STREPSILS VITAMIN C

Toimeained: amüülmetakresool+diklorobensüülalkohol+askorbiinhape

Ravimi vorm: loseng

Ravimi tugevus: 0,6mg+1,2mg+100mg 24TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on STREPSILS VITAMIN C ja milleks seda kasutatakse

Strepsils Vitamin C imemistabletid sisaldavad kahe antiseptilise toimeaine kombinatsiooni, mis
toimib suu-ja neelupõletikke tekitavatele bakteritele. Strepsils Vitamin C imemistablette
kasutatakse desinfitseeriva vahendina suu- ja neelupõletike korral patsientidel, kes samaaegselt
vajavad täiendavalt C-vitamiini. Askorbiinhape on C-vitamiini allikas, mille sisaldus arvatakse
infektsioonide ajal langevat.

2. Mida on vaja teada enne STREPSILS VITAMIN C võtmist

Ärge kasutage imemistablette, kui olete ülitundlik mõne ravimi koostisosa suhtes.

Rasedus ja imetamine:
Ohutus raseduse ja imetamise ajal ei ole tõestatud, kuid tõenäoliselt oht puudub. Raseduse ja
imetamise ajal kasutage siis, kui arst teile seda soovitab.

3. Kuidas STREPSILS VITAMIN C võtta

Täiskasvanud ja üle 6-aastased lapsed: 1 imemistablett lasta suus aeglaselt sulada iga 2 kuni 3
tunni järel, kuid mitte üle 8 tableti ööpäevas. Eakatel pole vaja annust vähendada. Ärge ületage
lubatud annust.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võivad ka Strepsils Vitamin C imemistabletid põhjustada kõrvaltoimeid. Aeg-
ajalt võivad tekkida ülitundlikkuse reaktsioonid ja keele valulikkus.


Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas STREPSILS VITAMIN C säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Strepsils Vitamin C sisaldab
Toimeained on amüülmetakresool ja 2,4-diklorobensüülalkohol ja vitamiin C. Üks imemistablett
sisaldab 0,6 mg amüülmetakresooli ja 1,2 mg 2,4-diklorobensüülalkoholi ja 100 mg vitamiini C
(askorbiinhapet).
Abiained on levomentool, veriapelsini maitseaine, viinhape, propüleenglükool,
päikeseloojangukollane värvaine (E110), erkpunane värvaine (E124), veeldatud suhkur,
veeldatud glükoos.

Kuidas Strepsils Vitamin C välja näeb ja pakendi sisu
Losengid on pakitud blisterpakendisse, mis on tehtud läbipaistvast 250 mikroni paksusest
polüvinüülkloriidist (PVC), kaetud 40 gsm polüvinüülideenkloriidiga (PVDC); kuumtihendatud
20 mikroni paksuse alumiiniumkattega ning kaetud 7 gsm lakiga.

Blisterpakendis on 12 tabletti. Kaks blistrit on pakitud pappkarpi.
Loseng (imemistablett) on ringikujuline, apelsini värvuse ja maitsega (läbimõõt 1,8 cm)

Müügiloa hoidja:
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
Ul.Okunin 1
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
Poola

Tootjad:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd
Nottingham site
Thane Road
Nottingham NG90 2DB
Ühendkuningriik

SIA ELVIM
Kurzemes prospekts 3-513
RIGA LV-1067
Läti

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole:
Kärberi 34-30
Tallinn 13919
Tel: 5151555

Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruaris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Strepsils Vitamin C, losengid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Loseng (imemistablett) sisaldab 0,6 mg amüülmetakresooli, 1,2 mg 2,4-diklorobensüülakloholi ja
100 mg vitamiini C (askorbiinhapet).

3. Ravimvorm

Loseng.
Kirjeldus: apelsini maitse ja värviga ringikujuline imemistablett (läbimõõt1,8 cm).

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Desinfitseeriv vahend suu- ja neelupõletike korral patsientidel, kes samaaegselt vajavad täiendavalt C-
vitamiini.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud ja üle 6-aastased lapsed: üks imemistablett lasta aeglaselt suus sulada iga 2...3 tunni
järel, kuid mitte üle 8 tableti ööpäevas.

Orofarüngeaalne.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine(te) või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine(te) suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Erioiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Haigusnähtude püsimisel peab patsient konsulteerima arstiga.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kliinilise tähtsusega koostoimeid ei ole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Ohutus raseduse ja imetamise ajal ei ole tõestatud, kuid tõenäoliselt oht puudub.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Strepsils Honey & Lemon'il ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise
võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Aeg-ajalt võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid .

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamisel võivad tekkida seedetrakti vaevused. Ravi sümptomaatiline.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Kurguhaiguste raviks kasutatavad preparaadid, antiseptikumid, ATC-
kood: R02AA95.

Amüülmetakresoolil ja 2,4-diklorobensüülalkoholil on antiseptilised omadused.
Askorbiinhape on vitamiin C allikaks, mille tase arvatakse infektsioonide ajal langevat.

5.2. Farmakokineetilised omadused

.

Süsteemse toime kohta andmed puuduvad.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole kohaldatav.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Levomentool, veriapelsini maitseaine, viinhape, propüleenglükool, päikeseloojangukollane värvaine
(E110), erkpunane värvaine (E124), veeldatud suhkur, veeldatud glükoos.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25ºC. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Losengid on pakitud blisterpakendisse, mis on tehtud läbipaistvast 250 mikroni paksusest
polüvinüülkloriidist (PVC), kaetud 40 gsm polüvinüülideenkloriidiga (PVDC); kuumtihendatud 20
mikroni paksuse alumiiniumkattega ning kaetud 7 gsm lakiga.


Blisterpakendis on 12 losengi. Kaks blistrit on pakitud pappkarpi.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
Ul.Okunin 1
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
Poola

8. Müügiloa number

420803

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESIMESE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE

3.10.2003/28.02.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

INFO KOOSTAMISE/LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2014