BEPANTHEN

Toimeained: dekspantenool

Ravimi vorm: salv

Ravimi tugevus: 50mg 1g 30g 1TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on BEPANTHEN ja milleks seda kasutatakse

MIS RAVIM ON BEPANTHEN SALV JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Bepanthen salvi aktiivne koostisaine dekspantenool muundub rakkudes pantoteenhappeks
ja toimib seega B5 vitamiinina. Dekspantenooli eeliseks on tema parem imendumine
paiksel manustamisel.
Pantoteenhappel on keskne osa raku ainevahetuses. Pantoteenhape on inimorganismile
vajalik naha ja limaskestade regeneratsiooniks.

Näidustus
Kerged nahakahjustused.

2. Mida on vaja teada enne BEPANTHEN võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE BEPANTHEN SALVI KASUTAMIST

Ärge kasutage Bepanthen salvi
- kui te olete ülitundlik (allergiline) dekspantenooli või Bepanthen salvi mõne koostisosa suhtes.

Rasedus ja imetamine
Bepanthen salvi kasutamine pole vastunäidustatud raseduse ajal ega rinnaga toitmise
perioodil.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

3. Kuidas BEPANTHEN võtta

KUIDAS BEPANTHEN SALVI KASUTADA

• Imiku naha hoolduseks määritakse nahale mähkmete vahetamise ajal.
• Imetamise ajal võib määrida rinnanibudele iga toitmiskorra järel.
• Pindmiste haavade, nahamarrastuste ja -lõhede raviks manustatakse nahale üks või vajadusel rohkem
kordi päevas.
• Paranemise ja epitelisatsiooni soodustamiseks, regulaarseks nahahoolduseks kantakse nahale üks või
vajadusel rohkem kordi päevas.

Kasutage Bepanthen salvi alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.
Kui teil on tunne, et Bepanthen salvi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Bepanthen salv on kõrge rasvasisaldusega, sobides kuiva naha puhul kasutamiseks või kaitsekihi
saavutamiseks.

Katmata kehaosade (käed, küünarnukid ja nägu) ravimisel on soovitatav eelistada Bepanthen kreemi, mis
on väga õrna (vesilahustuva) ning kiiresti imenduva koostisega.

Nii antiseptikumi kui ka dekspantenooli sisaldavat Bepanthen Plus kreemi kasutatakse infitseerunud või
infektsiooniohuga haavade raviks.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Bepanthen salv põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei
teki.

Ülitundlikkus Bepanthen salvi mistahes koostisosa suhtes.

Eriti harvadel juhtudel on esinenud allergilisi nahareaktsioone. Sellisel juhul pöörduge
oma raviarsti poole.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas BEPANTHEN säilitada

KUIDAS BEPANTHEN SALVI SÄILITADA

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage Bepanthen salvi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast märget Kõlblik kuni:.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Bepanthen salv sisaldab
- Toimeaine on dekspantenool. 1 g salvi sialdab 0,05 g dekspantenooli.
- Abiained on protegin X (vedel parafiin, vaseliin, vaha, glütserüüloleaat, lanoliinalkohol),

tsetüülalkohol, stearüülalkohol, valge mesilasvaha, lanoliin, valge vaseliin, mandliõli, vedel

parafiin, puhastatud vesi.

Kuidas Bepanthen salv välja näeb ja pakendi sisu
Bepanthen salv on polüpropüleenkorgiga alumiiniumtuubis.
Pakendis on 3,5 g (näidispakend), 30 g või 50 g salvi.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja
UAB Bayer
Žirmunu 68a
LT 09124 Vilnius
Leedu

Tootja
GP Grenzach Productions GmbH
Emil-Barell-Strasse 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ
Lõõtsa 2, Tallinn
Tel.: +372 655 8565


Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruaris 2010Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Bepanthen 50 mg/g salv

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g salvi sisaldab 50 mg dekspantenooli.

Abiainete täielik loetelu vt 6.1.

3. Ravimvorm

Salv.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

• Kerged nahakahjustused.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

• Imikute ravi: igakordsel mähkmete vahetamisel kanda salvi eelnevalt veega loputatud tuharate kubeme piirkonda.
• Imetavad emad: kanda salvi rinnanibudele pärast iga toitmiskorda. Kreemijääkide eemaldamine
enne järgmist söötmiskorda ei ole vajalik.
• Muud situatsioonid: kasutada vastavalt vajadusele üks või enam korda päevas.

Bepanthen salv on kõrge rasvasisaldusega, sobides kuiva naha puhul kasutamiseks või kaitsekihi
saavutamiseks.

Katmata kehaosade (käed, küünarnukid ja nägu) ravimisel on soovitatav eelistada Bepanthen kreemi,
mis on väga õrna (vesilahuselise) ning kiiresti imenduva koostisega.

Nii antiseptikumi kui ka dekspantenooli sisaldavat Bepanthen Plus kreemi kasutatakse infitseerunud
või infektsiooniohuga haavade raviks.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või preparaadi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Pole kohaldatav.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Puuduvad tõestusmaterjalid, mis viitaksid raseduse- või imetamiseaegse kasutamisega seotud
riskidele. Võimalus loote arengule kahjulike toimete tekkeks on väike.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Pole asjakohane.

4.8. Kõrvaltoimed

Väga harva on kirjeldatud allergiliste nahareaktsioonide teket.

4.9. Üleannustamine

Pantoteenhape on väga hästi talutav ka kõrgete annuste juures ega oma teaduskirjanduse põhjal
toksilist toimet. Hüpervitaminoosi teket pole kirjeldatud.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: armistumist soodustavad ained, ATC-kood: D03AX03.

Dekspantenool konverteeritakse rakkudes kiiresti pantoteenhappeks ja ta omab seetõttu nimetatud
vitamiiniga sarnaseid toimeid. Dekspantenooli eeliseks on aga tema kiirem imendumine paiksel
manustamisel.

Pantoteenhape kuulub koensüüm A koostisesse. Atsetüülkoensüüm A vormis on koensüümil A keskne
roll raku ainevahetuses. Pantoteenhape on organismile asendamatult vajalik naha ja limaskesta tekkeks
ja regeneratsiooniks.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Dekspantenool imendub naha sisse kiiresti. Dekspantenool konverteeritakse koheselt
pantoteenhappeks, mis suurendab vitamiini endogeenseid varusid.

Jaotumine
Pantoteenhape seondub palsmavalkudega (β-globuliinid ja albumiinid). Tervetel täiskasvanutel on
toimeaine kontsentratsioon täisveres 500…1000 μg/l ja seerumis 100 μg/l.

Eritumine
Pantoteenhape ei metaboliseeru organismis ja eritub seega muutumatul kujul. Suu kaudu võetud
annusest väljutatakse 60…70% uriiniga ja ülejäänu väljaheitega. Täiskasvanul eritub uriiniga 2…7 mg
ja lastel 2…3 mg toimeainet ööpäevas.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Äge toksilisus
Suukaudselt manustatud dekspantenooli LD50 hiirtel on 15 g/kg. Kahes uuringus ei põhjustanud
dekspantenooli annuse 10 g/kg suukaudne manustamine ühtegi surmajuhtu ning annus 20 g/kg
põhjustas kõikide loomade surma.

Alaäge toksilisus
Kolme kuu jooksul rottidele dekspantenooli suukaudsete annuste 20 mg ja koertele 500 mg ööpäevas
manustamine ei põhjustanud kahjulikke toimeid ega histopatoloogilisi muutusi.

24 rotile manustati 6 kuu jooksul suukaudselt 2 mg dekspantenooli. Histopatoloogilisi muutusi ei
registreeritud.

Kuue kuu jooksul koertele 50 mg/kg ja ahvidele 1 g kaltsiumpantotenaadi ööpäevas manustamine ei
kutsunud esile toksilisi sümptomeid ega histopatoloogilisi muutusi.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Protegin X (vedel parafiin, vaseliin, vaha, glütserüüloleaat, lanoliinalkohol), tsetüülalkohol,
stearüülalkohol, valge vaha, lanoliin, valge vaseliin, mandliõli, vedel parafiin, puhastatud vesi.

6.2. Sobimatus


Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Polüpropüleenkorgiga alumiiniumtuubid.
Pakendi suurused on 3,5 g (näidispakend), 30 g ja 50 g.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

UAB Bayer
Žirmunu 68a
LT 09124 Vilnius
Leedu

8. Müügiloa number

077894

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

25.02.2000/22.10.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2010