ALMINOX

Toimeained: alumiiniumaminoatsetaat+magneesiumoksiid

Ravimi vorm: närimistablett

Ravimi tugevus: 500mg+100mg 20TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDFRavimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Alminox, 100/500 mg närimistabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks närimistablett sisaldab 100 mg kerget magneesiumoksiidi ja 500 mg veevaba
alumiiniumaminoatsetaati.

INN. Magnesii oxidum, Aluminii aminoacetas.

Abiainete täielik loetelu vt. lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Närimistablett.
Valge närimistablett, ilma poolitusjooneta.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Kõrvetiste ja gastroösofageaalse refluksi sümptomaatiline ravi täiskasvanutel ja noorukitel
alates 15-ndast eluaastast.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud ja üle 15-aastased noorukid:
Kõrvetiste ja gastroösofageaalse reflukshaiguse korral 1…3 närimistabletti vastavalt vajadusele.
Tabletid tuleb enne alla neelamist peeneks närida, et saavutada optimaalne toime.

Eakad ja maksapuudulikkusega patsiendid
Annuse kohandamine ei ole vajalik.

Neerupuudulikkusega patsiendid
Alumiiniumaminoatsetaadi kasutamine neerupuudulikkusega patsientidel võib viia kõrgenenud
alumiiniumi ja magneesiumi tasemeni, mille tulemuseks võib olla mürgistus (sümptomiteks on
näiteks krambid, müokloonus, segasusseisund ja kooma). Alumiiniumaminoatsetaati ei tohi
manustada raske neerupuudulikkusega patsientidele (vt lõik 4.3).

Lapsed
Alumiiniumaminoatetaati ei soovitata kasutada alla 15-aastastel lastel ilma arsti ettekirjutuseta.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
Neerupuudulikkus (kui seerumi kreatiniinisisaldus on üle 200 µmol/l, võib tekkida
magneesiumimürgistuse oht, vt lõik 4.4).
Osteoporoos ja osteomalaatsia.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Antatsiidid võivad mõjutada paljude ravimite imendumist seedetraktist. Seetõttu on otstarbekas
manustada antatsiide ja muid ravimeid 2...3 tunnise intervalliga (vt lõik 4.5).

Alminox'i kestval kasutamisel võib tekkida kaltsiumi/fosfaadi tasakaalu häire. Aeg-ajalt tuleks
kontrollida seerumi alumiiniumisisaldust.

Magneesiumi ja alumiiniumi sisaldavaid antatsiidide tuleb kasutada ettevaatusega
neeruhaigusega patsientidel, sest neil võib seerumi alumiiniumi ja magneesiumi sisalduse
suurenemsie tõttu tekkida mürgistus.

Antatsiidide kasutamisel koos MSPVA-dega tuleb olla ettevaatlik, sest antatsiidid võivad
maskeerida MSPVA-de poolt põhjustatud seedetarkti kahjustuse (mao või kaksteistsõrmiksoole
haavand) sümptome.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Antatsiidid, sealhulgas ka magneesiumi ja alumiiniumi soolad mõjutavad erinevate
mehhanismide kaudu (mao pH ja tühjenemise muutmine, mitteimenduvate komplekside
moodustamine) paljude ravimite ja ainete imendumist, nagu näiteks fosfaadid, digoksiin, mõned
beeta-blokaatorid, proteaasi inhibiitroid (retroviiruste vastased ravimid), asoolid ja kinoloonid.
Antatsiidid, mis muudavad uriini pH-d mõjutavad nõrgalt aluseliste või happeliste ravimite
renaalset kliirensit. Võimalike kõrvaltoimete vältimiseks on antatsiide ja muid ravimeid
soovitatav mansutada 2...3 tunnise ajalise intervalliga (vt lõik 4.4).

Alumiiniumi ja magneesiumi sisaldavate antatsiidide samaaegne kasutamine koos kaltsitriooliga
võib viia hüpermagneseemiale.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Alminox tablette võib raseduse ja rinnaga toitmise ajal kasutada. Suure hulga raseduste
andmed ei ole näidanud kahjulikke toimeid emale ega lootele/vastsündinule.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Alminox tabletid ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Väga sage (>1/10); Sage (>1/100 kuni <1/10); Aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100);
Harv (>1/10 000 kuni <1/1000); Väga harv (<1/10 000).

Seedetrakti häired
Sage:
kõhukinnisus
või
kõhulahtisus
Harv:

soolesulgus (ülisuurte annuste kasutamisel)

4.9. Üleannustamine

Ühekordne üleannustamine ei põhjusta tavaliselt toksilisuse nähte.

Sümptomid
Üleannustamsie sümptomid tekivad peamiselt hüpermagneseemia ja hüperalumineemia tõttu ja
võivad ilmneda neerupuudulikkuse, ravimi pikaaegse väärkasutuse või ülisuurte annuste
võtmisel ning võivad viia hingamise pärssumisele, ajutalitluse häiretele nagu dementsus, isiksuse
muutused, krambid, müokloonus, segasus, letargia, nõrkus, hüperrefleksia ja kooma (vt lõik 4.4).
Samuti võib esineda iiveldust, oksendamist ja näo punetust.

Ravi
Üleannustamise ravi on peamiselt sümptomaatiline ja toetav.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farnakoterapeutiline rühm: Antatsiidide teised kombinatsioonid; ATC-kood: A02AX80

Alumiiniumaminoatsetaat ja magneesiumoksiid neutraliseerivad maos soolhapet, mis tingib
maohappe pH tõusu. Alumiiniumaminoatsetaadil on kerge kõhukinnisust põhjustav toime, samas
magneesiumoksiid toimib nõrga osmootse lahtistina. Alumiiniumiühendid võivad toimida
dialüüsitavatele kroonilise ureemiaga patsientidele neurotoksiliselt.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
15...30% magneesiumoksiidist imendub seedetraktist. Samaaegsel manustamisel võib
seedetraktist imenduda ka alumiinium. Ülejäänud alumiiniumaminoatsetaadi kogus liigub edasi
seedetrakti alumisse osasse.

Jaotumine
25...30% magneesiumist on seotud vereplasma valkudega.

Eliminatsioon
Imendunud koguse eritumine on peamiselt renaalne. Imendumata ühendid eritatakse muutumatul
kujul roojaga.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Muid prekliinilisi ohutusandmeid kui on esitatud käesoleva ravimi omaduste kokkuvõtte teistes
alalõikudes ei ole.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Sahhariinnaatrium,
piparmündi eeterlik õli,
veevaba kolloidne räni,
polüvidoon,
magneesiumstearaat,
talk,
mannitool.

6.2. Sobimatus

.

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pakendi iseloomutus ja sisu

20 või 100 tabletti pruunis klaaspurgis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Takeda Pharma AS
Jaama 55B
63308 Põlva
Eesti

8. Müügiloa number

050594

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 10.03.1994
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 29.06.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2013