LEKOKLAR XL 500 MG

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on LEKOKLAR XL 500 MG ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Lekoklar XL ja milleks seda kasutatakse

Lekoklar XL'i kasutatakse klaritromütsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud
infektsioonide raviks täiskasvanutel ja üle 12-aastastel noorukitel:
neelu-mandlipõletik e tonsillofarüngiit, kõrvapõletik e otiit (alternatiivina penitsilliinallergia korral),
kõrvalurgetepõletik e sinusiit, kroonilise bronhiidi ägenemine, kopsupõletik, naha- ja pehmete kudede
infektsioon, erütrasm, klamüdioos, atüüpilised mükobakterioosid, mükoplasmoos, läkaköha, difteeria,
kampülobakterioos, Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi kombineeritud ravi.

2. Mida on vaja teada enne LEKOKLAR XL 500 MG võtmist

Mida on vaja teada enne Lekokar XLʼi võtmist

Ärge võtke Lekoklar XL'i
- Kui te olete allergiline (ülitundlik) klaritromütsiini või Lekoklar’i mõne koostisosa suhtes või
teiste makroliidantibiootikumide suhtes nagu erütromütsiin või asitromütsiin.
- Ärge võtke ergotamiini või dihüdroergotamiini tablette ega kasutage ergotamiini inhalaatoreid
migreeni raviks Lekoklar’i võtmise ajal. Konsulteerige oma arstiga, et saada nõu alternatiivsete
ravimite kasutamise suhtes.
- Lekoklar’i võtmine koos mistahes järgmise ravimiga on vastunäidustatud: tsisapriid, pimosiid
ja terfenadiin. Patsientidel, kes on saanud samaaegselt klaritromütsiini ja mõnda nimetatud
ravimitest, on leitud tsisapriidi, pimosiidi või terfenadiini taseme tõusu. See võib põhjustada
QT intervalli pikenemist ja südame rütmihäireid, sh ventrikulaarne tahhükardia, ventrikulaarne
fibrillatsioon ja torsades de pointes. Samasugust toimet on täheldatud astemisooli samaaegsel
manustamisel teiste makroliididega.
- Lekoklar’i võtmine koos tikagrerooli (trombivastane ravim) või ranloasiiniga (stenokardia
ravim) on vastunäidustatud
- Kui teil on hüpokaleemia (kaaliumi madal tase veres) või südame rütmihäired (palpitatsioonid),
konsulteerige oma arstiga enne nende tablettide võtmist.
- Kui te võtate ravimeid kõrge kolesteroolitaseme raviks (nt lovastatiini või simvastatiini), sest
esineb lihaskahjustuse tekkeoht.
- Kui teil on probleeme maksa ja/või neerudega.
- Kui teil/teie perekonnas on esinenud teatud südameprobleeme, mis võivad põhjustada tõsist
südame rütmihäiret (pikenenud QT sündroom).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- kui te olete rase või toidate last rinnaga (vt Rasedus ja imetamine),
- kui teil on praegu neerufunktsioon halvenenud või on teil neerufunktsiooni halvenemist varem
esinenud,
- kui teil on maksakahjustus,
- kui teil on kopsupõletik; seda tekitav bakter (Streptococcus pneumoniae) võib olla
klaritromütsiini suhtes resistentne või naha ja pehmete kudede nakkushaigus; nende
infektsioonide kõige sagedasemad tekitajad on Staphylococcus aureus ja Streptococcus
pyogenes ning mõlemad võivad makroliidide suhtes resistentsed olla,
- kui teil on südame pärgarterite haigus, raske südamepuudulikkus, aeglane pulss (vähem kui 50
lööki minutis),
- kui magneesiumi sisaldus veres on väike,
- kui kasutate samaaegselt raviks muid ravimeid (vt lõik allpool „Võtmine koos teiste
ravimitega“),
- kui ravi ajal tekib püsiv või raske kõhulahtisus, tuleb mõelda raskekujulise sooltepõletiku e
pseudomembranoosse koliidi võimalusele,
- kui teil tekib ravi ajal uus infektsioon - klaritromütsiini pikaajaline või korduv kasutamine võib
põhjustada mittetundlike bakterite ja seente ülekasvu,
- kui teil on lihashaigus myastenia gravis.

Muud ravimid ja Lekoklar XL
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Teatage oma arstile või apteekrile, kui te
kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Klaritromütsiin võib mõjutada teiste ravimite toimet ja vastupidi.

Lekoklar XL’i ei tohi kasutada koos astemisooli, tsisapriidi, pimosiidi ja terfenadiiniga.

Arst peab jälgima teie seisundit ja võib-olla muutma teie ravimi annust, kui te saate samaaegselt ravi
järgmiste ravimitega: flukonasool või itrakonasool (tõsiste seennakkuste raviks), ritonaviir, efavirens,
nevirapiin, atasanaviir, zidovudiin, dideoksüinosiin, sakvinaviir või etraviriin (HIV-nakkuse raviks),
rifampitsiin, rifabutiin või rifapentiin (tuberkuloosi ravimid), antiarütmikumid (südame rütmihäirete
raviks), karbamasepiin, fenütoiin või valproaat (epilepsia ravimid), lovastatiin, simvastatiin,
atorvastatiin või rosuvastatiin (kõrge kolesteroolitaseme vastu), varfariin (verevedeldaja), ergotamiin,
dihüdroergotamiin (migreeni puhul), fenobarbitaal (krambiravim), sildenafiil, tadalafiil või vardenafiil
(erektsioonihäirete ravimid), teofülliin (kergendab hingamist), terfenadiin või astemisool (heinanohu
või allergia vastu), tsüklosporiin (immunosupressant), pimosiid (psühhiaatriliste seisundite raviks),
takroliimus (elundi siirdamise korral), metüülprednisoloon (kortikosteroid), tolterodiin
(uriinipidamatuse ravim), alprasolaam, midasolaam või triasolaam (rahustid), naistepuna ürt
(depressiooni raviks), omeprasool või tsisapriid (kasutatakse maovaevuste raviks), kolhitsiin (podagra
raviks), digoksiin, kinidiin või disopüramiid (südameravimid), tsilostasool (vereringehäirete puhul),
vinblastiin (vähi puhul), insuliin, nategliniid, pioglitasoon, repagliniid või rosiglitasoon (suhkurtõve
raviks) ja verapamiil (kõrgvererõhutõve raviks).

Lekoklar XL’i võtmine koos toidu ja joogiga
Võtke Lekoklar XL tablette söögi ajal. Lekoklar XL ravi ajal vältige alkohoolsete jookide tarvitamist.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Rasedus
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Arst peab enne ravi määramist hoolikalt
kaaluma ravist saadavat kasu ja võimalikku riski sündimata lapse tervisele. Klaritromütsiini
rasedusaegse kasutamise ohutust ei ole praeguseks hetkeks tõestatud.

Imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Klaritromütsiin eritub rinnapiima.
Klaritromütsiini imetamisaegse kasutamise ohutust ei ole praeguseks hetkeks tõestatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Uuringuid Lekoklar XL toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole läbi viidud.
Autot juhtides ja masinatega töötades tuleb pidada silmas, et ravimi kõrvalmõjuna võib tekkida
pearinglus, peapööritus, segasus ja orientatsioonihäired.

3. Kuidas LEKOKLAR XL 500 MG võtta

Kuidas Lekoklarʼi võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Arst ütleb teile, kui palju tablette te peate võtma ja kui kaua Lekoklar XL-ravi peab kestma.

Täiskasvanutel ja üle 12-aastastel noorukitel on soovitatavaks annuseks üks 500 mg tablett ööpäevas,
koos toiduga. Raskete infektsioonide korral võib ööpäevase annuse suurendada kahe 500 mg-se
tabletini ööpäevas. Tavaliselt kestab ravi 6...14 päeva.

Alla 12-aastased lapsed
Alla 12-aastastel lastel tohib kasutada lastele mõeldud klaritromütsiini suspensiooni.

Eakad patsiendid
Eakatel patsientidel ei ole ravimi annuste kohandamine vajalik (välja arvatud tõsise neerukahjustuse
korral).

Neerupuudulikkus
Neerupuudulikkusega (kreatiniini kliirens <30 ml/min) patsientidel on tavaline annus 250 mg. Kuna
Lekoklar XL tablett ei ole poolitatav, ei tohi seda ravimit nendel patsientidel kasutada.

Kui teil on tunne, et Lekoklar XL’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Lekoklar XL’i rohkem kui ette nähtud
Tavaliselt põhjustab ravimi üleannustamine seedetrakti häireid, peavalu ja segasust. Kui te olete
võtnud liiga suure annuse, konsulteerige viivitamatult oma arstiga.

Kui te unustate Lekoklar XL'i võtta
Kui te unustate ravimit õigeaegselt manustada, võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke
kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Lekoklar XL põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tavaliselt talutakse klaritromütsiini hästi.

Enamus kõrvaltoimetest avaldub kergel kuni keskmisel kujul.

Sagedased kõrvaltoimed (tekivad vähem kui ühel inimesel kümnest ja rohkem kui ühel inimesel
sajast):
-
seedetrakti häired (kõhulahtisus, iiveldus, seedehäired, kõhuvalu, oksendamine,
maitsetundlikkuse häired)
- maksafunktsiooni analüüsitulemuste muutused
-
lööve, liigne higistamine
-
peavalu
-
unetus

Aeg-ajalt tekkivad kõrvaltoimed (tekivad vähem kui ühel inimesel sajast ja enam kui ühel
patsiendil tuhandest):
- mööduv verenäitajate muutus (leukotsüütide arvu langus)
- ninaverejooks
- stomatiit, glossiit, gastriit, gastroenteriit, kõhupuhitus, kõhukinnisus, suukuivus, röhitsus,
reflukshaigus, valu pärasooles
- lihasvalu
- kandidoos
- tupeinfektsioon
- ülitundlikkusreaktsioon (allergia)
- isutus, söögiisu vähenemine
- ärevus
- pearinglus, treemor, unisus
- peapööritus, kuulmishäired, kohin kõrvus
- südamepekslemine, muutused kardiogrammis
- sügelus, nõgestõbi
- nõrkus

Teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):
- maksapuudulikkus, maksapõletik, ikterus (naha ja silmavalgete muutumine kollaseks, hele
väljaheide, tume uriin), kõhunäärmepõletik, keele ja hammaste värvuse muutus
- protrombiini aja pikenemine, INR näidu suurenemine, verejooks
- ülitundlikkusreaktsioonid (nahalööve, nõgestõbi, anafülaksia, angioödeem), akne
- lihaskahjustus
- pseudomembranoosne koliit, roostõbi,
- vereliistakute hulga vähenemine, granulotsüütide hulga vähenemine veres
- hüpoglükeemia hüpoglükeemilisi ravimeid või insuliini võtvatel patsientidel
- psüühilised häired, segasus, luulud, hirmuunenäod
- krambid, paresteesia, maitsetundlikkuse kadu, lõhnatundlikkuse kadu või muutused
- kurtus
- rasked südame rütmihäired (ventrikulaarne tahhükardia ja torsades de pointes)
- uriini värvuse muutus, neerupuudulikkus

Kui teil ravi ajal või pärast seda tekib raske ja kauakestev kõhulahtisus, mille korral võib väljaheites
esineda verd või lima, konsulteerige otsekohe oma arstiga. Kõhulahtisus võib tekkida kuni kahe kuu
jooksul pärast Lekoklar’i ravi.

Ravi ajal võivad tekkida allergilised reaktsioonid, kaasa arvatud nahalööbed. Väga harvadel juhtudel
on täheldatud hingamisraskust, minestamist ning näo- ja kõriturset, mis võivad vajada vältimatut abi.
Allergilised reaktsioonid võivad esineda sügeleva nahalööbena, kuid harvem võivad need esineda
tunduvalt tõsisemate seisunditena, mida kutsutakse Stevensi-Johnsoni sündroomiks (raske haigus
haavanditega nahal, huultel ja suus) või toksiliseks epidermaalseks nekrolüüsiks (raske haigus naha
kestendamisega). Selliste nähtude tekkimisel lõpetage ravimi kasutamine ja võtke kohe ühendust
arstiga.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


5. Kuidas LEKOKLAR XL 500 MG säilitada

Kuidas Lekoklar XL'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel
temperatuuri eritingimusi.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata
ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lekoklar XL sisaldab

- Toimeaine on klaritromütsiin. Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 500 mg
klaritromütsiini.
- Teised abiained on:
Tableti sisu: hüpromelloos, glütserüülbehenaat, povidoon, mikrokristalliline tselluloos,
steariinhape, kolloidne veevaba ränidioksiid, kaltsiumstearaat, talk, polüsorbaat 80.
Tableti kate: hüpromelloos, hüdroksüpropüültselluloos, makrogool 400, raudoksiid (E172),
titaandioksiid (E171), vanilli lõhna- ja maitseaine, talk.

Kuidas Lekoklar XL välja näeb ja pakendi sisu
Kahekordsest alumiiniumfooliumist blisterpakend kartongkarbis: 500 mg tabletid, 5 tabletti karbis.
Kahekordsest alumiiniumfooliumist blisterpakend kartongkarbis: 500 mg tabletid, 7 tabletti karbis.
Kahekordsest alumiiniumfooliumist blisterpakendid (2 tk) kartongkarbis: 500 mg tabletid, 2 x 5
tabletti karbis.
Kahekordsest alumiiniumfooliumist blisterpakendid (2 tk) kartongkarbis: 500 mg tabletid, 2 x 7
tabletti karbis.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Sandoz d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Sloveenia

Tootja
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Sloveenia
S.C.Sandoz S.R.L, Str.Livezeni nr. 7A, 540472, Targu Mures; Jud. Mures, Rumeenia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Sandoz d.d. Eesti filiaal
Pärnu mnt 105
11312 Tallinn
Tel: +372 6652 400


Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2014
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Lekoklar XL 500 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 500 mg klaritromütsiini.
INN: Clarithromycinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet modifitseeritult vabastav tablett.

Tumekollased, ovaalse kujuga, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega kaetud, vanillilõhnalised
tabletid, pikkusega u 20 mm, mille ühele küljele on pressitud "500" ja teisele "CXL".

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Klaritromütsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid täiskasvanutel ja üle 12-
aastastel lastel:
Tonsillofarüngiit, otiit (alternatiivina penitsilliinallergia korral), sinusiit, kroonilise bronhiidi
ägenemine, pneumoonia, naha- ja pehmete kudede infektsioon, erütrasm, klamüdioos, atüüpilised
mükobakterioosid, mükoplasmoos, läkaköha, difteeria, kampülobakterioos, Helicobacter pylori
infektsiooniga seotud peptilise haavandi kombineeritud ravi.
Kliiniliselt oluline toimespekter. Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, Corynebacterium
diphtheriae, Corynebacterium minutissimum, Helicobacter pylori, Haemophilus influenzae (esineb
resistentseid tüvesid), Legionella, Moraxella catarrhalis, Mycobacterium avium complex,
Mycoplasma, Staphylococcus (esineb resistentseid tüvesid), Streptococcus (välja arvatud
penitsilliinresistentne Streptococcus pneumoniae), Streptococcus pyogenes (esineb resistentseid
tüvesid), Ureaplasma urealyticum.

Antimikroobsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhised.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid
Soovitatav annus on üks 500 mg-ne tablett ööpäevas, koos toiduga. Raskete infektsioonide korral võib
ööpäevase annuse suurendada kahe 500 mg-se tabletini ööpäevas. Tavaliselt kestab ravi 7...14 päeva.

Alla 12-aastased lapsed
Lekoklar XL 500 mg ei sobi toimeaine suure sisalduse tõttu alla 12-aastastele lastele. Alla 12-
aastastel lastel kasutada lastele mõeldud klaritromütsiini suspensiooni.

Eakad patsiendid
Eakatel patsientidel ei ole ravimi annuste kohandamine vajalik (välja arvatud tõsise neerukahjustuse
korral).Neerukahjustusega patsiendidNeerupuudulikkusega patsientidel, kelle kreatiniini kliirens on <30
ml/min, tuleb klaritromütsiini annust poole võrra vähendada. Tavaannus on 250 mg üks kord
ööpäevas või raskemate infektsioonide korral 250 mg kaks korda ööpäevas. Nendel patsientidel ei tohi
ravi kesta üle 14 päeva. Lekoklar XL 500 mg toimeainet modifitseeritult vabastav tablett ei sobi
neerukahjustusega patsientidele, sest seda ei saa poolitada.

4.3. Vastunäidustused

Klaritromütsiin on vastunäidustatud patsientidele, kellel on teadaolev ülitundlikkus makroliid-
antibiootikumide või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Kuna annust ei saa 500 mg-lt ööpäevas vähendada, on klaritromütsiini toimeainet modifitseeritult
vabastava tableti kasutamine vastunäidustatud patsientidel, kelle kreatiniini kliirens <30 ml/min.
Kõiki teisi ravimvorme võib selles patsientide rühmas kasutada.

Klaritromütsiini ei tohi manustada koos järgmiste ravimitega: astemisool, tsisapriid, pimosiid,
terfenadiin kuna selle tagajärjel võib pikeneda QT-intervall ja tekkida südamerütmi häired, sh
ventrikulaarne tahhükardia, vatsakeste virvendus ja torsades de pointes (vt lõik 4.5).

Samaaegne manustamine koos tikagreloori või ranolasiiniga on vastunäidustatud.

Vastunäidustatud on klaritromütsiini samaaegne manustamine koos ergotamiini või
dihüdroergotamiiniga, sest see võib põhjustada tungaltera mürgistust.

Klaritromütsiini ei tohi anda patsientidele, kellel on anamneesis OT-intervalli pikenemine või
ventrikulaarne arütmia, sh torsades de pointes (vt lõigud 4.4 ja 4.5).

Müopaatia, sh rabdomüolüüsi tekke ohu tõttu ei tohi klaritromütsiini samaaegselt kasutada koos
HMG-CoA reduktaasi inhibiitorite (statiinid) lovastatiini või simvastatiiniga, mis metaboliseeruvad
ulatuslikult CYP3A4 kaudu (vt lõik 4.5).
Klaritromütsiini ei tohi manustada hüpokaleemiaga patsientidele (QT-intervalli pikenemise oht).

Klaritromütsiini ei tohi manustada raske maksapuudulikkusega patsientidele, kellel on kaasnev
neerukahjustus.
Nagu teiste tugevate CYP3A4 inhibiitorite puhul, ei tohi ka klaritromütsiini kasutada patsientidel, kes
võtavad kolhitsiini.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Rasedatel (eriti raseduse esimese kolme kuu jooksul) tuleb enne klaritromütsiini määramist hoolikalt
kaaluda kasu/riski suhet (vt lõik 4.6).

Ettevaatus on vajalik ravimi manustamisel raske neerupuudulikkusega patsientidele (vt lõik 4.2).

Klaritromütsiin eritub peamiselt maksa kaudu. Seetõttu tuleb maksafunktsiooni häirega patsientidele
antibiootikumi manustada ettevaatusega. Ettevaatus on vajalik ka klaritromütsiini manustamisel
keskmise kuni raske neerukahjustusega patsientidele.

Kirjeldatud on surmaga lõppenud maksapuudulikkuse juhte (vt lõik 4.8). Mõnedel patsientidel võis
eelnevalt olla maksahaigus või kasutasid nad teisi hepatotoksilisi ravimeid. Maksahaigusele
iseloomulike tunnuste ja sümptomite (nt isutus, kollatõbi, uriini tumedaks värvumine või kõhu
valulikkus) tekkimisel peavad patsiendid ravi lõpetama ning arsti poole pöörduma.

Pseudomembranoosse koliidi tekkest on teatatud peaaegu kõikide antibiootikumide puhul (sealhulgas
makroliidid) ning selle raskusaste võib olla kerge kuni eluohtlik. Peaaegu kõigi antibakteriaalsete
preparaatide, sh ka klaritromütsiini kasutamisel on teatatud Clostridium difficile’ga seotud
kõhulahtisusest (CDAD), mille raskusaste võib ulatuda kergest kõhulahtisusest kuni surmaga lõppeva
koliidini. Antibiootikumravi muudab normaalset soole mikrofloorat, mistõttu on võimalik C. difficile
ülekasv. CDAD teket peab kaaluma kõikidel patsientidel, kellel tekib antibiootikumravi järgselt
kõhulahtisus. Kuna CDAD tekkest on teatatud kahe kuu jooksul pärast antibakteriaalsete ravimite
manustamist, on vajalik hoolikas meditsiiniline anamnees. Seetõttu tuleb näidustusele vaatamata
kaaluda klaritromütsiinravi katkestamist. Tuleb läbi viia mikrobioloogiline analüüs ning alustada
sobiva raviga. Vältida tuleb peristaltikat pärssivate ravimite kasutamist.


Turuletulekuärgselt on klaritromütsiini ja kolhitsiini kooskasutamisel teatatud kolhitsiini toksilisest
toimest, eriti eakatel patsientidel. Osad juhud tekkisid neerupuudulikkusega patsientidel. Mõnel
nendest patsientidest on teatatud surmast (vt lõik 4.5). Klaritromütsiini ja kolhitsiini samaaegne
manustamine on vastunäidustatud (vt lõik 4.3)..

Ettevaatus on vajalik klaritromütsiini samaaegsel manustamisel triasolobensodiasepiinidega (nt
triasolaam ja midasolaam) (vt lõik 4.5).

Ettevaatus on vajalik klaritromütsiini samaaegsel manustamisel teiste ototoksiliste preparaatidega,
eriti aminoglükosiididega. Ravi ajal ja pärast ravi tuleb jälgida vestibulaarset ja kuulmisfunktsiooni.

QT-intervalli pikenemise ohu tõttu tuleb klaritromütsiini ettevaatusega kasutada patsientidel, kellel on
koronaararteri haigus, raske südamepuudulikkus, hüpomagneseemia või bradükardia (<50 lööki
minutis) ning samuti samaaegsel kasutamisel teiste QT-intervalli pikendavate ravimitega (vt lõik 4.5).
Klaritromütsiini ei tohi kasutada patsientidel, kellel on kaasasündinud või dokumenteeritud
omandatud pikenenud QT-intervall või kellel on anamneesis vatsakeste arütmia (vt lõik 4.3).

Pneumoonia: Arvestades Streptococcus pneumoniae resistentsust makroliidide suhtes, tuleb enne
klaritromütsiini määramist keskkonnatekkelise pneumoonia raviks määrata tundlikkust. Haiglas
omandatud pneumoonia puhul tuleb klaritromütsiini kasutada kombinatsioonis sobivate täiendavate
antibiootikumidega.

Kerge kuni mõõduka raskusastmega naha ja pehmete kudede infektsioonid: Nende infektsioonide
kõige sagedasemad tekitajad on Staphylococcus aureus ja Streptococcus pyogenes ning mõlemad
võivad makroliidide suhtes resistentsed olla. Seetõttu on oluline määrata tundlikkus. Juhtudel, kus
beetalaktaamantibiootikume ei saa kasutada (nt allergia), võivad esmavaliku preparaatideks olla teised
antibiootikumid (nt klindamütsiin). Praegu peetakse makroliide oluliseks vaid mõnede naha ja
pehmete kudede infektsioonide puhul nt Corynebacterium minutissimum'i põhjustatud infektsioonid
(erütrasm), acne vulgaris ja erüsiipelas ning juhtudel, kus penitsilliinravi ei saa kasutada.

Raskekujuliste ägedate ülitundlikkusreaktsioonide puhul (anafülaksia, Stevensi-Johnsoni sündroom ja
toksiline epidermaalne nekrolüüs) tuleb ravi klaritromütsiiniga koheselt katkestada ning kiirelt
alustada vastava raviga.

Ettevaatlik tuleb olla klaritromütsiini samaaegsel kasutamisel tsütokroom CYP3A4 ensüümi
indutseerivate ravimitega (vt lõik 4.5).

HMG-CoA reduktaasi inhibiitorid (satiinid): vastunäidustatud on klaritromütsiini samaaegne
kasutamine lovastatiini või simvastatiiniga (vt lõik 4.3). Ettevaatlik tuleb olla, kui klaritromütsiini
määratakse koos teiste statiinidega. Klaritromütsiini ja statiine samaaegselt võtvatel patsientidel
teatatud rabdomüolüüsi juhtudest. Patsiente tuleb jälgida müopaatia tunnuste ja sümptomite osas. Kui
ei ole võimalik vältida klaritromütsiini ja satiinide samaaegset kasutamist, on soovitav määrata
väikseim registreeritud satiinide annus. Kaaluda tuleb CYP3A metabolismist mittesõltuva statiini
kasutamist (nt fluvastatiin või pravastatiin).

Suukaudsed hüpoglükeemilised preparaadid/Insuliin: klaritromütsiini ja suukaudsete
hüpoglükeemiliste preparaatide (nagu sulfonüüluuread) ja/või insuliini samaaegne kasutamine võib
põhjustada märkimisväärse hüpoglükeemia tekke. Soovitatav on hoolikalt jälgida glükoosisisaldust
(vt lõik 4.5).

Suukaudsed antikoagulandid: klaritromütsiini samaaegsel manustamisel varfariiniga esineb risk tõsise
hemorraagia tekkeks ning INR ja protrombiini aja väärtuste märkimisväärseks tõusuks (vt lõik 4.5).
Klaritromütsiini ja suukaudsete antikoagulantide samaaegsel kasutamisel tuleb patsientidel korduvalt
INR ja protrombiini aega määrata.

Ravimresistentsete organismide puhul võib H. pylori infektsiooni ravimiseks välja valida mistahes
mikroobivastase ravimi (nt klaritromütsiin) kasutamise.

Nagu ka teiste antibiootikumide puhul, võib pikaajaline kasutamine põhjustada mittetundlike bakterite
ja seente suurenenud koloniseerumise. Superinfektsioonide tekkimisel tuleb alustada sobiva raviga.

Samuti tuleb tähelepanu pöörata ristresistentsuse võimalusele klaritromütsiini ja teiste makroliidide
ning ka klaritromütsiini ja linkomütsiini või klindamütsiini vahel.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Järgmiste ravimite kasutamine on rangelt vastunäidustatud võimalike raskete ravimi koostoimete
tõttu:

Tsisapriid, pimosiid, astemisool ja terfenadiin
Klaritromütsiini ja tsisapriidi samaaegselt saavatel patsientidel on teatatud tsisapriidi sisalduse
suurenemist. See võib põhjustada QT-intervalli pikenemist ja südame rütmihäireid, sh ventrikulaarset
tahhükardiat, vatsakeste fibrillatsiooni ja torsade de pointes’i. Sarnaseid toimeid on täheldatud
klaritromütsiini ja pimosiidi samaaegselt tarvitavatel patsientidel (vt lõik 4.3).

On teatatud, et makroliidid muudavad terfenadiini metabolismi, mis põhjustab terfenadiini sisalduse
suurenemisest ning see on mõnikord seotud südame rütmihäiretega, nagu QT-intervalli pikenemine,
ventrikulaarne tahhükardia, vatsakeste fibrillatsioon ja torsade de pointes (vt lõik 4.3). Ühes uuringus
põhjustas klaritromütsiini ja terfenadiini samaaegne manustamine 14 tervel vabatahtlikul terfenadiini
happelise metaboliidi sisalduse kahe- kuni kolmekordse suurenemise seerumis ning QT-intervalli
pikenemise, mis ei avaldanud kliiniliselt märgatavat toimet. Sarnaseid toimeid on täheldatud
astemisooli ja teiste makroliidide samaaegsel manustamisel.

Ergotamiin/dihüdroergotamiin
Turuletulekusjärgsed teated näitavad, et klaritromütsiini koosmanustamine ergotamiini või
dihüdroergotamiiniga on seotud ägeda tunglatera toksilisusega, mida iseloomustab vasospasm ja
isheemia jäsemetes ning teistes kudedes, sh kesknärvisüsteemis. Klaritromütsiini ja nende ravimite
samaaegne manustamine on vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

HMG-CoA reduktaasi inhibiitorid (statiinid)
Samaaegne klaritromütsiini ja lovastatiini või simvastatiini kasutamine on vastunäidustatud (vt lõik
4.3), sest need statiinid metaboliseeruvad ulatuslikult CYP3A4 kaudu ja samaaegne ravi
klaritromütsiiniga suurendab nende plasmakontsentratsiooni. See suurendab müopaatia, sh
rabdomüolüüsi riski. Patsientidel, kes võtavad klaritromütsiini koos nende statiinidega, on teatatud
rabdomüolüüsist. Kui ravi klaritromütsiiniga ei saa vältida, tuleb ravi lovastatiini või simvastatiiniga
klaritromütsiinravi ajaks peatada.

Ettevaatlik tuleb olla, kui klaritromütsiini määratakse koos statiinidega. Kui ei ole võimalik vältida
klaritromütsiini ja statiinide samaaegset kasutamist, on soovitatav määrata väikseim registreeritud
statiinide annus. Kaaluda tuleb CYP3A metabolismist mittesõltuva statiini kasutamist (nt
fluvastatiin). Patsiente tuleb jälgida müopaatia sümptomite suhtes.

Teiste ravimite toimed klaritromütsiinile

CYP3A indutseerijad, nagu rifampitsiin, fenütoiin, karbamasepiin, fenobarbitaal ja naistepuna võivad
kiirendada klaritromütsiini metabolismi. Seetõttu võib langeda klaritromütsiini subterapeutiline tase
ning väheneda tõhusus. Lisaks võib olla vajalik jälgida CYP3A indutseerijate taset plasmas, mis
võivad klaritromütsiini CYP3A inhibeeriva toime tõttu suureneda (vt ka manustatud CYP3A4
inhibiitori oluline toote informatsioon). Rifabutiini ja klaritromütsiini samaaegsel manustamisel
suurenes rifabutiini ning vähenes klaritromütsiini kontsentratsioon seerumis ja suurenes silma
soonkestapõletiku tekke oht.

Järgmised ravimid mõjutavad teadaolevalt või arvatavalt klaritromütsiini tsirkuleerivat
kontsentratsiooni; vajalikuks võib osutuda klaritromütsiini annuse kohandamine või alternatiivse ravi
kaalumine.

Efavirens, nevirapiin, rifampitsiin, rifabutiin ja rifapentiin
Tugevad tsütokroom P450 metabolismi süsteemi indutseerijad nagu efavirens, nevirapiin, rifampitsiin,
rifabutiin ja rifapentiin võivad kiirendada klaritromütsiini metabolismi ja seega vähendada
klaritromütsiinisisaldust plasmas, samas suurendades ka mikrobioloogiliselt aktiivse metaboliidi 14-
OH-klaritromütsiini taset. Kuna klaritromütsiini ja 14-OH-klaritromütsiini mikrobioloogilised
aktiivsused on erinevate bakterite suhtes erinevad, võib oodatav ravitoime klaritromütsiini ja ensüümi
indutseerijate koosmanustamisel nõrgeneda.

Etraviriin
Etraviriin vähendas klaritromütsiini ekspositsiooni, kuid aktiivse metaboliidi 14-OH-klaritromütsiini
kontsentratsioon suurenes. Et 14-OH-klaritromütsiinil on väiksem aktiivsus Mycobacterium avium’i
kompleksi (MAC) suhtes, võib üldine aktiivsus selle patogeeni suhtes olla vähenenud. Seetõttu tuleb
klaritromütsiini asemel kaaluda MAC raviks teisi ravimeid.

Flukonasool
200 mg flukonasooli üks kord ööpäevas samaaegne manustamine 500 mg klaritromütsiiniga kaks
korda ööpäevas 21 tervele vabatahtlikule põhjustas klaritromütsiini keskmise minimaalse
tasakaalukontsentratsiooni (Cmin) ja kontsentratsioonikõvera aluse pindala (AUC) suurenemist
vastavalt 33% ja 18% võrra. Samaaegne flukonasooli manustamine ei mõjutanud märkimisväärselt
aktiivse metaboliidi 14-OH-klaritromütsiini tasakaalukontsentratsioone. Klaritromütsiini annuse
kohandamine ei ole vajalik.

Ritonaviir
Farmakokineetiline uuring näitas, et samaaegne 200 mg ritonaviiri iga 8 tunni järel ja 500 mg
klaritromütsiini iga 12 tunni järel manustamine põhjustas klaritromütsiini metabolismi
märkimisväärse inhibeerimise. Samaaegsel manustamisel ritonaviiriga suurenes klaritromütsiini Cmax
31%, Cmin suurenes 182% ja AUC suurenes 77%. Täheldati 14-OH-klaritromütsiini moodustumise
olulist täielikku inhibeerimist. Klaritromütsiini laia terapeutilise vahemiku tõttu ei ole normaalse
neerufunktsiooniga patsientidel annuse vähendamine vajalik. Neerukahjustusega patsientidel tuleb
siiski arvestada järgmiste annuste kohandamistega: Patsientidel, kellel CL on 30 kuni 60 ml/min,
CR
tuleb klaritromütsiini annust vähendada 50%. Patsientidel, kellel CL <30 ml/min, tuleb
CR
klaritromütsiini annust vähendada 75%. Klaritromütsiini annuseid, mis ületavad 1 g ööpäevas ei tohi
koos ritonaviiriga manustada.

Samasuguseid annuse kohandamisi tuleb kaaluda alanenud neerufunktsiooniga patsientidel, kui
ritonaviiri kasutatakse farmakokineetilise tugevdajana koos teiste HIV proteaasi inhibiitoritega, sh
atasanaviiri ja sakvinaviiriga (vt lõiku allpool, Kahesuunalised ravimite koostoimed).

Klaritromütsiini toime teistele ravimitele

CYP3A-põhised Teadaolevalt CYP3A inhibeeriva klaritromütsiini samaaegne manustamine ravimiga, mis peamiselt
metaboliseeritakse CYP3A vahendusel, võib olla seotud ravimi kontsentratsioonide suurenemisega,
mis võivad tugevdada või pikendada samaaegselt kasutatava ravimi ravi- ja kõrvaltoimeid.
Klaritromütsiini tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kes saavad ravi teiste ravimitega, mis on
teadaolevalt CYP3A ensüümi substraadid, eeskätt juhul, kui CYP3A substraadil on kitsas
ohutusvahemik (nt karbamasepiin) ja/või substraati metaboliseeritakse suurel määral selle ensüümi
poolt.

Patsientidel, kes saavad samaaegselt klaritromütsiini, tuleb kaaluda annuse kohandamist ning
võimalusel tuleb hoolikalt jälgida peamiselt CYP3A vahendusel metaboliseeritavate ravimite
kontsentratsioone seerumis.

Järgmised ravimid või ravimirühmad metaboliseeritakse teadaolevalt või arvatavalt sama CYP3A
isoensüümi vahendusel: alprasolaam, astemisool, karbamasepiin, tsilostasool, tsisapriid, tsüklosporiin,
disopüramiid, tungaltera alkaloidid, lovastatiin, metüülprednisoloon, midasolaam, omeprasool,
suukaudsed antikoagulandid (nt varfariin, vt lõik 4.4), pimosiid, kinidiin, rifabutiin, sildenafiil,
simvastatiin, siroliimus, takroliimus, terfenadiin, triasolaam ja vinblastiin. Ravimid, mis toimivad
sarnase mehhanismiga tsütokroom P450 süsteemi teiste isoensüümide vahendusel, on fenütoiin,
teofülliin ja valproaat.

Antiarütmikumid
On turustamisjärgseid teateid torsades de pointes’i tekkimisest klaritromütsiini samaaegsel
kasutamisel koos kinidiini või disopüramiidiga. Klaritromütsiini samaaegsel manustamisel koos nende
ravimitega tuleb elektrokardiogrammil jälgida QT-intervalli pikenemist. Samuti tuleb
klaritromütsiinravi ajal jälgida kinidiini ja disopüramiidi kontsentratsioone seerumis.
Turustamisjärgselt on olnud teateid hüpoglükeemiast kui samal ajal kasutati klaritromütsiini ja
disopüramiidi. Seetõttu tuleb klaritromütsiini ja disopüramiidi samaaegsel kasutamisel jälgida vere
glükoosisisaldust.

Suukaudsed hüpoglükeemilised ained/insuliin
Samaaegsel kasutamisel teatud hüpoglükeemiliste ravimitega (nagu nategliniid ja repagliniid) võib
CYP3A4 ensüümi inhibeerimine klaritromütsiini poolt olla seotud hüpoglükeemia tekkega. Soovitatav
on hoolikas glükoosisisalduse jälgimine.

Omeprasool
Tervetele täiskasvanutele anti klaritromütsiini (500 mg iga 8 tunni järel) kombinatsioonis
omeprasooliga (40 mg ööpäevas). Klaritromütsiini samaaegsel manustamisel suurenesid omeprasooli
plasma tasakaalukontsentratsioonid (Cmax, AUC
ja t suurenesid vastavalt 30%, 89% ja 34%).
0-24
1/2
Mao pH 24 tunni keskmine väärtus oli 5,2, kui omeprasooli manustati üksi ja 5,7, kui omeprasooli
manustati koos klaritromütsiiniga.

Sildenafiil, tadalafiil ja vardenafiil
Kõik need fosfodiesteraasi inhibiitorid metaboliseeritakse vähemalt osaliselt CYP3A vahendusel ja
klaritromütsiini samaaegne manustamine võib CYP3A inhibeerida. Klaritromütsiini manustamine
koos sildenafiili, tadalafiili või vardenafiiliga võib tõenäoliselt põhjustada fosfodiesteraasi inhibiitori
suurenenud ekspositsiooni. Sildenafiili, tadalafiili ja vardenafiili annuste vähendamist peaks kaaluma,
kui neid ravimeid manustatakse koos klaritromütsiiniga.

Teofülliin, karbamasepiin
Kliiniliste uuringute tulemused näitavad mõõdukat, ent statistiliselt olulist (p≤0,05) tsirkuleeriva
teofülliini või karbamasepiini taseme tõusu, kui üht neist ravimitest manustati koos klaritromütsiiniga.
Vajadusel tuleb kaaluda annuse alandamist.

Tolterodiin
Tolterodiini esmane metabolismi rada on tsütokroom P450 2D6 isovormi (CYP2D6) kaudu. Siiski on
CYP2D6-vabas populatsiooni alamrühmas identifitseeritud metabolismi rada CYP3A kaudu. Selles
populatsiooni alamrühmas põhjustab CYP3A inhibeerimine märgatavalt kõrgemaid tolterodiini
kontsentratsioone seerumis. CYP3A inhibiitorite, nt klaritromütsiini olemasolul võib CYP2D6
aeglaselt metaboliseerival populatsioonil osutuda vajalikuks tolterodiini annust vähendada.

Triasolobensodiasepiinid (nt alprasolaam, midasolaam, triasolaam)
Kui midasolaami manustati koos klaritromütsiini tablettidega (500 mg kaks korda ööpäevas), suurenes
midasolaami AUC 2,7 korda pärast midasolaami intravenoosset manustamist ja 7 korda pärast
suukaudset manustamist. Suukaudse midasolaami ja klaritromütsiini koosmanustamist peab vältima.
Intravenoosse midasolaami manustamisel koos klaritromütsiiniga tuleb patsienti annuse kohandamise
võimaldamiseks hoolikalt jälgida. Samu ettevaatusabinõusid tuleb rakendada ka teistele
bensodiasepiinidele, mida metaboliseeritakse CYP3A vahendusel, sh triasolaam ja alprasolaam.
Bensodiasepiinide korral, mille eliminatsioon ei sõltu CYP3A-st (temasepaam, nitrasepaam,
lorasepaam), ei ole kliiniliselt olulised koostoimed klaritromütsiiniga tõenäolised.

Klaritromütsiini ja triasolaami samaaegsel kasutamisel on esinenud turustamisjärgseid teateid
ravimite koostoimetest ja toimetest kesknärvisüsteemile (KNS) (nt somnolentsus ja segasus).
Soovitatav on patsiente KNS-i farmakoloogiliste toimete suhtes jälgida.

Teised koostoimed

Aminoglükosiidid
Ettevaatlik tuleb olla, kui klaritromütsiini manustatakse samal ajal teiste ototoksiliste ravimitega, eriti
aminoglükosiididega (vt lõik 4.4).

Kolhitsiin
Kolhitsiin on CYP3A ja väljavoolu transportija P-glükoproteiini (Pgp) substraat. Teadaolevalt
inhibeerivad klaritromütsiin ja teised makroliidid CYP3A ja Pgp. Klaritromütsiini ja kolhitsiini
koosmanustamisel võib Pgp-i ja/või CYP3A inhibeerimine klaritromütsiini poolt viia kolhitsiini
suurenenud eksponeerituseni. Patsiente tuleb kolhitsiini toksilise toime kliiniliste sümptomite suhtes
jälgida (vt lõik 4.4).

Digoksiin
Digoksiin on väljavoolu transportija P-glükoproteiini (Pgp) substraat. Teadaolevalt inhibeerib
klaritromütsiin Pgp. Klaritromütsiini ja digoksiini koosmanustamisel võib Pgp inhibeerimine
klaritromütsiini poolt viia digoksiini suurenenud eksponeerituseni. Samaaegselt klaritromütsiini ja
digoksiini saavatel patsientidel on turustamisjärgse järelevalve käigus samuti teatatud suurenenud
digoksiini kontsentratsioonidest seerumis. Mõnedel patsientidel on avaldunud digoksiini toksilisuse
kliinilised nähud, sh potentsiaalselt surmaga lõppevad arütmiad. Samal ajal kui patsiendid saavad
samaaegselt digoksiini ja klaritromütsiini, peab hoolikalt jälgima digoksiini kontsentratsioone
seerumis.

Zidovudiin
Klaritromütsiini tablettide ja zidovudiini samaaegne suukaudne manustamine HIV-infitseeritud
täiskasvanud patsientidele võib põhjustada zidovudiini tasakaalukontsentratsioonide vähenemist.
Kuna klaritromütsiin ilmselt takistab samaaegselt manustatud suukaudse zidovudiini imendumist,
saab seda koostoimet suures osas vältida, manustades klaritromütsiini ja zidovudiini annused eraldi
vaheldumisi 4-tunnise intervalliga. See koostoime ei näi ilmnevat pediaatrilistel HIV-infitseeritud
patsientidel, kes võtavad klaritromütsiini suspensiooni koos zidovudiini või dideoksüinosiiniga.
Klaritromütsiini manustamisel intravenoosse infusioonina sellist koostoimet tõenäoliselt ei teki.

Fenütoiin ja valproaat
On esinenud spontaanseid või kirjanduses avaldatud teateid koostoimetest CYP3A inhibiitorite, sh
klaritromütsiini ja ravimite vahel, mis teadaolevalt ei metaboliseeru CYP3A vahendusel (nt fenütoiin
ja valproaat). Samaaegsel manustamisel klaritromütsiiniga on soovitatav määrata nende ravimite
kontsentratsiooni seerumis. Teatatud on suurenenud kontsentratsioonidest seerumis.

Kahesuunalised ravimite koostoimed

Atasanaviir
Klaritromütsiin ja atasanaviir on mõlemad CYP3A substraadid ja inhibiitorid ning ilmneb tõendeid
kahesuunalisest ravimite koostoimest. Klaritromütsiini (500 mg kaks korda ööpäevas) ja atasanaviiri
(400 mg üks kord ööpäevas) koosmanustamise tagajärjel suurenes klaritromütsiini ekspositsioon 2-
kordselt, 14-OH-klaritromütsiini ekspositsioon vähenes 70% ning atasanaviiri AUC suurenes 28%.
Klaritromütsiini laia terapeutilise vahemiku tõttu ei ole normaalse neerufunktsiooniga patsientidel
annuse vähendamine vajalik. Mõõduka neerufunktsiooniga patsientidel (kreatiniini kliirens 30 kuni
60 ml/min) tuleb klaritromütsiini annust vähendada 50% võrra. Patsientidel, kellel on kreatiniini
kliirens <30 ml/min, tuleb klaritromütsiini annust vähendada 75% võrra, kasutades sobivat
klaritromütsiini ravimvormi. Suuremaid klaritromütsiini annuseid kui 1000 mg ööpäevas ei tohi koos
proteaasi inhibiitoritega manustada.

Kaltsiumikanali blokaatorid
Hüpotensiooni riski tõttu tuleb ettevaatlik olla klaritromütsiini ja CYP3A4 kaudu metaboliseeritavate
kaltsiumikanali blokaatorite (nt verapamiil, amlodipiin, diltiaseem) samaaegsel manustamisel.
Koostoime tõttu võivad suureneda nii klaritromütsiini kui ka kaltsiumikanali blokaatorite
plasmakontsentratsioonid. Klaritromütsiini ja verepamiili samal ajal tarvitavatel patsientidel on
täheldatud hüpotensiooni, bradüarütmiaid ja laktatsidoosi.

Itrakonasool
Klaritromütsiin ja itrakonasool on mõlemad CYP3A substraadid ja inhibiitorid, mis viib
kahesuunalisele ravimite koostoimele. Klaritromütsiin võib suurendada itrakonasooli taset plasmas,
samas kui itrakonasool võib suurendada klaritromütsiini taset plasmas. Itrakonasooli ja
klaritromütsiini samaaegselt võtvaid patsiente tuleb hoolikalt jälgida tugevnenud või pikenenud
farmakoloogilise toime nähtude või sümptomite suhtes.

Sakvinaviir
Klaritromütsiin ja sakvinaviir on mõlemad CYP3A substraadid ja inhibiitorid ning esineb tõendeid
kahesuunalisest ravimite koostoimest. Klaritromütsiini (500 mg kaks korda ööpäevas) ja sakvinaviiri
(pehmed želatiinkapslid, 1200 mg kolm korda ööpäevas) samaaegne manustamine 12 tervele
vabatahtlikule põhjustas vastavalt 177% ja 187% kõrgemad tasakaaluseisundi kontsentratsioonikõvera
aluse pindala (AUC) ja maksimaalse kontsentratsiooni (Cmax) väärtused, kui sakvinaviiri
manustamisel üksinda. Klaritromütsiini AUC ja Cmax väärtused olid ligikaudu 40% kõrgemad kui
klaritromütsiini manustamisel üksinda. Kahe ravimi koosmanustamisel piiratud aja jooksul uuritud
annustes/ravimvormides ei ole annuse kohandamine vajalik. Vaatlusandmed ravimite koostoimete
uuringutest, kus kasutati pehme želatiinkapsli ravimvormi, ei pruugi olla ülekantavad sakvinaviiri
kasutamisest tulenevatele toimetele, kasutades kõva želatiinkapsli ravimvormi. Vaatlusandmed ainult
sakvinaviiriga teostatud ravimite koostoimete uuringutest ei pruugi olla ülekantavad kõrvaltoimetele,
mida on täheldatud sakvinaviir-/ritonaviirravi korral. Sakvinaviiri manustatamisel koos ritonaviiriga
peab arvestama ritonaviiri võimaliku toimega klaritromütsiinile.

Verapamiil
Klaritromütsiini ja verapamiili samaaegselt tarvitavatel patsientidel on täheldatud hüpotensiooni,
bradüarütmia ja laktatsidoosi teket.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Rasedus
Klaritromütsiini kasutamise ohutus raseduse ja rinnaga toitmise ajal ei ole tõestatud. Hiirtel, rottidel,
küülikutel ja ahvidel läbi viidud uuringute muutuvatele tulemustele põhinedes ei saa välistada
võimalikke kahjulikke toimeid embrüo ja loote arengule. Seetõttu ei soovitata klaritromütsiini
raseduse ajal ilma kasu ja riski hoolika kaalumiseta kasutada. Klaritromütsiin eritub inimese
rinnapiima.

Imetamine
Klaritromütsiini kasutamise ohutus imetamise ajal ei ole tõestatud.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Puuduvad andmed klaritromütsiini toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Enne
auto juhtimist ja masinatega töötamist tuleb pidada silmas ravimi võtmisega kaasneda võivaid
võimalikke kõrvaltoimeid, nagu pearinglus, vertiigo, segasus ja orientatsioonihäired.

4.8. Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte
Kõige sagedasemad ja tavalisemad klaritromütsiinraviga seotud kõrvaltoimed täiskasvanutel ja lastel
on kõhuvalu, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine ja maitsetundlikkuse häired. Need kõrvaltoimed on
tavaliselt kergekujulised ning sobivad kokku makroliid-antibiootikumide teadaoleva ohutusprofiiliga
(vt lõik 4.8 „Kõrvaltoimete kokkuvõte tabelina“).

Patsientide populatsiooni vahel, kellel on või puuduvad eelnevad mükobakteriaalsed infektsioonid ei
ole kliinilistes uuringutes nimetatud seedetrakti kõrvaltoimete esinemissageduses märkimisväärset
erinevust.

Kõrvaltoimete kokkuvõte tabelina
Järgnev tabel näitab kõrvaltoimeid, millest on teatatud kliiniliste uuringute käigus ja
turuletulekujärgse kogemuse põhjal klaritromütsiini toimeainet kiiresti vabastavate tablettide,
suukaudse suspensiooni graanulite, süstelahuse pulbri, toimeainet aeglustatult vabastavate tablettide
ja toimeainet modifitseeritult vabastavate tablettide kasutamisel.

Klaritromütsiiniga mõeldavalt seotud kõrvaltoimed on näidatud organsüsteemi klassi ja
esinemissageduse alusel järgmist konventsiooni kasutades: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni
<1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100) ja teadmata (turuletulekujärgse kogemuse põhjal saadud
kõrvaltoimed; ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse grupis on
kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras juhul, kui seda saab hinnata.

Organsüsteemi
Väga sage
Sage
Aeg-ajalt
Teadmata
klass
(≥1/10)
(≥1/100 kuni
(≥1/1 000 kuni
(ei saa hinnata
<1/10)
<1/100)
olemasolevate
andmete alusel)
Infektsioonid ja


Tselluliit1, kandidoos,
Pseudomembranoosn
infestatsioonid
gastroenteriit2,
e koliit, erüsiipel,
infektsioon3,
vaginaalne infektsioon
Vere ja


Leukopeenia,
Agranulotsütoos,
lümfisüsteemi
neutropeenia4,
trombotsütopeenia
häired
trombotsütopeenia3,
eosinofiilia4
Immuunsüsteemi

Anafülaktoidne
Anafülaktiline
häired5
reaktsioon1,
reaktsioon,
ülitundlikkus
angioödeem
Ainevahetus- ja


Isutus, söögiisu
Hüpoglükeemia6
toitumishäired
vähenemine
Psühhiaatrilised

Unetus
Ärevus, närvilisus3,
Psühhootiline haigus,
häired

närvivapustus3
segasusseisund,
depersonalisatsioon,
depresioon,
desorientatsioon,
hallutsinatsioonid,
hirmuunenäod
Närvisüsteemi

Düsgeusia,
Teadvuse kadu1,
Krambid, ageusia,
häired
peavalu,
düskineesia1,
parosmia, anosmia,
maitsetundlikkus
pearinglus, unisus7,
paresteesia
e häired
treemor
Kõrva ja


Vertiigo,
Kurtus
labürindi
kuulmishäired, kohin
kahjustused
kõrvus
Südame häired


Südame seiskumine1,
Torsade de pointes8,
kodade fibrillatsioon1,
ventrikulaarne
QT-intervalli
tahhükardia8
pikenemine
elektrokardiogrammil8,
ekstrasüstolid1,
südame pekslemine
Vaskulaarsed

Vasodilatsioon1

Hemorraagia9
häired
Respiratoorsed,


Astma1,

rindkere ja
ninaverejooks2,
mediastiinumi
kopsuarterite
häired
emboolia1
Seedetrakti

Kõhulahtisus10,
Ösofagiit1,
Äge pankreatiit, keele
häired
oksendamine,
gastroösofageaalne
ja hammaste värvuse
seedehäired,
reflukshaigus2, gastriit, muutus
iiveldus,
valu pärasooles2,
kõhuvalu
stomatiit, glossiit,
kõhu distensioon4,
kõhukinnisus,
suukuivus, röhitsus,
kõhupuhitus
Maksa- ja

Kõrvalekalded
Kolestaas4, hepatiit4,
Maksapuudulikkus11,
sapiteede häired
maksafunktsiooni alaniini
hepatotsellulaarne
analüüsides
aminotransferaasi,
kollatõbi
aspartaadi
aminotransferaasi ja
gamma-
glutamüültransferaasi
taseme suurenemine4
Naha- ja

Lööve, liigne
Bulloosne dermatiit1,
Stevensi-Johnsoni
nahaaluskoe
higistamine
sügelus, urtikaaria,
sündroom5, toksiline
kahjustused

makulopapulaarne
epidermaalne
lööve3
nekrolüüs5,
ravimlööve
eosinofiilia ja
süsteemsete
sümptomitega (drug
rash with
eosinophilia and
10
systemic symptoms;
DRESS), akne
Lihas-skeleti ja


Lihasspasmid3, lihas-
Rabdomüolüüs2,12,
sidekoe
skeleti jäikus1,
müopaatia
kahjustused
müalgia2
Neeru- ja


Kreatiniinisisalduse
Neerupuudulikkus,
kuseteede häired
suurenemine veres1,
interstitsiaalne nefriit
uureasisalduse
suurenemine veres1

Üldised häired ja Flebiit
Valu süstekohas1, Halb enesetunne4,

manustamiskoha
süstekohas
põletik
palavik3, asteenia, valu
reaktsioonid
süstekohas1
rindkeres4,
külmavärinad4,
väsimus4
Uuringud


Kõrvalekalded
INR taseme tõus9,
albumiini ja globuliini protrombiini aja
suhtes1, alkaalse
pikenemine9, uriini
fosfataasi tõus veres4,
värvuse muutumine
laktaat-
dehüdrogenaasi
sisalduse suurenemine
veres4
1Kõrvaltoimetest on teatatud vaid süstelahuse pulbri kasutamisel
2Kõrvaltoimetest on teatatud vaid toimeainet aeglustatult vabastavate tablettide kasutamisel
3Kõrvaltoimetest on teatatud vaid suukaudse suspensiooni graanulite kasutamisel
4Kõrvaltoimetest on teatatud vaid toimeainet kiiresti vabastavate tablettide kasutamisel
5,8,10,11,12Vt lõik 4.8 „Ohutusprofiili kokkuvõte“
6,7,9Vt lõik 4.8 „Valitud kõrvaltoimete kirjeldus“

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus
Süstekoha flebiit, valu ja põletik ning valu veresoone punkteerimise kohas on spetsiifilised
klaritromütsiini intravenoossele ravimvormile.
Mõningatel rabdomüolüüsi juhtudel manustati klaritromütsiini samaaegselt statiinide, fibraatide,
kolhitsiini või allopurinooliga (vt lõigud 4.3 ja 4.4).


Klaritromütsiini ja triasolaami samaaegsel kasutamisel on turuletulekujärgselt teatatud ravimite
koostoimetest ja toimetest kesknärvisüsteemile (KNS) (nt somnolentsus ja segasus). Soovitatav on
patsiente KNS-i farmakoloogiliste toimete suhtes jälgida (vt lõik 4.5).

Harva on teatatud klaritromütsiini toimeainet aeglustatult vabastavatest tablettidest patsiendi
väljaheites, millest paljud on ilmnenud patsientidel, kellel on lühenenud gastrointestinaalse
transiitajaga anatoomilised (sh ileostoom või kolostoom) või funktsionaalsed seedetrakti haigused.
Mitmel juhul on tableti jäägid ilmnenud kõhulahtisuse ajal. Patsientidel, kellel on tableti jääke
väljaheites ning kelle tervislik seisund ei parane, soovitatakse üle minna klaritromütsiini teisele
ravimvormile (nt suspensioon) või teisele antibiootikumile.

Patsientide erigrupp: kõrvaltoimed langenud immuunsusega patsientidel (vt lõik 4.8 „Muud
erigrupid“)

11
Lapsed
Kuuekuustel kuni 12-aastastel lastel on kliinilistes uuringutes kasutatud lastele mõeldud
klaritromütsiini suspensiooni. Seetõttu tohib alla 12-aastastel lastel kasutada lastele mõeldud
klaritromütsiini suspensiooni. Andmed, mis soovitaksid alla 18-aastaste laste annuse skeemis kasutada
klaritromütsiini intravenoosset ravimvormi, on puudulikud.

Oodatavate kõrvaltoimete esinemissagedus, tüüp ja raskusaste lastel on täiskasvanutega samasugune.

Muud erigrupid

Langenud immuunsusega patsiendid
AIDS-i korral ja teiste langenud immuunsusega patsientidel, kellel raviti mükobakteriaalseid
infektsioone pikaajaliselt suurte klaritromütsiini annustega, oli sageli raske eristada tõenäoliselt
klaritromütsiini manustamisest tingitud kõrvaltoimeid olemasolevatest HIV haiguse nähtudest või
samaaegsest haigestumisest.

Täiskasvanud patsientidel, keda raviti klaritromütsiini ööpäevase koguannusega 1000 mg ja 2000 mg,
olid kõige sagedasemad teatatud kõrvaltoimed: iiveldus, oksendamine, maitsetundlikkuse muutused,
kõhuvalu, kõhulahtisus, lööve, kõhupuhitus, peavalu, kõhukinnisus, kuulmishäired, seerumi
glutamaat-oksaloatseet transaminaasi (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase; SGOT) ja seerumi
glutamaat-püruvaat-transaminaasi (Serum Glutamic Pyruvate Transaminase; SGPT)
kontsentratsioonide tõus. Vähese sagedusega esines lisaks düspnoed, unetust ja suukuivust.
Esinemissagedused olid sarnased patsientidega, keda raviti 1000 mg ja 2000 mg annusega, kuid
üldiselt 3…4 korda sagedasemad patsientidel, kes said klaritromütsiini ööpäevases koguannuses
4000 mg.

Nendel langenud immuunsusega patsientidel hinnati laboritulemusi spetsiaalse testiga, analüüsides
neid väärtusi väljaspool tõsise kõrvalekalde taset (st äärmiselt kõrge või madal piir). Nende
kriteeriumide alusel esinesid ligikaudu 2..3% neist patsientidest, kes said 1000 mg või 2000 mg
klaritromütsiini ööpäevas, tõsise kõrvalekaldega tõusnud SGOT ja SGPT väärtused ja ebanormaalselt
madalad leukotsüütide ja trombotsüütide väärtused. Väiksemal osal patsientidest nendes kahes annuse
grupis olisuurenenud ka vere uurea lämmastiku sisaldus. Normi piirest välja jäänud väärtuste vähesel
määral kõrgemaid esinemissagedusi märgiti kõikide parameetrite (v.a vere valgelibled) osas
patsientidel, kes said klaritromütsiini 4000 mg ööpäevas.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

4.9. Üleannustamine

Teatiste alusel võivad suured klaritromütsiini annused põhjustada seedetrakti kaebusi. Üks patsient,
kelle anamneesis esines bipolaarne meeleoluhäire, võttis sisse 8 g klaritromütsiini, mille tulemusel
tekkisid vaimsed häired, paranoiline käitumine, hüpokaleemia ja hüpokseemia.

Üleannustamisega kaasnevate kõrvaltoimete ravi on mitteimendunud ravimi kohene eemaldamine ja
toetavad ravimeetmed. Nagu ka teiste makroliidide puhul, ei mõjuta hemodialüüs või
peritoneaaldialüüs piisavalt klaritromütsiini kontsentratsiooni vereseerumis.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

12
Farmakoterapeutiline rühm: makroliidid; ATC-kood: J01FA09.

Klaritromütsiin on poolsünteetiline makroliidantibiootikum, erütromütsiini derivaat. Klaritromütsiini
bakteritevastane toime seisneb tema seondumises mikroobiraku ribosoomide 50s alaühikuga, mille
tulemusel pärsitakse bakterirakus valkude süntees. Selle tagajärjeks on valgupuuduse teke
bakterirakus ning häired bakteri normaalses funktsioneerimises.
Sarnaselt teistele makroliididele on ka klaritromütsiini toime eeskätt bakteriostaatiline, kuid
mõningail juhtudel toimib ta bakteritsiidselt.

Klaritromütsiini toimespekter on sarnane erütromütsiini omale, kuid lisaks toimib ta ka
ebatüüpilistesse mükobakteritesse. Klaritromütsiini ja erütromütsiini vahelise ristuva resistentsuse
määr on väga kõrge.
Klaritromütsiinile on tundlikud gram-positiivsed mikroorganismid (streptokokid ja stafülokokid,
Listeria monocytogenes, Corynebacterium spp.), gram-negatiivsed mikroorganismid (Haemophilus
influenzae, H. parainfluenzae, H. ducreyi, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Neisseria
gonorrhoeae ja N. meningitidis, Borrelia burgdorferi, Pasteurella multocida, Campylobacter spp. ja
Helicobacter pylori), mõningad anaeroobsed mikroorganismid (Eubacterium spp., Peptococcus spp.,
Propionibacterium spp., Clostridium perfringens ja Bacteroides melaninogenicus), rakusisesed
mikroorganismid (Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Chlamydia trachomatis ja C.
pneumoniae ning Ureaplasma urealyticum), Toxoplasma gondii ning kõik mükobakerid va M.
tuberculosis. Klaritromütsiini minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni (MIK) väärtused on ligikaudu
kaks korda väiksemad erütromütsiini omadest.

Maksas metaboliseerub klaritromütsiin 14-hüdroksüklaritromütsiiniks, mis on aktiivne, antimikroobse
toimega metaboliit. Nimetatud metaboliidi MIK väärtused on samaväärsed või kaks korda suuremad
kui klaritromütsiini enda vastavad väärtused. Erandiks on siin H. influenzae, mille puhul on
metaboliidi toime kaks korda tugevam kui klaritromütsiini enda toime.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Kui toimeainet aeglaselt vabastavate klaritromütsiini tablettide ööpäevane annus on sama suur kui
tavaliste tablettide annus, imendub organismi ravimit samaväärses koguses. Absoluutne biosaadavus
on ligikaudu 50%. Maohappe juuresolekul on klaritromütsiin stabiilne ja imendub hästi. Toit
suurendab toimeaine imendumise määra. Seetõttu tuleks pikatoimelisi tablette manustada koos
toiduga. Ligikaudu 20% klaritromütsiinist metaboliseerub koheselt 14-hüdroksüklaritromütsiiniks,
millel esineb klaritromütsiiniga sarnane toime.
Klaritromütsiin tungib väga hästi kehavedelikesse ja kudedesse. Üldjuhul on klaritromütsiini
kontsentratsioonid kudedes 10 korda suuremad kui vereseerumis. Klaritromütsiini kontsentratsioonid
on eriti kõrged maksas ja kopsukoes.
Klaritromütsiin metaboliseerub peamiselt maksas, tsütokroom P450 ensüümsüsteemi osalusel. Teada
on vähemalt 7 erinevat klaritromütsiini metaboliiti. Uriiniga eritub klaritromütsiin nii muutumatul
kujul kui metaboliitidena; väiksemal määral eritub ta ka väljaheitega. Umbes 40% klaritromütsiinist
eritub muutumatul kujul või metaboliitidena uriiniga ning 30% väljaheitega. Uriiniga eritub
muutumatul kujul 20...30%.
Klaritromütsiini eliminatsiooni poolväärtusaeg on 3...4 tundi; 14-hüdroksüklaritromütsiini
poolväärtusaeg aga 5...7 tundi. Korduva annustamise puhul klaritromütsiini kumuleerumist ei
täheldatud.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Prekliiniliste uuringute käigus imendus klaritromütsiin kiiresti ja hästi. Seonduvus vereplasma
valkudega oli vähene; jaotusruumala oli suur ning kudedes kujunesid kõrged klaritromütsiini
kontsentratsioonid.
Toksilised toimed avaldusid erinevatel katseloomaliikidel selliste annuste kasutamisel, mis olid kaks
kuni kaheksa korda suuremad maksimaalsetest annustest inimestel. Klaritromütsiini toksilised toimed
avalduvad eelkõige maksas.
13
Mutageenset toimet ei leitud klaritromütsiinil ei in vitro ega in vivo katsetes.

Rottidel teostatud fertiilsus- ja reproduktsioonitoksilisuse uuringutes klaritromütsiinil kahjulikke
toimeid ei täheldatud; kahjulikud toimed avaldusid küülikutel väikeste annuste ning ahvidel suurte
annuste kasutamisel.
Pikaajalisi kartsinogeensusuuringuid katseloomadel ei ole läbi viidud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Hüpromelloos
Glütserüülbehenaat
Povidoon
Mikrokristalliline tselluloos
Stearhape
Kolloidne veevaba ränidioksiid
Kaltsiumstearaat
Talk
Polüsorbaat 80

Tableti kate:
Hüpromelloos
Hüdroksüpropüültselluloos
Makrogool 400
Raudoksiid (E172)
Titaandioksiid (E171)
Vanilli lõhna- ja maitseaine
Talk

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel
temperatuuri eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kahekordsest alumiiniumfooliumist blisterpakend kartongkarbis: 500 mg tabletid - 5 tk.
Kahekordsest alumiiniumfooliumist blisterpakend kartongkarbis: 500 mg tabletid - 7 tk.
Kahekordsest alumiiniumfooliumist blisterpakendid (2 tk) kartongkarbis: 500 mg tabletid - 2 x 5 tk.
Kahekordsest alumiiniumfooliumist blisterpakendid (2 tk) kartongkarbis: 500 mg tabletid - 2 x 7 tk.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks
14

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Sandoz d.d.
Verovškova 57, Ljubljana, Sloveenia

8. Müügiloa number

538007

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

12.02.2007/31.01.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2014
15