XEFO RAPID

Toimeained: lornoksikaam

Ravimi vorm: õhukese polümeerikattega tablett

Ravimi tugevus: 8mg 20TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on XEFO RAPID ja milleks seda kasutatakse

Xefo Rapid on oksikaamide klassi kuuluv mittesteroidne põletikuvastane ja
antireumaatiline ravim (MSPVA), mida kasutatakse nõrga kuni mõõduka tugevusega ägeda valu
lühiajaliseks raviks.

2. Mida on vaja teada enne XEFO RAPID võtmist

Ärge võtke Xefo Rapid'it
- kui te olete allergiline (ülitundlik) lornoksikaami või Xefo Rapid 8 mg õhukese
polümeerikattega tablettide mõne koostisosa suhtes;
- kui te tarvitate mõnda teist MSPVA-d, nt atsetüülsalitsüülhape (näiteks aspiriin), ibuprofeen ja
COX-2 inhibiitorid;
- kui te olete ülitundlik teiste MSPVA-de, sealhulgas atsetüülsalitsüülhappe (aspiriin) suhtes;
- kui teil on trombotsütopeenia (madal vereliistakute arv, mis tõstab verejooksu või verevalumite
tekke riski);
- kui teil on raske südamepuudulikkus;
- kui teil on seedetrakti verejooks, veresoone rebend või verejooks ajus või mõni muu verejooks;
- kui teil on varasema ravi ajal MSPVA-dega esinenud seedetrakti verejooks või -mulgustumine;
- kui teil on aktiivne peptiline haavand või korduv peptiline haavand;
- kui teil on raske maksakahjustus;
- kui teil on raske neerukahjustus;
- raseduse viimase kolme kuu vältel.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Xefo Rapid
- kui teil on neerufunktsiooni kahjustus;
- kui teil on olnud kõrge vererõhk ja/või südamepuudulikkus;
- kui teil on haavandiline koliit või Crohn’i tõbi;
- kui teil on kalduvus verejooksudele;
- kui teil on olnud astma;
- kui teil on SLE (süsteemne erütematoosne luupus, harva esinev immunoloogiline haigus).

Teie arst peab teid vereanalüüse tehes regulaarselt jälgima, kui
- teil on vere hüübivushäire,
- teil on maksafunktsiooni kahjustus,
- te olete eakas,
- teie ravi Xefo Rapid'iga kestab kauem kui 3 kuud.

Te peate informeerima oma arsti kui teil alustatakse ravi hepariini või takroliimusega ja samal ajal
kasutate Xefo Rapid’it.

Kui teil tekivad ebaharilikud seedetrakti sümptomid nagu seedetrakti verejooks, nahareaktsioonid
nagu nahalööve, ninasõõrmete, suu, silmalaugude, kõrvade, genitaalide või päraku limaskesta
kahjustused, või muud ülitundlikkusele viitavad sümptomid, katkestage kohe Xefo Rapid’i võtmine
ja võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Ravimid nagu Xefo Rapid võivad olla seotud südameataki (südamelihaseinfarkt) või insuldi veidi
suurenenud tekkeriskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pikaajalisel
kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestvust.

Te peate oma ravi osas pidama nõu oma arsti või apteekriga kui
- teil on probleeme südamega,
- teil on olnud hiljuti insult,
- te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk,
suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate).

Vältige Xefo Rapid'i kasutamist tuulerõugete puhul.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Xefo Rapid'it ei tohi kasutada samaaegselt koos teiste MSPVA-dega, nagu näiteks
atsetüülsalitsüülhape (näiteks aspiriin), ibuprofeen või COX-2 inhibiitorid. Kahtluse korral pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Xefo Rapid võib mõjutada teiste ravimite toimet. Olge eriti ettevaatlik kui te kasutate samaaegselt
mõnda järgmistest ravimitest:
- tsimetidiin - kasutatakse kõrvetiste ja peptilise haavandi raviks;
- antikoagulandid, nagu näiteks hepariin või fenprokumoon - kasutatakse vältimaks verehüüve
tekkimist;
- kortikosteroidid;
- metotreksaat - kasutatakse vähkkasvaja ja immunoloogiliste haiguste raviks;
- liitium;
- immunosupressandid nagu näiteks tsüklosporiin või takroliimus;
- teatud südameravimid nagu näiteks digoksiin, AKE-inhibiitorid, beeta-adrenoblokaatorid;
- diureetikumid;
- kinolooni-tüüpi antibiootikumid;
- trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid - ravimid, mida kasutatakse südameataki ja insuldi
ennetamiseks;
- SSTI-d (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid) - kasutatakse depressiooni raviks;
- sulfonüüluurea preparaadid näiteks glibenklamiid - kasutatakse suhkurtõve raviks;
- CYP2C9 isoensüümide indutseerijad ja inhibiitorid (näiteks nagu antibiootikum rifampitsiin või
seenevastane ravim flukonasool), kuna nad saavutavad oma toime teel, millega sinu keha
nõrgendab Xefo Rapid'i toimet;;
- angiotensiin II retseptori blokaatorid - kasutatakse kõrge vererõhu ning diabeedist ja südame
- paispuudulikkusest põhjustatud neerukahjustuse raviks;
- pemetreksed - kasutatakse teatud kopsukasvajate raviks .

Xefo Rapid’i võtmine koos toidu ja joogiga
Xefo Rapid õhukese polümeerikattega tabletid on mõeldud suukaudseks manustamiseks. Võtke seda
ravimit enne sööki koos piisava hulga vedelikuga.

Ravimi võtmine koos söögiga ei ole soovitatav, sest see võib vähendada ravimi toimet..

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Viljakus
Xefo Rapid'i kasutamine võib kahjustada viljakust, mistõttu seda ei soovitata kasutada naistel,
kes soovivad rasestuda. Naised, kellel on raskusi rasestumisega või kellel uuritakse viljatuse
põhjuseid, peaksid konsulteerima oma arstiga ja kaaluma ravi katkestamist Xefo Rapid'iga.

Rasedus
Raseduse esimese 6 kuu vältel ei ole soovitatav ravi Xefo Rapid'iga, juhul kui see pole arsti poolt
soovitatud. Raseduse viimase kolme kuu vältel ei tohi Xefo Rapid'it võtta.

Imetamine
Rinnaga toitmise ajal ei ole soovitatav ravi Xefo Rapid'iga, juhul kui see pole arsti poolt soovitatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Xefo Rapid ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

3. Kuidas XEFO RAPID võtta

KUIDAS XEFO RAPID'it VÕTTA

Võtke Xefo Rapid'it alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud: Tavaline annus on 8…16 mg ööpäevas, jagatuna 8 mg annusteks: võtta 8 mg kaks
korda ööpäevas või üks kord 16 mg ööpäevas.
Esimesel päeval kui te võtate Xefo Rapid'it võib annus olla 16 mg, millele järgneb 12 tunni möödudes
8 mg.
Pärast esimest päeva ärge võtke rohkem kui 16 mg ööpäevas.

Xefo Rapid tablette tuleb võtta piisava koguse vedelikuga. Ärge võtke Xefo Rapid tablette koos
söögiga, kuna toit võib vähendada Xefo Rapid toimet.

Xefo Rapid’i kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei ole vastavate andmete puudumise tõttu
soovitatav.

Kui te võtate Xefo Rapid’it rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate rohkem Xefo Rapid’it kui ette nähtud, võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Üleannustamise korral võivad teil esineda järgmised sümpomid: iiveldus, oksendamine, sümptomid
mis on seotud kesknärvisüsteemi talitlusega (näiteks pearinglus või nägemishäired).

Kui te unustate Xefo Rapid’it võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Xefo Rapid põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ravimid nagu Xefo võivad olla seotud südameataki või insuldi tekkeriski vähese tõusuga.

Kui teil tekivad ebaharilikud seedetrakti sümptomid nagu seedetrakti verejooks, nahareaktsioonid
nagu nahalööve, ninasõõrmete, suu, silmalaugude, kõrvade, genitaalide või päraku limaskesta
kahjustused, või muud ülitundlikkusele viitavad sümptomid, katkestage kohe Xefo Rapid'i võtmine
ja võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Kui teil esineb mõni järgnevatest kõrvaltoimetest, lõpetage ravimi võtmine ja teavitage sellest kohe
oma arsti või võtke ühendust lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga:
- kui ilmnevad või ägenevad hingamisraskused, valu rinnus või pahkluude paistetus;
- tugev või kestev kõhuvalu või kui väljaheide muutub mustaks;
- naha ja silmade muutumine kollakaks (kollatõbi) - see on märk maksaprobleemidest;
- allergiline reaktsioon - mis võib avalduda naha muutustena, nagu haavandid või villid või näo,
huulte, keele või kõri paistetusena mis võib põhjustada hingamisraskusi;
- palavik, villiline lööve või põletik, eriti kätel ja jalgadel või suu piirkonnas (Stevensi-Johnsoni
- sündroom);
- erandlikult, tõsine nahainfektsioon tuulerõugete puhul.

Kõrvaltoimed, mis on seotud Xefo Rapid'i kasutamisega, on välja toodud järgnevalt.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esineb 1…10 inimesel 100-st):
- kerge ja mööduv peavalu ja pearinglus;
- iiveldus, kõhuvalu, seedehäire, kõhulahtisus ja oksendamine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esineb 1…10 inimesel 1000-st):
- kehakaalu langus (anoreksia), unetus, depressioon;
- silma sidekesta põletik (konjunktiviit);
- pearingluse tunne, kõrvade kumisemine (tinnitus);
- südamepuudulikkus, ebaregulaarne südamerütm, kiirenenud südametegevus, õhetus;
- kõhukinnisus, kõhupuhitus (meteorism), röhitised, suukuivus, gastriit, maohaavand,
ülakõhuvalu, kaksteistsõrmiksoole haavand, suulimaskesta haavandid;
- tõus maksafunktsiooni testides (nähtav vereprooviga) ja halb enesetunne;
- nahalööve, sügelus, ülemäärane higistamine, nahapunetus (erüteem), angioödeem (naha
süvakihtide kiire turse, tavaliselt esineb näos), nahalööve (nõgestõbi), turse, ninakinnisus
allergia (nohu) tõttu;
- juuste väljalangemine;
- artralgia (liigesvalu).

Harva esinevad kõrvaltoimed (esineb 1…10 inimesel 10 000-st):
- kurguvalu;
- aneemia, vererakkude arvu vähenemine (trombotsüütide ja valgeliblede arvu vähenemine
veres), nõrkus;
- ülitundlikkus, anafülaktoidne reaktsioon ja anafülaksia (organismi reaktsioon, mida
- iseloomustab tavaliselt näo turse, õhetus, hingamisraskused ja joobumuse tunne);
- segasus, närvilisus, erutus, unisus (somnolents), paresteesia (surina tunne), maitsetundlikkuse
häire, värisemine, migreen, nägemishäired;
- kõrgenenud vererõhk, kuumahood;
- verejooks, verevalum (sinikas), pikenenud veritsusaeg;
- raskendatud hingamine (düspnoe), köha, brohnospasm;
- haavandi mulgustumine, vere oksendamine, seedetrakti verejooks, must tõrvataoline väljaheide;
- põletik suus, söögitoru põletik, mao-söögitoru refluks, neelamisraskus, aftoosne (villiline)
suulimaskesta põletik (haavandid), keelepõletik;
- maksafunktsiooni häire;
- nahaprobleemid, nagu näiteks ekseem, lööve;
- luuvalu, lihaskrambid, lihasvalu;
- urineerimishäired, nagu näiteks vajadus öiseks ärkamiseks ja urineerimiseks (nüktuuria) või
jääklämmastiku ja kreatiniini sisalduse suurenemine veres.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esineb vähem kui 1 inimesel 10 000-st):
- maksakahjustus, hepatiit (maksapõletik), ikterus, kolestaas (sapivoolu katkemine maksast);
- verevalum, turse, raske nahakahjustus (Stevensi-Johnsoni sündroom, epidermise toksiline
nekrolüüs);
- aseptiline meningiit;
- MSPVA-klassi toimed: neutropeenia, agranulotsütoos, aplastiline aneemia, hemolüütiline
aneemia, neeru toksilisus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas XEFO RAPID säilitada

KUIDAS XEFO RAPID'it SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.

Ärge kasutage Xefo Rapid'it pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud väliskarbile. Kõlblikkusaeg
viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Xefo Rapid sisaldab
- Toimeaine on lornoksikaam.
- Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 8 mg lornoksikaami.
Abiained on: mikrokristalne tselluloos, naatriumvesinikkarbonaat, kaltsiumvesinikfosfaat
(veevaba), väheasendatud hüdroksüpropüültselluloos, hüdroksüpropüültselluloos,
kaltsiumstearaat (tableti tuumas);
titaandioksiid (E171), talk, propüleenglükool, hüpromelloos (polümeerikattes).

Kuidas Xefo Rapid välja näeb ja pakendi sisu
Xefo Rapid 8 mg tabletid on valged või kollakasvalged ümmargused, õhukese polümeerikattega
tabletid.

Pakendi suurused: 6, 10, 20, 30, 50, 100 ja 250 õhukese polümeerikattega tabletti. Kõik pakendi
suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Teisese müügiloa hoidja:
First Pharma OÜ
Endla 69/Keemia 4
10615 Tallinn
Eesti

Tootja:
Takeda GmbH
Plant Oranienburg
Lehnitzstrasse 70-98
16515 Oranienburg
Saksamaa

Ümberpakendaja:
Magnum Logistics OÜ
Vae 16
76401 Laagri,
Saue vald,
Harjumaa
Eesti


See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
DK/H/123/006
Austria

Xefo Rapid 8 mg - Filmtabletten
Belgia

Xefo Acute 8mg filmomhulde tabletten
Bulgaaria

Ксефо РапиÐ'
TÅ¡ehhi

Xefo Rapid 8 mg
Taani

Xefo Rapid
Eesti

Xefo Rapid
Prantsusmaa
Xefoacu
Kreeka

Xefo Rapid
Ungari

Xefo Rapid 8 mg filmtabletta
Iirimaa

Xefo Rapid
Itaalia

XEFO RAPID
Leedu

Xefo Rapid 8 mg pėvele dengtos tabletės
Läti


Xefo Rapid 8 mg apvalkotā tablete
Luksemburg
Xefo Acute 8 mg comprimés enrobés
Poola

Xefo Rapid
Portugal

Acabel Rapid
Rumeenia

Xefo Rapid 8 mg
Holland

Xefo Rapid
Slovakkia

Xefo Rapid filmom obalené tablety 8 mg
Sloveenia

Xefo Rapid 8 mg filmsko obložene tablete
Hispaania

Acabel Rapid 8 mg c omprimidos recubiertos con película
Rootsi

Xefo Akut
Inglismaa

Xefo Rapid 8 mg tablets


Infoleht on kinnitatud mais 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Xefo Rapid, 8 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 8 mg lornoksikaami.
INN. Lornoxicamum

Abiainete täielik loetelu, vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Õhukese polümeerikattega tablett.
Valged või kollakasvalged ümmargused, õhukese polümeerikattega tabletid.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed