastastel patsientidel ei ole soovitatav ravi alustada. Kui arst siiski otsustab eakale
desmopressiin-ravi määrata, tuleb nendel patsientidel määrata seerumi naatriumisisaldus enne ravi algust
ja 3 päeva pärast ravi algust või annuse suurendamisel või muul ajal ravi jooksul, kui arst peab seda
vajalikuks.

Neerukahjustusega patsiendid: vt lõik 4.3

Maksakahujustusega patsiendid: vt lõik 4.5

Lapsed
MINIRIN suukaudne lüofilisaat on näidustatud tsentraalse magediabeedi sümptomaatilise ja primaarse
öise enureesi ravi korral (vt lõik 5.1 ja näidustuse spetsiifiline informatsioon lõik 4.2 üleval). Soovitatav
annustamine on sama mis täiskasvanutel.

4.3. Vastunäidustused

MINIRIN suukaudne lüofilisaat on vastunäidustatud järgmistel juhtudel:

- Harjumuslik ja psühhogeenne polüdipsia (mille tulemusel suureneb uriini eritus 40 ml/kg/24 tunni
jooksul);
- Teadaolev või kahtlustatav südamepuudulikkus ja teised diureetikumravi vajavad seisundid;
- Mõõdukas ja 'raske neerupuudulikkus (kreatiniini kliirens alla50 ml/min);
- Teadaolev hüponatreemia;
- ADH sekretsiooni häired (SIADH);
- Ülitundlikkus toimeaine või ravimi abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kui ravimit kasutatakse primaarse öise enureesi või noktuuria raviks tuleb vedeliku tarbimist piirata
miinimumini 1 tund enne ravimi manustamist ja vähemalt 8 tundi pärast ravimi manustamist.
Kui ravi ajal ei piirata vedeliku tarbimist võib kujuneda vedeliku peetus ja/või hüponatreemia kaasuvate
sümptomitega (peavalu, iiveldus/oksendamine, kehakaalu tõus ja raskel juhul krambid).
Kõik patsiendid ja vajadusel patsiendi hooldaja peavad olema hoolikalt juhendatud, et kinni pidada
vedeliku tarbimise piirangutest.

Ettevaatusabinõud:
Enne ravi alustamist tuleb välistada muud põiefunktsioonihäired ja urineerimistakistuse põhjused (nt
eesnäärme suurenemine, kuseteede infektsioonid, põiekivid/kasvajad).

Eakatel (üle 65-aastastel) patsientidel, vere normaalsest madalama naatriumisisaldusega patsientidel ning
neil, kellel uriini ööpäevane kogus on suur (üle 2,8 L) on suurenenud risk hüponatreemia tekkeks.

Desmopressiin-ravi tuleb katkestada ägeda kaasuva haiguse ajal, mida iseloomustab vedeliku ja/või
elektrolüütide tasakaalu häired (nt süsteemne infektsioon, palavik, gastroenteriit).

Ettevaatust tuleb rakendada patsientidel, kellel on oht intrakraniaalse rõhu tõusule.

Desmopressiini kasutada ettevaatlikult patsientide selliste seisundite puhul, kui on häiritud vedeliku ja/või
elektrolüütide tasakaal.

Antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroomi (SIADH) esile kutsuva toimega ravimite, nt
tritsükliliste antidepressantide, SSRI-de, kloorpromasiini, karbamasepiini ja MSPVAde samaaegsel
kasutamisel tuleb rakendada ettevaatusabinõusid, et vältida hüponatreemia teket, kaasa arvatud veepeetust,
samuti tuleb sageli kontrollida seerumi naatriumisisaldsut.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravimid, mis põhjustavad antidiureetilise hormooni vabanemist, nt tritsüklilised antidepressandid,
selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid, kloorpromasiin ja karbamasepiin nagu ka sulfonüüluurea
grupi antidiabeetikum kloorpropamiid võivad potentseerida antidiureetilist toimet ja suurendada vee
retentsiooni/ hüponatreemia riski (vt lõik 4.4).

MSPVA-d võivad indutseerida vee retentsiooni ja/või hüponatreemiat (vt lõik 4.4).

Samaaegne ravi loperamiidiga võib põhjustada desmopressiini kuni kolmekordse kontsentratsiooni tõusu
vereplasmas, mis omakorda suurendab vee retentsiooni/hüponatreemia riski. Siiski pole uuritud, kas teised
ravimid, millel on soolesisene transport, võivad omada sama toimet.

On vähetõenäoline, et desmopressiin omaks koostoimet maksa ainevahetust mõjutavate ravimitega. In
vitro
uuringutes inimese mikrosoomidega on näidatud, et desmopressiin ei metaboliseeru olulisel määral
maksas.
Siiski vastavaid ametlikke in vivo uuringuid ei ole läbi viidud.

27% rasvasusega toit alandab samaaegsel võtmisel või kuni 1,5 tundi enne MINIRIN lüofilisaati
märgatavalt (umbes 40%) suukaudse desmopressiini imendumist (kogust ja kiirust). Mingisugust
märgatavat toimet farmakodünaamikale (uriini produktsioon või osmolaalsus) ei ole täheldatud.
Söök võib vähendada suukaudselt manustatava MINIRIN väikeste annuste antidiureetilise toime tugevust
ja kestvust (vt lõik 4.2).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
ja
imetamine
Rasedus:
Andmed piiratud arvu (n = 53) magediabeeti põdevate rasedate naistega nagu ka andmed piiratud arvu
(n=54) von Willebrand'i haigust põdevate rasedate naistega ei näita mingeid desmopresiini kõrvaltoimeid
rasedusele või loote/vastsündinu tervisele. Käesolevaks ajaks pole muid asjakohaseid epidemioloogilisi
andmeid saadaval. Loomkatsed ei viita otsestele või kaudsetele kahjulikele toimetele, rasedusele, loote
arengule, sünnitusele ega postnataalsele arengule.
Ravimi määramisega rasedatele naistele tuleb olla ettevaatlik.

Fertiilsuse uuringuid pole läbi viidud. Inimese platsenta sagara mudeli in vitro analüüs on näidanud, et
desmopressiini manustamisel terapeutilistes kontsentratsioonides, mis vastab soovitatud annustele -transplatsentaarset transporti ei toimu.

Imetamine:
Imetavatelt emadelt, kes said desmopressiini intranasaalselt annuses 300 μg, võetud rinnapiima analüüsi
tulemused näitasid et desmopressiini kogused, mis võivad kanduda üle lapsele, on märkimisväärselt
väiksemad, kui kogused, mis on vajalikud diureesi mõjutamiseks.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

MINIRIN suukaudne lüofilisaat ei avalda mõju võimele juhtida liiklusvahendeid või töötada masinatel.

4.8. Kõrvaltoimed

Ohutusandmete kokkuvõte:
Kõige tõsisem desmopressiini kõrvaltoime on hüponatreemia, millega võivad kaasuda peavalu, kõhuvalu,
iiveldus, oksendamine, kehakaalu tõus, pearinglus, segasus, ebamugavustunne, mäluhäired, vertiigo,
minestamine ja rasketel juhtudel krambid ja kooma. Võimaliku hüponatreemia põhjuseks on ette aimatav
desmopressiini antidiureetiline toime. Hüponatreemia on pöörduv ning lastel täheldatakse sageli see
tekkivat seoses päevarežiimi muutustega, mis mõjutavad ka vedeliku tarbimist ja/või higistamist. Enamus
täiskasvanud patsiente, kellel ravitakse noktuuriat ja kellel tekib hüponatreemia, tekib naatriumi madal
sisaldus vere pärast kolme-päevast annustamist. Täiskasvanutel suureneb hüponatreemia tekke võimalus
koos desmopressiini annuse suurendamisega ja risk on leitud olevat väljendunum naistel. Nii
täiskasvanutel kui lastel tuleb erilist tähelepanu pöörata lõigus 4.4 toodud hoiatustele.

Ravi ajal kõige sagedamini teatatud kõrvaltoime täiskasvanutel oli peavalu (12%). Teised sagedamad
kõrvaltoimed olid hüponatreemia (6%), pearinglus (3%), hüpertensioon (2%) ja gastrointestinaaltrakti
häired ( iiveldus (4%), oksendamine (1%), kõhuvalu (3%), diarröa (2%) ja kõhukinnisus (1%). Vähema
sagedusega esineb mõju une kvaliteedile/teadvuse tasemele, mis väljendub näiteks unetusena (0,96%),
unisusena (0,4 %) või väsimusena (0,06 %). Kliinilistes uuringutes ei ole anafülaktilisi reaktsioone
esinenud, kuid sellekohaseid teateid on saadud spontaansetest kõrvaltoime teatistest.

Ravi ajal kõige sagedamini teatatud kõrvaltoime lastel oli peavalu (1%), vähem sagedamini esines
emotsionaalseid häireid (avaldades mõju labiilsusele (0,1%), agressiivsusele (0,1%), ärevusele (0,05%),
meeleolu kõikumisele (0,05%), õudusunenägudele (0,05 %)), mis üldjuhul ravi katkestamisel kaovad ja
gastrointestinaaltrakti häired ( kõhuvalu (0,65%), iiveldus (0,35%), oksendamine (0,2%) ja diarröa
(0,15%). Kliinilistes uuringutes ei ole anafülaktilisi reaktsioone esinenud, kuid sellekohaseid teateid on
saadud spontaansetest kõrvaltoime teatistest.

Kõrvaltoimete tabelkokkuvõte
Täiskasvanud:
Kõrvaltoimete esinemissageduste väljatoomisel on tuginetud täiskasvanutel (N=1557) suukaudse
desmopressiiniga läbiviidud noktuuria-ravi kliinilistest uuringutest saadud kõrvaltoimete sagedusele, mida
on kombineeriti turustamisjärgsete kogemustega kõikide täiskasvanutel olevate näidustuse korral (sh
tsentraalne magediabeet). Ainult turustamisjärgselt täheldatud kõrvaltoimete esinemissagedust ei ole
võimalik määrata, seega on need lisatud kategooriasse „Teadmata“.

MedDRA
Väga sage
Sage( 1-10%)
Aeg-ajalt ( 0,1-
Harv (0,1-
Teadmata
organsüsteemi
(> 10%)
1%)
0,01%)
klass
ImmuunsüsteemiAnafülaktiline
häired
reaktsioon
Ainevahetus- ja
Hüponatreemia*


Dehüdratatsioon**
toitumishäired
Hüpernatreemia**
Psühhiaatrilised


Unetus
Segasustunne *

häired
Närvisüsteemi
Peavalu* Pearinglus*
Unisus
Krambid*
häired
Paresteesia
Asteenia**
Kooma*
Silma kahjustused


Nägemise


halvenemine
Kõrva ja labürindi

Vertiigo*


kahjustused
Südame häired


Palpitatsioonid

Vaskulaarsed häired
Hüpertensioon
Ortostaatiline


hüpotensioon
Respiratoorsed,

Düspnoe


rindkere ja
mediastiinumi häired
Seedetrakti häired

Iiveldus*,
Düspepsia


Kõhuvalu*,
(HLT), Gaasid,
Diarröa,
puhitus,
Kõhukinnisus,
(kõhuseina)
Oksendamine*
pingsus
Naha ja nahaaluskoe
Higistamine,
Allergiline

kahjustused
Pruuritus,
dermatiit
Lööve,
Urtikaaria
Lihas-skeleti ja

Lihasspasmid,


sidekoe kahjustused
Müalgia
Neerude ja
(HLT)
Põie
jakuseteede häired
kuseteede
MedDRA
Väga sage
Sage( 1-10%)
Aeg-ajalt ( 0,1-
Harv (0,1-
Teadmata
organsüsteemi
(> 10%)
1%)
0,01%)
klass
sümptomid
Üldised häired ja
(HLT)
Öedeem,
Ebamugavustu


manustamiskoha
Väsimus
nne*,
reaktsioonid
Valu rinnus,
Gripi-taoline
haigus
Uuringud
Kaalutõus*,


Maksaensüümi
de aktiivsuse
tõus
Hüpokaleemia
* Hüponatreemia võib põhjustada peavalu, kõhuvalu, iiveldust, oksendamist, kaalutõusu, pearinglust,
segasust, ebamugavustunnet, mäluhäireid, vertiigot, minestamist ning rasketel juhtudel krampe ja koomat.
** Täheldatud ainult tsentraalse magediabeedi ( CDI) näidustuse korral

Lapsed ja noorukid:
Kõrvaltoimete esinemissageduste väljatoomisel on tuginetud lastel ja noorukitel suukaudse
desmopressiiniga primaarse öise enureesi raviks läbi viidud kliinilistest uuringutest saadud kõrvaltoimete
sagedusele (N = 1923). Ainult turustamisjärgselt täheldatud kõrvaltoimete esinemissagedust ei ole
võimalik määrata, seega on need lisatud kategooriasse „Teadmata“.

MedDRA
Väga sage
Sage( 1-
Aeg-ajalt ( 0,1-
Harv (0,1-
Teadmata
organsüsteemi klass
(> 10%)
10%)
1%)
0,01%)
Immuunsüsteemi


Anafülaktiline
häired
reaktsioon
Ainevahetus- ja


Hüponatreemia*
toitumishäired
Psühhiaatrilised häired

Mõju
(HLT) Ärevuse
Ebanormaalne
labiilsusele**,
sümptomid,
käitumine,
Agressiivsus***
Õudusunenäod*,
Emotsionaalne
Meeleolu
häire, Depressioon,
kõikumised****
Hallutsinatsioonid,
Unetus
Närvisüsteemi häired

Peavalu*

Unisus
Keskendumishäire,
Psühhomotoorne
hüperaktiivsus,
Krambid*
Vaskulaarsed häiredHüpertensioon

Respiratoorsed,


Epistaksis

rindkere ja
mediastiinumi häired
Seedetrakti häired


Kõhuvalu*,


Iiveldus*,
Oksendamine*,
Diarröa
Naha ja nahaaluskoe


Allergiline
kahjustused
dermatiit, Lööve,
Higistamine,
MedDRA
Väga sage
Sage( 1-
Aeg-ajalt ( 0,1-
Harv (0,1-
Teadmata
organsüsteemi klass
(> 10%)
10%)
1%)
0,01%)
Urtikaaria
Neerude ja kuseteede


(HLT) Põie ja


häired
kuseteede
sümptomid
Üldised häired ja
Perifeerne
öedeem,
Ärrituvus
manustamiskoha
Väsimus
reaktsioonid
* Hüponatreemia võib põhjustada peavalu, kõhuvalu, iiveldust, oksendamist, kaalutõusu, pearinglust,
segasust, ebamugavustunnet, mäluhäireid, vertiigot, minestamist ning rasketel juhtudel krampe ja koomat.
** Turustamisjärgselt täheldatud võrdselt lastel ja noorukitel ( <18 aastat)
*** Turustamisjärgselt peaagu ainult täheldatud lastel ja noorukitel ( <18 aastat)
**** Turustamisjärgselt täheldatud peamiselt lastel (<12 aastat)

Teised patsientide erigrupid:
Eakatel ja vere normaalsest madalama naatriumisisaldusega patsientidel on suurenenud risk
hüponatreemia tekkeks (vt lõik 4.4).

4.9. Üleannustamine

MINIRIN'i üleannustamine prolongeerib toimet ja suurendab vedeliku retentsiooni ja hüponatreemia ohtu.
Sümptomid: peavalu, iiveldus, vedeliku retentsioon, hüponatreemia, oliguuria, krambid, kopsuturse.

Ravi
Siiski peab hüponatreemia ravi olema individuaalne, üldised soovitused on järgmised: desmopressiini ravi
lõpetamine, vedelikutarbimise piiramine ja vajadusel sümptomaatiline ravi (naatriumkloriidi isotoonilise
või hüpertoonilise lahuse infusioon). Kui vedelikuretentsiooni tõtu on tekkinud krambid ja teadvushäired,
tuleb manustada furosemiidi.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Vasopressiin ja analoogid, ATC kood: H01BA02.

MINIRIN sisaldab desmopressiini, mis on struktuurilt sarnane naturaalse hormooni
arginiinvasopressiiniga. Naturaalses hormoonis on tehtud kaks keemilist muudatust: 1-tsüsteiini
desaminatsioon ja 8-Larginiini asendamine 8-D-arginiiniga.
Selle tulemusel on saadud ühend, millel on märkimisväärselt tugevam antidiureetiline toime, väga vähene
mõju silelihastele ja järelikult ka vähene soovimatute pressoorsete kõrvalmõjude teke.

Kliinilised uuringud MINIRIN tablettidega noktuuria patsientidel on näidanud järgmist:

• Vähemalt 50% öiste põietühjenduste keskmise arvu langus saavutati 39% desmopressiini patsientidest
võrreldes 5% platseebo grupis (p<0.0001).
• Keskmine põietühjenduste arv langes desmopressiini grupis 44% võrra võrreldes 15% platseebo
grupis (p<0.0001).
• Keskmine häirimatu uneperioodi pikkus pikenes desmopressiini grupis 64% võrreldes 20% platseebo
grupis (p<0.0001).
• Keskmine esimese häirimatu uneperioodi pikkus pikenes desmopressiini grupis 2 tunnini võrreldes 31
minutiga platseebo grupis (p<0.0001).

Ravi efekt MINIRIN tablettide individuaalsete suukaudsete annustega vahemikus 0,1 ja 0,4 mg kolme
nädala jooksul võrreldes platseeboga (ühendandmed).

Desmopressiin
Platseebo Statistiline
tõenäosus
võrreldes
platseeboga
Muutuja Keskmine
Keskmine
Keskmine
Keskmine

algväärtus
väärtus 3-
algväärtus
väärtus 3-
nädalase ravi
nädalase ravi
ajal
ajal
Öiste
2,97 (0,84) 1,68 (0,86)
3,03 (1,10)
2,54 (1,05)
p<0,0001
põietühjenduste
arv
Öise diureesi maht 1,51 (0,55) 0,87 (0,34)
1,55 (0,57)
1,44 (0,57)
p<0,0001
(ml/min)
Esimese häirimatu 152 (51)
270 (95)
147 (54)
178 (70)
p<0,0001
uneperioodi
pikkus (min)

Kaheksa protsenti patsientidest katkestas desmopresiini annuse tiitrimise faasi tekkinud kõrvaltoimete
tõttu, ja 2 % sellele järgnenud topelt-pime faasi ajal (0,63 % desmopressiini ja 1,45 % platseebo grupist).

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine: desmopressiini üldine keskmine absoluutne biosaadavus MINIRIN’i sublingvaalsel
manustamisel annustes 200, 400 ja 800 μg on umbes 0,25% (95% CI 0,21…0,31 %). Pärast 200, 400 ja
800 µg manustamist oli Cmax vastavalt 14, 30 ja 65 pg/ml. Tmax saavutati 0,5…2,0 tundi pärast
manustamist.

Võrdlustabel: Desmopressiini ja desmopressinatsetaadi sisaldus MINIRIN tabletis ja
MINIRINlüofilisaadis.
MINIRIN tablett
MINIRIN
MINIRIN MINIRIN
tablett
Desmopressiinatsetaat Desmopressiin

Desmopressiinatsetaat Desmopressiin
(vaba alus)
(vaba alus)
0,1 mg (100 μg)
89 µg
67 µg
60 μg
0,2 mg (200 μg)
178 µg
135 µg
120 μg

Jaotumine: Desmopressiini jaotumist on kõige paremini kirjeldatud kahekambrilise jaotusmudeli abil
jaotusruumalaga eliminatsioonifaasi ajal 0,3…0,5 l/kg.

Biotransformatsioon: In-vivo ei ole desmopressiini metabolismi uuritud. In vitro metabolismi uuringud
inimese maksamikrosoomidega on näidanud, et mingeid märkimisväärseid koguseid maksas tsütokroom
P450 süsteemi kaudu ei lammutata. Seega on ebatõenäoline, et in vivo esineks inimesel maksametabolismi
tsütokroom P450 süsteemi kaudu. Desmopressiini toime teiste ravimite farmakokineetikale on tõenäoliselt
minimaalne, sest puudub inhibeeriv toime tsütokroom P450 ravimeid metaboliseerivale süsteemile.

Eliminatsioon: Desmopressiini kogukliirensiks on arvutatud 7,6 l/tunnis. Desmopressiini lõplik
poolväärtusaeg on hinnanguliselt 2,8 tundi. Tervetel isikutel oli muutumatult erituva fraktsiooni suurus
52% (44%...60%)

Lineaarsus/mittelineaarsus: Desmopressiini mistahes farmakokineetilistes parameetrites puuduvad viited
mittelineaarsusele.

Parameetrid patsientide erigruppides:
Neerufunktsioonihäire
Sõltuvalt neerukahjustuse astmest suurenevad AUC väärtus ja poolväärtusaeg neerukahjustuse
raskusastme suurenedes. Mõõduka ja raske neerufunktsioonihäirega patsientidel (kreatiniini kliirens alla
50 ml/min) on desmopressiin vastunäidustatud.

Maksafunktsioonihäire:
Uuringuid ei ole läbi viidud.

Lapsed:
MINIRIN tablettide populatsiooni farmakokineetikat on uuritud primaarse öise enureesiga lastel ning
olulisi erinevusi võrreldes täiskasvanutega ei leitud.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse, reproduktsioonitoksilisuse
mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Kartsinogeensuse uuringuid ei ole desmopressiiniga läbi viidud, sest see on väga sarnane looduslikult
esinevale peptiid-hormoonile.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Želatiin
Mannitool, E421
Veevaba sidrunhape

6.2. Sobimatus


Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

4 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida originaalpakendis, niiskuse ja
valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pakendi
iseloomustus
ja
sisu

10 suukaudset lüofilisaati alumiinium/alumiinium blistris, pakendis 10, 30 ja 100 lüfolisaati.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Ferring Lääkkeet Oy
Piispansilta 11 A
02230 Espoo
Soome Vabariik

8. Müügiloa number

MINIRIN 60 μg: 528206
MINIRIN 120 μg: 528106
MINIRIN 240 μg: 528006

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

15.12.2006/13.12.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2011