EUCARBON HERBAL

Toimeained: taimsed preparaadid

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 30TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on EUCARBON HERBAL ja milleks seda kasutatakse

Eucarbon Herbal tabletid sisaldavad vaid taimseid toimeaineid. Sennalehtedel ning rabarberiekstraktil
on kerge lahtistav toime. Eucarbon Herbal tablettide lahtistav toime ilmneb 8...10 tunni möödumisel
preparaadi sissevõtmisest.

Näidustused: Kõhukinnisus

2. Mida on vaja teada enne EUCARBON HERBAL võtmist

Ärge võtke Eucarbon Herbal tablette:
- kui te olete ülitundlik (allergiline) toimeainete või Eucarbon Herbal tablettide mõne koostisosa
suhtes.
- kui teil on kaksteistsõrmiksoole kasvaja, pimesoolepõletik või muud soolestiku põletikud,
soolesulgus, teadmata põhjusel tekkinud kõhuvalu
- kui te olete rase või imetate last rinnaga
- alla 2-aastastele lastele

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Eucarbon Herbal:
Efektiivsus võib väheneda preparaadi pikaajalisel kasutamisel.
Annustamine on individuaalne. Tugev kõhulahtisus viitab üleannustamisele.
Ärge kasutage ravimit kauem kui 1...2 nädalat v.a kui arst on määranud teisiti.
Ärge kasutage Eucarbon Herbal tablette kõhnumise soodustamiseks.

Eucarbon Herbal tablettide võtmine koos toidu ja joogiga:
Eucarbon Herbal tablette tuleb võtta koos piisava hulga vedelikuga.

Rasedus
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.
Eucarbon Herbal tablette võib raseduse ajal kasutada vaid arsti nõusolekul.

Imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.
Eucarbon Herbal tablette võib imetamise ajal kasutada vaid arsti nõusolekul.

Võtmine koos teiste ravimitega:
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Eucarbon Herbal tabletid võivad põhjustada kaaliumivaegust, mille tulemusena võib tugevneda
südameglükosiidide toime.

3. Kuidas EUCARBON HERBAL võtta

KUIDAS EUCARBON HERBAL TABLETTE VÕTTA

Võtke Eucarbon Herbal tablette alati vastavalt siit infolehelt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Eucarbon Herbal tablette tuleb võtta koos piisava hulga vedelikuga. Kui ei ole teisiti määratud, siis
pidage kinni allolevast juhendist.
Täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele: 1...2 tabletti kuni kolm korda ööpäevas söögi ajal või
pärast sööki. Selline annus omab kerget lahtistavat efekti. Tugevama lahtistava toime saavutamiseks
suurendada annust 3...4 tabletini, mis tuleb võtta sisse õhtul.
Üle 2-aastastele lastele (lastearsti soovitusel): ½...1 tablett kuni kolm korda ööpäevas koos toiduga.

Kui teil on tunne, et Eucarbon Herbal tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest
arstile või apteekrile.

Kui te võtate Eucarbon Herbal tablette rohkem kui ette nähtud:
Üleannustamise põhjuseks on kõhulahtisus, mille ilmnemisel peaks kas preparaadi kasutamise
lõpetama või annust vähendama.

Kui te unustate Eucarbon Herbal tablette võtta:
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Eucarbon Herbal põhjustada kõrvaltoimeid.

Soovitatud annuste kasutamisel esineb kõrvaltoimeid (kõhuvalu ja kõhulahtisust) väga harva. Leelise
reaktsiooni tõttu võib uriin värvuda kahvatupunaseks, mis ei oma kliiniliselt olulist tähendust. Senna
ja rabarberi sisaldumise tõttu preparaadis ei saa jätta välistamata ka antrakinooni derivaatidel
põhinevate lahtistite kesknärvisüsteemi poolsest efektist tulenevat iiveldust ning oksendamist
põhjustavat efekti.
Pikaajalisel kasutamisel võib täheldada elektrolüütide (eriti kaaliumi) kadu, mis võib põhjustada
soolestiku töö loidust (soolestiku atoonia ja kõhukinnisus).

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest
oma arsti või apteekrit.

5. Kuidas EUCARBON HERBAL säilitada

EUCARBON HERBAL TABLETTIDE SÄILITAMINE

Säilitada temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage ravimit pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku
esindaja poole.

KBM Pharma OÜ
Tähtvere 4
51007 Tartu
Tel: +372 7338080

Infoleht on viimati kooskõlastatud novembris 2012Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Eucarbon herbal, tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 tablett sisaldab:

Senna lehtede ekstrakti
105 mg, milles sennosiide 2,62...3,67 mg
Rabarberi juure ekstrakti
25 mg, milles sennosiide 1,8...2,5 mg
Pulbrilist sütt


180 mg

Abiained vt 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett.
Hallikasmust tablett.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Kõhukinnisus.

4.2. Annustamine ja manustamisviis


Täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele: 1...2 tabletti kuni kolm korda ööpäevas söögi ajal või
pärast sööki. Selline annus omab kerget lahtistavat toimet ning vähendab kõhupuhitust. Tugevama
lahtistava toime saavutamiseks suurendada annust 3...4 tabletini, mis võtta sisse õhtul.
Üle 2-aastastele lastele (ainult lastearsti soovitusel): 1/2...1 tablett kuni kolm korda ööpäevas koos
toiduga.Eucarbon herbal tablette võetakse suu kaudu koos piisava hulga vedelikuga.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus ravimi või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Soolesulgus, soolte ägedad põletikulised haigused, teadmata põhjusel tekkinud kõhuvalud. Tõsised
häired vee ja elektrolüütide tasakaalus.
Vastunäidustatud alla 2-aastastele lastele.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Annustamine on individuaalne. Tugev kõhulahtisus viitab üleannustamisele.

Ei sobi kõhnumist soodustavaks preparaadiks.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Eucarbon herbal tabletid võivad põhjustada hüpokaleemiat, mille tulemusena võib tugevneda
südameglükosiidide toime.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Eucarbon herbal tablette võib raseduse ja imetamise ajal kasutada vaid arsti nõusolekul.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Pole teada.

4.8. Kõrvaltoimed

Soovitatud annuste kasutamisel esineb kõrvaltoimeid (kõhuvalu ja kõhulahtisust) väga harva.
Leeliselise reaktsiooni tõttu võib uriin värvuda kahvatupunaseks, mis ei oma kliiniliselt olulist
tähendust.
Senna ja rabarberi sisaldumise tõttu preparaadis ei saa jätta välistamata ka antrakinooni derivaatidel
põhinevate lahtistite kesknärvisüsteemi poolsest toimest tulenevat iiveldust ning oksendamist.
Pikaajalisel kasutamisel võib täheldada elektrolüütide (eriti kaaliumi) kadu, mis võib põhjustada
soolestiku töö loidust (soolestiku atoonia ja kõhukinnisus).

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise sümptomiks on kõhulahtisus, mille ilmnemisel peaks kas preparaadi kasutamise
lõpetama või annust vähendama.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

ATC-kood. T01RS01

Eucarbon herbal tabletid sisaldavad vaid taimseid toimeaineid. Preparaadi kerge lahtistav,
kõhupuhituse vastane toime tuleneb söe võimest siduda erinevaid toksilisi ühendeid (lisaks ka
eeterlike õlide komponentide toimest) ning moodustunud komplekside lihtsustatud eliminatsioonist
tänu sennalehtede ja rabarbriekstrakti lahtistavale toimele.
Eucarbon herbal tabletid omavad ka kerget desinfitseerivat toimet seedetraktile.
Lahtistava toime saavutamiseks peab manustatavaks sennosiidide (A ja B) annuseks olema 15...30 mg.
Kuna Eucarbon herbal tablettides on sennosiidide sisaldus suhteliselt madal, siis peab igal üksikul
juhul annust reguleerima, vastavalt soolesisu tihedusele.

Eucarbon herbal tablettide lahtistav toime ilmneb 8...10 tunni möödumisel preparaadi sissevõtmisest.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Eucarbon herbal tablettide baasil pole farmakokineetilisi uuringuid läbi viidud.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Esialgse rottidel teostatud akuutse toksilisuse uurimuse andmed näitavad, et 6...12 Eucarbon herbal
(väävlit sisaldava kombinatsiooni) tableti kg kehakaalu kohta manustamisel sondi kaudu ei täheldatud
peale lahtistava efekti mingeid muid ootamatuid kõrvaltoimeid. Kõik uurimusse kaasatud 10 looma
jäid elama.
Saadud andmeid toetab kümnete aastate pikkune kasutamiskogemus, mil pole täheldatud ühtki
tõsisematest kõrvaltoimetest.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Mündiõli
Ristiköömne õli
Suhkur
Maisitärklis
Kummiaraabikum
Kaoliin
Talk

6.2. Sobimatus

Pole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC, valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

10 tabletti pakendatud PVC-alumiiniumblistrisse; blisterpakend ja pakendi infoleht pappkarbis.
10 tabletti pakendatud PVC-alumiiniumblistrisse; 3 blisterpakendit ja pakendi infoleht pappkarbis.
10 tabletti pakendatud PVC-alumiiniumblistrisse; 5 blisterpakendit ja pakendi infoleht pappkarbis.
10 tabletti pakendatud PVC-alumiiniumblistrisse; 10 blisterpakendit ja pakendi infoleht pappkarbis.
10 tabletti pakendatud PVC-alumiiniumblistrisse; 50 blisterpakendit ja pakendi infoleht pappkarbis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Suukaudsed tabletid.

7. Müügiloa hoidja

F. TRENKA Chem.-pharmazeutische Fabrik Ges.m.b.H.
Goldeggasse 5
1040 Viin
AUSTRIA

8. Müügiloa number

460605

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

04.02.2005/1.02.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2011